รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
เขตพื้นที่ สพม.4 กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกชกร  รอดพ้นภัย
 
1. นางภิรมย์  เรืองรอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวณัชศิภัคร  โสภาเจริญ
 
1. นายธีรพล  คำมะโน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  แวงวรรณ์
 
1. นางสาววาสนา  ทองทวียิ่งยศ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวณัฐริกา  อาทิเวช
 
1. นางสุรีย์  ศิริปัญญาวงศ์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  เศิกศิริ
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  รุ่งกำจัด
 
1. นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เกื้อธนะอนันต์
 
1. นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มใหญ่
 
1. นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิญาพร  ปานทับ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวดลพร  คำรักษ์
2. นายประวิทย์  ยางกลาง
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายสหรัฐ  ภูพานแก้ว
2. นายอริญชย์  สงวนวงษ์
 
1. นางจิตกานต์  ขุมทรัพย์
2. นางสาววาทินี  หล่าจันทึก
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กชายพีรพล  อรรฆย์ภูษิต
 
1. นายประสพ  อ่อนดี
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายอภิชาญ  ชัยยุทธศาสตร์
 
1. นางศิรวดี  มาลุน
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงปรียา  กฤตถิรพุทธิ์
2. เด็กชายวรพงศ์  รวยดี
3. เด็กชายสายชล  ระมั่งทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยชำนาญ
2. นางแพว  เฉลิมญาติวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวตรีรฎา  หอมเกษร
2. นายระชัย  ตัณฑ์อำไพ
3. นายสิริศักดิ์  ตั้งกาญจนกิจ
 
1. นางสาวมะลิ  จุลวงษ์
2. นายวัชรศักดิ์  จิตรแน่น
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กชายกษิด์เดช  กรสังข์
2. เด็กหญิงชนากานต์   ตั้งเจริญสุขสม
 
1. นางโฉมนภา  วัชรัมพร
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจิรธรรม์  ทวีวัฒนานนท์
2. นายสหรัฐ  สงวนพงษ์
 
1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
2. นายวัชรศักดิ์  จิตรแน่น
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กชายพีรวัส  อรรฆย์ภูษิต
 
1. นายสามารถ  สรรพ่อค้า
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  รินแก้ว
 
1. นางสาวศิราณี  มะแอ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายปิติ  พินิจจินดาวงษ์
2. เด็กชายพงศ์ปณต  พวงระย้า
3. เด็กหญิงอรุณกมล  ตรรกพิบูลย์
 
1. นางจินตนา  สมโนชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นางสาวณัฐรินทร์  เหมเรืองพงค์
2. นางสาวพัชรพร  งามวงศ์
3. นางสาวโชษิตา  หน่อแก้ว
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
2. นายสกลศักดิ์    มหาพรหม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสนาขัณฑ์
2. เด็กหญิงศศิธร  บุตรแก้ว
3. เด็กหญิงสิทธิณี  แก่นมั่น
 
1. นางขวัญชีวิต  นุชบัว
2. นางสาวนราธิป  พรรณหาร
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ฉัตรโพธิ์
2. นายนรัตน์  แสงกระจ่าง
3. นายวัชรวีร์  ศรีปราบหล่ม
 
1. นางสาวชุติมา  ชินสีดา
2. นายดนัย  แซ่ตั๊น
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  สิริสุขะภานนท์
2. เด็กหญิงภวิกา  ภักดีวัฒนกุล
3. เด็กหญิงรุจระวี  แขขุนทด
 
1. นางขวัญชีวิต  นุชบัว
2. นายนิธิโรจน์  เพ็ชรศรีงาม
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. นางสาวนันทิชา  การะคุณ
2. นางสาวพรจิรา  ขุระสะ
3. นางสาวสุธาสินี  เลิศคง
 
1. นางสาวชุติมา  ชินสีดา
2. นายดนัย  แซ่ตั๊น
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายจินตวัฒน์  แสงประทุม
3. เด็กหญิงสุชนา  ทองทัศน์
 
1. นางสาวนฤมล  ฉิมงาม
2. นางสายฝน  พิลึกเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวชินารมย์  หวายบุตร
2. นางสาวฐิติวรดา  ปิณฑศิริ
3. นางสาวอัญชญา  ชลไพร
 
1. นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกชพร  วราสิโรดม
2. เด็กชายประโยชน์  วงศ์ท่าเรือ
 
1. นายชวลิต  สุจริต
2. นายมานัส  วันเห่า
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายอติวิชญ์  ชนินทร์โชดึก
2. นายเจตน์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวนฤมล  ฉิมงาม
2. นางสาววลีพันธ์  ทองสา
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายธนชิต  ปานมีสี
2. เด็กชายวังณรงค์  วงค์รักษ์
 
1. นางกนกพร  ปานเผือก
2. นายนิธิโรจน์  เพ็ชรศรีงาม
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เทวจินดาพันธุ์
2. เด็กหญิงเกศมณี  ไชยนต์
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  บัวอิ่น
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายจักรพันธ์  นาคะอินทร์
2. นายธรรมนูญ  มั่งสิน
3. นายอิศรานุวัฒน์  สุขขี
 
1. นายธิติพงษ์  โกสุม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงธํญญรัตน์  เทียมราช
2. เด็กหญิงนิธิศา  อำพันธ์
3. เด็กหญิงนุสรา  แป้นแหลม
4. เด็กหญิงลักษิกา  ภัทรนาวิก
5. เด็กหญิงศุภนิดา   เรืองเดช
 
