รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76.14 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายปณิธาน  เวโรจน์
 
1. นางปราณี  วงศ์หนองหวัา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวบุษกร  บุตรเจริญ
 
1. นางประภากร  จันทมัตตุการ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงลีลาวดี  พลางไธสง
 
1. นางบรรจง  กลางคาร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอารียา  แจ่มพงษ์
 
1. นางเอี่ยมจิต  ชนะชัย
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายปิยวัฒน์  อึ่งชื่น
 
1. นายปัญจพล   ธิดา
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  โคตนุกุล
 
1. นางสุกันญา  อรังศรี
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายชวัลวิทย์  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายเกิดกฤษ  สวนงาม
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวภัธราพร  ลือชา
 
1. นางสุวลี  ใยคำโพด
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีมา
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  จันพิมพา
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุพัตรา  เหล่าจั่น
2. นางสาวอัญชญา  ทารินทา
 
1. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นนตะพันธ์
 
1. นายสมชาย  อิงค์ประเสริฐ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายธีรวัฒน์  สุโทสา
 
1. นายสมยศ  บุญมี
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  จ่าภา
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  นามหงษา
3. เด็กหญิงนภาพร  เที่ยงตรง
 
1. นายนิวัฒน์  อุ่นพิกุล
2. นางสาวปัทมา  พรมหญ้าคา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์ทอง  วรรณวงษ์
2. นางสาวเกียรติพร  ยาวไธสง
3. นางสาวเสาวภา  นันทะมา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผลาสัย
2. นางอังคณา  อรรคฮาด
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวสุชานารถ  คำแก้ว
2. นายเข็มกล้า  โอฆะพนม
 
1. นางจิราภรณ์  เอราวรรณ
2. นายทูล  วงษ์ไกร
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายมณฑล  ศรีสงคราม
2. นายอธิเบศร์  เถาว์ทวี
 
1. นายมิตชัย  โกกะพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววิภาวดี  พนมทิพย์
 
1. นางพรพนา  สำราญรื่น
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกฤษดา  เกตุภูงา
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลย์
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายจตุรงค์  ขมิ้นทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์น้ำคำ
3. เด็กชายวรัญญา  พาลา
 
1. นางขวัญใจ  กองมาย
2. นายบรรจง  เชิงหอม
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวนิศากร  นะคะจัด
2. นายพีรยากร  สีสัน
3. นางสาวศศิธร  นครวงศ์
 
1. นางลำดวน  สำลี
2. นางสุนจรี  ศรีบุตตะ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุรีพร  สุดชา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกลับ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลวงศ์
 
1. นางประกอบ  วัชรไกร
2. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกมลลักษณ์  มุมกลาง
2. นางสาวภัสราภรณ์  พรมโครต
3. นายสดายุทธ  ศรีนวล
 
1. นางอภัย  ปาสาใน
2. นางเพ็ญทวี  สุคำภา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายทินกร  อ่อนบุญมา
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  จันทงาม
3. เด็กหญิงศุภัทศร  บุตรดา
 
1. นางสมฤดี  แสนเภา
2. นางอำพร  วิชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ปาติปา
2. นายวิษณุ  สุวัฒน์
3. นายสุทธิเกียรติ  สังฆะ
 
1. นายสมัย  นามชารี
2. นายไสว  วีระพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายก้องรัฐ  ทาสระคู
2. เด็กหญิงชฎาทอง  สมเพชร
3. เด็กชายปิยนันต์  คำหินกอง
 
1. นางสาวจักรีวรรณ  พัฒนวิบูลย์
2. นางวิภาภรณ์  พลท่ากลาง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจริยา  ทำขุรู
2. นางสาวสุพรรณา  อยู่คง
3. นายอภิสิทธิ์  ละครลำ
 
1. นายธวัชชัย  บวรโมทย์
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุธัญญาวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายจิระพงษ์  นามหงษา
2. เด็กหญิงนุชนก  กะตะโท
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  ทอนทม
2. นางสาวสุภัสสร  ศรีแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายณัฐพงษ์  อุไชย
2. นายภูชิต  ศรีแก้ว
 
1. นายสุรพงษ์  ไขแสง
2. นายอนุกรณ์  ประสงค์สุข
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายยงยุทธ  นามมูลน้อย
2. เด็กชายศักรินทร์  สิทธิกัน
 
1. นางศิริกาญจน์  เทศารินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  คูเมือง
2. เด็กชายพนม  รสหอม
 
1. นางศิริกาญจน์  เทศารินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพงศกร  สลับศรี
2. นายยศพนธ์  สังเขป
3. นายอานนท์  แสนจันดี
 
1. นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์
2. นางสัมพันธ์  มาตย์สาลี
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายชนสิษฏ์  เปรียบเหมือน
2. นายประวิทย์  อัคนิจ
3. นายอัครพล  สุดหล้า
 
