หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2555   30 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 427 29 ต.ค. 2555 08.30-10.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 427 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413-4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 4 ชั้น 1 ห้อง 415-6 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คอม1 29 ต.ค. 2555 08.30-16.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ คอม1 29 ต.ค. 2555 08.30-16.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 417 29 ต.ค. 2555 08.30-10.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 417 29 ต.ค. 2555 10.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511-512 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 517-518 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง เต็นหน้าอาคาร 5 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง เต็นหน้าอาคาร 5 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
7 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง เต็นหน้าอาคาร 5 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
8 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง เต็นหน้าอาคาร 5 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
7 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 318 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
8 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
9 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
11 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงพละศึกษา 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารพละ ห้อง พ003 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
3 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารพละ ห้อง พ002 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารพละ ห้อง พ001 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
5 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารพละศึกษา ห้อง พ001 29 ต.ค. 2555 10.30-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 301 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 301 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 301 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 312 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 312 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
7 000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 313 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
8 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 313 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
9 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 314 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
10 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 315 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
11 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง 315 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
12 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
13 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 3 ห้อง หน้าอาคาร 3 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
14 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
15 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
16 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
17 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
18 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
19 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
20 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
21 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 00.00-00.00
22 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
23 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
24 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
25 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
26 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
27 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
28 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
29 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
30 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
31 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
32 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
33 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
34 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
35 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
36 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
37 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรี 29 ต.ค. 2555 08.30-13.00
38 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีกลางสวนไผ่ 29 ต.ค. 2555 10.00-16.00
39 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีกลางสวนไผ่ 29 ต.ค. 2555 10.00-16.00
40 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
41 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
42 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
43 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีชั่วคราวหลังเสาธง 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
44 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
45 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีโรงฝึกพละศึกษา 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
46 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
47 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
48 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 29 ต.ค. 2555 13.0016.00
49 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
50 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีกลางสวนไผ่ 29 ต.ค. 2555 10.00-16.00
51 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีกลางสวนไผ่ 29 ต.ค. 2555 10.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000615 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรีไทย 29 ต.ค. 2555 08.30-16.00
2 000616 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรีไทย 29 ต.ค. 2555 08.30-16.00
3 000617 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรีไทย 29 ต.ค. 2555 08.30-16.00
4 000618 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารดนตรีไทย 29 ต.ค. 2555 08.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารอุตสาหกรรม 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต้นหน้าห้องคอมพิวเตอร์4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต้นหน้าห้องคอมพิวเตอร์4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารอุตสาหกรรม 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต้นหน้าห้องคอมพิวเตอร์4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต้นหน้าห้องคอมพิวเตอร์4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
7 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต้นหน้าห้องคอมพิวเตอร์4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
8 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์5 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
9 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เต๊นการงาน 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
10 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารอุตสาหกรรม 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์2 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารคหกรรม1 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
13 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารคหกรรม1 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารคหกรรม2 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
15 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารคหกรรม2 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
16 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์5 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
10 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีลอย 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
11 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีลอย 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
13 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
15 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
2 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 29 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
4 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
5 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หน้าอาคาร 4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
6 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หน้าอาคาร 4 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
7 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารชั่วคราว 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
8 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารชั่วคราว 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
9 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 412 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00
10 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 29 ต.ค. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวุฒิไกร ร.ร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 089-2747594
ผู้พัฒนาระบบ ครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 [email protected] โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]