รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวพัชรินทร์  หาฉวี
 
1. นางประภาพร  จิตกาวิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายจักรพงษ์  แสนสุริวงค์
 
1. นางบัวเรียน  เจริญธรรม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชยาภรณ์  อ้อยรักษา
 
1. นางสุจิตรา  อันแสน
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวจามจุรี  พิชัยคำ
 
1. นางปพนพัชร์  วรราช
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวเกศมณี  ผาใต้
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  คณะเมือง
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายรัฐนันท์  ทุมเพ็ง
 
1. นางกนิษฐา  จิตรปรีดา
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คงเจริญ
 
1. นางประภาพรรณ  ปาพรม
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวปรียานุช  ขันติยู
 
1. นายมานัส  ทอนฮามแก้ว
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พลนาคู
2. เด็กหญิงฐาปนี  พรรณขาม
 
1. นางประภาพร  จิตกาวิน
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชิดชนก   แย้มวงศ์
2. นายพิชญ์นันท์   มณีวรรณ
 
1. นางวราภรณ์   วงศ์กัณหา
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายภาสพล   อุฬารกุล
 
1. นายสุรศักดิ์   เมตตาวิมล
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายรัฐพงศ์   วิริยะศักดิ์ไพศาล
 
1. นายวิเศษ   งิ้วสีดา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กชายปรเมธ  สมภาร
2. เด็กหญิงสุดา  พันธุ์รัตน์
3. เด็กหญิงอรนิษา  ศรีวิชา
 
1. นางสาวจีราพัชร  เชียงขวาง
2. นางดวงใจ  งอยผาลา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวบุษกร  เดชาพิทักษ์
2. นางสาวสิทธิณี  สิมลา
3. นายอลงกรณ์  ใจเสรี
 
1. นางกรกนก   คำเพชร
2. นางนิภาพร    วังคีรี
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทะลุน
2. เด็กหญิงนภัสสร    ไชยวงศ์คต
 
1. นางกิตติพร   อาจวิชัย
2. นางวาศนา    ฤทธิสิทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุคนธา  สีเพียชัย
2. นางสาวอรทัย  อุปพงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีนัครินทร์
2. นางสาวนันทิดา  ติรโรจน์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เหล่าหว้าน
 
1. นายกิรพลัฏฐ์  สิงห์ทองไชย
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธีรดนย์    ดอกจันทร์
 
1. นางอรุณรัตน์    กิ่งโก้
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร    ถาบุตร
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี    ฉากครบุรี
3. เด็กชายภูกวิน    วรปรีชาพงศ์
 
1. นางมนันยา    คำมุลตรี
2. นางสกลรัตน์    สวัสดิ์มูล
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธนวัฒน์    เดชภูมี
2. นายภูมิพิชญ์  เอี้ยบทวี
3. นางสาววนิธภรณ์  โกบำรุง
 
1. นายกรีฑา   ภูผาดแร่
2. นายเมฆา    ดีสงคราม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุเทศ
2. เด็กหญิงปวริศา   เสณีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงอรณัฐ  สุพรรณเทศ
 
1. นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล
2. นางสาวอมรรัตน์  เดือนขาว
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกัมพล  คำตั้งหน้า
2. นางสาวนิภาภรณ์  ราชบรรดิฐ
3. นางสาววรรณลดา  ล้านจ๊ะ
 
1. นางสายแจง  วงศ์เครือศร
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมใจดี
2. นางสาววันวิสาข์  เชื้อเวียง
3. นางสาวอุทุมพร  ตนประดับ
 
1. นางณัฐชลิดา  ประกิ่ง
2. นางสาวธัญญารัตน์  วานานวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวธิดา  บัวทองจันทร์
2. นางสาวมุจรินทร์  ภูชำนิ
3. นายวิทวัส  กันยา
 
1. นางรัตนา  ขันเงิน
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิตา    วรรณขาว
2. เด็กชายภูสกล   อุ่นคำ
3. เด็กหญิงอารียา   วงศ์สาพาน
 
1. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
2. นางพิสมัย  ร้อยพิลา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธนากร  สกุลวงศ์วนิชย์
2. นางสาววิมลรัตน์  กองแก้ว
3. นางสาวสุภัทรา  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
2. นายพงศธร  ศรีอาจ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ทบจันทร์
2. เด็กหญิงเบญธิตา  เย็นบำรุง
 
1. สิบเอก ดร.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง
2. นางประไพ  จักษุจินดา
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวนิธิพร  ชายกวด
2. นางสาวภัทราภรณ์   เจริญไชย
 
1. นายภูมิทร์ภัทร์   จิณณรัตนากุล
2. นายสิทธิ์   จันทมาตย์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายตะวัน  วงศ์เครือศร
2. เด็กชายธรายุทธ  เสนจันตะ
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนาธิป  บุญล้อม
2. เด็กชายสุทธวีร์  เหลืองชาลี
 
1. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายกฤษดา  บุนนท์
2. นายพิชิตพงษ์  พิลาทา
3. นายศราวุธ  เงินชาลี
 
1. นายชราวุฒิ  พีระธรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  ไชยงาน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทาวะลุน
3. เด็กหญิงปาณิสรา  ฟ้าเลื่อน
4. เด็กชายพงษ์พันธ์  จูมศรีสิงห์
5. เด็กหญิงภคพร  อ่อนพฤกภูมิ
 
1. นางประภาภรณ์  สมบูรณ์ธนากร
2. นางสาววิภาดา  โกษาธรรม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  โคตรพัฒน์
2. นางสาวณัฐติกาญจน์  ภูยางสิม
3. นางสาวมยุรฉัตร  บุหรี่
4. นางสาววานิชดา  มาตราช
5. นางสาวสาวิตรี  สิงหันต์
 
1. นางดารณี  หมวกกุล
2. นางบุญยงค์  สายบุตร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  บัวคันชุม
2. นางสาวนริศรา  ใยปางแก้ว
3. นายมนัสชัย  ฮาดปากดี
4. เด็กหญิงมุกดา  ฉิมชัย
5. นางสาวสายฝน  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวจันทร  ประเสริฐหล้า
2. นางสาวพรหมลิขิต  กุลยะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวขวัญธิดา  โพธิ์สาลาแสง
2. นางสาวศิริพร  คำมุงคุณ
3. นางสาวศิริรัตน์  ศิริหงษ์
4. นางสาวสาวิตรี  แดนนาเลิศ
5. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางวราภรณ์  หอมจันทร์
2. นางสาววาสนา  ตันมูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายกฤตนัย   กุดวงศ์แก้ว
2. นายนครีย์   บัวหลวง
3. นายวัชรพงศ์   ข่วงทิพย์
4. นายสุชาติ  ดาบนิมศรี
5. นายอิศวรวิทย์   ศิริขันธ์
 
1. นายกงวิทย์   ศิริขันธ์
2. นายพลกฤษณ์   ศิริบูรณ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  น้อยคำยาง
2. นางสาวจันจิรา  อุสาพรม
3. นางสาวทิพย์สุดา  เงินชาลี
4. นางสาวธัญญา  แก้วคำแจ้ง
5. นางสาวนพมาศ  สมทรัพย์
6. นายพงษ์พัฒน์  อุปพงษ์
7. นายพีระพงษ์  เงาศรี
8. นายมงคล  ผาสีกาย
9. นายยศกร  อินทรักษา
10. นางสาวยศพัตรา  ชินจักร์
11. นายวรวัฒน์  ผาสีดา
12. นางสาววาสินี  ทะวงศ์นา
13. นายวีระพงษ์  ชัยมุงคุณ
14. นายสถาพร  วิรัฒธัม
15. นายสมรักษ์  ทะวงศรี
16. นางสาวสุนิสา  มังลา
17. นายสุวิทย์  ศัพท์พันธ์
18. นางสาวอรอนงค์  ขวาธิจักร
19. นายอิทธิพล  สองเมือง
20. นายเชษฐา  ทะวงศ์นา
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
2. นางลักขณา  ศรีมามาศ
3. นางวรรณพร  ภูมี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกิตติพงษ์  ลีนาลาด
2. นายจักรพนธ์  หล้าพรม
3. นายทรงพล  จันทะลือ
4. นายทินกร  ผาใต้
5. นายนพกร  มุลเมืองแสน
6. นายนพพร  ผาใต้
7. นายบุรินทร์  คำโคตร
8. นายพงษ์ดนัย  คำเพชรดี
9. นายพงษ์พิทักษ์  ไกยะฝ่าย
10. นายภานุวัฒน์  เล็กนามณรงค์
11. นายภูเงิน  ยางธิสาร
12. นายวรพจน์  เงือกน้ำ
13. นายวันชัย  บังจันทร์
14. นายสกลเกียรติ   เทพเกลี้ยง
15. นายสาธร  นีละวงค์
16. นายอนุชา  มิตรภาพ
17. นายอรงณ์กรต  จันทะระภา
18. นายอาทิตย์  แม้วจ๋า
19. นายเกียรติศักดิ์  ผาใต้
20. นางสาวโสภิณัฐ  มรรคผล
 
1. นายณรงค์  โคตรศรี
2. นางนันทนา  มิตรสุภาพ
3. นายปานศักดิ์  ปะสังติโย
4. นางสาววนิดา  ศิริขันธ์
5. นายวิศิษฎ์  วงศ์ษาพาน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วงค์ไกรษร
 
1. นางกรรณิการ์  กุมภักดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกุลปรียา   อังมีพิษ
 
1. นางสาวนิวาส  บุตรธนู
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นนท์สะเกตุ
2. เด็กชายธีระวัฒน์  วงด์ดวงผา
 
1. นางลาวัลย์  คุณแสน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  ชุมปัญญา
2. นายธนายุทธ  ชุมปัญญา
 
1. นางฟองจันทร์  อรุณกมล
2. นางเพ็ญศรี  เคนไชยวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายรัฐพงษ์  มุลน้อยสุ
2. นางสาวสุจิตรา  พันธ์แก้ว
 