1. นายพงษ์พิษณุ  สล้างสิงห์
2. นางสิริลักณ์  สุขประเสริฐ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ใจหาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกษอรุณศรี
3. เด็กหญิงปะการัง  คล้ายหนองสรวง
4. เด็กหญิงละออง  ยงคะวิสัย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มุกดา
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางปวีณา  ลิ้มสำราญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เทียมปาก
2. นางสาวนรินทร  พื้นทะสิม
3. นางสาวรัตนวดี  ศรีเคลือบ
4. นางสาวรัตนาพร  หล้าเนตร
5. นางสาวศิริวิมล  ศรีครั่ง
 
1. นายจักรี  ชนะภัย
2. นางปวีณา  ลิ้มสำราญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กหญิงธนิตา  บัวไถล
2. เด็กหญิงปอรรัตน์  ปัจฉิม
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำมั่น
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ชารี
5. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมั่น
 
1. นางทิพวรรณ  ประชานันท์
2. นางสุภาวดี  ไชยโย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  ประนัดเท
2. นางสาวมณฑิรา  อินห้างว้า
3. นายวรวัฒน์  บัวกาบ
4. นายอภิวัฒน์  พรมท้าว
5. นางสาวเจนจิรา  อิกะปาน
 
1. นางวรางคณา  บรรณาลัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์สุดา  สังสนา
2. นายฉลาดชาย  สังสนา
3. นายนพรัตน์  พิมสิงห์
4. นายวราวุธ  สุกันยา
5. นายวิชประชา  แสนบุญเรือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กุดหอม
2. นายสุพจน์  สวัสดิ์พาณิชย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  อัมภาพร
2. นางสาวจุฑาภรณ์  จันทร์ซ้าย
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผลไม้
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุดตา
5. นางสาวชนิดาภา  ขุนไชย
6. นางสาวณภัสชญา  สุทาดา
7. นางสาวดวงใจ  จันทริมา
8. นางสาวทัศนีย์  วงษ์ศรีแก้ว
9. นางสาวธัญวรัตน์  ลามี
10. เด็กหญิงปรัญชญาพร  ยืนยั่ง
11. นางสาวพักตร์วิภา  อักษร
12. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ฤกษ์เอี่ยม
13. นางสาวพัชรี  วระหะสังข์
14. นางสาวมาริษา  สมเนตร
15. เด็กหญิงรมย์ธิดา  คำสืบ
16. นางสาววรรณรักษ์  ศรีนวล
17. นางสาววรารัตน์  คำลา
18. เด็กหญิงศิริภาวรรณ์  พนมศักดิ์
19. เด็กหญิงอรอนงค์  มงกุฎ
20. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ต้นทัพไทย
 
1. นางสาวปทิตตา  ราษฎร์ศิริ
2. นางพัชนี  ถวิลไพร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  นันโท
2. นายกิตติพงษ์  สิงห์คำ
3. นางสาวจุฑารัตน์  วงษ์ทอง
4. นางสาวจุลนีย์  ภูมิวิเศษ
5. นางสาวชัชธิดา  ลิขิตอัมพร
6. นายชัยณรงค์  ทิพย์ทำมา
7. นายชัยพร  รึผาดำ
8. นายปรีชา  ชาติงาม
9. นายภาคภูมิ  ยักคะฮึม
10. นางสาวมยุรา  ราชแสง
11. นายวรวุฒิ  แสงนอก
12. นายสมใจ  ไชยสนาม
13. นางสาวสุธัญญา  ตาปราบ
14. นางสาวสุธาสินี  น้อยบุดดี
15. นายสุริยัน  แก้วลาญ
16. นายสุรเกียรติ  ปัจจัย
17. นางสาวหทัยชนก  ด้วงคำ
18. นายอภิรักษ์  พงษ์อุทรา
19. นางสาวเกศดา  วงศ์สวัสดิ์
20. นายเจนณรงค์  สีสม
 
1. นางปราณีต  อุดมพันธ์
2. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายรักชาติ  ทองดอนดู่
 
1. นางอาภรณ์  แสวง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายจิรโชติ  ไชยพลงาม
 
1. นายณัฐพงษ์  ไชยพลงาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 98.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดรุณี  พรหมแจ้ง
2. เด็กชายศุภจิต  ผาลี
 
1. นางดุสิต  ทีบุญมา
2. นางทองลิ้ม  กองอุดม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 95.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวสุพัตรา  จุ่นหัวโทน
2. นายโกวิทย์  แพงอ่อน
 
