รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. เด็กหญิงมุสลีมะฮ์  บากา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุขเกษม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกฤตพร  นาคปลัด
 
1. นางสาวจันทกานต์  เกลี้ยงประดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญญา  ภัทรเกียรติเจริญ
 
1. นายดิตถรัตน์  ทิพย์รัตน์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวตรีรัตน์  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกษมา  แดงสุวรรณ
 
1. นายไพโรจน์  ขวัญคง
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจุฑารัตน์   นาครอด
 
1. นายประทีป  ศรีรุ่งเรือง
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.998 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  พูลเจริญผล
 
1. นางปราณี  สองเมือง
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.499 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ดำนุ่น
 
1. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.498 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  ช่วยชูหนู
 
1. นางนภาพร  เอี่ยมรอด
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92.166 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวสุทธิดา  ภาสพานทอง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทิพย์สุวรรณ
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวนันทกาญจน์  ทองบำรุง
 
1. นางบัณฑิตา  แจ้งจบ
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวสิริพักตร์  กฐินหอม
 
1. นางอรชร  สมประดิษฐ์
 
13 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายสุรนาท  ขัดคำ
 
1. นางเกศรา  อัครบวร
 
14 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงปริชาติ  สาสุธรรม
 
1. นางปาจรีย์  สุขละเอียด
 
15 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  คชกาญจน์
 
1. นางนิตยา  ชูศรี
 
16 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นายภีรภัทร  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวอรชร  ตราชู
 
17 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวฆังฆวรรณ  จุลพันธ์
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
18 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวนิชธาวัลย์    เพชระ
 
1. นางสาวกัญญา   โอมาก
 
19 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงศิริโชค  เทพมณี
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
20 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงศิวนาถ   สมาน
 
1. นางสาวสดศรี   ตันติปาลีพันธ์
 
21 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  มีจิตร
 
1. นางขวัญชนก  จริงจิตร
 
22 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายธนวินท์  สุริวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชญา  นิลละออ
 
23 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวอัลวาตีย์  เส็มหมัด
 
1. นางสาวสุรณา   ท้ายเซ่ง
 
24 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวสาวิตรี  กุวังคดิลก
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
25 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกานดามณี  รัตนพล
2. เด็กหญิงปพิชญา    อรุณเรือง
 
1. นางสุดาวรรณ  อภิศักดิ์มนตรี
 
26 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  โชติกะ
2. เด็กชายเสถียรพงษ์  สมประสงค์
 
1. นางแม้นมาศ  สุดสวาสดิ์
 
27 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วห่อทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  จันจุฬา
 
1. นางสมพิศ  รุณปักษ์
 
28 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นายธนันทร์  แดงดิษคีรี
2. นางสาววนิดา  สุทธิพงศ์
 
1. นางสาวมาลินี  ไชยชำนาญ
 
29 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวกวินสรา  สุดใจ
2. นายสิทธิชัย  ทองอุปการณ์
 
1. นางจริยา  จันทร์บุญ
 
30 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวชฎาภรณ์  เกษมพิสิทธิ์
2. นางสาวภัณฑิรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางนันทัชพร  ศรีเชย
2. นางสาวเนตรชนก  ตูลเพ็ง
 
31 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายพัสกร  ตั้งอดุลย์รัตน์
 
1. นางสุวดี  เทพเกื้อ
 
32 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธนภัทร   จิววุฒิพงค์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน
 
33 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพิชญะ  ชมภูนุช
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายจักรวาล  ก้องกิตต์ไพศาล
 
1. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์
 
35 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายนวิน  อักษรทอง
 
1. นายปราโมทย์   ช่วยพัฒน์
 
36 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายปารเมศ  ตัณฑเวส
 
1. นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์
 
37 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายธนวินท์  รัตน์จำนง
2. เด็กชายภาสกร  ส่งศรีบุญสิทธ์
3. เด็กชายวิศรุต  นิติเรืองจรัส
 
1. นายบรรดิษฐ์  จันทร์ผุด
 
38 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายภาณุพงศ์  ว่องไว
2. เด็กชายศุภสิน  เสงี่ยม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อมตาริยกุล
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
2. นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์
 
39 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุ์เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีคาวี
3. เด็กหญิงเปี่ยมจิตร  นางหลาด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ขอ
2. นางสาวพวงทรัพย์  แซ่ลิ่ม
 
40 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายปุณยภาคย์  แซ่ชั่น
2. นางสาวเอมอร  ราชบุรี
3. นางสาวโสมพิสุทธิ์  ทองเจิม
 
1. นายปฐมพงศ์  ชวาลิต
2. นางสาววิดา  อินทร์จงจิตร
 
41 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวนัทธมน  ดวงแก้ว
2. นางสาวลักษิกา  วีระพงศ์
3. นางสาวโสภิดา  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
 
1. นายศิรวิทย์  วัชระประดิษฐ์
2. นางสาวสุวลี  บุญเกิด
 
42 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายธีรศักดิ์  มาศเมฆ
2. นายพงศภัค  แจ่มโนทัย
3. นายวุฒิชัย  พูแหว่น
 
1. นายภูเบศ  พนานุรักษ์
2. นายเอกชัย  หนูหลง
 
43 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงวนาสิริ  ทองชู
2. เด็กชายสุเมธ  มงกุฎแก้ว
 
1. นายเสริมศักดิ์  คำคง
 
44 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายจักรกฤช  ยอดทวีบุญ
2. นายสิทธิกร  ฐิตวิริยะ
 
1. นายยุทธนา  เพชรเชนทร์
2. นายศุภโชค  คงรอด
 
45 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐชนันท์   ชวภัทรโสภณ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   สุวรรณนิตย์
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
2. นายธรรมนิตย์  ชำนาญกิจ
 
46 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณะ  ขาวเรือง
2. นายชัยวัฒน์  เลิศวิมลศักดิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  บุญรอด
2. นางอุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม
 
47 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับปุดวิทยา 1. นายรังสินันท์  ณ รังษี
2. นายวัชรกานต์  ศุภพฤกษ์
 
1. นางนงนุช  ผลทวี
2. นายอนิรุทธิ์  ลิพอนพล
 
48 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายภัคธร   เพียรเดชา
2. นายวีรภัทร   รัตนชัดเจน
 
1. นายอนัน  จันทรัตน์
2. นายอิสมาแอล  หมาดโต๊ะโส๊ะ
 
49 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายโกวิทย์  ศรีอ่อน
 
1. นางชลินาถ  อาษาชำนาญ
 
50 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายเฉลิมเกียรติ  ด่านยุทธพลชัย
 
1. นายวิรัตน์  แซ่ฮั่น
 
51 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายณัฐพล  ใจกุล
 
1. นายครรชิต  ช่วยดู
 
52 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นางสาวกรรภิรมณ์   ทองเมือง
 
1. นางผุสดี  สุวรรณเทียบ
 
53 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายจอมพล  บัวชุม
 
1. นายวิรัตน์  แซ่ฮั่น
 
54 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวชุติมณฑน์  บัวสม
 
1. นางเกษรา  ภักดีฉนวน
 
55 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชา   ขอประเสริฐ
2. เด็กหญิงฟ้าใส   โรจนภาพงศ์
3. เด็กชายราเชนท์    ศุภรมงคล
 
1. นายชัยณรงค์  เนียนเถ้อ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์   เชาวพงศ์
 
56 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีสุวรรณ
2. เด็กชายชยณัตนฎิ์  ชยณัฐพงศ์
3. เด็กชายภัทรพงศ์   ศิริเสถียรรุจ
 
1. นางสุภารัตน์  ชูช่วย
 
57 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก 1. เด็กชายคีตณัฐ  ศิริวัฒน์
2. เด็กชายบวรชัย  ชัยจักร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ติดการนา
 
1. นางสุมณฑา  เอมเอก
 
58 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวพัณณิตา  จรัญรักษ์
2. นายศุภกร  แย้มอุทัย
3. นายสุรวัชร  หาญศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
 
59 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวนิวาริน  อติยศพงศ์
2. นายสิทธิกุล  ทิพย์บำรุง
3. นายเกียรติพร  ศิริสัณฐิติ
 
1. นางสาวมาเรียม  วัทนาด
2. นางวัชนี  อุปถัมภ์
 
60 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายจักรทิพย์  ภูรีเสถียร
2. นายปพน  ผิวขำ
3. นางสาวสวรส  สุดอ่อน
 
1. นางสาวศรีสมร  พันธุรัตน์
2. นางสาวสุขใจ  สิงสาโร
 
61 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ชัยไพบูลย์
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ตรีเพชรประภา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทัศนเบญจกุล
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
62 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  พันธุ์เล็ก
2. เด็กชายปวีณวัช  อุสิทธิ์
3. เด็กชายสรวุฒิ  ปั้นศีล
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  นาคศรีคำ
2. นางสุธีรา  นุ้ยเขียว
 
63 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กชายธีรัช  แดงคง
2. เด็กชายวงศกร  ชูแก้ว
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แข่งขัน
 
1. นายทวี  มุสิกะ
 
64 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวกรกนก  สุวรรณปากแพรก
2. นายมสาร  วสุนธรา
3. นางสาวมานิสา  แก้วเสน
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพชรจันทร์
2. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
 
65 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐพงศ์ชัย  ลิ้มใจเพชร
2. นายวัชราทร  รามสุวรรณ์
3. นายสุรเกียรติ  ตรีเพชรประภา
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
66 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นายปิยมิตร  ท้วมศรี
2. นางสาวพิมพกานต์  บุญยรัตน์
3. นางสาวสุภัทชา  เปรมทอง
 
1. นางจุรีย์  ชื่นบาน
2. นางสาวมนต์ตรา  ไกรนรา
 
67 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชูขันธ์
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ผลความดี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ราชคงแก้ว
 
1. นายณรงค์   บัวเพชร์
2. นางสาวทิพยวรรณ์  ไกรนรา
 
68 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กชายกฤษฎา  พวงทอง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พรหมจันทร์
3. เด็กชายรณฤทธิ์  แซ่อุ่ย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  แก้วพา
2. นางเย็นจิตร  วงศ์พิท้กษ์
 
69 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายกิติพัฒน์   กัญจาจิโรจน์
2. เด็กชายพรรษชล   ชุมชาติ
3. นายสุรชาติ   อักษรชื่น
 
1. นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง
2. นางรุจิรา  บินตำมะหงง
 
70 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกชพร   ตั้งถึงถิ่น
2. นางสาวกัญชพร   พรหมรัตน์
3. นางสาวกัญญ์วรา   พรหมรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา   ทวีกิจการ
2. นางปัทมา   จรเด่น
 
71 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวธัญชนก  รอดกลิ่น
2. นายประทีป  คงกล้า
3. นายพงษ์พิสิทธิ์  ทองส่งโสม
 
1. นางสุดารัตน์  เกียรติก้องแก้ว
 
72 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปารณีย์  ชุลีธรรม
2. นายภานุกร  คงไสยะ
3. นายวชิระ  มีวงศ์
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
73 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงชินชลี  พริกเม็ดทอง
2. เด็กหญิงปรานปริยา  โสพรรณโชติ
3. เด็กชายพันธกานต์  รัตนพันธุ์
 
1. นางสาวกิตติมา  โอพั่ง
2. นางสาวปิยะนุช  บุญรอด
 
74 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชัยวงค์สี
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยุติมิตร
3. เด็กชายภานุพงศ์  คนซื่อ
 
1. นายธีระศักดิ์  อินตัน
2. นางสุรีย์พร  รินสกุล
 
75 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ปรีชามาตย์
3. เด็กหญิงสุญาณี  มาตรเจริญ
 
1. นางสาวธีรวดี  หังสเนตร
2. นางสาวพจนีย์  เคยสนิท
 
76 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นางสาวกาญดา   จุลพงศ์
2. นายวัสวัตต์  ธัญพัฒน์ชัยกุล
3. นายวุฒิชัย   เรืองสุข
 
1. นางสาวบุญประภา  ช่วยชม
2. นายเลิศศักดิ์  ประกอบชัยชนะ
 
77 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวทัสนีม  เจ๊ะเตะ
2. นางสาวรุจิรา  สะอิ
3. นางสาวอารีนา  กะโด
 
1. นางซาลือมา  มายีซา
2. นางสริลลา  เจริญมิตรมงคล
 
78 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวชนิสรา   ปุณนุวงศ์
2. นางสาววรรณกนก   รักษทิพย์
3. นางสาวเจนจิรา   มุณีแนม
 
1. นางสาวกรรณิกา   จอมทอง
2. นางสุจิตรา   สุวรรณบรรจง
 
79 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤตพร   เชื้อบุญ
2. เด็กชายฟานดี้   หะเต๊ะ
 
1. นางวรัทยา   สุวัฒนะ
2. นางเดือนเพ็ญ  ดุษฎีอภิชน
 
80 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิติยา  สุขลิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  สันติเพชร
 
1. นางจารุณี   จิตสุภานันท์
2. นางสาวนิภาพร  จิตรเที่ยง
 
81 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กชายชัยวุฒิ   นาคสง่า
2. เด็กหญิงณิชกานต์   ทัพชัยยุทธ
 
1. นางนันทนัช   ทองอยู่
2. นายสาธิต  บัวดำ
 
82 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธนากร  หนูเยาว์
2. นายศิวกร  ดำด้วง
 
1. นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
2. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ
 
83 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองเเดนวิทยา 1. นายพีระพงศ์  ชูแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  แสงชูโต
 
1. นายจักรพันธ์  สกุลจีน
2. นายชาติชาย  สันตะการ
 
84 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. นายกัมพล  ศรีนวลขาว
2. นายพิพัฒน์พงศ์  อัตตะ
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
 
85 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายธนวิทย์  ขันทอง
2. เด็กชายนที  พนมอุปการ
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองสินธุ์
 
86 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  แผ่นผา
2. เด็กชายนนทวรรษ  ช่วยเรื่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัยวิทธ์  วันแรก
2. นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
 
87 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 1. เด็กชายสาธิต  ศุภลักษณ์
2. เด็กชายสุธาพงศ์  ชิตเทพ
 
1. นายทศพร  ทองรมย์
2. นายอัจฉริยะ  สิงห์อินทร์
 
88 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.81 เงิน 4 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์คง
2. เด็กชายพงศ์ปกรณ์  ใหม่น้อย
 
1. นายสันติ  สวัสดี
2. นายไมตรี  เพ็งจันทร์
 
89 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายรัตนชัย  ศักดิ์เพชร
2. นายอัศวี  จูจ้อย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เยาว์จุ้ย
2. นายสิงห์ศิริ  รุ่งโรจน์
 
90 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลวิทยา 1. นายศุภชัย  สุดเลิศ
2. เด็กชายสรวิชญ์  บุญรังษี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศิริรักภักดี
2. นางสาวศศิธรรัตน์  นนท์กัณหา
 
91 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเเดนวิทยา 1. เด็กชายพิรเมศ  พลรักษ์
2. เด็กชายศิรินุวัฒน์  ยี่แก้ว
 
1. นายจักรพันธ์  สกุลจีน
2. นายชาติชาย  สันตะกาาร
 
92 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.36 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงษ์  บัวทอง
2. เด็กชายปรเมศว์  หัสดิน
 
1. นางปิยะนุช  ฉวาง
2. นายสงกรานต์  รัตนแสงศร
 
93 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายกิตติศักดิ์  สิทธิศักดิ์
2. นายปรารภ  กสิบาล
3. เด็กชายศุภกร  สุธรรมเมธา
 
1. นายก้องเกียรติ  นุชเครือ
2. นายอุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์
 
94 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายกวิน  ตันสิน
2. นายจักรกฤช  จันทรเพชร
3. นายภานุกร  ไกรเทพ
 
1. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ
 
95 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. นายพรชัย  ปั้นทอง
2. นายพฤกษ์  สุขเกษม
3. นายเทพนรินทร์  ทองส่งโสม
 
1. นายมานพ  นานอน
2. นายวรวุฒิ  แสงแก้ว
 
96 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณฐธร  รุกขเศรณี
2. นายนวฤทธิ์  เมืองศรีนุ่น
3. นายปภาวิน  ปิ่นทองพันธุ์
 
1. นางสาวศรีสมร  พันธุรัตน์
2. นางสาวสุขใจ  สิงสาโร
 
97 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายชยพล   มาช่วย
2. นายอรุณ   แก้วจันทร์
3. นายเจตน์ปกรณ์   ลาทัพ
 
1. นางปัญธาดา   จันทร์จิตรจริงใจ
2. นายเจริญ  จุลนันโท
 
98 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายภูวรินทร์  อรัณไกรพงศ์
2. นายวศุ  สว่างวงศ์
3. นายสุริวงศ์  อินทราช
 
1. นายนิคม  กาญจนาพงศ์
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
99 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นายชาญนัฏ   สามกรม
2. นายณัฐปคัลภ์  ราชนุ้ย
3. นายอับดุลอาดิล  แม็ง
 
1. นายเกียรติยศ  ศุภชัยรัตน์
 
100 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวธนัชพร  เชื้อแกม
2. นายภวิศ  เชิญถนอมวงศ์
3. นายวันเฉลิม  ปัตเมฆ
 
1. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
101 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายจิรันธนิน  ขนาบแก้ว
2. นายณัฐพล   เมียนเพชร
3. นายสรวีย์  ทองเลี่ยมนาค
 
1. นายปฐวี  กาลมิกาล
2. นายเชาวน์   สุวรรณชล
 
102 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 1. นายวศิน  เทียมทัต
2. นายศุภชัย  แบนคีรี
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญชูพันธ์
 
1. นายวิรัตน์  ขนาบศักดิ์
2. นายวิศวินทร์  สัตยธีรานนท์
 
103 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายธีรยุทธ  ด้วงหมุน
2. นางสาวประภัสสร  โยมา
3. นางสาวสุดารัตน์  ถาวร
 
1. นายจักรี  ฉิมเรือง
2. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
104 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นายจิราวุฒิ์  แก้วทุ่ง
2. นายธงไชย  สุดจันทร์
3. นายสุทธิพงษ์  ช่วยนุสนธิ์
 
1. นายสุริยัน  บิลหีม
 
105 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายณัฐวัตร  ทองบางหรง
2. นายธีรพงศ์  ชูช่วง
3. นายอัษฎาวุธ  คิดขยัน
 
1. นายดำรงค์  นาคพันธุ์
2. นายสุมิตร  สำแดงสาร
 
106 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กชายนราวิชญ์  ทองเพ็ชร
2. เด็กชายวัฒนพงศ์   หนูรักษ์
3. เด็กชายศุภณัฐ   เทิดเกียรติขจร
 
1. นายนาย อุดมศักดิ์  ตันติวิวัทน์
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
107 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนสตรีระนอง 1. นายคุณัชญ์  พ่อนุ้ย
2. นางสาวฐิติวรดา  อ้นสุวรรณ
3. นายวิศิษฏ์  เอี๋ยวสกุล
 
1. นายทวีเกียรติ  ดำเหลื่อม
2. นางสาวศศิ  ประทีป ณ ถลาง
 
108 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายนราศักดิ์  จันทบูรณ์
2. นายมนัสชัย  เวชกามา
3. นายอนุชาต  ชูสว่าง
 
1. นายราเชนทร์  ปานตุลย์
2. นายวิสุทธิพงศ์  ชูเพ็ชรพงศ์กุล
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงชุติมา  วังวิเสนทร์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงศาลา
3. เด็กหญิงปุณยธร  เพ็ชรคง
4. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ตันกุล
 
1. นางสาวสุชาดา  ผ่องแผ้ว
2. นายสุทธา  ชาลีทา
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวกมลชนก  เบ็ญชนะวงศ์
2. นางสาวปัฐมวรรณ  เลขจิตร
3. นางสาวปัทมา  คงชู
4. นางสาวสิริกาญจน์  หมื่นทอง
5. นางสาวเกศินี  พงศ์รักธรรม
 
1. นายกมล  เต็มรัตน์
2. นางสาวเบญจมะ  นาคะพงศ์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กหญิงนันทนัธ  กาหยี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เพ็ชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงสิริสกุล  เศรษฐสิทธิ์
4. นางสาวอรวรรณ  พลฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรศิริ  นาศรี
 
1. นางจิราภรณ์  คงเพ็ง
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวกัลยกร    มาศวงศ์ศา
2. นางสาวณิชากร    พฤกษ์อมรกุล
3. นายบุญรักษา   โสภาค
4. นางสาวศุภากร    เอี่ยมจิตต์
5. นายสุวิจักขณ์   เอี๊ยะตะกูล
 
1. นางสาวพิมระวี   อาจารีกุล
2. นายวัชริศร์   ปัญญาพุฒินันท์
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายกลวัชร  จันทร์บัว
2. นายกันตภณ  รักคำมี
3. นายคามิน  วิมลกาญจนา
4. นายวัชรพงษ์  รัตนภานพ
5. นายอลงกต  ตลึงจิตร
 
1. นางจิระพร  ชูชื่น
2. นางรุ่งทิวา  เย็นวิเศษ
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกัญญ์วรา  สิบพลาง
2. นางสาวกันทิมา  อินทะนา
3. นางสาวณัฏฐินี  พรมมัณธุ์
4. นางสาวพันทิวา  ชาญพลรบ
5. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่สุขเสมอ
 
1. นางวาสนา  ศรีช่วง
2. นายสันทัด  เพชรสม
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  นุชยา
2. เด็กชายปริญญากรณ์  สนพิพัฒน์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองแถบ
4. เด็กหญิงลลิตา  ชัยประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุชาดา  สุขมาก
 
1. นางสาวภัทรา  นิลเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์  รอดผล
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงปพิชญา  บุญหวังช่วย
3. เด็กหญิงปรีชญา  อึงรัตนากร
4. เด็กชายพงศ์พีระ  คงทอง
5. เด็กหญิงพิชญากรณ์  วรรณสกล
 
1. นางประไพพรรณ  บุญคง
2. นายไกรสร  วงศ์เอื้อเวทย์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงขนิษฐา   มูลสาร
2. เด็กหญิงจิรชยา   แก้วบุญ
3. เด็กหญิงจุฑามาส    สุขศรี
4. เด็กหญิงณิชกุล   หัตถเลิศ
5. เด็กหญิงสุกัญญา   ผลชู
 
1. นางขวัญตา   คชรินทร์
2. นางทิพย์วรรณ   ลีลาอริยะ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. นางสาวชลนิภา  ฉุยโรจน์ธรรม
2. นางสาวชุติมา  มณีพรหม
3. นางสาวระรินธร  ณ สงขลา
4. นางสาวสายฝน  ศรีสอาด
5. นางสาวอภิสรา  คงแก้ว
 
1. นางประไพพรรณ  บุญคง
2. นายไกรสร  วงศ์เอื้อเวทย์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวฐาปณี  อ้นเจริญ
2. นางสาวศศิวิมล  รัตนวัน
3. นายอชิตพล  ไชยแพทย์
4. นางสาวอณัญญา  เตชะภาส
5. นางสาวอรอนงค์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กิตินพวงษ์
2. นางสาวปัทมา  ชุมศรี
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ชัยราช
2. นายขจรยศ  มากทุ่งคา
3. นางสาวยุพารัตน์  ซ้ายชูจีน
4. นางสาวรัตนาวดี  ทองปาน
5. นายอัศวิน  พลานุวัฒน์
 
1. นางสาวภัทรา  นิลเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์  รอดผล
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 1. นางสาวกศิวรรณ  ศิริมาศ
2. นายทศพร  พงษ์นัยรัตน์
3. นางสาวธาดารัตน์  ดีเส็ง
4. นายธีรวัฒน์  พลับใหญ่
5. นางสาวสัณห์สิรี  นิลประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ทองธรรมชาติ
2. นายสุพจน์  ทองธรรมชาติ
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  ถิ่นมาส
2. นายฐิติ  เทพษร
3. นางสาวพิริยา  อนันตชัยวณิช
4. นายรามิล  เชาว์พาณิชย์เจริญ
5. นางสาววรธิดา  แสงโชติ
 
1. นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง
2. นายสุลตรณ์  หลังเกตุ
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. นางสาวกิติยา  คงดุก
2. นายณัฐพล  รักซัง
3. นางสาวลัดดาวรรณ  รัตนะโน
4. นายสมคิด  จิตสุภา
5. นายสราวุธ  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายภาณุพงค์  ปานเผือก
2. นางวันเพ็ญ  ทองบัว
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกริช  ประยูรชาติ
2. นายซัมซูดิง  หมานเหม
3. นางสาวญาดาภา  ปลัดจิ๊
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ซุ่นคง
5. นางสาวณัฐณิชา  เซี้ยห้วน
6. นางสาวณัฐพร  ไพบูลย์สมบัติ
7. เด็กหญิงธันยกร  สารมาศ
8. นางสาวนภัสสร  สุคนธปฏิภาค
9. เด็กหญิงนวพร  ไพศาลรัตนานุกูล
10. เด็กชายพจน์พงศ์  ประยูรวรรณ์
11. นายพัชรพล  ศรีมาทรัพย์
12. เด็กหญิงพู่ไหม  ไกรแก้ว
13. นางสาวภัทรานิษฐ์  โกยทา
14. เด็กหญิงสกลธร  สิงหพันธ์
15. นายสิริพงศ์  เหมือนพะวงศ์
16. นายสุทัศน์  ประสพสุขโชค
17. นางสาวสุพิชญา  ดำสี
18. นายอนันต์ยศ  ลิ่นแก้ว
19. เด็กหญิงอมลรุจี  สุขนิรัตน์
20. นางสาวอิสรา  เด่นดวงหทัย
 
1. นางสาวกฤษณา  อินทรภักดิ์
2. นางวัฒนี  อ่องแก้ว
3. นางสาววาสนา  บวรภิรมย์
4. นายสุพัตร  บุญแสง
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทะเลลึก
2. นางสาวชมพูนุช  เกื้อชาติ
3. นางสาวณัฐกมล  หวังผล
4. นางสาวตัสลีมะฮ์  ซอบีรีน
5. นายธนวิน  ทิ้งอีด
6. เด็กชายนพรัตน์  ชัยมานะ
7. เด็กชายนันทวุฒิ  ทะเลลึก
8. นายพลเทพ  สมศรี
9. นางสาวพิมพิไล  สูงใหญ่
10. นางสาววนิดา  อุตส่าห์
11. นางสาววรรณภา  บาโง้ย
12. เด็กชายวสันต์  เสียงยาว
13. นายวิวัฒน์  มูลกุล
14. เด็กชายวิศณุ  สิทธิชัย
15. นางสาวหัษติญา  แข่งขัน
16. นายอนุศรณ์  ทะเลลึก
17. นางสาวอรุณรัตน์  หมาดปีนัง
18. นางสาวโสรญา  หมาดสาหรน
 
1. นางจินตนา  อ่อนหวาน
2. นางชลิดา  เกื้อชาติ
3. นางสาวนิรมล  นวลจันทร์
4. นางวาสนา  ย่าสันติ
5. นายศิริ  ศิริรักษ์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 1. นางสาวกานติมา  โสมณวัฒน์
2. นางสาวชฎาพร  เพชรนิล
3. นางสาวทัศนีย์  เอี่ยมสุพรรณ
4. นายธนวัฒน์  ศรีเกษม
5. นางสาวธนาภรณ์  แก้วสุขใส
6. นางสาวธันยพร  นุ้ยพิน
7. นายนทีกานต์  เศษลือ
8. นางสาวนลินี  คูสาย
9. นางสาวปรียานุช  มีอยู่เต็ม
10. นายพิสิทธิ์  บุณนะอภัย
11. นายภานุพงศ์  เชื้อแก้ว
12. นางสาวภิชยาภรณ์  จันทรชู
13. นางสาวรัตติกาล  ม่งเก
14. นางสาววนิดา  โต๊ะพ่อ
15. นายสันติ  เพชรนุ้ย
16. นางสาวสุภาพร  ดำรักษ์
17. นางสาวหยก  บำรุงเวช
18. นายอชิระวิชญ์  โชครุ่งเจริญถาวร
19. นางสาวอทิตยา  กุศล
20. นายอานนท์  ทวีพันธ์
 
1. นายกฤษณธร  เกตุภูวงษ์
2. นางดวงพร  รอดคุ้ม
3. นางสาวภัทราวดี  แก้วผุดผ่อง
4. นายสุวโรจน์  สุดจิตร
5. นายอาสาด  ขุนเศษ
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  กลับคง
2. นางสาวขวัญฤดี  อนันตรัตนกุล
3. นายจักริน  ชื่นทับ
4. นายชาญวิทย์  อินทรมนตรี
5. นายณรงค์รัตน์  ยกจันทร์
6. นายธนวัฒน์  แก้วเอียด
7. นายธนากิจ  กิ้มเส้ง
8. นางสาวธิดารัตน์  ยอดซ้าย
9. นางสาวนริสา  โชติเพชร
10. นางสาวยุภาวรรณ  แสงสว่าง
11. นางสาวรัตติกาล  ขุนนะ
12. นายศุภวิชญ์  แก้วดีพร้อม
13. นายสมศักดิ์  คงศิริ
14. นายสิทธิโชค  นวลศรี
15. นางสาวอภัสราวดี  เมืองแก้ว
16. นางสาวอรวรรณ  เอียดขวัญ
17. นางสาวอรุณวรรณ  นวลออง
18. นายอัษฏาวุธ  วรรณะ
19. นางสาวอารีดา  สอนแก้ว
20. นายโชติพัทธ์  ศรีอนันต์
 
1. นางสาวธัญกร  สุมาธะโร
2. นางสาวฤทัยวรรณ  สุวพนาวิวัฒน์
3. นางสาวสมพร  สุภเพียร
4. นางสาวสุชาดา  รามไชย
5. นางสาวหทัยกาญจน์  นิลพันธ์
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชณารัตน์  เพ็งกุล
2. นายณัฐกิตติ์  จันทร์พุ่ม
3. นายดนุเดช  ด่านสกุลรัตน์
4. นางสาวทัศนียา  แก้วทับทิม
5. นายธนวันต์  รามศิลป์
6. นางสาวนัฐมล  เครือทอง
7. นางสาวนัทธิดา  คงณรงค์
8. นายบุญชัย  ทองมา
9. นายฟูอาดี  สมุทรสารัญ
10. นายภมร  อินทสอน
11. นายภัทรัตน์  ชูแสง
12. นายวรวัชร  พัวพันธ์
13. นายวุฒิศิลป์  รังสิตสวัสดิ์
14. นายศักดิพันธ์  เจริญรัตน์
15. นายศุภสิทธิ์  ผลแก้ว
16. นางสาวสมกมล  ชัยทอง
17. นายอภิสิทธิ์  เลิศพิทยานนท์
18. นายอรรถพงษ์  เพ่งพิศ
19. นายเจตวรรธ  ภัทรปกรณ์
20. นายเด่นภูมิ  ลิ้มวงศ์
 
1. นางลาวัลย์  ตันเถียร
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ผสารพจน์
3. นายสมชาย  เจริญฤทธิ์
4. นางสุคนธ์  เทพณรงค์
5. นายเพลิน  โอรักษ์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายกิตติศักดิ์   ทองพัฒน์
2. นายครองธรรม   ธรรมครองอาตม์
3. นายณัฐพงศ์   พรหมใจดี
4. นายณัฐวัฒน์   ขวัญเมือง
5. นายธนพล  บุญชู
6. นายธิติสรณ์   เอียดจันทร์
7. นายนฤเบศร   บุญชนะ
8. นางสาวพงศ์ผกา   พรหมคล้าย
9. นางสาวพนิดา   แสงอุทัศน์
10. นายพีระพงศ์   กุลเมือง
11. นางสาวพุธิตา   สีสังข์
12. นายภัทรดนัย    พูลพิพัฒน์
13. นางสาวภัทรวดี    เหล่าอั้น
14. นายรักษ์พงศ์   รักษ์กำเนิด
15. นายฤชากร   เนียมรุ่ง
16. นายศุภวิชญ์   กลิ่นหอม
17. นายสญชัย   จันทร์ปล้อง
18. นายอภินันท์   เสทิน
19. นายอลงกรณ์   บุญเพ็ชร์
20. นายเดชนิน   เฟืองเดช
 
1. นางทัศนีย์  สิทธิสุวรรณ
2. นางสาวนูรียะห์  เซ็ง
3. นางบัวมาศ  อุบลรัตน์
4. นางสาววรรณยุพา  กาญจนพงศ์
5. นายเกรียงศักดิ์  เมฆสุข
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ทรัพย์ไพบูลย์
 
1. นางสาววรารัตน์   นาพิรุณ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงปานปิติ  พลคณา
 
1. นางรุ่งรัตน์  ใยฤทธิ์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงอุมาพร  วรรณเพ็ชชา
 
1. นายวรรณนุรักษ์  ประโยชน์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. นายจรัญ  ซื่อตรง
 
1. นางสายใจ  ชุมแก้ว
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นางสาวศศิรัตน์   สำลี
 
1. นางสาวสุภาพร   บุญธรรม
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นางสาววัชราภรณ์  เล็กแก้วเกื้อ
 
1. นางสาวสมทรง  คงจินดามุณี
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายวรินทร  คลายกลิ่น
2. เด็กหญิงวาริน  สังข์เพ็ชร์
 
1. นางสาวพฤกษา  ชูช่วย
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คชภักดี
2. เด็กชายอัครเดช  บุตรทอง
 
1. นางวิไล  เจริญกุลพานิช
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  สังข์กรด
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวรรณ
 
1. นางชบาน้อย  ชัยทอง
2. นางฤตินันท์  ไชยสงคราม
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 97.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ทิพย์เสภา
2. นายธีรศักดิ์  พันธ์พืช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ทองศรี
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวจารุภัทร  เทพเพชรรัตน์
2. นายสุทธิภัทร  อุบล
 
1. นางจุฑารัตน์  ปลื้มกมลา
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจตุรงค์  บุญขันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพฤกษา  ชูช่วย
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นางสาวกนกกร   ใจสงเคราะห์
2. นางสาวณัฎฐ์จรีย์   ต้นโพธิ์
3. นางสาวณัฐมน   นวนสุวรรณ์
4. นางสาวดาราวลี  วิไลแสงจันทร์
5. นายต้นปอ  ขวัญยืน
6. นายบุญทวี  ช่างเหล็ก
7. นายปริชญ์  ชูศักดิ์
8. นายภูเบศ  จำนรรจ์พร
9. นางสาวศิริพรหม   ตัณฑัยย์
10. นายอภิมุข  บุญศรี
 
1. นางสาวภัทรภร  เอียดยอด
2. นายวิษณุ  ช่วยบำรุง
3. นางสุปราณี  รอดเซ็น
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติยา  เคี่ยมการ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชูแก้วร่วง
3. นางสาวรัชดา  ร่างมณี
4. เด็กหญิงวรัญญา  วรรณบวร
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา  บัวแดง
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  เดชภักดี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  หัสชัย
8. นางสาวสุดารัตน์  ไกรแก้ว
9. นางสาวสุรารักษ์  ไทยมิตรชอบ
10. เด็กหญิงอพัสณี  แกล้วกล้า
 
1. นายประพิศ  วงศ์วิชชากร
2. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
3. นางสาวหัถญา  ศิลปสงวน
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีซังส้ม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใยบัว
3. เด็กหญิงขัตติยา  พรหมสุวรรณ
4. เด็กหญิงนภสร  ภู่ทอง
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉิมสอาด
6. เด็กหญิงนิชานันท์  จันทสุริวงค์
7. เด็กหญิงพันธ์กมล  จิตร์ไพศาลศักดิ์
8. เด็กหญิงรวิพร  งามสิงห์
9. เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีสังข์
10. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  พรมประสิทธิ์
 
1. นางกัลยา  แขวงรถ
2. นางภาณุมาศ  นาควิเชียร
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์  จันทรชิต
2. นางสาวชมพูนุท  แจ้งสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พรหมมา
4. นางสาวณิชกานต์  จุลจงกล
5. นางสาวทัศมล  พันชนะ
6. เด็กหญิงธนัญญา  อ๋องสุทธิ์
7. นายธนากร  หวันกะเหร็ม
8. นางสาวนฤมล  เซ่งปุ้น
9. นางสาวปิยนันท์  วัยวัฒน์
10. นางสาวปิยะลักษณ์  ศรีเมือง
11. นายภควัต  พรหมจิต
12. นางสาวศิรดา  จีนสีคง
13. นางสาวสิรภัทร  บริบรูณ์
14. นางสาวอภิชญา  บุรินสุวรรณ
15. นางสาวเสาวณีย์  ชูละเอียด
 
1. นางศุภาณัณ  ร่วมสุข
2. นางสมพร  ทองสมัคร์
3. นางสาวอัศนีย์  บัวสาม
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศิริมณีบุญ
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  บัมเรลชารกี
3. เด็กชายณัฐกันต์  มหาลีวีรัศมี
4. นางสาวธีรนิดา  จิตณรงค์
5. นางสาวนันทกมล  เสงี่ยมรักษ์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษเพชร
7. เด็กหญิงประภัสรา  เชตรี
8. เด็กหญิงพรธีรา  เขียวหวาน
9. เด็กหญิงพรพรรณ  หอมสมสวย
10. เด็กหญิงพัทธมน  ระวังสาสน์
11. นางสาวลลิตา  เดวิเลาะ
12. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เลาเออร์
13. เด็กหญิงสโรชา  น้อยกล่ำ
14. เด็กชายอติชาติ  ชูชาติ
15. เด็กหญิงไพลิน  เนาแมน
 
1. นายครรชิต  หัสเกิด
2. นางจีรพร  หัสเกิด
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นางสาวกรกมล  ทีปไพบูลย์
2. นางสาวจุฑามณี  บรรเทิงกุล
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ย้วนเศษ
4. นางสาวณัฐริญา  ศรีอาวุธ
5. เด็กหญิงดรัญรัตน์  ทองปรุง
6. นางสาวธันย์ชนก  คงถิ่น
7. เด็กหญิงพิชญ์ธิดา  เย็นทั่ว
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  นกทวี
9. นางสาวยุวดี  ยวนเศษ
10. นางสาววนิดา  ชีทอง
11. นางสาวศิริพร  บุญประกอบ
12. นางสาวสิรีธร  วุฒิยา
13. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ช่วงสูงเนิน
14. นางสาวอัจจิมา  เพียกุนา
15. เด็กหญิงอิงทุอร  เปียกบุตร
 
1. นางสาวกานดา  บุตรไกร
2. นายตรีพล  หนูศักดิ์
3. นายอ่าหนัด  เกกินะ
4. นางสาวเลอลักษณ์  จันทร์เกษ
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงสลิลธาร  เอ่งฉ้วน
3. เด็กหญิงอังคณา  เจริญพร
 
1. นางสุภางค์  เอ่งฉ้วน
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงนภัสสร  รัตวิวัฒนาพงศ์
2. นายวรัญญู  ไชยมล
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สวัสดิกุล
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชุติมา  เผือกสวัสดิ์
2. เด็กชายพรศักดิ์ชัย  ทรัพย์มี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายสุนันท์  วงศ์เทเวศ
2. นางสาวโสรยา  พัฒทวี
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวตัสนีม  เพ็ชร์นูร์
2. นางสาวนาเดียร์  กอเดร์
3. นางสาวยามีด๊ะห์  มูหามัด
 
1. นางสาวนูรีมัน  อุนชูแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวบุตรี  ณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  คำแหง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุรัตน์
 
1. นางจินตนา  สุวรรณสิงห์
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวจันทิมา  ขาวแก้ว
2. นางสาวบุศรินทร์  สมัยสงฆ์
3. นางสาวมลธิรา  แก้วยอด
 
1. นางสุริยัน  รอดเซ็น
2. นายอนันต์   รอดเซ็น
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  โสภัณณา
2. เด็กชายรัตนกร  พากเพียร
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. เด็กหญิงฌามิญช์  ชูวิริทธิ์พล
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีริภาพ
 
1. นายวีระพัฒน์  ปานยิ่ง
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ฟองสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรประกายทิพย์  หนูสงค์
 
1. นางอรุณรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาววธูสิริ  จูประทานสุข
2. นายไกรวงศ์   โตทับเที่ยง
 
1. นางนงเยาว์  กลอนสม
2. นายอังคาร  จันชัยชิต
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวจีรวรรณ  กาลจิตร์
2. นางสาวมนัสวี  แขดวง
 
1. นางสุวิมล  ชัยพราหมณ์
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวมัลลิกา  ดีบุก
2. นายวุฒิศิลป์  รังสิตสวัสดิ์
 
1. นายธัชกรณ์  จาทอง
2. นายบุญเลิศ  เมตตาวิมล
 
160 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมศึกษา 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  อรรถประจง
2. เด็กหญิงวรนุช  ภูหญ้า
3. เด็กหญิงอุทุมพร  แก่นทองจันทร์
 
1. นายเกริกเกียรติ  จำนง
 
161 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกมลภพ  พรหมโชติ
2. เด็กหญิงคณากร  อุ่นเสียม
3. เด็กหญิงคัทยวรรณ  วรรณโน
 
1. นายจีระพงษ์  ทองจันทร์
2. นางพรรณี  อินทรปาน
 
162 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงภัทริน  เจนชูบัว
2. เด็กชายศาสนะ  แก้วแฝก
3. เด็กหญิงเบญญา  พลประสิทธิ์
 
1. นางมาลี  เพ็ชรกาศ
2. นายวีระชาติ  จันทรัตน์
 
163 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐปภัสร์  จตุรงค์พรเลิศ
2. นางสาวมัชฌิมา  มรรคา
3. นางสาวมัชฌิมาศ  มรรคา
 
1. นางสาวมยุรี  เพ็ชรมาลัย
2. นายอุทิศ  อนุภาพ
 
164 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. นางสาวกมลรัตน์  แข็งแรง
2. นางสาวกีรัติกานต์  จำนงลักษณ์
3. นางสาววิชุดา  เจริญศักดิ์
 
1. นายภานุวัฒน์  ลิมาน
2. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
165 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวจิตราภร  อ๋องสกุล
2. นางสาวมานิตา  อัศวอารีย์
3. นางสาวอัญชิษฐา  อินสะโร
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
166 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. นายธงชัย  ชูสงค์
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
167 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายศุภจักร  ณ ระนอง
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
168 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พันเยาว์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
169 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวชนิกานต์  ขุนแก้ว
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
170 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกุลภาวลัย  สุขนิตย์
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
171 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธิปก  สุวรรณมณี
 
1. นางทัศนีย์  เกตุแก้ว
 
172 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
173 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอนันดา  สุดประสงค์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
174 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  วัฒนะสงค์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
175 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายอภิรักษ์  สิทธิโม
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
176 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวฑาริกา  หนูเอี่ยม
 
1. นายกัมพล  หวันหม๊ะ
 
177 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายปวินทร  วงค์สุวรรณ์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
178 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชุมภู
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
179 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายพิทวัส  ณ นคร
 
1. นายกัมพล  หวันหม๊ะ
 
180 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. เด็กชายวัชรินทร์   พัฒน์ขาว
 
1. นายอุดม  พุ่มมณี
 
181 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวด 1. นางสาวกัลยรัตน์  หนูช่วย
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
182 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
183 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1. นายรุ่งอรุณ  บุญปลูก
 
1. นายกำแหง  จันทร์เขียว
 
184 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงพรชนิทว์  ชุมทอง
2. เด็กชายอิสรภาพ  สุดกิจ
 
1. นายนนท์ปวิธ  เพชรสุทธิ์
2. นายสดุดี  สังขมณี
 
185 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กหญิงปริศนา  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงวรรวิศา  สงแก้ว
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
186 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงญารัตน์  ทองมาก
2. เด็กหญิงญาเรศ  ทองมาก
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
187 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่แต้
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
188 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงฐิติโสภา  สุขนิตย์
 
1. นายโกวิทย์  ประทุมสุวรรณ
 
189 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายรชต  มะลี
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
190 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายภาณุมาศ  สุทธิสังข์
 
1. นายศิษฐวุฒ  จันทรกรานต์
 
191 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 1. นายวิทยา  เชื้อสง่า
 
1. นางเสาวนีย์  ชลธี
 
192 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยาวิทยา 1. นายสรศักดิ์  พรหมเชื้อ
 
1. นายจงรักษ์  ขุนชำนาญ
 
193 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พลหาญ
2. เด็กหญิงนัทธมน  พึ่งญาติ
3. เด็กชายสิทธิชัย  มณีพรหม
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
194 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายนาวิน   แดงนวล
2. เด็กชายวัชรพงษ์   อารมณ์ฤทธิ์
3. เด็กชายอดิเทพ   นิ่มแก้ว
 
1. นายชลันธร   ดาวกระจ่าง
2. นายวิโรจน์   ปลอดทอง
 
195 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายปริญญา   เกศสุวรรณ
2. เด็กชายพนาดร  ศรีวาลัย
3. เด็กชายภานุพงษ์  จารีมุข
 
1. นายศุภฤทธิ์  เกตุสกุล
 
196 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  พินทอง
2. นางสาวสุทธิศา  ไพรัตน์
3. นางสาวอรวรา  หนูคง
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
197 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายพงศกร  คำคง
2. นายพิทักษ์พงษ์  ทองลัง
3. นายภานุวัฒน์  หมื่นผล
 
1. นางสาวนริสา  สุบาโกย
2. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
198 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวด 1. นายณัฐวัตร  วงศ์จุ้ย
2. นายยุทธพงศ์  มีชนะ
3. นางสาววิลาสินี  สงแก้ว
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ
 
199 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงอรยา  เกสรินทร์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
200 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาววนิดา  เอียดนุ่น
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
201 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงวสิกา  จริตงาม
 
1. นางสาวณัฐทิชาภัทร  จงตรอง
 
202 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
203 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวพิชญาภรณ์  สุงคาสิทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
204 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวปิยธิดา  หมั่นกิจ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
205 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงนฤมล  สุภัคศิริประสาน
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
206 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายอณาวิล  บุญมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  นกเพชร
 
207 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพชรติ่ง
 
1. นายฉูอีบ  ยาชะรัด
 
208 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายณรงค์วิทย์  ศักดิ์ทิพยรัตน์
 
1. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
 
209 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายอนุภัทร  เจริญลาภ
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
210 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ถิกิจ
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
211 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกฤติน  คชคีรีเดชไกร
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
212 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายวัฒนวิชญ์  เจริญพงศ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
213 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สว่างเดือน
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
214 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวันชัย  เต็มวิริยะกุล
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
215 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายวรากร  เบ่าอุบล
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
216 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายวรเทพ  ท่าจีน
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
217 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายนันทวุฒิ  ช้าเป็นการ
 
1. นายธฤษฎา  เมืองสีทอง
 
218 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายเจียระไน  รัตนะ
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
219 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายชัยชาญ  คงสม
 
1. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
 
220 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายบงกช  ทองย้อย
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
221 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา 1. นายธนพล  ชลเขตต์
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีไชย
 
222 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายวรพล  ธานีรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
223 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  เพ็งหนู
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
224 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อัตโถปกรณ์
 
1. นายชนินทร์  บุญชูประภา
 
225 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   อนุชาญ
 
1. นายศุภรัตน์  อนุชาญ
 
226 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายคณิน  เพชรวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
227 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวธัญชนก  จันทรนิล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
228 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายกฤษฎา  รอดสง
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
 
229 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์ยก
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
230 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กชายกันตินันท์  สมัยคมสันต์
 
1. นายธนาวุฒิ  ชุมทอง
 
231 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 79.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ทองกรณ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
232 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวสิริกร   บัวทอง
 
1. นางสาวอิสรีย์    ศรีงาม
 
233 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาววรวลัญช์  มะโนสนีย์
 
1. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
 
234 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวพัชรนันท์  รัตนไชย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  อินทรมาตย์
 
235 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวปณิดา  สุริยะจันทร์
 
236 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายบุญยเกียรติ  สะอาด
 
1. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
 
237 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กชายพงศธร  บุญหนู
 
1. นายคฑาวุธ  พรหมลิ
 
238 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวสวรส  พฤกษะศรี
 
1. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
 
239 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายมัชฌิม  บุญคง
 
1. นายพลกฤษณ์   เที่ยงเทศ
 
240 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. นายอาทิตย์  อรุณกิจ
 
1. นางรุ่งนิจ  บัวชุม
 
241 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมฤทธิ์
 
1. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
 
242 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  คำศรี
 
1. นางประทุม  บัวเพชร
 
243 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงปฏิณญา  คลังนิมิตร
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
244 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายวิศรุต  แซ่จุ่ง
 
1. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
 
245 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวจิตรา  กาญจนรัตน์
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
246 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายสมภพ  มีสุข
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
247 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
248 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ฟองคำ
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
249 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ฉิมแสง
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
250 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
251 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวญาติกานต์  ทองรักษ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
252 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายเอกฉัตร  ใจแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  นกเพชร
 
253 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายเศรษฐบุตร  รอดสีเสน
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
254 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายสิทธินนท์  อินทร์มณี
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
255 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อุดมคุณ
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
256 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายอานนท์  คันธานนท์
 
1. นายนันทวิทย์  นิ่มจงจิตร์
 
257 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายศุภฤกษ์  เล็กกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
258 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองถลาง 1. นายอนิรุทธ์  รักฤทธิ์
 
1. นางสาวสุกานดา  นิลสุข
 
259 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวญาติกานต์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  มะสัน
4. เด็กหญิงนันทวัน  ศรีพิจิตร
5. นายปัญญา  โคนาหาญ
6. นายปิยะสิริ  ตั้งสุจริตธรรม
7. นางสาวพิชญาภรณ์  สุงคาสิทธิ์
8. นายสมภพ  มีสุข
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
260 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวญาดา  บุญทรง
2. นางสาวธิดาแก้ว  เกสรินทร์
3. เด็กชายนราธิป  ธนาวุฒิ
4. เด็กหญิงปาจรีย์  แซ่จึง
5. เด็กหญิงพรศิริ  สุมงคล
6. เด็กหญิงวรัญญา  ศิริปัญญา
7. นางสาววราทิพย์  รัตนสุภา
8. เด็กหญิงอรยา  เกสรินทร์
9. เด็กหญิงอริสรา  ศรีนวล
 
1. นางสาวนิศาชล  จริตงาม
2. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
261 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายกฤชฎากร  บุญคง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  สุระกา
3. นางสาวธิดารัตน์  สมพงศ์
4. นายธเนส  มีศิริ
5. นางสาวพิชญา  อินทร์สุวรรณ
6. นายพิชัย  ถูกชัยภูมิ
7. นายมัชฌิม  บุญคง
8. เด็กชายศุภพิพัฒน์  จีบประดับศรี
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
 
262 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกฤติน  คชคีรีเดชไกร
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
3. นายชัยชาญ  คงสม
4. นายณรงค์วิทย์  ศักดิ์ทิพยรัตน์
5. นายธาร์ปกรณ์  มณีช่วง
6. เด็กชายบุญยเกียรติ  สะอาด
7. เด็กชายภูริเดช  สุวรรณจุณีย์
8. นางสาวรุ่งรัตน์  อ่อนพรม
9. นายวันชัย  เต็มวิริยะกุล
10. นายวิศรุต  แซ่จุ่ง
11. นางสาวสวรส  พฤกษะศรี
12. นายอภิชัย  จันทร์เกษ
13. นายเจตนิพัทธ์  ตันจะโร
14. เด็กหญิงเพียงรวี  วีระวรรณ
15. นายเสริมศักดิ์  จันแก้ว
 
1. นายกฤษฏิ์  โพชนุกูล
2. นายประสาสน์  แก่นกระจ่าง
3. นายพัทธพงศ์  ขุนสุยหนู
4. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
 
