รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์  ทาแก้ว
 
1. นางสุมาลี  บุญมาก
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชิดกมล  ตองอ่อน
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วกนก
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  คุ้มแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์พรรษา  ศรีสมุทร
 
1. นางจรวยพร  คงมี
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  โปร่งหลวง
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่้อน
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวดวงดาว  พูลทิพย์
 
1. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  มะป้อ
2. เด็กหญิงปทิตตา  เทศฉาย
 
1. นางกัลยา  ปาหา
2. นางสุนีย์  ยะสุกิม
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวธิดาพร  แป๊ะสมัน
2. นางสาวศศิธร  ทิหวาย
 
1. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
2. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญมณี  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายภูริต  แก้วเจริญเนตร
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายชนสรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  แก้วเจริญเนตร
3. นางสาวปานตะวัน  ตาแปลง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกิติยา  เกษรมาลี
2. นายณัฐพล  สุยะตุ่น
3. นายฟาอีส  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพุทธิชา  จอมประเสริฐ
2. เด็กหญิงโชติกานต์  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นายกันตภณ  นุชวิจิตร
2. นายโกฏธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นายธนาดุล  สมบัติยั่งยืน
2. นางสาวนลัทพร  สินไพบูลย์เลิศ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพงษ์  หลักหิน
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายทัศกานต์  มาปา
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อยู่ทอง
2. เด็กชายปิตกานต์  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงภารดี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวณัฐพร  สอนนา
2. นางประดับ  เดือนจันทร์ฉาย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวนันทกาญจน์  หาญพรม
2. นายพีรวิชญ์  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญพรม
 
1. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้ววังปวน
2. เด็กชายธีรนัยน์  ใจยาเก๋
3. เด็กหญิงยุวดี  ถาแก้ว
 
1. นางชลธิชา  นุชารัมย์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววิสสุตา  วุฒิเสน
2. นางสาวศุภสุตา  ชื่นอารมณ์
3. นางสาวสุพรรษา  กันยารอง
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นายประดับ  เบ็ญมาตร์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  เวียงดาว
2. เด็กหญิงทัตพร  ประทีป ณ ถลาง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  บัวลอย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
2. นางสาวสายชล  ประพันธุ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายทศพล  เกื้อกูลสกุลกิจ
2. นางสาวนันนิกา  ปัญญา
3. นางสาวเกษรินทร์  แสนใจ
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมดี
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตาเผือก
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวชวัลรัตน์  เถื่อนไพร
2. นางสาววนิดา  โกษาเฉวียง
3. นางสาวอนงค์นาถ   จำปาศิลป์
 
1. นางนภาพร  คำมูล
2. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์  เกิดแก้วเมืองมูล
2. เด็กหญิงธนาธร  กะทงยาม
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ลือใจ
2. นายวุฒิชัย  เนตรผาบ
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กชายเสกสรร  หาญเหี้ยม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  อุปการะ
 
1. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  เรืองปัญญา
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  วงษ์ปางมูล
2. นายสมนึก  แก้วพรม
3. นายเกียรติศักดิ์  ถาตะนาน
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายสฤษฎิ์พงษ์  ชีวาพนาคีรี
2. นายอัษฎาวุธ  กะณะศิริ
3. นายเจตน์อนันท์  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. นางสุภาพร  แสงทอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  กันสุยะ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมณรงค์
3. เด็กหญิงศิริพร  วิเศษโวหาร
4. เด็กหญิงสกุนา  กันสุยะ
5. เด็กหญิงอดามาส   ใจเถิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  สุภามณี
2. นางสาวจิราพร  กำธรเดชะ
3. นางสาวนันทวัน  ตาคำ
4. นางสาววิภา  สกุลกสิกร
5. นางสาวอวัสดาภรณ์  พุทธิวงศ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สมแสง
2. เด็กหญิงณัฐพร  เข็มนิมิตร
3. เด็กหญิงนิปัทม์  สุจินดา
4. เด็กหญิงภิญญาภัค  โสมเสน
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  บางขาว
 