1. นางสุพรรณ  พรหมเชษฐา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนพศร  นิยมกุล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรวงศ์
3. เด็กหญิงนารา  กลยนีย์
4. เด็กหญิงปิญาดา  เพชรหมู่
5. เด็กหญิงพฤฒามาตย์  เทียมถนอม
6. เด็กหญิงพวงผกา  สุราราช
7. เด็กหญิงภัทราวดี  มูลวันดี
8. เด็กหญิงรัตติยากร  เบียนชัย
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริสร้อย
10. เด็กหญิงสุรารักษ์  คำชามา
 
1. นางพิณนะรัตน์  ภักดีไทย
2. นางเพ็ญศรี  จิ่่มอาษา
3. นางโยทะกา  พันทา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาบลาอำ
2. นางสาวกุลนิภา  สุวรรณ์
3. นางสาวจิราภรณ์  พองพรหม
4. นางสาวธัญยารักษ์  มาลาจันทร์
5. นางสาวพันนิสา  พองพรหม
6. เด็กหญิงยุภาภรณ์  กุดวงศ์แก้ว
7. เด็กหญิงวลัยพร  ไชยวงษ์
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  กุดวงศ์แก้ว
9. เด็กหญิงสุกัญญา  พองพรหม
10. นางสาวสุธิตา  บุญตา
11. นางสาวสุพิดา  ดาบลาอำ
12. เด็กหญิงอิศริยา  โสตะภา
13. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมุกดา
14. เด็กหญิงเสาวภา  ดาบลาอำ
15. เด็กหญิงโชติกา  ศรีมุกดา
 
1. นางดาวรุ่ง   ทันสี
2. นางละมุลศรี   บุญตา
3. นางสุทธิรัตน์   พองพรหม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  น้อยคำมูล
2. เด็กหญิงแพรไหม  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงไอลดา  ปู่บุตรชา
 
1. นางสำลี  คำเมือง
2. นางสาวสุกานดา  คำเมือง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกวักมณี   ศรีมุกดา
2. นางสาวนันทิกานต์  ศรีมุกดา
3. นางสาวพรกนก   ศรีมุกดา
 
1. นางละมุลศรี   บุญตา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปัดชาสุวรรณ
2. เด็กชายศุภชัย  วงศ์สีดา
 
1. นางสมชิต  เที่ยงตรง
2. นายอัศวิน  ถันชมนาง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายวรัญญู   พลาชีวะ
2. นายอลังการ  บุญเติม
 
1. นางนันทิยา   จุลพงษ์
2. นายวีระวัฒน์   ดวงใจ
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ปั้นบำรุงสุข
2. นางสาวสุชานาถ  เที่ยงแท้
3. เด็กหญิงเพชรนารี  คำศรีพล
 
1. นางเสาวนีย์  วงศ์วิชิต
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายกิติพงษ์  ศรีลารักษ์
2. นางสาวพรจรัส  พรหมสาขา ณ สกลนคร
3. นางสาวมิชุตา  เลานวดวัน
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ซึมเมฆ
 
1. นายวีระพัฒน์   ศรีวรกุล
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวเอมอร  ดวงกุลสา
 
1. นายภูมินทร์  ขันเงิน
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไกยะษา
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวนัฐการณ์  ศรีสุโพธิ์
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. เด็กชายสุขวิทย์  ปิลอง
 
1. นายวีระพัฒน์  ศรีวรกุล
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวทรายทอง  ทูลไชย
 
1. นางสาวสุชีลา  เพชรแก้ว
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 1. นายพีระวัฒน์  เข็มเพชร
 
1. นางอาพร  ศรีประทุมวงศ์
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวอรอุมา  หงษ์ตาใน
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กชายชลทิต  ต่ายเนาดง
2. เด็กชายบัชญา  สุขแสวง
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พระสุรัตน์
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
2. นายนทีธร  วงษ์นารี
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายชายเล็ก  ประกิ่ง
2. นายธวัชชัย  ผานคำ
3. นายสิทธิชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายเข็มเพชร  ศรีทอง
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กหญิงญาตาวี  กีรติโอภาสวัสดิ์
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวลักษมี  ผาพองยุน
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายศรัณย์  แย้มขมัง
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธนพนต์  จันทะลือ
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
66 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กหญิงสุนิษา  สรรพศรี
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นายจตุพร  เดชประสิทธิ์
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  โสมศรี
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
69 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชาญณรงค์  สร้อยมาลัย
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายชนาธิป  หงษ์คงคา
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นางสาวพัชรี  ไพเราะ
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
 
72 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายนลธวัฒน์  เศษมาท
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
73 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายธนาธิป  โสมคำ
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงอทิตยา  ขวาธิจักร
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. นางสาวปัญจรัตน์  ปิตะแสง
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  วงค์นรินทร์
 
1. นายธงชัย  กำภูศิริ
 
77 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นายทักษิณ  ประกิ่ง
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
78 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกชกร  อุ่มภูธร
2. นางสาวกณัทฐา  เวียงพัฒน์
3. นายกรกต  เพชรยาหน
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอนระวัต
5. นายคฑากร  อุ่นใจ
6. นายคมทวน  บุตราช
7. นางสาวจารุวรรณ  บุญกระจ่าง
8. เด็กหญิงตันติมา  นนท์ศิริ
9. นายธนบดี  โตงาม
10. นางสาวธิดาพร  ฟองชล
11. เด็กหญิงนวรัตน์  นาลงพรหม
12. นายประยุทธ  ชัยชนะ
13. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ภูนาเหนือ
14. นางสาวพรนิภา  กาวรรณธง
15. นางสาวพลอยวรณ  อุดรศักดิ์
16. นางสาวภคนันท์  แจ้งภูเขียว
17. นายภัควัจ  ขันติยู
18. เด็กหญิงภัทรามินทร์  วรโชติ
19. เด็กหญิงภัทราวรรณ  แก้วอุดร
20. นายภานุพงศ์  ญาติธรรม
21. นายยิ่งคูณ  คำภูษา
22. เด็กหญิงรติรัตน์  เกื้อทาน
23. นางสาวรวีวรรณ  สมสวัสดิ์
24. นายวาทิต  บุญใบ
25. นางสาววิริยา  จิตจำนงค์
26. นายวีระพงษ์  ไตรธิเลน
27. นายศักดิ์สิทธิ์  ทิพย์สิงห์
28. นายศุภกิจ  ศรีสำราญ
29. นางสาวสาลิณี  ภาวงศ์
30. เด็กหญิงสุนิสา  พิมพ์มีลาย
31. นางสาวสุพรรษา  ซ้ายสุพรรณ
32. นายหรัณ์ย์  สาระวัน
33. นายอลังการ์  ภูษาวิโสตร์
34. เด็กหญิงอาทินาถ  สลางสิงห์
35. เด็กหญิงเขมจิรา  อินทะไชย
36. นายเฉลิมฉัตร  ผกากรอง
37. นายเมธาวัฒน์  ศิริวัฒนเมธานนท์
 
1. นายประจักษ์  อุ่นใจ
2. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
79 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  โสมชัย
2. นายกัมพล   นิติยาโรจน์
3. นายกิตติศักดิ์  พิศสุวรรณ
4. นางสาวชฏาพร  ขันธะ
5. นายชัชพิชิตพงษ์   ดาบพิมพ์ศรี
6. เด็กชายชินพัฒน์  วังสอน
7. นางสาวซิลวาน่า   ดาบลาอำ
8. นายณรงค์กร   แก้ววิเชียร
9. เด็กชายณัฐพงษ์  มีทอง
10. นายณัฐพล   กุดวงศ์แก้ว
11. นางสาวดาวพระศุกร์   อรรถประจง
12. นายธนา   รามคำ
13. นางสาวธิวารัตน์  ศรีมุกดา
14. นางสาวบุณยานุช   ดาบพิมพ์ศรี
15. นางสาวปรียานุช   ไชยสวาท
16. นางสาวพรรณิภา   ถานะลุน
17. นางสาวพรสุดา   หัสดี
18. นางสาวพัชรีภรณ์  ศรีมุกดา
19. นายพีระพล  พลนาคู
20. นายภานุเดช   ทอนฮามแก้ว
21. นายภูชิต  หมู่แสนกอ
22. นางสาวมณีรัตน์   ศรีมุกดา
23. นางสาวมาริษา   นาบุตร
24. นางสาวรัชนีกร   สุภารีย์
25. นายฤกษ์ฉัตร   นนสุราช
26. นายวรรณชนะ  วงค์ทอง
27. นางสาววิภาดา   โถตันคำ
28. นางสาวศิริลักษณ์  นาวัลย์
29. นายศิริวัฒน์   มิยะเศษ
30. นางสาวสุดารัตน์   ถึงนามลี
31. นางสาวสุมาลี  สีเทียวไทย
32. นายสุวิทย์   วงค์สุขะ
33. นางสาวอรสุรีย์   ศรีวงค์ษา
34. นางสาวอริษา  จิตจักร
35. นางสาวอรุณรัตน์  ศรีมุกดา
36. นายเฉลิมศักดิ์   ศรีมุกดา
37. นายเนติพงษ์  ถึงคำภู
38. นายไกรวิชญ์   ดาบโสมศรี
 
1. นางทองม้วน   พันธ์เลิศ
2. นายอดุลย์   เชิญบ่อแก
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายเอกสิทธิ์  จินดา
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายถิรวิทย์  ยาทองไชย
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ลือโสภา
 
1. นายอรรถพล  พิมพา
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 1. นางสาวอรชุดา  พันธ์เพชร
 
1. นางคุนัญญา  พาชอบ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 1. เด็กชายสหรัฐ   ราชธานี
 
1. นางกาญจนา  คิง
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกรกต  เพชรยาหน
 
1. นางวิลัยภรณ์  บุณโยทยาน
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    สีมาวงษ์
 
1. นายกฤษณะ   แก้วเสถียร
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวคัทลียา  จันใด
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายวีรนนท์   โพธิธาตุ
 
1. นางทองม้วน   พันธ์เลิศ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายณัฐพล   กุดวงศ์แก้ว
 
1. นางทองม้วน   พันธ์เลิศ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายกิติศักดิ์  เย็นบำรุง
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายพงศธร  รางศรี
 
1. นายประเสริฐ  แสงสิริวิชโย
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชัชฎาพรรณ  พรมไพสน
 
1. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. นายวิไลพร  ฤทธิวงศ์
 
1. นางวริณี   ธนะคำดี
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณิชการต์    แก้วอิทธิ
 
1. นายกฤษณะ   แก้วเสถียร
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 1. นางสาวอรชุดา  พันธ์เพชร
 
1. นางคุนัญญา  พาชอบ
 
96 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายชาญธนา  คุณชัย
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชื่นตา
3. เด็กชายพงษธร  จันดาวัน
4. เด็กหญิงรุจิรดา  หนูจันทร์
5. เด็กหญิงศศิประภา  อุ่นจางวาง
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำเมือง
7. เด็กหญิงสุวรรณรีย์  วันดี
8. เด็กหญิงอารียา  เย็นบำรุง
9. เด็กชายเกียรติชัย  สาระพรม
10. เด็กชายเอกภพ  เกลี้ยงกลิ่น
 
1. นางพัชรี  วงค์ลุน
2. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
97 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เนินสุทธิ
2. นางสาวจิตชนก  เปาวะนา
3. นางสาวจุติพร  ศรีจำปา
4. นางสาวชุนีนาถ  ศรีวรกุล
5. นายทรนง  ภูวิลัย
6. นายธนพงษ์  โพธิ์สุ
7. นางสาวพรพิมล  แสนอุบล
8. นายวิษณุ  แก้วดี
9. นายสันติภัค  เสนาไชย
10. นายสิทธิพงษ์  อุปรี
 
1. นางพัชรี  วงค์ลุน
2. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
98 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกิติมา  ศรีนัครินทร์
2. เด็กหญิงชฎาพร  พบสมัย
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  วงศ์อนันสุนทรี
4. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมดวง
5. เด็กหญิงต้องรุ่ง  วิชัยศร
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  มุลตองคะ
7. เด็กหญิงอัญธิญา  เปลี่ยนเอก
8. เด็กหญิงไอริณ  รวีโภชน์ศิริ
 
1. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
2. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
 
99 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  โคตรพัฒน์
2. นายกฤษฎา  ปีคุณ
3. นางสาวกิ่งกนก  เกษาทา
4. นางสาวฐิตาพร  พรหมธิราช
5. นางสาวพัชรีพร  พันธุ์ผจญ
6. นายสุทธิพงษ์  เชื้อตาหมื่น
 
1. นายมนตรี  ไชยบุบผา
2. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
100 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกัลยา  ใจมี
2. นางสาวปวันรัตน์  นพคุณวงศ์
3. นางสาวพนิดา  เสื้อก้านดำ
4. นางสาวมัลลิยา  ศุภสมุทร
5. นางสาวรุจิรา  อุปพงษ์
6. นางสาวศิริลักษณ์  พงษ์ด้วง
7. นางสาวหัทยา  สุวรรณเจริญ
8. นางสาวอุบลรัตน์  พรหมบุรมย์
 
1. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิลาไสย
2. นางสาวชยาภรณ์  กล่อมดี
3. นางสาวณัฐชานนท์  สุวินทะ
4. นางสาวพนิดา  ชายทวีป
5. นางสาวพรพิมล  ทองแขก
6. นางสาววัลคุ์วดี  รักกระโทก
7. นางสาวสุดารัตน์  อะมังค์
 
1. นางมะลิวรรณ  หาญสุริย์
 
102 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกิติมา  ศรีนัครินทร์
2. เด็กหญิงชฎาพร  พบสมัย
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  วงศ์อนันสุนทรี
4. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมดวง
5. เด็กหญิงต้องรุ่ง  วิชัยศร
6. เด็กชายทนง  อ่างศิลา
7. เด็กหญิงธนกร  สิงห์สุดี
8. เด็กหญิงธนวรรณ  มุลน้อยสุ
9. เด็กหญิงธมลวรรณ  มุลตองคะ
10. เด็กชายพงศ์ธรณ์  เสนจันตะ
11. เด็กหญิงพนิดา  อุปัญญ์
12. เด็กหญิงศิรประภา  ออมทรัพย์
13. เด็กหญิงอัญธิญา  เปลี่ยนเอก
14. เด็กหญิงไอริน  รวีโภชน์ศิริ
 
1. นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร์
2. นางอรัญญา  แสงสิริวิชโย
 
103 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกนุช  ศิวนาถภูธน
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  การุณ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญศรี
4. นางสาวชมพู่  ศรีกุลกิจ
5. นางสาวรุจิรา  รักชาติ
6. นางสาววิชาญา  จันทร
7. นางสาวสุพัตรา  ปรางค์แก้ว
8. นางสาวสุวนันท์  วจีสิงห์
9. นางสาวอภิญญา  อามาตย์มนตรี
10. นางสาวอลิษา  พรมมา
11. นางสาวอัฎชราภรณ์  ตาลอุ่นศรี
12. นางสาวอาทิมา  โชคเจริญ
13. นางสาวแคทรียา  วงศ์กาฬสินธุ์
14. นางสาวแพรวนภา  ศรีวรสาร
 
1. นางพลอยรัตน์ดา  รุ่งเรืองศรี
2. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายนิติศาสตร์  ศรีทองคำมุข
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 1. นายอนุชา   คุณปัญญา
 
1. นางกาญจนา  คิง
2. นายพรสวรรค์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
106 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  นาพงษ์
 
1. นายภาสกร  ยะไชยศรี
2. นายอดิศร  ยะไชยศรี
 
107 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 1. เด็กหญิงสุนิษา  สรรพศรี
 
1. นางกรกนก  ศรียามาตย์
2. นายนทีธร  วงษ์นารี
 
108 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวกนกนุช  ศิวนาถภุชน
2. นางสาวกนกภรณ์  หนูภักดิ์
3. นางสาวกนกวรรณ  นามคง
4. นางสาวกมลชนก  กุดทา
5. นายกรกช  ชัยทะ
6. เด็กชายขจรศักดิ์  ผงสินสุ
7. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  คันที
8. นายจารุวิทย์  ธนธัญญาพร
9. นางสาวจิราพร  นันตะสุข
10. นางสาวจุฑารัตน์  ฤาเทพ
11. นายชัยวุฒิ  คิดเข้ม
12. เด็กชายชาญธนา  คุณชัย
13. นางสาวชุตินันต์  นนธิราช
14. เด็กหญิงฐานนภา  วงค์เพชร
15. เด็กชายดนุสรณ์  บุพโต
16. เด็กชายธนพนธ์  เงินภักดี
17. นายธนะยชญ์  แก้วลา
18. นางสาวธัญญาลักษณ์  นิ่มเภา
19. เด็กชายนัฐวุฒิ  วงศ์ษาโคตร
20. นางสาวมายลดา  ลอดซอง
21. นางสาววิภาพร  ปัญญาประชุม
22. นางสาวศศิประภา  อุ่นจางวาง
23. นายสุรวุฒิ  กลยนี
24. เด็กชายอติเทพ  เสน่ห์ดี
25. นางสาวอรอุมา  สิงหันต์
26. นายอัษฎาวุฒิ  มหาวิริโย
27. เด็กชายเกียรติชัย  สาระพรม
28. นางสาวเอื้อตะวัน  กาลจักร
 
1. นางพลอยรัตน์ดา  รุ่งเรืองศรี
2. นายมนตรี  ไชยบุบผา
3. นายวิทยา  บุตรดาวงศ์
4. นายวีระพงศ์  มนต์อินทร์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นามเพ็ง
2. เด็กชายธนายุทธ  กุลวงศ์
3. เด็กชายธนเกียรติ  การุณ
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายรอบรู้  ด่างเกษี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   มีทอง
2. เด็กชายธนากร   ศรีมุกดา
3. เด็กชายภัคพล   สันทัน
 
1. นางประภาศรี   พันธุวร
2. นายพงษ์ผจญ   พันธุวร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุระเนตร
2. นางสาวจารุวรรณ  อดทน
3. นางสาวทิพพากร  ฮวดคันทะ
 
1. นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายธนกฤต  ปรีชาอมรกุล
2. นายธีรวุธ  การุณ
3. นายเนติพงษ์  ปรีชาอมรกุล
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายรอบรู้  ด่างเกษี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนฤเบศร์  โคต่อเนตร
2. นายวุฒิชัย  แสงพรมชารี
3. นายเอกชัย  เครือทองศรี
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายก้องเกียรติ   เทศาริน
2. เด็กชายคัมภีร์    พองพรหม
 
1. นางสาวทิพพานุช   ลีนาลาด
2. นางอรวรรณ   ไชยสุระ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงมลฤดี  ชาสงวน
2. เด็กหญิงสมิตตา  สาละคร
3. เด็กหญิงสุภนิดา  สาละคร
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายภูวนัย  รันละโคตร
2. นายศุภกฤษณ์  อดทน
3. นายเอกพัน  เครือตาแก้ว
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายอนุชา  แก้วปัญญา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายวรกิจ  พรมสอาด
2. นางสาวศิริขวัญ  อุประ
3. นางสาวหนูจิน  ส่งเสริม
 
1. นางนุพิศ  อัคพิน
2. นางบุษบา  แสงวงค์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายชนะสิทธิ์  มุงเพีย
2. นายเดชาธร  พลราชม
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นายกิตติชัย  มานันที
2. นางสาวชไมพร  งอยแพง
3. นางสาวชไมพร  เกาะนาการ
4. นางสาวยาสุมินทร์  งอยภูธร
5. นายสรยุทธ  งันลาโสม
6. นางสาวสุวนันท์  นันศรีทอง
 
1. นางอรุณวรรณ  งอยผาลา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร
2. นายปกรณ์  โคตรธรรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
4. นายสิทธิศักดิ์  กวยละคาร
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายยุทธณา  อาจหาญ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สวัสดิรักษ์
2. เด็กหญิงดุสิตา  โคตะษา
3. นางสาวทิพย์สุดา  ด่อนประมี
4. เด็กหญิงนันทนา  ศรีนารัตน์
5. เด็กหญิงศศิธร  คงษา
6. เด็กหญิงสุมิตรา  สุขสนวน
 
1. นางกัลยา  เพชรพรรณ
2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชัชติวุฒิ  คุณปัญญา
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  อุปพงษ์
 
1. นายจรัญ   คะศรีทอง
2. นางสาวแพรวพรรณ  ภูผาศรี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทุมแสง
2. เด็กหญิงรินดา  ชัยมุงคุณ
3. เด็กหญิงแก้วตา  แก้วมุกดา
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
2. นางพรทิพย์  งามวงศ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวพิชญาดา  แจ้งกำพี้
2. นายวีรพงศ์  โพธิ์ดำ
 
1. นายจรัญ   คะศรีทอง
2. นางสาวแพรวพรรณ  ภูผาศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวพิชามญชุ์   ชูแก้ว
2. นางสาวรัตตยา  ม้าวมงคล
3. นางสาวอรอนงค์   ฤทธิธรรม
 
1. นางอัญญานี   ทิพย์เสนา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายนฤปนาถ   หาญชุยชาย
2. เด็กหญิงวลิตา  ชุมปัญญา
3. เด็กหญิงอรนุช   ทรงวิชา
 
1. นางอัญญานี   ทิพย์เสนา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนุชจรี  ดีรักษา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนชัง
 
1. นายดนัย  เหล่าศักดิ์ชัย
2. นายเอกอมร  รวงโคกสูง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  อรกุล
2. นางสาวพรนภา  แฮนเกตุ
3. นางสาวสุนิทรา  หลินภู
 
1. นายสถาพร  ไตรพิษ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์เตชะ
2. นายอมฤต  สุสา
3. นางสาวอ้อมขวัญ  กุลสาร
 
1. นางกัลยา  เพชรพรรณ
2. นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริขันธ์
2. นางสาวสุปราณี   โพธิรักษา
3. นางสาวโชติมา   กาญจนเกต
 
1. นางสาวภาวิณี   เพ็งธรรม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤติธี  ธีรอำพน
2. เด็กชายคริษฐ์  กุลอัก
 
1. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
2. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐศศิ  สุวรรณปทุมเลิศ
2. เด็กหญิงนิรชา  การุญ
3. เด็กหญิงวรรณลยา  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
1. นางสมัย  คำเกษ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวปทุมวรรณ  บริบูรณ์
2. นางสาวพรสุดา  ฮิมปะลาด
3. นางสาวเรืองรอง  รันชิตโคตร
 
1. นางกุศลวรรณ  ศุภวิทยะ
2. นางประภาพร  ทองชัย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงระลินธร  ไขลายหงษ์
2. เด็กชายอดิเทพ  แสงทอง
 
1. นางผ่องพรรณ  นันทราช
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีคำม้วน
2. เด็กหญิงวลาสินี  ทิลารักษ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ่มสุวรรณ
 
1. นางสมัย  คำเกษ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวพาณิช  ใยปางแก้ว
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใยปางแก้ว
3. นางสาวเกศราพร  เดือนเพ็ญ
 
1. นางกุศลวรรณ  ศุภวิทยะ
2. นางทัศนีย์  สิงห์สุพรรณ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 1. เด็กชายกฤษดา    ปิ่นริอา
2. เด็กหญิงนิรวรรณ    บุตรทน
3. เด็กชายอธิพัฒน์   จำปาแก้ว
 
1. นางสาวชัชฐนันท์   วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสาววาสนา   แก้วจันทร์เพ็ง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. นางสาวกรรณิกา  สิงหะกุล
2. นางสาวจริยา  โพติยะ
3. นางสาววรรณนิศา  วงษ์โพนทอง
 
1. นายวรสิทธิ์  นาพงษ์
2. นางสาวสาทอง  ฮาดปากดี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญจนพร  วัฒวารีกุล
2. นางสาวณัฏฐรี  รัฐศาสตร์วาริน
 
1. นายชุติพงศ์  พันธุ์สมบัติ
2. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกัมปนาท  เพชรคำ
2. นายเคณศ  เสนาคำ
 
1. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
2. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวธัญลักษณ์  รัฐศาสตร์วาริน
2. นายอานันท์  อ่อนก้อน
3. นายเคณศ  เสนาคำ
 
1. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
2. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวกนกพร   ก้อนมณี
2. นายคณาวุธ   ฤๅชา
 
1. นายกงวิทย์   ศิริขันธ์
2. นางอรวรรณ   ไชยสุระ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายจณกร  กรพันธ์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กรพันธ์
 
1. นายจรัญ   คะศรีทอง
2. นางสาวแพรวพรรณ  ภูผาศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงโชติกา  ทัศคร
 
1. นายพิทยา  ทิพวัจนา
 
145 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวสุนัดดา  สมณะ
 
1. นางสาวจันจิราพร  ทันอินทรอาจ
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปิยังกูร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางสัจจา  ศิลปรัศมี
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกัมปนาท  เพชรคำ
 
1. นางนิรมล  แสงสุวรรณ
 
148 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชนันท์  พลอยวิเลิศ
 
1. นายชัชพงศ์  ไพยเสน
 
149 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวปริณดา  ธิปกะ
 
1. นางทัศนาภรณ์  เหิรเมฆ
 
150 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกรวิชญ์  วิไลกุล
 
1. นางวิลาวัลย์  คงคำ
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวศุภนิดา  หาญมนตรี
 
1. นางสาวจารุณี  บิดร
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวนีรนุช  พิชัยช่วง
 
1. นางสาวณัฎฐ์นารี  ปิยะสมบูรณ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชัชฎา  งอยภูธร
2. เด็กหญิงนงนภัส  ธนรัตนกูล
3. เด็กหญิงพรสุดา  ชาวคนดง
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ลีทนทา
5. เด็กหญิงสตรีวิทย์  พิพิธภัณฑ์
 
1. นางคตินันท์  วิทยาขาว
2. นายสมพร  วิทยาขาว
 
154 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นายธนาศักดิ์  ฤทธิปะ
2. นายปัฌชญะ  สีเกาะ
3. นางสาวอนุสรา  พิมเสน
4. นางสาวอริศรา  ร่างน้อย
5. นางสาวอารีย์รัตน์  ฮามวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  มโนมัยกิจ
2. นางสาวโภควดี  เดชาเลิศ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฮ่มป่า
 
1. MissPan  Aiping
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวยอดขวัญ  ขันติยู
 
1. นางปุณยพัทธ์  โถชาลี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนภูวา
 
1. Mr.Sasaki   Kuzo
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. นางสาวจินดามัย  จันทาชัยภูมิ
 
1. นายรังสิมันตุ์  บรรไพร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชูทองรัตนะ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  เสมาธรรมานนนท์
3. เด็กชายประทักษ์  ปัญญาไว
4. เด็กชายรณกฤต  เพชรโคตร
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ตาสว่าง
6. เด็กชายสายชล  บุญเกตุ
7. เด็กชายสิทธิกร  พูลทอง
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  โครตชนะ
 
1. นายนิยม  สมบัติดี
2. นายประกาศิต  สีแดง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายคาลวี  แสนสุรวงศ์
2. นายสมพร  มนทะการ
3. นายสันติภาพ  พลเยี่ยม
4. นายสุระศักดิ์  จานศรีเพ็ง
5. นายอดุลย์วิทย์  ตรงดี
6. นายเทพปรีชา  นนท์สะเกตุ
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นายสรนรินทร์  สิมสิน
3. นายสุชาติ  ธุระพระ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นายจักรกวี  แสงภักดี
2. นางสาวจิราภรณ์  อักษร
3. นายชัยรัฐ  สว่างโคกกรวด
4. นางสาวณัฐพร  ทำนาผล
5. นายภาณุพงศ์  อุตโม
6. นายรุ่งโรจน์  สังข์คีรี
7. นางสาวศิรินันท์  จันทร์มาตย์
8. นายสุทิน  ลิ้นแก้ว
9. นายสุริยะ  เม็ดอำมาตย์
10. นางสาวเบญญา  ผาบแก้ว
 
1. นายกิรพลัฏฐ์  สิงห์ทองไชย
2. นางสาวพัชนก  พรมพิมพ์
3. นายศุภชัย  ยศตะโคตร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชัญญากานต์  อภิวัชรกุล
2. เด็กหญิงปัญจพร  ตาลพรศรี
3. เด็กหญิงวรรณรดา  เครือกลัด
 
1. นางสาวประภากร  นีละวงศ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายธวัชชัย  ไกยะฝ่าย
2. นางสาวภารุณี  ลาดำ
3. นางสาวรัตนากร  ตรุณพิมพ์
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ใครบุตร
2. นางไพวัล  เหมะธุลิน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  เมืองมุงคุณ
2. เด็กชายวัชญะ  ผึ้งเถื่อน
 
1. นายธีรเชษฐ์  ปาสาณวงศ์
2. นายพงศ์ทวี  นาคะผิว
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวอรุณรัตน์  ศรีมุกดา
 
1. นางวชิราภรณ์   ศิริบูรณ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   แก้วอุ่นเรือน
2. เด็กชายธัญนิธิ  นางามสิทธิพัฒน์
 
1. นางรื่นฤทัย  มันตะ
2. นางอรุณี  วงศ์เตชะ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวฤทัยรัตน์  อุปพงษ์
 
1. นางสาวศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. เด็กหญิงสุรีพร  คะโยธา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชีด้วง
 
1. นายสรนรินทร์  สิมสิน
2. นายสุชาติ  ธุระพระ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายสุชน  วงค์พินิจ
 
1. นางกัญจนา  ธัญญะอุดม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรา   หิรัญนวกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายมานะ   ติรโรจน์
 
1. นายนิรันดร   เพชรคำ