รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชำนาญนา
 
1. นางสาวชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ว่องวิษณุพงศ์
 
1. นางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  แสงสันติสกุล
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  สาลี
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวโยษิตา  ศรีคำยงค์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสุรษา  สิริสุขสมภพ
 
1. นางนุชจรินทร์  มหันตวารี
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  นามศร
 
1. นางสาวสุภาพร  อมริต
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัทน์ธัญ  อธิศธันยวัศ
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนาเดีย  สนับแน่น
 
1. นายแสนรัก   บัวทอง
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุวนันท์  มะลิวงศ์
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายอธิคม  แสงภู่วงษ์
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายณัฐรัตน์  คำยะอุ่น
 
1. นางรุ่งทิพย์  พรหมบุตร
 
13 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นางปทุมพร  พงศ์ทอง
 
14 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ชัยวงค์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  นิจสุข
 
15 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกมนทิพย์  ดีมังกร
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  ศิลปนภาพร
 
16 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายสนธยา  หยวกขาว
 
1. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
 
17 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  รุ่งกำจัด
 
1. นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ์
 
18 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวลลิตา  นาคพันธ์
 
1. นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์
 
19 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ดาววิจิตร
 
1. นายสมชาติ  ตรียินดี
 
20 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  นัยนันท์
 
1. นางสาวกิติพร  พลศร
 
21 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณัชฐานันท์  ปั้นทองคำ
 
1. นางอรวรรณ  จันลา
 
22 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวศุภธิดา  สวัสดี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
 
23 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวณัฏฐวรรณ  มังคะตะ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
24 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาววันเพ็ญ  อรัญ
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
 
25 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายธนพล  จั่นทิม
2. เด็กชายศุภโชค  เชาวน์เจริญ
 
1. นางวรรณเพ็ญ  พลอยแหวน
2. นางสาววัฒนา  ศรัทธา
 
26 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายนภทีป์  ป้อมสันเทียะ
2. เด็กหญิงไกวัลสิริ  ไกรวัลย์
 
1. นายวรรณกรัยซ์  ไกรวัลย์
2. นางสาวสุดใจ  กิจสำเร็จ
 
27 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐพริศ  โรจนวิไลกุล
2. เด็กหญิงพรรณกร  เตชะพิเชฐวนิช
 
1. นางรดากานต์  กาญจนวิสิษฐผล
 
28 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหล่าสิม
2. นางสาวสาวิณี  รอดบัณฑิต
 
1. นางเพ็ญจิตต์  สุวรรณศรี
 
29 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวปรัศนีภรณ์  พลายกำเหนิด
2. นางสาวสมถวิลพร  บุญประคอง
 
1. นายณัฐพงษ์  ญาณวัฒนะ
 
30 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนภสร  หงษ์สุวรรณ
2. นางสาวนิศากร  ผงทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ปรุงกระโทก
2. นางภิรมย์  ปลื้มคิด
 
31 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตเมธ  เล้งรักษา
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
32 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เศรษฐโศภณ
 
1. นางวนิดา  วงษ์นิล
 
33 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกฤษ  ไชยวงค์
 
1. นางกนิษฐา  เลิศมงคล
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายวีรชัย  นีรนาทวงศ์
 
1. นายไมตรี  ศรีทองแท้
 
35 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายจิตรสุพัฒน์  รัตนกังวานวงศ์
 
1. นายภัทรพล  แก้วเสนา
 
36 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวพิชชาพร  เปรื่องประสพ
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
37 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิลัน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วิบูลย์อรรถ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พิณเสนาะ
 
1. นางสาวชลธิชา  ฉิมมา
2. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
 
38 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงปรียา  กฤตถิรพุทธิ์
2. เด็กชายวรพงศ์  รวยดี
3. เด็กชายสายชล  ระมั่งทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยชำนาญ
2. นางสาวมธุรส  เหมโส
 
39 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายกิตติชัย  จารย์พรมมา
2. นางสาวชลนิภา  เชื้อแถว
3. นายณัฐพล  นภาศัย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  เกลาเกลี้ยง
2. นายพจนวัฒน์  จารย์พรมมา
 
40 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวพรนภัส  รัตติวรรณ์
2. นางสาวสุชานาถ  สิงห์เจริญ
3. นางสาวอภิญญา  แสงมนตรี
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
 
41 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  ผลปราชญ์
2. นางสาวณัฐณิชา  พลสุจริต
3. นางสาวปิยะธิดา  แก้วใจจง
 
1. นางนุชรี  อ่อนละม้าย
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
42 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวธรรมาภรณ์  ว่องไวพาณิชย์
2. นางสาวพัชญา  ชำนาญกุล
3. นางสาวอมรรัตน์  จิตรรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
2. นางมธุรส  ไก่แก้ว
 
43 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายนภัทร   หลิมศิโรรัตน
2. เด็กชายนัทธวัฒน  กิจประเสริฐ
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
44 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ทัศนานุตริยกุล
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีภัทราพันธุ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นางวัชรินทร์  เกษร์สุวรรณ์
 
45 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนัย  ณ สงขลา
2. เด็กชายปภาวิชญ์  บุญญาพงศ์นุกุล
 
1. นางสาววิลาสินี  พรหมมานอก
 
46 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวมนทิตา  สิริธาราริน
2. นางสาวสิริยา  พุทธิพิพัฒน์ขจร
 
1. นางดารารัตน์  สายดาราสมุทร
2. นางวิลาวรรณ  เนื่องจำนงค์
 
47 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายฤทธิ์มงคล  แซ่ฮั่น
2. นายวัฒนกรณ์  อินทนนท์
 
1. นางสุเนตรา  โพธิ์น้อย
2. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
 
48 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายกิตติพงศ์  เปียพรัด
2. นายสิทธิโชค  บุญช่วยแล้ว
 
1. นายสถิตย์  ยังคง
 
49 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภัคพิสุทธิ์กุล
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
50 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสฐิรพัชร  ทองรงค์
 
1. นายสุรกฤต   กุหลาบเพ็ชรทอง
 
51 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายอัควินท์  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
52 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกิตติพงษ์  ทองคงหาญ
 
1. นายสมชาย  ถาวร
 
53 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายยะนัย  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร  ตินิโส
 
54 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชามงคล 1. นายมนตรี  ผลอุดม
 
1. นายจักรวรรดิ์  สุขสมัย
 
55 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  พิศาลพัฒนกุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประไพตระกูล
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุขเสวี
 
1. นางจำเนียร  วงศ์สุทธิ์
2. นางนุชากร  คำประดิษฐ์
 
56 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายคมชาญ  มั่นประเสริฐ
2. นายธิภัทร  ปิยะภัทรกุล
3. เด็กชายพศุตม์  ชัยบุญ
 
1. นางชมัยพร  มงคลลาภ
2. นางเพ็ญจันทร์   รัตนาภรณ์วงศ์
 
57 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายจีระสิทธิ์   ลิมป์ธนบดี
2. เด็กหญิงพจีกานต์   เกตุสวัสดิ์สมคร
3. เด็กหญิงสุธีนาถ   หลีล้วน
 
1. นางสาวพรศรี    บุญญาสถิตสถาพร
2. นางสาวไอลดา   สีสำลี
 
58 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนธร  ลีลาขจรจิตร
2. นายนวฉัตร  บุญชู
3. นางสาวภคกมล  มงคลศรีนิยม
 
1. นางจารุณี  รัตนพาหิระ
2. นางรัศมี  ฉิมขันธ์
 
59 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายณัชพล  ศรีโกศัย
2. นายณัฐพงษ์  พูลเกษม
3. นายภาณุวัฒน์  ธรรมศร
 
1. นางองุ่น  ทัศนศร
 
60 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณฏฐพล  ยิ้มรอด
2. นายพงศธร  โง้วกาญจนนาค
3. นายมานะศักดิ์  หลิมสกุล
 
1. นายบุญรอด  วงษ์สวาท
2. นางลัดดา  เดชเจริญ
 
61 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ลิมปวัฒนะ
2. นายวันทา  กำลัง
3. เด็กชายสิทธิชัย  เทพเดช
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
62 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงธิภาวัลย์  แนวทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่อุน
3. เด็กหญิงเกวลี  สะอิมิ
 
1. นายทรงพล  จันดี
2. นายสมประสงค์  จำปาทอง
 
63 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปพีชญา  ใจดี
2. เด็กหญิงปานเนตร  อินทรเรือง
3. เด็กหญิงภูษณี  พงษ์วิวัฒน์ชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวดวงพร  สุขโต
 
64 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติคุณ  เสมอภาค
2. นางสาวขนิษฐา  ม่วงปลอด
3. นายปิยวัช  สุขสำราญ
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
65 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายณัฐกิตติ์  บุรพกรณ์
2. นายนฤพล  วงษ์วรรณ
3. นายไชยวัฒน์  ปาเชนทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงสิน
2. นางมณฑา  นนทศักดิ์
 
66 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวมนต์สกาว   มั่งคั่ง
2. นางสาวหทัยชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
3. นายอัครฤดี  บุญอาสา
 
1. นางนุชจรี  เพลินไพศาล
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
67 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวุฒิพร  บุตรฉ่ำ
2. เด็กหญิงอติพร  กลิ่นฉุน
3. เด็กหญิงเมธาวี  พลสินธ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
68 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์ชนก  ฮีมวาต์
2. นายวงศธร  อรรถจินดา
3. นายศิวัช  พวงพัฒน์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
2. นายสุทธิพงษ์  บุญประดับวงศ์
 
69 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. เด็กหญิงกัญฐิมา  อินทะรังษี
2. เด็กชายสุธีร์  ลายคราม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ปั้นเขียว
 
1. นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร
2. นางสาวสุกัลย์  เจริญกุล
 
70 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายทวนชัย  ยอดมณีบรรพต
2. นายรพิภัทร  มหสถาพร
3. นายสิทธิพร  แซ่พ่าน
 
1. นางดวงเดือน  วัยครุฑ
2. นายวิทวัฒน์  สีลาด
 
71 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายพงศธร  พลจาร
2. นางสาวสัณห์สินี  สมบูรณ์ธาดารักษ์
3. นายสุชัย  เขียววิราช
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กองม่วง
2. นางสาวศศิธร  พงษ์โภคา
 
72 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายทินพงศ์  วงค์ภักดี
2. นายธีริทธิ์  เพลินสินธุ์
3. นายภูริต  วัฒนทองศรี
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายวีระศักดิ์  เนมินทร์
 
73 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายธรรศกร  ธัญญารักษ์
2. เด็กชายศุภกร  พืชพูล
3. เด็กหญิงสสิตา  เอี่ยมสกุล
 
1. นายสินาถ  อานามนารถ
2. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
 
74 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิโลบล  เจือทอง
3. เด็กหญิงภนิมมาศ  ประพฤติดีพร้อม
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสาวทิภากร   สาริกา
 
75 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กหญิงวิภา  -
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวณิชชยานันท์  นันท์อาณาเขต
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
76 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวภัทราพร   คุ้มทรัพย์
2. นางสาวรัตติกาล  วิจิตรโท
3. นางสาวศิริรักษ์   เกตุเผือก
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร   สาริกา
 
77 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกมนทิพ  ยุพิน
2. นายกฤษณะ  ธูปบูชากร
3. นางสาวศุภาวรรณ  ลิ้มตรีวรศักดิ์
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นางสาวอรธิรา  ฉาบแก้ว
 
78 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวธาริณี  เที่ยงสกุล
2. นางสาวนุสบา   ปัญญาสุข
3. นางสาวอังษณา  รุยหานนท์
 
1. นางสาวกุลฤดี  คงสุขประเสริฐ
2. นายวรรธนะ  คำสอนทา
 
79 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายชวิศ  ไกรอินทร์
2. เด็กหญิงธนธรณ์  หวานฤดี
 
1. นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร
 
80 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกฤติน  วีระพงษ์
2. เด็กชายจารุวิทย์   สิริพรโภคานันท์
 
1. นางสาวประภาพร  อุยยาหาญ
2. นายวินัย  พึ่งคำ
 
81 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวปวีณา  นัทธีศรี
2. เด็กหญิงปัจฉิมา  ชัยชนะดารา
 
1. นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
82 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายมนตรี  ท้าวเจริญรุ่งเรือง
2. นายวีรพงษ์  สืบทวีพิพัฒน์
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสาวสุวรรณา  ทรัพย์บำรุง
 
83 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 1. นายประเสริฐ  บุญประมวญ
2. นายสุรศักดิ์  จันทร์เจริญ
 
1. นายธวัชชัย  วงษ์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  เอื้อสลุง
 
84 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายชัยรัตน์  ทรงหอม
2. นายวัลลภ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวันดี  วรกรรณ์
2. นายอรรถพล  พวงวัธนชัย
 
85 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายติณณภพ  บำเพ็ญผล
2. เด็กชายภาคภูมิ  ใจสุทธิ
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
86 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนิดา  ไพลดำ
2. เด็กหญิงศรอนงค์   วิจิตรประชา
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
 
87 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายธนชิต  ปานมีสี
2. เด็กชายวังณรงค์  วงค์รักษ์
 
1. นางกนกพร  ปานเผือก
2. นายนิธิโรจน์  เพ็ชรศรีงาม
 
88 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  อินประเสริฐ
2. เด็กชายรณรงค์   สายทอง
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางสาวสุชิรา  สังฆธรรม
 
89 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คงศิลป์
2. เด็กชายเรืองณรงค์  โพธิ์รัตนะ
 
1. นางเกศกนก  นันตา
 
90 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 1. เด็กชายนพดล  ทะเจริญ
2. เด็กชายศรัณยู  ประไพย์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นายเจนวิทย์  ธงยศ
 
91 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นายกฤษณพงศ์  เจียวก๊ก
2. นางสาวรติรัตน์  สว่างศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
92 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กชายชูพงศ์  รอดดี
2. เด็กชายธนพล  ทองรวย
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
 
93 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายบุญมา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวรุจีลักษณ์  คุ้มโห้
3. นายศิวัช  นิยะมะ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
 
94 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนสิทธิ์  ศิลสังวรณ์
2. นายบัณฑิต  สังข์ศรี
3. นายสมชาย  เชาว์ดี
 
1. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
2. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
 
95 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวธัญญา  พิจารณา
2. นายนนทนันท์  แก้วสีคราม
3. นางสาวอัญชลีพร  โต๊ะสีดา
 
1. นางจิราวรรณ  หัตถกิจ
2. นายภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล
 
96 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 91.7 ทอง 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกีรติ  กลีบทอง
2. นายจักรกฤษ  แพทย์วงษ์
3. นายศุภโชค  รุ่งชีวิน
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
2. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
97 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายอภินันท์  คงประเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญวิภา  กิตณรงค์
3. นายแบงค์ชาติ  เพ็ชรอ่อน
 
1. นางทัศนีย์  อ้วนคำ
 
98 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายนันฐกรณ์  วิวรณ์ธรรมกุล
2. นายปฐมพร  หัสดี
3. นายเจษฎา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายทองสา  ทวีโชติ
 
99 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกฤชติกรณ์  ใจมีวงศ์
2. นายพงศกร  จิตรมนตรี
3. นายไพโรจน์  พัวไพโรจน์
 
1. นายฤทธิรงค์  สวากัลป์
2. นายไพบูลย์  ชาญชัยสิทธิ์
 
100 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายธรรมสินธ์  สุวรรณวิก
2. นายพสุ  พินิจนันท์ไพศาล
3. นายวรวิทย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
2. นายปัญญา  ขำเหม
 
101 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายณัฐกิตติ์  ศุภศิวะศิษฐ์
2. นายทรงพล  อัครพัฒน์
3. นายธีรพัฒน์  วิวิธสิริ
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
 
102 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกฤษสุคนธ์   จันทร์ส่อง
2. นายสุทธิเกียรติ   มณีโชติ
3. นายเมธัส   กูรมะสุวรรณ
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค.
 
103 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนกร  กันทัศ
2. นายนัชชา  บุญโยประการ
3. นายสุทธิชัย  สำราญดี
 
1. นายปวีณ   สุวรรณรัตน์
2. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
 
104 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85.67 ทอง 4 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สมุทรคีรี
2. นายรัฐพงศ์  บุญอุ้ม
3. นายราเมศ  บุญคง
 
1. นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
105 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปัฐวีกาญจน์  วรานุกูลศักดิ์
2. นายพงษ์ศิริ  หอมสุวรรณ
3. นายอภิสิทธิ์  แจ้งจิตร
 
1. นายสมชาย  สุภาพเนตร
 
106 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 83.67 ทอง 6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนฤเบศ  ทีฆายุทธสกุล
2. นายนิติภักดิ์  ภุคุกะ
3. นายสรเลข  เกียงตระกูล
 
1. นายสรรชัยพัฒน์  พรหมศรี
 
107 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 82.3 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายณัฐวรา  เจริญผล
2. นายนพกร  อุ่มสอาด
3. นายวสุ  สรรคพงค์วิทิต
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
108 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายกิตติศักดิ์  ดาราศร
2. นายพีรัช  ศิริโภคานนท์
3. นายสมเดช  อินทร์สำโรง
 
1. นายศุภชัย  ดาราศร
2. นายอดิศักดิ์  อ่อนน้อม
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงกุลนรี  เกิดอิ่ม
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มีแก้ว
3. เด็กหญิงฤทัย  คงมา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันเสน
5. เด็กหญิงอารียา  ปิ่นมณี
 
1. นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  พุทธิชนม์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจบุญ
3. เด็กหญิงจิตรมณี  ขจรมา
4. นางสาวธัญชนก  ช้างเฟื่อง
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เที่ยงชัด
 
1. นางชลกร  โอทาน
2. นางสาวถวิล  แสนกล้า
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   ทองกลัด
2. เด็กหญิงชนิดา   แก้วพรายตา
3. เด็กหญิงปณิตา   ทองมาก
4. เด็กหญิงอังสุมาลิน   เรียนรู้
5. เด็กหญิงอาจารีย์   แก้วประดับ
 
1. นายธานี   อรุณโรจน์
2. นางสมประสงค์   พิณทิพย์
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐกมล  สุขเอี่ยม
2. นางสาวนฤมล  น้อยบุญทัน
3. นางสาวพิภัสสร  สุทธัง
4. นายวิทยา  สถิตชัย
5. นางสาวเจมาณี  เรียบเรียง
 
1. นางฟาริดา  เมืองโคตร
2. นางสาวสายสุนีย์  หนูแสง
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธัญชนก  อารมณ์เย็น
2. นางสาวบุญญนิสภ์  ค้าผล
3. นางสาวมาลิณี  อยู่เกษม
4. นางสาวสายฝน  นาคพันธ์
5. นางสาวอภิญญา  สว่างเกษี
 
1. นายธีรยุทธ์  นิจสุข
2. นางสุทธิลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจณา  หอมสุวรรณ
2. นางสาวจันทนีย์  เจือทอง
3. นายณัฐพงศ์  สถิตยะบุตร์
4. นางสาวมณีรัตน์  ศิริมณฑา
5. นายมโนเสกข์  โท้อยู่
 
1. นางสาวพิชญ์อาภา  ก่ำเซ่ง
2. นางภาวนา  เทียนขาว
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกรกมล  เจ็กนอก
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงวริศรา  สมาจารย์
4. เด็กชายศุภกรณ์  ธรรมจรัง
5. เด็กหญิงสุนิสา  แรกตั้ง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ตั้งเจริญลาภ
2. นางบานชื่น  มังกร
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เม่งพัด
2. เด็กหญิงวิพานี   พัชรวิโรจน์สกุล
3. เด็กหญิงศศิภา   หอยสง
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  สินทวี
 
1. นายธนัท   ชัยสิทธิ์สงวน
2. นางนภาพร   ชัยสิทธิ์สงวน
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ร่วมรักบุญ
2. เด็กหญิงยลดา  ตรีพืช
3. เด็กหญิงรัชชนก  สีเดือน
4. เด็กหญิงรัตนาวลี  ยอดเสรณีย์
5. เด็กหญิงศศิธร  สินมาก
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วแดง
2. นางสาวณัฐกาญจน์  จิระดำเกิง
3. นายธีร์  แสงทอง
4. นางสาวมนัญยา  แป้นแก้ว
5. นางสาวเพียงตะวัน  นามมนตรี
 
1. นางราตรี  วีรวัฒน์โสภณ
2. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชัญญา  ถามีศักดิ์
2. นางสาวธารารัตน์  บุญทอง
3. นางสาวพิชญาณัฏฐ์  คงลอย
4. นางสาววิลาวัลย์  หาญจันทร์
5. นางสาวศศิประภา  เทียนทอง
 
1. นางชะบา  อ่อนนาค
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  พูลทวี
2. นางสาวนุจรินทร์  รอดคล้ำ
3. นางสาวพัชนิดา  ทองแฉล้ม
4. นางสาวพัชรี  ศรีแสง
5. นายอนุวัต  พรรัตนวณิชย์
 
1. นางอภิษฐา  สวนเข้ม
2. นางอรุณรัตน์  สกุลอัญมณี
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายธนกานต์  เมธีธาดา
2. นายธีรธิติ  จำลอย
3. นายพรรษวุฒิ  เขียวมณี
4. นายสัณห์พิชญ์  เสียงดี
5. นายสิทธิโชค  เผือกพูลผล
 
1. นายอรรถวุฒิ  เนตรหาญ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวธนัชพร  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวนันทวัน  บุญลาโภ
3. นายภาสกร  วุฒิโชค
4. นางสาวเบญจพร  ฤกษ์บุญมี
5. นายเสกสรร  พิสิฐเพ็ญจันทร์
 
1. นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
2. นายปัญญาวัฒน์  พฤกษ์สุขจิตร์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายกิตติพศ  พิณวานิช
2. นางสาวฐิติพร  มงคลสกุณี
3. นางสาววราลักษณ์  มีชัยเจริญ
4. นางสาวศิริวิมนต์  บุญอยู่
5. นางสาวสุภาภรณ์  โพวิ
 
1. นายพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง
2. นางระพีพรรณ  เจริญพิทย์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นายกษิดิ์เดช  แสงกุศล
2. นายกอบชัย  วรเพียน
3. นางสาวขวัญแก้ว  พระโกฏ
4. นายฉัตรภาณุกร  วงษา
5. นางสาวชุลีพร  ชื่นวิริยกุล
6. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมบัติ
7. นายดนุพล  สุขอยู่
8. นางสาวนัจนันท์  ไตรพล
9. นางสาวนุชรี  ตรวจนอก
10. นายพิริยา  คู่คิด
11. นางสาวมะลิวรรณ  จันโท
12. นางสาววรกมล  เทศสวัสดิ์
13. นายวรากร  ก้อนวิมล
14. นายวิษณุสรรค์  สีหะวงษ์
15. นายวุฒินันท์  อุสาหะ
16. นายสุเมธ  พรมทอง
17. นางสาวอภิรดี  ลุ้งแก้ว
18. นายอรรถวิท  นักเคน
19. นายเจตนิพัทธ์  ด่านกุมภา
20. นางสาวโสภิต  ทูคำมี
 
1. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
2. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
3. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
4. นางสุกานดา  แก้วลอย
5. นางสาวสุนันทนา  หมั่นพลศรี
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศิลากุล
2. นางสาวกาญจนา  บุญแต่ง
3. นางสาวกิตติวรา  กาวิจันทร์
4. นางสาวชญานิษฐ์  ภิรมย์ชม
5. นางสาวณัฐพร  บุญจันทร์
6. นายณัฐพล  หักหาร
7. นางสาวธัญชนก  สร้อยทอง
8. นางสาวนภาพรรณ  เขาทอง
9. นางสาวนวพร  ศงสนันทน์
10. นางสาวนันทพร  สิงห์คำ
11. นางสาวบัณฑิตา  สิงห์โต
12. นางสาวปัถยานี  สลุงอยู่
13. นางสาวยุพวดี  สุขทวี
14. นายวชิรพล  วิทยา
15. นางสาววันวิสา  ทรงบันดิษฐ์
16. นางสาวสุนิสา  ตะกรุดเพชร
17. นางสาวอรณิชา  แผลงปัญญา
18. นายอำพล  ฤทธิสุธีทร
19. นางสาวแพรพลอย  มะโนแจ่ม
20. นางสาวโมฬีมาศ  โมฬีพันธ์
 
1. นางนิตยา  มีนา
2. นายปรีดา  มีนา
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นายคมสัน  มังกร
2. นายจักรพันธ์  อันมณี
3. นายจัตวา  รุ่งเรือง
4. นายธนภัทร  จันทิมา
5. นายปฏิภาณ  รสารักษ์
6. นายพรตชนะ  อยู่นอน
7. นายพิชัย  วัฒนสุข
8. นายภาคภูมิ  โสขุมา
9. นายภานุวัฒน์  แสงจิยะพันธุ์
10. นางสาวมธุสร  สารนอก
11. นายรุจิโรจน์  พานิช
12. นายวัชเรนทร์  ใยระย้า
13. นางสาววัลลภา  สอนง่าย
14. นายศักดิ์สิทธิ์  แสนสุข
15. นางสาวสุพัตรา  ทัพแสงศรี
16. นายอนันต์  มาประเสริฐ
17. นางสาวอภิรดี  อู่สุวรรณ
18. นายอิสรภาพ  พลารชุน
19. นางสาวเฉลิมขวัญ  ธูปทอง
20. นายเดชณรงค์  ศรีวิเชียร
 
1. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
2. นายนพดล  จุ้ยเปี่ยม
3. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
4. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
5. นายสิริ  อินโพธิ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวชญาทัช  พรคำแก้ว
2. นายชาคริต  เปรมศรี
3. นายณัฐวุฒิ  เนื่องจำนงค์
4. นายทศพล  ทองคำอ่อน
5. นายธีรพงษ์  วิริยะประกอบ
6. นายธีรยุทธ  จันทงาม
7. นายปกรณ์  แหม่มเชย
8. นายปยุต  สายทอง
9. นายพีระพงษ์  พรมชาติ
10. นางสาวภัทรศรี  ทองแย้ม
11. นายภาณุพงศ์  บุญรอด
12. นายมนตรี  แว่นดี
13. นายมนัสวี  อรอ่อน
14. นางสาวราชาวดี  ศรีดิษฐ์
15. นายวัฒนา  สุวรรณ์วัฒนะ
16. นายวีระพล  ดอนมะเดื่อ
17. นายสราวุฒิ  ศรีระผา
18. นางสาวสุนิษา  ธนบุรี
19. นายสุเทพ  คำสิน
20. นางสาวเบญจวรรณ  มัติพงษ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  บุญรอต
2. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
3. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
4. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
5. นายสราวุธ  จุมจันทร์
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  พุ่มทอง
2. นางสาวชนกานต์  ดีคล้าย
3. นายณัฐดนัย  ไพรวัลย์
4. นายตรีภูรินทร์  พุทธิพงษ์
5. นายปฐมพงศ์  เอกผดุงพงศ์
6. นางสาวปรียาภรณ์  แสงทวี
7. นายพงศ์ระพี  ศิริเหลืองทอง
8. นายพชร  โจรน์บุญถึง
9. นายภาณุพงศ์  ปัจศรี
10. นายภานุพงศ์  ทรัพย์สมบัติ
11. นายภานุพงศ์  ทองดีเลิศ
12. นางสาวศิริพร  ทรงปัญญา
13. นายศิวกร  โสมจันทร์
14. นายศุภชีพ  กนกพัฒนาการ
15. นายสรรเพชญ  สร้อยสน
16. นายสหพชร  เพชรบรม
17. นายสหรัฐ  พัฒนศิริ
18. นายสุทธิวัชร์  หอมนาน
19. นายอธิวัชร  อมรชัยยาพิทักษ์
20. นายเพชร  พรหมสีทอง
 
1. นายจิตเสน  เหล็งหวาน
2. นายชัชพล  ศิริกุล
3. นางรุ่งนภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกรชนก  หงวนตัด
2. นายจรูญศักดิ์  อินทรรักษา
3. นางสาวจันทร์พิมพ์  แสงคำ
4. นายจิระเมด  นาวายุทธ
5. นายณัชพล  วัชรประทีป
6. นายธารนินทร์  ดอกลำเจียก
7. นายธีรวัฒน์  วีระวงษ์
8. นายพลวัต  ยอดปรางค์
9. นายพิเชษฐ์  สว่างศรี
10. นายวรพล  ตู้แก้ว
11. เด็กชายวรายุทธ  ยางเอี่ยม
12. เด็กชายวีรชล  แสงภูเขียว
13. นายศักรินทร์  นุชสวาท
14. นายสราวุธ  สุวรรณสิงห์
15. นางสาวสุชัญญา  ดอกไม้เทศ
16. นายสุธน  ศรีเบญจญาณ
17. เด็กชายอัทธ์พงศ์  ล้อมวงษ์
18. เด็กชายเกษมสันต์  สุขสนอง
19. นายเจษฎา  แสนมาตร
20. เด็กชายเจษฎาพันธุ์  ศรีบุญธรรม
 
1. นางนวพร  คงสมนึก
2. นายประพนธ์  ชิดปราง
3. สิบเอกวีระ  คงสมนึก
4. นางศศิกานต์  กลิ่นเกษร
5. นายไชยพร  แย้มมี
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวเกศกัญญา  กรดเกล้า
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยี่รัญศิริ
 
1. นายอธิพล  ศรีรุ่งกาญจน์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงวนิดา  แย้มลา
 
1. นางสาวดวงพร  พงษ์พิทักษ์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวศศิมาภรณ์  เครือละม้าย
 
1. นางภรภัทร  วิริยางกูร
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวศศิชา  พูนพล
 
1. นางอรินยา  สถิรชาติ
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวรัตจนา  นนทญาทรัพย์
 
1. นางศันสนีย์  สมาธิวัฒน์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  โชติรัตนศักดิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวณภัค  เห็นงาม
2. นางวรรณา  พันธุ์ชนะวาณิช
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีบุญจิตร์
2. เด็กชายเซม  เลิศหงิม
 
1. นางนิธิมา  กาญจนเกตุ
2. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนัชญา  พันชนัง
2. เด็กหญิงธิฌากร  พันชนัง
 
1. นางสาวปิยะชนก  นามทอน
2. นางเยาวลักษณ์  แทนนิกร
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวณัฐพร  ด้วงเฮี้ยม
2. นายวรทย์  เมธาพิพัฒน์
 
1. นางทัศนีย์  คันธจันทน์
2. นางสาวอรพรรณ  จันนิ่ม
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  ฤทธิสาร
2. นายอภิรยุทธ  ทันใจ
 
1. นางยุพิน  ทันใจ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธนพล  ประดิษฐ์ธรรม
2. นางสาวธัญชนก  กิจทรัพย์ทวีกุล
 
1. นางสาวพิมพา  มงคลชัยฤกษ์
2. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  บัวงาม
2. เด็กหญิงทิพฤทัย  ช่างเหล็ก
3. นางสาวธัญญารัตน์  จงขจรสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ยิ่งยวด
5. เด็กหญิงศยามล  ศรีจันทร์เทพ
6. เด็กหญิงสรัญญา  แก่นจันทร์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  กันบาง
8. เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มเลิศ
9. นางสาวสุมณฑา  พิมพ์ดี
10. นางสาวสุมลทิพย์  พิมพ์ดี
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
2. นางอัมพา  เพ็ชรนิธิ
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกุลนันทน์  จันทะปา
2. นางสาวชนิกานต์  ขยันคิด
3. นางสาวชาลิสา  อ่อนลมูล
4. นางสาวชุติพันธุ์  ทองแม้น
5. นางสาวนันทิยา  คำนุช
6. นางสาวพรสวรรค์  จันทะปา
7. นางสาวมินทรา  นาคอ่อน
8. นางสาววนัชพร  สวัสดี
9. นางสาวเมธาวี  นุชปาน
10. นางสาวแพรพลอย  ราชกรม
 
1. นางสาวนัฎฐิวรรษา  สิริปฐมภูษิต
2. นางรวีวรรณ  นุชปาน
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  สมเชื้อเวียง
2. นางสาวชุติมา  พฤกษา
3. นางสาวณัฐริกา  ทองหลอม
4. นางสาวธนศรณ์  ตั้งสุปรีชาเมธ
5. นางสาวพรธิดา  ไทยเกิด
6. นางสาวพรลภัส  สุทนต์
7. นางสาวระวีวรรณ  ทัดคุ้ม
8. นางสาวรัตติยากรณ์  รักน้ำเที่ยง
9. นางสาวศิริวิมล  หมั่นสระเกษ
10. นางสาวศิโรรัตน์  ศิริสุขเจริญพร
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะชัย
2. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
3. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิติมา  สุขดี
2. เด็กหญิงจิตราพร  อุ่นใจ
3. นางสาวจิราภรณ์  สำเภา
4. เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญลาภ
5. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  หยงสตาร์
6. เด็กหญิงธนพร  หุ่นดี
7. นางสาวธัญญาเรศ  เนตรน้อย
8. เด็กหญิงประดิวรดา  เกสระ
9. เด็กหญิงปารนีย์  โมอ่อน
10. นางสาวภาวิณี  ขนุนก้อน
11. นายมนตรี  ผลฝรั่ง
12. นางสาววรรณา  ดาวทอง
13. เด็กหญิงศิรินธร  อุฒรัง
14. นางสาวศิรินภา  ช่างนำ
15. นางสาวโชติกา  จิตร์พรหม
 
1. นางณัฐพร  จันทร์ดุสิตขจร
2. นางทิภา  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
4. นายวิมล  ทิตสรรพา
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกมลวรรณ  ไทยเดช
2. นางสาวกฤติมา  พัฒนกำพล
3. นางสาวกิตติมา  ศรีอำพร
4. นางสาวจริญญา  แสนยมาตย์
5. นางสาวณฐมน  มิ่งขวัญ
6. นางสาวณัฐสินี  เรืองปุณทรัพย์
7. นางสาวทิชาวรรณ  ตินตะโมระ
8. นางสาวทิพย์ชนก  ฉัตรเที่ยง
9. นางสาวปิยะมาศ  เสาะด้น
10. นางสาวภัสราภรณ์  คำนวนฤทธิ์
11. นางสาวมณีรัตน์  วิมุขมนต์
12. นางสาววลัยพร  เขียวไพรี
13. นางสาวสุธาสินี  ศรีสวัสดิ์
14. นางสาวสุมณทิพย์  ทิพย์มณฑา
15. นางสาวอมลรัตน์  เทียนศิริ
 
1. นางสาวน้อง  แพทอง
2. นางลลิลลา  ธรรมานุชิต
3. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย
4. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพานวล
2. เด็กหญิงทักษพร  กุดกุม
3. เด็กหญิงทินมณี  บุญอภัย
4. เด็กหญิงธนัชพร  โพธิบาย
5. นางสาวนฤมล  ยิ้มเยื้อน
6. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นิยมวงษ์
7. นางสาวพรทิพย์  มีมั่ง
8. นางสาวรัชนีกร  พัตทะยาน
9. นางสาววจิรา  สุขศรี
10. เด็กหญิงวนิดา  จันทเจริญ
11. เด็กหญิงวัลลาภา  เทียมพล
12. เด็กหญิงศรสวรรค์  ลุนเสนา
13. เด็กหญิงสิตานัน  ไทยจำ
14. เด็กหญิงสิริมา  ขาวแจ้ง
15. นางสาวสุดารัตน์  จันทเลิศ
 
1. นายพัฒนชัย  แก้วประเสริฐ
2. นางมาลินี  เพ็ชรมณี
3. นางอรชร  พฤกษากิจ
4. นางอุบลวนา  วงเวียน
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  โชคพานิช
2. เด็กชายทัศน์ชัย  ปิ่นทอง
3. เด็กชายธรรมสิงห์  มลฑา
 
1. นางฐิติพร  หงษ์ทอง
2. นางทิตยารัตน์  ยอดเมือง
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลั่นพิกุลทอง
2. เด็กหญิงชนาทิพ  ทิพย์ศุภลักษณ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ไพบูลย์
 
1. นางชุมภูสี  ศรีวงศ์สุข
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ลัดดาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศุภมาศ  บุญอาจ
3. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์รัตนะ
 
1. นายณรงค์ชัย  สิทธิปัญญา
2. นางธนิษฐ์นันท์  ภัทรพงศ์
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจรรยา  ตะเพียนทอง
2. นางสาวภาวิดา  ประทีปทอง
3. นายอนุรุทธ  ด้วงทอง
 
1. นางวีนัส  สุจริตวิบูลย์
2. นางศรินยา  แสงสว่าง
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายณัฐพงศ์  ทวีศักดิ์
2. นางสาวนิธิพร  ดำรงศักดิ์
3. นายเสฏฐวุฒิ  ศักดิ์ประศาสน์
 
1. นางรุจิรา  เพิ่มพิมล
2. นางหทัยภัทร  บุบผาชาติ
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาครักษา
2. นายประธาน  ชวนชื่น
3. นายรัชธร  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวกุสุมา  ขำทวี
2. นายประกอบ  เสมอภาค
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณฐพล  แซ่หลี
2. นางสาวธนัชชา  ลิขิต
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายวิชัย  วรโรจนศิริ
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายธนารักษ์  พันธุ์เมือง
2. นางสาววราภรณ์  เทพศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปล้องเจริญ
2. นายธานี  ปริปุรณะ
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีมา
2. เด็กหญิงนิรชา  ชานันโท
 
1. นางรัตนา  ศรีรุ่งนภาพร
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัญญารัตน์  เกิดศิริ
2. นางสาวมัชฌิมา  คมขำ
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นายวิชัย  วรโรจนศิริ
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายปวเรศ   พิสิฐศาสตร์
2. นางสาวพินทุสร   เพียรดวงศรี
 
1. นายประกิต   สวัสดิวิชัย
2. นางพรสวรรค์   เพียรดวงศรี
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวธนาภา  โพนงาม
2. นายพงษ์คุณากร  สำแดงภัย
 
1. นางรชฏวรรณ  สารสุวรรณ
2. นางเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
 
160 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงทรรศน์พร  แสงสุริโยทัย
2. เด็กหญิงปณิยดา  วงศ์ทอง
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  ยินดีตระกูล
 
1. นายเกษมพงษ์  ดีเจริญไพบูลย์
2. นายไชโย  พันธ์ดี
 
161 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชลลดา  วรรณทอง
2. เด็กหญิงปรารถนา  จุ้ยไทย
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   โกวิทวราพร
 
1. นายคิด  นวลนุช
2. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
162 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงฌัชฌา   เขียวสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐติรัตน์ เกียรติสุต  เกียรติสุต
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ   วันทโภคาธรรม
 
1. นายอรรถบดี   วิศิษฎ์วัฒน
 
163 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพรประภา  เซี่ยงลี่
2. นางสาวพิมลวรรณ  สุดใจ
3. นายวุฒิชัย  ด้วงคำ
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
2. นายเรวัต  ยุทโท
 
164 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ 1. นายขจรเดช  หวังพรม
2. นายราชัน  ทองลา
3. นายอโนชา  เรืองสารี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
2. นางสาวรวีวรรณ  หงสใจ
 
165 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายฐาปวุฒิ  กระจ่างศรี
2. นายนฤปีติ  หาเรือนทรง
3. นายวีระชัย  ยุบลวัฒน์
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
2. นางสาวพรณี  เอียดแก้ว
 
166 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรแก้ว
 
1. นางอารียา  เต๊ะวงค์
 
167 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายสมบูรณ์  อุ่นประชา
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
168 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงนภาพร  ดีขาย
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
169 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  สูนย์โรค
 
1. นางธิติพร  ธวัชสิน
 
170 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายเทพพิทักษ์  นิลวรรณ์
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
171 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายชาคริต  คูณทวี
 
1. นายบุรินทร์  แก้วพิจิตร
 
172 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ   มุ่งดี
 
173 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นเกตุ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
174 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวรุฒม์  ผ่องภักต์
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
175 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก้องภพ   เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
176 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ 1. นายธนกร  สุกนาค
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
177 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวปิยะนารถ  จอมผล
 
1. นายชาลี  สดใส
 
178 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
179 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์  โด่งดัง
 
1. นางสาวถมทอง  อดทน
 
180 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  อนุรักษ์
 
1. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
181 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญานิกา  โพธิ์ทอง
 
1. นายสมศักดิ์  บุญพา
 
182 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวจอมเทียน  จันสมรัก
 
1. นางลัดดา  ศุภเศษสิริ
 
183 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายพีรพัฒน์  สุรียธนาภาส
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
184 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงนาตยา  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  มาตรวิจิตร
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
 