263 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจรรนภา  ศรีสุวรรณ
2. นายจิตติ  รัตนพันธ์
3. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
4. นางสาวธัญชนก  จันทรนิล
5. เด็กชายธีรวัฒน์  คงวัดใหม่
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแหง
7. เด็กชายรัฐพงศ์  อุปฐาก
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี  โมฬี
9. เด็กชายวัชรินทร์  ถาวรวงษ์
10. เด็กชายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
11. เด็กชายศิรดนัย  ขาวเรือง
12. นายศิริชัย  ชัยทิพย์
13. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
14. เด็กหญิงเกษรัตน์  เกตุชู
15. นางสาวเกษรา  เกตุชู
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
2. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
264 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกรกนก  พิมพ์ทอง
2. นายจักรภัทร  วรรณแสงทอง
3. นางสาวธนพร  รัตนจินดา
4. เด็กชายธนพัต  ไกรสินธุ์
5. นางสาวพิมพ์สิริ  ประเสริฐสิน
6. เด็กหญิงภักคิชญา  สง่า
7. เด็กชายมานะ  ศรีสงคราม
8. นางสาวรักษ์สิริ  แก้วล่องลอย
9. นายรัฐพล  ชูไกรไทย
10. นางสาวลักษิกา  ซังเรือง
11. นางสาววีรภัทร  คงจร
12. นางสาวศรัณยา  สง่า
13. นายสมภพ  สุขารมย์
14. นายสิทธิพร  ดวงสุวรรณ
15. นายอนันตพร  โนรี
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
2. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
265 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจรรนภา  ศรีสุวรรณ
2. นายจิตติ  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงชุลีพร  เกตุแก้ว
4. เด็กชายธัชพล  สุทธิวา
5. นางสาวธัญชนก   จันทรนิล
6. เด็กชายธีรวัฒน์  คงวัดใหม่
7. เด็กชายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
8. นายศุภมงคล  สากำสด
9. นางสาวสิริกานต์  พรหมมัญ
10. นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง
11. นางสาวเกษรา  เกตุชู
12. เด็กชายเศรษฐบุตร  รอดสีเสน
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
2. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
266 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายกรกฤต  ศรีเรือง
2. นายกิตติชัย  ท่ากลาง
3. นายฆนาการ  ช่วยนุกูล
4. นางสาวณิชกมล  แก้วทอนช้าง
5. นางสาวพรนัทฐา  บือกุศล
6. เด็กหญิงพัตธรา  พิมพ์ทอง
7. นางสาวมณีรัตน์  สะสมสงค์
8. นางสาววรางคณา  แสงทองน้อย
9. เด็กชายวัชริศ  สระทอง
10. เด็กชายศราวุฒิ  รักบางบูรณ์
11. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข
12. นางสาวสุวิมล  ศรีรักสูงเนิน
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นางสาวนงนุช  บุญเรือง
4. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
267 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ฟองคำ
2. เด็กหญิงนฤมล  สุภัคศิริประสาน
3. นางสาวนลินี  ลั่นสิน
4. เด็กชายนันทวัฒน์  สันโดษ
5. เด็กชายนิภัทร์  มิ่งขวัญ
6. เด็กหญิงบุญธิญา  ทองเรือง
7. เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมสวัสดิ์เดชา
8. เด็กหญิงปิยธิดา  สุดสวาท
9. เด็กหญิงภัสนันท์  พิกุลผล
10. นางสาววาทินี  บุญประกอบ
11. เด็กหญิงศศิธร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
12. นางสาวอุไรวรรณ  คิดดี
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
2. นายสมหมาย  มโนการ
3. นายเจนสกนธ์  ศรัณย์บัณฑิต
4. นายแวอุมา  อาแว
 
268 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวกมลฉัตร  ชูช่วย
2. เด็กชายกันตพัฒน์  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงชนรรค์เดวี  วี.บาลัน
4. นายชินภัทร  ชุณหวิริยะกุล
5. เด็กหญิงณัฏฐ์  พ่วงแสง
6. เด็กหญิงทิพยมาศ  รักช้าง
7. เด็กหญิงนัชปิญาพร  ผุดผ่อง
8. นางสาวนิลาวัลย์  พานิช
9. นายปริญญ์  เปลี่ยนศิลปชัย
10. เด็กหญิงปานตะวัน  ไฝทอง
11. นางสาวพนิดา  ศรีตะปิยะ
12. เด็กหญิงพิชญานิน  จันทร์สมบูรณ์
13. เด็กหญิงภวรัญชน์  ปัตตะพัฒน์
14. นางสาวมุกดาวรรณ  แก้วสุวรรณ์
15. เด็กชายรัชชานนท์  มัญยานนท์
16. เด็กชายวีรวิชญ์  โทแก้ว
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปาลานุพันธ์
18. นางสาวสุพัตรา  ฉิมหนู
19. เด็กชายอณาวิลา  บุญมณี
20. นางสาวอันดามัน  เทพญา
21. นายเอกฉัตร  ใจแก้ว
 
1. นางกัลยา  ไชยศร
2. นายกิตติพงศ์  เลิศคารม
3. นายสุรศักดิ์  นกเพชร
 
269 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวกรณัฐ  เตชะยศสกุล
2. นายกฤชฎากร  บุญคง
3. เด็กชายขจรศักดิ์  สุระกา
4. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญสินธ์ุ
5. เด็กหญิงจุฬาวดี  ชูคุ้มภัย
6. เด็กหญิงญัฐธิดา  เนตรอนันต์
7. เด็กชายต่อลาภ  จิ๋วพัฒนกุล
8. เด็กหญิงทัชพร  ณ พัทลุง
9. นายธรรมมาท  โชคราช
10. นางสาวธิดารัตน์  สมพงศ์
11. นายธเนส  มีศิริ
12. นางสาวพิชญา  อินทร์สุวรรณ
13. นายพิชัย  ถูกชัยภูมิ
14. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พิพิธ
15. นายภีมพล  แท่นสงค์
16. นายมัชฌิม  บุญคง
17. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รัดเกล้า
18. นายวริทธ์ธิพงษ์  อัครพิภัทรกุล
19. นางสาววิลัยพร  ชัยชนะ
20. เด็กชายศุภพิพัฒน์  จีบประดับศรี
21. เด็กชายสิรวิชญ์  หลีวิทยานนท์
 
1. นายพลกฤษณ์  เที่ยงเทศ
2. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
270 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกรียงณรงค์
2. เด็กหญิงกมลชนก  พลศรี
3. เด็กชายกรกฤต  ศรีเรือง
4. เด็กหญิงฌามัญดา  พูลแก้ว
5. เด็กหญิงญาณินท์  ทับเพชร
6. เด็กชายธนวุฒิ  สถิตจันทรากุล
7. เด็กหญิงนรินธร  เทพรักษา
8. เด็กชายนันทิพัฒน์  เกิดทอง
9. เด็กหญิงนุชนาถ  ณ นคร
10. เด็กหญิงบงกช  บุญทอง
11. เด็กหญิงภัทราพร  ทองกระจ่าง
12. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
13. เด็กหญิงรัชฎาพร  จันทร์ทอง
14. นางสาววรางคณา  แสงทองน้อย
15. เด็กชายสมบูรณ์  กุศลสนอง
16. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนนุกูล
17. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข
18. นางสาวสุวิมล  ศรีรักสูงเนิน
19. เด็กหญิงอุษณีย์  คงเสือ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำจันทร์
21. เด็กชายเอกราช  นวลขาว
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
2. นายจักรชัย  สายมณี
3. นายธเนศ  คำพรรณ์
4. นางสาวนงนุช  บุญเรือง
5. นายสุริยา  แป้นถนอม
6. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
271 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โอสถศรี
2. นางสาวกัณฐิกา  นิลวัตร
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รานวล
4. เด็กหญิงจิรนันท์  ชุ่มชื่น
5. นายชยธร  ราชเรืองศรี
6. นายชยังกูร  หนูหอม
7. เด็กชายชวนินท์  สืบวงศ์
8. เด็กหญิงฐิติวรดา  มุสิกพันธ์
9. นายณัฐนนท์  บัวทอง
10. นายณัฐวุฒิ  หมัดอ่าหมีด
11. นางสาวถลัชนันท์  ชูคง
12. นายธนพนธ์  สุวรรณโณ
13. นายธนภูมิ  เหมือนหนู
14. นางสาวนพวรรณ  พูลทรัพย์
15. นายปฏิพัทธ์  ศรีจันทร์
16. เด็กหญิงปริยฉัตร  ฆังคะมโณ
17. นางสาวปิยพร  แจ่มจำรัส
18. นายพัฒนกร  หุลกิจ
19. นายภวนนท์  พรหมอินทร์
20. นางสาวภัทรนันท์  ศรีสุมาลย์
21. เด็กชายภานุวัฒน์  ดำคง
22. นางสาววรรณกานต์  เกลี้ยงแก้ว
23. นางสาววิชุดา  จันทร์แสง
24. เด็กหญิงวิภาพร  เจริญศรี
25. นายวีรยุทธ  บุษบา
26. นายศรันธ์  สุวรรณโณ
27. เด็กหญิงศาวนีย์  สุขไสย
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานเมือง
29. นายศุภณัฐ  อ่อนเจริญ
30. นายศุภโชค  โชติกรณ์
31. นางสาวสุทธิดา  ยามา
32. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  สุวรรณพงศ์
33. เด็กหญิงสุภาวี  ศรีสุวรรณวิเชียร
34. เด็กหญิงอภิชญา  ขุนนวน
35. นายอลงกรณ์  ดำมี
36. เด็กหญิงเกสรา  ชะนะ
37. นายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรือง
38. นายเสริมศักดิ์  ไชงาม
39. นางสาวโยธากา  รสิตานนท์
 
1. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นายสากล  สืบวงศ์
4. นายสุรพล  ธนแก่น
5. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์จิระ
 
272 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกชมน  ชูชื่น
2. นางสาวกตัญชลี  ทองคำ
3. นายกมล  รัตนบุรี
4. เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรีวิหค
5. นายกฤษฎางค์  สังข์ศิลป์ชัย
6. นายจักรกฤช  ปุนทะมุณี
7. นางสาวจันทิรา  ชอบหวาน
8. เด็กหญิงจิตรา  พรหมเพ็ญ
9. เด็กหญิงชลิวรรณ  รัตนะวงศ์
10. เด็กหญิงณัฐฌาน์  ใจกระจ่าง
11. เด็กชายณัฐพล  ชุมวงศ์
12. เด็กหญิงธันยพร  เซ่งหนู
13. เด็กหญิงนิสิตา  นัสฐาน
14. เด็กหญิงพรพิมล  มณีโชติ
15. นายพัฒพงษ์  จินดาโชติ
16. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสือรุ่ง
17. นางสาวมณเฑียรทิพย์  จันทร์แก้ว
18. เด็กหญิงมายาวีย์  สุวรรณพฤกษ์
19. เด็กชายยศนันท์  ขุนทอง
20. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วใจจง
21. นายวรุตม์  แร่ทอง
22. นางสาววัลวิภา  ว่องไว
23. เด็กชายวิษณุ  หมกทอง
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อักษรนำ
25. เด็กชายศุภกร  บุตรเอก
26. เด็กชายสราวุธฒ์  แก้วมีชัย
27. นายสิทธิชัย  สุขขา
28. นางสาวสุธารัตน์  พลอยมุกดา
29. นางสาวหทัยชนก  ฉุ้นย่อง
30. เด็กหญิงหทัยทัต  หนูทอง
31. เด็กหญิงอชิรญา  รสมาลี
32. เด็กหญิงอติกานต์  สมพงศ์
33. เด็กชายอนาวิล  ด้วงแป้น
34. นางสาวอรวรรณ  บุญยัง
35. นางสาวอุษาทิพย์  ธารเนตร
36. นางสาวเกศสินี  หนูสงค์
37. นางสาวเพียงเพ็ญ  พังพี
38. นางสาวเสาวนีย์  สังข์ชุม
 
1. นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์
2. นายประเสริฐ  พงษ์เกษมพรกุล
 
273 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  รอดสอง
2. นางสาวกฤษณา  เรืองทองเมือง
3. นายกฤษดา  ศรีทองหนู
4. นางสาวจันทร์จิรา  พรหมสมบัติ
5. นางสาวจิรารัตน์  เขียวบุญจันทร์
6. นายชัยวัฒน์  ขวัญทอง
7. นายชานุ  เชาวลิต
8. นางสาวณัฐพร  ฤทธิ์มาต
9. นางสาวดวงทิพย์  ศรีรักษา
10. นางสาวทิตติยา  สุดเสริฐ
11. เด็กหญิงนงลักษณ์  คงนวน
12. นางสาวนลินทิพย์  สุวรรณแก้ว
13. เด็กหญิงนุ่นนภา  ศรีหะรัญ
14. นางสาวปนิดา  ดำชู
15. นายประสิทธิ์พร  บุญกุศล
16. นายพรชัย  พูลพล
17. นายพฤทธิ์  อินทร์อักษร
18. นายภานุวัฒน์  คงมาก
19. นางสาวยิ่งลักษณ์  บัวสังข์
20. เด็กชายรัฐกิจ  เนียมเกลี้ยง
21. นางสาวฤดี  จันทร์นก
22. เด็กหญิงวรรณ์นิสา  ราชแป้น
23. เด็กชายวิกรม  รักเอียด
24. นายศตวรรษ  ไทรแก้ว
25. เด็กหญิงศิรินาฏ  พรหมเมือง
26. นายสิริภิวัฒน์  พันธ์ดี
27. เด็กหญิงสุขรดา  เสนแก้ว
28. นางสาวสุภาวดี  นิจปราณ
29. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทะนะ
30. นายอธิเบส  พานทรัพย์
31. เด็กชายอนุศักดิ์  พูลแก้ว
32. นางสาวอรไพลิน  ทองหนูเอียด
33. นายอัศวเทพ  มนตรี
34. นายเฉลิมชัย  ไชยฉิม
35. นางสาวเพชรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์
36. นางสาวเพลงอักษร  มูลตรีมา
37. เด็กหญิงเมษยา  ปานดำ
38. เด็กหญิงแพรวา  เรืองระยับ
 
1. นางจิราพร  ควนวิไล
2. นางชุติมา  วินิโย
3. นางสาวธนพร  ทองลมุล
4. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล
5. นางสาววิภาณี  สุวภา
6. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์
7. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์
8. นางอารมย์  มีชนะ
 
274 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกชกร  แก้วมณี
2. นางสาวกัญญ์วรา  อินจม
3. เด็กหญิงกุณาทัย  ศรีวิเชียร
4. เด็กหญิงกุลธิดา  เพ็ญแก้ว
5. นางสาวจิตติมา  คงสุข
6. นางสาวจิรัชยา  วงษ์ชาลี
7. นางสาวจุฑารัตน์   คงเมฆ
8. นางสาวฉัตรชนก  แก้วพิบูลย์
9. นายชัยพัฒน์  มุสิกะรักษ์
10. นางสาวชุติกานต์  ปานช่วย
11. นายณัฐนนท์  คงประสม
12. นายณัฐพงษ์  ขาวกริบ
13. นายธนพนธ์  ดำส่งแสง
14. นายธนพล  เพ็ชรสิงห์
15. นางสาวธนัชชา  ชุมชาติ
16. นางสาวธนัชพร  ปัญญานุกิจ
17. นางสาวนันทนิตย์  สิทธิสุนทรวงศ์
18. นางสาวนันทรัตน์  หลิมเฮงฮะ
19. นางสาวนุชนารถ  จันมา
20. เด็กหญิงนูร์ฮัสมาห์  บือโต
21. เด็กหญิงน้ำฝน  ชูภักดี
22. นายบริพัทธ์  คุณสงค์
23. นางสาวบุษยวรรณ  แสงจันทร์
24. นายภีมวัจน์  พจนากนกกุล
25. นางสาววริศรา  เส้งเสน
26. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่ลิ่ว
27. นางสาววิลาวรรณ  กูสัน
28. นางสาวศรสวรรค์  เกียรติสันติกุล
29. เด็กหญิงสมฤดี  สุขยะฤกษ์
30. นายสหภาพ  เกิดทิพย์
31. เด็กหญิงสุชาดา  สุขมาตย์
32. นางสาวอรุโณทัย  อนุสาร
33. นายอานนท์  มณีวรรณ์
34. นางสาวอุดมภรณ์  วุฒิศักดานนท์
35. นางสาวเมธาวี  แซ่ชิ้น
36. นายเอกรัช  กุลนิล
 
1. นางนวมนตณ์  มากมี
2. นายบงการ  เชี่ยวชาญยนต์
 
275 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิ่มโอ่
2. นายกิตติศักดิ์  ชิตชลธาร
3. นายจตุรงค์  ว่องม่อย
4. เด็กชายจักรี  เดชนุ้ย
5. นายจิรศักดิ์  เล่าส้ม
6. นางสาวจุฑามณี  ซุยกิม
7. นางสาวฐิตาภา  สุวรรขำ
8. นางสาวณัฐปวีณ  จันมีศรี
9. นางสาวทัศวรรณ  แสงศร
10. นายธรรมรงค์  พัฒนสุทิน
11. นางสาวนงนภัส  แย้มใหญ่
12. นายปฏิภาณ  พลวัฒน์
13. นางสาวปิยฉัตร  สรรพจักร
14. นายพีรศักดิ์  วงศ์สุรีย์กุล
15. นางสาวมิรันตี  แก้วเล็ก
16. นางสาววรรณวดี  แก่นเมือง
17. นางสาวศิรดา  กาหยี
18. เด็กหญิงศุภมน  เขาทอง
19. นางสาวสาธิมา  สีสุข
20. นายสิทธินนท์  อินทร์มณี
21. นางสาวสุฑารัตน์  รามอินทร์
22. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์สีทอง
23. เด็กชายอดิศักดิ์  อนุพจน์มนตรี
24. นางสาวอรจิรา  แซ่วู้
25. นายอัครเดช  สุขขี
26. นายเขมวรรณ  จันทวัฒน์
 
1. นายพายัพ  ปักษี
2. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
 
276 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เเซ่เลี้ยว
2. นายกิตติชัย  ไตรภรณ์
3. นางสาวคณิตา  ช่วยชาติ
4. นายจักรพงษ์  เเก้วเเหวน
5. นางสาวชนิตา  บุญเกียรติ
6. เด็กหญิงฐิติมา  กระดานพล
7. นายณรงค์ชัย  หน่อป่า
8. นางสาวดารณี  สีเเตง
9. เด็กชายนที  ขำเกิด
10. เด็กหญิงปวินตรา  ช่วยชาติ
11. เด็กหญิงพิมพิไล  ศรีสุนทร
12. นายภราดร  เเก้วศรีมล
13. นายวรายุทธ  บุญเกียรติ
14. เด็กหญิงวันวิสา  บุญพัฒน์
15. เด็กหญิงศศิมาพร  บรรณราช
16. นางสาวศศิวิมล  ใสยผุด
17. นายศาธิชล  นิลคับแก้ว
18. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีเเก้ว
19. นางสาวศุภกัญญา  ใสยผุด
20. เด็กชายสุกฤษฎิ์  มูลชัย
21. เด็กชายสุบุญเลี่ยง  หวามา
22. นางสาวสุภาวรรณ  สุวรรณตรา
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรวงศ์
24. นายอมรเทพ  ชาญณรงค์
25. นายอมรเทพ  จันทร์ทอง
26. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูมิพิทักษ์
27. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณสุทธิ์
28. นางสาวเจนจิรา  อุ่ยพัฒน์
29. เด็กชายไชยรัตน์  วงษ์นคร
 