1. นายลัญฉกร  แก้วคำปัน
2. นางอรุณี  คุณาจิตต์การุณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  สร้างสมสกุล
2. นางสาวมัณฑิตา  ทิน้อยสกุล
3. นางสาววารินทร์  เกมอ
4. นางสาวสุภาธินี  จันตะบุตร
5. นางสาวอุทัยวรรณ  มหาวิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
2. นายวินัย  หาญพรม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายพงษ์ศิริ  เสระสาตร์
2. นายสิทธิชัย  ใจมา
3. นายสุภัทดิศ  ดีษากุล
4. นางสาวเบญจรัตน์  สว่างนภาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายโชคทวี  ขอบทอง
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  แสนแปง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวรวิวรรณ  คงแดง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  จ่อมจีน
2. เด็กชายธัญธรณ์   คำวรรณ
 
1. นางนาตยาณี  ไวว่อง
2. นางสุจิตรา  เนตรใส
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวแสงดาว  สิยะ
2. นายโกนัย  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  วิใจลอม
2. นายขวัญฤทัย  พรมวิหาร
3. นางสาวจันทร์จิรา  มีคำ
4. นางสาวจินตหรา  ธิศรี
5. นางสาวจีราภรณ์  เฮิงโม
6. นางสาวณัฐธิดา  สุยะตุ่น
7. นางสาวนันทิชา  ราศรี
8. นางสาวปริญญารัตน์  เจริญวงศ์
9. นางสาวพิชญา  พรมเสน
10. นางสาวสุทธาภรณ์  เขียวน้อย
 
1. นายธีรโชติ  คงคำ
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกาญจน์   ผัดอิ่น
2. เด็กหญิงชุติมา  ชมแสงธาดา
3. เด็กหญิงธนิสร   ยักพันธ์
4. เด็กหญิงธันยพร   สุรินทร์
5. เด็กหญิงนาตยา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
6. เด็กหญิงน้ำฝน   ชุ่มเย็น
7. เด็กหญิงพรวรินทร์   พลอยพวงทิพย์
8. เด็กหญิงพรสินี  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
9. เด็กหญิงพัชรพร   สีใจคำ
10. เด็กหญิงวิมล  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
11. เด็กหญิงอรทัย  พลคีรีรักษ์
12. เด็กหญิงอรยา   โคตรสา
13. เด็กหญิงอรวรรณ   เอี่ยมสอาด
14. เด็กหญิงเอส่าดา   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
15. เด็กหญิงโชติกา  อุดมศรีมงคล
 
1. นางสาวชุลีกร   สิงห์มะสิ
2. นายเสรี  บัวศรี
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรานี  เกิดแก้วเมืองมูล
2. นายมานะ  -
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์นาค
 
1. นายสุรินทร์  เมืองง้า
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  อ๊ะทา
2. นายวรพล  พรมมูล
3. นางสาวอรทัย  ช่างทำ
 
1. นายดำรง  กอบฝั้น
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  สมบูรณ์พร
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ติ๊บลำเอี้ยง
 
1. นายจักรพงศ์  ธรรมใจ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา   มาตอง
2. นางสาวนัทธมน   ก๋าแก่น
 
1. นายสิทธิชัย   กุลมิตร
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายวิมุต  ใจรังกา
2. นายวุฒิไกร   มั่นมงคลเดช
3. นายอาเบอะ   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ดอยไพรสณฑ์
2. นางสาววณิชากร  ก้องคีรี
3. นางสาวแสงตะวัน  วิชิตผลไพบูลย์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงจิราภา  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวบุณยานุช  ย่างแก้วสกุล
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายปรีชา  ศรีจินดาวนา
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายรินชัย  รักษาชลธาร
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายสมบัติ  ถมยาประดิษฐ์
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กันธวัง
2. เด็กหญิงสีชมพู  -
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวธาริณี  แซ่ม้า
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวมึกอลา  มณีจินตนา
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 1. สามเณรชูศักดิ์   แซ่ม้า
2. สามเณรรักษิต   แซ่ม้า
3. สามเณรโกจิ๊   ธนาไพร
 