185 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวภัทธานิษฐ์   ศรีเสริม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โสภา
 
1. นายปริญญา  เย็นนรินทร์
2. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
 
186 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  รอดถนอม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ตั๊นเจริญ
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
187 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายเกรียงไกร  แสงศรี
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
188 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสิทธิพล  ขันทอง
 
1. นางพรรณวลัย  คีรีวงศ์วัฒนา
 
189 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  นิวาศะบุตร
 
1. นายสุธี  ศรีปลั่ง
 
190 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พรมคำบุตร
 
1. นางสาวอรทัย  พิมพ์โคตร์
 
191 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1. นางสาวตุ๊กตา   -
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
192 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายฉัตรชัย  ดวงใจ
 
1. นางธัญทิพย์  โพธิวงศ์บารมี
 
193 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายณัชขจร  มาตราเงิน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  โครตศรีเมือง
3. เด็กชายอนันตยศ  รุุณเจริญ
 
1. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
2. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
194 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายกุลเดช  โพธิ์แดง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กีรติมาพงศ์
3. เด็กชายธนกฤตย์  พลอยดีเลิศ
 
1. นางวิไลลักษณ์  เต่าน้อย
2. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
195 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญสง่า
2. เด็กหญิงชาริสา  งามบุญแถม
3. เด็กชายสุริยา  ม่วงไม้
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
196 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายจตุพร  พันธุ์จบสิงห์
2. นายพิพัฒน์พงษ์  พุ่มจันทร์
3. นายศุภฤกษ์  แสงภู่
 
1. นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
2. นายสนั่น  ยงค์ไพบูลย์
 
197 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นายลัทธพล  คงสมแก้ว
2. นายวราวุธ  อินทรสังข์
3. นายสุรัตน์  รื่นไวย์
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
198 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวศิริประภา   มีทิพย์
2. นางสาวอัญธิกา   ชมชื่น
3. นางสาวเกวลิน   แย้มรัศมี
 
1. นางกาญจนา   บุญประเสริฐ
 
199 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางสาวธิดาวดี  ภูฆัง
 
200 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   อรรถกฤษณ์
 
1. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
201 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
202 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายณัฐพล  แก้วอินธิ
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
203 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวณัฐธนัญ  แซ่เจา
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
204 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 1. นางสาวชนานาถ  พาเรือง
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
 
205 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
206 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งอรุณ 1. เด็กชายศุภวุฒิ  ธีระวัฒนชัย
 
1. นายณัชกฤษฏิฌาน์  แก้วละเอียด
 
207 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายนรินทร  นาคมังสัง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
208 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนิติกาญจน์   นิลอ่อน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
209 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายกิตติพงษ์  รุ่งสุรีย์
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
210 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสุวิดา  รโหฐาน
 
1. นายอัษฎางค์  เดชรอด
 
211 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายทวีศักดิ์  ป้อมสีทอง
 
212 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กหญิงฐาปนี  พุทธสุริวงศ์
 
1. นายณรงค์  ไผ่รอด
 
213 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงรัตติยา  สิทธิปกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
214 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนลพรรณ  มณีโชติ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
215 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกิตติภพ  โชติช่วง
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
216 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายศุภกร  ดนตรี
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
217 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
218 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายยงยุทธ  หอมสนั่น
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
 
219 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
220 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวหนึ่งฤทัย   เกตุเอม
 
1. นางนันทวรรณ   คูน้ำเพชร
 
221 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธีรวุฒิ  กุ้งแก้ว
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
222 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
223 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์เทพ  แสงสาลี
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
224 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายพงศ์พันธ์  แก้วอนันต์
 
225 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายผาเพชร  แสงวิจิตร
 
1. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
226 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชยาภรณ์   อยู่เจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
227 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวโสภิดา   ทับสี
 
1. นางนันทวรรณ   คูน้ำเพชร
 
228 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายอนันต์  ก่ำแพ
 
1. นายอัษฎางค์  เดชรอด
 
229 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
230 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กหญิงสุภาพร   สอนสมนึก
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
231 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางสาวศศิพันธุ์  บุญญเวช
 
232 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายจักรพรรณ์  ถาวรการ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
233 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวรัตน์ติยา    อุปะทะ
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
234 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายเบญจภูมิ  ท่าฉลาด
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
 
235 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
236 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
237 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวแดง
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
238 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวอรวรรยา  ศุภมณี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
239 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวธนพร  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
240 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธนัง  วนิชยากรชัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
241 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชุติพงศ์  ส่วนบุญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
242 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงนุชชุรี  ศรีคำภา
 
1. นางสาวพักตร์ระพี  แจ่มเล็ก
 
243 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายชาญชัย  เพ็งพันธุ์
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
244 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิราภรณ์  กันหาชัย
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
245 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายโกญจนาท  วิบูลย์เพ็ง
 
1. นายวัชระ  เปรมปรีดิ์
 
246 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสุพรรษา  สุขภิรมย์
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
247 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ติระศรี
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
248 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัส  ฤกษ์ทวี
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
249 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 1. เด็กชายวิฑูรย์  เนียมนาค
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
250 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพรไพลิน  วาณิชถิรดิฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
251 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวรมณีย์    เรืองช้าง
 
1. นายอดิศักดิ์   สท้านโยธิน
 
252 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอทิตยา  เนคมานุรักษ์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
253 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงสิรตา  วาจาบัณฑิตย์
 
1. นายวัชระ  เปรมปรีดิ์
 
254 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยจิต
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
255 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายมงคล  ดำริสินชัย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
256 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายครรชิต  โชติมณี
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
257 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
258 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. นายเฉลิมพงษ์  โชติวงศานันต์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
259 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายกฤตธภัท  ประสพศรี
2. เด็กชายชาญชัย  เพ็งพันธุ์
3. นางสาวธนพร  สมพงษ์ผึ้ง
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นายปณต  ปิ่นสุภา
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
7. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
8. เด็กหญิงเทียนทอง  แก้วพุกัม
9. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
3. นางมาลีษา  วีรภัทร์
 
260 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอกจิตร
2. นางสาวจิราพัชร  อยู่เจริญ
3. เด็กชายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
4. เด็กหญิงญาณิกา  สุวรรณชัย
5. นายณัฐวุฒิ  อัตตะสาระ
6. เด็กหญิงหทัยชนก  มาอำพร
7. นางสาวอทิตยา  เนคมานุรักษ์
8. นางสาวอัจจิมา  ธรรมสุนทรา
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
261 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  ศรีประดิษฐ์
2. นางสาวชญานิศ  เริ่มคิดการ
3. นางสาวณัฐพิตฌากร  พลอยพลาย
4. นางสาวนฤมล  บัวคลี่
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ทรัพย์สุข
6. นายมีชัย  หอมจันทร์
7. นายสถาพร  เจริญสวัสดิ์
8. นางสาวอธิปสุมนต์  เรืองรัตน์สุนทร
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
2. นายวโรดม  อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
262 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกฤติราช  มีอ่วม
2. นางสาวณัฐธนัญ  แซ่เจา
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ดียิ่ง
4. เด็กชายทวีทรัพย์  ไฝเพชร
5. เด็กหญิงทัศน์รวี  เนียมจ้อย
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ผลาผล
7. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปุสวัสดิ์
8. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญเพ็ง
9. เด็กหญิงวิจิตรา  คุ้มหนองแดง
10. เด็กชายศุภชัย  พูลสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสมใจ  แสงเผ่น
12. เด็กหญิงอรพรรณ   มณีโชติ
13. เด็กหญิงอัฐภิญญา   วิยาภรณ์
14. เด็กหญิงอารียา  ฉลองธรรม
15. เด็กชายเมธีพัฒน์  ชุ่มชื่น
 
1. นายณรงค์เดช   ศุขสายชล
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันตืเกื้อกูลวงศ์
3. นายเรวัตร  ชาลาพล
4. นายเอกพล   เหล่าวงศ์พานิช
 
263 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงกมลชนก  บัวปลี
3. นางสาวชุติมา  ชารัมย์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ป้องสงวน
5. เด็กหญิงปรางค์ชมพู  สุทธิจิต
6. เด็กหญิงปาริชาต  แก้วจินดา
7. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีจันพล
8. นางสาวพนิดา  สังวาล
9. นางสาวสายชล  บัวขาว
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขภิรมย์
11. เด็กหญิงสุภาวดี  สมานวรกิจ
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผ่องสุภา
13. เด็กหญิงอชิรญา  สุวัฒนประดิษฐ์
14. นางสาวเมฑาวี  จันทร์พัฒน์
15. นางสาวเมธาวี  ศรีนิยม
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางสุภาภรณ์  ต่วนศิริ
4. นายอัยยรัตน์  คุณมาศ
 
264 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกนกกร  ลาภเหลือ
2. นางสาวกมลวรรณ  พินิจแก้ว
3. นางสาวชนกวรรณ  ภักดี
4. นางสาวฐิติวรรณ  ใจชื่น
5. นางสาวธนิษา  อยู่เกษม
6. นางสาวนัฐทิชา  รัตติยนต์
7. นางสาวนัฐริกาญจน์  พันธุมณี
8. นางสาวนุตประวีณ์  โชติช่วง
9. นางสาวปวิตรา  จีนากำเนิด
10. นางสาวพัณณิตา  กนกอังกูร
11. นางสาวพิรญาณ์  เอกปิยะกุล
12. นางสาววิภาภรณ์  อยู่นัดที
13. นางสาวสมใจรักษ์  ศรีเกษ
14. นางสาวสิริรัตน์   อยู่นัดที
15. นายอานุภาพ  ทองศรีสมบูรณ์
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
265 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายก้องกิดากร  สุนทรวิภาต
2. เด็กหญิงจริญญา  พุ่มคำ
3. นางสาวจันทิมา  นิ่มนวล
4. นายจิรายุส  เดชศรี
5. นายชวนนท์  งามคีรี
6. นางสาวณมลชนก  เข็มนิล
7. เด็กชายทวีป  ศรีสังข์
8. เด็กหญิงปนัสยา  แย้มแบน
9. นายพจน์  เผือกเทียน
10. นายพิทยา  ฉัตรจังหรีด
11. นายเตชินท์  สุมาลัย
 
1. นางกาญจนา  สุภารี
2. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
3. นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา
4. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
266 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  บันจบพุดซา
2. นางสาวชนานาถ  พาเรือง
3. นางสาวณัฐวดี  กาญบุตร
4. เด็กหญิงนาตยา  รักชาติ
5. นางสาวปุณยภา  ภูมิดิษฐ์
6. เด็กหญิงพรรณปพร  จำเนียรหล้า
7. นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทรเจริญ
8. นางสาวสรวงชนก  โพธิ์สินสมวงศ์
9. นางสาวสโรชา  อัศวผาติบุญ
10. นางสาวเกวลี  สิริยศภิญโญ
11. นางสาวเมธาวี  ศิริเสวกุล
 
1. นายกัณฑ์อเนก  เทศนาบุญ
2. นายประดับ  บุษบา
 
267 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงคณิตา  สุเนตรโต
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ชนวัฒน์
4. นางสาวธฤตธีรกานต์  เหลืองมณีธนกูล
5. เด็กหญิงพันธ์ณัฏฐา  โพธิเกษม
6. เด็กหญิงพิชชานันท์  มหันตกาสี
7. เด็กหญิงภัสสร  เหลื่อมเจริญ
8. นางสาวมาลาตี  รอดประสิทธิ์
9. เด็กหญิงสมฤดี  สุขศรี
10. นายอดิศักดิ์  สองมา
11. นางสาวเนตรชนก  สวัสดิภูมิ
 
1. นางชญาดา  โพธิเกษม
2. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
3. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
4. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
268 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองชื่น
2. นายกิตติธัช  ยิ้มถิน
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีพัฒน์อินทร์
4. เด็กหญิงชัญญา  รอดกรณ์
5. เด็กชายณมิณพัทธ์  ปรัชญาปิติกุล
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
7. เด็กหญิงนันทิชา  ปานอุทัย
8. นางสาวปราณชนก  สวัสดิ์ชัย
9. เด็กชายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
10. เด็กชายมงคล  ดำริสินชัย
11. นางสาววรัชยา  จ้อยจอก
12. เด็กชายวรเชษฐ์  เปียปั่น
13. เด็กหญิงวินวพรรณ  บุญชูส่ง
14. นายศิริชัย  แขกรัมย์
15. เด็กชายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์
16. นายสุชน  สมคิด
17. นางสาวสุภชา  เอี่ยมธนาพร
18. นายเจตธวัช  ทัพวาที
19. เด็กชายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง
20. นางสาวเบญจลักษณ์  เป้าทอง
21. เด็กหญิงเวธกา  โฮกอ่อน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
269 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายจักรกริช  ชื่นบุญ
2. เด็กชายชนวีร์  หวานฤดี
3. นางสาวชัชวาลย์  หวานฤดี
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
5. นางสาวชุติมา  โพธิเจริญ
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิ์คีรี
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุงกิจ
9. เด็กชายธันวา  บำรุงศิลป์
10. เด็กชายประดิพัทธ์  วงษ์สมบูรณ์
11. เด็กชายประเสริฐ  หวานเสนาะ
12. นางสาวผกามาศ  ขาวมงคล
13. นางสาวพรประภา  ม้าจีน
14. เด็กชายพีระพงศ์  สุทธิวัฒน์
15. เด็กหญิงรัตนา  แก้วขาว
16. เด็กชายรุ่งเรือง  กลมเกลี้ยง
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  แน่นหนา
18. เด็กหญิงสงกรานต์  บรรจงการ
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำวงษ์
20. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  แดงบุญ
21. เด็กชายเชาว์วรรณ  สร้อยศรี
 
1. นางจรรยา  จึงตระกูล
2. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
3. นางนารี  ผิวงาม
4. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
5. นางสิรีรัตน์  คงแก้ว
6. นางสุชาดา  ระบุผล
 
270 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. เด็กหญิงกมลชนก    บัวปลี
3. นางสาวชุติมา  ชารัมย์
4. เด็กหญิงณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ป้องสงวน
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริทรัพย์ภิญโญ
7. เด็กหญิงบุญรักษา   นารถศรีทา
8. เด็กหญิงปรางค์ชมภู    สุทธิจิตต์
9. เด็กหญิงปาริชาต   มาทะฤทธิ์
10. เด็กหญิงปาลิตา    ศรีจันพล
11. นางสาวพนิดา   สังวาลย์
12. เด็กหญิงพรวลัย    มหาบูรณะ
13. นางสาวสายชล  บัวขาว
14. นางสาวสุพรรษา   สุขภิรมย์
15. เด็กหญิงสุภาวดี   สมานวรกิจ
16. นางสาวสุวลัญช์   พรรณประหยัด
17. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
18. เด็กหญิงอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
19. นางสาวเนตรชนก  วรนาม
20. นางสาวเมฑาวี   จันทร์พัฒน์
21. นางสาวเมธาวี   ศรีนิยม
 
1. นางณัฏฐกัญญา   เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
3. นายสุทัศน์  ตั้งฮั่น
4. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
5. นางสุภาภรณ์  ต่วนสิริ
6. นายอัยยรัตน์  คุณมาศ
 
271 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกัณธิกา  แสงกฤษ
2. นางสาวจิราพัชร  เงินดี
3. นายจุมพล  พุ่มไพรวัลย์
4. เด็กชายชาคริต  ฉิมเครือวัลย์
5. นายณรงค์ชัย  ทองอยู่คง
6. นายณัฐพล  แก้วคำศรี
7. นางสาวทวีพร  ลาภจิต
8. นายทศวัตร  สุขอาษา
9. นางสาวทิพย์เนตร  ดีสอน
10. เด็กชายธงไชย  แก้วทอง
11. นายธนาชลิต  สุสุทธิ
12. นายธนาชัย  ราศี
13. เด็กชายธีรพงศ์  พรามอนงค์
14. นายนัฐพงษ์  แจ่มจำรัส
15. นางสาวนันทิดา  พับแผ่นทอง
16. นายนายพงศ์เชษฐ์  กิตติศักดิ์นาวิน
17. นายนเรศ  สังข์ศิริ
18. นายปิยวรรฐ  ยิ้มเยาะ
19. นางสาวพรพิมล  เฮงประเสริฐ
20. นางสาวพรรณวิภา  กล้ายประยงค์
21. นางสาวพัชรพร  อ่วมบุญมี
22. นายพิชิตพล  ปิ่นแก้ว
23. นางสาวภณิดา  ศิลวัฒน์
24. นางสาวภัทราภรณ์  เวชสุวรรณ
25. เด็กชายภูสิทธิ์  แววมณี
26. เด็กหญิงระพีพรรณ  บัวทองคำ
27. นางสาวรุจิลาภา  บุญทรัพย์
28. นางสาววรวรรณ  พวงมณี
29. นางสาวศยามล  สุขเกษม
30. นางสาวศศิพร  สอนอ่วม
31. นายสหฬเกียรติ  เตียวสกุล
32. เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงบุญมี
33. นายหิรัญพจน  วิจิตรบรรจง
34. เด็กหญิงอังคณา  งามทับทิม
35. นางสาวอาจารี  พิมลเกตุ
36. นางสาวอินทิรา  โกคูณ
37. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวชื่น
38. นายเมธาสิทธิ์  ปิ่นแก้ว
39. นายเสกสันต์  หอมสุคนธ์
 
1. นางกุลทิพย์  ศุภรัตน์ธัญญา
2. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
3. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญมี
4. นายอาคเนย์  ชูอรุณ
5. นางอุบลรัตน์  พังจุนันท์
 
272 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรองทอง  มิตรทอง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ฮะบุญมี
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  ชนชนะกุล
4. นางสาวขนิษฐา  ศรีมันตะ
5. นายจิรภัทร  สร้อยพวง
6. นางสาวชฎาภรณ์  คำกลั่น
7. นางสาวชฎาภรณ์  เอกพงษ์
8. เด็กหญิงชัญญานุช  พูนบางยุง
9. นางสาวชไมพร  บุริขันธ์
10. นางสาวณิชารีย์  จูเจริญ
11. นายธนวัฒน์  มีชื่น
12. นายธนิก  ทองไกรแสน
13. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีฉ่ำ
14. นายธันทพล  สุวรรณเกิด
15. นางสาวธารีรัตน์  ปาวะรีย์
16. นายนพพล  เพ็ชรเทียม
17. เด็กชายบดีพล  เสมีภัทรภร
18. นางสาวบัณฑิตา  พัฒนะถาวร
19. นางสาวบุญประทีป  ช้างบุญมี
20. เด็กหญิงปริมนภัทร  เลิศราศรีกุล
21. เด็กหญิงปริษา  เมธาดิลกถาวร
22. เด็กหญิงปวีณา  ลือชาเล็งเลิศ
23. นางสาวพรนภา  โมดารา
24. นางสาวพัชริดา  สำเภา
25. เด็กชายภาสกร  พุฒไกรเลิศ
26. เด็กชายภาสกร  พุฒไกรเลิศ
27. นายรัชชานนท์  หิรัญการ
28. นายวชิรพรรษ์  กองแสวง
29. นางสาววชิรา  สุสระ
30. เด็กชายวรพงษ์  พากเพียร
31. นางสาววรรณา  จุฬานนท์
32. นายวัชรพล  พันธุ์ไกร
33. นายศิรวิทย์  ลาภธนชัย
34. เด็กหญิงศิรินาจ  วงศ์สังวร
35. นายศิริโรจน์  ธนิกกุล
36. นางสาวสรุตนันท์  กันหากุล
37. นายสิทธินนท์  มณเฑียรประเสริฐ
38. เด็กชายอัครพนธ์   อินทะโสตถิื
39. เด็กหญิงเก็จมณี  สุเมธพิพัฒน์
40. นางสาวเฟื่องฟ้า  ชนะเทพา
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
 
273 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สีทอง
2. เด็กหญิงกรแก้ว  วงษ์จิ
3. เด็กชายกฤตภาส  มารศรี
4. นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์
5. เด็กชายกฤษณ์ชยธร  สุทธิพงษ์
6. นายกวีสิทธิ์  ผลโภชน์
7. นายจิรพงษ์  มาลีหอม
8. นายจิรภัทร  เบ็ญจวรรณ
9. นางสาวจิรัตติยา  ดวงมณี
10. เด็กชายจิรายุส  อุ่นเสนา
11. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อบุญ
12. เด็กชายจุมพล  วรยศ
13. นางสาวณัฏฐ์ฏาพร  เขียวมณี
14. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉุนหอม
15. เด็กหญิงดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
16. นางสาวทัศนีย์  ตะโนรี
17. เด็กชายธราดล  ศรีสุขเกตุ
18. เด็กหญิงนุจรีย์  หอมหวล
19. เด็กหญิงนุชชิตา  สุขประสิทธิ์
20. นางสาวน้ำเพชร  นาควะรี
21. นายปกรณ์  อินทรามะ
22. นายปริิญญา  พ่วงประเสริฐ
23. เด็กหญิงปาจารีย์  สารจุม
24. เด็กหญิงพบรัก  บุญปกครอง
25. นายพิพัฒน์  ปิติ
26. นายภานุพันธ์  เรือนนาค
27. เด็กหญิงมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
28. นายยศดนัย  ภู่ทอง
29. เด็กชายวรรธนะ  อินทรััพย์
30. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูแก้ว
31. เด็กหญิงสุชาดา  อรรถเมธี
32. นางสาวสุธิดา  พวงเกตุ
33. เด็กชายสุธี  สุดสงวน
34. เด็กหญิงสุรางรัตน์  รอดส้ม
35. นายอนรรฆพล  มั่งสมบูรณ์
36. นางสาวอรอนงค์  อินทรปาลิต
37. เด็กหญิงอลิสา  คุ้มกระจ่าง
38. เด็กหญิงอุไรรัตน์  กองอรรถ
39. นางสาวเนตรนภา  คุ้มนุ่ม
40. เด็กชายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง
 
1. นายกฤษดา  มาศพรพัฒน์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
3. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
4. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
5. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
6. นายสิทธิศักดิ์  ทศพร
7. นายสุทธิพงษ์  แก้วเต็ม
8. นายโฆสิต  จันทรโคตร
 
274 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  พิทักษ์
2. นางสาวกิ่งแก้ว  สังข์ทิพย์
3. นายกีรกิตติ์  เปรมปรีดา
4. เด็กชายจิรทีปต์  โตพิมาย
5. นายจิรพัฒน์  พิศสุวรรณ
6. เด็กชายชนินทร์  น้ำเพชร
7. เด็กชายชินกฤต  เวชสถล
8. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่เอี๊ยว
9. นายณัฐชนนท์  ต๊ะอาม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  คันธรัตน์
11. เด็กหญิงณิชาพร  เมืองโคตร
12. นายธีรภัทท์  ทองนพคุณ
13. เด็กหญิงนภาพร  ก้อนน่วม
14. เด็กชายนรวีร์  บุญเกิด
15. นางสาวนวพร  นทประสิทธิ์
16. เด็กหญิงนัชพร  ตาหงส์
17. เด็กหญิงพิชญา  โกศลกิตติพงศ์
18. เด็กหญิงมณีรัตน์  ซิงห์
19. เด็กหญิงวสิกัญญา   จันทุรัตน์
20. นางสาววิมพ์วิภา  ฉ่ำทวี
21. เด็กหญิงศรัญญา  ธัญญสาริกิจ
22. เด็กหญิงศศินา  ทรัพย์เกษม
23. เด็กชายศสิกร  เฟื่องอาวรณ์
24. นายศิวฤทธิ์  โอวาทกา
25. เด็กชายสารัช  สุดประเสริฐ
26. นายสิรวิชญ์  มณีรัตน์
27. เด็กหญิงสุพัตตรา  จำวงค์ลา
28. เด็กหญิงสุพิทยาภรณ์  ศิริวรรณ
29. เด็กหญิงสุรภา  วงศ์วิชา
30. นางสาวสุรางคณา  จิตตมิตร
31. เด็กหญิงสุราลัย  เสถียรกิจอำไพ
32. นายหัตถาชัย  ทองไพ
33. นางสาวอภิญญา  จอมอุ่น
34. นายเทพพิทักษ์  เตยะตระกูล
35. นายเนติธร  สิริพรวิทยา
36. เด็กหญิงแพรว  นิลพร้อม
 
1. นายก้องไกร  หงษ์เทพพิทักษ์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภู่จีบ
3. นายธีรพล  ไชยยะ
4. นายพรพจน์  หงษ์ทอง
5. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐ์จา
6. นายวีระชัย  รอดอยู่
7. นายอภิญญ์  ภาณุศานต์
8. นางสาวอาภัสรา  ดียิ่ง
 
275 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวกรวรรณ  สิทธิเสนา
2. นางสาวกัญญาวีร์  กิตติธนิยากร
3. นางสาวกัลยานุช  เวชกามา
4. เด็กหญิงขวัญลดา  ขำประเสริฐ
5. นายชยพัทธ์  เสนา
6. นางสาวชัชชญา  แผ้วฉ่ำ
7. นายณัฐวุฒิ  โยควิจิตร
8. นายณัฐวุฒิ  โยควิจิตร
9. นางสาวดลยา  อายุวัฒน์
10. นางสาวธนัญญา  ชำนาญนา
11. นางสาวธวัลรัตน์  ทองเรืองสกุล
12. นางสาวธัญญารัตน์  บุญราษฏร์
13. นายนพรัตน์  อุ่นศรี
14. นายปกรณ์  รื่นรมย์
15. นายปรินทร  ว่องวัจนะ
16. เด็กหญิงพรชนก  คำแหง
17. เด็กหญิงพรนัชชา  ภาหา
18. นางสาวพิลดา  ชิตรัตฐา
19. นายภาคิน  กิติกุลคุณาทร
20. เด็กหญิงรัตติกานต์  ถูระวรณ์
21. นายวรพันธุ์  ไล้ทอง
22. นางสาววรัชยา  เวทยาวงศ์
23. นายวิเชษฐ์  ภู่ไพบูลย์
24. นางสาววีรวรรณ  จอมทอง
25. นางสาวศิรประภา  สุขวิเศษ
26. เด็กหญิงศิริการ  เก็จประยูร
27. นายสิทธิศักดิ์  เพชรวารี
28. นางสาวอภิญญา  สิทธิเลิศ
29. เด็กหญิงอรจิรา  โห้นาง
30. นายอักษรินทร์  ขวัญวัฒนพัฒน์
31. นางสาวอาภาภรณ์  จ้องจรัสแสง
32. นางสาวอุไรวรรณ  ท้วมกวัด
 
1. นายชยกฤต  ขำเถื่อน
2. นางสาวนิชภา  นาคสมบูรณ์
3. นางสาวมณฑา  พึ่งสุข
4. นายมานิต  ปัตถา
 
276 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกษิดิ์เดช  ผาลาด
2. นายกันตภณ  รอดน้อย
3. นางสาวกานดา  วิริยะสิทธิ์
4. นายกาลัญญู  สร้อยพวง
5. นางสาวกุลณัฐ  ลังกาวงษ์
6. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์ขุนทด
7. นางสาวชฎาพร  ทันตจิต
8. นายชาญณรงค์  ปราบเสถียร
9. นางสาวช่อทิพย์  นุ่มมีศรี
10. นางสาวฐิติมา  บำรุงกิจ
11. นางสาวณัฐพร  อาสน์สถิตย์
12. นายทัศพล  แก้วสนั่น
13. นายธนภัทร  พานิชสาร
14. นายธนวัฒน์  ปาณะจำนงค์
15. นางสาวธมนวรรณ  สิทธิธรรมากุล
16. นายนพรัตน์  ปฏิญาณกุล
17. นางสาวพรรณกาญจน์  บรรพต
18. นายพฤกษ์  วรรคาวิสันต์
19. นายพลวัฒน์  อยู่ดี
20. นางสาวพิชญาภา  เดชกล้า
21. นางสาวภารารัตน์  ทองรัตน์
22. นางสาวมณฑิรา  ใจกล้า
23. นายรัฐพล  ฉัตรแก้ว
24. นางสาวรุ่งอภิญญา  ชัยไพบูลย์
25. นายวรัชญ์  สาระจิตต์
26. นางสาวศิรดา  รัตนวาร
27. นางสาวสมณวรรณ  อุเทนสุด
28. นายสิทธิชัย  ไทยเถียร
29. นางสาวสุกัญญา  คงผอม
30. นายสุรเชษฐ์  แซ่ลิ้ม
31. นางสาวสุวรรณา  อยู่คง
32. นายสุวิชาญ  อองดา
33. นายอภิชัย  ธรรมชาติ
34. นางสาวอศรพร  อดทน
35. นางสาวอาภัสรา  ชอบรส
36. นายเจษฎา  หมื่นชรา
37. นางสาวเพ็ญพร  เผ็งเหลา
38. นางสาวแพรว  โค้วประเสริฐ
39. นางสาวแพรวา  พาทีทิน
40. นางสาวแสงจันทร์  วิเวกกิ่ง
 
1. นายครรชิต  แดงศรี
2. นางสาวจันทร์จิรา  กาญจนาวิล
3. นายชาตรี  ถาวรวงษ์
4. นายปัญญา  ปิ่นกุล
5. นายพชระ  เพชรรัตน์
6. นายรติรัตน์  แสงสาคร
7. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
8. นายเชาวลิต  สมรรถการ
 
277 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศวพงษ์  ภิรมย์สังข์
 
1. นายอนวัช  พวงสมบัติ
 
278 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายจัตุรงค์   ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
279 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายพฤทธิ์  โภคสมบัติ
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
280 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายสิทธิพร  ติณะคัด
 
1. นางรัชนี  รัตนะ
 
281 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายวรพงษ์  มีกลิ่นหอม
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
282 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 1. นายธีระเดช  ทุลินไธสง
 
1. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
283 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   บุญสุข
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
284 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปณยา  เกิดประดับ
 
1. นางอำภาพันธุ์  ธานินทร์ธราธาร
 
285 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
286 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวบุษกร   คงตุก
 
1. นางเตือนใจ  ฤทธิ์เรืองนาม
 
287 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวมณฑาทิพย์  จตุพรเจริญยิ่ง
 
1. นายอดิเทพ  ชาญเชิงยุทธชัย
 
288 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุรัตน์ติกาญจน์  เทศสว่าง
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
289 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติภณ  มณฑาจันทร์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
290 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายทัดภูมิ  เจริญสุข
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายฉัตรบดินทร์  ง่วนทอง
 
1. นางสาวณัทศศิร์  อินทร์โพธิ์
 
292 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสรวิชญ์  ครามวิชิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
293 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  วงษ์สว่าง
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
294 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
295 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสชนก  มหาสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
 
296 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วังพรม
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
297 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญมันตา   วรรณประเวก
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
 
298 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวขวัญเกล้า  ดาวรุ่งเรือง
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
299 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวชนัดดา  อัยราพจน์
 
1. นายสถิตย์  เสมาใหญ่
 
300 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวสิรินร์พัทธ์  ส่งเสริม
 
1. นางขอพรชนก  ไชยวัณณ์
 
301 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายกฤต   ศิริสวัสดิ์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
303 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายจิระชัย   พิพัฒน์สกุลพร
 
1. นายบดินทร์เดชา   รัตนเจียเจริญ
 
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายปธิกร  ผาติกุลดิลก
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายชรินทร์  กิตติชาติเชาวลิต
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายพงศ์ณรงค์  จริงจามิกร
 
1. นายอังกูร  นิลพลอย
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศวพงษ์  ภิรมย์สังข์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชนมภูมิ  แต่งเติมพิน
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนกฤต   อยู่สุข
 
1. นายปรีชา   บุญเลิศ
 
311 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายฆฤณ  ศุภวงศ์
 
1. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสรวิชญ์  ครามวิชิต
 
1. นางสิริรัตน์  ครามวิชิต
 
313 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงอัครัศมิ์สรี  สุขเอี่ยม
 
1. นางพรรณทิพย์  ยิ้มประเสริฐ
 
314 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงชนินาถ  สัตยาภรณ์
 
1. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว
 
315 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรณภัช  สายพานทอง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
316 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวนัฐกานต์  ชมชิด
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
317 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐชยา  นาคอุไร
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
318 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวภิรมย์พร  อนันตวงศ์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
319 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสงวนศิลป์
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
320 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวิชญา  สุกิจวรผล
 
1. นายวิริยะ  ทองเต็ม
 
321 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงปุญญิศา  เขม้นงาน
 
1. นางสาวรจนา  กำแพ
 
322 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวอมรภัทร  เสริมทรัพย์
 
1. นางสาวปัญจพร  กิจนิตย์ชีวร์
 
323 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวอัญชิสา  มุ่งหาผล
 
1. นางปวริศา  จันทศร
 
324 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาววันวิสา  ดอกสันเทียะ
 
1. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
 
325 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายคณพัฒน์  รอไกรเพชร
2. เด็กหญิงคีตภัทร  พลที
3. เด็กหญิงชนิตา  คุ้มปริยัติ
4. เด็กหญิงฌัชชา  วีระจตุพรพันธ์
5. เด็กชายตฤณณ์  ไตรลักษณ์
6. เด็กชายบัณฑิต  ม่วงศิลปชัย
7. เด็กชายพิชัย  อารมณ์ชื่น
8. เด็กหญิงภัทฐพร  แก้วกัญยา
9. เด็กหญิงวัชรีพร  คงสมเพชร
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงสำลี
11. เด็กหญิงศุภิสรา  สิตตะวิบุล
12. เด็กหญิงเปรมกมล  สระทอง
13. เด็กชายเอกณัฐ  ทองธิว
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
4. นายมนพ  จักษา
5. นายยุรนันท์  ยะโสธร
6. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
7. นางสุชาดา  พลสูงเนิน
8. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
326 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินนา  สีทับทิม
2. เด็กหญิงกัลยานี  เกตุสาลี
3. เด็กหญิงขวัญตา  ตาดำ
4. เด็กหญิงคุณิตา  วิริยาภิรมย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียนวิไล
6. เด็กชายณัฐธเดชน์  จุติภัทรธนานนท์
7. เด็กหญิงดารารัตน์  ทนุพันธ์
8. เด็กหญิงทิศารัตน์  นางศ์วง
9. เด็กชายปรีชา  สุขแสง
10. เด็กหญิงพิยดา  แดนแก้ว
11. เด็กหญิงภคพร  ผ่องศรีสุข
12. เด็กหญิงภัฑรกมล  วัฒนจิตติ
13. เด็กหญิงวณิชชา  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กชายวรรณกร  วงเวียงคำ
15. เด็กหญิงสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
16. เด็กชายอนุชนาจ  สีโท
17. เด็กหญิงเพ็ญรดี  การะกิจ
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
327 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองนก
2. เด็กหญิงชนากานต์  อุทัยวัฒนะ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญนิกรวรวิทย์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับทิมทอง
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อัคกระสูน
6. เด็กหญิงทอรุ้ง  รัตวัตร
7. เด็กหญิงธัญมาส  เพ็ญจำรัส
8. เด็กชายธีรภัทร์  คดดี
9. เด็กหญิงนภาลัย  พระสว่าง
10. เด็กหญิงนฤภร  ประชาวณิชย์กุล
11. เด็กหญิงนันทภัสร์  บุญแก้ว
12. เด็กหญิงนารารัตน์  ยั่งยืนตระกูล
13. เด็กชายปฏิภาณ  บุณยเศวต
14. เด็กหญิงประกายดาว  สุขตะโก
15. เด็กหญิงปรียานุช  นามสงเคราะห์
16. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ฤกษ์มา
17. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เต็มรัตน์
18. เด็กหญิงปุณยนุช  ทรัพย์ธานารัตน
19. เด็กหญิงพนิดา  ศิลา
20. เด็กหญิงพิชยา  แว่นแก้ว
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเจริญ
22. เด็กหญิงภัคจิรา  เทิดสุเรนทร์
23. เด็กชายวรพัฒน์  ปอมขุนทด
24. เด็กหญิงวศินี  เจริญสุข
25. เด็กหญิงวิมลภัทร  เจริญโสภา
26. เด็กชายศรุฒ  เสนะคุณ
27. เด็กหญิงศศิโสม  นินนาทนนท์
28. เด็กชายศานติวิชญ์  คชะเทศ
29. เด็กหญิงศิริวิมล  อบอุ่น
30. เด็กชายสรรเสริญ  สมนาบัติ
31. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์สำราญ
32. เด็กหญิงแพรววณิจ  บ่างมณีสกุล
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
 
328 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐธยาน์  วิมลวุฒินันท์
2. นางสาวนิพามาศ  รวมธรรม
3. นางสาวภัทริกา  มิ่งมงคล
4. นายสรวิชญ์  ไชยศิลป์
5. นายสิรวิชญ์  ไชยศิลป์
6. นางสาวสุชานันท์  เดชฟุ้ง
7. นายอรรถพล  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นายขจรศิษฎ์   ชุมพร
2. นายธนรัฐ   อยู่สุขเจริญ
3. นายธาราพงค์   พรหมแจ้ง
4. นายมนพ   จักษา
5. นายยุรนันท์  ยโสธร
6. นายวิเศษฐ์   สายดนตรี
7. นางสุชาดา   พลสูงเนิน
8. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
329 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกนกกร  แช่มสาคร
2. นางสาวกฤตกนก  กิ่งโคกกรวด
3. นายกฤติน  ประไพวรรณ
4. นางสาวกัญญาวีร์  ส่งศักดิ์เสรี
5. นายจิรพัส  เตชะศิรินุกูล
6. นางสาวจิรัชญา  เหลืองเกรียงไกร
7. นายจิรายุ  ชีวัน
8. นางสาวชนิตา  แสงพิทักษ์
9. นางสาวชาลินี  จิรายุวัฒน์
10. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
11. นายณัฐภัทร  มาชมสมบูรณ์
12. นายธนชัย  ผุยมูลตรี
13. นางสาวธนภรณ์  พรมเวียง
14. นายธนากร  แสนนรินทร์
15. นายธนเดช  แก้วสมบูรณ์
16. นายนรวิชญ์  สิงห์ทอง
17. นายนฤนาท  เนียมเนย
18. นางสาวนัชชา  สิมณี
19. นายนัทธพงศ์  นวลฉวี
20. นายนิธิภัทร  อธิวัฒน์กุลภัทร
21. นายนิธิศ  มหาวงศ์ตระกูล
22. นางสาวนิรชา  สิมณี
23. นางสาวปวริศา  ธนโชติจิรกร
24. นางสาวปิ่นสุดา  ศรีวิบูลย์
25. นางสาวปุญญาพร  แสงนวล
26. นายพงศ์พันธุ์  วีระสมวงศ์
27. นายพชรพล  แช่มทองดี
28. นางสาวภัตติมา  แซมเพชร
29. นายมาวิน  อนุชิตานุกูล
30. นางสาววิภาดา   สุภวัฒนางกูร
31. นางสาวศิริลักษณ์  อานอาชา
32. นางสาวหริภา  ภูมิสิริภักดี
33. นายหฤษฎ์  สัจจมาศ
34. นางสาวอธิชา  สิริกาญจน
35. นางสาวอนุตรา  สุขพันธ์
36. นายอภิสิทธิ์  อาชวกุลพงศ์
37. นางสาวอัญญารัตน์  เลาหบุตร
38. นางสาวอินทร์สุดา  เสถียรยานนท์
39. นายเกรียงไกร  ภุชชงค์
40. นางสาวเปมิกา  ภุชชงค์
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
5. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวศิรารัตน์   สุขชัย
7. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
8. นางแน่งน้อย  ตราชู
 
330 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกมลวรรณ   ชลารักษ์
2. นางสาวกุลสตรี   เสนาภักดิ์
3. นางสาวฐิติรัตน์   เจริญเบญจรัตน์
4. นางสาวนภัสสร   บุญนาค
5. นางสาวปัญญาพร   แซ่ลิ้ม
6. นางสาวมัทยา    ทีงาม
7. นางสาวราชมณ   รัตนเวคิน
8. นางสาวรุจิรัตน์   สุขโขใจ
9. นางสาวรุ่งอรุณ   จุลหุ่น
10. นางสาววทันยา    โพธิ์งาม
11. นางสาวสุดารัตน์   ศิริเพ็ญ
12. นางสาวสุทธิดา   เสนาภักดิ์
 
1. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
2. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
 
331 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. เด็กชายขจิตภัฎ  กิจอุดม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุนนาค
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สมน้อย
4. เด็กหญิงธารีย์  วงษาอาจ
5. เด็กหญิงนันทิชา  แก่แสง
6. เด็กหญิงวรลักษณ์  ศิริคำหอม
7. เด็กชายสุรจักษ์  จงแช่ม
8. เด็กชายอารักษ์  แสงโชติ
9. เด็กชายเพชรธนากร  จันทร์นุช
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พันธุ์รัตน์
 
1. นายฐิติกัญญ์  กุลกิตติวรพันํธ์
2. นางสาวปรียาจิต  ปาปะขี
3. นางผ่องสิริ  พุกเส็ง
 
332 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมพร
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ลักคณาศิริ
3. เด็กชายธนากร  โง้วสกุล
4. เด็กชายนพพล  เต็มเปี่ยม
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีนวลนัด
6. เด็กหญิงวันดี  ไทยานนท์
7. เด็กชายเจริญ  จรูญรุ่ง
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำชุม
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
2. นางสาววรรณรัตน์  เทียมจรัส
 
333 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนริศรา  นวลตา
2. เด็กหญิงภัควดี  พุดชงค์
3. เด็กชายวิศว  พรมลาย
4. นายวิโรจน์  รอดนิล
5. นางสาวสิริลักษณ์  บุญเดช
6. เด็กหญิงอัญชลี  โภคามาส
7. นายอัฐยา  มีสิทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
2. นางปรานอม  นะราแสง
3. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
 
334 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายชัพวิชญ์   ไพบูลย์กิจ
2. นางสาวณัฏฐณิชา   มาดี
3. นายปิยวรรธ   คำน้อย
4. นายภัทรพงษ์   สมพร
5. นางสาววรนิษฐา   โกมลพิสิฐ
6. นางสาวสิริมาดา   กรรมารวนิช
7. นางสาวหัตทยา   หนูอิ่ม
8. นายอนุชา  เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
 
1. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
2. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
335 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายจุฑา  บุญรอด
2. นายธุวรัชต์  อาศิรเมธี
3. นายปิยวัฒน์  บวรเวศน์
4. นางสาวพรปวีณ์  พีรพงศ์พรรณ
5. นางสาวมยุรี  ศรีอินทร์
6. นางสาวศศิวิมล  ฉิมโหมด
7. นายสรวิชญ์  แสนสุด
8. นางสาวสาคเรศ  เอมหลำ
9. นางสาวสโรชา  ทองมา
10. นายเสถียรพงษ์  เปี่ยมปาน
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
336 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายกฤษฎา  ยังมีมา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  วัชระ
3. นางสาวกาญจนา  อินทร์นวล
4. นายจุมพล  ญาณโกมุท
5. เด็กชายนิรวิทธ์  อินทร์อ่อน
6. นางสาวปาย  แป้นรักษา
7. นายปาราเมศ  บัวดวง
8. นายพฤกษ  เครือหงษ์
9. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพชร
10. นางสาวสุภาณี  อินอากร
 
1. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
2. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
 
337 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกรองกาญจน์  ทิพย์พยอม
2. นางสาวนฤชล  สินเดิม
3. นางสาวนาเดียร์  บินมามะ
4. เด็กหญิงปาจรียา  สังวาลย์เพ็ชร
5. เด็กหญิงสวรส  เสริมสุข
6. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญวัน
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
338 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงชญานี  นกแก้ว
2. เด็กหญิงชิณานันท์  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงณัฐพิมล  เกษแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญาภา  คชรินทร์
5. เด็กหญิงสิริยากร  บรรยงกเสนา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  มหาสุภาพ
 
1. นายณัฐพงษ์  ยลประเวส
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
339 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นิ่มดำ
2. เด็กหญิงฐิตา  หาดแก้ว
3. เด็กหญิงธนพรรณ  ครองเมือง
4. เด็กหญิงธันยามณฐ์  ภัคศิริฐากูร
5. เด็กหญิงนิภาพร  ยอดเป้า
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  ฮวบเอี่ยม
7. เด็กหญิงสุภาพร  โรจน์หทัยกานต์
8. เด็กหญิงหัสยา  หวงสุวรรณากร
 
1. นางสาวกอบกาญจน์  กุลสุวรรณ
 
340 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจิดาภา  โกมลรุจิ
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปพนธนัตถ์
3. นางสาวนฤมล  อุไรรัตน์
4. นางสาวพนมพร  วิธูรัตน์
5. นางสาวพิชญาภา  ณีระสิงห์ ณ อยุธยา
6. นางสาวรัชฏาภรณ์  มหาบุณย์
 
1. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
2. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
3. นางชุติมา  ลินิฐฎา
4. นายมนพ  จักษา
 
341 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกมลชนก  พูลผิว
2. นางสาวชนาจันทร์  พรหมประเสริฐ
3. นางสาวธีวรา  วิโนทกะ
4. นางสาวปรมาพร  วงษ์ทองดี
5. นางสาวศุภิสรา  เพชรลูก
6. นางสาวอมรพรรณ  อินทรประเสริฐ
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางนวลละออง  ไชยสมนึก
3. นางภัสราภรณ์  เทพกุญชร
 
342 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีเครือ
2. นางสาวจุฑามาศ  เหมือนโค้ว
3. นางสาวศิรินาถ  จงรักษ์
4. นางสาวสรัญธร  โกศลพงษ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุภากร
6. นางสาวเอมอร  บุตรพรม
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
343 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   ยอดอานนท์
2. เด็กหญิงบุษรา  พวงสมบัติ
3. เด็กหญิงปรียากร   ชวนานนท์
4. เด็กหญิงรชนีกร  พ่วงพร้อม
5. เด็กหญิงวรรณภา   เปียบุญมี
6. เด็กหญิงวรรษกร   วงษ์จันทร์ดี
 
1. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์
2. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
3. นางเพียงแข   พลายบุญ
 
344 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนอใจ
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  ทองใบ
3. เด็กหญิงฐาน์รวี  เพิ่มสุข
4. เด็กหญิงประกายฟ้า  เพิ่มสุข
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เจียรสถิตย์
6. เด็กหญิงศุภัสสร  เอี่ยมยิ่ง
7. เด็กหญิงสุธิดา  แสงรวี
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวพรพรรณ  ศรีบุญธรรม
3. นางสาวเสาวนีย์  พิฉินทธารี
 
345 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุปสาร
2. เด็กหญิงผุสดี  ทำความชอบ
3. เด็กหญิงสกุลตา  ใคร่ครวญ
4. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิบูลย์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ดู่มาที
6. เด็กหญิงเมขลา  เทพภิบาล
7. เด็กหญิงโสมธิตา  จินดาวงษ์
 
1. นายม.ล.วิสุทธิพงษ์  วิไลวงศ์
2. นางอัษฎา  จรัญชล
 
346 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนี  เรือนเพชร
2. นางสาวชลิตตา  จักรวาฬณิชย์
3. นางสาวนันทมน  ล้วนอุดมศิริ
4. นางสาวพัชรี  บุญชู
5. นางสาวศศิภรณ์  อ้นเกตุ
6. นางสาวศิรินารถ  หลวงแจ่ม
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
 
347 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกุลจิรา  อุดมสวัสดิ์
2. นางสาวชลธิชา  นามนา
3. นางสาวธันยาภรณ์  ดวงดาวเล็ก
4. นางสาวพัชรพร  ยวงเกตุ
5. นางสาวพัสญา  ศรีโกมล
6. นางสาววรัชยา  ทองคง
7. นางสาววิภาวี  เข็มกำเหนิด
8. นางสาวสมิตา  จิตต์เมตตา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
 
348 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  สุรินทร์
2. นางสาวญาณิศา  ศรีสุวัฒน์
3. นางสาวฐิติกานต์  เอี่ยมกาย
4. นางสาวปริยาภัทร  อนันทสุข
5. นางสาวภิชากรณ์  ขวัญพงษ์
6. นางสาวภูริตา  เจริญสุข
7. นางสาวอมราวดี  สายสุวรรณ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นางกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
4. นางอินทิรา  บำรุงตน
 
349 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงชลิตา  สุขนิรันดร์
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงนลินรัตน์  ปิยะธนานุกูล
5. เด็กหญิงพิชญา  กึม
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  สิบหมื่นเปี่ยม
7. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์สว่าง
8. เด็กหญิงอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
 
350 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงชญานิศ   ทาสี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   ตาลไธสง
3. เด็กหญิงวาสนา   อนันต์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   รัตนพลแสน
5. เด็กหญิงเกวลิน   วงศ์แก้วไกรสร
6. เด็กหญิงเบญญากานต์    แคล้วสี
7. เด็กชายแพรวนภา   มะลูลีม
 
1. นายฉายกฤษณ์  แซมคำ
2. นางสาวรักษณาลี  คุ้มทับ
3. นายวิรุธ  ยังมีสุข
4. นางสาววิไล  ขวัญแก้ว
5. นางอรวรรณ  ไทยสวัสดิ์
 
351 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลลดา  โสดา
2. เด็กหญิงชิดชนก  พุคคะบุตร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาเรือน
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไชยเชษฐ์
5. เด็กหญิงบุษกร  ระหา
6. เด็กหญิงปุณณดา  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงรินรดา  ราศรีจันทร์
8. เด็กหญิงวิภาดา  บุญฑริกาชาติ
9. เด็กหญิงศวิตา  ฤทธิรงค์สกุล
10. เด็กหญิงสิรยา  สิทธิศิรประพันธ์
11. เด็กหญิงสุชัญญา  เชยสุนทร
12. เด็กหญิงสุนันทา  สุขล้วน
13. เด็กหญิงอชิรญา  เอื้ออาจวิชัย
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
 
352 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง 1. นางสาวจุฑามาศ  ชลมาศ
2. นางสาวชัชชญา  บุญเพิ่ม
3. นางสาวณัฐธิดา  ไชยนาม
4. นายณัฐภัทร  สอสูงเนิน
5. นายดาวฟ้า  สุจินดา
6. นายธวัชชัย  พฤกษาสะ
7. นางสาวปภาวดี  ยี่คำ
8. นางสาวพรรณิภา  หอมเย็น
9. นางสาวพิมพ์นารา  นาคฉัตรีย์
10. นายภรัญญู  มีบุญ
11. นางสาวมุทิตา  กว้างมาก
12. นายศรัญญู  ดิสริยะกุล
13. นายสิทธิวงศ์  คลาดโรค
14. นางสาวสุภาพร  อ่อนลมัย
15. นายเกรียงศักดิ์  งามวิไล
16. นายเอกชัย  ศิริมหา
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
2. นายทวีสิทธิ์  อิศรเดช
3. นางสาวนวลปรางค์  สุวรรณพิทักษ์
4. นายสมศักดิ์  ทองปาน
5. นางอรทัย  ทองปาน
 
353 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวจิรภัทร  อุตโรกุล
2. นางสาวนัฐฐาพร  ยิงรัมย์
3. นางสาวปิ่นสุดา  แก้วชื่น
4. นางสาวพิกุล  ใหญ่สูงเนิน
5. นางสาวพิชชาภา  ชาวนา
6. นายพิีรพัฒน์  ก่ำแก้ว
7. นางสาวพิไลวรรณ  เชย์สุวรรณ
8. นางสาวรักษิณา  เทียมสุขสม
9. นายวร  นาวาดิษฐ์
10. นางสาววรรณิภา  ไวทยานนท์
11. นายสุทธิภัทร  เป้อินทร์
12. นายอนุกููล  บุญตา
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวรติรัตน์  วรวงษ์วุฒิไกร
3. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
354 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  ปานพิม
2. นางสาวชนิดา  สุทธิกลม
3. นางสาวนภาพร  มีบุญ
4. นางสาวประภาพร  แก้วตาล
5. นางสาวสุภารัตน์  กองแสน
6. นางสาวอภิสรา  สืบแสน
7. นางสาวเมธาภรณ์  สุริยธน
8. นางสาวไข่มุก  วันพุธ
 
1. นางสมพร  ธูปทอง
 
355 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นายชาญชัย  วินทะไชย
2. นายณัฐพงษ์  รอดเที่ยง
3. นายทินวุฒิ  บัวรอด
4. นายพีรพัฒน์  นันทะโคตร์
5. นายวัฒนา  ตุ้มเทียน
 
1. นายจิราวัฒนา  ศรีสว่าง
2. นายสมบุญ   ทัพทอง
 
356 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายธนภัทร  เวชอาภรณ์
2. นายธิฆัมพร  ชารีภู่
3. นายสมพร  คชินทร
 
1. นายคำรณ  ฉิมพาลี
 
357 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายนภนต์  จตุรภุชพรพงศ์
2. นายปิยะเทพ  ดีศีลรักษ์
3. นายวรพล  อำนาจศศิธร
4. นายศุภกร  รอดการทุกข์
5. นายเธียรวิชญ์  พิชัยเบญจสุข
 
1. นายจิรศักดิ์  มีคุณ
2. นางสาวลักขณา  เพิ่มกุศล
 
358 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายนพพล  วงศ์ประดิษฐ์
2. นางสาวฤทัยชนก  นามวิเศษ
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
2. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
 
359 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัชนากานต์   สมบูรณ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชญากัญญ์  สุขบท
 
1. นางชุติมา  เจริญวงศ์
 
360 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นางสาวรัตนากร  บัวทุม
2. นายศิลา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กชายพิชัยภูษิต  ฤทธิ์ชัยเจริญ
2. นายภานุวัฒน์  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายยุทธนา  โชคขวัญยืน
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1. เด็กชายชยณัฐ  จันทร์โต
2. เด็กหญิงณัฐมน  สินธุเสน
3. เด็กชายวชิรหัตถ์  ขันธแก้ว
 
1. นายปิยะโชติ  วงศ์ประเสริฐ
2. นายอารีย์  ตรีวุช
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  เพลียเท้าอุ้ย
2. นางสาวยูมา  บี
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เครือเพ็ง
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นายสุรเชษฐ  จันทรเซ็ง
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. นายครรชิต  แซ่ม้า
2. นายนราวิชญ์  แสนท้าว
3. นายบุญมี  เหล่าหาญ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นายนนทนันท์  ทวีสกุลรัตน์
2. นายยุทธนา  สีมาชัย
3. นายเอกชัย  วรรณสัมพัด
 
1. นางสาวดารารัตน์  แสงทอง
2. นายปิยะ  ใจกล้า
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวพิไลพร  ไทรทองมี
2. นายสุทัศน์  ไทรศรีคำ
3. นางสาวอัญชลี  แก้วไทรอินทร์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ฟักประไพ
2. นางอารีย์  แก้วบุบผา
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายปริญญ์  เด่นดวงเดือน
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เรืองสุขสุด
3. เด็กชายสุพงษ์  เรืองสุขสุด
 
1. นางสุชิรา  อิ่มสุข
2. นางสุมารี  งามสอน
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. เด็กหญิงชญานิศ  ก้านใบยา
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ถาวร
3. เด็กชายนัทธพงศ์  ควรปราโมทย์
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กหญิงฐิติชญา  คีรีมนัสกุล
2. เด็กหญิงมาริษา  ทรงสวัสดิ์วงค์
3. นางสาววสุธา  เสนาทัศนเสถียร
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายภาคภูมิ  ศิลปชัย
2. นายวรพรต  กาฬภักดี
3. นายวิชญะ  สิงห์สม
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
2. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ไชยศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์สอน
3. นายโฆสิต  รัตนเสถียร
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา  สงเคราะห์
2. นางสาวปฏิญญา  เรืองจรัส
3. นายเดชา  พันธุ์ยักษ์
 
1. นางวีรวรรณ  ฉลองชาติ
2. นางสยมพร  หาญราษฎร์
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  บัวสุวรรณ์
2. นางสาวพรฤดี  ศรีพรม
3. นางสาวระวีวรรณ  กันภัย
4. นายวสันต์  นิลละออ
5. นางสาวสุดารัตน์  พุทธะ
6. นางสาวอรวรรณ  มั่นคง
 
1. นางวารี  พุทธสุวรรณ
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  กฤษณะประยูร
2. นางสาวนริศรา  สืบนุสรณ์
3. นางสาวสุดารัตน์  บุดดี
4. นายอนาวิล  บุญฤทธิ์
5. นางสาวอภิชญา  สุทัดสัน
6. นายเอกสิทธิ์  สิทธิประสงค์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  เฟื่องมะนะกูล
2. นางสาวชนากานต์  สุขสุชีพ
3. นางสาวธิดารัตน์  ตั๊งสมบูรณ์
4. นางสาวนฤพร  มีประเสริฐ
5. นายภาณุวัฒน์  เหลือลอยเลิศ
6. นางสาวศุภากร  เทียนซ้อน
 
1. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิกาน  สมัยกลาง
2. เด็กหญิงณัฐมน  พงศ์ทอง
3. เด็กหญิงปานมุก  พุ่มปัญญา
4. เด็กหญิงมณีกาน  สมัยกลาง
5. เด็กหญิงสโรชา  ทรัพย์ปราช
6. เด็กหญิงอภิวรรณ  คำมี
 
1. นางณัฏฐยา  ธารบุปผา
2. นายดิฐไพสิฐ  นิธิปธนพงศ์
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจิตราพร  แตงแดง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเปรม
3. เด็กหญิงศิวพร  สีคราม
4. เด็กหญิงศุรีรัตน์  กำมะณี
5. เด็กหญิงสุนิษา  บุญธรรม
6. เด็กหญิงอุดมพร  หวังรวยกลาง
 
1. นางปุญณดา  ตุ้มต่างหู
2. นางอารีย์  พูลศรี
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ระแหง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชาผา
3. เด็กหญิงญาณิศา  เจ๊าลี่
4. เด็กหญิงสัณศณีย์  คงศิลป
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุจันทร์
6. เด็กหญิงอัตราภรณ์  เติมกล้า
 
1. นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์
2. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กหญิงพลอยนภา  ทองปลิว
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เทศเขียว
3. เด็กหญิงอังศุมา  ผิวอ่อนดี
 
1. นางพรรณราย  เทียมพยุหา
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงศิลา
2. เด็กหญิงพิไลพร  ขอใหญ่กลาง
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  วรรณรังษี
 
1. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
2. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายทัศรินทร์  เตียมเจริญ
2. เด็กหญิงพรพิรา  ประทุมเจียม
3. เด็กชายสุทัศน์  ฉายเลิศโฉม
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวรุ่งนภา  มาเยอะ
2. นางสาวสุชาดา  โนนนก
3. นายอรุณ  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวพนิดา  น้อยศรี
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวฤดีรัตน์  ทองคง
2. นางสาวสุภาวดี  สุขเกษม
3. นางสาวสุวิษา  แจ่มฤทัย
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธิดา  พงษ์สุทัศน์
2. นางสาวรติมา  จันทะโก
3. นางสาวอณุภา  ชนะวัฒนานนท์
 
1. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์
2. นางศรีไว  มหาพรหม
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนัชภา  ทองผาภูมิจรูญ
2. เด็กหญิงอรทัย   -
3. เด็กหญิงอรนุชร์  ไทรสังขธิติสุรีย์
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีย์  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทากาศ
3. เด็กชายอนุชา  เกื้อกูล
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาญถิ่นดง
3. เด็กหญิงโสพิส  แหลมคม
 
1. นายธีระชัย  ชุ่มชื่น
2. นายมิตร  โทบุรี
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นางสาวกมลทิพย์  ปานแม้น
2. นางสาวธิดารัตน์  แจ้งสิน
3. นางสาวนฤมล  กลิ่นจิ๋ว
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายธวัชชัย  รักถาวร
2. นายนัชชานนท์  สุขมาลย์
3. นายรวิสุต  ตันสุวรรณรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  เรืองนภารัตน์
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวประติชญา  สละภัย
2. นางสาวมทินา  จันทร์ทิมา
3. นางสาวรวินันท์  ลอยเมฆ
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางสาวชญานิษฐ์  รอดลอย
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  บัวจิ๋ว
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ชัชวาลวงษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ช่ำชอง
 
1. นางจินดา  อินทร์สุวรรณ์
2. นางเบญจภา  แก้วกระจาย
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. เด็กหญิงลูกปลา  ตุ้มเทียน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หวังดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จบดี
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  กาหล่ำ
2. เด็กชายพงศ์อนันต์  อาษาวงศ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสี่ยวกำปัง
 
1. นางดรุณา  ม่วงทอง
2. นางบุญเชิญ  จิตรงาม
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธนพร  เติมสายทอง
2. นางสาวธัญญา  ศรีอำนวย
3. นางสาวสุพรรษา  คชายุทธ
 
1. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์
2. นางศรีไว  มหาพรหม
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายพีรวิชญ์  สิงจานุสงค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีสมดู
3. นายแสงอรุณ  ฤทธิ์ศิริ
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายบงการ  แก้วนวม
2. นางสาววรรณนิภา  ศรีใส
3. นางสาวสุกัลยา  อำนาจ
 
1. นายจตุรงค์  รัตนมุง
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลรวี  คุณเมือง
2. เด็กหญิงจินต์ธีรา  พลยะเรศ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ครองยุทธิ์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
2. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 1. นางสาวปาริมา  ตั่นต้านภัย
2. นายสราวุฒิ  ทองภาพ
3. นางสาวอัญชลี  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นางพูลสุข  วงศ์ยะรา
2. นางเอื้อมพร  บรรเจิดธีรกุล
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใหญ่สูงเนิน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  รัตนกำเนิด
3. เด็กหญิงราตรี  พลูอ้น
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวภาวดี  นุ่มวัฒนา
2. นางสาววรรณวิมล  สนตุ่น
3. นางสาวอรอุษา  จันทร์โสม
 
1. นางวิจิตรา  เศรษฐกร
2. นางอุมาพร  เพ่งผล
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ประเสริฐผล
2. นางสาวปนัดดา  เพิ่มแพงพันธ์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดรางบัว 1. นางสาวนารีนาฏ  แซ่ภู่
2. นางสาวปิยนุช  ธรรมภิธิ
3. นางสาวอมรรัตน์  มั่นคง
 
1. นางสาวนิชานันท์  ผาดพิศ
2. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายปิยะวัติ  ศรีธนาอุทัยกร
2. เด็กหญิงมยุรี  สมิทธิพงษ์นันท์
3. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ศรีแก้ว
 
1. นางมยุรี  บัวเจริญ
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติมน  แซมหิรัญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธาราวาสน์
3. เด็กหญิงเทพรัตน์  ขันตี
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสนันท์
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงชไมพร  พันวิไล
2. เด็กหญิงปทุมพร  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญปก
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
2. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชลดา    นันทจำรูญ
2. นางสาวสิริภัทรา   ศรีสลวย
3. นางสาวอัญชณา  ชะวาเขตต์
 
1. นางพรพิมล   ทรงศิริ
2. นางสาวรัชตา  บุญเจริญ
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนุชฉรา  ธรรมลังกา
2. นางสาวปรียาภา  พิพิธหิรัญการ
3. นางสาวพัชราภรณ์  เพียรสุข
 
1. นางประจวบ  เกื้อด้วง
2. นางสมศรี  ด่านตระกูล
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิจุฑา   ปานเผือก
2. นางสาวชีวรัต   ศรีณรงค์
3. นายณัฐพล  สุขวิบูลย์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. เด็กหญิงกันตยา  มัวมั่นคงพาณิชย์
2. เด็กหญิงปวีณา  เจิญตกุลกิจ
3. เด็กหญิงรชนิศ  อรุณศิงขริณ
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงปัญจิรัตน์  ธิติจรูญโรจน์
2. เด็กหญิงพัชมณฑ์  เผือมเอม
3. เด็กหญิงอภิชญา  ตันพิชัย
 
1. นางสุมาลี  ตัณฑัยย์
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สามเกษร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ยิ้มสีใส
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูรอด
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  บุณยนิภา
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวฉัตรติยา  ประดิษฐ์ธรรม
2. นางสาวดอกคูณ  สิงทอง
3. นางสาวสุดาพร  สาแก้ว
 
1. นางพรทิมา  ยิ่งยง
2. นางอนงค์วรรณ  คุริรัง
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายวิทยา  อ่อนสง่า
2. นางสาวสมฤทัย  ขาวประเสริฐ
3. นางสาวอักษรสวรรค์  ช่วยเงิน
 
1. นางสาวกรองทอง  เขียนทอง
2. นางสุราวรรณ  หมอยาดี
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 1. นายจิโรจน์  อุ่นถิ่น
2. นางสาวปราณี  มั่นพัฒนาการ
3. นางสาววรรณภา  พรมสุวรรณ์
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางพัชรี  สุขสบาย
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงณัฐพร  เพชรนิล
2. เด็กหญิงปรายฝน  เกตุแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงวรัญญา   เหมวรรณานุกูล
2. เด็กหญิงอาภาภัทร   คงมานะชาญ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายคุณานนต์  เรียนชอบ
2. เด็กชายชานนท์  ปานณรงค์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสุทิสา  สุธาบูรณ์
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  กกสันเที๊ยะ
2. เด็กชายมลชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์วงษา
2. เด็กหญิงเคียงดาว  บัวประโคน
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มเนียม
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สกิจขวา
2. เด็กหญิงกาญจนา  คำมา
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ท่าไว
2. เด็กชายนิตินนท์  เพ็งเลา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเชียร  ทองสมนึก
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  ขุนจิตต์
2. เด็กชายวชิร  กิตติเวช
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายชยพล  ขอดคำ
2. เด็กชายเขมภาค  นพจินดา
 
1. นางกิตติ์รวี  ชัยอนันต์วรนาถ
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายกษิดิ์พิชญ์  วีระกุล
2. นายพรโชค  ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางสาวกมลอร  เดชประดิษฐ์
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวสาธิดา  จุฑารัตนไพบูลย์
2. นายไตรทศ  ณรงค์เพชร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรี   ชัยสุริยะพันธ์
2. นายสุชัจจ์   ตั้งจิตนบ
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐธัญ  ภูวนเจริญ
2. เด็กชายวรรครินทร์  กิจทวีสิน
 
1. นางสาวจารุณี  สอนใจ
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญชนก   อู่อรุณ
2. เด็กชายพรภัทร์  สันติบุปผากุล
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงธัญชนก  พุทธไพบูลย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ขุนทอง
 
1. นางสาวลัดดา  ทองประจวบโชค
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  ประภาศิริกุล
2. เด็กหญิงธนพร  ชั้นสิริ
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายปฏิภาณ   แสงอุดร
2. เด็กชายไววุฒิ  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายประณัย  เทียมเวช
2. เด็กชายวรวิทย์  พืชชนะ
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญแย้มวงศ์
2. เด็กหญิงอรอมล  ทองมา
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงปัญฌรี  กุมภะ
2. เด็กหญิงสกุลตลา  รัตนวาร
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายชนินธร  ศาลยาชีวิน
2. เด็กหญิงพัณณกร  ธนวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  สโมสร
2. นายนันทวุฒิ  ใจเย็น
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
2. นางสาววันดี   แววสว่าง
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายณัฐพล  แฝงกระโทก
2. นางสาวบุษกร  สอนปะละ
 
1. นายจิรวัฒน์  คันทะนาค
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวมุนินทร์  พรมโชติ
2. นางสาวสโรชา  วันศุกร์
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายณัฐพล  เลาติเจริญ
2. นายวีรภัทร  สุนทรีวงศ์
 
1. นายคุ้มพันธุ์  จันทวัน
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชวิน  เอี่ยมวรวุฒิกุล
2. นายเอกดนัย  สิทธิโกศล
 
1. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
2. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายกิตติธัช   ศิลปชัย
2. นายมงกุฎ    คลังพรคุณ
 
1. นายกำธร   ใช้พระคุณ
2. นายปิยะพงษ์    สุวรรณพาเพลิน
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชลันธร  หนิ้ววิยะวงศ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตอุทัย
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  แสงนาค
2. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ่มใส
2. เด็กชายชัยธร  ถินแพ
3. เด็กชายธนาดุล  กิจสมัย
 
1. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
2. นางสุภาพร  กมล
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตตะมะ
2. เด็กหญิงชิดชนก  ทองนพสิทธิ์
3. เด็กหญิงมธุรส   เกลี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนพล  อินอุไร
2. นายธนภัทร  ประทีปทอง
 
1. นางสาวรุจี  นิ้ววิจิตร
2. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายพรเทพ  ทัพแก่น
2. นายพศุตม์  เกษมภูมิรัตน์
3. นางสาวแกมกาญจน์  กล้าหาญ
 
1. นายชนะชัย  ทับเกษม
2. นายบุญฤทธิ  โชติถาวรรัตน์
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวธนภรณ์  ปุณยลิขิต
2. นางสาวปณิตา  เจริญนวรัตน์
3. นางสาวมัลลิกา  โตสงค์
 
1. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
2. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายศุภกิต  เวชสวัสดิ์
2. นางสาวหทัยภัทร  เจริญพรรค
 
1. นางสาวจตุพร  จันทร์เืรืองศรี
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นายศรายุทธ  กองเป็ง
2. นายอภิวัฒน์  อุ่มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายธนธรณ์  บุญศรีกิรัตน์
2. นายโสภณ  เลียบดี
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  น้ามังคละกุล
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ตั้งวราวุธ
 
1. นายปรีชา  คุณโทถม
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายปวริศ  ทองเอก
2. เด็กชายสรวิชญ์  บุตรโยจันโท
 
1. นางดาวประกาย  ทาธง
2. นายนิสิต  จรูญภาค
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  นงนุช
2. เด็กชายยศพล  จันทรโรจน์
 
1. นายณรรฐพล  ใจศรี
2. นายเฉลิมชัย  ตาระกา
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินสะเกต
2. เด็กหญิงปิยารมณ์  รักเมือง
3. เด็กชายวุฒิวัสน์  นิพิทชยังกูร
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายสรวิชญ์  ศิรินารารัตน์
2. นายสหรัฐ  คงสิบ
3. นายสาริน  อนุตรานนท์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายธนภู  เลียดประถม
2. เด็กชายธีรโชติ  ท่าพริก
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์   จันทสาร
 
1. นายภาสกร  ศรภักดี
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีฉลองรัตน์
2. เด็กชายบุณยฤทธิ์  เอี่ยมกาญจนา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางสัมภาษณ์  นิลโนรี
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกานต์  เกิดแสง
2. เด็กชายนภัทร  ยิ้มลำใย
3. เด็กชายรวิพล  ว่องวันดี
 
1. นายสาธิต  บุญยรัตกลิน
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธนวินท์  โมรา
2. เด็กชายศรายุธ  เนตรพิภพ
3. นายศิวกร  รอดภิรมย์
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายคณิติน  ฉัตรเงิน
2. เด็กชายอนพัช  เกรียงขจร
3. เด็กชายเอกรัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกิตติณัฐ  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายกิตติพช   แม่นมั่น
3. เด็กชายธนารักษ์  สังวาลย์เล็ก
 
1. นายศมานนท์  ปาลสุทธิ์
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายธัชดล  สุทธิสมบูรณ์
2. นายภูมิพัฒน์  ไตรย์พืชน์
3. นายอภิรักษ์  มานีกุล
 
1. นายประยุทธ  น้อยแก้ว
2. นางสาวภาวนา  เห็นแก้ว
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธีัร์ธวัช  หงษ์วิเศษ
2. นายภูมิ  เวทยากร
3. นายอัครวัฒน์  วิภาสไพศาล
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายจิรทีปต์  ทาทิพย์
2. นายมารุต  จิตรเจริญ
3. นายศุภกฤษฏิ์  เกรียงขจร
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายกฤติพงศ์  กำเนิด
2. นายปฏิภาณ  ทักวรากุล
3. นายพงศกร  แก้วแกมกาญจน์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายทวีศักดิ์  จันทศร
2. นายวิชญ์พนธ์  ทวีพรตระกูล
3. นายสถาพร  บุราญรัตน์
 
1. นายสาธิต  บุญยรัตกลิน
2. นายอลงกรณ์  อู่เพ็ชร
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายพิทยา  แช่มช้อย
2. นางสาวสุชาวดี  ไชโย
3. นายอานนท์  วงษ์บุบผา
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายอดิศักดิ์  พวงมณี
2. นายอภิชาติ  ทับดีโชติ
3. นายเอกวุฒิ  สิงห์บุบผา
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายอนุพงศ์  แสงภักดี
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยวุธ
3. นายเฉลิมเกียรติ  เกตุดี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
2. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรายุทธ  ผายเงิน
2. นายธนเบศร์  จัตตุวัฒนา
3. นายอานนท์  เนียมสิน
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สีดา
2. นายปณิธาน   นาคะ
3. นายราเชนทร์  ใจหาญ
 
1. นายนราศักดิ์  กองทอง
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายปรวัฒน์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายอภิชิต  คำโพล้ง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลาวิลาศ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายธเนศ  เกษมพิณ
2. เด็กชายสรัล  ศรวงษ์
3. เด็กชายอรรถพล  ศรแสดง
 
1. นางสาวพจมาลย์  สว่างแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายกิตติ  ทองสกุล
2. เด็กชายธนพงษ์  หุตะมงคล
3. เด็กชายสุวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายวิทยา  อรุณแสงฉาน
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เพ็ชร์วงศ์
2. เด็กชายวราวุฒิ  หงษ์ทอง
3. เด็กชายสมเกียรติ  โยธา
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
2. นางสุภาวดี  พิลา
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนากร  สมณะ
2. เด็กชายพงศธร  พิมโชติ
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีสมบัติ
 
1. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
2. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายทรงสิทธิ์   สมฤทธิ์
2. เด็กชายภาสกร   จำปากุล
3. เด็กชายภูธานนท์   แซ่เตีย
 
1. นายวิรัตน์  พิมพา
2. นายอดิศักดิ์  ทิสานนท์
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิริ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  โอฬา
3. เด็กหญิงวริศรา  อ้อสุวรรณ์
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายณัฐพล   ฤทธิศักดิ์
2. นายวงศธร  ขุรีเทาว์
3. นายวิษณุ  พูลสงค์
 
1. นางกรุณา   แก้วประทีป
2. นางสาวน้อมจิตร  แก้วประทีป
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. นายพุฒิพล  แซ่เล้า
2. นายวัชระ  แดงอุทัย
3. นายสิทธิชัย  เดชพลับ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  งามขำ
2. นายสมาน  ใจมั่น
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายจักรวาล  ประกอบทอง
2. นายธนเทพ  แสงอ่อน
3. นายไกรสิทธิ  บริบูรณ์จตุพร
 
1. นายวิเชียร  พิรุณ
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายวราวุฒิ  อัครบุตร
2. นายอนุสรณ์  อินสว่าง
3. นายอภิสิทธิ์  ตะบ้านไร่
 
1. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
2. นายวิบูรณ์  วังกราน
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายชลาธร  ประสงค์ธรรม
2. นายณัฐวีร์  บุตรธาจารย์
3. นายวรพงศ์  แซ่เตียว
 
1. นายพัลลภ  ไชยเจริญ
2. นายสมภาร  ไชยเสนา
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายบุญกิตติ  เขียวเกิด
2. นายภูริต  อ่วมจุก
3. นายวิศวชิต  คูศิริ
 
1. นายกิตน์บดี  สุดมี
2. นางนพพร  เขตการณ์
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจตุรงค์  ปะสิ่งชอบ
2. นายชัยณรงค์  ไชโย
3. นายสุรศักดิ์  ธรรมชาติ
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายนพณัฐ  นาคประเสริฐ
2. นายปิยวัฒน์  ทองอินทร์
3. นายอรรถฉัตร  คูเจริญ
 
1. นางสาวจิตมณี  อะเมกอง
2. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธิปกร  เศวตชลากูล
2. นายนนทพัทธ์  วงศ์วัฒนากิจ
3. นายนิชฌาน  เขื่อนพันธุ์
4. นายประพัฒน์  ศิลปกิจจานนท์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกล้าณรงค์  เถื่อนรอต
2. นายธีรภัทร  สองวงษ์
3. นายนครินทร์  มาลัยหอม
4. นายพิษนุ  ศรีอนงค์
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายฌาณวิทย์  อ่อนละมัย
2. นายพรเจริญ  โพธิ์ศรีเจริญ
3. นายภัทรพล  จุ้ยเจริญ
4. นายภูเบศร์  อินทนาท์
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายจิรวัฒน์  แก้วทอง
2. นายชญาวัต  ขำน้อย
3. นายธนวัฒน์  แก้วกุย
4. นายธรรพณธร  จำลองศรี
 
1. นายภาสกร  ศรภักดี
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายวันชัย  หงษา
2. นายสหรัฐ  ขะยูง
3. นายสิทธิชัย  ถากงตา
4. นายสุริยา  เนตรพิภพ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายกรกฤต  เพ็ชรศรี
2. นายภาณุพงศ์  เชื้อฉ่ำหลวง
3. นางสาววัฒนวดี  ลับบัวงาม
4. นางสาวสมัชชา  ลับบัวงาม
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางทฤฒมน  อมรไตรภพ
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายกีรติกรณ์  กันกระจ่าง
2. นายจีรศักดิ์  คงอยู่
3. นายศตวรรษ  สอาดรัตน์
4. นายศราวิน  พิศดาร
 
1. นางสาวพจมาลย์  สว่างแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  อินธิวงษ์
2. นายปัจจวิธ  ภู่ทับทิม
3. นายพีรพล  พาขุนทด
4. นายเกริกเกียรติ  เนื่องจำนงค์
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นายพิชิต  คำพลงาม
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปริญญา  กลีบทอง
2. นายวุฒินันท์  กลั่นสมุทร
3. นายสิทธิภรณ์  เครือวัลย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางมาลา  แซ่ปัง
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกฤษภา   จิตรใจเย็น
2. เด็กชายชินวัฒน์  อินต๊ะก๋อน
3. เด็กชายเมธาวุฒิ  หงส์วิไล
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  หลวงประสาร
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ทองคำ
3. เด็กหญิงโสธารา  นิยม
 
1. นางสาววิกาญดา  ปทุมสูติ
2. นางศศิวรรณ  คุ้มฉายา
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. เด็กหญิงปวีณ์กร  ปิ่นวิเศษ
3. เด็กชายอาทิตย์  กล่ำแพ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นางสาวปิยาภรณ์  แสงนาค
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำแก้ว
2. เด็กชายปรเมศ  หิรัญเวช
3. เด็กหญิงปัณณพร  ขจรศักดิ์สาคร
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 6 โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายพรเทพ  ศิริยศ
2. เด็กชายยศวีร์  เกิดปลัี่ง
3. เด็กชายอนวัช  คนแรงดี
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายปุณณัตถ์  ช่างสลัก
2. เด็กชายฤกษชัย  อองละออ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   แซ่จึง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 8 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายจักรภูมิ    บุษยบัณฑูร
2. เด็กหญิงชาลิสา    ดวงแก้ว
3. เด็กชายปัณณฑัต   สร้อยทอง
 
1. นายวีระชัย  ศรขรรค์
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  รังกุพันธุ์
2. นางสาวศศิธร  บุตรราช
3. นางสาวเรืองศิริ  ปัญญากุล
 
1. นางสาวชมชญา  แก้วกำพร้า
2. นายปรีชา  โสมะภีร์
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  กลีบสัตบุตร
2. นายพสธร  สุกใส
3. นายพัชรพล  จินดากูล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์
2. นางสุธีรา  สุกใส
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายพชร  มีชนะ
2. นายศรวุฒิ  ทองสุก
3. นายอนุรักษ์  สุขรักษ์
 
1. นายบรรเจิด  พุ่มพันธ์สน
2. นายไชยพร  แย้มมี
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายวรพรต  เดชรัตน์
2. นายสุทธิชัย  เกตุถาวร
3. นางสาวอิสริยา  อรรถาวีร์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นางสาวปิยาภรณ์  แสงนาค
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกิตติธัช  หิรัญเวช
2. นางสาวธนัช  เพ็ชรจั่น
3. นางสาววิมลสิริ  เทียนชัย
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายสำเริง  หินโน
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายชลันธร  ดีชัยยะ
2. นายธนโชติ  เตียวสกุล
3. นายวริทธิ์ธร  แก้วมุกดา
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 8 โรงเรียนประชามงคล 1. นายอะเล็ก  ภักดีสกุลรัตน์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ก๋งพยุง
3. นางสาวเมธินี  รอดประสิทธิ์
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  นาคใจเสือ
2. นางสาวอนัญญา  ศรีหรั่ง
3. นางสาวอมิตตา  มงคลฉัตร
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
 
511 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกันติชา  ธรรมกุล
 
1. นางสาวเปรมศรี  ตริยาภรณ์กุล
 
512 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 1. เด็กชายคีตพงศ์  นามวัฒน์
 
1. นางสาวธีรนุช  สังขศรี
 
513 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายแดน  สุวรรณเสรี
 
1. นางอรอนงค์  อภิรัตนพันธุ์
 
514 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายอาดาวาน  ฮาบิบซาเดห์
 
1. นางวริญาพร  วรรณวิไชยนาวิน
 
515 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนาตาเล   นพพล เกสซี่
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
516 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายธนัท  ธัญญพงศ์พานิช
 
1. นางสุนีย์  ทาทอง
 
517 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายชัชพล  ศรีเจริญสุข
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
518 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  พิบูลย์
 
1. นางสาวบุญทวี  จันทร์ประดิษฐ์
 
519 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี 1. นายอภิสิทธิ์  วังเหลิม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ไบรเออร์มูน
 
520 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 1. นายนันทรัฐ  เจนบุญไทย
 
1. นายอาธรณ์  หมื่นศร
 
521 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธเนศ  กุลจารุสิน
 
1. นางสุเนตรา  ศรีสุข
 
522 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายดลเดช  ชึตต์
 
1. นางช่อทิพย์  อยู่หลาย
 
523 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงซาบริน่า  เวลดูเซน
 
1. Ms.Sonia  Da-Anton-Dalen
 
524 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   พุทธจำ
 
1. นางสาวสุทธิดา   ศุภโสภณ
 
525 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายธนัช  สอิ้งทอง
 
1. นางสาวชนุตพร  กะไชยวงษ์
 
526 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวอัญชลี  วิลด์กัช
 
1. นางจิณพ์พิรยา  สมฤกธิ์บุปผา
 
527 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธิปพนธ์  ชำนาญชล
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
528 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปกเกศ  คณารักสมบัติ
 
1. นางรัตนา  อ่อนแก้ว
 
529 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพญา  พรหมขุนทอง
 
1. นางสาวสไบทิพย์  คีมทอง
 
530 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกันติชา  ธรรมกุล
 
1. นางสาวเกสร  แสงสุริยัน
 
531 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายชัชพล  ศรีเจริญสุข
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
532 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายธันว์ฐิติ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนาวี  เวทวงค์
 
533 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  เมอริดิธ
 
1. นางสาวรัชนี  ฤทธิศาสตร์
 
534 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศิลป์สุภา  วิวัฒน์วิชา
 
1. นางเอมอุษา  ภูมิสรรค์
 
535 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวรวิสรา  สามัญ
 
1. นายอัคร  ธนะศิรังกูล
 
536 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ 1. นางสาวนนทิภา  แก้วเกตุทอง
 
1. นายฉัตรชัย  พลอยสีไพร
 
537 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวไพลิน  เฟอเรย์
 
1. นางสาวศรัณยา  ฤทธิเลิศ
 
538 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ศรีพิโรจน์
2. เด็กชายชวนเฉลิม  กวีวัจน์
3. เด็กหญิงธนพร  ประทุมรัตน์วัฒนา
4. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญสันดร
5. เด็กชายศิรินทร์  พาลีบัตร
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
2. นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
539 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทนา  สุขรอด
2. เด็กหญิงณัฐพร  มั่นฟัก
3. เด็กชายพงศ์นรินทร์  แป้นพัด
4. เด็กชายวรปรัชญ์  อุ่นอก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ราดำ
 
1. นางสาวภัค  รัตนพัฒน์
2. นางสาวยุพา  แดงสกุล
 
540 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงฐิติชญา  กาญจนา
2. เด็กหญิงฐิติมา  อาจไพวัลย์
3. เด็กชายนรเศรษฐ์  วงษ์วรุณ
4. เด็กชายภูวดล  อุตมะพันธุ์
5. เด็กหญิงรตินัฎฐ์  สุวรรณกาล
 
1. นางผกาพันธ์  ศรีนาม
2. นายศิลา  ตู้ทองคำ
 
541 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกิตติชัย  กงไกรษร
2. นางสาวปรียาภรณ์  พุทธคุณ
3. นายพชร  แต้พานิช
4. นายพีรวุฒิ  เทพบุตร
5. นางสาวเพียงระวี  เงินเจริญ
 
1. นางสาวพรรณี  ทองอร่าม
2. นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์
 
542 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวธนินทร  อ้วนล่ำ
2. นายธีรพัฒน์  กุลพฤกษ์
3. นางสาวผกาวัลย์  เอี่ยมรัตนโยธิน
4. นายภรัณศ์ชยุตม์   ศริศักดิ์ภูรีกุล
5. นางสาววชิราภรณ์  บุญโพธิ์
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
2. นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
543 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายณฉัตร  กู้เกียรติกาญจน์
2. นางสาวณัฐริกา  เอื้อสุวรรณา
3. นางสาวบัณพร  สุดประเสริฐ
4. นางสาวพรเพ็ญ  กองมณี
5. นางสาวมนัญกาญจน์  จิรวัฒนวงศ์สิริ
 
1. นายณรงค์เดช  ประจันทร์เสน
2. นางอุ่นเรือน  เนื่องจำนงค์
 
544 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงซูหยู  แซ่หวง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
545 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงภนิตา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวอวี้ซิง  แซ่อู๋
 
546 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายณัฐวัศ  แซ่ห่าน
 
1. Mr.Xian Fei  Deng
 
547 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวเสาวนันท์  ลิ้มบุญยประเสริฐ
 
1. นางสุดาพร  สุวรรณวิจิตร
 
548 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภัคพล  ศิริผันแก้ว
 
1. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
549 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวซินหยู  เจียง
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
550 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชวิศ  ดิษฐาพร
 
1. Mr.Tatsu  Tsuruishi
 
551 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายอัครเดช   ชูประยูร
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
 
552 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. เด็กหญิงด.ญ.คาเร็น  อิกูจิ
 
1. MissKaori  Morii
 
553 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอรุณ
 
1. Mr.Tatsu  Tsuruishi
 
554 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพิชชาพร  ประดิษฐพฤกษ์
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
555 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพัชริดา  มะณีโชติ
 
1. นางพัทธ์ธีรา  จิตต์อารีย์กุล
 
556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนรัตน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   ภักดีสุทธิ์
3. เด็กชายณัฐวัตร  นวนประโคน
4. เด็กชายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
5. เด็กชายนนทวัฒน์  แต่แดงเพชร
6. เด็กชายพศิน  สาหร่าย
7. เด็กชายพีรณัฐ  กาญจนบำรุงสกุล
8. เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้นเคย
 
1. นายธวัช  พวงแก้ว
2. นางปณิตา  เจริญบุญ
3. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
 
557 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  เฟื่องฟู
2. นายชนินทร์  พรหมเจริญ
3. เด็กชายธรรมรักษ์  หมวกเพ็ชร
4. เด็กชายภัครพงษ์  โพธิสาระ
5. เด็กชายรณกร  พิชัยณรงค์
6. เด็กชายวชิรดล  เพิ่มคำ
7. เด็กชายวิริทธิ์พล  แข็งธัญญะกรณ์
8. นายอุกฤษฎ์  สุขศรี
 
1. นางดวงเดือน   นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
558 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายจีรพันธ์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายธณัฎสรณ์  คำเนียม
3. เด็กชายปฏิพล  นุชประเสริฐ
4. เด็กชายปราโมทย์  แสนพันทา
5. เด็กชายภงษกร  งามประเสริฐ
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุรพัฒน์พิศิษฐ์
7. เด็กชายสมจิตร์  ที่รักษ์
8. เด็กชายอาท  บินสมาน
 
1. นายสกล  ศิริบุตร
2. นางสาวอัญชลี  สังข์ทอง
3. นายเถลิงศักดิ์  มานุชานนท์
 
559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายกิตติชัย  ปุยวงศ์
2. นายธนากร  พลอยแสง
3. นางสาววันนิสา  รสหอมดี
4. นางสาววัลยา  เหนี่ยงจิตร
5. นายวิโรจน์  กล้าหาร
6. นายเฉลิมพล  ครั้งพิบูลย์
 
1. นายจิตรัตน์  เจริญทรัพย์
2. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายจักรพันธุ์  ฉิมวัย
2. นายณรงค์วิทย์  อ่อนในดี
3. นางสาวณัฐภรณ์  สิงห์อุบล
4. นายธนบูรณ์  ทองปลิว
5. นายสรานุวัฒน์  มัททรี
6. นายอดิศร  ดิษฐ์ธวัช
 
1. นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล
2. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
3. นายสุชาติ  หงษ์ทอง
 
561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นายกันตินันท์   ติดงาม
2. นายจิราวุฒิ    เพชรนิล
3. นายทศพล   มาลัย
4. นายธีรศักดิ์   พงษ์สระพัง
5. นางสาวมาริสา    ฤทธิ์เดช
6. นางสาวศศิวิมล   รอดพ้น
 
1. นางกาษฐา   มูลลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  คันชั่ง
3. นายอิสระ  ทัศน์แก้ว
 
562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  สืบไทย
2. เด็กหญิงชลธิชา   โฉสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐวัตร  คำวงศ์
4. เด็กชายทวีรัตน์  นาคเรืองศรี
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  มงคลศรีสะอาด
6. เด็กหญิงผกามาศ  ก้อนเพ็ชร์
7. เด็กชายศิวพจน์  ภูจอมดาว
8. เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดกัน
9. เด็กหญิงอาคีรา  สาสูงเนิน
 
1. นายปัทมินทร์  แพทย์นิมิตร
2. นางสุภาวดี  ปิติทานันท์
3. นางสาวอภิญญา  เจริญกิจ
 
563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อวยชัย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ระหง
3. นางสาวณัฐสิมา  คงอนันต์
4. เด็กชายปิยวัช  ชื่อตรง
5. เด็กหญิงมนทกานต์  ถมปัตย์
6. เด็กหญิงลักขณา  เจริญวัย
7. นางสาวลิปิการ์  แม่นหมาย
8. เด็กหญิงวทันยา  ติรวรรณาวิทย
9. เด็กหญิงอัมพิกา  ขวัญยืน
10. เด็กหญิงไอลดา  พงษ์แพทย์
 
1. นายสุภกิจ  แก้วดวงดี
2. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
3. นายอนันต์  เกตุบำรุง
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมแสง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปั้นเอี่ยม
3. เด็กชายฐาปกรณ์  สุขกุลปริวรรต
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์ช่วย
5. เด็กชายด.ช.ธีรนัย  ดำสกุล
6. เด็กชายด.ญ.ธิดารัตน์  ดาราตระกูล
7. เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  คำมี
8. เด็กชายปรเมษฐ์  จิวรรจนะโรดม
9. เด็กหญิงวิริยาพร  รอดสกุล
10. เด็กชายเทิดทูล  เพราะกะโทก
 
1. นายสุริยัน  เปลี่ยนทันผล
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  โพธิวรรณ์
2. นางสาวกรรณิการ์  พวงพืช
3. นางสาวณัฐชา  พูลเวช
4. นางสาวณิชกานต์  ชื่นมโน
5. นางสาวปราวีณา  อุตะมะ
6. นางสาวปรีชญา  ริมราง
7. นางสาวปวันรัตน์  นาควิมล
8. นางสาวปิโยรส  ผลมาก
9. นางสาวสุภัค  เดชศรี
10. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปันขัด
 
1. นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
2. นายอาดุน  ช้างแก้วมณี
3. นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา
 
566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวชลธิชา  ขยันสลุง
2. นายธงชัย  ศรีบำรุง
3. นายธนพันธ์  นิลสง่า
4. นางสาวรวิฏา  ศรีชะนะ
5. นางสาววราพร  โคตภูเวียง
6. นายวัชรพงศ์  เขียวกุล
7. นางสาวสลิลทิพย์  บุญเลิศ
8. นางสาวอนงค์นาถ  ทองเกิด
9. นางสาวอรุณรัศมี  วิเชียร
10. นายเกียรติศักดิ์  ม่วงเขียว
 
1. จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว
2. นางเยาวพา  บุญส่งศรี
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกิจติยา  ก้อนทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  สิงห์อุดม
3. นางสาวจิราณี  หรุ่นบุญลือ
4. นางสาวฐิติมา  วงศ์อ่วม
5. นางสาวนุสบา  เลือดแสงไทย
6. นายพัชรวัฒน์  วิริยกรรม
7. นางสาวศศิพร  สามนคร
8. นางสาวสุจิตรา  เซ็นหลวง
9. นายอนุมัติ  โกญจนันท์
10. นางสาวเปมิกา  อัยกูล
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
3. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  เพ็งประเสริฐ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เงินกอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ยศสมบัติ
4. เด็กชายโชติวัฒน์  แพทย์ประสิทธา
5. เด็กหญิงโสพิชา  บุญยศักดิ์เสรี
 
1. นายณัฏฐพงษ์  คันภัย
2. นางสาววาสนา  เงินทอง
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงชญากานต์  สมุติรัมย์
3. เด็กชายพีรณัฐ  รักเกียรติดี
4. เด็กชายศักดิ์ศรี  เหมือนด้วง
5. เด็กหญิงสาวิณี  กาสี
 
1. นายกมล  ประทีปธีรานันต์
2. นางจันทิมา  เอี่ยมสะอาด
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มาลาทอง
2. เด็กหญิงดรุณี  ทองดี
3. เด็กหญิงทิวาพร  บุรทร
4. เด็กหญิงผริตา  อินทร์พลา
5. เด็กหญิงอำมะราพร  จันทร์ชมกลิ่น
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางสุมารี  งามสอน
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ผ่องภิรมย์
2. นายปณิภาณ  เลินไธสง
3. นางสาวพิรญาณ์  ยอดแก้ว
4. นางสาวลูกศร  โกยไชย
5. นางสาวศศิอาภา  จายะวานิช
 
1. นายกมล  ประทีปธีรานันต์
2. นางจันทิมา  เอี่ยมสะอาด
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวจริยา  จันหล่อ
2. นางสาวปานิตา  สังสัย
3. นายภาพพินิจ  งามพริ้ง
4. นางสาววิรากานต์  แซ่อื้อ
5. นางสาวสิริกร  แจ่มใส
 
1. นางสาวดุษฎี  แม่นปืน
2. นางสาริณี  ปัญญา
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุรวิทย์
2. นายณัฐพล  พิมูลชาติ
3. นายธนะวัฒน์  สุวรรณ์
4. นางสาวพรลภัส  ฉวีนิรมล
5. นางสาวพิไลวรรณ  บรรณกิจ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ผิวคำ
2. นางสาวแกมแก้ว  โบษกรนัฏ
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงศิรญาดา  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ผดุงพงษ์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เมตตา
 
1. นางธัญญ์วรัตน์  รัตนาพรไพศาล
2. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขคำเมล์
2. เด็กหญิงลินดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ตุ้มคง
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่อไสว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขภูมิ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งอวยผล
 
1. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวนิภาพร  ขำเชย
2. นายพชร  จันทร์ส่องแสง
3. นางสาวสุขิตา  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจันทธิภา  กนกพรไพบูลย์
2. นางสาวชลธิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
3. นางสาววณิชา  อาแพงพันธ์
 
1. นางสาวบุญเจือ  ทรัพย์ทวีผลบุญ
2. นางสำอาง  ลีลาภิรมย์ชัย
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม 1. นางสาวจาริญา  เครือน้อย
2. นางสาวรุ่งนภา  พันเรือง
3. นางสาววิไลลักษณ์  สุขศรี
 
1. นางน้ำจิตร  เสริมชีพ
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงอรวรา  วิศวะกุล
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุจินต์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ตุลาธร
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองนุ่ม
2. เด็กชายปวิตร  กกอู่
 
1. นายธนภูมิ  หิรัญลักษณ์
2. นางรังษิยา  สดชื่น
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวิชัย  มีจอ
2. เด็กชายอนันตชัย  พิพัฒน์พงศา
 
1. นางจุไรรัตน์  สังข์ไชย
2. นางสาวปิติมน  วิยะรันดร์
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายชัยวัฒน์  จิตต์ธรรมเลิศ
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายชาลี  ฉอย
 
1. นางสาวจริยา  สุขเกษม
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายสิทธิโชค  บุญศิริพันธ์
 
1. นางสาวเยาวดี  รูปพรม
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายธนิตศักดิ์  ชูวิทย์ตรัยเมธา
 
1. นายสมพงษ์  สนุทรสุข
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง 1. เด็กชายณัฐนิช  สุภาพพันธ์
2. เด็กชายเจษฎากร  สถาปนา
 
1. นางมาริสา  สมโศก
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  สรรพกิจ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สินไชย
 
1. นางจิรนันท์  จันทร์หอม
2. นางสาววารุณี  พลพฤกษ์
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1. นายศรัณย์  คงเจริญ
 
1. นางสาวพนิดา  สมบูรณ์ยิ่ง
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายอรรณพ  แจ้งเกิด
 
1. นางสารภี  ภู่ประสม
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายชาคริต  จีระสุพงษ์
 
1. นายวัชรพงศ์  วงเวียน
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มัคคีธรรม
2. เด็กชายอิทธิโชติ  ชาญชัยวรวิทย์
 
1. นางสาวพิชากร  กรัตนุตถะ
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุทธิพันธุ์  บุตรแก้ว
2. เด็กชายเอกพันธ์  พันธ์อ่อน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เพ็ชรสวาท
2. นางเตือนใจ   โอชะกลิ่น
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กันนิคม
2. เด็กหญิงพิชญา  อนุกิต
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
2. นายวีรพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1. นายเจริญชัย  บุตรสา
 
1. นางสาวธิดานันทน์  บุญเพิ่ม
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายฐานันดร  จูทิม
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เพ็ชรสวาท
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายวรานนท์  บุญช่วยเหลือ
 
1. นางสาวอนันต์  บุญชู
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายชาญวุฒิ  กู้เกียรติกำธร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ป้อมสกุล
 
1. นางสาวณัฎฐนิช  วางที
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงมาริญวิษา  ทองโสภา
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 1. นายศุภชัย  ทองสว่าง
 
1. นายพลภัทร  พรคุณานุภาพ
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 97.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพินิจพงษ์  จรรยาลิขิต
 
1. นายพีรวิชณ์  ธนพิเชษฐ์
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 95.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกฤษติยา  สารพจน์
 
1. นางสาวสุรีพร  หาไมตรี
 
604 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายศุภศักดิ์  กองวิมาน
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
 
605 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายคณวัฒน์  วรกุลพาณิชย์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
606 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอมรัตน์  ม่วงนุ่ม
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
607 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายนวมินทร์  ติสิลานนท์
 
1. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
608 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แดนดี
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
609 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายนพรุจ  พ่วงทอง
 
1. นางเรวดี  ณ พัทลุง
 
610 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงภัทราพร  อารีรักษ์
 
1. นายสุชิน  ศิลธรรม
 
611 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายสมัชชา  จันทร์ยิ้ม
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
612 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กหญิงพนัสดา  ศรีสารากร
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
613 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายพรเทพ  ภาคเนตร
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
614 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐฒินันท์  ภู่มาลา
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
615 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 1. เด็กหญิงวาสิตา  แหยมเปี่ยม
 
1. นางอรณุ  ดวงสว่าง
 
616 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวอนุสรา  หมุนทา
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
617 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี 1. นางสาวนวพร  กุลบก
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
618 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1. นางสาวอมรรัตน์  เชืองศิลป์
 
1. นางประภา  ทั่วจบ
 
619 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร   เนตรรัตนะ
 
1. นางเสาวณีย์   สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
620 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนาตาชา  จันทมา
 
1. นางเกศินี  สันจะโป๊ะ
 
621 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายภาสวุฒิ  อ่อนรักษา
 
1. นางสาวเพียงใจ  ดีคาร
 
622 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นางสาวรวิศรา  วงศ์ศรวณี
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
623 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวอัจฉราพร  ชฏาจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
624 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายณัฐพล  โพธิ์เต็ม
 
1. นางสมจิต  ช่วยชู
 
625 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายวัชริทร์   พิพัฒ
 
1. นางเรวดี  ณ พัทลุง
 
626 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวปภาวดี  เอี่ยมกิจ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
627 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายวิทวัส  พรมโชติ
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
628 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวอนุสรา  หมุนทา
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
629 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายสรรพวิชญ์  หลายทวีคูณ
 
1. นางปาริชาติ  กลิ่นทอง
 
630 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายธนพล  ชื่นมณี
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
631 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร   ศรีทองอินทร์
 
1. นางเสาวณีย์   สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
632 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวอัจฉราพร  ชฏาจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
633 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกัญญา  ดีทองหลาง
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
634 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายนนธวัช  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
635 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
636 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
637 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองวิลัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
638 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวดาริญญา   ลักษณะกุลบุตร
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
639 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายพีรภาส  น่วมนุ่ม
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
640 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงดนุนุช  มงคลเอี่ยม
2. เด็กหญิงศศิ  อินทรโอภาส
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  วิเศษสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
641 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกัลยกร  แซ่แต้
2. เด็กชายธนภัทร  ทาทอง
3. เด็กหญิงวนิษา  สารจิตตาภาพ
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
642 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" 1. เด็กชายสหัสวรรษ  อยู่เนียม
2. เด็กชายสุทธิราช  มาดี
3. เด็กชายอภิชาติ  เกตุมณี
 
1. นางสาวสุนิสา  ชมวิจิตร
2. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
 
643 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปาริชาติ  สุขีภาพ
2. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
3. นายเฉลิมพล  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
644 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงหทัยพัชร์  ธนารุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงอารดา  โตสูง
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
2. นางเกศินี  สันจะโป๊ะ
 
645 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายกฤษฎา  เพ็ชรสังวาลย์
2. นายณัฐวัฒน์   มัตตะเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาววรัญนิตย์  จอมกลาง
 
646 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพชรภณ   ผงทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ชาญจิรกิตติ
 
1. นางวิจิตฎ์ตรา  บุญตา
2. นางสาวเกวลี  สันติธรรมานนท์
 
647 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ขันกสิกรรม
2. เด็กชายสหรัฐ  รังสีธรรม
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
648 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายกิตติณัฐ  มาัลัย
2. เด็กหญิงสุภชา  แสงกุล
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
649 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  แก้วไม่ลืมรัง
2. เด็กชายสุวิทย์  จันโท
 
1. นางสาวพิศนีย์  จิราวนิชพันธ์
2. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
650 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายธนากร   ปิ่นทองคำ
2. เด็กชายธนโชติ  จันทร์สุข
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
2. นางมัณฑนา  สาสะ
 
651 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แดนดี
 
1. นางสาวสุนันทินี  พรหมทา
2. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
652 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงณรัชฎา  ตรีวงศ์รักมิตร
2. เด็กชายอรุณ  กรีวัชรินทร์
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
 
653 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. นายวศิน   โพธิ์หิรัญ
2. นายสัชฌุพงศ์  บวรกมล
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
 
654 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายธนพงษ์  หวังตรงจิตร
2. นายศิริชัย  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางสาวณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
655 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายธนพล  กลิ่นคง
2. นายวิทวัส  พรมโชติ
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
2. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
656 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  มุ่งหมาย
 
1. นางวรวรรณ  วรกุล
2. นางอำไพ  เรืองฤทธิ์
 
657 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชายหาด
2. เด็กชายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
2. นายไพฑูรย์  เจริญพวก
 
658 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวปทิตา  มุทิตาภรณ์
2. นางสาวอรปรียา  มงคลสิทธิชัย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
2. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
659 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายชวิน  ละเอียดรชตะกิจ
2. นายวัฒนา  พระจันทร์ครึ่งซีก
 
1. นางสาวสายใจ  ศรีบุญ
 
660 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นายนาวี  อำพลสิงห์
2. นางสาวประนิดา  สิมัยงาม
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
 
661 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกัญญา  ดีทองหลาง
2. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
662 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายพิษณุ  สังข์เสม
2. นายรุ่งเรือง  สภาพ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
663 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วสว่าง
2. นางสาววินนา  คุมสุข
 
1. นางพิมลพร  พรนิเวศน์
2. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
664 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายกรวิชญ์  โชคไมตรี
2. นายธรากร  เลิศเวชกุล
 
1. นางสาวจิตร์ตรา  ยาคำ
2. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
 
665 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. นายพงษ์พัฒน์  สมทัต
2. นายอดิศร  คำทิพย์
 
1. นางจตุพร   อาจเอื้ยม
2. นางนิ่มศิริ  ประสงค์สุข
 
666 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นายศรัณย์  ชาญการค้า
2. นายอรรถพล  สังขวาสี
 
1. นางสาวอรัญญา  ธาราวร
 
667 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายภัทรพล  คงธนศุภไมตรี
2. เด็กหญิงลลิตา  อธึกธนากร
 
1. นางสาวชนิษฎา  กำแพงทอง
2. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
668 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันเจริญ
2. นางสาวอัจฉราพร  ชฏาจิตร
 
1. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
669 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
2. นายพีรพงษ์  กรรัตน์
 
1. นางศรีสุข  มาสกรานต์
 
670 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวดาริญญา   ลักษณะกุลบุตร
2. เด็กชายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นายพิสิษฐ์  ศรีศุภชัยยา
2. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
671 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลิตา  แสงประทีป
2. นายมณฑป  ล้ำเลิศ
 
1. นางวินิดา   พัชรจารุกิตติ์
2. นางสุภวรรณ  เหมือนแม้น
 
672 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายชัยเนตร   แนบสนิท
2. นางสาวรวิวรรณ    อินทชิต
 
1. นางสาวเปรมฤดี  พิมพิสาร
2. นางเสาวณีย์   สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
673 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายชัยมงคล  ทาตุ๊
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางสาวสาวิตรี  นันทสอน
 
674 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ธนัตถ์กุลพัฒน์
2. เด็กหญิงพรพิชชา  ทุมโฆษิต
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
675 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายรวิสุต  บุญนิยม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเพชญเจริญ
 
1. นางประทุม  สังข์สุข
2. นางพเยาร์  จิระวัฒนผลิน
 
676 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  ชวดอิ่ม
2. นางสาวนฤชล  เนติเชาวลิต
3. นายพรโสฬส  ทรงชุ่ม
4. นางสาวพัชชา  มิเกลี้ยง
5. นางสาวยุพเยาว์  สรเดช
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
2. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
 
677 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายฐานนันท์  เหมือนสินธุ์
2. เด็กหญิงดารณี  วงษ์แสง
3. นายมงคล  พุ่มนวม
4. นางสาวศุภลักษ์  คำศิริ
5. นางสาวสุทธิดา  จันทรวิจิต
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสตร์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
 
678 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงจริยา  เทหะจรรยา
2. เด็กชายณัฐพรรษ  ลิ้มรัตน์ศิริกุล
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉัตรแก้วมณีวงศ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
5. เด็กหญิงสุไพริน  ถนอมทรัพย์
 
1. นางอักษิกา  มณีรัตนรุ่งโรจน์
2. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
679 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายธนกฤต  ชอบการไร่
2. เด็กหญิงนิภาพร  เกณฑ์ขุนทด
3. เด็กชายปฐวี  จันทร์ศรี
 
1. นายสมบัติ  คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี  วินิจฉัย
 
680 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกุลพงษ์  สว่างไสว
2. นางสาวศุภลักษ์  คำศิริ
3. นายอุดมเดช  ญาณศาสตร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
2. นางสุพิศ  รนขาว
 
681 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวปาริชาติ   ใจประสงค์
2. นางสาวพลอยชมพู  วิลัยหก
3. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม
 
682 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ประเสริฐ
2. เด็กชายปรัญชัย  สุขสำราญ
3. เด็กชายวรุฒิ  ทองวิเศษ
 
1. นางสิริพร   มีชูวาศ
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
683 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ลารคร
2. เด็กชายธนะพล  ภู่โยธิน
3. นางสาวพัดรวี  วัฒนามระ
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
2. นางศิริพร  สินเปรม
 
684 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  คุณามัย
2. นายระพีพงษ์  โอแสงใส
3. เด็กหญิงวัชรีพร  พิมสาร
 
1. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
685 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงณิพรรณภรณ์  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวปัญญดา  แสงศรี
3. นางสาวพิชญาภา   หนูดำ
 
1. นางพวงทิพย์  ฉิมจำเริญ
2. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
686 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงตินณา  ทองรงค์
2. เด็กหญิงพชรกมล  คุณะธนานนท์
3. เด็กชายวงศธร  แก้วเกษ
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์
 
687 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายกิตติ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กชายทิวัตถ์  กลิ่นขจร
3. นายศราวุธ  ดวงสุฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
688 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายชนะทิพย์  ทิพย์จักร
2. เด็กชายญาณกร  ภักดีดำรงฤทธิ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ใจล้อม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
689 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายนำโชค  อ่อนดีกุล
2. เด็กชายยุทธพิชัย  เจริญไว
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นายอนันต์  แสงสุข
 
690 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. นายคมสันต์  บรรเลิง
2. นายณัฐพล  ทุดปอ
3. นางสาวภัทราวดี  แสนยศ
 
1. นายสมบัติ  คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี  วินิจฉัย
 
691 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงถิรพร  ธนูทอง
2. เด็กหญิงนิพาพร  ธนูทอง
3. เด็กหญิงพลอยกมล  ใยคำ
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวอัมไพ   บุญมี
 
692 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายทิวัตน์   กลิ่นขจร
2. นายธนพล  ละมุนมอญ
3. เด็กชายธนพล  ก้างจาย
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นางณัฐญาณ์  จอกแก้ว
 
693 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวธมนวรรณ   จอดเกาะ
2. นางสาวอนงค์นาถ  อบลา
3. นางสาวอรนรินทร์   พึ่งธรรม
 
1. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม
 
694 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แดนดี
3. นางสาวอัจฉราพร  ชฏาจิตร
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางสาวโชติกา  เปิ่นก๋ง
 
695 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายธนพงษ์  ชื่นวิริยกุล
2. เด็กชายพิสุทธิ์  วัดเข้าหลาม
3. เด็กชายลักคพล  ธุระทำ
 
1. นายสมบัติ  คงใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี  วินิจฉัย
 
696 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายกิตติ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กชายธนพงษ์  หวังตรงวิจิตร
3. นายศิริชัย  สินทักทรัพย์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
2. นายทองสา  ทวีโชติ
 
697 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายธนพล  กลิ่นคง
2. นายนวมินทร์  ติสิลานนท์
3. เด็กชายอดิเทพ  พุ่มมะลิ
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
2. นายสุชาติ  แก้วเหล็ก
 
698 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  รื่นอุรา
2. เด็กชายมานะ  แสงย้อย
3. เด็กชายรัตนชัย  เฮงทรัพย์
 
1. นางสิริพร  มีชูวาศ
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
699 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิกุลแก้ว  ชมพูประเภท
2. เด็กหญิงสุชัญญา  วิศรุตไพศาล
3. เด็กหญิงอัคริยาภรณ์  สัจจะไทย
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
2. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
700 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายธนบดี   วีระวัฒนะ
2. เด็กชายธเนตร   ชมโพธิ์
3. เด็กชายพลวัต   จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวจันจิรา  แสงจันทร์
2. นายเกียรติศักดิ์   ทงอุสาห์
 
701 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงดนุนุช  มงคลเอี่ยม
2. เด็กชายพรชัย  อัมพันหอม
3. เด็กหญิงศศิ  อินทรโอภาส
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
702 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมศรี
2. นายปรเมศ  หัตภาภรณ์เนรมิต
3. นายวีระพันธ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  ทองสิทธิ์
2. นางวันทนา  แจ่มศรี
 
703 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายพงศกร  วงศ์กิจรัตนชัย
2. เด็กชายวราเทพ  จีระมงคลพาณิชย์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  พรพัฒนานิคม
2. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
704 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกรวิชญ์  บานแย้ม
2. เด็กชายธาม  ภัทรยานนท์
 
1. นางสาวจิตร์ตรา  ยาคำ
2. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
 
705 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายทัศน์พล  นวลสมศรี
2. นายพชร  ทำดี
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
2. นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา
 
706 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวญาณิศา  บำรุงราชหิรัณย์
2. นายเจตน์  วิเศษณัฐ
 
1. นายพิสิษฐ์  ศรีศุภชัยยา
2. นายวุฒิชัย  ใจนะภา
 
707 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายพิษณุ  สังข์เสม
2. นายรุ่งเรือง  สภาพ
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
708 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายณฐพล  ลี้ไวโรจน์
2. เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
2. นางพรทิพย์  อรชร
 
709 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายภูรี  จันทาพูน
2. นายสุภโชค  แซ่เลี้ยง
 
1. นางสาวกัลยา  แซ่อั้ง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีศิวะเศรษฐ์
 
710 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปาริชาติ  สุขีภาพ
2. นายศรันย์  สภาพสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
711 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายปริญ  นวลละออง
 
1. นางสาววัลลี  เที่ยงธรรม
2. นางสมจิต  ช่วยชู
 
712 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายธีรเดช  แสนกล้า
2. เด็กชายอภิชน  พันทา
 
1. นางพรทิพย์  ทานะมัย
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
713 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  ก้างจาย
2. เด็กชายศราวุธ  ด้วงสุฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
 
714 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายชลสมุทร  สวัสดี
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ทองคำดี
3. เด็กชายอรรถพร  ปานปลอด
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
2. นางสาวอมรรัตน์   ปราณีมาโพธ
 
715 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นายนรุตม์ชัย  ผลมีศักดิ์
2. เด็กชายนาวี  อำพลสิงห์
3. นางสาวปวีณา  กลีบกลาง
 
1. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
716 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กชายธนภัทร  แช่มปรุง
2. เด็กชายพชรพล  จุฑามณี
3. เด็กชายสุวิศิษฏ์  รัตนโยธิน
 
1. นางสาวภัทรสวันต์  แสงคำ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์สุข
 
717 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายนิติกร   บุตรภักดี
2. เด็กชายสหรัฐ   สวยสุข
3. เด็กชายเอกรัฐ   คันธาภิชาติ
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
2. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
718 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1. เด็กชายกิตติชัย  สว่างตา
2. เด็กชายภาคภูมิ  ประสงค์สุข
3. เด็กชายวิฑูรย์  พลขันธ์
 
1. นายชัยวุฒ  ศรีอักษร
2. นางสุธิดา  ธาราศักดิ์
 
719 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกฤษฎา  ใจอารีย์
2. เด็กชายคุณากานต์  สันหนองเมือง
3. นางสาวสุทธิดา  จันทร์วิจิต
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เครื่องเงิน
2. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
720 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 1. เด็กชายธนา  ดีวิญญา
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  นิลเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
 
721 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธงชัย  สภาพโชติ
2. เด็กชายพิษณุ  สังข์เสม
3. นายรุ่งเรือง  สภาพ
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
722 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กชายภิพัตพงษ์  แก้วนวม
 
1. นางสาวประนอม  สุดดี
 
723 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนรามวิทยา 1. เด็กชายประวีร์  แก้วสีหมอก
 
1. นางพรนิษา  ศิริบุรี
 
724 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงสิริวีร์  ลาวัณย์วิสุทธิ์
 
1. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
725 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายภูมรินทร์   พนมทิพย์
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
 
726 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 1. นางสาวตีรณา  อารียะ
 
1. นางปิยะพรรณ  พูนทรัพย์
 
727 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
728 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายวัชรินทร์  สีเคน
 
1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชมสุนทร
 
729 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  จารุศิริจินดา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
730 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายปริญ  นวลละออง
 
1. นางสมจิต  ช่วยชู
 
731 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  อริวันนา
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
732 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายรัชชานนท์  สีตลารมย์
 
1. นายวสันต์  จันทร์เพ็ญ
 
733 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายยุทธ  พวงสมบัติ
 
1. นางเน็ด  หงษ์เทียมจันทร์
 
734 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายธนวินท์  อัศวจงรัก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
735 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  จันทร์สิริวุฒิ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
736 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  จงทวีสุข
 
1. นางอภิภา  ศรีเอี่ยมสะอาด
 
737 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายชาคร  วงษ์วิจิตร
 
1. นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล
 
738 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายพชร  ทำดี
 
1. นางสาวณุตตรา  ทองสา
 
739 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายสุขเลิศ  สุภากรณ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
740 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดวงใจ  สารนารถ
 
1. นายนพดล  สกุลเหลืองอร่าม
 
741 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายเฉลิมพล  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
742 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวญาณิศา  บำรุงราชหิรัณย์
 
1. นายวุฒิชัย  ใจนะภา
 
743 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายณัฐพร  แสนคำ
 
1. นางอภิภา  เอี่ยมศรีสะอาด
 
744 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายปรินทร   กอวรกุล
 
1. นางวงศ์สิริ   เทพหนู
 
745 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายไตรภพ  คำสัตย์
 
1. นางรัชดา  จุลกะเสียน
 
746 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอัมรินทร์  ยาทอง
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
747 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายพิทักษ์  สิริคุณวุฒิ
 
1. นายวุฒิชัย  ใจนะภา
 
748 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกนกพร  มาลาทิพย์
2. นางสาวจันจิรา  สุ่มแก้ว
3. นางสาวบุษบา  ทรงอาษา
4. นางสาวประภาพรรณ  หอมแก้ว
 
1. นางกอบกุล  ลักขณานุรักษ์
2. นายทิวากร  อาจหาญ
 
749 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายประเสริฐชัย  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงวรเกศ  บุญมีมาก
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อุ่นวงศ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เตศิริ
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวเมธวี  ดอกชะเอม
 
750 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายจาตุรนต์  แสงพิทักษ์
2. นางสาวพัฒน์นรี  อรรถสกุลชัย
3. นายระพีพัฒน์  แสงพิทักษ์
4. เด็กชายรังสรรค์  สิงห์ตะบุตร์
 
1. นางสาววรนุช  จิตรมณี
2. นางเรวดี  ณ พัทลุง
 
751 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงวนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
752 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายรัฐภูมิ  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา   ตรีสันเทียะ
 
753 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายจิรายุส  นกดำ
 
1. นางสาวจินดามัย  ชินนอก
 
754 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายสุทธิภัทร  วิจิตรไพโรจน์
 
1. นางพาณี  ถนัดการ
 
755 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชลฑิต  อินทรหัน
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
756 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกิตติกา  ธงอาษา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
 
757 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงวนดา  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
758 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงอมินตา  เนยเขียว
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
759 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงประนิดา  สิมัยนาม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
760 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  ภมรพล
 
1. นางน้ำผึ้ง  ดวงแก้ว
 
761 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายพีรภาส  น่วมนุ่ม
 
1. นางสมทรง  กีรติมาพงศ์
 
762 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอังศุธร  แดงสุข
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
763 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายภาติยะ   เพ็งสุข
 
1. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
764 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงสุรภา  สนองผัน
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
765 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงพัชรี  สินธุสังข์
 
1. นางสาวณัทชฎาภร  ธรรมราช
 
766 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แก้วนารี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหิรอดิศัย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  รสชา
4. เด็กหญิงเขมอักษร  สิทธิพันธ์
5. เด็กหญิงเปรมสุดา  ศรีสุรา
6. เด็กหญิงแสง  มีแก้ว
 
1. นางชวนพิศ  แววสอน
2. นางประทุม  สังข์สุข
3. นางผการัตน์  กุลเรือง
 
767 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงจิราพร  กริยานนท์
2. เด็กหญิงนิลัดดา   เกิดภาคี
3. เด็กหญิงมัลลิกา  หนูอินทร์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมสาร
5. เด็กหญิงอารี  วิละชาญ
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
2. นางสุนทรี  ดามพวรรณฤทธิ์
 
768 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองดี
2. เด็กชายณฐพงษ์  แซ่ต่อ
3. เด็กชายณัฐพร  ยิ้มแย้ม
4. เด็กชายธนกร  ขุนศรี
5. เด็กชายธนาคร  แสนอินทร์
6. เด็กชายสรศักดิ์  สามารถ
7. เด็กชายเอกลักษณ์  ธงทอง
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
2. นางสาวณัฐนรินทร์  คำเพิ่ม
3. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
769 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" 1. เด็กชายนพดล  แซ่เจ็ง
2. เด็กชายวิมล  จั่นจำรูญ
3. เด็กชายศุภกฤต  สุริยะวงษ์
4. เด็กชายหัสนัย  พันทวี
5. เด็กชายอภิรักษ์  สุเวชกิจ
6. เด็กชายเพิ่มพูน  พึ่งมาก
 
1. นางพรรณปพร  จำปาศรี
2. นางสุมาลี  รามฤทธิ์
3. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก