หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จุดที่ 1. Lab ใช้อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831-835 ชั้น 4 ห้อง 841-843 จุดที่ 2.ข้อเขียนและปัญหาสด ใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 10 ธ.ค. 2555 จุดที่ 1. 09.00 – 12.00 จุดที่ 2. 13.00 – 16.00 ผู้ประสานงาน ครูภิรมย์ 089-1627352, ครูสมใจ 083-1111898, ครูอารี 089-0537236, ครูสุพลวัฒณ์084-8833270
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จุดที่ 1. ข้อเขียนและปัญหาสด ใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 2. Lab ใช้อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 831-835 ชั้น 4 ห้อง 841-843 10 ธ.ค. 2555 จุดที่ 1. 09.00 – 12.00 จุดที่ 2. 13.00 – 16.00 ผู้ประสานงาน ครูภิรมย์ 089-1627352, ครูสมใจ 083-1111898, ครูอารี 089-0537236, ครูสุพลวัฒณ์ 084-8833270
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง7202 - 7205 * หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรูปเล่มก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่ www.watpa.ac.th 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 54
09.00 – 17.00 ผู้ประสานงาน ครูสดายุรัตน์ 085-8326377, ครูกาญจนา 090-3861051
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7208 - 7211 * หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรูปเล่มก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่ www.watpa.ac.th 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 54
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูสดายุรัตน์ 085-8326377, ครูกาญจนา 090-3861051
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง7302 - 7305 * หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรูปเล่มก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่ www.watpa.ac.th 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 54
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูนันทิยา 089-4089275, ครูสุชาดา 081-7754547
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง7308 - 7311 * หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรูปเล่มก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่ www.watpa.ac.th 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 54
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูนันทิยา 089-4089275, ครูสุชาดา 081-7754547
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงฝึกพลศึกษา * หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรูปเล่มก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่ www.watpa.ac.th 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 54
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูภพพร 081-8622641, ครูราตรี 089-5786442
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ เวทีพระเทพคุณาธาร ชั้นล่างอาคาร 8 * หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรูปเล่มก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่ www.watpa.ac.th 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 54
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูภพพร 081-8622641, ครูราตรี 089-5786442
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง7402 - 7405 * หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรูปเล่มก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่ www.watpa.ac.th 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 54
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูอทิตา 089-4064704, ครูเกตุวรี 086-1104166
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 7507 , 7508 , 7509 * หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งรูปเล่มก่อนล่วงหน้า ดูรายละเอียดที่ www.watpa.ac.th 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 20

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 21 - 40

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 41 - 54
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูอทิตา 089-4064704, ครูเกตุวรี 086-1104166
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตากสิน รายงานตัว 07.30-09.00 น. หน้าโรงฝึกพลศึกษา ประดิษฐ์ 09.00-12.00 น. โรงฝึกพลศึกษาชั้นล่าง สัมภาษณ์และแข่งขัน 12.30 น. เป็นต้นไป โรงฝึกพลศึกษาชั้นบน 10 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูวิทยา 081-2093450,ครูบรรเลง 081-7150433, ครูสุนันทา 081-0446016,ครูอัมราพร 087-9037723
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตากสิน รายงานตัว 07.30-09.00 น. หน้าโรงฝึกพลศึกษา ประดิษฐ์ 09.00-12.00 น. โรงฝึกพลศึกษาชั้นล่าง สัมภาษณ์และแข่งขัน 12.30 น. เป็นต้นไป โรงฝึกพลศึกษาชั้นบน 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูวิทยา 081-2093450,ครูบรรเลง 081-7150433, ครูสุนันทา 081-0446016,ครูอัมราพร 087-9037723
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตากสิน วันที่ 10 ธ.ค. 2555 รายงานตัว 07.30-09.00 น. หน้าโรงฝึกพลศึกษา ประดิษฐ์ 09.00-16.00 น. ใต้อาคาร B เก็บเครื่องบินที่ห้อง JET 1-JET 6 อาคาร A ชั้น 2 วันที่ 11 ธ.ค. 2555 สัมภาษณ์และแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป สนามฟุตบอล สัมภาษณ์ห้อง JET 1- JET 3 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูวิทยา 081-2093450,ครูบรรเลง 081-7150433, ครูสุนันทา 081-0446016,ครูอัมราพร 087-9037723
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมตากสิน วันที่ 11 ธ.ค. 2555 รายงานตัว 07.30-09.00 น. หน้าโรงฝึกพลศึกษา ประดิษฐ์ 09.00-16.00 น. ใต้อาคาร B เก็บเครื่องบินที่ห้อง JET 1-JET 6 อาคาร A ชั้น 2 วันที่ 12 ธ.ค. 2555 สัมภาษณ์และแข่งขัน 08.00 น. เป็นต้นไป สนามฟุตบอล สัมภาษณ์ห้อง JET 1- JET 3 11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
09.00-17.00 ผู้ประสานงาน ครูวิทยา 081-2093450,ครูบรรเลง 081-7150433, ครูสุนันทา 081-0446016,ครูอัมราพร 087-9037723


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]