1. นางดุสิต  ทีบุญมา
2. นางอาภรณ์  แสวง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวชุติมา  หาพันธุ์
3. นางสาวบุษรินทร์  หงษ์ศรีแก้ว
4. นางสาวปวีณา  อินทรพันธ์
5. นางสาวปัทมาวดี  ธิทา
6. นางสาวภานุชนาถ  ศรีนวลจันทร์
7. นางสาวศิริกาญจน์  กุลวงษ์
8. นางสาวสรวงสมร  บุญเทพ
9. นางสาวสราญรัตน์  โพนค้อ
10. นางสาวอโณฌา  ปากหาญ
 
1. นางละมัย  จันทลา
2. นายวิชัย  รัตนอุดม
3. นางสมพร  ภูภักดี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชวนละคร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามสมบัติ
3. เด็กชายธนพงศ์  วงศ์ณรัตน์
4. เด็กหญิงนฤมล  สุคำภา
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  พิมพ์ภูงา
6. เด็กหญิงภัทรมน  จอมใจ
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์นันท์
8. เด็กหญิงศิริพร  โต๊ะสิงห์
9. เด็กหญิงสุปราณี  ไสโยธา
10. เด็กหญิงสุปราณี  เศษวงษ์
11. เด็กหญิงสุพัชธิดา  วงคณิน
12. เด็กหญิงสุพัชริดา  ขาวผ่อง
13. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ไทย
14. เด็กชายอริสญา  สุระมณี
15. เด็กหญิงเกศินี  หมองพรหม
 
1. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
2. นางยุวดี  โกสุมาลย์
3. นางรุ่งนภา  มาศจันทร์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วสังข์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ติมุลา
3. เด็กหญิงวรธิดา  หลักบึง
 
1. นางสาวมนัสชนก  อุตมา
2. นางสุพัฒนา  พาดฤทธิ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัลยา  สีเสน
2. นางสาวพรพิมล  ชอบชาย
3. นางสาวศิริรัตน์  ชูสระคู
 
1. นายพงศทอง  สุดชา
2. นางสาววนิดา  ภูภักดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงวิชิตา  แก้วพิชัย
 
1. นายตรีสุริยา  บูรพาเมธาโกศล
2. นายศิริศักดิ์  มั่นคง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกานจเนศ  สุขอำนวย
2. นางสาวคนึงนิจ  กิงสีเสียด
 
1. นางกำไล  หนูมี
2. นางสมเพชร  สหัสวาปี
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพยธิดา  พวงศรีเดน
2. เด็กชายภัคพงษ์  แก้ววิชัย
3. เด็กหญิงสุปรีญา  สีหานาม
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายวิรัตน์  ภูสอาด
2. นายศราวุฒิ  แสนพล
3. นางสาวอาทรมาศ  ศิลาเณร
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  แสนคาน
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวละอองดาว  พลเหลา
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายพัสกร  ยอดพิิจิตร
 
1. นายวิโรจน์  ใจเมือง
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายนนทกร  แกมกล้า
 
1. นายเฉลิมพร  ชินพร
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  แป้นทอง
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐธิดา  กัณหาพิมพ์
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  สีแดง
2. เด็กหญิงแพรใหม   สุริยา
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิรัตน์  เขียวสนาม
 
1. นางภคมน  บุญหินกอง
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอภิวันท์  จันทร์นี
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายบัณฑิต  นามหงษา
2. เด็กชายอนันท์  พรมดวง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีเจียม
 
1. นายศรายุทธ  ขาวสวย
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นายยุทธนา  บุญทันใจ
2. นายวีระศักดิ์  จันทวี
3. นายเสกสันต์  สีฉายา
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิศรา  เขวาลำธาร
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวทัศนวรรณ  ดีจานเหนือ
 
1. นางสาวรัชตพร  กุมผัน
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  หมื่นหาวงษ์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
67 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอนงค์นุช  สงัด
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
68 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพุธรัตน์  สีสมุทร์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
70 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ก้านจักร
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
71 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายอรรถกร  แก้วนาเหนือ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
72 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุรีภรณ์  สงเคราะห์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
73 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสินธุชา  ภาโคกทม
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
74 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายจตุพล  เวียงซ้าย
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
75 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายภควรรษ  พันธุ์คงดี
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  เวียงวิเศษ
 
1. นายประภาส  กิติศัพท์
 
77 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวศุภาลักษณ์  แซ่เอีย
 
1. นายประภาส  กิติศัพท์
 
78 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรภาพร  ยอดคีรี
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
79 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวปลายฟ้า  มีเกษ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
80 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกิตติกร  สีสินธุ์
2. นางสาวจีราภรณ์  เกษตรสิทธุ์
3. นายนายภควรรษ  พันธุ์คงดี
4. เด็กหญิงนิศรา  เขวาลำธาร
5. นางสาวปลายฟ้า  มีเกษ
6. นายวุฒิชัย  นามโสม
7. นายสินธุชา  ภาโคกทม
8. เด็กหญิงอรภาพร  อยดคีรี
9. นางสาวเจนจิรา  มาหาร
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
 
81 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวคัทรียา  หาสนาม
2. เด็กหญิงชไมพร  ก้านจักร
3. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เพ็ง
4. นายณัฐวุฒิ  เตจา
5. เด็กหญิงณิชกานต์  สีเคลือบ
6. เด็กชายธวัชชัย  สุทธะพินทุ
7. เด็กหญิงนลธิยา  ศรีภักดี
8. เด็กหญิงนัฐริกา  หาสาโร
9. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิจักร
10. เด็กหญิงพุธพรัตน์  สีสมุทร์
11. นางสาววิภาดา  ราชพลแสน
12. นายอดิศักดิ์  เจริญสุข
13. นางสาวอรประภา  แนบโนนสูง
14. เด็กหญิงอริสราภรณ์  วิบูลย์ศิลป์
15. นายโกเมนท์  ไชยชาติ
 
1. นายฉัตร  ภาคมฤค
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
4. นายวิริยะ  ทองดี
 
82 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจิรพงศ์  โคตุทา
2. เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์สูงยาง
3. เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เพ็ง
4. เด็กหญิงทิตยา  มาศจันทร์
5. เด็กหญิงพุธพรัตน์  สีสมุทร์
6. เด็กหญิงภัทรศิญาภรณ์  ไกยะฝ่าย
7. นางสาวสุดารัตน์  ก้านจักร
8. เด็กหญิงอนงค์นุช  สงัด
9. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
10. นางสาวอภิญญา  เทียบแสน
11. เด็กชายอรรถกร  แก้วนาเหนือ
12. เด็กหญิงอสมา  รัตน์สุข
 
1. นายฉัตร  ภาคมฤค
2. นายธิบดี  เพชรสม
3. นางพิไลลักษณ์  เพชรสม
4. นายวิริยะ  ทองดี
 
83 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกาญจนาพร  สร้อยสระคู
2. นายจตุรงค์  ผดุงรัตน์
3. นางสาวจิตราภา  แอบจันอัด
4. เด็กชายจเร  สีดาชมพู
5. เด็กชายธนกร  รัตนสังข์
6. นางสาวธารรัตน์  ขาวผ่อง
7. นายนพรัตน์  จันทร์หนองหว้า
8. เด็กหญิงนารถชนก  เจริญศรี
9. นางสาวนิภาพร  พันธ์สระคู
10. นางสาวน้ำฝน  ประตังเวสา
11. นางสาวประภัสรา  วิยทะไชย์
12. นายปิชรวิทย์  วงศ์หินกอง
13. นายมนูญ  จันทร์หนองหว้า
14. นางสาววรรณิษา  สาริกุล
15. นางสาววราภรณ์  คำมีแสง
16. เด็กชายวาทิน  นารีนาถ
17. เด็กชายศุภอรรถ  วิเศษสุด
18. นางสาวสมปราถนา  ทั่งกลาง
19. เด็กชายสิทธิเดช  ปราบหนองบั่ว
20. นางสาวสินาภรณ์  แสวง
21. เด็กชายอดิศักดิ์  สูงพล
22. เด็กชายอังคาร  โกมลเดชาชัย
23. นางสาวเสาวลักษณ์  พิลาวุฒิ
24. เด็กชายเอกณัฏฐ์  วิริตร
 
1. นายนรินทร์   ถนัดค้า
2. นายรักศักดิ์  สุ่มมาตย์
3. นายอรรคพล  ราษฎร์ศิริ
 
84 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกชมน  พรมนิกร
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  เพี้ยก่ำ
3. นายจักราวุธ  อุดมวงค์
4. นางสาวจันทร์วิภา  ศิริเวช
5. นางสาวจิรารักษ์  สอนน้อย
6. นายชัชวาลย์  จำปายศ
7. นายชัยชาญ  อาจหาญ
8. นายณัฐนันท์  ประจุลลา
9. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนเถรา
10. นางสาวธิดารัตน์  สอนพินิจ
11. นายธีระวิทย์  รัตนวัน
12. นายประสิทธิผล  มโนมัย
13. นางสาวปรียานุช  จำปาเทศ
14. นางสาวปวีณา  สุดาเดช
15. นายพงศธร  กุชโร
16. นางสาวพรพิมล  เกตุไธสง
17. นางสาวพัชรภรณ์  คำหว่าน
18. นายรัฐศาสตร์  รัตนวงศ์
19. นายวุฒิวัฒน์  วรชิน
20. นายศตวรรษ  วโรรส
21. นายศราวุธ  อุทโยทา
22. นางสาวศันสนีย์  ผันผาย
23. นางสาวสดับพิณ  นันตะเคน
24. นายสราวุฒิ  ศรีไสเพชร
25. เด็กหญิงอนุธิดา  รุ่งราม
26. นางสาวอนุสรา  สาลี
27. นายอภินันท์  เจริญ
28. นายอานนท์  แสนบัวคำ
29. นางสาวเจนจิรา  บุญหาร
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
2. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
3. นายธีรพัฒน์  เสมัง
4. นายปิยะณัฐ  อุทก
5. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
6. นางอารี  จันทรักษ์
7. นายเอกพงษ์  หุมแพง
8. นายโกศล  เจนสระคู
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายวรพจน์  จันทยา
 
1. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายจตุรงค์   ผดุงรัตน์
 
1. นายนรินทร์  ถนัดค้า
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มุกดา
 
1. นายพงษ์พันธ์  พรมหงษ์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  รัตนเทพ
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายวรพจน์  จันทยา
 
1. นางอารี  จันทรักษ์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธีระ  คำภาพันธ์
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  สิงหาทิพย์
 
1. นางอารี  จันทรักษ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  สุริปะ
 
1. นายโชควิวัฒน์  โพธิ์ชา
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นายไพศาล  พนมใหญ่
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายวรพจน์  ธันทยา
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นายสุทธิพงษ์  ตรีบุญเมือง
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พันไผ่
 
1. นายโชควิวัฒน์  โพธิ์ชา
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   กมล
 
1. นางปรัชญาภรณ์  สุกัญญา
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาววลัดดา  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
101 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีกู่กา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มังศรี
3. เด็กชายพิทยา  นามจันดา
4. เด็กชายภูมิปัญญา   ไชยพิมพา
5. เด็กหญิงรุ่งศิริ  แล่แพ่ง
6. เด็กหญิงศิริภรณ์  กาญจน์สมจิตต์
7. เด็กหญิงอังกินันท์  จันทร์ผิว
8. เด็กชายเฉลิมพร  เฉนียง
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
3. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
102 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา   พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์   นามมณี
3. นายธนัญญู  เลิศล้ำ
4. นายศรราม  คำดำ
5. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
6. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
7. นายอานุภาพ  ข่าทิพย์พาที
8. นายเจตพล  โพธิ์ขาว
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
3. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
103 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลสุดา  ศรีส่วย
2. เด็กหญิงชุดาภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาวรรณา
4. เด็กหญิงรัตน์อรุณ  ตะสนท์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มุมกลาง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงสุธิดา  บุดดาวงศ์
8. เด็กชายอธิวัตร  เงินยวง
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
104 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  นามมณี
3. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
4. นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์
5. นางสาววิภารัตน์  สุรพิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
7. นางสาวสุพัตรา  สระสิทธิ์
8. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
105 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลสุดา  ศรีส่วย
2. เด็กหญิงชุดาภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. เด็กหญิงรัตน์อรุณ  ตะสนท์
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มุมกลาง
5. เด็กหญิงศิริภรณ์  กาญจน์สมจิตต์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงสุธิตา  บุดดาวงศ์
8. เด็กหญิงอังกินันท์  จันทร์ผิว
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
106 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  นามมณี
3. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
4. นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์
5. นางสาววิภารัตน์  สุรพิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
7. นางสาวสุพัตรา  สระสิทธิ์
8. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
107 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายกฤตนัย  ศรีพิลา
2. เด็กหญิงกุสุมา  บุพชาติ
3. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ขันโมลี
4. เด็กหญิงชลิตา  สิทธิศรี
5. เด็กหญิงดวงนภา  เจริญศรี
6. เด็กหญิงทัชวรรณ  เปรียงพรม
7. เด็กชายธนายุทธ  เกตุด้วง
8. เด็กชายธัชชากรณ์  คงวิเชียร
9. เด็กหญิงปรมาภรณ์  แสนศรี
10. เด็กหญิงภรณ์พิชา  ลีลา
11. เด็กหญิงวัชลิตา  สุวรรณพันธ์
12. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีธร
13. เด็กชายสุรศักดิ์  มันดินแดง
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะโพทัง
15. เด็กหญิงเกสินี  บุพชาติ
16. เด็กหญิงแพรวนภา  กันทิยะ
 
1. นางกาญจนา  คำสนาม
2. นายกีรดิต  ผลาผล
3. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
4. นางบุสรินทร์  พาระแพน
5. นางสุดารัตน์  หฤทัยถาวร
 
108 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกชพรรณ  มูลเซอร์
2. นายกฤติกานต์  ศรีอุบล
3. นางสาวกาญจวรรณ  จรรยาศรี
4. นางสาวจตุพร  สิงห์ทอง
5. นางสาวจีรภิญญา  แสนศรี
6. นางสาวปัณฑารีย์  แก้วสุข
7. นางสาวพนิดา  หลักคำ
8. นางสาวระวิวรรณ  พะลัง
9. นายวรวุธ  สุขจันดี
10. นางสาวศศิวิมล  อะสงค์
11. เด็กชายสิทธิพร  บุญพรมอ่อน
12. นางสาวสุธิดา  ศรีอ่อน
13. นายอนุสรณ์  สีปัตตา
14. นายอภิรักษ์  พลอาษา
15. นายเวชพูล  เวชไธสง
 
1. นายกีรดิต  ผลาผล
2. นางจตุพร  บุญรักษา
3. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
4. นางบุสรินทร์  พาระแพน
 
109 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายฐปกร  สุพรม
2. นายอดิศักดิ์  คงจันทึก
 
1. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
110 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายอภิชัย  พิมพ์สิงห์
 
1. นางลัดดา   ล้อจรัสศรีกุล
 
111 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 96.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายคมกฤษณ์   หงษ์จันทร์
 
1. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
 
112 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายอดิศร  ตาริเทพ
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
113 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 96.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยะศักดิ์  คัชรินทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
114 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกชมน  พรมนิกร
2. เด็กชายคมกฤษณ์   หงษ์จันทร์
3. นายคมสัน  แจ่มดี
4. นายชัดชน  พิมาย
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มขยาย
6. นางสาวธารารัตน์  ไตยะมะณี
7. นางสาวธิดารัตน์  สอนพินิจ
8. นายนัฐนันท์  ประจุลลา
9. นางสาวนุสรา  สาลี
10. นายประสิทธิผล  มะโนมัย
11. เด็กหญิงปริชมน  แก้วภู
12. นางสาวปรียานุช  จำปาเทศ
13. เด็กชายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
14. เด็กหญิงพรนภา  วงแหวน
15. นายพูลทวี  ศรีชัยมูล
16. นายรัฐธรรมนูญ  ดาราภูมิ
17. เด็กชายวรพจน์  จันทยา
18. นายวัชระ  โสระมรรค
19. นางสาวศันสนีย์  ผันผาย
20. นายสรายุทธ  หมื่นหาวงษ์
21. เด็กหญิงสาวิตรี  ตัวงาม
22. เด็กชายสุทธิพัฒน์  สุดตา
23. นายอดิศร  ตาริเทพ
24. เด็กหญิงอนุธิดา  รุ่งราม
25. นายอภิชัย  พิมพ์สิงห์
26. นายอภินันท์  เจริญ
27. เด็กหญิงอรชร  พรมนิกร
28. นางสาวอัจฉราภรณ์  อินกันหา
29. นายอานนท์  แสนบัวคำ
30. นายเดชา  เอกา
 
1. นางพัชรินทร์  สังสนา
2. นางลัดดา   ล้อจรัสศรีกุล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายณฐปกรณ์  พลหนองหลวง
2. เด็กชายดวงสมพงษ์  มะณีสาร
3. เด็กชายหลักนคร  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงชุติพันธ์  โพนเมืองหล้า
3. เด็กหญิงปิยะพร  นามศิริ
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายฐนันดร์ศักดิ์  เพชรภักดี
2. นายภูวเนศ  ลือโสภา
3. นายศุภกิจ  นามเดช
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. นายกุลชาติ  สีดวงดี
2. นายรณชัย  ปักการะโน
3. นางสาวอันทิกา   สุดจันดี
 
1. นางกัญจนพร  ทวยหาญ
2. นางภาวิกา  วิเศษวงษา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธานินทร์  กุณรัตน์
2. นายนายสุชาติ  คำหมอน
3. นายศรายุทธ  ผลไม้
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ไชยโคตร
2. เด็กชายวีระยุทธ  สาระภักดี
3. เด็กชายสุริยา  บุญวาสนา
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงนฤณี  คำสุดที
2. เด็กหญิงศุภนิดา  คำสวาสดิ์
 
1. นางสาวนิติยา  แสนคำ
2. นายพรชัย  ทองวิเศษ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวคณิตา  มาตย์วิเศษ
2. นายณัฐสิทธิ์  สะน้ำเที่ยง
3. นางสาวรัชนีกร  ไหวพริบ
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  อยู่คง
2. นายอนุชิต  วันภักดี
3. นายไมตรี  คิดหวัง
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายพศุตม์  เจตราช
2. เด็กชายพิรศุษม์  เจตราช
 
1. นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงษ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  กำหอม
2. นายชัยชาญ  อาจหาญ
3. นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์
4. นางสาวธารารัตน์  ไตยะมะณี
5. นางสาวปิยะภรณ์  อ่อนสา
6. นางสาวอรอุมา  อ่อนสา
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางพรพิมพ์  กิริยะ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศักดิ์คำดวง
2. เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ดวนขันธ์
3. เด็กหญิงจริญาพร  ดวนขันธ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เทียมปาก
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  หอมวงษ์
6. เด็กชายเอกรินทร์  เบญจขันธ์
 
1. นางพิไลพร  สงเคราะห์
2. นางสาวสุนันทา  เวียงใต้
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวัลลญา  แสงงาม
2. เด็กหญิงวีรยา  ข่าขันมะณี
3. เด็กหญิงอติกานต์  มาตรศรี
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์  อนันเต่า
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงรัชฎา  สุทธิสน
2. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  โสรธร
 
1. นางสาวนิติยา  แสนคำ
2. นางประวิณา  ทองวิเศษ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนฤมล  ศรีโสดา
2. นายศรัญยู  พิศเพ็ง
 
1. นางกาญจนา  คำสนาม
2. นางจักรภัทร  กุดทองดี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายนพกานต์  กล้าทน
2. นางสาววงเดือน  ออมอด
3. นางสาวสุวนันท์  ผิวอ่อน
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันลา
2. นางสุภาภรณ์  อนันเต่า
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายธีรเมธ  เศษวงค์
2. เด็กชายสหพันธ์  จันทสี
3. เด็กชายแมนสรวง  สิมทอง
 
1. นายวิชิต  ชนะชัย
2. นายเทวา  ทาระคำ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กชายคมสัน  พาพลงาม
2. เด็กชายธนฤทธิ์  ภูเชตวัน
 
1. นางพนมวัลย์  นาวารี
2. นางสาวศศิธร  เดชภูมี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวดรุณี  ลาหัวโทน
2. นางสาวธัญรดา  ไชยแสนท้าว
3. นางสาวรุ่งนภา  ชนะพันธ์
 
1. นางพินนะรัตน์  อ่อนสองชั้น
2. นายอนุสรณ์  อ่อนสองชั้น
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก่นวงศ์
2. เด็กหญิงนุชรินทร์  งอมสระคู
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เงินแท่น
 
1. นางทองสุข  ธรรมเสนา
2. นางพานทอง  โพธิคลัง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  แสงน้ำ
2. เด็กหญิงสุวิภาพร  โต่นวุธ
3. นางสาวเจนจิรา  อาจวาที
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายทัตพงษ์  ทาระคำ
2. เด็กชายสาริช  เสนบุญมี
 
1. นายจักรภัทร  กุดทองดี
2. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวรากรณ์  ยามโสภา
2. เด็กชายภาสกร  โตพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญพาทำ
 
1. นางนีลวรรณ  จันปัดถา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายวุฒินันท์  สุภาพ
2. นางสาวสุจิตรา  เพ็ชรักษา
3. นางสาวอรสา  ดีวงษา
 
1. นายจักรพงษ์  อะปะหัง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายสุรจิตร  ดงพระจันทร์
3. เด็กชายอนุสรณ์  พลหนองคูณ
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสถาพร  สีสินธุ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อึ่งชื่น
 
1. นายภาคิน  วงศ์อาษา
2. นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรพล  เพียตัวผู้
2. นายภานุเดช  ศรีประดู่
3. นายเกียรติศักดิ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สุขอำนวย
2. นางสาวนีรัมพร   ดะใน
3. นางสาวสุภัทรา  ศรีชาเนตร
 
1. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศิริ
2. นายณัฐวุฒิ  หล้าสวย
 
1. นางดวงทิพย์  ศรีใส
2. นายสมเด็จ  ศรีใส
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายชวฤทธิ์  บุญอรัญ
2. นายประนุพงษ์  ภูสนาม
3. นางสาวรัชฎาภรณ์   ศรีเคลือบ
 
1. นางพิไลพร  สงเคราะห์
2. นางสาวสุนันทา  เวียงใต้
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายพิษณุ  เสาสิมมา
2. นายศฤงคาร  สงวนรัตน์
 
1. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทะเลดวน
2. เด็กหญิงอภิญญา  กองสันเทียะ
3. เด็กชายเปรมชัย  ประมังคะตา
 
1. นางสาวยุภาวดี  หาญเสนา
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกิติยา  วิเศษชาติ
2. นายชาคริน  บุญเกลี้ยง
3. นายนพรัตน์  วังสินธุ์
 
1. นางประวิณา  ทองวิเศษ
2. นางสุกัญญา  สัมฤทธิ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายขวัญชัย  วิลา
2. นายธนาณัฐ  โยทาจันทร์
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นายพงศ์อินทร์  สงเคราะห์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายวิสุพล  โพธิ์โสภา
2. เด็กชายสหรัฐ  สมพร้อม
 
1. นายกรตศรินทร์  มูลดี
 
150 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดมคำ
 
1. นางสาวปุณณดา  ทุมดี
 
151 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจันทิมาพร  ภูษาแก้ว
 
1. นายมนต์ชัย  ลิ้มสำราญ
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  อ่อนดี
 
1. นางวิไลวรรณ  นามเขต
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวอิมอร  โคตุทา
 
1. นางสิริพร  วงศ์ศรีมี
 
154 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวศรสวรรค์  ขันทา
 
1. นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระคู
 
155 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวรวินันท์  นาเมือง
 
1. นางสาวเรืองรอง  สำลี
 
156 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายวิศวกร  โรมศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปาณีนิจ
 
157 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสิริญา  ผลาผล
 
1. นางจารุวรรณ  เวียงคำ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธิวรรณกานต์  ถวิลไพร
 
1. นางสาวพิศมัย  ขุนไชย์
 
159 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายชัชพงศ์  หาสูง
2. นางสาวฐิติมา  งามเลิศ
3. นางสาวทิวาพร  ศรีอ่อน
4. นางสาวธิติกานต์  รังไสย์
5. นายพิษณุกร  คำสะไมล์
 
1. นางบำเพ็ญ  พัฒนสระคู
2. นางยุวดี  โกสุมาลย์
 
160 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายธนกฤต  ไพรสินธุ์
2. นายธนากรณ์  สายุทธ์
3. นางสาวนนทิยาภรณ์  เสาใบ
4. นางสาวรัชนีกร  ศรีประสาร
5. นางสาวอรทัย  เบ้าหนองบัว
 
1. นายประชารัฐ  เดชสองชั้น
2. นางรุ่งนภา  มาศจันทร์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ภูสีเขียว
 
1. นายภาสกร  น้อยสุข
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวละอองดาว  พงศ์มา
 
1. นางสาวปิ่นมณี  พันหนองแสน
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนีราพร  โพธิ์พงษ์
 
1. นางวราภรณ์  ศิลารัตน์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวพิชญาพร  พันธวงศ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ขุนไชย์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายชนินร์  เพ็ญทองดี
2. เด็กชายชาญชัย  เพ็งทองดี
3. เด็กชายตะวัน  ไกรวงษ์
4. เด็กชายนนทกานต์  สมพงษ์
5. เด็กชายนันทวัตร  สดีวงค์
6. เด็กชายวราพงษ์  ใจเสือ
7. เด็กชายวัฒนพงษ์  ศรีวิเศษ
8. เด็กชายสิริวุฒิ  โพธิ์ทอง
 
1. นายพิทักษ์   ปรักมาศ
2. นายมนต์ชัย  ลิ้มสำราญ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกฤษณะ  ตาเดอิน
2. นายกฤษดา  บุญวัน
3. นายนพรัตน์  พรมแพงดี
4. นายนิติพล  หล้าสวย
5. นายวันชัย  นามัง
6. นายสุรวิทย์  โคตุทา
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ง
2. นายนเรศ  ศรีหนา
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สีแดง
2. นางสาวกำไลทิพย์  มาศพงษ์
3. นายธีระศักดิ์  ทองบุ
4. นางสาวนิสาภรณ์  ศรีทนท์
5. นางสาวรัชฎาพร  กงทอง
6. นางสาวอมรรัตน์  กอนจันดา
7. นางสาวเมลิยา  ปาระจูม
 
1. นางสาวเปรมจิต  สงครินทร์
2. นายไสว  วีระพันธ์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอนเหนือ
2. เด็กหญิงกุลกาญจน์  กุลชาติ
3. เด็กหญิงรตาชนก  คุริรัง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญศร
5. เด็กหญิงเขมิกา  รัตนทรัพย์
 
1. นางกัญญารัตน์  โทดา
2. นายสมจิตร์  ประทุมทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจินตนากร  วงษ์ลุน
2. นางสาววนิดา  คูเมือง
3. นางสาวสุรัญชา  เทพอินทร์
4. นางสาวหทัยชนก  คณะโท
5. นางสาวเบญจลักษณ์  ตันเล
 
1. นายนัฐฐา  โมบัณฑิตย์
2. นายบวร  ใยคำโพด
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกนกอร  ปาปะไพ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมเสน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ดงเย็น
 
1. นางนรินทร์  บุตรโท
2. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวพัชราภรณ์  ช่างเหล็ก
2. นางสาวรุจิกรณ์  หลงเชิง
3. นางสาวสุภัคสา  ยาน้ำคำ
 
1. นางนรินทร์  บุตรโท
2. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงรัชนี  ละออ
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ละออ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมีเทียน
2. นางอรดี  วงศ์น้ำคำ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1. นางสาวลดาเดือน  เย็นศิริ
 
1. นางพุทธชาด  วิเศษวิสัย
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นาเมือง
2. เด็กชายอะโณชา  ตอพล
 
1. นางกัญญารัตน์  โทดา
2. นางสาวกาญจนา  ครองจริง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุทธิพร  ศรีเมืองเฮ้า
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีวิชา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชายาภรณ์  แจ้งสนาม
2. นายสมประสงค์  หาญไชย
 
1. นางจันทร์สุดา  สุรเสน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชญานันท์  นันทเพชร
 
1. นางจันทร์สุดา  สุรเสน
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวายุลี  แจ้งสนาม
 
1. นายเสถียร  นามชารี
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวสุคนธา  สุคนธราช
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี