รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  มะอาจเลิศ
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทรวิมล
 
1. นางเพชรประคอง  หาญสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  โคสุพรรณ
 
1. นางกัลยาณี  แก้วพิกุล
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุตินันท์  โจระสา
 
1. นางเพียงอุมา  ดงตะไน
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ร้อยลา
 
1. นางมาลิน  จิตรเหิม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  จ้ำสีทา
 
1. นายชัชวาลย์  ยอดยิ่ง
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปรัชญาณ์ภรณ์  กิตติกุสุริย์
 
1. นายประสิทธิ์  แย้มศรี
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภัทร  แสนสุพรรณ
2. เด็กหญิงนฤมล  วาระสิทธิ์
 
1. นางรสสุคนธ์  จัตวาภักดี
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐติยาภรณ์  ศรีมงคล
2. นายภูวดล  สร้อยสิงห์
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  โฮมแพน
 
1. นางวนิดา  เลิศศิริรังสรรค์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาววิริยา  มาศวรรณา
 
1. นางกนกศร  พลยุทธ์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.625 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนริศรา  ปะมาโย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ลาดสุด
3. เด็กหญิงอาจารีย์  พิมพ์บูลย์
 
1. นายชิตพล  อุลมาร
2. นางวิภารัตน์  อุปเนตร
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวนิภาวรรณ  ประทุมพงษ์
2. นางสาวยุวดี  ลอยหา
3. นางสาววันวิสา  โสสุด
 
1. นางรัตนพร  สิมมาหลวง
2. นางเพ็ญศรี  ศรีดี
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  บัวเบิก
2. เด็กชายนุตตโย  พิมพ์ทอง
 
1. นางจารุภา  สิริรัตนากุล
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวณิชกานต์  สงวนรัตน์
2. นายสุทธิกุล  กุลค้อ
 
1. นางรุ่งนภา  ทศภานนท์
2. นางอรวดี  หลักแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุตรพรม
 
1. นายฉัตรชัย  สารเศวต
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายมนตรี  เภตรา
 
1. นายฉัตรชัย  สารเศวต
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  นิจสุข
2. นางสาววิชุดา  คำโคตรสูนย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญหล้า
 
1. นายณัฐพล  ชำนาญค้า
2. นายปัญญา  น่าบัญฑิต
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐพนธ์  พลมั่น
2. นางสาวรุ่งนภา  พรมกาญจน์
3. นายสิรินทร์  เหลาธนู
 
1. นางสาวนันทนิจ  ทิพยมาศ
2. นายพีระศักดิ์  เนติศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนาพร   ทานะเวช
2. เด็กหญิงศิริพร  ไกยสินธุ์
3. เด็กหญิงอินทร์ชุอรณ์  บุญเจิม
 
1. นางสาวนิลบล  สุโพธิ์
2. นายวันที  บุญพรม
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวขวัญจิรา  ประเที่ยง
2. นางสาวจรรจิรา  วรวงศ์
3. นายอานนท์ตรี  สุทธิประภา
 
1. นางจักษณาพัต  พารา
2. นายอัตพร   ศรีคำแซง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราวรรณ  ฉายสุริยะ
2. เด็กชายเธียรชัย  วรวงค์
3. เด็กชายไชยชนะ  อุทิศพันธุ์
 
1. นายทองคูณ  จันทสิงห์
2. นายศุภงค์  ศรีศาลา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายสุริยา  จันทคล้าย
2. นางสาวเกตณ์นิภา  เชยชม
3. นางสาวไพรินทร์  ก้อนกลิ่น
 
1. นางสาวนาตยา  โยธาศิริ
2. นายศรัญญู  เปลรินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจริยา  ไชยคำ
2. นายจักรกฤษ  จันทศรี
3. นางสาวนันทิชา  สวัสดิพละ
 
1. นายมาโนช  ศรีไพรวรรณ
2. นางศรีนวล  สมทรัพย์
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ศรีฮุย
2. นางสาวพนิดา  ต้นศรีนน
3. นางสาวรัตนา  สุมาลี
 
1. นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
2. นางสาวศศินันท์  วงศ์อนันต์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  บุญศรี
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ผลจันทร์
 
1. นางสะอาด  พลซื่อ
2. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นายธีรพงษ์  พิมพ์บูรณ์
2. นายพิษณุ  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนาตยา  โยธาศิริ
2. นายภูมิวิทย์  ศาลารัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  สารบูรณ์
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  พระสว่าง
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  สมดา
2. เด็กชายวีรยุทธ  ธงศรี
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เชื้อวงค์
2. นายธเนตร  ทุ่งมน
3. นายอภิสิทธิ์  สารบรรณ
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ยารักษ์
2. นายสิทธิโชค  เสงี่ยมณรงค์กุล
3. นายอชิตะ  สะรวมรัมย์
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  วรวงค์
2. เด็กหญิงวรรษพร  จิตตะยโศธร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  เจริญพร
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  ประหา
 
1. นางสุภาพร  ชุกชื่น
2. นางหนูกาญจน์  นิโคลัส
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  จินดา
2. นางสาวชลธิชา  บุญเข็ม
3. นางสาวทิพวรรณ  วงศ์อนุ
4. นางสาวปราณี  ถาวรคำ
5. นายวุฒิพงษ์  น่าบัณฑิตย์
 
1. นายนฤนาท  พลสาเดช
2. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มันกันนาน
2. เด็กหญิงณิชารี  ศิริสุวรรณ
3. นายพัฒนศักดิ์  บัญชรสุวรรณ
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  วงศ์โรจน์
5. นายวัชรพงษ์  พิมบาลี
 
1. นางสุมาลี  ศรีชมภู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวทานตะวัน  อินทร์เขียว
2. นายธีรพงศ์  พงษ์เสือ
3. นางสาววรนันท์  วรรณพฤกษ์
4. นายศุภชัย  สุ่มมาตย์
5. นางสาวเกยุรา  ศรีแสนตอ
 
1. นางมะลิวรรณ  ศรีสุพรรณ
2. นางสุมาลี  ศรีชมภู
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิฬารัตน์  มะลัย
2. นางสาววนิดา  มะณี
3. นางสาววารุณี  ยิ่งกำแหง
4. นางสาววิภาวรรณ  พลเยี่ยม
5. นายอัครพงศ์  กรินรักษ์
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นายชุมศิลป์  พลเยี่ยม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายขาว  มูลศรีนวล
2. นายดนัย  สิระยานนท์
3. นายนิมิต  บุตรทุมพันธ์
4. นางสาวปาลิดา  สุริโย
5. นางสาวพรรณนิดา  หอมสมบัติ
6. นางสาวพัชรา  วงค์เสนา
7. นายวรินทร์  สุริโย
8. นางสาววิภา  ศรีทาทุม
9. นายวีระชาติ  โนนสุวรรณ
10. นายสิทธิศักดิ์  บุญสิทธิ์
11. นางสาวสุดาพร  เผ่าทองงาม
12. นางสาวสุนันทา  ท้าวบุตร
13. นายอนุชา  ทิพประมวล
14. นายเจษฎา  รักษาทรัพย์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ประหา
2. นางสาวทวารัตน์  พงศ์อร่าม
3. นางนพรัตน์  สุวรรณ์
4. นายปวีณะ  จงคูณกลาง
5. นายอุทิศ  แดนกาไสย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐชาติ  จิตนะ
 
1. นางสาวจงเพียร  พลเยี่ยม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  เวียงพัฒน์
 
1. นางอรทัย  ภูบุตรตะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   ไชยแสง
2. นายโชคชัย   โพธิ์ศรีลา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวจันทร   อ่อนอารี
2. นายธนสาร   บุญศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกมลนัทธ์  บุญสงค์
2. เด็กชายกฤษฎา  บุญพินิจ
3. นางสาวกัลยาณี  เท่ามบาล
4. นางสาวขนิษฐา  อาทิตย์ตั้ง
5. นางสาวทิพย์ภาดา  ไกรยเดช
6. นางสาวพลอยไพรินทร์  พลภูงา
7. นางสาวพัชริดา  เวียงสงค์
8. เด็กชายสรกฤช  วงศ์ษา
9. นางสาวอรปรียา  สมเพชร
10. นางสาวอัญชลี  โพธิเศษ
 
1. นางสุดใจ  ดวงผุยทอง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 91.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวชนิดา  นิลคร
2. นางสาวดาลิกา  ใจคุ้มเก่า
3. นางสาวธิดา  ศรีเกื้อกลิ่น
4. นางสาวธิดาลักดิ์  ขุดโพธิ์
5. นางสาวบุรวีร์  ลาดหนองขุ่น
6. นางสาวพงษ์เพชร  แทนคาม
7. นางสาวพลอยไพลิน  วังมะฤค
8. นางสาวพิมผกา  เสลจุล
9. นางสาวพิไลวรรณ  ตุใยรัมย์
10. นางสาวลลิตา  โวหารลึก
11. นางสาววรางคณา  พวงลาภ
12. นางสาววริณี  รู้แพร่
13. นางสาวศิริลักษณ์  กอมะณี
14. นางสาวอัญชิสา  พาเจริญ
15. นางสาวเจนจิรา  หล้าสิงห์
 
1. นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์
2. นางยุภาวดี  พลเยี่ยม
3. นางสุคนธ์รัตน์  จันทร์หอม
4. นายอรุณ  พระสว่าง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  จิตรเสน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หาระภูมิ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุตรนาแพง
 
1. นายรุ้งตะวัน  พลเยี่ยม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกังสะดาณญ์  เขตบรรจง
2. นางสาวจินตนา  แดนกาไสย
3. นางสาวศิริลักษณ์  กมลนัด
 
1. นายกมล  บุญสินชัย
2. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ปิ่นบุตร
2. เด็กหญิงสุกันยา  ทองภาธรรม
 
1. นายระเด่น  สร้อยผา
2. นายวีระศักดิ์  ไชยดำ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธิติพัฒน์  ตั้งมณีมงคล
2. นางสาวสรัญญา  กุลชะโมรินทร์
 
1. นายประยงค์  สิงหากัน
2. นายภานุวัฒน์   สุวรรณธาดา
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรียงสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวินชา  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงอมิตา  จ้อยหนองบัว
 
1. นางจิตสุดา  แก้วภูมิแห่
2. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
2. นางสาวยุพาภร  พรรณวงศ์
3. นางสาวเสาวภา  สอนลา
 
1. นายนรินทร์  อุดมวินิ
2. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิจักร
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวประกายพร  กองทา
 
1. นางจิตสุดา  แก้วภูมิแห่
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุตตะมะ
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวบุญจวง  งามแก้ว
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนพุทธา
 
1. นายอภิศักดิ์  ลาคำภา
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ชมภูบุตร
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงบุษกร  บุตรพรม
2. เด็กหญิงปรียะดา  โพธิ์สูงเหลา
 
1. นายประดิษฐ  อินทร์งาม
2. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวเวธกา  ขจรภพ
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจิตรกรชัย  ไกยเดช
 
1. นางสมร  สูตรขวัญ
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 1. เด็กชายธนพล  ทองทิพย์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายอิทธิชัีย  พลเยี่ยม
 
1. นายชูมิตร  พลเยี่ยม
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนวัฒน์  คุ้มสีวัย
2. นายธนวุฒิ  คุ้มสีวัย
3. นายวิชิต  แวงวรรณ
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร  สูตรขวัญ
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณประภา  สีหาสุข
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  จั่นแก้ว
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎากร  สุทธิประภา
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสิรินรัช  พิชัย
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภูริพันธุ์  โพธิ์ชัยแก้ว
 
1. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
67 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คานบุตตะ
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
 
68 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายวัฒนา  สุทธิประภา
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
69 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายอัคเดช   ขุนสัตย์
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
70 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร  สุทธิประภา
2. นายจักรพรรดิ์  ปัญจะมาตย์
3. นายชาญณรงค์  พลเยี่ยม
4. นายดุลยวัตร  ไชยธงรัตน์
5. นายถนอมศักดิ์  บุญพินิจ
6. นายภูริพันธุ์  โพธิ์ชัยแก้ว
7. เด็กหญิงวรรณประภา  สีหาสุข
8. นายวัฒนา  สุทธิประภา
9. เด็กชายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
3. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
71 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยศ  แก้วสะอาด
2. นางสาวชยุตรา  เหล่าชัย
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ลาหล้าเลิศ
4. เด็กชายทศพล  กองล้อม
5. นางสาวปิยธิดา  ทอดภักดี
6. เด็กหญิงมรกต  ยางศิลา
7. นางสาวมานิตา  สิริสาร์กานต์
8. นางสาวศศิวิมล  จั่นแก้ว
9. เด็กชายสิทธิภัทร  สุทธิผุย
10. นางสาวสิรินรัช  พิชัย
11. เด็กหญิงสิริวรรณ  บูรณะกิต
12. เด็กหญิงสุภาวดี  คานบุตตะ
13. เด็กชายอดิเทพ  สุทธิผุย
14. นางสาวอภิญญา  ภูมิเลิศ
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นางพวงทอง  แสนเยีย
2. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
72 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกมล  ก่อวงศ์พานิชย์
2. เด็กชายกฤษาดากร  โฮมแพน
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ทองวิเศษ
4. นางสาวจิตรนภา  โคตรทิพย์
5. เด็กชายจิรวัตน์  อะปะหัง
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ไขกลางดอน
7. เด็กชายทิวฐกร  พองจำปา
8. เด็กชายธีระวัฒ  รจพจน์
9. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์วัง
10. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  พลเยี่ยม
11. เด็กหญิงวริสรา  แก้วกำเนิด
12. นางสาววาริณี  เตียงแก้ว
13. เด็กหญิงวิลาสิณี  บุรวัฒน์
14. เด็กหญิงศศิพรรณ  สุวรรณ์
15. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยดำ
16. เด็กหญิงอติพร  เพ็ชรสุวรรณ
17. เด็กหญิงอทิตยา  เวียงสมุทร
18. เด็กหญิงอะเคื้อ  เหล่ายนขาม
19. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรจัตุรัส
20. เด็กหญิงไอรดา  มณีพงษ์
 
1. นางดวงเดือน  พิศพาร
2. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
3. นายนพดล  จิตรเหิม
4. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
5. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
73 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  มีเทียน
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงมูล
3. เด็กหญิงคณิตา  พิมพ์วัน
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยงยืน
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ฟ้องเสียง
6. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรม
7. นายธนกรณ์  สุนทรวัตร
8. เด็กชายธีรวัฒน์  กลิ่นกล้า
9. นายธีระวัฒน์  ไชยดำ
10. นายนัตฐวุฒ  ศรีสิงห์
11. เด็กหญิงบุญนภา  ศรีดี
12. เด็กหญิงปนัดดา  สุเนตร
13. เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมชาติ
14. นายวรวัตร  มุงคุณคำซาว
15. นายวันเฉลิม  ป้องศรี
16. เด็กหญิงวิภาวดี  มะละปะที
17. นายวุฒินาถ  วงษ์อนันต์
18. เด็กหญิงศิรินทิพย์  โสมาเกตุ
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วศรี
20. นายศิริศักดิ์  นาตรีชน
21. เด็กชายศิริเทพ  เกื้อหนองขุ่น
22. นางสาวสิริธาดา  มะละปะที
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุตัน
24. เด็กหญิงสุนัดธา  แสนพรม
25. เด็กหญิงสุนารี  สายรัตน์
26. นายสุรชัย  ฉลองกิตติศักดิ์
27. เด็กหญิงอนุชิดา  สิงยะเมือง
28. นายอนุสรณ์  ศรีสงเปลือย
29. นายเมย  แสงใส
30. นายเศรษฐวัฒน์  ป้องศรี
31. นายเอกนรินทร์  ศรีสิงห์
32. เด็กหญิงโชติกา  สงวนรัตน์
 
1. นายทศพร  บุญปก
2. นายพูนสิทธิ์  บุญสินพร้อม
3. นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ
4. นายสุริเยศ  ตรีภพ
5. นางเย็นใจ  สงวนรัตน์
 
74 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกนกอร  เจริญอาจ
2. นายกฤษณ์บดินทร์  วรวงศ์
3. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ชาระ
4. นายกิตติธัช  วิชัยรัตน์
5. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขแสนล้น
6. นายชนะภัย  แก่นวิชา
7. นางสาวชาลินี  ลาทอง
8. นางสาวชไมพร  สารพล
9. นางสาวณัชชา  วรรณพฤกษ์
10. นายนนทกร  เข็มบริบูรณ์
11. นายนพพร  ภาชนะวรรณ
12. เด็กชายนราธิป  ทาชาย
13. นางสาวบงกช  โพธิจักร
14. นางสาวบงกชรัตน์  เพชรแอ
15. เด็กชายพยุงศักดิ์  หลักคำแพง
16. นางสาวพิศธิยา  พันธัง
17. เด็กหญิงภัชรียา  ไชยมัง
18. นายภูมัย  แก้วศิลา
19. นายรชต  ไทยลา
20. เด็กชายรัฐพล  วงษ์สินธุ์
21. นางสาววรรณนิสา  สมดา
22. เด็กชายศาสตรา  สุ่มมาตย์
23. นายศุภชัย  สุ่มมาตย์
24. เด็กหญิงสตรีรัตน์  วงสาสีแก้ว
25. นายสรุศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง
26. นายสืบ  วงษ์สินธุ์
27. นางสาวสุกัญญา  สวัสดิ์นที
28. นางสาวสุภาวดี  แสกะโทก
29. นางสาวอภิญญา  ล้ำเหลือ
30. นางสาวอำภา  สมดา
31. นางสาวเกสร  ไชยดำ
 
1. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
2. นายประภาส  โพธิสาขา
3. นายวิโรจน์  อาป้อง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายมิกกร  ธุมา
 
1. นายนิพนธ์  ชมภูพฤกษ์
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นายธีระวัฒน์  วรสุข
 
1. นายธนากร  สารบรรณ
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงกนกพร   บูรณะพล
 
1. นายวชิรพงศ์  เจริญสุข
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาภรณ์  บูรณะวงศ์
 
1. นางยุภา  มิตรสันเทียะ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายอมรเทพ  ศรีหาวงศ์
 
1. นายเศรษฐ์  เหลาทอง
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพชรพร  ผดุงสัตย์
 
1. นายดุสิต  ดลปัดชา
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอรยา  ชาลีนิวัตร
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ   สมตน
 
1. นายโกมล  วรามิตร
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายพชร  แก่นแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิจักร
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายรพีภัทร  เตชะรุ่งเรืองสกุล
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์   ค้อชากุล
 
1. นายวชิรพงค์   เจริญสุข
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  อิ่มถวิล
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวิน  รวยสันเที๊ยะ
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  เกษสิมมา
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
 
90 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
2. นางสาวขนิษฐา  ทองน้อย
3. นางสาวขวัญชนก  พันธุ์ปลาโด
4. นางสาวจริญญารัตน์  นิมแมด
5. นางสาวจารวี  ร่วมธรรม
6. นางสาวจิรัชญา  สุมาลี
7. นายชาญชัย  โอ้อารี
8. นายณัฎฐกิตติ์  ศรีมงคล
9. นายณัฐพล  นามศักดิ์
10. นายทักษ์ดนัย  พลเยี่ยม
11. นายธนพล  พฤกษาสนิท
12. นางสาวธนัชญา  ศิลาขาว
13. นางสาวธิดารัตน์  พลเยี่ยม
14. นายธเนศพล  หลักคำ
15. นายนัฐพงษ์  ธุระชัย
16. นายนัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
17. นายนำโชค  ศรีวะรมย์
18. นางสาวปนิดา  ปาระวงค์
19. นางสาวปริญดา   ฉายประดับ
20. นายพชร  แก่นแก้ว
21. นายพร้อมพันธ์  การุญญเวทย์
22. นางสาวพัชรินทร์  สามาอาพัฒน์
23. นายวงศธร  ชื่นตา
24. นายวรวุธ  เสนภักดี
25. นายวรวุธ  สารบรรณ์
26. นางสาววราภรณ์  มูลสาร
27. นายวัชรชัย  โพธิ์สุข
28. นายวัชรินทร์  อัตวิชา
29. นางสาววาสนา  ใจซื่อ
30. นายวิทวัส  ไชยกุฉิน
31. นางสาววิลาสินี  พลเยี่ยม
32. นายวิเชียร  พงษ์ศาสตร์
33. นายศตวรรษ  สุจริต
34. นายศักดา  คำบุ่ง
35. นายศักดิ์สิทธิ์  เหนือคูเมือง
36. นายศิลปศาสตร์  วิเศษดอนหวาย
37. นางสาวสุมาลี  บุบผาสังข์
38. นายอภิสิทธิ์  เมฆกุดฉิม
39. นายเกรียงไกร  อาจวิชัย
40. นางสาวเบญจพร  ศรีวะรมย์
 
1. นายนรินทร์  อุดมวินิ
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
91 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายคณิศร  ทานะเวช
3. เด็กชายทศพร  ศรีหนองพอก
4. เด็กชายพัชระ  ชูคำ
5. นายภานุวัฒน์   ทองเฟื้อง
6. เด็กหญิงมัทนัญญา  ฤทธิหงส์
7. เด็กหญิงศุภากร  แสงภักดี
8. นายสรวิศ   เนตรมณี
9. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุ่มมาตย์
10. เด็กหญิงสุภัสสร  ไขระวิ
 
1. นายนรินทร์  อุดมวินิ
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
 
92 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ชายสวัสดิ์
2. นายธนพล  พลเยี่ยม
3. นางสาวพัชรินทร์  กมลเชื้อ
4. นางสาวรัตติยากร  เนาวงค์
5. นายศุภสิทธิ์  โพธิศิริ
6. นางสาวสุภาพร  สุเทวี
7. นายสุรักษ์  ศรีไชย
8. นายอนุชา  วงศ์อนุ
9. นายอภิวัฒน์  แวงวรรณ
10. นางสาวเพ็ญนภา  ตาลเจิม
 
1. นางดวงเดือน  พิศพาร
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
3. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
93 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรพรม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุตรพรม
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ภาวจันทร์ทึก
4. เด็กหญิงจุทามาศ  ตรีเมฆ
5. เด็กหญิงชลดา  บุราณก้านตรง
6. เด็กหญิงปรารถนา  ฤทธิศร
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  อุตคำ
8. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรพรม
9. เด็กหญิงพรรณิภา  มาพงษ์
10. เด็กหญิงศิราณี  คำปลิว
11. เด็กหญิงสุพัตรา  คำโคตรศูนย์
12. เด็กหญิงอวัสดา  มีหวายหลึม
 
1. นางชมพูนุท  เพ็งจันทร์
2. นางวารุณี  พลแสน
3. นายสันทัด  บุตรพรม
4. นางแจ่มจันทร์  คำทา
 
94 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์ชนิต  ปรองพิมาย
2. นายจิรานุวัฒน์  ศิริวรรณ
3. นางสาวนิตติยา  กฤษพฤก
4. นางสาวภัทราพร  นวนเจริญ
5. นายวรากร  ศรีหนองพอก
6. นายวิทวัส  บุญถนอม
7. นายศุภวัตน์  วิกล
8. นางสาวสุธิดา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
3. นายวันที  บุญพรม
4. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
95 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกนกพร  สุขโนนจารย์
2. นางสาวกรรยา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงจิรัดติยา  พรมเกตุ
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ตันเกิดกิจ
5. นางสาวภิญโญ  กะอาจ
6. เด็กหญิงวัชรี  โสหา
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมจุมจัง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสละ
9. นางสาวสุวนันท์  พลเยี่ยม
10. นางสาวสุวิดา  จุลฤทธิ์
11. เด็กหญิงอรวรรณ  โสภารักษ์
12. นางสาวเอมมิกา  จันทะวิชัย
 
1. นางดวงเดือน  พิศพาร
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
3. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
96 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธนาภรณ์   เกื้อหนองขุ่น
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  แสงโคตร
3. นางสาวพรทิวา  วงศ์สวัสดิ์
4. นางสาวพรนภา  ไชยกุฉิน
5. นางสาวพิศนี  จันทร์หนองฮี
6. นางสาวภัทราพร  นวนเจริญ
7. นางสาวสุธิดา  ปิ่นแก้ว
8. นางสาวเจนจิรา  อาจลือไชย์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
3. นางวีระวรรณ  นาควัน
4. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
97 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยศ  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงกิริยาพร  ทิวาพัฒน์
3. เด็กหญิงจิรวดี  โพธิ์คำ
4. เด็กชายถิรนัย  จันทเก
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีคัทนาม
6. เด็กหญิงนันทิญาพร  ศรีจันทร
7. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  รัตนวงศ์
8. เด็กชายพิสิฐ์พล  กลางทิพย์
9. เด็กหญิงภัทราวดี  กาสิกขวา
10. เด็กหญิงมรกต  เขียวสุวรรณ์
11. เด็กหญิงรัตติยากร  ทานะเวช
12. เด็กหญิงวันชนก  นิติพจน์
13. เด็กหญิงวิสา  มากเหลือ
14. เด็กชายศักรินทร์  พฤกษชาติ
15. เด็กหญิงอิสราภรณ์  วิเชียรไชย
16. เด็กชายเกียรติพันธุ์  ศรีจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  โพธิ์วันนา
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวธนาภรณ์  เกื้อหนองขุ่น
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  แสงโคตร
3. นางสาวพรนภา  ไชยกุฉิน
4. นางสาวพิศนี  จันทร์หนองฮี
5. นางสาวภัทราพร  นวนเจริญ
6. นางสาวฤทัย  สวาทดี
7. นางสาวสุธิดา  ปิ่นแก้ว
8. นางสาวเจนจิรา  อาจลือไชย์
 
1. นายชุมพล  วงศ์เพชรชารัต
2. นางนริศรา  ไชยกันยา
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
4. นายวันที  บุญพรม
5. นางวีระวรรณ  นาควัน
 
99 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  มะณี
2. นายฑีฆะพล  คชพันธ์
3. นายพลวัฒน์  ไชยคิรินทร์
4. นายพิสิษฐ์  แก้วแสนไชย์
5. นายสมประสงค์  บุญวิเศษ
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นายสุตพงศ์  ศรีดาฮด
 
100 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงสโรชา   มะละโยธา
2. เด็กชายเฉลิมชัย   สุรังกาญจน์
 
1. นายวชิรพงค์   เจริญสุข
2. นางวรางคณา   หลิ่มจ่าง
 
101 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประทุมสินธุ์
 
1. นายเกรียงไกร  ป้องศรี
 
102 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายสามารถ  ใจกล้า
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
103 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กชายณรงค์  แก้วศรีลา
 
1. นายศิวดล  คำพันธิ์
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายโชคชัย  ไพรพฤกษ์
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กชายกิตติธัช  หาญพละ
2. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีแสวง
3. เด็กชายจารุกิตต์  ปิยมาตร
4. เด็กหญิงจิราพร  พุทธา
5. เด็กหญิงชญานนท์  เศษสุวรรณ
6. เด็กหญิงชนิษฐา  คันธะภูมิ
7. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เงิน
8. เด็กชายณรงค์  แก้วศรีลา
9. เด็กชายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงธันนิพา  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงนฤมล  สารบรรณ
12. เด็กหญิงนิภาพร  ทรหาร
13. เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนพุทธา
14. เด็กหญิงปรารถนา  ไกรยวงศ์
15. เด็กหญิงปิยวรรณ  หนองขุ่นสาร
16. เด็กชายพงษ์ชาญ  เพิ่มพูน
17. เด็กหญิงพรชิตา  หอมสมบัติ
18. เด็กหญิงพรรณี  คำลือชัย
19. เด็กหญิงพัตรพิมล  ทองจันทร์
20. เด็กหญิงมุธิตา  กุลอาษา
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไกรยวงศ์
22. เด็กชายวริทธิ์ธร  อินราช
23. เด็กชายศราวุฒิื  ประดิษฐ์บุญ
24. เด็กชายศุภชัย  ศิริเวช
25. เด็กชายสุกฤต   สารบรรณ
26. เด็กชายสุเทพ  หาสุข
27. เด็กชายอัครชัย  วิเศษอุตม์
28. เด็กหญิงอาริญา  ศรีสวัสดิ์
29. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์สาขา
30. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  รักษาสี
 
1. นางสาวมัญชรีย์  กรมบุญ
2. นางรัชฎาพร  วารินทร์
3. นายวิทวัส  สารจูม
4. นายศราวุธ  ภูมิโชติ
5. นายศิวดล  คำพันธิ์
6. นางสาวสุพัตรา  สารจันทร์
7. นางสาวเอื้องฟ้า  จูมดอก
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  สีแดงก่ำ
2. เด็กชายวศิน  ประสพเงิน
3. เด็กชายเอกรัฐ  ทองวิไล
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวอรวรรณยา  เย็นวัฒนา
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สมอารางค์
2. เด็กหญิงพิลาวัลย์  สุระพร
3. เด็กหญิงสายฟ้า  สุทธิประภา
 
1. นางชุลีกร  คามวัลย์
2. นางอรชร  ศรีขาวรส
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  อ้วนมะโฮง
2. นายศราวุฒิ  เทวดล
3. นายอรรถพล  พลชัยแสง
 
1. นายประวัติ  บุตรภักดี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกมลพรรณ  แร่ทอง
2. นายพีรกานต์  ยอดยิ่ง
3. นายเอกรัตน์  จันทร์หอม
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรแสน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายอนุชิต  สุรทร
 
1. นายพิษณุนารถ  หอระพร้อม
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  สมดา
2. เด็กชายปรีชา  สารบูรณ์
3. เด็กชายวีรยุทธ  ธงศรี
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  วงค์ตา
2. นายพิทักษ์  เดชโภคาทรัพย์
 
1. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นายธีระชัย   แสนโสม
2. นายศุภชัย   เมืองพิล
3. นายเบญจพล   คนเพียร
 
1. นายสุรารักษ์  วันทานี
2. นางสุรีลักษณ์  วันทานี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายจิรเมษ  พิมพ์บูรณ์
2. นายธนวัฒน์  สีหาราช
3. นายพิพัฒน์  คตภูธร
 
1. นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวปิยะวรรณ  วงค์คำแก้ว
2. นางสาวสายสุรีย์  จิตรจำนงค์
 
1. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิราพร  พลเยี่ยม
2. นายณัฐธพงษ์  พลเยี่ยม
3. นางสาวพรชิตา  เนาวงศ์
4. นายวรวุฒิ  ตาเมือง
5. นายอัครพนธ์  ไสยรส
6. นายเฉลิมพล  ซาระ
 
1. นายธวัชชัย  อินทเสวก
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
3. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นายณัฐชัย  ทิวาพัฒน์
2. นายสุริยาวุธ  อินมะโรง
3. นายเอกพงษ์  ฮาวปินใจ
 
1. นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  เจริญสุข
2. เด็กชายจักรรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
3. เด็กหญิงฐาปนี  โคตรสุโพธิ์
4. เด็กหญิงสุนันทา  อัศวภูมิ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงอารียา  กอเดช
 
1. นายจำนงค์  ดงเทียมสี
2. นายพีระพงษ์  พลเยี่ยม
3. นางเพลินจันทร์  มณีขาว
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีสุข
2. เด็กหญิงอรทัย  ไชยเสนา
3. เด็กหญิงอรอุมา  พรมชาติ
 
1. นายระดมพล  พลซื่อ
2. นางอรชร  ศรีขาวรส
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 1. เด็กชายพีระวัฒน์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงสุมิตรา  แพนพา
3. เด็กชายเดชชาติ  โสภาพ
 
1. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปิยนันท์  พระสว่าง
2. นายภาคภูมิ  สิมาฉายา
 
1. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ถึงแสง
2. นางสาวศิรืลักษ์  กุตัน
3. นางสาวสุวนันท์  อุทาโย
 
1. นางชุลีกร  นันทสำอางค์
2. นายระดมพล  พลซื่อ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายปริญญา  ไชยแสง
2. นายวสุพล  พันธุระ
 
1. นางสาวธารทิพย์  จุฬารี
2. นายศิริศักดิ์  เนินภู
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  ประทุมสินธ์
 
1. นางสาวปวีณา  เศษจันทร์
2. นายสมศักดิ์  ศรีบุญรัตน์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เกตุชุม
2. เด็กหญิงพัชรี  ใจภักดี
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันทร์สระคู
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวสุกรรณิการ์  มงคลชัย
2. นางสาวสุทธินันท์  สมควรกาน
3. นางสาวอัจฉรา  วงศ์ราช
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงจิตริยา  กล้าหาญ
2. นางสาวพรกษณ  พลเยี่ยม
3. นางสาวสุมินตรา  แวงวรรณ
 
1. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
2. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวพัชรินทร์  เอื้อทัดทาน
2. นางสาวรัชนก  คันธภูมิ
3. นางสาวอรญา  หอกคำ
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายศราวุฒิ  พลมีศักดิ์
2. เด็กหญิงไอลดา  ชะปูแสน
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายนฤดล  ละอองศรี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ดีพูน
3. เด็กชายอาริษา  สุตานนท์
 
1. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศรินยา  คามวัลย์
2. นางสาวศุภรัตน์  ตีเมืองซ้าย
3. นางสาวอรกนก  ศรีนระสิทธิ์
 
1. นางขำจิตร  มณีนิล
2. นางสาวบุษบา  บุญชาโด
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  คามใส
2. นายศิริศักดิ์  บุตรพรม
 
1. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวภัทราวดี  ภักดีผล
2. นางสาวสุวนันท์  ยุสนอง
3. นางสาวหทัยรัตน์  จันธวัต
 
1. นางนางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายภานุพล   รุ่งเรือง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   ตาซาว
3. เด็กหญิงสุมลทิพย์   หอมใส
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางสาวปิยะดา  สมพร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนรินทร  สุทธิประภา
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชัยมูล
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวกานต์ธิดา   สายเชื้อ
2. นายธรรมวัฒน์   อาจศัตรู
3. นางสาววรรณภา   นาเมืองรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นายวัชรพงษ์   มาพงศ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกฤษณพล  สุระ
2. นางสาวศศิมาภรณ์  ตรีเพชร
 
1. นายจำเริญ  งามสง่า
2. นายสุนทร  โวหารลึก
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติภรณ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงสายธาร  ตาลอัมพร
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  กมลผาด
 
1. นายจตุรภัทร  ประทุม
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ท่าไคร้กลาง
2. นายประวิทย์  แข็งแรง
3. นางสาววิรดา  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวดวงฤทัย  จันท่าม่วง
2. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายวีรพันธ์  โชติแสง
2. นายสิทธิเทพ  อัคคะประสา
 
1. นายวิรพล  สิงหาอาจ
2. นายศักดิ์สิทธิ์   สาขามุละ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายปัญญา  ประชาชิต
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูมิสาขา
 
1. นายฉลอง  มีเนียม
2. นางสุคนธ์  มีเนียม
 
142 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวณัฐนันทร์  แก้วลาน
 
1. นางวิลาวัณย์  เดชโยธิน
 
143 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวธีราพร  พรมบุตร
 
1. Mr.James  Pepper
 
144 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายปราชญ์บัณฑิต  สุริโย
 
1. นางสาวอินท์อร  สาราโรจ
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวศิรินันท์  แสงจันทร์
 
1. นางบุรี  สุตระ
 
146 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีลาดเลา
 
1. นางอรอุมา  บุญประจักษ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวธิติรัตน์  นามพบ
 
1. นายสุทธิชัย  บุญประจักษ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิพรรธพร  ศิลาวรรณ
 
1. นางลัดดาวัลย์  บุตรหนองหว้า
 
149 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  ทิพยจันทร์
 
1. นางพนิดา  พินิจธนสาร
 
150 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัดติยา  พรมเกตุ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประจงสีละวัฒน์
3. เด็กชายนวพล  จันทอง
4. เด็กชายรชต  สีนางกุ
5. นางสาวศิตางค์  โคตพันธ์
 
1. นางวิลาวัณย์  เดชโยธิน
2. นางสาวศิวาพร  บุญประจักษ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพนาไพร  บุตรพรม
2. นายภัทรพล  เมืองชุมพล
3. นายฤทธิเกียรติ  แวงวรรณ
4. นางสาวอินธุอร  โคตรพงษ์
5. นางสาวเพ็ญนภา  โพธิ์สาจันทร์
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  สมมาตย์
2. นางพูนทรัพย์  แหวนหล่อ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผงบุญตา
 
1. นางสาวอรอุมา  ไพรพฤกษ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวพัชราภรณ์   บัวพาวัน
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   พลเยี่ยม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทิวัฒน์  จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาววราลักษณ์   นิกาเกต
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   พลเยี่ยม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายกตัญญู  โคตรสงคราม
2. เด็กชายพงศธร  เอกวุธ
3. เด็กชายวุฒิเกียรติ  น่าบัณฑิต
4. เด็กชายศุภกิตติ  ประเสริฐสังข์
5. เด็กชายสหรัฐ  สายศรี
6. เด็กชายอติคุณ  โยทาวงษ์
7. เด็กชายอติคุณ  จตุพร
8. เด็กชายอภิชัย  ภูมี
 
1. นายประมวล  ศรีชมภู
2. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
3. นายศิริพงษ์  โพธิ์วันนา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายชัยบดินทร์  โพธิ์สิงห์
2. นายชินกฤต  จันทร์มหา
3. นายถิระพัฒน์  ธนะภาษี
4. นายนพรัตน์  คำเวบุญ
5. นายพงษ์ดนัย  สีทานัง
6. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ศรีโว
 
1. นายถาวร  คมพยัคฆ์
2. นายวรรณชัย  สังข์ไชย
3. นายศรีสุวรรณ  สำราญจิต
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิติชัย  พลเยี่ยม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ตาลวิลาศ
3. นางสาวญานิศา  ขามชู
4. นายณัชภัฏ  แสนณรงค์
5. นายดำรงศักดิ์  แวงวรรณ
6. นายธีระพล  พลเยี่ยม
7. นางสาวนันทัชพร  สมชัย
8. นางสาวปิยะรัตน์  จุดาบุตร
9. นายวิระวงค์  คำแดงไสย์
10. นางสาวศิริรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นางจิระดา  เดชโยธิน
2. นายมาโนช  ศรีไพรวรรณ
3. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิรวดี  คุ้มโพน
2. นางสาวชฤดี  อุดมหอม
3. นางสาวนีรนุช  หอกคำ
4. นางสาวพิกุลแก้ว  จำปาม่วง
5. นางสาวสุภาพร  พินยะพง
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ทศภูชัย
2. นางสดศรี  จันทรโคตร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกาญจนี  ปัญจวัฒน์
2. นางสาวชไมพร  ชาญตะกั่ว
3. นางสาวธัญญารัตน์  พลเยี่ยม
4. นางสาวฤทธิพร  อิติปิโซ
5. นายโกเมนทร์  อยู่ชมวงษ์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ปากวิเศษ
2. นางสุภานัน  เดชโยธิน
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. เด็กชายกิตติโชค  มะโนนึก
3. เด็กหญิงชนิตา  แสงภักดี
 
1. นางสาวชญานิศ  ทิพยชาติ
2. นางสุภัทรา   สร้อยผา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนริศรา  สุตนนท์
2. นางสาวบุษรารัตน์  ยะตะโคตร
3. นางสาวอรจิรา  พากเพียร
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
2. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชนพัฒน์  เอี่ยมชื่นมงคล
2. เด็กชายปิยะเกียรติ  บุญปก
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ประจันพล
2. นางดลยา  หลงสอน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวนนทิยา  คณะพันธ์
 
1. นางอมรารัตน์   วรรณพัฒน์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  งามดี
2. เด็กชายนิติกร  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวจรัลรัตน์  พลเยี่ยม
2. นางปองกมล  พันธ์อาทิตย์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรพรม
 
1. นางสาวเกศสุมณฑ์  สาหับ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศรีสุระ
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ไชยดำ
 
1. นางวิชิตา  ชะนะเกตุ
2. นางศิริรัตน์  ศรีธรรมา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวสาคร  บุดดี
 
1. นางศิริรัตน์  ศรีธรรมา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกลวิทย์  พลเยี่ยม
 
1. นายวีรพงษ์  พลเยี่ยม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายฉัตร  เชื้อกิตติศักดิ์
 
1. นางพจมาน  พิเดช
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  ถิ่นกระไสย์
 
1. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงสมฤทัย  กุลดา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณรงค์  บุตรพรม
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  สาโสภา
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทาทูล
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวปริศนา  เทียบเพชร
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  แวงโยธี
2. เด็กหญิงสุชานาถ  เทพพานเมือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เพิ่มดี
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
2. นางลัดดา  สีนางกุ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีพร  ตาลพรศรี
2. เด็กหญิงชญานิน  ขัติยนนท์
 
1. นางลัดดา  สีนางกุ
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  หลวงสมบัติ
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายศิรภพ  โพธิ์ศรีชัย
2. นางสาวสุภาพร  ช่วงโชติ
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
2. นางสาวเรียงไร  คำหอม
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ถาวรสันต์
2. เด็กหญิงมาริสา  รัตนสิงห์
3. เด็กชายสมรักษ์  ศรีดี
4. เด็กหญิงสุณิษา  ภูมมายาง
5. เด็กหญิงหฤทัย  หอมหวล
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โพธิจันทร์
7. เด็กหญิงเพ็ญประภา  อรัญโสด
 
1. นางจรัสศรี  ร่มเย็น
2. นางพัชราภรณ์  วินทะไชย
3. นางรุ่งรัตน์๋  สุขแสง
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยานี  อาทิตย์ตั้ง
2. เด็กหญิงนุชจรี  สินนาก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เดชจร
 
1. นางสาวสมปอง  สืบสร้อย
2. นางเพชรมณีย์   ศรีจันทร์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรพร  วังซ้าย
2. เด็กหญิงภิมลพรรณ  ภูขำ
3. เด็กหญิงวิภาพร  สรรพวุธ
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางปราณีย์  จันปาน
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราพร  สารบูรณ์
2. เด็กหญิงมยุรี  บุตรพรม
3. เด็กหญิงสมฤดี  มาตย์วรรณา
 
1. นางสาวสมปอง  สืบสร้อย
2. นางเพชรมณีย์   ศรีจันทร์
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุบผาสังข์
2. เด็กชายเกษฏา  ปิ่นโสภา
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นายบุญธรรม  ภูมิวิจารย์
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษกร  ทิพโชติ
2. เด็กชายธเนตร  ใจคำวัง
3. เด็กชายปัญญาศิริ  ทิพบุญชู
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นายบุญธรรม  ภูมิวิจารย์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกิตติศักดิ์  สาโสภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
3. เด็กชายเทวินทร์  อุดสังหาร
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  ผลาเหิม
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายอนุชิต  เพ็ชรโรจน์
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  ผลาเหิม
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  พินิจผล
 
1. นางสาววรรษมน  จงหาญ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิภา  เมืองนาศรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขจรสบัติ
3. เด็กหญิงลำใย  อโนนาม
4. เด็กหญิงวรรณภา  ผิวจันดา
 
1. นายชัด  ศรีอ้วน
2. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายพงษ์ปรีชา  ระดาพัฒน์
 
1. นางสาวอุษา  ชมภูพฤกษ์
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  โสภากาลณ์
 
1. นางสาววรรษมน  จงหาญ