หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสถาพร โชว์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ประธาน กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
2 นายมงคล อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล รองประธาน กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
3 นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา รองประธาน กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
4 นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
5 นายศิริ หลักทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
6 นายทนงศักดิ์ วงศ์ประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
7 นายนิรันดร เทศประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
8 นางเยาวรัตน์ แก้วมะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
9 นายศรสวรรค์ เศษสันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมบวรวิทยา กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
10 นายสุพจน์ สัตถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
11 นายประยูร จรรยาเพศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
12 นางพันสา ศรีปากดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
13 นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
14 นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
15 นายสุทธิเดช ดวงจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการแวงพิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
16 นายวิทยา บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
17 นายไพฑูรย์ เนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
18 นางไพรวัลย์ นาขมิ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
19 นางประภาพรรณ สุนันธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
20 นายสุขใจ โยคะสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
21 นายส่งเสริม สาราโรจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
22 นายณรงค์ แก้วมุงคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
23 นางสาวธิดารัตน์ ไชยบุญตา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
24 นายสุนทร สีพันธ์บุญ ครูชำนาญการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
25 นางยุพาภรณ์ ศิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
26 นายปราโมทย์ นนตะเสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
27 นายสง่า อินทรพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
28 นายศาสตร์ สัตถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
29 นายอังกูล จันทวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
30 นายอุดมศักดิ์ อ่อนสุระทุม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
31 นายสมหวัง รัตนกร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
32 นายประภัทร์ กุดหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
33 นางสาวจินตนา ศูนย์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
34 นางจำรูญ คำแพงอาจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
35 นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
36 นายสฤษธิ์ มุลมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
37 นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
38 นางมีนา แสนอุบล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
39 นายเกษมสันติ์ ศรีคำมุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนหน่วยจัดที่ 2
40 นายวีระศักดิ์ คำแพงอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
41 นายเสงี่ยม พ่อธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
42 นายจัยนิจ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
43 นางบุญเต็ม ปรีดีสนิท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
44 นางทิพวรรณ สีวาดมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
45 นางประทินทิพย์ พรไชยยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
46 นางสาวจิรัชยา มนต์คาถา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพม.23 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]