1. นางสาวขนิษฐา  บุรีขันธ์
2. นางอริศรา  จีนเทศ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชื่อกำเนิด
2. นายปัฐวี  รัตนชูโชติ
3. นางสาวพรทิพย์  แป้นแหลม
4. นางสาววชิรญาณ์  เอกวงษ์
5. นายเจม  ธงชัย
 
1. นางสาวชวรา  ทองนาค
2. นางอริศรา  จีนเทศ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายกฤตฤกษ์  มาสืบชาติ
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ณะถนอม
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงวารุณี  ศรีประย่า
5. เด็กหญิงอิสรียา  วงศ์แก้ว
 
1. นายสำเนียง  พานทอง
2. นางสาวสุภัค  วงศ์ภักดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายณัฐสิทธิ์  หิรัญญานนท์
2. นายปิยบุตร  หนองแคน
3. นางสาวรัศมี   ปิยะรัตน์
4. นางสาวศศินา  สวยรูป
5. นางสาวศศิวิมล  ผลไม้
 
1. นายวีระพงษ์  ชาตรีกุล
2. นายอลิฟ  หะยีมะปีเย๊าะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายกฤษเพชร  เยื้องกลาง
2. นายจารุกิตติ์  ปิติสินชูชัย
3. นายธีรพัฒน์  งาทอง
4. นายสุทธิรักษ์  ทองทิพย์
5. นายเอกกวี  ฟองเพชร
 
1. นางสาวชนิชา  เฉิดจินดา
2. นางสาวอัญชลี  วิณวันก์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  พลอามาตร
2. เด็กชายกฤติน  วะนา
3. เด็กชายกฤษณะ  ศรีมณี
4. เด็กชายกันตภณ  กองศรี
5. เด็กชายชชชชัช  สัจจภรณ์พงษ์
6. เด็กชายชัชชัย  ชัชสกุล
7. เด็กชายณัฐวิชช์  ไกรวุฒิเศรษฐ์
8. เด็กหญิงธนัชชา  ลิ้มทองทับ
9. เด็กชายธัญวิชญ์  จูฑะสุวรรณ
10. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญศรี
11. เด็กหญิงบุษกร  สังวาระ
12. เด็กหญิงภัทริยา  สาริกา
13. เด็กชายภูเขา  จิตรประสิืทธิ์
14. เด็กหญิงรังสิมา  จันทร์จำรูญ
15. เด็กชายวรวัฒน์  นวลศรี
16. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สิงห์อุบล
17. เด็กหญิงสกุลตรา  หีบไธสง
18. เด็กชายหิรัณย์  พัวพันธุ์สกุล
19. เด็กชายเดชา  ใจเย็น
20. เด็กหญิงโสภา  แก้วไกรแสง
 
1. นายชวนชัีย  ชาติศักดิ์
2. นางสาวอุราพร  คอนเพ็ชร
3. นายเลิศศักดิ์  ภัทรสิริเมธากุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นางสาวกันต์ตินันท์  คีรวัฒน์
2. นางสาวกีรติ  เวชสวรรค์
3. นายชนัญญู  บัวแก้ว
4. นายฐิติวัชร์  สร้อยสนถาวรกุล
5. นายณัฐนนท์  วิมลสูตร์
6. นางสาวณัฐวิภา  แสงจันทร์
7. นายทรงกรด  วารีศรลาภ
8. นางสาวธัญวรัตน์  สุวรรโน
9. นางสาวนิภาวรรณ์  มากบริบูรณ์
10. นางสาวปภาภรณ์  ปานประภากร
11. นายประวิทย์  พูลเจริญ
12. นางสาวภานุมาศ  เสาร์สุรินทร์
13. นางสาวรมิดา  ฤกษ์ยินดี
14. นายวทัญญู  อั้งโสภา
15. นางสาววราภรณ์  สอนทโชติ
16. นางสาววิศัลย์ชยา  อินทวงษ์
17. นางสาวสุวนันท์  สาห่อ
18. นางสาวสุวัจน์  สมสาย
19. นายอนวัช  มินสุวรรณ
20. นางสาวอารียา  สุขมูลศิริ
 
1. นายพนิต  สอพิมาย
2. นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์
3. นายอนุพงศ์  สุวรรณโชติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพร  มีสุข
 
1. นางชลียา  ข่ายทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นางสาวณัฏฐา  ทวีโคตร
 
1. นางพรสวรรค์  หวังแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายธนบดี  ขาวสอาด
2. เด็กหญิงธนัญญา  ชำนาญพานิชย์
 
1. นางจรูญศรี  เปลื้องนุช
2. นางธนาภา  คุ้มมงคล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นายมณฑล  อ่อนสำลี
2. นางสาวสิริมา  พูลเวช
 
1. นางสาววนัณรัตน์  ศรีด้วง
2. นางสาวศุภัตรา  นนท์คำวงค์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์พัฒนาพิชัย
2. เด็กชายณพวัฒน์  ยงยืน
3. นางสาวณิชกานต์  งามวาสีนนท์
4. เด็กชายปราชญ์  ฤทธิ์มนตรี
5. เด็กหญิงพิณพิมล  ชูนิกร
6. เด็กหญิงพิมพลอย  รีเกอร์
7. เด็กหญิงศุภนัฐตา  สมนึก
8. เด็กหญิงสริตา  หมอยา
9. เด็กหญิงสินีนารถ  มูลเมือง
10. เด็กหญิงอภิษฎา  ทัศณรงค์
 