1. นางอ้อมรัก  ตาคำสุก
2. นายเตือง  ตาคำสุก
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  ล้านคำ
2. นางสาวกนกพร  มีบุญ
3. นายจิตติพงษ์ศักดิ์  กาวิละ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ติต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิจ  คำใส
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  กิตติราช
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงวสุนันท์  นาต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายอานนท์  ชูช่วย
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
67 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพอตา  จินดาหลวง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
68 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
69 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายวิปัศย์  ชาวไร่
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
70 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  วุธประดิษฐ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
71 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชนัญญา  เตจามิตร
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
72 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ติต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
73 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  ปาหา
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
74 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
2. นายจิรศักดิ์  ใจครัว
3. เด็กหญิงฐานิตา  วุธประดิษฐ์
4. นางสาวฐิติพร  นิตย์แสวง
5. นายทักษ์ดนัย  ปาหา
6. นางสาวธนพร  ต้าวเต็บ
7. นางสาวธีรานุช  ทัพเกาะกริก
8. นางสาววรรณนรี  บุญนายืน
9. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
75 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกชนันท์  รวมเขียน
2. นางสาวกมลชนก  เซ็นแก้ว
3. เด็กหญิงกรชนก  บูลย์ประมุข
4. เด็กหญิงกัญญภัค  ใจปาน
5. นางสาวจุฑาทิพย์  นารถสิงห์
6. นางสาวฉัตรชนก  แก้วประดิษฐ์
7. นายฉัตรชัย  เดือนแก้ว
8. นางสาวชนัญธิดา  คำเน่น
9. นายฐิติพงศ์  จินะการ
10. นายณัฐฐินันท์  เดชนภาพร
11. นางสาวณิชากร  เรือนใจดี
12. นายธนากร  ทนันชัย
13. นายธนารักษ์  ทนันชัย
14. นายนวพล  ใบเตย
15. นางสาวนันทนา  สุนันต๊ะ
16. นายปฏิภาน  ศรีทองเจิม
17. นายประรัย  ท่าพริก
18. นายประวัติชัย  ไพโรจน์วิรุฬห์
19. นางสาวประวีณา  ติ๊บหล้า
20. เด็กหญิงปานิสา  มาเปิง
21. นางสาวปาริชาติ  เชื้อเชียง
22. นางสาวพรรณี   จันที
23. นายพูนลาภ  กรรขำ
24. นายภาณุวัฒน์  อุดแก้ว
25. นายรัฐพงษ์  บุญเถาว์
26. นางสาวลลิตา  ทิสี
27. นายวริศ  อิสแมน
28. นางสาววารินทร์  เกมอ
29. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ทอง
30. นางสาวสาธวี  คำภีระ
31. นายสารินทร์  แก้วกลม
32. เด็กหญิงสิรภพ  ชำนาญการ
33. นางสาวสุนันทินี  ศิริมนทกาน
34. นายสุพศิน  เด่นเป้า
35. นางสาวอริยภรณ์  ทองพูล
36. นางสาวอิสริยะ  ยอดพฤกษา
37. นางสาวอุทุมพร  คำภักดี
38. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำดำ
39. นางสาวเปรมกมล  เดชะ
40. นายแทนคุณ  เทพคำอ้าย
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
4. นายบัญชา  กรรขำ
5. นางรักษ์สุมล  โกศล
6. นายสมาน  โตสิงห์
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ติต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  โม๊ะต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  ราชจริต
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำดำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายฉลองรัช  บุญเพชร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  ตื้อแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายเศรษฐศิลป์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายณัฐพงค์  เบทูกู่
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายปฏิภาน  ศรีทองเจิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมมาเตียม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณา  เทากมลเดช
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  -
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
92 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ตระกูลดาวกนก
2. นางสาวจามจุรี  กวีสานต์
3. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
4. นางสาวณัฐธิดา  วิลาสไผ่เงิน
5. นางสาวปณิดา  กวีสานต์
6. นางสาวปาริชาต  สบายใจ
7. นางสาวพรเพ็ญ  วาสินพนา
8. นางสาวพิมประภา  วิวัฒน์ไพรพนา
9. นางสาวฟารีดา  คิมหันต์ขุนเขา
10. นางสาวภัชรา  ตระกูลวนาสุข
11. นางสาวศิรภัสสร  แซ่ย่างนนาง
12. นางสาวศิริลักษณ์  เรือนคำ
13. นายศุภณัฐ  ยศหล้า
14. นางสาวสมฤดี  ดีสมไพบูลย์
15. นายสรรชัย  อาชาเผ่าพงษ์
16. นางสาวอรทัย  เจษฎากวีกุล
17. นางสาวอารี  อาชาคีรี
18. นางสาวอำพร  ชาญสุขรักษา
19. นางสาวเมธาวี  คำภีร์พาณิชย์
20. นางสาวแสงเดือน  วนาเจรินศิริ
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
93 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปะระเขียว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ติ๊บลำเอี้ยง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยวงจอหอ
4. เด็กชายนิติพงษ์  จันธิดา
5. เด็กชายวุฒิชัย  นันตา
6. เด็กหญิงสุพรรณิดา  เอี้ยงหมี
7. เด็กชายอุดมเดช  นะป้อ
8. เด็กหญิงเรืองลดา  ธารพันธุ์
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  แสงสี
2. นางสาวชไมพร  เขียนแก้ว
3. นายธนกร  จันน้อย
4. นายปริญญา  หล้าน้ำคำ
5. นายพงษ์สิทธิ์  คีรีวิศาล
6. นายภาสกร  เสนแก้ว
7. นายมานัส  สุขจิตตรง
8. นางสาวสมพร  เทพพิทักษ์
9. นางสาวอนุธิดา  ชมสอนสวรรค์
10. นางสาวแพรวนภา   อู่สุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
 
