หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
กลุ่มที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 27
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2555   30 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 444 30 ต.ค. 2555 09.00-09.03
2 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 442 30 ต.ค. 2555 09.00-10.30
3 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 437 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 447 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
5 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง 446 30 ต.ค. 2555 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 114,121,131 30 ต.ค. 2555 09.00-13.00
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 126,127,128 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
3 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 124,125 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง เวทีหลังอาคาร3 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
5 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 112,113 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
6 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ศาลาอำนวยการ 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
2 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร1 ห้อง 115 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
3 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 228 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
5 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร2 ห้อง 238 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้ถุนอาคาร4 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
2 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้อง ึ427 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
7 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
8 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
10 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
11 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
12 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
13 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
14 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
15 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
16 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
17 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
18 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ห้อง หอประชุม 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
19 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00
20 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ใต้ถุนอาคาร3 30 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานเสาธง 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานเสาธง 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานเสาธง 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานเสาธง 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 30 ต.ค. 2555 09.00-14.00
11 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 2 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 2 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 7 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
2 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
3 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องแนะแนว อาคาร 3 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00
4 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องแนะแนว อาคาร 3 30 ต.ค. 2555 09.00-00.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้อง ห้องคอม 5 30 ต.ค. 2555 09.00-12.00

ผู้ดูแลระบบครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 0849533738 [email protected]
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]