1. นางสาวมาลา  ขยันทำ
2. นางสาวสายชล  อยู่คง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. เด็กหญิงกชกร  เลาะหนะ
2. เด็กหญิงกัจนฐารียา  ตรีโรจน์วัฒนะ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  แย้มไสว
4. เด็กหญิงชลธิชา  ยังยืนยงค์
5. เด็กหญิงชุดานันท์  เอียดพูล
6. เด็กหญิงณัฐมนต์  อิ่มละม้าย
7. นางสาวณัฐมล  สกุลไชย
8. นางสาวดวงดาว  ศรน้อย
9. นางสาวประภาวรรณ  สุขจิตต์
10. นางสาวปิยนุช  ลีเลาะ
11. เด็กชายลลิตา  สร้อยศรี
12. นางสาวศิรินันท์  ทรัพย์สิน
13. เด็กหญิงศิริอรัญญา  ถิ่นจันทร์
14. เด็กหญิงอัญรินทร์  สินธุเบญจโรจน์
15. นางสาวเรวดี  อิศรเสนา ณ อยุธยา
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  สาเหล้
2. นางสาวมณิชา  เหล่าเท้่ง
3. นายสมชาย  สมบุญสุข
4. นายสัญชัย  สนเขียว
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จูงพันธ์
2. เด็กหญิงสุวิมล  ช่วงชัย
3. เด็กหญิงไพรินทร์  เอี่ยมองค์
 
1. นายธงชัย  ฟุ้งเฟื่อง
2. นางสาวพิชยา  ขันตีเรือง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมยุรา  ดงเสือ
2. นางสาววนิดา  ประดับญาติ
3. นางสาวสุรัตชา  เต๊ะอั้น
 
1. นายวิรัช  เปี่ยมอุดมสุข
2. นางอุดมลักษณ์  ศิริกุลเลิศรัฐ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  มาเจริญ
2. เด็กหญิงพัฒน์จิรันตน์  แจ้งเจริญ
 
1. นางสาวนิภาพร  มุสิธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรินทร์  วิบูลย์ธนทรัพย์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  บ่อชล
2. นางสาวสุจิตรา  เรืองศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  มุสิธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรินทร์  วิบูลย์ธนทรัพย์
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงนัทธพร  ลายเงิน
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทิพพ์วิบูลภคพล
3. เด็กหญิงสุรัติ   สุทธิพนไพศาล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  กระแก้วพันธ์
2. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. นายชนม์เจริญ  เลาหเรืองชัยยศ
2. นายทศพร  แพรัตนดิลก
3. นายอาคเนย์  โฉมฉาย
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
2. นายวีระพงษ์  ชูจันทร์
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  จงใจหาญ
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกฤษณา  นาคดี
 
1. นายบุญเลิศ  อละสัตย์
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  นิกุลรัมย์
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นางสาวกมลชนก  แก้วมณีวรรณ์
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงภาริสรา  จันทร์ขอนแก่น
 
1. นายเฉลิมพล  โป๊ะบุญชื่น
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวชไมภรณ์  ลุสุข
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรนิภา  หมวกเอี่ยม
2. เด็กหญิงอทิตยา  บากา
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
2. นางพจนา  ชูจันทร์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายเกรียงไกร  แสงศรี
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายวัชรวีร์  ศรีปราบหล่ม
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  เปมะเสถียร
2. เด็กชายทรงพล  ศรีลำพัง
3. เด็กชายธีรพันธุ์  บุญไชยเสน
 
1. นายวิษณุ  พันธุ์จันทร์
2. นายวีระพงษ์  ชูจันทร์
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. นายกีรติ  มาตขาว
2. นายพิษณุ  พิษภาค
3. นายอัศเดช  รื่นเริง
 
1. นางพจนา  ชูจันทร์
2. นายรังสรรค์   วังสาร
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 58.04 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงอธิฐาน  ดวงกระโทก
 
1. นายธีรศักดิ์  คชสาร
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กะตือหน
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายณัฐนนท์  ยาคำ
 
1. นายวิศรุต  ภู่นาค
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสุวิดา  รโหฐาน
 
1. นายอัษฎางค์  เดชรอด
 
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายทวีศักดิ์  ป้อมสีทอง
 
67 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกิตติภพ  โชติช่วง
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายนฤพล  สัมฤทธิ์
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวมนัญชยา  มียิ่ง
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
70 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายพงศ์พันธ์  แก้วอนันต์
 
71 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายอนันต์  ก่ำแพ
 
1. นายอัษฎางค์  เดชรอด
 
72 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางสาวศศิพันธุ์  บุญญเวช
 
73 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นางสาวสริตา   อินทแพทย์
 
1. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
 
74 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางสาวศศิพันธุ์  บุญญเวช
 
75 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 64.65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวปาริฉัตร  จันตองสิน
 
1. นายเอกวิจิตร  อารีพิพัฒน์
 
76 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงนุชชุรี  ศรีคำภา
 
1. นางสาวพักตร์ระพี  แจ่มเล็ก
 
77 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74.64 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวยุพดี  งามอุโฆษ
 
1. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
78 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาญโคกกรวด
 
1. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
79 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกาญจนาพร  บุญศรี
 
1. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
 
80 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กชายศณัฐพงษ์  ไตรพันธุ์
 
1. นางสาวพัชราวดี  หมู่เกษม
 
81 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวเพลินศิลป์  อุดม
 
1. นายปราโมทย์  เที่ยงตรง
 
82 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดวงมาลา
2. นางสาวปลายฝน  หุ่นทอง
3. นางสาวพฤกษา  เพิ่มสุข
4. เด็กหญิงมรกต  แสงเพลิง
5. เด็กชายวรวุฒิ  อู่นอก
6. นางสาววริศรา  ประดับวงศ์
7. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
8. นางสาวเพ็ญพิชชา  ทองเหมาะ
 
1. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
2. นางสาวศศิพันธุ์  บุญญเวช
 
83 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกฤษณะ  ปี้ภูเขียว
2. นางสาวชลรัตน์  บุตรนิล
3. เด็กชายชายใหญ่  นรากร
4. เด็กชายณัฐนนท์  ยาคำ
5. เด็กชายดลพิพัฒน์  เสียงเย็น
6. เด็กชายธนายุทธ  กาญจนานุช
7. เด็กชายนฤพล  สัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงบงกช  นามกร
9. เด็กชายพันธกานต์  ขำวิจิตราภรณ์
10. นางสาวมณีรัตน์  ลิ้มกุสุมาวดี
11. เด็กชายยุรวัศรรษ์  สิทธิศักดิ์
12. เด็กชายรชดา  เดิมทำรัมย์
13. นางสาวสมิตา  พริ้งพร้อมสุข
14. เด็กหญิงสโรชา  ศาสนนันทน์
15. นางสาวเพลินศิลป์  อุดม
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายปราโมทย์  เที่ยงตรง
4. นายมนพ  จักษา
 
84 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายฉัตรนรินทร์  พร้อมชนะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่อยู่
3. เด็กชายธนายุทธ  กาญจนานุช
4. นายนครินทร์  หรเวชกุล
5. นายพงศ์ปกรณ์  พิพัฒน์
6. เด็กชายพันธกานต์  ขำวิจิตราภรณ์
7. นายภัทรพล  จันทระ
8. นายสุทธิศักดิ์  มีศิริ
9. นางสาวสุธิตาสุจิตร  วินัยกิจ
10. นายอนันต์  ก่ำแพ
11. นายอนุรักษ์  ดวงกระโทก
12. นายไกรภพ  ขึมสันเฑียะ
 
1. นายทวีศักดิ์  ป้อมสีทอง
2. นายพงศ์พันธ์  แก้วอนันต์
3. นายมนพ  จักษา
4. นายวิศรุต  ภู่นาค
 
85 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร   เทศนา
2. นายกฤตนันท์   จันทรสาร
3. เด็กหญิงกาญจนา   ลื่นภูเขียว
4. เด็กชายจักรพงศ์    เหลืองพุฒิกุลชัย
5. นางสาวจิดาภา   โมสูงเนิน
6. นายฉัฐวัฒน์   แซ่อึ๊ง
7. เด็กหญิงชวาลา  บารมี
8. เด็กหญิงณัฐพร    เจนสมุทร์
9. เด็กชายทศพล   รักษาศีล
10. นางสาวทัดดาว   ชามีรส
11. เด็กหญิงธนาภรณ์   บุบผาราม
12. เด็กชายนพดล   คงพุ่ม
13. เด็กหญิงปภัสณา   วงษ์แพทย์
14. นางสาวปริณดา    มีฐาน
15. นางสาวปัญนัชยา   บุญญเสธ
16. นางสาวปานชนก    นิ้มวัฒนา
17. นางสาวพัชราภรณ์    ถีระวงษ์
18. เด็กหญิงภัคจิรา   ชื่นตา
19. นางสาวภัทรานุช  คงสวัสดิ์
20. นายมฤคินทร์    ใจดี
21. นางสาววรัญธร   บัวศรีคำ
22. เด็กหญิงวราภรณ์   นาคเลิศทิพย์
23. นางสาววรินทร์ทิพย์   ธานากิจศุภโชค
24. นายวรโชติ    จันทร์สมบัติ
25. เด็กหญิงวารุณี   ธรรมชัย
26. นายวุฒิกร   บูชิตปฏิมา
27. นายศิริภูมิ   ผายรัศมี
28. นายสหรัฐ    เกลื่อนกลางดอน
29. เด็กหญิงสุภาวดี   นาคสุข
30. นางสาวสุรารักษ์  เอี่ยมสม
31. เด็กชายสุริยา   ม่วงแป้น
32. นางสาวอมรินทรา    ทิพย์อ้าย
33. นางสาวอรุณรุ่ง    สุขผสม
34. นางสาวอังคณา    เทียมกลาง
35. นายอาสาฬห์   กรีพลฤกษ์
36. เด็กหญิงอินทร์ธิดา   บุญทวี
37. นางสาวเจนจิรา   พันสี
38. นางสาวเปียทิพย์   คำชนะ
39. เด็กหญิงเมธินี    สุขจิต
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นางสาวปพิชญา  เสียงประเสริฐ
3. นางปัญจพร  มีสมภพ
4. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
5. นายวศิน  ศุภนคร
6. นางอินทิรา  บำรุงตน
7. นายเด็น  มีสมภพ
8. นางเรณู  ศรีวรเพชร
 
86 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายกิตติศักดิ์  หอมจันทร์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  สมพงษ์
3. นายคมกฤษณ์  พุกซื่อ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  พยุงวงษ์
5. นางสาวชลดา  ทองนพคุณ
6. นางสาวญัฐสุดา  อุมารัตนวงศ์
7. นางสาวญาณนันท์  นามงาม
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  นามงาม
9. นายณรงค์เกียรติ  ชูจันทร์
10. นายณัฐพงศ์  เต้าป้อม
11. นายธนชาติ  เกียรติสมาน
12. นายธนากร  หาญนิโรจน์รัมย์
13. นางสาวนภัสสร  พาหา
14. นายนายวรชิต  มณิโชติ
15. นายปชาบดี  สีหาวงศ์
16. นายปฐมพงศ์  กันยา
17. เด็กชายพยุทธพล  พิมมีลาย
18. นางสาวพรลภัส  บุญปาน
19. นางสาวพรวิไล  ยวงโปงแก้ว
20. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  สถานสม
21. นายรัชพล  สมพงศ์
22. นางสาววัชรา  เสือกลั่น
23. นางสาวศศิวิมล  คงกัน
24. นายศักดิ์สิทธิ์  เต็มเปี่ยม
25. นางสาวศิรินัน  หวานชิต
26. นายศุภณัฐ  เลี่ยมโคกสูง
27. นางสาวศุภาพิชญ์  สุภาลัย
28. นางสาวสมฤดี  วิมลเศรษฐ
29. นางสาวสุดารัตน์  ตรีศรี
30. นายอรรคพล  พูดสัตย์
31. นายอรรฆพล  เด็ดดวง
32. นายเฉลิมพันธ์  ช่วยกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัส  ผิวดี
2. นายพงศกร  ทองเงิน
3. นายพงษ์ศิริ  ทิพย์เทียมพงษ์
4. นายรัฐสิทธิ์  วงษ์จิ
5. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจัตตุรงค์  ทวีธง
 
1. นางสาววรางคณา  ปั้นสนธิ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงวาสนา  แสงวัฒนะ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวนภัสสร  พาหา
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายชยพล  ดิษฐวิบูลย์
 
1. นายศักดิ์ดา  สุขล้ำเลิศ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กหญิงพรชิตา  ชัยไพรินศิริ
 
1. นายสรายุทธ  บัวบัณฑิต
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวฑัชษอรปรียา  อัครศรีวรกุล
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายณภัทร  สมชม
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  ศรินทุ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายสุรเชษฐ  พุฒซ้อน
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายพีรพงษ์    ชลวัฒนาคินทร์
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงชนินาถ  สัตยาภรณ์
 
1. นางสาวปริศนา  คงสุขแก้ว
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นางสาวภัทรศยา  ฤกษ์รัตน์
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  นิ่มนวล
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นางสาวเสาวลักษณ์  สมคิด
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
100 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายคณพัฒน์  รอไกรเพชร
2. เด็กหญิงคีตภัทร  พลที
3. เด็กหญิงชนิตา  คุ้มปริยัติ
4. เด็กหญิงฌัชชา  วีระจตุพรพันธ์
5. เด็กชายตฤณณ์  ไตรลักษณ์
6. เด็กชายบัณฑิต  ม่วงศิลปชัย
7. เด็กชายพิชัย  อารมณ์ชื่น
8. เด็กหญิงภัทฐพร  แก้วกัญยา
9. เด็กหญิงวัชรีพร  คงสมเพชร
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงสำลี
11. เด็กหญิงศุภิสรา  สิตตะวิบุล
12. เด็กหญิงเปรมกมล  สระทอง
13. เด็กชายเอกณัฐ  ทองธิว
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
4. นายมนพ  จักษา
5. นายยุรนันท์  ยะโสธร
6. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
7. นางสุชาดา  พลสูงเนิน
8. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
101 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐธยาน์  วิมลวุฒินันท์
2. นางสาวนิพามาศ  รวมธรรม
3. นางสาวภัทริกา  มิ่งมงคล
4. นายสรวิชญ์  ไชยศิลป์
5. นายสิรวิชญ์  ไชยศิลป์
6. นางสาวสุชานันท์  เดชฟุ้ง
7. นายอรรถพล  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นายขจรศิษฎ์   ชุมพร
2. นายธนรัฐ   อยู่สุขเจริญ
3. นายธาราพงค์   พรหมแจ้ง
4. นายมนพ   จักษา
5. นายยุรนันท์  ยโสธร
6. นายวิเศษฐ์   สายดนตรี
7. นางสุชาดา   พลสูงเนิน
8. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
 
102 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกชกร   เดชะราช
2. เด็กหญิงทวินันท์   สุบิน
3. เด็กชายพิสิฐพงศ์   ปานจุ้ย
4. เด็กชายภูวเดช    จันทโสภณโน
5. เด็กหญิงรวิภา   เกษสาคร
6. เด็กชายสถาปณา    จิตต์ศิริ
7. เด็กหญิงสุกฤตา   พู่เสือ
8. เด็กชายอินทัช    สัตย์ดาวงศ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
2. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
3. นางอินทิรา    บำรุงตน
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นางสาวธิดาพร  เล็กสกุล
2. นายประนุพงศ์  เครือสงค์
3. นางสาวประภัสรา  ประเสริฐดี
4. นางสาวพรทิพย์  สุขผล
5. นายพีระพล  ปิ่นนิล
6. นายภานุกร  บุญมา
7. นายภานุพงศ์  น้อยพุก
8. นายสราญธร  ตรีนิมิต
9. นางสาวสุนันทา  มากเกิด
10. นางสาวสุพินญา  อิทธิวัฒนะ
 
1. นายกิตติพงษ์  เอื้อยกระโทก
2. นายจิราวัฒนา  ศรีสว่าง
3. นายสมบุญ  ทัพทอง
 
104 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจิดาภา  โกมลรุจิ
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปพนธนัตถ์
3. นางสาวนฤมล  อุไรรัตน์
4. นางสาวพนมพร  วิธูรัตน์
5. นางสาวพิชญาภา  ณีระสิงห์ ณ อยุธยา
6. นางสาวรัชฏาภรณ์  มหาบุณย์
 
1. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
2. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
3. นางชุติมา  ลินิฐฎา
4. นายมนพ  จักษา
 
105 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  กสิโสภา
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พรหมศร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตร์สมบูรณ์
4. เด็กหญิงนิติยาภรณ์  ปานพรม
5. เด็กหญิงภิพัชญา  แจ่มโถง
6. เด็กหญิงรุจิเรข  คงดี
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กุดจอมศรี
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
4. นางอินทิรา  บำรุงตน
 
106 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  สุรินทร์
2. นางสาวญาณิศา  ศรีสุวัฒน์
3. นางสาวฐิติกานต์  เอี่ยมกาย
4. นางสาวปริยาภัทร  อนันทสุข
5. นางสาวภิชากรณ์  ขวัญพงษ์
6. นางสาวภูริตา  เจริญสุข
7. นางสาวอมราวดี  สายสุวรรณ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นางกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
4. นางอินทิรา  บำรุงตน
 
107 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญวัย
2. เด็กหญิงณัฐรียา  ยูรนาน
3. เด็กหญิงนลินทัพย์  พันชน
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ธรรมสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรพิมล  จุนอุทัย
6. เด็กหญิงพรรณนิภา  ปัญจรักษ์
7. เด็กหญิงภรณ์วรัตน์  สุวิชาชนันทร์
8. เด็กหญิงรินรดา  เฑียรบุญเลิศรัตน์
9. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สิ้วอินทร์
10. เด็กหญิงอธิฐาน  ดวงกระโทก
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิมพ์วัฒน์
12. เด็กหญิงโยษิตา  แกล้วทนง
 
1. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
2. นางชุติมา  ลินิฐฎา
3. นางสาวณิชาภัทร  อึ๊งเหมอนันต์
4. นายธีรศักดิ์  คชสาร
5. นายมนพ  จักษา
 
108 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกวิสรา  มะโนรัตน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิ์เหมาะ
3. นางสาวฉัตรฑิตา  ทองดอนกระเดื่อง
4. นางสาวปภาวดี  ช้างเชื้อวงษ์
5. นางสาวรุ่งอรุณ  ชาญเชี่ยว
6. นางสาวศิรินัณท์  สัตย์ธรรม
7. นางสาวสมฤดี  เจริญโสภา
8. นางสาวเบญญาภา  พลสิมมา
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
4. นางอินทิรา  บำรุงตน
 
109 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นายชาญชัย  วินทะไชย
2. นายณัฐพงศ์  รอดเที่ยง
3. นายทินวุฒิ  บัวรอด
4. นายพีรพัฒน์  นันทะโคตร์
5. นายวัฒนา  ตุ้มเทียน
 
1. นายจิราวัฒนา  ศรีสว่าง
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กชายทินภัทร  ภูอาราม
2. เด็กชายผาธรรม  เลาหะวิไลย
3. เด็กชายพรพรหม  พวงเพียงงาม
 
1. นายชัยณรงค์  หนูหวาน
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายธนพล  สุดสาลี
2. เด็กชายพยงค์ศักดิ์  วงศรีแก้ว
3. เด็กชายสุทธิชัย  มีศิลป์
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
2. นางพรรณวลัย  กลิ่นสนิท
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายวนัฐพงษ์  เตโช
2. นายศุภวิชญ์  เรืองนาม
3. นายสหรัฐ  สีผึ้งทอง
 
1. นายชัยณรงค์  หนูหวาน
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. นางสาวกันยารัตน์  ขันแก้ว
2. นายธนพล  พึ่งสงวน
3. นางสาวสายปอ  ดาบแก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  แพรญาติ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กชายปารเมศ  มหาศักดิ์พิทักษ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เปลี่ยนโมฬี
3. เด็กชายศุภกร  ตะวงษ์
 
1. นายชัยณรงค์  หนูหวาน
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิลปาจารย์
2. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีทองคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงดวง
 
1. นางสาวขวัญจิต  น้อมนำทรัพย์
2. นางสาวชินทร์สิญา  นภาโสภณ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายภานุพงศ์   ทรัพย์มั่น
2. เด็กชายรุจิภาส  พินเผือก
 
1. นางสาวพรจันทร์  สอนนุช
2. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นางสาวพินธุศร  อิ่มแต้ม
2. นางสาวสุดารัตน์  อำพล
3. นางสาวเมธิกา  ขุนทอง
 
1. นางภูริตา  เบาเนิด
2. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายบุญญะฤทธิ์  ปะคองจัด
2. นายสุภคม  สุภาผล
3. นายอชิรวิทย์  โนอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู
2. นางสาวพันตรี  เหล่าภูทอง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายทศพร  สดสำอางค์
2. เด็กหญิงพิตรวัลภ์  เจริญลาภ
 
1. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
2. นางสาวผ่องศรี  สามศรีทอง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นางสาวกาญจนา  ลุลบุตร
2. นางสาวดาวประกาย  บุญตา
3. นางสาวนัดดา  เหม็งทะเหล็ก
4. นางสาวรุ่งทิวา  ประดิษฐ์
5. นายองอาจ  ศรเหม
6. นางสาวเขณิกา  ขันทอง
 
1. นางสาวพรรณี  นาคสอิ้งศาสน์
2. นางภูริตา  เบาเนิด
3. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จุลกะเศียน
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ใบกว้าง
3. เด็กหญิงนิธิมา  คงเจริญ
4. เด็กหญิงประภากร  ไชยเดช
5. เด็กหญิงเกวลี  ทัดสนธิ
6. เด็กหญิงไรวดา  สุขชื่น
 
1. นางภูริตา  เบาเนิด
2. นางอนงค์  มีปัญญา
3. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. เด็กหญิงชลมารค  ฉ่ำมณี
2. เด็กหญิงพัชสยามล  สุพรรณฝ่าย
3. เด็กหญิงวิชชุดา  บุญประจักษ์
 
1. นางสุชญา  ควรพันธุ์
2. นางอนงค์  มีปัญญา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงฐิตินันต์   ทูนเพิ่ม
2. เด็กหญิงพัชริดา  อาทรทีป
 
1. นายนพพร  มีชีพสม
2. นางสาวพรจันทร์  สอนนุช
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายธนาคม  ขุนบุญจันทร์
2. นางสาวปาริษา  สุพิทยากุล
 
1. นางสาวมนัสวีน์  อุดม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นางสาวกนกพร  บุญผง
2. นางสาวสุพิณ  สีทน
3. นางสาวไปรยา  สำลี
 
1. นางสุชญา  ควรพันธุ์
2. นางอนงค์  มีปัญญา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  ศรีมหาดไทย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จึงสมาน
 
1. นายอาสมาน  ฮาแว
2. นางเสาวณีย์  สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติรัตน์  คำรักษ์
2. เด็กชายณัฐพงค์  อ่อนแย้ม
3. เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมปา
 
1. นายพนม  บุญมางำ
2. นางสาวศุภกาญจน์  บัวเรือง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกชกร  แช่มสอาด
2. นายวัสนกร  หอมประเสริฐ
3. นางสาวสโรชา  พันแสน
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นายสัมพันธ์  เผือกแตงพันธ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. เด็กหญิงลูกปลา  ตุ้มเทียน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หวังดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จบดี
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวชฎาพร  รักษ์ชน
2. นางสาวฐิฏาภรณ์  กล่ำศิริ
3. นางสาวเจนจิรา  โฮมแพน
 
1. นางทัศนีย์  ทองคำ
2. นางอุไร  หวายบุตร
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. เด็กหญิงกาญจนา  สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงนภาพร  อินทร์สิทธิ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทิมเจริญ
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. เด็กชายนราธร  อุเทน
2. เด็กชายปราโมท  ทองทวี
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นางสาวนวรัตน์  ทิมเจริญ
2. นางสาวพิไลวรรณ  เทียนอร่าม
3. นางสาวระพีพัฒน์  ธรรมเนียมไทย
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นางสาวพิชญาภัค  ศรีธิ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ศิริสานต์
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงศจี  ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงสกาวใจ  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงสุจินันท์  คำชู
 
1. นางทัศนีย์  ทองคำ
2. นางอุไร  หวายบุตร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นางสาวธนภร  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวปนัดดา  ห้องดี
3. นางสาวเกศิณี  ลิ้มตระกูล
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ด้วงนิล
2. เด็กหญิงพรพิมล  แก่สีโลหิต
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชมชู
 
1. นางนาถฤดี  ศิริเพ็ง
2. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายทรงฤทธิ์  เกิดผล
2. นางสาวอทิติยา  ภักดี
 
1. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
2. นายภาสกร  ภาคอัต
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นายพัฒนพงษ์  เกิดพุฒ
2. นางสาววชิรา  ห้อยดี
3. นางสาวสุชาวดี  นิลนามะ
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวอินธุกาญ  จันทิมาลย์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายธนพัฒน์  สายสุนทรวัฒนา
2. นางสาวอรยา  แซ่เตียว
 
1. นายภาสกร  ภาคอัต
2. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  วังกุ่ม
2. เด็กชายปฏิภาน  จีนคำเริง
3. เด็กหญิงศุภรดา  ชิวหะ
 
1. นายภาสกร  ภาคอัต
2. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายธัชพงษ์  แสงใส
2. นายวศิน  ปลื้มสวัสดิ์
3. นายอภิสิทธิ์  มากเมือง
 
1. นายกิตติ์ดนัย  แจ้งแสงทอง
2. นายจักรกฤษณ์  ทุยบึงฉิม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นายศรายุทธ  กองเป็ง
2. นายอภิวัฒน์  อุ่มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กชายจิรภัทร   พรหมสุรภัทร
2. เด็กชายวุฒิเดช  ม้าทอง
 
1. นางสาวดุจดาว  สุขกากิจ
 
145 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กชายกฤษฏี  พึ่งหรรษพร
 
1. นางสุนีย์  ทาทอง
 
146 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายธนัท  ธัญญพงศ์พานิช
 
1. นางสุนีย์  ทาทอง
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กหญิงศิวาการ  ทรัพย์ไพศาล
 
1. นางช่อทิพย์  อยู่หลาย
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายดลเดช  ชึตต์
 
1. นางช่อทิพย์  อยู่หลาย
 
149 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กหญิงพิมพ์ลพัส  จึงสุระ
 
1. นางสาวสุคนธทิพย์  ชำนาญ
 
150 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวพัฐสุดา  รักสกุล
 
1. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. เด็กหญิงธัญญา  ณ ถลาง
 
1. นางนภสรณ์  เทวะเศกสรรค์
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. นายโรเบิร์ต   วาลซั๊ค
 
1. นางปทัยทิพย์  กันชัย
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวนลินภัสร์  ไตรทวีพัฒน์
 
1. นางบังอร  ปัสมะริสสา
 
154 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ศรีพิโรจน์
2. เด็กชายชวนเฉลิม  กวีวัจน์
3. เด็กหญิงธนพร  ประทุมรัตน์วัฒนา
4. เด็กหญิงปาลิตา  เจริญสันดร
5. เด็กชายศิรินทร์  พาลีบัตร
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
2. นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
155 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวธนินทร  อ้วนล่ำ
2. นายธีรพัฒน์  กุลพฤกษ์
3. นางสาวผกาวัลย์  เอี่ยมรัตนโยธิน
4. นายภรัณศ์ชยุตม์   ศริศักดิ์ภูรีกุล
5. นางสาววชิราภรณ์  บุญโพธิ์
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
2. นายจีระศักดิ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายณัฐวัศ  แซ่ห่าน
 
1. นางสาวฟากียะห์  ดอเลาะ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นางสาวซินยู๋   จาง
 
1. นางสาวพัชร์สิตา  จิรธรอริยศิริ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นายอาทิตย์   อรรฆกุลสิงห์
 
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายจีรพันธ์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายธณัฐสรณ์  คำเนียม
3. เด็กชายปฏิพล  นุชประเสริฐ
4. เด็กชายปราโมทย์  แสนพันทา
5. เด็กชายภงษกร  งามประเสริฐ
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุรพัฒน์พิศิษฐ์
7. เด็กชายสมจิตร์  ที่รักษ์
8. เด็กชายอาท  บินสมาน
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นางสาวพรทิพย์  อ่อนชูศรี
3. นางสาวอัญชลี  สังข์ทอง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายกิตติพงศ์  ทรงคาศรี
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  ศรีสุข
3. นายวสุธร  แสมศรี
4. นางสาววิไลลักษณ์  ติ๊บแก้ว
5. นางสาวอรพรรณ  แซ่ตั้ง
6. นางสาวเนตรนภา  รุ่งวชิรา
 
1. นายบุญเรือน  สีลาสม
2. นางรุ่งฤดี  ทรัพย์เพิ่ม
3. นายศราวุธ  จินดาศุข
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวจตุพร  ปักไธสง
2. นางสาวจันทิมา  เจียมเจริญ
3. นางสาวญาณิศา  จตุรงค์ธเนศ
4. นายณัฐวุฒิ  โคจรสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรับขวัญ  ไพรรุ่งเรือง
6. นางสาวลลิตา  สังข์เมือง
7. นายวัชรินทร์  ฤทธิ์ทรง
8. นายศิวนาฐ  มั่งมีสิน
9. นายศุภณัฐ  โพธิ์ติวงศ์
10. นายสัตยา  ทองอ้วน
 
1. นางชลียา  ข่ายทอง
2. นายวิทยา  สัตย์ธรรม
3. นางสุวรรณี  จันทร์ทอง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิตติวรดา   ศรีจันทร์เทพ
2. เด็กหญิงจุไรลักษณ์  ขามโนนวัด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายยืนยงค์
4. เด็กชายธนาชัย  ลือพักตร์
5. เด็กชายอนุวัฒน์   ใบเนียม
 
1. นางสมฤดี  สุรเสรีวงษ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 1. นายจิรสิน  กฤษนั่น
2. นางสาวจุฑารัตน์  สังวาลย์เงิน
3. นายวีระพล  ยินดีใน
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นางสาวภานิชา  เนื่องหล้า
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงพิศณพรรณ  วรจักร์
3. เด็กหญิงอริสรา  มีมาลา
 
1. นางสาวรัตนา  สืบสาย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวนัฎฐิกา  บุญสูงเนิน
2. นางสาวสุวนันท์  ไสยะ
3. นายอภิวัฒน์  ระงับทุกข์
 
1. นายวสันต์  มหามิตรมงคล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายนุติ   แซ่ลี้
2. เด็กชายอรรถวิทย์  วิบูลอัด
 
1. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 1. นางสาวภัชรลดา  ดาบเพ็ชรธิกร
 
1. นางสาวธนารัตน์  เจือจันทร์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายนิรมิต  กับรัมย์
2. เด็กชายเจษฎากร  จันทร์สุวรรณ์
 
1. นางนลินี  เอกพงษ์พันธุ์
2. นายไพฑูรย์  เอื้อบุญประดิษฐ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายวชิรพงศ์   ประเสริฐวงษ์
 
1. นางอารยา   สุวะมาตย์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  รักอิ่ม
2. เด็กชายพงศกร  คำควร
 
1. นางสาวบังอร  ทิมทอง
2. นางวิรัช  ไชยเขตต์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวชื่นกมล  กายเพ็ชร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  ศักดิ์วธารักษ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฎฐริกา   นามวงษ์
 
1. นางสุทธิศรี   คำมะโน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  หนองขุ่นสาร
 
1. นางวิภารัตน์  ยิ้มใหญ่
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร   เนตรรัตนะ
 
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร   ศรีทองอินทร์
 
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายชัยเนตร   แนบสนิท
2. นางสาวรวิวรรณ    อินทชิต
 
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายวรปรัชญ์   มังสา
2. เด็กชายวริทธิ์   สินพยุง
3. เด็กชายสาคร   ฤทธิวิชัย
 
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายธนบดี   วีระวัฒนะ
2. เด็กชายธเนตร   ชมโพธิ์
3. เด็กชายพลวัต   จันทร์เพ็ง