95 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวจุฑามณี  อุดปิน
3. นางสาวพิชญา  พรมดี
4. นายภาณุวิชญ์  เหล็กเพชร
5. นายวีระพงษ์  ก๋าคำต๊ะ
6. เด็กหญิงอภิญญา  หล้ามะโน
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
96 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  จ๊ะสุนา
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  สีจ๊ะแปง
3. นางสาวบงกชกร  ใจติ๊บ
4. เด็กหญิงอัจฉราพร  สีใจ
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
97 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวจิราภรณ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
2. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ว่าง
3. นางสาวปิยนุช  แซ่ย่าง
4. นางสาวรักษณาลี  แซ่ย้าง
5. นางสาวรักษิณา  แซ่ม้า
6. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
7. นางสาวเบญจพรรณ  แซ่ม้า
8. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ย้าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  บุญคำเรือง
2. เด็กชายธนชาต  หาญสาริกิจ
3. เด็กชายภานุพันธ์  ฟูมั่น
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. สามเณรชัยมงคล  -
2. สามเณรสมหวัง  -
3. สามเณรอำพล  -
 
1. นางรำไพ  จันทร์ลอย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายรัชต์พงศ์  สร้อยสุวรรณ
2. นายวุฒิชัย  ถ๋าแก่น
3. นายอาทิตย์  ถาตุ่ม
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายตอ  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
2. นายบุญหลง  กระสานติ์คีรี
3. นายสุรจิตต์  อิทธิพรชัยกุล
 
1. นายธงชาติ  สอนคำ
2. นายบุญส่ง  หงษ์อร่าม
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายดานิส  จิตต์จำนงค์
2. เด็กชายต้นตระกูล  บุญทา
3. เด็กชายสุรพัศ  ใบยา
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวสายชล  ประพันธุ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายวรรณชาติ   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุธิมา   วัฒนะ
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายวิชัย  ใจยาสุนะ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  อินต๊ะ
2. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์ปัน
3. เด็กชายพสธร  คำมา
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายนิวัฒน์  สียะ
2. นายภัทธภณ  วงศา
3. นายแสงตะวัน  เมืองใจ
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายคะจอ  วงค์ภูมิคีรี
2. นายนิกร  คีรีอภิบาล
3. นายสิรภพ  คัมภีร์อาคม
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  พันดร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พัทยาวรรณ
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  สุจาจริง
2. นายชนภัทร  จิรกุลธรวณิช
3. นายพฤฒิพงษ์  ดงห้วยม่วง
4. นายไกรวิทย์  ทองประวิทย์
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวจันทภา  โชติคัคนานต์
2. นางสาวพรนภา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาววรดา  เหล่ายั่งสกุล
4. นางสาวสุธา  สว่างประจิม
5. นางสาวอัมพร  สมบูรณ์ศรีสกุล
6. นางสาวเพ็ญพร  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวพุ่มพวง  ปัญญาคำ
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณทิรา  สีนิ้วงาม
2. เด็กหญิงชาลิตา  ถือคำ
3. เด็กหญิงดลัลพร  อุดถา
4. เด็กหญิงพัชรีกร  กันเอี้ยง
5. เด็กหญิงมธุรส  อุดทา
6. เด็กหญิงศศิธร  สิงสาท
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
2. นายธนากรณ์  เมทา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  ใจผัดคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจผัดคำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยะธิเป็ง
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิจักษณ์   ศรีอรุณกิจจา
2. เด็กชายไกรวิชญ์    เบี้ยวน้อย
 
1. นายวิชัย   ใจยาสุนะ
2. นายสาธิต   พรมทับ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายกรกฎ  ขันเดช
2. นายภากร  ฟ้าร่วน
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นายถนิต  แซ่ย่าง
2. นายพสุธร  แซ่ย้าง
3. นายพีรพัฒน์  วงศ์ธิพงศ์
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นายสุจริต  กำเนิดบรรพต
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แดดขุนทด
2. เด็กชายธนายุทธ  สายไพสงค์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  แสงเมือง
 
1. นายสุริยะ  ดุลยะพันธ์ธรรม
2. นางหรรษา  ทริชาติ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  แซ่หวาง
2. เด็กชายประกาย  คำเอี่ยม
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นางนิตยา  เคลือบวัง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  -
2. นายพัสดี  สมดี
3. นายสุพงษ์  คงฉลวยวนา
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  -
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อาแมต
3. เด็กหญิงแสงหล้า  -
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวสุดา  สกุณาอำพร
2. นางสาวดวงเดือน  ปวรธรรม
3. นางสาวอโรชา  วงษ์ต๊ะ
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงฟารีดา  -
2. เด็กหญิงวนิดา  -
3. เด็กหญิงวาฮีดา  -
 
1. นางเกษราภรณ์  อุปการะ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ติ๊บนวล
2. เด็กหญิงวรญา  สุภาราช
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  ยานะวงษ์
2. นางสาวนภาพร  ยาใจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ฟองตัน
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายกรีระพัฒน์  ลิ้มประสบ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมจิตร
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางสาวสาวิตรี  คำจุล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงมาลย์วิกา  วงศ์มะหมัด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  -
3. เด็กหญิงสุภาพร  -
 
1. นายบุญมี  ผ่องโสภา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวสายทิพย์  เอกบรรเลง
2. นางสาวสุดารัตน์  มาภาวิภาส
3. นายเริงชัย  พันธ์คำ
 
1. นางพรทิพย์  เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวอมรรัตน์  แห้วเหมือน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายทรงยศ  พิมานครองคีรี
2. เด็กชายยสินทร  อุดมศรีมงคล
3. เด็กหญิงวัชรี  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ศกุนรักษ์
2. นางสาวภัทราพร  สีทา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายศิริ  แซ่มี
2. นายสิทธิศักดิ์  วาจารักษา
3. นายไพศาล  บริบูรณ์ขวัญข้าว
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  หาญณรงค์
2. นางสาววรมนพรรณ  เคลือบวัง
 
1. Mr.Kingsley  s.Mbah
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงชวัลวรี  ศรีทะแก้ว
3. เด็กหญิงศรัณยา  เทศประสิทธิ์
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เขียวขำ
2. นายจักรกฤษณ์  ต๊ะแปงปัน
3. นายฤทธิไกร  อุปกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายต่อศักดิ์  คีรีการะเกด
2. นางสาวอัมพร  ตุลยาภิบาล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลีภรณ์  ดังขุนทด
2. นายธรนวัฒน์  รัตนธัมม์
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
134 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ใจยอด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
135 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเสาวณีย์  กุลจิรัชยา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุฎา  คำวิชิต
 
1. นางกรรณิกา  คำเขื่อน
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  วัชรโภคิน
 
1. นางกฤษณา  อินต๊ะยะ
 
138 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วทิพย์
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
139 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
140 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  อาจารย์ยากุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวมธุรดา  ไพบูลย์ผล
 
1. นางสาวรัตนากรณ์  สอนสมฤทธิ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  วิวัฒนากันตัง
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กชายธนวัฒน์  จันน้อย
4. เด็กหญิงสุมาลี  เพชรนภาพร
5. เด็กหญิงอำนะ  -
 
1. นางแสงเดือน  ศิริสานต์
 
143 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจิตรกัณญา  จำปาเกศาศรี
2. นางสาวณิชกุล  ช่วยแท่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีพวงมาลัย
4. นายอลงกรณ์  กาวงษ์
5. นางสาวฮูไอนา  รุ่งจำรัสรัศมี
 
1. นางกัลยา  พัทยาวรรณ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเซี้ยวหยิ่ง  แซ่หวัง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายพีรพัฒน์  โชคตระกูลสิริ
 
1. นายเจิ้น  แซ่หลิว
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายซอโดมู  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
2. นายประวิทย์  คำนวณพนม
3. นายพนัส  พนาดำรงเกียรติ
4. นายมงคล  วรวนัส
5. นายสุธิท  ทะเลงดงาม
6. นายสุรชัย  วรวนัส
 
1. นายธีรวิทย์  กวดขัน
2. นายภิเษก  ดอยแก้วขาว
3. สิบเอกมงคล  ใจเย็น
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกริษฐา  วังหอม
2. นายกฤตภาส  สิงห์จันทร์
3. นายบุลากร  ทิน้อย
4. นายพัทธดลย์  เวียงดาว
5. นางสาววลัยกร  ศิลาเงิน
6. นายสมศักดิ์  ลือใจ
7. นางสาวสุวนันท์  นุรังษี
8. นางสาวหทัยกาญจน์  หาญเมือง
9. นายอุดมศักดิ์  ศรีน้อย
10. นางสาวเจนจิรา  กันดา
 
1. นายบุญธรรม  บูญนายืน
2. นายอชิระ  ปัญญาเทพ
3. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  รัตนะวัน
2. เด็กหญิงวราพรรณ  ต๊ะเฉียง
3. เด็กหญิงอรวรา  ยะดอนใจ
4. เด็กหญิงอักษราภัค  เป็งอิน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ปลูกปัญญา
 
1. นางสาวนริศรา   ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ปรัตเถ
2. นางสาวธนาภรณ์  ภิระบรรณ์
3. นางสาวรินรดา  สิงหราช
4. นางสาวเหมยเชียง  จองป้อ
5. นางสาวโชติกา  จันมา
 
1. นางสาวนริศรา   ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อำไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เอี๊ยะเผ่าพันธ์
3. เด็กชายเอกชัย  ชลดาวารี
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
2. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ก้อนดิน
2. นางสาวทิพวรรณ  หม่อนกันทา
3. นางสาวอารียา  มากวงษ์
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูมิรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงอินทร์ฑิณัฐตา  บุตรพรหม
 
1. นางกุลภาภร  มีเงิน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย   อิ่มคำ
 
1. นางสาวกนกนาถ  สุขเจริญ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เก่งธัญการ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมาก
 
1. นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์
2. นายศรชัย  หนุ่มคำ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายอนุชิต  เหลืองเงิน
 
1. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอยแก้วขาว
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  แก้วแสนปัน
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐติกาญ  คงแ้ก้ว
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยมุงคุง
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายชูเกียรติ  อาจหาญเจริญกิจ
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  อุตเต
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  เตียอุดมชัยสิทธิ์
 
1. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล