รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตติโสภิณ  จันทรวงค์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีเทพ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววิรัญญา   อัคจันทร์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ปาละลี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงพิยดา  หัตถสาร
 
1. นางรัญจวน  กุลอัก
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวนภัสมน  สุขจร
 
1. นายบัญชา  คิดโสดา
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรภัทร   เหล่า
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายเฉลิมชัย  ศรีพันลม
 
1. นายวิชิต  ประทัยเทพ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดง 1. เด็กชายวรรณวิสา  ชมภูแสง
 
1. นางสาวภัณฑิลา  สุภารี
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดง 1. นายคณิต  ฤทธิ์มูลชา
 
1. นางสาวภัณฑิลา  สุภารี
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายกิตติชาติ  อินทพรม
2. เด็กหญิงรัตติยา  ไชยปัญหา
 
1. นางกัลญาณีย์  นิวาสวัฒน์
2. นางปริศนา  ดวงกุลสา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหม้อทอง 1. นายปริญญา  บุญเลิศ
2. นางสาวสินใจ   ปิมแปง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   สุวรรณภา
2. นางพะเยาว์  ศรีปากดี
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงวิราสินี  แก้วพาดี
 
1. นางสาวมัสยา  สุวรรณจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดง 1. นายอรรถพล  พัจนา
 
1. นางสาวศศิ  ผาวิชัย
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมา  ไชยญาติ
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำชนะ
 
1. นางสาวจินตนา  เหง้าละคร
2. นางสาวปิยนุช  พิมพ์รส
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดง 1. นางสาวพนิดา  คะแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา  ผาวิชัย
3. นางสาวเพ็ญประภา  สุราช
 
1. นางสาวศศิ  ผาวิชัย
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกัณตภณ  อุปไมยาราม
2. เด็กชายศุภชัย  จารุศักดิ์
 
1. นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
2. นางสาวนวรัตน์  อินธิราช
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวปภารัตน์  ป้องกัน
2. นางสาวอนงค์  ศรีสุราช
 
1. นายวรวุฒิ  เทียนแก้ว
2. นางวัชริน  มงคล
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วงศ์สุพรหม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายวันชนะ   ธรรมเจริญ
 
1. นางประณาลี   ยงพรหม
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายทัศพงษ์   ช่วยรัมย์
2. นายภาณุพงษ์  สุริยะเดช
3. นายเจษฎา  วิลาไชย
 
1. นายวรพจน์  เสนศรี
2. นายอำนวย  อโนมา
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วมงคล
2. นายนพดล  สุทธิมา
3. นางสาวอรญา   อโนมา
 
1. นางสาววาสนา  อโนมา
2. นายสมศักดิ์  ป้องทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา   ไกรสร
2. นางสาวรสา  คำภา
3. เด็กหญิงสายธาร  ประฮาดไชย
 
1. นางนฤมล  แสนอุบล
2. นางสาวนิภาพร  อวนป้อง
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายเปรมอนันต์  กาลจักร
2. นางสาวจิตตาวดี   วิจารณ์
3. นายศราวุฒิ   บุญเลิศ
 
1. นายธาตรี   วารีย์
2. นายอภิรัฐ   แสงลี
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา   หล้าชาญ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชารีแสน
3. เด็กหญิงอรัญญา  คงทัพ
 
1. นายพงษ์ภาส   มณีโชติ
2. นางสาวศศินภา   ลุนาวัน
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายทินพงศ์  แจ้งไชยศรี
2. นายปรเมศร์  ใครบุตร
3. นางสาวสุพิชฌา  ร่มจันทร์
 
1. นางสาววงจันทร์  ตุ่ยไชย
2. นางศศิธร  ใครบุตร
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชัยอนงค์  วันทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พระคุณละ
3. เด็กหญิงวารุณี  ยะฝั้น
 
1. นางนงเยาว์  ชุณห์ประไพ
2. นางระจิรา  ล้อศรีสกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวจิรทีปต  สารเนตร
2. นางสาวณัฐฐา  นพเก้า
3. นางสาวสาวิณี  คำหอม
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยนา
2. นางอุมาพร  โพธิ์สุ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายทัศพงษ์  พงษ์บรรณณิสสร
2. เด็กชายอิศรศักดิ์  ไชยโคตร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   เมืองมุงคุณ
2. นางสาวประจวบ  เครือคำ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ศรีหาวงศ์
2. นางสาวภัชราพร  พงษ์จิตรภักดิ์
 
1. นายธาตรี  วารีย์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา   เสือคำจันทร์
2. เด็กชายอาทิพย์  ทองสีเหลือง
 
1. นายวีระศักดิ์   พลศรีดา
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายชิตณรงค์  สุวรรณไตร
2. เด็กชายภัลลภ   บุญโนนยาง
 
1. นายธาตรี  วารีย์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นายกฤษดา  คล่องแคล่ง
2. นายชัยธวัช  ภูบุญอ้วน
3. นายสมรถ  จันโท
 
1. นายชัยเรือง  ไชยคลัง
2. นางวลารัตน์  ปฏิเวศ
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นายจตุพร  คำคุณเมือง
2. นายประดิษฐ์  บุญศรี
3. นายพนม  ฮวดพรม
 
1. นายชัยเรือง  ไชยคลัง
2. นายวิชัย  งามวิถี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวฉัตรฤดี  แพงยอด
2. นางสาวฉันธิสา  นิติธรรม
3. นางสาวยุพิน  สมเสียง
4. นางสาวรุ่งตะวัน  แสงโยธี
5. นายอินทร  ละสา
 
1. นางกนิษฐา  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวฉัตรฑริกา  ใครบุตร
2. นางสาวชลธิชา  พรมบุตร
3. นางสาววราพร  คำชนะ
4. นางสาวสุพัตรา  ภูอาจ
5. นางสาวหทัยรัตน์  ไกรยะราช
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลานนท์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐมณี  เสนาช่วย
2. นายจิตรกร  ภัสดาภรณ์
3. นางสาวชนัญชิดา  บุตรละคร
4. นางสาวธิดาทิพย์  หมื่นพรมไพร
5. นางสาวปทุมวดี  สารีแหล่
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นางสาวสุวิมล  ขันทีท้าว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นวลสิงห์
2. นางสาวนัฐนิชา  ลอดซฮง
3. นางสาวปิยธิดา  แพงหอม
4. นางสาวพรพรรณ  ภูโท
5. นางสาววาสนา  โป๊ะประนม
 
1. นายประวิทย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปรียาพร  หลักทอง
2. นางสาวพรประภา  ประศรี
3. นางสาวพัชรินทร์  พรวิจิตร
4. นางสาวศิริรัตน์  แสนสามารถ
5. นางสาวอภิญญา  แก้วลอดหล้า
 
1. นายฉัตรชัย  อินธิราช
2. นายวีรวัฒน์  รสานนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายชาญวุุฒิ  พลสมบัติ
2. นายณัฐพล  แก้วฝ่าย
3. นายดนุสรณ์  ปังอุทา
4. นายธนพล  เขยไชย
5. นางสาวธิติมา  บุตรสุวรรณ
6. นางสาวนารีรัตน์  คุณบุราณ
7. นางสาวนิตยา  พรมสี
8. นางสาวปพัดศร  ไขคำ
9. นายประพล  คุณบุราณ
10. นายพยุงศักดิ์  คิดโสดา
11. นางสาวพินตรา  อินธิราช
12. นายพีระเดช  ศรีระวงศ์
13. นายภานุวัฒน์  เคนไชยวงศ์
14. นางสาวรัตน์ชนี  คุณบุราณ
15. นางสาวรุจิรา  พรมแสง
16. นายวิทยา   น้อยโสมศรี
17. นายวิษณุ  กุลภา
18. นางสาวสุนารี  นามเสาร์
19. นายอธิวัตร  รัตนกรณ์
20. นายเกษมสันต์  คงเจริญ
 
1. นางนพพร  ศรีสุพงศ์
2. นายบัญชา  คิดโสดา
3. นางสาววารุณี  ธงไพร
4. นางใจยา  แก้วฝ่าย
5. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  จุงอินทะ
 
1. นางรัชพร  เคนพิทักษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธนากร  เหง้าละคร
 
1. นางสาวสนองใจ  เยาวะศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายทักษิน   เด็ดขาด
2. เด็กหญิงสุมาวดี   แก้วก่า
 
1. นางลัดดาวรรณ์   ใจกลาง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายกิตติคุณ  ผายทอง
2. นางสาวชไมพร  ใครบุตร
 
1. นางธนารมย์  วรรณบุรี
2. นางรินนา  ชาไมล์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐฐา  ระดาฤทธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ประทุม
3. นางสาวนุสรา  อาจชัยภูมิ
4. นางสาวราตรี  ปอนศรี
5. นางสาวศิริโสภา  ศรีเนตร
6. นางสาวสุดารัตน์  โพธิยา
7. นางสาวสุดารัตน์  แสงสง่า
8. นางสาวสุวิมล  ลีรักษ์
9. นางสาวหฤทัย  ใครอุบล
10. นางสาวเจนจิรา  สุพร
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นายธงชัย  จันบา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ประวัง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญชาญ
3. เด็กชายจองชัย  วิมประภาพรกุล
4. เด็กหญิงจารุวดี  สมหนองบัว
5. เด็กชายชินกร  คุณบุราณ
6. เด็กชายประสิทธิ์  ปลาสด
7. เด็กหญิงปานทอง  แก่นท้าว
8. เด็กชายพงศกร  บุทธิจักร
9. เด็กหญิงภัทรธารดา  แก้วฝ่าย
10. เด็กชายภูวนาท  ช่วยรักษา
11. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยเทศ
12. เด็กหญิงวิยะดา  ช่วยรักษา
13. เด็กชายวีระศักดิ์   แก้วฝ่าย
14. เด็กชายสุวิชัย  แก้วฝ่าย
15. เด็กชายเดชอำนาจ  มาชนะ
 
1. นายธรรมจักร  เบญจศิลป์
2. นายยอดธง  ริยะบุตร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร  คิดโสดา
4. นางอมิสรา  ช่องวารินทร์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  ศรีพันลม
2. นางสาววราภรณ์  พาพุทธา
3. นายศิวนนท์  คร่ำทอง
 
1. นายธงชัย  พลวิวัฒน์
2. นายวีระพงษ์  นีไลย์นาค
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นางสาวติยาพร  จันผาย
2. นางสาวนันทิกานต์  บุญชาญ
 
1. นายชัชวาล  หาญอาษา
2. นายบันลือศักดิ์  นันทะวงค์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาวขนิษฐา  โจระษา
2. นางสาวอรัญญา  ปาวะโก
 
1. นางสาวสุปรียา  กองนางอ้ม
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองล้วน
2. เด็กชายสมเกียรติ  พลขันธ์
3. เด็กชายอนุพงษ์  คำนนท์
 
1. นายจิรพงษ์  เลิศลำหวาน
2. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาววิราตรี  ธีวะรี
2. นายสุรัส  แสบงบาล
3. นางสาวเตือนใจ  ยุบลวัฒน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนันทา  ปะสามะนัง
 
1. นายกมล  สีวัน
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวเตือนใจ  ยุบลวัฒน์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  หล้าหิบ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายยงยุทธ  เขื่อนพงศ์
 
1. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริญญา  อุนาพันธ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ประยูรเพชร
 
1. นายเรืองเดช  พร้อมวงศ์
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ๋ซื้อ
2. เด็กชายศิวณัฐ  ใหมคำ
 
1. นายอนุชิต  วิทยพาณิชกร
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวรัตน์ชฎา  ศรีกวดแก้ว
 
1. นายเรืองเดช  พร้อมวงศ์
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายยุทธนา  ชินวงศ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กว้างขวาง
3. เด็กชายวัญยุทธ  พรมแสงใต้
 
1. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
2. นางอุไรวรรณ  สมใจ
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีไชย
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวสอน
3. นางสาวยุภาพร  จันทะบุตร
 
1. นางนิภาพร  มาละอินทร์
2. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจิรภัทร  เหล่า
 
1. นางสาวกรรณิกา  ไชยแสงราช
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายเฉลิมชัย  ศรีพันลม
 
1. นายวิชิต  ประทัยเทพ
 
63 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายเอกนรินทร์  เจริญบุุญ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
64 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายดนัย  สิงห์ชา
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
 
65 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กุลสนิท
2. เด็กชายธวัชชัย  ช่วยรักษา
3. เด็กหญิงนิสา  ผ่องใสศรี
4. เด็กชายพงศกร  บุตรธิจักร
5. เด็กหญิงมยุริญต์  สีทาเผือก
6. เด็กชายยอดขวัญ  ไวยพัฒน์
7. นางสาววราภรณ์  คิดโสภา
8. นายอนุชาติ  ช่วยรักษา
9. เด็กหญิงอรญา  แก้วฝ่าย
 
1. นายจักรพล  ตรีศรี
2. นายชาญณรงค์  ใสงาม
3. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
66 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายกฤษณ์  คล้ายทอง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีภูมิ
3. นายจงรักษ์  สงเคราะห์
4. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรขำ
5. เด็กชายชาญณรงค์  วิถีประดิษฐ์
6. เด็กหญิงญาสุมินทร์  วงค์ษา
7. นายณรงค์ฤทธิ์  พิลา
8. เด็กชายนพนัฐ  ศรีไชย
9. นายนลธวัช  มาตยา
10. นางสาวบุษบา  จันทร์สุข
11. นางสาวประภาพร  งานหมั่น
12. เด็กหญิงปวีณา  วงค์ศรียา
13. นายปิยะวัฒน์  โพธิราช
14. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์สว่าง
15. นางสาวพัชราภา  สิงคะพง
16. นางสาวรจสุดา  เกตหอม
17. นางสาววนิดา  สุวรรณา
18. นางสาววนิดา  กาลสุข
19. นายวีรพงษ์  โน้ตสุภา
20. เด็กหญิงศศิธร  ศรีไชย
21. นายสิทธิโชค  คำปัญโญ
22. นางสาวสุทิมา  สุริยะจันทร์
23. นางสาวสุธิมา  เยี่ยมเจริญ
24. นายสุนทร  บรรดาศักดิ์
25. นางสาวสุนิสา  ทิพเนตร
26. นายอดิพงษ์  ถิตรโพธิ์
27. นางสาวอนุรักษ์  กุพันลำ
28. นางสาวอภิญญา  พระดาเวช
29. นางสาวอภิญญา  บุญครอง
30. เด็กหญิงอัชนาพร  สุทธิโคตร
31. นางสาวอัชรี  วงคะสุ่ม
32. เด็กหญิงเจนจิรา  ราชปี
 
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกันยาพร   ทึงอวน
2. เด็กหญิงกิ่งนภา   เกตุพันธ์
3. นายจักรกฤษณ์ษณะ  พักตะไชย
4. นายจักรพัฒน์  รักโคตร
5. นายจิระศักดิ์   บุญจู
6. นางสาวจิรัชญา  จันเพ็ญ
7. นางสาวจิรานุช  อุทัยวัฒน์
8. นางสาวชฎารัตน์  เพชรเสนา
9. เด็กหญิงชนาภา  นามจันโท
10. เด็กหญิงดาวนภา   โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงทาริกา  ไชยสุรินทร์
12. นายทินภัทร   ภักดี
13. นางสาวทิพย์ทิวา   แก้วกาวี
14. นายธนพงษ์  ขอดอนุ
15. นางสาวธารารัตน์   จันทำ
16. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สงวนบุญ
17. นางสาวนวลนภา   อนุยัน
18. นายนิฐิบุตร   อังคะโส
19. นายปัตติพาน  ตรงดี
20. นางสาวปานตะวัน   ปัจจมนตรี
21. เด็กหญิงพัชริญา   ชาคำผง
22. เด็กหญิงพัชรี  ยานนท์
23. เด็กชายพิริยะพงษ์  ปัญจันสิงห์
24. นายรัฐภัทร  จันตะเภา
25. นายรุทวัฒน์   ผาใต้
26. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ฮ่มป่า
27. นายศรรตรุจน์  ดิศแพทย์
28. เด็กหญิงศิริมา   นิมสันเทียะ
29. เด็กหญิงสมคิด  สราญรมย์
30. นายสิทธิชัย   ศรีคุณ
31. นายอนุวัฒน์  โพธิ์ศรี
32. เด็กหญิงอัญชลี  แก่นท้าว
33. เด็กหญิงอุบลวรรณ   ชินรี
34. นางสาวเนตรนพิศ   อำนักมณี
35. นายเนติพงษ์   น้อยตาแสง
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายประเสริฐ  สวัสดิ์จิตต์
3. นางพาณี  เวทย์บูชา
4. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
5. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
6. นางสาวอภิญญา  จันเพ็ญ
7. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
8. นางเพ็ญประภา  วงศ์ประชา
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายอาทิตย์  บุตรแสนคม
 
1. นายจำนงค์  ศรีสถาน
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายชนะวงศ์  ดอกรัง
 
1. นายมานา  ชื่นใจ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงมุทิตา  ต้นโพธิ์
 
1. นายจำนงค์  สีสถาน
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  โม่งโอชา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจตุรภพ  ดีมั่น
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นายวราวุธ  ปิลอง
 
1. นายเอกลักษณ์  ระดาดาษ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมบัวภา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวนพมาศ  ศรีกวดแก้ว
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นายวราวุธ  ปิลอง
 
1. นายเอกลักษณ์  ระดาดาษ
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นายวราวุธ  ปิลอง
 
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวอนัญพร  หมายมั่น
 
1. นายวิสูตร  คำฤาชัย
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวนพมาศ   ศรีกวดแก้ว
 
1. นายแสงเดือน  ยิ่งยง
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงชนาภา  นามจันโท
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  โม่งโอชา
 
1. นายชวลิต  ยิ่งยง
 
82 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกมลกานต์  อินธฤทธิ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วอุดร
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยไธสง
4. นายชัยณรงค์  จันทะนัน
5. เด็กชายชัยณรงค์  โพธิ์ศรีแก้ว
6. นางสาวทิพยรัตน์  จันทร์โพธิ์
7. เด็กชายธนกร  สุพร
8. นายธนสิทธิ์  อินทรสิทธิ์
9. เด็กชายนพรัตน์  ภูเผื่อ
10. เด็กหญิงผกาวัลย์  ใบธรรม
11. นายพิเชษฐ์  พิมจักเสน
12. เด็กชายภาณุพงษ์  มุงธิสาร
13. เด็กชายภิษัช  โพธิ์รัม
14. เด็กชายมงคลศักดิ์  รูปสะอาด
15. เด็กหญิงมัลลิกา  สัพโส
16. เด็กหญิงมิลชิตา  ทองไสย์
17. เด็กหญิงมุทิตา  ต้นโพธิ์
18. เด็กหญิงวณิชญา  อุดแก้ว
19. เด็กหญิงวรรณภา  เขยไชย
20. เด็กชายวิฑูรย์  นามบุญเรือง
21. เด็กหญิงวิรัญญา  เรืองชัย
22. เด็กชายวีระศักดิ์  สมบัติดี
23. เด็กชายศราวุฒิ  พาราสี
24. นางสาวศรุตา  หอมจันทร์
25. เด็กหญิงศศิธร  กุลพันธ์
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พฤษการ
27. นายสหรัฐ  ไชยสีหา
28. เด็กหญิงสายสุนีย์  ศรีชมภู
29. เด็กหญิงสิริรัชดา  ศรีสถาน
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปางชาติ
31. นายสุภัทร  หวังดี
32. เด็กชายสุรสีห์  ซุยเซ็งซะ
33. นายอภิสิทธิ์  โภคบูรณ์
34. นางสาวอรทัย  พลรัตน์
35. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฮาบเมืองซอง
36. นางสาวเกศิญานนท์  ศรีกุลวงศ์
37. นายเจษฎา  สมวงศ์
38. เด็กชายเนติพงษ์  เคนทวาย
39. เด็กหญิงแคทลียา  สารโพธิ์พันธ์
40. เด็กชายไตรภพ  บาลจบ
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายจำนงค์  สีสถาน
3. นายประเสริฐ  สวัสดิ์จิตต์
4. นางพาณี  เวทย์บูชา
5. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
6. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
7. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
8. นางเพ็ญประภา  วงศ์ประชา
 
83 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกรกนก   ศรีระวงศ์
2. นางสาวกรองกาญจน์  ทิพวัง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปู่ภิรมย์
4. นางสาวจิราภรณ์  แผ่นทอง
5. นายชนะชัย  ซางกระโทก
6. นางสาวดวงกมล  นามบุญเรือง
7. นายธนพงษ์  เดชาเลิศ
8. นายธนาสิทธิ์  ฤทธิวานนท์
9. นางสาวธัญญา  โพธิสมบัติ
10. นายธีรนพ  ชำกุล
11. นายธีระยุทธ์  อุปการ
12. นางสาวนิตยา  บัวคำ
13. นางสาวนุชรี  ศรีวงกาง
14. นางสาวปาฏิมา  อินทรศรี
15. นายปิยะ  ประยงค์สุข
16. นายพรชัย  สมบูรณ์
17. นายพิชิตชัย  ศรีบุญเรือง
18. นายภัทรพล  เชิดเกียรติชัย
19. นายฤทธิเกียรติ  เวียงอินทร์
20. นางสาวลักคณา  ประทาพันธ์
21. นายวรวิช  ทอนฮามแก้ว
22. นายวรวุฒิ  จงใจ
23. นายวรารินทร์  ดวงจันทร์
24. นายวัชระพงษ์  พะตะเพ็ง
25. นายวาทิต  ไชยแสงราช
26. นางสาววิชุดา  บาลจบ
27. นายศิริวัฒน์  ปัตพี
28. นายสถาพร  ศรีอัฒชา
29. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสุไลย์
30. นางสาวสุธิดา  เขื่อนพงค์
31. นางสาวสุนิศา  ไฮวัง
32. นางสาวหญิงฤดี  อินทะสร้อย
33. นายอนุพงษ์  สมภักดี
34. นายอภินันท์  นรสาร
35. นายอภิสิทธิ์  สุวรัตน์
36. นางสาวอรสา  ศรีสุราช
37. นางสาวอวยพร  ประฮาดไชย
38. นางสาวอารียา   ศรีสร้อย
39. นางสาวเปรมรัตนา  ดาดาษ
40. นางสาวเมษา  ฤทธิมนตรี
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายจำนงค์  สีสถาน
3. นายประเสริฐ  สวัสดิ์จิตต์
4. นางพาณี  เวทย์บูชา
5. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
6. นายวีระวัฒน์  รสานนท์
7. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
8. นางเพ็ญประภา  วงศ์ประชา
 
84 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายจิตรกร  ช่วยศรี
2. เด็กชายจิตรภาณุ  บุตรภูธร
3. เด็กชายชูเกียรติ  ตุจันโต
4. เด็กชายทัศน์มล  พรมศิริ
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยหนองจอก
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทรงอาจ
7. เด็กหญิงมาณิกา  เชื้อวังคำ
8. นายวรรธนัย  พงษ์พานิช
9. เด็กหญิงสุนิสา  สกุลซ่ง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีธร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
3. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
85 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ดวงจำปา
2. นางสาวณิรัชชา  พละศักดิ์
3. นายนายวัฒนชัย  สร้อยดั้น
4. นางสาวนิภาพร  เชียงล้ำ
5. นางสาวปัญฑิภา  ทองพรม
6. นายพงษ์ระพี  บุญรักษ์
7. นายวสันต์  อ่อนคำหล้า
8. นายวุฒิชัย  โคตะบิน
9. นางสาวอภิญญา  โฉมยา
10. นายเจยวัฒน์  ขุนพรม
 
1. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
2. นางสาววราภรณ์  ปัญเศษ
3. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
86 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นางสาวจันจิรา  น้อยเมืองโพน
2. เด็กหญิงนุชนาฏ  บุญตั้ง
3. เด็กหญิงประภาพร   ภูมิเพ็ง
4. นางสาวรัตติยากร    จ้อยจี้ด
5. นางสาววรรณนืศา  นันทจันทร์
6. นางสาววิชุดา  กะนะฮาด
7. นางสาวอรทัย  พ้วยเปิ้น
8. เด็กหญิงไอลดา  โพธิ์นาง
 
1. นางสาวนิศาชล  ไสยสนิท
2. นายวัฒนา  ปัญจรักษ์
 
87 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยหนองจอก
2. นางสาวพัชริดา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงฟ้าภิรณ  หลักคำ
4. นางสาวสมใจ  คำทอง
5. นางสาวสุทธิดา  พรมอินทร์
6. เด็กหญิงอินทริรา  นวลลม
 
1. นางกรรณิการณ์  ศรีสำอางค์
2. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
3. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
88 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจารุวรรณ  มีหมั่น
2. นางสาวณิชาภัทร  อุ่นมั่น
3. นางสาวนันทิชา  คอมแพงจันทร์
4. นางสาวนิภาพร  แกะมา
5. นางสาวปภัสสร  วิถาระพันธ์
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
 
89 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  อัศวาวุฒิ
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  ไชยกาล
3. นางสาวชีวาพร  สีลม
4. เด็กหญิงณัฐชา  อินทร์สิงห์
5. นางสาวณัฐสุดา  โวชัย
6. นายธนากร  ค่อมสิงห์
7. นายนนทวัชร์  เชื้องาม
8. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  ชาติมนตรี
9. นางสาวพิมประกาย  คะพรมมา
10. เด็กชายมงคล  ภูดี
11. เด็กชายวรวุฒิ  สิงห์เกื้อ
12. นายศราวุธ  พรหมหมอก
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  พฤติสาร
14. เด็กชายอัษฎาวุธ  สิมสินธ์
15. เด็กชายอิศรา  อำทะวงศ์
16. นายโกวิท  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
90 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ถาบุตร
2. นายจักรี  ลีดอกไม้
3. นางสาวจุลณี  ไชยวาน
4. นางสาวชฎาภรณ์  พันธุ์โยธิน
5. นางสาวฐิติมา  ใจดี
6. นายนพรัตน์  สุวรรณวงศ์
7. นางสาวนิภาพร  เรียมแสน
8. นางสาวนิภาพร  เรียมแสน
9. นางสาวประภัสสร  เนตรกัณหา
10. นางสาวพักตรา  ราชามาตย์
11. นายพันศักดิ์  ปันไธสงค์
12. นางสาวมุขรินทร์  มะโนราษฎร์
13. นางสาววราภรณ์  นิเวศน์
14. นางสาวอัญรัตน์  ชินศรี
15. นางสาวอัสนี  บุตรแพง
16. นางสาวเบญจวรรณ  รักรู้
 
1. นางสาวมิตรธิดา  ศรีประทุมวงศ์
2. นายสมชาย  สีลาดอิน
 
91 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายคัมภีร์  ตายานันท์
2. นายยุทธนา  ชินวงค์
3. เด็กชายสุริยวงศ์  พุทธเลิศ
4. นายสุริยัน  จันไทย
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ผองสุข
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยสิทธิ์
2. นายวิสูตร  คำฤาชัย
 
92 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวฐิติยา  แพงพา
2. นางสาววิชสุดา  ปราบภัย
 
1. นายฉัตรชัย  อินธิราช
2. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
 
93 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายคะนองศักดิ์  เข็มจักร
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
2. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายวราวุฒิ  ปังอิน
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
2. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายสิทธิโชค   นัดดาวงศ์
 
1. นายจำนงค์   ศรีสถาน
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นายอนุชาติ  ช่วยรักษา
 
1. นายชาญนรงค์  ใสงาม
2. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกชกร  คุณอุทา
2. เด็กหญิงขัตติยา  ระติพันธ์
3. นายคณิตษรณ์  เหง้าน้อย
4. เด็กหญิงคริษฐา  เข็มอุทา
5. นายคะนองศักดิ์  เข็มจักร
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยดวง
7. นายณรงค์ศักดิ์  บุญชาญ
8. นายต้นตาการ  บุญชาญ
9. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภูมลี
10. เด็กหญิงธราทิพย์  บุญชาญ
11. เด็กชายธวัฒชัย  ช่วยรักษา
12. นางสาวธัญญารัตน์  แก่นท้าว
13. นางสาวนันทิกานต์  นิพันธ์
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุดมพล
15. นางสาวพรพรรณ  จันทร์ศรี
16. นางสาวพิณตรา  อินธิราช
17. เด็กหญิงภัสวัลย์  ศรีนวลจันทร์
18. เด็กชายภานุวัฒน์  เป้าปิด
19. เด็กชายยอดขวัญ  ไวยพัฒน์
20. นายรัฐกร  คุณบุราณ
21. นายวราวุฒิ  ปังอิน
22. นางสาววรินดา  แก้วฝ่าย
23. เด็กชายวิชชากร  คิดโสดา
24. เด็กหญิงศุภนิดา  คุณบุราณ
25. นางสาวสุดารัตน์  ประสงค์ดี
26. นายสุริยา  แก้วฝ่าย
27. นายสุรไกร  ไตรสุ
28. นายอนุชาติ  ช่วยรักษา
29. เด็กหญิงอาทิติยา  แก้วฝ่าย
30. เด็กชายเรืองศักดิ์  ปลาสด
 
1. นายชาญณรงค์  ใสงาม
2. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
3. นางสาวทิพกลิ่น  วันคำ
4. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายพัสสน  คะสีทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  จันทะบุตร
3. เด็กหญิงศิลตา  เนตรมหา
 
1. นางประกาย  พรหมจันทรา
2. นายวิชา  ศรีสร้อย
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดง 1. เด็กชายภูมิบดินทร์  ตรางา
2. เด็กชายรัฐพล  สิทธิเดช
3. เด็กชายอนุชา  หอมจำปา
 
1. นายพิพัฒน์  กางทอง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดง 1. นายธนากร  ผากงคำ
2. นายนลธวัส  ทุมหอม
3. นายอนุวิทย์  ไชยยศ
 
1. นายพิพัฒน์  กางทอง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายณัฐพล  หลานเศรษฐา
2. นายนัฐพล  กองสิงห์
3. นายปรเมษฐ์  มหาชัย
 
1. นางประกาย  พรหมจันทรา
2. นายวิชา  ศรีสร้อย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายชินวัฒน์  ใจเด็ด
2. นายณัฐวุฒิ  บุดดี
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายจิรายุ  พรมอารักษ์
2. เด็กชายชาติชาย  ปิ่นสูรย์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  หล้าหิบ
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงดิศรินทร์  สอนคำมี
2. เด็กหญิงพิมพ์สร  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงวาสนา  ชายทวีป
 
1. นายบุญทอม  งิ้วก่าน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายดนัย  กุลศรีโรจน์
2. นายรัฐธรรม  ศิริดล
3. นายไตรวัชร   ตรงดี
 
1. นางพิไลพร   สวัสดิ์
2. นายพูนศักดิ์  ชุณห์ประไพ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวชมพูนุช  ทององค์
2. นางสาวณัฐกานต์  พรมมาก
3. นางสาวฝน  คงคุณ
 
1. นายบุญทอม  งิ้วก่าน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายธราดล  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  ป้องกัน
 
1. นายชูชาติ  สาลีเพ็ง
2. นางพัชรนันท์  แสนดวง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  ดากาวงค์
2. นายจิรเดช  นามเสาร์
3. นายธวัชชัย  อุตรี
4. นายมาทิว  ละออ
5. นายวัชรพงษ์  บุตรสุวรรณ์
6. นายอภิสิทธิ์  อุดารักษ์
 
1. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
2. นางนภาพร  วงศ์สุริยวรรณ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวณัฐการณ์  ประพรม
2. นางสาวธัญจิรา  หงส์พิพิธ
3. นางสาวผกามาศ  วงศ์วันดี
4. นางสาวพัณณิตา   คำหนองหว้า
5. นางสาวศิริรัตน์   ยะสุราช
6. นางสาวอ่าทิตยา   ไกรสกุลวงศ์
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นางอินถวา  หัสดร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  กิมูล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลเทพ
3. เด็กหญิงพีระพรรณ  บาลนาคม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ไชยะ
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วไชยโย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายสนธยา  แก้วอุดร
2. นายสัญญา  โมระดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
2. นายธนเดช  มณีวรรณ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. นายธนาวิทย์  สร้อยจักร
2. นายรัตนพล  เสนาทิพย์
3. นางสาวเกษแก้ว  ยะลี
 
1. นายปัญญา  สุวรรณไสย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายชาญวุฒิ  พักตะไชย
2. นายธนวัฒน์   บัวหลวง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
2. นายธนเดช  มณีวรรณ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูนาวัน
2. เด็กหญิงรัตนา  ฤทธิ์มนตรี
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  พ่อสาร
 
1. นางประกาย  พรหมจันทรา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงจิตกระจ่าง  สุชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงปริศนา  ไตรวงค์ย้อย
 
1. นายภัทรวุฒิ  โคตรสี
2. นายวีระชีย  พรหมแสง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นางสาวจิตหรา  ชัยชนะ
2. นางสาวธิมาพร  จันทร์สิงหาญ
3. นางสาววิภา  อินทร์ศรี
 
1. นายวิชา  ศรีสร้อย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวพรสุดา  ทองไสย์
2. เด็กหญิงวิภาดา  สุพร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โคตรตาแสง
 
1. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
2. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  นามบุตร
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฮังกะสี
3. นางสาววชิราพร  อรศรี
 
1. นางกองเพชร  จันทรพิทักษ์
2. นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนา  ผันพลี
2. เด็กหญิงศุภากร   นะเรรัมย์
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  ปุนหาวงศ์
 
1. นางศิวิไล  ปังอุทา
2. นางสุพัตรา  สุกัน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กชายธนพล  แขนธิราช
2. เด็กชายปกรณ์  กุลภา
 
1. นายวิระพงค์  อินธิราช
2. นายวีระชัย  พรหมแสง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายฤทธิชัย  กองสมบัติ
2. นางสาวสุดารัตน์  บุตตะ
3. นางสาวอรอนงค์  ปานพรหม
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสาะแสวง
2. เด็กหญิงนุชารินทร์  ไชยะโคต
3. เด็กหญิงเจนจิรา   แก้วอัคฮาด
 
1. นางกัลยา  พิมพ์สมแดง
2. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติชัย  อุปัชฌาย์
2. เด็กชายธนกิตต์  ไกรธิราช
 
1. นายชูชาติ  สาลีเพ็ง
2. นางพัชรนันท์  แสนดวง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นางสาวรังสินี  หล้าหิบ
2. นางสาววรัญญา  จักรนารายณ์
3. นางสาวอรญา  ดีเฉลา
 
1. นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์
2. นางโชติรส  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจงรัก  วงศ์ละคร
2. เด็กหญิงดารุณี  แสนศิริ
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  บุญสัง
 
1. นางกันนิกา  บาลจบ
2. นางสาวดาริน  ทองแรง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ละศรีจันทร์
2. นายธนากร   อ่อนโยน
3. นางสาวสายธาร   ป้อมทอง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
2. นางวิวัลยา   ปัญเศษ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายณัฐพงศ์  ศรีสุราช
2. นายปิยพนธ์  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายนฤเบศร์   กาลจักร
2. นางสาววิภาลักษณ์   สุวรรณไตร
 
1. นายพีระวัฒน์   ศรีธรรมมา
2. นางสาววราภรณ์   ปัญเศษ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายพชรพล  คำผุย
2. นายเขตต์ตวัน   อาจหาญ
 
1. นายพีระวัฒน์   ศรีธรรมมา
2. นางสาววราภรณ์   ปัญเศษ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายชาติชาย  ปิ่นสูรย์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  หล้าหิบ
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
131 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงวนิษฐกานต์   สิริเจริญพิพัฒน์
 
1. นางสุนันทา  พรหมดา
 
132 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 1. นางสาวอภิญญา  แก้วศรีรัง
 
1. นายอภิศักดิ์  นามเสาร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงฤชุตา  อุปสิทธิ์
 
1. นางพัชรินทร์  คณิสาร
 
134 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกนกวดี  ไตรคำ
 
1. นายทิวา  วงศ์ตาขี่
 
135 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แฟมไธสง
 
1. นางสาวนพรัต  นาลงพรม
 
136 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปรียาพร  หลักทอง
 
1. นางพาณี  เวทย์บูชา
 
137 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสุธาทิพย์   กุลวงศ์
 
1. นางสาวพนิดา   เทพคนดี
 
138 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวรวีวรรณ  มัชปะโต
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสชล  สุขจร
2. เด็กหญิงพัชรี  ผ่องใสสี
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  พรประภา
4. เด็กหญิงสุภิสสรา  คิดโสดา
5. เด็กหญิงอรสา  ชัยสุรินทร์
 
1. Mr.Kris  Kannemeyer
2. นายยอดธง  ริยะบุตร
 
140 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกันต์ธิดา  ปาละสานต์
2. นางสาวธิติยา  คุณแก้ว
3. นางสาวนันทิชา  ไชยยศ
4. นางสาวภัทรพรรณ  หวานเสร็จ
5. นายแสงชัย  แก้วศรีรัง
 
1. นางสาวนุชนาถ  วงศ์อุดมศิลป์
2. นางสุฐิดา  สาระนันท์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูดินแดง 1. เด็กหญิงกัลยากร  เคนท้าว
 
1. นางวาริน  สอนซ้าย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววราภรณ์  ทองชนะ
 
1. MissNong Yi  Qiong
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตยา   สิงห์ชัย
 
1. นายปิติชา   ชะนะนาม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นางสาวศิริกาญ  ปัญเศษ
 
1. นายปิติชา   ชะนะนาม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  อ่อนมิ่ง
2. เด็กชายบุญมา  ขันตี
3. เด็กชายปกรณ์  ปองใน
4. เด็กชายพงศกร  หนึ่งคำมี
5. เด็กชายมนัสพงษ์   ดวงพรม
6. เด็กชายสุขภวิทย์  ฤทธิศร
7. เด็กชายอดิพงษ์  บุตรแสนคม
8. เด็กชายไกรสร  สายสินธิ์
 
1. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
2. นางวราภรณ์  ไชยสุระ
3. นายเดชศรี  ใครบุตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายคำพัน  คาโรจะ
2. นายธีรวุฒิ  มูลบุตร
3. นายภานุวัฒน์  ศรีสถาน
4. นายยศกร  อุ่นวิเศษ
5. นายสมชาย  อุปไชย
6. นายอนิรุต  แพงพา
 
1. นายณัฐวุฒิ  เลิศศรี
2. นายประพจน์  อุ่นวิเศษ
3. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายกันตพัฒน์  ผาใต้
2. นายจรัญ  มาลาศรี
3. นายจาตุรนต์  สุตตะมา
4. นางสาวชฎารัตน์  เพ็ชรเสนา
5. นายนัฐพงษ์  คณิสาร
6. นางสาวพรนภา  สินธุธรรม
7. นางสาวมัทนาวดี  พลรัตน์
8. นายรัฐธรรม  ศิริดล
9. นางสาวรัตน์สุดา  แสนสุข
10. นางสาวศุภอร  ไตรคำ
 
1. นายจรัญชัย  อนุศาสน์
2. นางณัฐยา  ศรีบุญเรือง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  พลศรี
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  กุลภา
3. เด็กหญิงสุชาดา  คุณอุทา
4. เด็กหญิงสุทธิพร  วิชชาสวัสดิ์
5. เด็กชายเอกพงศ์  อินทร์พรม
 
1. นายนีรภัย  คิดโสดา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร  คิดโสดา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวกรชนก  ธรรมเกษร
2. นางสาวนงลักษณ์  จันทริวงษ์
3. นางสาววนิดา  พรวิจิตร
4. นางสาววีรภรณ์  ประชุมสุข
5. นางสาวอนิษา  บุญชาญ
 
1. นายนีรภัย  คิดโสดา
2. นายบัญชา  คิดโสดา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  ถามะพันธุ์
2. เด็กหญิงกนกอร  ศรีวระสาน
3. เด็กหญิงมัทนิกา  ศรีหาสมบัติ
 
1. นางอนุรี  โฉมยา
2. นายเรืองเดช  พร้อมวงศ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายมานะ  สมบัติดี
2. นางสาวสุกัญญา   ศรีสมัย
3. นางสาวเจนจิรา  พละเสน
 
1. นางวรงค์นุช  ก้อนตาล
2. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  มาตชัยเคน
2. เด็กชายอรรถพร  พรมแสง
 
1. นางบรรพตี  แดนขนบ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามศึกษา 1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วฝ่าย
 
1. นางภัชรินทร์  เพริศแก้ว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  แวดล้อม
2. เด็กหญิงอรัญญา  พรหมจันทร์
 
1. นางนิภาพร  มาละอินทร์
2. นายปัณณวิชญ์  กำบัง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายสิทธา  นิติยาโรจน์
 
1. นายวินัย  พลศรีดา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. เด็กชายคมกวี  ทัศวงษา
2. เด็กชายอนุชิต  กรุงขุนทด
 
1. นางจณิสตา  สมบูรณ์
2. นายพรชัย  แก้วอัคฮาด
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 1. นายวิทยา  สิงห์ครทา
 
1. นายปัณณวิชญ์  กำบัง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสสร  เภาแก้ว
 
1. นางสาวฉัตรทอง  บัตรงาม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัยวิสุทธิ์  ไชยขันธ์
 
1. นายอิทธิชัย  ประธาน
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กชายประมาณ  ซาเหลา
2. เด็กชายอาทิตย์  เงินลุนปา
 
1. นางสาวพรรณธิดา  เงินลุนปา
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวณิชา  บับพาน
 
1. นางสาวพรรณธิดา  เงินลุนปา