1. นางกรรณิกา  ดำรงค์กาญจน์
2. นายกีรติ  น้อยลัทธี
3. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
4. นายพิสิฎฐ์  ชัยสิทธิ์
5. นางสาวศิริประภา  ฤกษ์งาม
6. นายสมญา  เเพ่งรักษ์
7. นายสมยศ  กระจ่างเเจ้ง
8. นางสาวสุคนทา  คงทน
 
277 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายจิตติณัฏฐ์  ชูศรี
 
1. นางอรทัย  เฉลิมพักตร์
 
278 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
279 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนาคิน  แสนทวี
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
280 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายประยุทธ  เมืองมิ่ง
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
281 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายปฏิญญา  พันธ์ธร
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
282 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นายนรพิชญ์  เลื่องลือ
 
1. นางประทุม  บัวเพชร
 
283 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  รอดชนะ
 
1. นายประภาส  สารพงษ์
 
284 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวธนัญญา  รักแก้ว
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
285 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม1 1. เด็กหญิงตรีรดา  สิงห์คาร
 
1. นายสิทธิพล  ประดุจพรม
 
286 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  สิกะพันธ์
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีคล
 
287 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชนากานต์  รอดเพชร
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
288 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวเสาวภา  รองเลื่อน
 
1. นายไกรสร  ไกรศิริ
 
289 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายจิตติณัฏฐ์  ชูศรี
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
290 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กชายธนกฤต   สวนอักษร
 
1. นายสัญญา   สัจจากุล
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธันวา  วงศ์ชนะ
 
1. นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล
 
292 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกฤษฏา  หีตเกตุ
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
293 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นายเจษฎา  ช่วยคล้าย
 
1. นายทรงกรด  พิพัฒน์โสทร
 
294 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  โหราศาสตร์
 
1. นายอนุวรรต  สุทธิรักษ์
 
295 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  เล็กสุข
 
1. นายสนธยา  บรรดา
 
296 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงนัฐกาญจน์  ศรีนวลใย
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
297 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ภูริภักดีสนอง
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
298 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวชนากานต์  รอดเพชร
 
1. นายจำนงค์  สิงห์สุวรรณ
 
299 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพัทฑรียา  พยอม
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
300 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาววฤนดา  กุ่งละ
 
1. นายวสันต์  รอดผล
 
301 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายจิตติณัฏฐ์  ชูศรี
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายคุณากร  จินดา
 
1. นายวิรัตน์  พินิจรัมย์
 
303 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายปีเตอร์  ศรีตุลาการ
 
1. นายโชติ  ไกรศิริ
 
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายภาณุพงศ์  สุวรรณเลิศ
 
1. นางสาวรวมพิศ  ภิญโญ
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายจิรวัฒน์  วงษ์คลองเขื่อน
 
1. นายวสุรัตน์  อังศุพิสิฐ
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นายสรศักดิ์  เปียกลับ
 
1. นายใหม่  พลเพชร
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายจิตติณัฏฐ์  ชูศรี
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นางกนกนิจ  กิจคาม
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายอนาคิน  แสนทวี
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายปฏิญญา  พันธ์ธร
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
311 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายกฤษฏา  หีตเกตุ
 
1. นางอรทัย  เฉลิมพักตร์
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นายประยุทธ  เมืองมิ่ง
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
313 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงธนัญญา  รักแก้ว
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
314 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์  ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
315 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุมทอง
 
1. นายอิสร่อเฝน  บิลหล๊ะเต๊ะ
 
316 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) 1. นางสาวแนทรี  ดีวิส
 
1. นางนิจเรศ  จองบุตรดี
 
317 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ปรีดาผล
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
318 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพัทฑรียา  พยอม
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
319 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวธนัญญา  รักแก้ว
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
320 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นางสาวสิริกาญจน์  หมื่นทอง
 
1. นายปวริศร  ชูแก้ว
 
321 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. เด็กหญิงชัชชญา   แสงดำ
 
1. นายสโมสร   ทองสิพพัญญู
 
322 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวพัทฑรียา  พยอม
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
 
323 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวปิยวดี  คงสินธ์
 
1. นายอนันต์  สุขุมทอง
 
324 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาววฤนดา  กุ่งละ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
325 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชกร   ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงกชนันท์  ไชยวรรณ์
3. เด็กหญิงกันตนา   เครือสุวรรณ
4. นายกัมปนาท   เขียวมา
5. นางสาวกานต์ชนก   รุ่งเรืองยศ
6. นายกิตติพงศ์   สุคนธปฏิภาค
7. เด็กชายกีรติ   กูลเกื้อ
8. นางสาวจันท์จิรา   ขุนพิบูล
9. เด็กหญิงจิรัชญา   ไล่ชะพิษ
10. เด็กหญิงชญานิศ   เปลี่ยวจิตต์
11. เด็กหญิงชนกนิษฐ์   จันทพันธ์
12. เด็กหญิงณิชาวีร์   เอียดแก้ว
13. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   วิยาสิงห์
14. เด็กหญิงธนภรณ์   แสงวิจิตร
15. เด็กหญิงนฤนารถ  ทองกง
16. เด็กหญิงนัทธมน   ลิขิตชัยศิลป์
17. เด็กชายปัญญพนต์   ดำเอียด
18. นายปัณณวัฒน์   ขนอม
19. เด็กหญิงปิยกมล   แก้วช่วย
20. เด็กชายพชร   ลิ้มโอภาส
21. เด็กหญิงพัชรา   อาชาชาญ
22. เด็กหญิงพิชชาภา    คงสุขกาญจนา
23. เด็กหญิงภารดี   สิงห์สุวรรณ
24. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ดาราไกย
25. เด็กชายยศพันธ์   บรรจงเกลี้ยง
26. เด็กหญิงลภัส   เลขาพันธ์
27. เด็กหญิงวรดา   บัวทอง
28. เด็กหญิงวรรณกานต์   ชูเพชร
29. เด็กชายวัทธิกร   คงสุขกาญจนา
30. นางสาวสรัลชนา  เย็นใจ
31. เด็กหญิงสิริกาญจน์   พละศึก
32. เด็กชายสุรพัศ   รักสม
33. เด็กหญิงอธิมาศ   สุมน
34. เด็กหญิงอภิชญา   ช่วยชู
35. นางสาวอรวรรณ   ศรีสุวรรณ
36. เด็กหญิงอรวรรณ    นาคสุวรรณ
37. นางสาวอลิษา   หนูแก้ว
38. นางสาวอัจฉรา   จันทร์อยู่
39. เด็กหญิงเนตรชนก   ลิลิตตระกูล
40. เด็กหญิงเนติวลัย   เหมกัง
 
1. นายกิตติ  โทบุรี
2. นางสาวณิชารีย์  สุทธิภิบาล
3. นายธนวัฒน์  เรียงวรานนท์
4. นางสาวธัญวลัย  ตั้งต่อนิรันดร์
5. นางประสพสุข  รัตนสุภา
6. นางสาวพิชญ์รตา  ศิวาโมกข์
7. นายภาณุพงศ์  สุวรรณเลิศ
8. นางสาวศิริลักษณ์  พันธมาศ
 
326 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กชายกฤษณพล  ชูโสต
2. เด็กหญิงกันติชา  จุณศิริ
3. เด็กหญิงกันต์ธรีนา  ไพรี
4. เด็กหญิงกิติมา  เจริญรูป
5. เด็กหญิงจินดามณี  ชูเรืองศักดิ์
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชูชื่น
7. เด็กหญิงชลธีรา  บุญจุบัน
8. เด็กชายชัชพงศ์  ชูน้อย
9. เด็กหญิงญาณิตา  สุขหอ
10. นางสาวฑิฆัมพร  พงศ์ขจร
11. เด็กชายธนกฤต  ประดิษฐอุกฤษฎ์
12. เด็กหญิงธัญญารัศม์  คงประเทศธนากูล
13. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรศรี
14. เด็กหญิงนันท์กนก  ไพรี
15. เด็กชายประเสริฐ  ไพบูลย์ธนภัทร
16. เด็กหญิงพนิตพิชา  หวานสนิท
17. เด็กหญิงพรกนก  ชุมทอง
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสุข
19. เด็กหญิงภานุมาศ  สกุลโสภณ
20. เด็กชายรัชชานนท์  มุสิกะเจริญ
21. เด็กชายรัตถพร  รักษ์วงศ์
22. เด็กชายวรฆามินทร์  หนูอุไร
23. เด็กหญิงวริศรา  หวานวงศ์
24. เด็กชายวิชญ์ภัทร  ขาวหิรัญ
25. เด็กชายวิทยา  ปันติ๊บ
26. เด็กชายวุฒิเลิศ  สรีระถาวรสุข
27. เด็กหญิงศิริภา  โพธิ์ทอง
28. เด็กหญิงศุทธนาถ  อาญาพิทักษ์
29. เด็กชายสหชาติ  จินดารัตน์
30. นายสัก  รักษ์สาคร
31. เด็กหญิงสิริยากร  กำเหนิดทอง
32. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยมุณี
33. เด็กชายสุวิจักขณ์  ตรีสุวรรณ
34. เด็กชายหัสวรรษ  นุ่มนิ่ม
35. เด็กชายอติราช  ไกยสิทธิ์
36. เด็กหญิงอรทิรา  แซ่ทอย
37. เด็กชายอานนท์  สุวรรณเมฆ
38. เด็กหญิงอารยา  จันทร์พุ่ม
39. เด็กหญิงเกษรา  สุขแก้ว
40. เด็กหญิงเวธกา  ทองศรี
 
1. นางกฤษณา  สวัสดิ์รักษา
2. นางสาวกัญญาวีร์  ชัยเพ็ชร
3. นางกุญช์ชญา  ไชยชนะ
4. นางนวมนตณ์  มากมี
5. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
6. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
7. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
 
327 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกรรณิการ์  ธนาวุฒิ
2. เด็กหญิงกวินธิดา  รำเพย
3. เด็กหญิงกาญจนา  ชิตเดชะ
4. เด็กชายกิตติพงค์  ชัยวิชิต
5. เด็กชายก้องเกียรติ  รอดสุข
6. เด็กหญิงจันทิมา  นิยม
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีเปารยะ
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทรทัต
9. เด็กหญิงชนันศิริ  สุดถนอม
10. เด็กหญิงชนิดา  ผลประเสริฐ
11. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนคช
12. เด็กชายณัฐพล  ภักดีชน
13. นางสาวณัฐิดา  สุมงคล
14. เด็กหญิงดุสิตา  ชำนาญกิจ
15. เด็กชายธนภัทร  เรืองแก้ว
16. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชัยชนะ
17. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุริยนต์
18. เด็กหญิงนฤมล  รอดบัวทอง
19. เด็กหญิงปภาวี  บุญถนอม
20. เด็กหญิงปริ่มทรัพย์  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
21. นางสาวผกายวรรณ  สุชาติพงค์
22. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนูหนอง
23. เด็กชายพิชัย  ชอบผล
24. เด็กชายพิทักษ์ชัย  ชนะกุล
25. เด็กหญิงรุจิรัตน์  คามคาหลง
26. เด็กชายรุ่งทวี  สุทธิมาศ
27. เด็กหญิงวีระภา  ชิตเดชะ
28. เด็กหญิงสาริดา  ชูขาว
29. เด็กหญิงสุจิรา  หนูเนตร
30. เด็กชายสุประวีณ์  แก้วเกลี้ยง
31. เด็กหญิงสุรางคณา  จำปา
32. เด็กชายสุวรรณ  สุวรรณรัตน์
33. เด็กชายอดิศักดิ์  รักษาศรี
34. เด็กชายอภิสิทธ์  เหล่าภัทรเกษม
35. เด็กหญิงอมลกานต์  พรหมวิเศษ
36. เด็กหญิงอรอนงค์  ทิพย์ปัญญา
37. เด็กหญิงอะชิเมธ์  เพ็งชัย
38. เด็กหญิงอังคณา  เรืองสังข์
39. เด็กหญิงเมธาวดี  ละอองทอง
40. เด็กหญิงเมย์นภา  รัตนกระจ่าง
 
1. นายธนิต  ชูมาก
2. นายประยูร  มาสวัสดิ์
3. นายพิศิษฐ  มวยดี
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
6. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
7. นางสุนิสา  เพ็งชัย
8. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
328 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. นางสาวกนกอร  คงพิทักษ์
2. นางสาวกิติยา  สายเมือง
3. นางสาวกุศลิน  ชูเรือง
4. นางสาวขวัญชนก  ประกอบการ
5. นางสาวจริยา  พงศ์ศิลารัตน์
6. นายจักรพงศ์  ถ้วนถวิล
7. นางสาวจั๊ฟนี่ย์  คชสวัสดิ์
8. นางสาวจิตรวรรณ  ขาวหนูนา
9. นายชิติพัทธ์  แพทธยา
10. นายณภัทร  ศรีสุวรรณ
11. นางสาวณัฎฐาภรณ์  เอียดพวง
12. นางสาวดรุณี  เรืองศรี
13. นางสาวธนพร  นิยมพานิช
14. นางสาวธนัชชา  แต้มทอง
15. นายธนากร  มานัส
16. นางสาวธัญวรัตน์  เสนขวัญแก้ว
17. นางสาวนราศิริ  สุขละเอียด
18. นางสาวนัสรี  นัคราเรือง
19. นางสาวนารถลดา  สุวรรณรัตน์
20. นายนุติ  พันธุ์มณี
21. นางสาวบุญธิดา  อินทกาศ
22. นางสาวบุญสิตา  พงศ์เลขา
23. นายปรเมศวร์  ชูมณี
24. นายพณวัฒน์  แสงทอง
25. นางสาวภครตี  สุกลูกอินทร์
26. นายมูฮัมหมัดอัฟนัน  บาราเฮง
27. นายยูซรี  แลมะ
28. นางสาวรติรัตน์  ธรรมชาติ
29. นายรวินท์  โชติอุทัย
30. นางสาวรัตตัญญู  หนูจันทร์
31. นายวรากุล  ศรีนวล
32. นางสาววิภาภรณ์  พรหมจินดา
33. นางสาววิภาวรรณ  แซ่ตั้ง
34. นายสราญภัทร์  สุหลงกูด
35. นางสาวสุดารัตน์  บาเหะ
36. นางสาวสุภาภรณ์  คงทน
37. นางสาวอนัญญา  เหงบารู
38. นางสาวอารียา  การดี
39. นางสาวเนตรนุช  เหลืองอร่าม
40. นายไซฟูดิน  หะยีบากา
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
329 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายคมธันว์  จันทรศาล
2. นางสาวชนินาถ  รักนาชาติ
3. นางสาวชนินาถ  แก้วประเสริฐศิลป์
4. นางสาวชบาพร  นวลช่วย
5. นางสาวชลิตา  หนูพลัด
6. นางสาวฐานิดา  พิชัยอุดมพร
7. นางสาวฐานิตา  พิชัยอุดมพร
8. นางสาวฐาปนีย์  พรทรัพย์มณี
9. นายณัฐปคัลภ์  คำหล้า
10. นางสาวณัฐสิมา  ก่อเกียรติ
11. นางสาวธนพร  นฤภัย
12. นายธนภัทร  ลิ้นหล่อ
13. นายธนวัฒน์  เริ่มอรุณรอง
14. นางสาวธัญลักษณ์  สงเทพ
15. นางสาวธิติมา  ทิวแพ
16. นายธีรนัย  จันทร์เกตุ
17. นายนพคุณ  นภกุลกิติบดี
18. นางสาวนัจมีย์  เอียดวารี
19. นางสาวปนัสยา  เขตอนันต์
20. นายปรมัตถ์  ขุนชิต
21. นายปิยพัทธ์  นานช้า
22. นางสาวปิยะพร  ไทรงาม
23. นางสาวพรรณไม้  รื่นยุทธ์
24. นางสาวพัชฤนาถ  ตั้งใจมั่น
25. นายพัสกร  ขันตี
26. นายภาณุรุจ  พงษ์วะสา
27. นางสาววริษฐา  ศรีคราม
28. นายวิศวะ  โกมลวิวัฒน์
29. นายศรัณยู  ดำคชรัตน์
30. นายศิขรินทร์  มโนภิรมย์
31. นางสาวศิริลักษณ์  พุดด้วง
32. นางสาวศุภานิช  สุริโย
33. นางสาวสุกัญญา  จิตรพิทักษ์
34. นางสาวสุชาดา  ตันติเมธานนท์
35. นางสาวอรณิชา  รักไทย
 
1. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
2. นางสาวปุณญาวรรณ  แคนยุกต์
3. นางสาวพริ้วแพร  โชติรัตน์
4. นางสาววริศรา  แสงแก้ว
5. นายวิษณุ  วรรณบวร
6. นายสกลธ์  เภาสู่
7. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
8. นางอัจฉรา  ลายดี
 
330 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวจรวยพร  ทิพย์ปัญญา
2. นายชัยยันต์  แผ่นทอง
3. นางสาวชาวดี  มณีโชติ
4. นายชิติสรรค์  แก้วเกลี้ยง
5. นางสาวฐิติมา  ชัยชนะ
6. นางสาวณัฐ  ขนิษฐา
7. นายธนากร  ภูมิประสิทธิ์
8. นางสาวปทุมวดี  รัตนพันธ์
9. นางสาวประทุมรัตน์  สุขปาน
10. นางสาวปาลิตา  นวลมา
11. นางสาวปิยรัตน์  มาสวัสดิ์
12. นางสาวพรพิมล  นรังสิทธิ์
13. นายพิสิทธ์  ชอบผล
14. นายวันชนะ  กล่อมสุข
15. นายศตวรรษ  ไกรนรา
16. นายศราวุธ  ชูบัวทอง
17. นางสาวสมฤดี  สุขอนันต์
18. นางสาวสาวิณี  แสงศรี
19. นางสาวสาวิตรี  ศิริเพชร
20. นายสุรเชษฐ์  อ่อนเกตุพล
21. นางสาวสุวนันท์  รายระยับ
22. นายอธิษฐ์  แผ่นทอง
23. นางสาวอนุธิดา  บุญมาก
24. นายอลังการ  ชูบัวทอง
25. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชอบผล
26. นางสาวเบญจวัลย์  จันทรเพชร
27. นายไกรยุทธ์  สีเหมือนทอง
 
1. นายธนิต  ชูมาก
2. นายประยูร  มาสวัสดิ์
3. นายพิศิษฐ  มวยดี
4. นายวันชัย  มณีสม
5. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
6. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
7. นางสุนิสา  เพ็งชัย
8. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
331 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายกรรวี  อินทะสะระ
2. เด็กหญิงจันทิมา  รอดเนียม
3. เด็กหญิงชนิสรา  วงษ์ไพศาล
4. เด็กชายธนวุฒิ  สังข์ทองกูล
5. เด็กหญิงพลอยน้ำผึ้ง  จงดี
6. เด็กชายพันธกานต์  แก้วขาวทอง
7. เด็กหญิงรัฐสิกา  เอ้งซุ้น
8. เด็กชายรุ่งเพชร  ดุดสุดแก้ว
9. เด็กชายศักดิ์ชัย  เลื่อนพลับ
10. เด็กหญิงอมรลัดดา  ช่างสาร
 
1. นางขวัญชนก  มาลยาภรณ์
2. นางมณฑิตา  สังขรัตน์
 
332 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กชายชิโนรส  ต่างสี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เพ็ชรสังข์
3. เด็กหญิงธนัชพร  เบี้ยขาว
4. เด็กชายพิชวิชญ์  มณีฉาย
5. เด็กหญิงมนัญชยา  ดอกกฐิน
6. เด็กหญิงรมย์นลิน  บุญฮอง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  โชติจิระวัฒน์
8. เด็กชายสิทธิชัย  สมุห์นวล
9. เด็กชายอนพัทย์  กำเนิดไทย
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองสุวรรณ
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
 
333 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กหญิงณัชชา  ชูดวง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปานตุ้น
3. เด็กหญิงธันยธร  จิตรตั้ง
4. เด็กชายปราเมศ  หมวดเกิด
5. เด็กชายวัชรินทร์  กลับพงค์
6. เด็กชายวิทยา  ยิ้มแย้ม
7. เด็กชายสาคร  สงจร
8. เด็กหญิงสุริฉาย  ปิดชิด
9. เด็กชายอภิรักษ์  พังแพร่
10. เด็กหญิงเกษร  นาคแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  สุขขี
2. นางสาวสุทิชา  ชุมชอบ
3. นายโสภณ  พฤษภา
 
334 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวจิรัญญา  ทองวิจิตร
2. นายจีรวัฒน์  บ่อน้อย
3. นายชทัคพล  โกศัยพัฒน์
4. นางสาวชุลีนุช  หนูจันทร์
5. นางสาวทรรณรต  ทองสีนุช
6. นายปฐมพงศ์  พงศ์นุรักษ์
7. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญผุด
8. นายพีระพงศ์  ชนะคช
9. นางสาวมาริษา  พัฒนแก้ว
10. นางสาวสุธาสินี  พรหมทอง
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
 
335 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายกิติกร  สังข์แก้ว
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  โนะ
3. นางสาวธาริณี  คำรอด
4. นางสาวมาลัยเงิน  สงเคราะห์
5. นายสมพงศ์  ชูจิตร
6. นายสิงหนาท  บุญขวัญ
7. นายสิทธิชัย  หลำโส๊ะ
8. นางสาวอารีรัตน์  ศิณโส
 
1. นางจรัสศรี  ตันจะโร
2. นางชุติมา  ศิริประภา
3. นายประพันธ์  จันทะสะเร
 
336 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาวกัลยาณี  สีสุกเพชร
2. นายปิยทัศน์  มหาสัทธา
3. นายภัทร  เพ็ชรศรีชัย
4. นางสาววลัยภรณ์  คชเลิศ
5. นางสาววิภาพร  จันพรม
6. นายศราวุฒิ  ไชยรักษ์
7. นางสาวสายใจ  พันธุ์มณี
8. นายสืบสกุล  ยาหลี
9. นางสาวอิงฟ้า  เงินศรีเหม
10. นายเอกราช  เกษสุมา
 
1. นางสาวทิพย์จินดา  มณีอร่าม
 
337 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญจริง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
3. เด็กหญิงนุสรา  รัตนพันธุ์
4. เด็กหญิงมินทรา  สารานิตย์
5. เด็กหญิงวชิรา  สมเนตร
6. เด็กหญิงสโรชา  วันธงไชย
 
1. นายวีรพงศ์  หนูชัยแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
338 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานะสถิตย์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายณัฐพล  เงินมูล
4. เด็กชายวัชรินทร์  ศิริรัตน์
5. เด็กชายวีรภัทร  จุลลางกูร
6. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุขศรีเพ็ง
 
1. นางจิรภา  จันทร์สุขศรี
2. นางสาวสุคนธ์ฑา  สินธุรัตน์
 
339 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เพชรปานวงศ์
2. เด็กหญิงบุณฑริก   เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  มานพ
4. เด็กหญิงวนิดา   พรหมแก้ว
5. เด็กหญิงศศิวิภา   มิตรชู
6. เด็กหญิงอมลณัฐ   ยีโหว๊ะ
 
1. นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง
2. นางอังคณา  จันทรุจานนท์
 
340 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ทิพกองลาด
2. นางสาววรรณวิสา  ชูทอง
3. นางสาววรวีร์  ไชยกุล
4. นางสาวสุดารัตน์  จิตนุกูล
5. นางสาวสุทธิจิตร  บุญกาญจน์
6. นางสาวสุรีมาศ  หฤทัยบริรักษ์
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
341 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  เจนชล
2. นายธีระธาดา  รุ่งสุวรรณ
3. นางสาวบุญจิรา  ส้มเขียวหวาน
4. นางสาวอธิรพร  จินดา
5. นางสาวอมรรัตน์  ธนอารักษ์
6. นางสาวเกสรา  ทองจำนงค์
7. นางสาวแกมกาญจน์  กิจสุบรรณ
8. นางสาวโชติกา  บุญเต็ม
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
342 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูชุม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  โนะ
3. นางสาวธาริณี  คำรอด
4. นางสาวมาลัยเงิน  สงคราะห์
5. นางสาวอารีรัตน์  ศิณโส
6. นางสาวเกวลี  ทองมีขวัญ
 
1. นางจรัสศรี  ตันจะโร
2. นางชุติมา  ศิริประภา
3. นายประพันธ์  จันทะสะเร
 
343 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงธนศร  รามมาก
3. เด็กหญิงนัฏฐิฌา  พรหมอินทร์
4. เด็กหญิงสุชาดา  แสงมณี
5. เด็กหญิงเมธาวี  ชูสงค์
 
1. นางจรัสศรี  ตันจะโร
2. นางชุติมา  ศิริประภา
3. นายประพันธ์  จันทะสะเร
 
344 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ซื่อเจริญ
2. เด็กหญิงชุติมา  ตั้งชู
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูสุด
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แซ่เจียง
5. เด็กหญิงดวงกมล  วังจำนงค์
6. เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรเอ๋า
7. เด็กหญิงพรสินี  มหาสุข
8. เด็กหญิงภาวินี  ปานอ่อน
9. เด็กหญิงมนัญชยา  ส่งแสงรัตน์
10. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรทองด้วง
11. เด็กหญิงสิริพร  ภักดีสุวรรณ์
12. เด็กหญิงอรยา  ตรีโชติ
 
1. นายวีรพงศ์  หนูชัยแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
345 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สายชล
2. เด็กหญิงกัณติมา  พินิช
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยรักษา
4. เด็กหญิงชลธิชา  อาหรับ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกรียงไกร
6. เด็กหญิงธีรพร  สองแก้ว
7. เด็กหญิงนิพาพร  สุดใจ
8. เด็กหญิงพรชิตา  หลิมนุกูล
9. เด็กหญิงสุธิดา  พินิช
10. เด็กหญิงอรยา  อุดทรี
11. เด็กหญิงเจษฎามาศ  ทินรา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวนาตยา  จันทร์ส่งแสง
 
346 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  เจนชล
2. นายธีระธาดา  รุ่งสุวรรณ
3. นางสาวบุญจิรา  ส้มเขียวหวาน
4. นางสาวอธิรพร  จินดา
5. นางสาวอมรรัตน์  ธนอารักษ์
6. นางสาวเกสรา  ทองจำนงค์
7. นางสาวแกมกาญจน์  กิจสุบรรณ
8. นางสาวโชติกา  บุญเต็ม
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
347 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูชุม
2. นางสาวธาริณี  คำรอด
3. นางสาวมาลัยเงิน  สงเคราะห์
4. นางสาววนิดา  สุวรรณ์รงค์
5. นางสาววราภรณ์  ขาวแก้ว
6. นางสาวอารีรัตน์  ศิณโส
7. นางสาวเกวลี  ทองมีขวัญ
 
1. นางจรัสศรี  ตันจะโร
2. นางชุติมา  ศิริประภา
3. นายประพันธ์  จันทะสะเร
 
348 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดแก้ว
2. นางสาวชนิดาภา  แขกเทพ
3. นางสาวพรสุวรรณ  แก้วสวัสดิ์
4. นางสาววรรณธกานต์  คงนาค
5. นางสาววรรณิสา  ขำกลิ่น
6. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
7. นางสาวอังคณา  ทองท่าแพ
8. นางสาวเยาวลักษณ์  รอดแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  นาคปลัด
2. นางสาวประภาเพ็ญ  ศรีระษา
 
349 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ซื่อเจริญ
2. เด็กชายกฤษณ์ติณ  ล่องชุม
3. เด็กหญิงจันจิรา  บุญจริง
4. เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
5. เด็กหญิงชุติมา  ตั้งชู
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนูสุด
7. เด็กหญิงนุสรา  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรเอ๋า
9. เด็กชายภานุพันธ์  ชูความดี
10. เด็กหญิงมนัญชยา  ส่งแสงรัตน์
11. เด็กหญิงมินทรา  สารานิตย์
12. เด็กหญิงวชิรา  สมเนตร
13. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรทองด้วง
14. เด็กหญิงสโรชา  วันธงไชย
 
1. นายวีรพงศ์  หนูชัยแก้ว
2. นางแอนนา  ขาวเรือง
 
350 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกชนิภา   ดำจันทร์
2. เด็กชายกิตติกร   พรมกิตติยานนท์
3. เด็กชายปิยวัฒน์   ทองพัว
4. เด็กชายอดิเทพ   เดชพรหม
5. เด็กหญิงอรณิชา   ชูโฉม
6. เด็กหญิงเบญญาภา   พรหมเทพ
 
1. นางกนกกานต์  ลบลาย
2. นางนวพร    อักษรทอง
3. นางบวร   ทองเพ็งจันทร์
 
351 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เกตสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดาอัปสร  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงนิชดา  ขุนอักษร
4. เด็กหญิงผกามาศ  เพชรเนียม
5. นางสาวพิมพ์พักต์  ระบำ
6. เด็กหญิงศรัณญา  นาคประทุม
7. นางสาวศิรดา  เรืองรัตนวิเศษ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทรัตน์
9. นางสาวสุกานดา  ยีมะเย็ง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ไมโภคา
11. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณมณี
12. นางสาวเสาวคนธ์  ภูมิไชยา
 
1. นางกนกวรรณ  อักษรสม
2. นางนลินรัตน์  หล่อวงศ์
3. นางปวีณ์กร  บัวเพชร
 
352 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวจิรัญญา  ทองวิจิตร
2. นายจีรวัฒน์  บ่อน้อย
3. นางสาวชนิสรา  บุญยอดมิ่ง
4. นางสาวชุลีนุช  หนูจันทร์
5. นางสาวณัฐธิดา  สาริสิทธิ์
6. นางสาวทรรณรต  ทองสีนุช
7. นายปฐมพงศ์  พงศ์นุรักษ์
8. นางสาวประภาศิริ  โชติจิระวัฒน์
9. นายพงศ์พิสุทธิ์  บุญผุด
10. นางสาวภัทราวดี  ธานีรัตน์
11. นางสาวมาริษา  พัฒนแก้ว
12. นางสาวรัตนากร  เกตุรัตนัง
13. นางสาวสุธาสินี  พรหมทอง
14. นางสาวอมรัตน์  ชนะณรงค์
15. นางสาวอรณี  หนูรอด
 
1. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
2. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
 
353 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวชนม์นิภา  อุทัยรัตน์
2. นางสาวชวาลา  ชำนาญ
3. นางสาวธวัลรัตน์  แก้วทอง
4. นางสาวพิมพ์ผกา  เกาะสมัน
5. นางสาวมนัสญา  ทองเรือง
6. นางสาววิชญาพร  กลับอุ่น
7. นางสาวศวิตา  ไกรเทพ
8. นางสาวศิริลักษณ์  อินต่อม
9. นางสาวสุพชัญญา  ศิริมาศ
 
1. นางสาวกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางวรรณวิมล  ราชภิรมย์
3. นางสาวสุนทรี  คงสิน
4. นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร
 
354 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวจตุพร  จันทนุรัตน์
2. นางสาวจารุกัญญ์  รัตนญาติ
3. นางสาวนันทนัช  ใจดี
4. นางสาวภัทรธิดา  ป้อฝั้น
5. นางสาวศิริประภา  เพ็ชรสุทธิ์
6. นางสาวสาธนา  สุขเกษม
7. นางสาวสุดารัตน์  ร่มแก้ว
8. นางสาวอศิตา  แก้วชุม
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
2. นางสาวนุชนภา  เกื้อขาว
 
355 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายจักรพร  ตัณศิลา
2. นายฉลองรัฐ  วัฒนะ
3. เด็กหญิงดาวฟ้า  แพนุ้ย
4. นายทองทวี  ศรีสงกา
5. นายเกียรติศักดิ์  ธนบัตร
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
356 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. นายยุทธนา  เลื่อนจันทร์
2. นางสาวรัตติกาล  ขุนนะ
3. นางสาวสุวนันท์  จ่ายเกิด
4. เด็กชายอนาคิน  แสนทวี
5. นายอรุณ  ศิริไชย
 
1. นายวีระ  อินทรเพชร
2. นายโชติ  ไกรศิริ
 
357 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เอียดบุญ
2. นายทนาชัย  ว่องไว
3. นายทวีทรัพย์  แซ่ชิน
4. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์ส่งแสง
5. เด็กชายวสันต์  พรหมเจริญ
 
1. นางวิจิตา  ทิพย์มณี
2. นายอธิพงศ์  รัชสิทธิ์
 
358 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. นายวรวิบูล  ไกรแก้ว
2. นายศิครินทร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  พวงอุบล
 
359 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. นายจตุภูมิ  พัฒนพันธุ์
2. เด็กหญิงเมธาพร  บุญยัง
 
1. นายนิคม  นันทโช
2. นางศรัญญา  นันทโช
 
360 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กู้เกียรติเดชสกุล
2. เด็กชายพงศกร  ระวังภัย
 
1. นายจิรทีปต์  สังข์ทอง
2. นายณัฐพงษ์  แสงนิล
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธศึกษา 1. เด็กชายจตุพร  ศรีใย
2. เด็กชายธนะรัตน์  ปานบำรุง
3. เด็กชายสนทยา  สุขอ่อน
 
1. นายศานิต  ศรีสัย
2. นายสันติพงษ์  สุวรรณน้อย
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คงเทพ
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เพชรแดง
 
1. นางสาวนิภาพร   พรหมทอง
2. นางรัตนา  ฤทธิรงค์
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะสมุย 1. นางสาวฐิรัญญา  คงนอก
2. นางสาวทัศนีย์  ไทยปาล
3. นางสาวธณัฏฐา  สามารถ
 
1. นายทวีป  ชูนวลศรี
2. นางพัชราภรณ์  ชูนวลศรี
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายชัชพล  พรหมแพทย์
2. นายวชิรวิทย์  สุขชื่น
3. นายเอกวัฒน์  สุขเพ็ง
 
1. นางนงเยาว์  วรรณดี
2. นายสมนึก  โต๊ะหมาดหลี
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายธนพล  มณเฑียรมาศ
2. นายพิเชษฐศักดิ์  วรรณแสงทอง
3. นายอัฒฐาวุธ  เลี่ยเห้ง
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรวัฒน์  กุมภัณฑ์
2. นายสมประสงค์  พงศ์สว่าง
3. นายอาทิตย์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวนัทธ์ชนันต์  สุวรรณชนะ
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองดำ
2. เด็กหญิงดวงเพ็ญ  สุวรรณเดชา
3. เด็กหญิงศิริพร  รักษ์แก้ว
 
1. นางบุญขันธ์   ศิลปนุรักษ์
2. นางปัญญา  หนูราช
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. เด็กหญิงยศวดี  ตองสู้
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฮ่านตุ้น
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ฮ่านตุ้น
 
1. นางจิระภา  เชื้อไทย
2. นางสาวปารณี  เพชรสีช่วง
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เหมือนวงศ์
2. เด็กชายนัฐิวุฒิ  สงแสง
3. เด็กหญิงยุลาวรรณ  ละออ
 
1. นายกิติภูมิ  ไทรบุรี
2. นางราตรี  ขนาบแก้ว
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวชญาดา  อุ่นชูศรี
2. นางสาวณัฐธนาภรณ์  รักษเกลี้ยง
3. นางสาวรัตนาภรณ์   ดำสง
 
1. นางถวิล  อุ้ยดำ
2. นายโกวิท  อินทร์แก้ว
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกะปงพิทยาคม 1. นางสาวพิลาสลักษณ์  แซ่พู่
2. นางสาวสุดารัตน์  สุขเกษม
3. นางสาวสุพัตรา  สืบสอาด
 
1. นางจิระภา  เชื้อไทย
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  รังษี
2. นางสาวศิริกมล  รักนุ้ย
3. นางสาวอาภรณ์ศิลป์  ช่วยหวัง
 
1. นางรติพร  จิตรสิงห์
2. นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นางสาวขวัญจิรา  ประทีปเมธากุล
2. นายชัยวัฒน์  พุทธิวิศิษฏ์
3. นางสาวณัฏฐิยากร  แก้วประถม
4. นางสาวพวงศร  ศรีคละมหันโต
5. นายอภิสิทธิ์  หลังโส๊ะ
6. นางสาวโนรี  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวประพิมพ์  ตฤตียปุตรานนท์
2. นางสมบูรณ์  ปุยเจริญ
3. นางสาวสุมาลี  แซ่จู่
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวกวินนา  นิยมจิตร
2. นางสาวกัลยา  พิทักษ์วงศ์
3. นายณรงค์กร  ทองหมื่น
4. นางสาวพรพิมล  นามโชติ
5. นางสาวสุดารัตน์  คูบูรณ์
6. นางสาวสุภัค  ช่วยโครธะ
 
1. นางนันท์นภัสร์  พรหมสิทธิ์
2. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
3. นางศิวาพร  ผลความดี
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นางสาวจินดาพร   ศรอินทร์
2. นางสาวชมณิกา  ทันงาน
3. นางสาวธมลวรรณ  สิทธิทัต
4. นางสาวประภัสสร   ชูสุวรรณ
5. นางสาววันวิสาข์   สิริชัย
6. นางสาวเยาวนาฏ   ใหมด้วง
 
1. นางสาวอาภรณ์  สิทธิทัต
2. นางอุษณีย์  สุวบุญประภัทร
3. นางเมฆาณี   จงบุญเจือ
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  หนูน้อย
2. เด็กหญิงญานิกา  เจรจาปรีดี
3. เด็กหญิงณัฐกมล  กังเซ้ง
4. เด็กหญิงธันยมัย  รอดนวล
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  เพชรนิล
6. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวทองคำ
 
1. นายปราโมทย์  รอดนวล
2. นางสาวปานจิตต์  สิทธิพงศ์
3. นางวณี  รอดนวล
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  พาหุกุล
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีวะปะ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  กุลรัตน์
4. เด็กหญิงภูริณี  ถาวรยุติธรรม
5. เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเสนา
6. เด็กหญิงสุธามาส  คำทอง
 
1. นางทัศนีย์  ลักขณา
2. นางมนชนก  ทองศรี
3. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นันตา
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ญาณสูตร
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขลิบทอง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยสุริน
5. เด็กหญิงมินตรา  ปานชื่น
6. เด็กหญิงอภิญญา  เกตุกำพล
 
1. นางนันท์นภัสร์  พรหมสิทธิ์
2. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
3. นางศิวาพร  ผลความดี
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยรักษา
2. เด็กหญิงสิรินันท์  บิลแหละ
3. เด็กหญิงอิศรีย์  สาแมแน็ง
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสมหมาย  พงศ์เศรษฐ์กุล
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองเอียด
2. เด็กหญิงณัฐกฤกตา  พงศ์สุชาติ
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ชูสังข์
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางพัทธมน  ชูแก้ว
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงชลดา  ทองสกุล
3. เด็กหญิงณัฐฑญา  ลาพรร
 
1. นางวิไล  พันธ์คำ
2. นายไกรสร  สุทธิชาติ
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นายนัสรุจน์   อุ่นสกล
2. นางสาวพรธิดา  เกตุอาญา
3. นางสาววิสุณี  ศิลป์เสวตร์
 
1. นางทัศนีย์  กลิ่นละออ
2. นางสาววิริยา  โสพิน
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวรวีรัตน์  ชูกลิ่น
2. นางสาววิลาวรรณ  หมื่นโพธิ์
3. นายเฉลิมศักดิ์  ศรีทัยแก้ว
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. นางสาวณัฐิดา  โชคราช
2. นายนพพร  พรหมสาลี
3. นายวิทยา  ภู่เปลี่ยน
 
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
2. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดรอะภัย
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  แซ่อึ่ง
3. เด็กหญิงวริศรา  สว่างเพชร
 
1. นายคนิต  พุทธกูล
2. นางวาลี  แก้วอาภรณ์
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนา  สุเหร็น
2. เด็กหญิงปาลิตา  ทำศรี
3. เด็กหญิงศรัณยา  จักรแก้ว
 
1. นายนพดล  ไตรสุวรรณ
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ศรีเกื้อ
2. เด็กหญิงสิริวดี  ศรีโอสถ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  อธิวัฒนา
 
1. นางรุ่งรวี  ศรีโอสถ
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. นางสาววรินทิพย์  รัตนเดโช
2. นางสาววีระวรรณ  หนูชม
3. นางสาวเกศิณีย์  ทองเผือก
 
1. นายเทียม  แดงมะแจ้ง
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายธนาศิลป์   ไชยศรี
2. นายเปี่ยมศักดิ์   กิ้มเส้ง
3. นายไชยวัฒน์   เพชรมณี
 
1. นายบรรเทิง  นามวงศ์
2. นายวิชาญ  ชูเกิด
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พิมพะกัน
2. นางสาวชนนิกานต์  ทองปาน
3. นางสาวหนูคิด  นนทภา
 
1. นายนพดล  ไตรสุวรรณ
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิริยศิลป์
2. เด็กชายภูริณัฐ  เมฆมณี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคล้าย
 
1. นางบุญเรือน  สมจิต
2. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  กรประชา
2. เด็กหญิงศรีสุกิจ  สาระอาภรณ์
3. เด็กหญิงศศิศิริ  สินทอง
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญพร  ลอยจิ้ว
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ทันตะกาลก้อง
3. เด็กหญิงสิริยุพา  แก้วบุญศรี
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางเพ็ญจันทร์   ศรีระสันต์
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนัทชา  มนตรีสถิต
2. นางสาววิสิฐาน์  ช่วยนุ้ย
3. นางสาวอันนา  ชูส่งแสง
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกชามาส  แป้นเกลี้ยง
2. นางสาวปาจรีย์  ทองรมย์
3. นางสาวอชิรญา  ปลอดอักษร
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวชนกนันท์  อภิชาตบุตร
2. นายนฤพนธ์  อัยสานนท์
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  บุญรักษ์
 
1. นายรชต  ปานบุญ
2. นางสาววราภรณ์  ผลเกิด
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรพันธ์
2. เด็กหญิงภูริชญา  ศิวาโมกข์
3. เด็กหญิงเพชรชลิดา  ช่วยมณี
 
1. นางจิตรา  พิบูลย์
2. นายพหล   จุลนวล
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  เดชเรือง
2. เด็กหญิงพรทิวา  คงกะเรียน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ซุ่นอื้อ
 
1. นางวราภรณ์  พรมมา
2. นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย์
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงนูรอามาณีย์  แท
2. เด็กหญิงนูรีซัน  จารง
3. เด็กหญิงสิรามาณี  ดาโอะ
 
1. นางสาววิภาวณี  มีปิด
2. นางไซนุง  เบ็ญดือราแม
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 1. นางสาววันวิสาข์  ห่อทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เอียดสี
3. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณ
 
1. นางชปานาฎ  พลสวัสดิ์
2. นางสาวรักธิดา  เอียดสี
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่หลี
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยมณี
3. นายอนิรุทธิ์  นกแก้ว
 
1. นางจันทิรา  การีรัตน์
2. นางธิดา  นิลประยูร
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  สารดิษฐ์
2. นางสาวอุษณีย์  บุญราศี
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  โชติศิริ
 
1. นางสาวฉอ้อน  นิลตีบ
2. นางอัมพร  วงศ์น้อย
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  มะหับผลา
2. เด็กหญิงปิยะพร  เชยชอุ่ม
3. เด็กหญิงมธุรดา  จันทรเพท
 
1. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
2. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นางสาวจิตรลดา  พิมพะการ
2. นางสาววิภา  บุญหนัก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หมื่นราม
 
1. นางสาวสุนันทา  ขวัญรักษา
2. นายสุวัฒน์  ถิ่นเขาน้อย
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 1. เด็กหญิงนาดา  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงวนิดา  วาเด็ง
3. เด็กหญิงฮามีซัน  ดะเซ็ง
 
1. นางสาวนิตาล  ยีปราโซ
2. นางโสภา  ยาเหม
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นางสาวขนิษฐา  ดีใจ
2. นางสาวศศิกัลยารัตน์  รักเพชรชนะ
3. นางสาวอัญมณี  บุรีภักดี
 
1. นางสาวพิณนรี  จินา
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  หนูพงษ์
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวปฏิญญา  ทองเจือเพชร
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีไหม
3. นางสาวมาธวี  เทียนกิ่งแก้ว
 
1. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
2. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นางสาวยุพาวดี  รัตนไพวงศ์
2. นางสาววราภรณ์  คมนา
3. นางสาวอรชิตา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  ปั้นทอง
2. นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กองสิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัศวรัตนจินดา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงเอียง
 
1. นางสาวประพิมพ์  ตฤตียปุตรานนท์
2. นางสมบูรณ์  ปุยเจริญ
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ชูโชติ
2. เด็กหญิงนิตยา  อินทราช
3. เด็กหญิงศศิวิมล  คันธมาทน์
 
1. นางสาวมาลัย  ไล่กสิกรรม
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงจิราภา   พฤกษ์ประทิ่น
2. เด็กหญิงนภเกตน์   วิชิต
3. เด็กหญิงเณศรา   เก้าเอี้ยน
 
1. นายพงศ์ไพศาล   วิริยานุกูลวงศ์
2. นางอรพิน   หงษ์หยก
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายทวีศักดิ์  วงศ์กีรติเมธาวี
2. นางสาวนัฐธิดา  เหรียญรุ่งโรจน์
3. นางสาวพวงศร  ศรีคละมหันโต
 
1. นางสมบูรณ์  ปุยเจริญ
2. นางสาวสุมาลี  แซ่จู่
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนงนุช  ก้อนคำ
2. นางสาวพัชรินทร์  สำลี
3. นางสาวอารีรัตน์  ศรีทับ
 
1. นายณัชพล  ศรีสนิท
2. นางศุภวัลย์  โสภาพ
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายณัฐจพรรณ  วงศ์สุริยะ
2. นางสาวณัฐชยา  สังข์แก้ว
3. นางสาวปรียานุช  รอดสุวรรณ
 
1. นางรัตนา  บุญทอง
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายกฤษฎา  นวลศิริ
2. นางสาวสกาวใจ  ไชยชิต
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชาดี
2. นางสุพัตรา  ยิ้มแก้ว
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   กิ้มสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  แซ่ตั้ง
 
1. นายกิตติศักดิ์   เทพเสาร์
2. นางสาวเรวดี   เกษตรเจริญ
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายธนาวารินทร์  อ่อนสี
2. เด็กหญิงพรนภา  บัวคำ
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หะยะมิน
2. เด็กชายณัฐพล  คงอักษร
 
1. นางกนกพร  ศรีสุวรรณ
2. นายนุสรณ์  อ่อนทอง
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กชายนิโคลา  มิเกลลี่่
2. เด็กชายสวรินทร์  ยุบลชู
 
1. นายอภิชัย  พ่วงทอง
2. นายเสริมศักดิ์  ตันสกุล
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เชาวน์เสฏฐกุล
2. เด็กชายอธิชา  รัตนประภากาศ
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายพัชรดนัย  แก้วสวี
2. เด็กชายวรพล  กมลวาริน
 
1. นางสาวศรินทรา  กันน้อย
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เหินหาว
2. เด็กชายสรธัญ  จ๋วนเจนกิจ
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  สุขขัตติย์
2. เด็กชายรัฐพงศ์  โสมติด
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นางสาวธนิดา  หนูแป้น
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัฏฐณิชา  โชหนู
2. นายศุภณัฐ  สอนวิสัย
 
1. นางสาวศรินทรา  กันน้อย
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายชัยรวี  วรพันธุ์
2. นายรัชพงศ์  จุลกัลป์
 
1. นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร
2. นายสุริยา  สารทิพย์
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายวรท  อธิมุตติกุล
2. นายศุภชัย  เดชรักษา
 
1. นางณัฏฐกานดา  ดำศรี
2. นางสุจารีย์  กุลเทศ
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายกันตพิชญ์  มธุรส
2. เด็กชายติณห์  ผ่องพันธ์
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงศรัญพร  วาณิชกุลนันทน์
2. เด็กหญิงศวิตา  ชูแก้ว
 
1. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
2. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายธนกร   การชนะไชย
2. เด็กหญิงสุนิตา   แซ่เหล้า
 
1. นางสาวเสาวลี  จริงจิตร
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายชนสิษฐ์  รุ่งระวีศรีศศิธร
2. นายภูมิสันต์   ชูแสง
 
1. นางสาวปิยนุช  สมบัติมาก
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เหย่าเฉื้อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพทย์นาดี
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมทอง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เพชรแก้ว
 
1. นายเอกพิชัย  ชัยทอง
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กชายพัสกร  สกุลวานิชพร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พระวิวงศ์
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงณัฐฌาวดี  ไกรลาศ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  อนุโต
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. เด็กชายบุรินทร์  พันธ์ชาติ
2. เด็กชายวรัญญู  จีนาสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายจตุรภัทร  แพงโคตร
2. นายศิรศิษฏ์  ชายแก้ว
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. นายธีรชัย  วุฒิศักดิ์
2. นายพนาพร  ศรีสงคราม
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายณัฐพล  ศุภศรี
2. นางสาวภัทรศิรินทร์  เอียดเรือง
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นายพิทยาธร  นมรักษ์
2. นายวัชรินทร์  ด้วงสังข์
 
1. นางจินตนา  เหน็บบัว
2. นายปรีดี  คุณวัลลี
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายชุติพนธ์  วงศ์ศิริวิพัฒน์
2. นายสิรวิชญ์  บุตรมะรัถยา
 
1. นางจิรายุ  สุวรรณา
2. นายเอกตวัน  เลิศไกร
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายชัชพิมุข  ศรีทอง
2. นายนิติ  เพ็ชรรัตน์โมรา
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นายผดุง  ว่องนาวี
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายร่มธรรม  โรยภิรมย์
2. เด็กชายวรกานต์  ไกรมาก
3. เด็กชายเตชินท์  พรหมนรกิจ
 
1. นางสาวนิตินุช  จินดาอ่อน
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กชายครองขวัญ  พรหมทอง
2. เด็กหญิงณิชภัทร  ศรีนวล
3. เด็กหญิงดวงใจ  กำจรกิตติคุณ
 
1. นางสาวนิธิมา  พราจันทร์
2. นางสุนิตา  คงทอง
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายตุลยวัต  พริกไทย
2. เด็กชายปิยภูมิ  พรหมวงศ์
3. เด็กชายสุพิชญะ  สุนทรพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายพฤฒิพงษ์  อุฬารกุล
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นางสาวมุกหอม  พัฒนพิชัย
2. นายวิศิษฏ์  ศรีมาลา
3. นายสุทธิพันธุ์  พวงแก้ว
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
2. นางพุทธิมา  พลภักดี
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนศาสน์มูลนิธิ 1. นายนนทวัฒน์  หมัดหล๊ะ
2. นายสิทธิกร  ไหมเจริญ
3. นายสุรเชษฐ์  บิลโต๊ะและ
 
1. นายดนรอฝาด  โส๊ะหััด
2. นายมะซูบฮี  หามะ
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายณัฐพนธ์  จุฑามาศ
2. นายภานุพงศ์  ทองธวัช
3. นางสาวศุภสุตา  เนียมสุวรรณ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายพฤฒิพงษ์  อุฬารกุล
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนควนขนุน 1. นายธัญพิสิษฐ์  เพ็งช่วย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  แป้นด้วง
 
1. นางเกสร  มาละมัย
2. นายโชคชัย  มาละมัย
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายกานน  ลัภนะทิพากร
2. นายการัณย์พจน์  วรินทรเวช
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายมาลีกี  เสือนิล
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกฤติ  ภิรมย์ทอง
2. นางสาวอัญชิษฐา  นบนอบ
 
1. นายตุลชัย  สะกัญญา
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญอริยวัฒน์
2. เด็กชายศราวุธ  คำเศษ
 
1. นางสาวพรพิมล  คงเปีย
2. นายวิชิต  วงษ์ทอง
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายพิสิษฐ์  วจนสาระ
2. เด็กชายภาณุพันธ์  ปริสุทธิกุล
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายนัทธพงศ์  พิณวานิช
2. เด็กชายพูมภพ  เอกทัฬห์
 
1. นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. เด็กชายธนภูมิ  กลั่นนุรักษ์
2. เด็กชายนพดล  ลิ่มสกลเศรษฐ์
3. เด็กชายนภัส  ทองใบ
 
1. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
2. นายอชิตพล  พอใจ
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายทนุธรรม  ดำแก้ว
2. นายทศพล  บุญกระสินธุ์
3. เด็กชายธนพนธ์  คำแป้น
 
1. นายปราโมทย์  ไชยสินธุ์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1. เด็กชายชญานิน  วัชรพิจารณ์
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  รังสฤกษติกุล
3. เด็กชายภัคพล  ใจจ้อง
 
1. นายสมภพ  ตรีไวย
2. นายสมภพ  ตรีไวย
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กชายภานุพัฒน์  คงศิริ
2. เด็กหญิงรัตติยากร  พาลีกัณฑ์
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  รินรส
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชาดี
2. นายธวัฒน์ธิเดช  เดชอรัญ
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สิทธิชัย
2. เด็กชายจิรกิตต์  หยังหลัง
3. เด็กหญิงธันวรักษ์  เหล็มปาน
 
1. นางสาวนาตยา  พรรณสิทธิ์
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายชิษณุชา  ศรีอรุณราช
2. เด็กหญิงดวงใจ  จุลพรหม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  จันทร์กลับ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสายชล  สุขศรี
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  เทวบุญ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  พรหมเกาะ
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  ศิริมังคลา
 
1. นางสาวนุชเนตร  ชูแสง
2. นายเจริญวิทย์  ชะดารัตน์
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กชายภัทรภณ  รัตนเลิศธาดา
2. เด็กชายอิงครัต  แหวนโชติช่วง
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  อนนตชุติกาญจน์
 
1. นางสาวยุวดี  ชูภาพ
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายธนกร  อัศวธีระ
2. นายสรวิชญ์  ทองหยิบ
3. นายสุกฤษฎิ์  คุณะแสน
 
1. นางสาวชุลีพร  สืบสิน
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นายฐิติพันธ์  เอียบฉุ้น
2. นายปนิก  นาดี
3. นายเมธิชัย  อุ่ยสกุล
 
1. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
2. นายอชิตพล  พอใจ
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายวรวิทย์   ขุนเดื่อ
2. นายสิทธินนท์  สุภาพบุรุษ
3. นายอิทธิพัทร์   หลำโส๊บ
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายจิรวัฒน์  ภาชนะทอง
2. นายประกาศิต  อินทรสมบัติ
3. นายรุจิภาส  ตันอุ๋ย
 
1. นายพยุงศักดิ์  กูลช่าง
2. นายเอกรัฐ  ทาพิลา
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนตะโหมด 1. นายชาตรี  เอียดฤทธิ์
2. นายพรนุวัฒน์  แก้วรัตน์
3. นายวสุพล  พยัคพันธ์
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นายสันติชัย  เสมือนใจ
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายธีรพงษ์  เหล่ากอ
2. นายพชร  เสวกวัง
3. นายศุภกร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสายชล  สุขศรี
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนศรียาภัย 1. นายชวัลวิทย์  นาคสิงห์
2. นายณัฐชนนท์  คำแดง
3. นายวิชญ์พล  เบญจโศภิษฐ์
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นางสาวศรินทรา  กันน้อย
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายกิตติณัฏฐ์  สุขครุฑ
2. นายณรงค์ศักดิ์  แซ่กั๋ง
3. นายวิรุฬศักดิ์  พรหมเศษ
 
1. นายปราโมทย์  ไชยสินธุ์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายปริญญา  แสงแก้ว
3. เด็กชายศุภชัย  พูลเกิด
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกมล  พรหมเพชร
2. เด็กชายชญานนท์  บุญทองใหม่
3. เด็กชายพงศ์ชณัฐ  วิบูลศิลป์
 
1. นางสาวประภากร  เชาวลิต
2. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธีรพนธ์  จริงจิตร
2. นายพีระวัฒน์  เพ่งพิศ
 
1. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  ศิลป์ภาษา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  นวลวิจิตร
3. เด็กชายสมรักษ์  เซ็นจะบก
 
1. นางสาวอริศรา  ปาทาน
2. นายเอกรัฐ  ทาพิลา
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายนพรัตน์  สอนสวัสดิ์
2. เด็กชายนิธิวัต  ทิพาภรณ์กุล
3. เด็กชายแสงทอง  สระทองขอ
 
1. นายอนุสรณ์  ทองดี
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเทพา 1. เด็กชายตะวัน  นันโอ๊ะ
2. เด็กชายธีรพงศ์  จอมสว่าง
3. เด็กชายศตรายุ  รัตนบุตร
 
1. นางจำรวย  ทองสินธุ์
2. นายทนงศักดิ์  ทองสินธุ์
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายบุญยวัฒน์  ปลอดอ่อน
2. เด็กชายศุภกร  ยิ่งยวด
3. เด็กชายหัสนันท์  สะหนิ
 
1. นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายธนชิต  ตั้งปอง
2. เด็กชายปาริวัตร  บุญมาศ
3. เด็กชายวศิน  หอมตระกูล
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์ดำ
2. นายธนกฤต  แสงแก้ว
3. นายพรพิทักษ์  ขาวอ่อน
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผือก
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพันธ์  บัวเพชร
2. นายนฤดล  อินทรโยธา
3. นายประกายเพชร  ยุวบุตร
 
1. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. นายจตุรงค์  เครือจันทร์
2. นายวัศกร  บุญสุวรรณ
3. นายวุฒิพงศ์  มณีสงค์
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายณัฐธิพงศ์  ใยดี
2. นายธนภัทร์  เพชรมุณี
3. นายภูริทัต  กิ่งน้ำฉ่า
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายธีรยุทธ  จันทร์พัฒน์
2. นายศุภชัย  สมเขาใหญ่
3. นายอมรชัย  เมฆกลิ่น
 
1. นายปริญญา  นุ่มน้อย
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนปากพนัง 1. นายตุลาการ  ปลอดชูแก้ว
2. นายศรุติ  มีช่วย
3. นายเศวตฉัตร  ศิริรัตน์
 
1. นายวินัย  เลิศสุรวัฒน์
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  จินดา
2. นายจิรวัฒน์  แสงคง
3. นายศักรินทร์  ศิริประสพ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายวทัญญู  พฤติธรรมกุล
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. นายนัทสรี  ติงสา
2. นายสุริยา  สันเกาะ
3. นายอนุวรรต  สวามีน
 
1. นายตอเหลบ   ปอหรา
2. นายสุริยัน  บิลหีม
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายคมธันวา  สุภาเส
2. นายชยานันท์  ชำนาญพานิช
3. นายวิศรุต  ดวงมรกต
4. นายสิรภพ  สุบงกช
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นางสาวศรินทรา  กันน้อย
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายณัฐภาส  เชื่อมใจ
2. นายนันทพงค์  เจริญคง
3. นายวัชระ  ใจซื่อ
4. นายอภิสิทธิ์  เทพณรงค์
 
1. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายปิยะศักดิ์  ด้วงช่วย
2. นายวรงค์รัชต์  มณีพันธ์
3. นายอภินันท์  จันทรัศมี
4. นางสาวอัจฉราวดี  สุขทอง
 
1. นางฉลอง  ศรีกรด
2. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นายนพรัตน์  ธรรมทัตโต
2. นายนิธิศักดิ์  วรสิทธิชัย
3. นายฟองเงิน  บรรลุสุข
4. นายอัครเดช  ทองฉิม
 
1. นายสมบูรณ์  เครือสนิท
2. นายอชิตพล  พอใจ
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายนที  พุ่มเกลี้ยง
2. นายบดี  กังงา
3. นายปุณยวัจน์  คำทอง
4. นายเปรมวุฒิ  สังขาว
 
1. นายธำรงค์  วงศ์เจริญยศ
2. นายสถาพร  เพ่งพิศ
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นายนราเดช  ชูแสงศรี
2. นายยุทธพิชัย  โทนใหญ่
3. นายศุภนัติ  คงจันทร์
4. นายเทวพันธ์  เรืองเกิด
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
2. นายอนุรัตน์  โอชา
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กันแก้ว
2. นางสาวรมิตา  ชื่นจิตร
3. นายวีรายุทธ  คล้ายสมบัติ
4. นายศักรินทร์  รักษ์สังข์
 
1. นายนภศูล  ตุลยกุล
2. นายอภิชาติ  พรหมดนตรี
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายกรีฑา  แก้วโลก
2. นายณัฐพงษ์  คงดิษฐ์
3. นายธีระยุทธ  หวานน้อย
4. นายภาณุวัฒน์  ศรีชาย
 
1. นางกาญจนา  อินทร์แก้ว
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฉัตรรุ้ง  วาสนา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  รัตนธน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมทิพย์
 
1. นายธวัช  แพรกทอง
2. นางสาวพนาทิพย์  เพชรเส้ง
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. เด็กหญิงลลิตา  คึมยะราช
2. เด็กชายอนุวัตร  สุเมธ
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  ชิณวงศ์
 
1. นางยุวดี  ชูภาพ
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กชายประจักษ์  พงษ์กระจาย
3. เด็กหญิงรัตติยากร  มะโนรส
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางวาสนา  ด้วงรอด
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 โรงเรียนพนมเบญจา 1. เด็กชายภูเบศ  แถมใหม่
2. นายวศิน  คงดี
3. นางสาวศยามล  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชาดี
2. นางสาวสุวพิชญ์  สมชาติ
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายคมกริซ   สุหลง
2. เด็กชายภากร   ณ นคร
3. เด็กชายเกรียงไกร   จันทร
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจารุริญ  วงศ์น้ำเงิน
2. เด็กหญิงชนากานต์  เกื้อนิม
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูเลม็ด
 
1. นางสาววรัญญา  พันธุวงศ์
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  รักแก้ว
2. เด็กชายปกรณ์  คงจินดามณี
3. เด็กชายอิทธิพล  ทองบุณนาค
 
1. นางชลธิชา   ธรฤทธิ์
2. นางราตรี  จันทศรี
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กชายคริษฐ์  ศรีผยองศักดิ์
2. เด็กหญิงบุลภรณ์  นุ่นสังข์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทรงชัย
 
1. นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ
2. นางสาวศุลีพร  อยู่ประสิทธิ์
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นางสาววาสิฏฐี  ลีละศุภกุล
2. นางสาวสุภัทชา  เปรมทอง
3. นายเฉลิมพร  ศรีจำรัส
 
1. นายธวัช  แพรกทอง
2. นางสาวพนาทิพย์  เพชรเส้ง
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นางสาวษมาภรณ์  แก้วคอนรีย์
2. นางสาวสิริรัตน์  จันทร์ธรรม
3. นางสาวอภิญญา  พิมพาพันธ์
 
1. นางสาวภัทรมน  อินไหม
2. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายธีรศักดิ์  ว่องเกษฎา
2. นางสาวมัชณา  กิจสมพร
3. นางสาวสรัลพร  รอดรัตน์
 
1. นางสาวพัชรพร  อ่อนจิตต์
2. นายมีชัย  กิจสมพร
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพนมเบญจา 1. นายทศพล  สุรา
2. นายวิชวรรษ  หลวงบุรี
3. นายวิศรุต  ศรีสุขใส
 
1. นางสาวกมลชนก  วิชาดี
2. นางสาวอรนุช  นิลพัฒน์
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1. นายชัยรัตน์  ฉิมสะอาด
2. นายธีระวัฒน์  อรัญญะ
3. นายพอเจตต์  หมั่นไร่
 
1. นายศุภราช  แก้วมีศรี
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  แก้วมณี
2. นางสาวสุภาภรณ์  เกลี้ยงกลม
3. นางสาวอรอุมา  ช่วยศรีนวล
 
1. นางสาวพาซีย๊ะ  อาบู
2. นางสมจิตต์   ตีบกลาง
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 7 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นายทนะศักดิ์  ทองอยู่
2. นายทัตพล  ใบทอง
3. นายศุภชัย  ฤาชา
 
1. นางชลธิชา   ธรฤทธิ์
2. นางรัชนี  จันทนะ
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 1. นายจิรพงศ์  ยอดสุรางค์
2. นายณัชตา  อ๋องเอื้อ
3. นายสกุลพันธ์  ตันติวัชรพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
2. นางยุวดี  ชูภาพ
 
510 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงธมนต์รัตน์   ชูชาติ
 
1. นายไมเคิล  เฉลิมวงศ์
 
511 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กหญิงวาริธร  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวกัลยา  เวทยาวงศ์
 
512 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิวินีย์  จิตพงศ์
 
1. นางภัทรา   แก้วประดิษฐ์
 
513 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายเทวินทร์  ทิพย์ลือพร
 
1. นางสาวนวลศรี  อรรจนพงศา
 
514 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวรักษิณา  หนูพรหม
 
1. นางมาลัย  ลักษณะถาวร
 
515 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฐชยา  สุขแก้ว
 
1. Mr.Thomas  Thomassen
 
516 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัชชา   อัตศรัณย์
 
1. นางเรวดี  เอ้งฉ้วน
 
517 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทักษิณาวงศ์
 
1. นางน้ำทิพย์  เดชเรือง
 
518 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  ภาษยะวรรณ์
 
1. นางเพ็ญศรี  อุชุภาพ
 
519 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นายปรมะ  เรืองไรรัตนโรจน์
 
1. นางเรวดี  เอ้งฉ้วน
 
520 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกาญจน์  เกลื่อนแก้ว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พัฒนธานี
 
521 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายพรหมพิริยะ  พรหมสังคหะ
 
1. นางสาวชวนี  ปุริโสดม
 
522 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายภูบดี  อภิรติธรรม
 
1. MissAmanda Michelle   Topham
 
523 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กวินธร
 
1. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
524 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจตุพร  พานแสง
 
1. Miss Narichelle Ann Sugatan  Tadique
 
525 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวรมิตา  ประทีปสว่างวงศ์
 
1. นางวิภาวรรณ  ทองเกลี้ยง
 
526 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวณิชนันทน์  สุนทรพิมล
 
1. Mr.Colin  Smith
 
527 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวประภัสสร  ชื่นหิรัญ
 
1. MissAmanda Michelle  Topham
 
528 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  โสมทัพมอญ
 
1. นางราณี  ภักดีคง
 
529 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โอลเดนเบอร์เกอร์
 
1. นายสมยศ  หมื่นรันต์
 
530 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพนิดา  วงศ์วัฒนกิจ
 
1. นางปรานอม  ไมสัณ
 
531 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวแอมริต้า  กริกกส์
 
1. นางสุริยา  บัวทอง
 
532 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. นางสาวซินดี้  โยฮานส์สัน
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  สิงฆาฬะ
 
533 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายพชรพล  พรหมทัต
 
1. นางกาญจนา  อินทรโชติ
 
534 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายอธิป  โพธิวิจิตร
 
1. นางกานดา  อานนท์
 
535 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอธิชา  คงรักษา
 
1. นายพฤฒ  ใบระหมาน
 
536 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกฤตอมร   ศรีสุวรรณ
 
1. นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล
 
537 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกันต์  ทองล้วน
2. เด็กหญิงณิรฌา  ธราทิน
3. เด็กชายนัทพล  ถวิลอ่อน
4. เด็กหญิงนัยน์ภัค  โกศล
5. เด็กชายวิศรุต  จ้อนเจิม
 
1. นางสาวปรัชญา  ทองวิเศษ
2. นางสาวสุวรรณา  ธรรมการัณย์
 
538 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  พรมโคตร
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ส่งแสง
3. เด็กชายธีรพงษ์  อุมาสะ
4. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วบางพระ
5. เด็กหญิงอรณิช  จันทร์ทอง
 
1. นางนิรัติศัย  หาญชูวงศ์สกุล
2. นางสาวสุวรรณลี  ตามชู
 
539 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ช่วยสุทธิ์
2. เด็กชายกิตติภัฎ  สาระจิตต์
3. เด็กหญิงจิตทิพย์  ฝอยทอง
4. เด็กหญิงลลิลธร  ชะบาพฤกษ์
5. นางสาวหัสญา  ธีระนานนท์
 
1. Mrs.Geralgine  Pugoy
2. นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล
 
540 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกานต์  โสมสัย
2. นางสาวนภัสสร  เหล็กเพชร
3. นางสาวนันทิกานต์  ทรงเกียรติ
4. นางสาวศิรินันท์  เทียนดี
5. นายอัฐพงศ์  เชยอุบล
 
1. Mr.Thomas Pakorn  Doswald
2. นายธนากร  ความสุข
 
541 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  เมฆเกตุ
2. นางสาวกวินทิพย์  ยิ่งขจร
3. นายณัฐพงศ์  สมจริง
4. นางสาวประไพพิมพ์  ชาตรีกุล
5. นางสาวอุไรวรรณ  รักภักดี
 
1. Miss Jocelyn Ariston  Bunyi
2. นางประพัฒน์  ทวิชศรี
 
542 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวจิวารีย์   สันโต๊ะโส๊ป
2. นางสาวนิคโคล คริสติน   ฮาร์ทแมน
3. นายรณกฤต    สุขสันติ์เสรี
4. นางสาวสัจจพร   ขำอนันต์
5. นายอภิสิทธิ์ศิลป์   แผ่วรุณ
 
1. Mrs.Nicole Lavinia   Cooney
2. Mr.Robert James   Cooney
 
543 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายเศรษฐพงค์  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวน้ำฝน  เพ็งสร้อย
 
544 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ยับ
 
1. นายท้าว  หวง
 
545 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายหมิงหอง  คอ
 
1. นางสาวต้องหทัย  พุ่มศิริ
 
546 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวรรณมณี
 
1. นางนพีภัสร์  ตั้งปณิธานวัฒน์
 
547 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายอภิมุข  จิตรสิงห์
 
1. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
548 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวอังคณา  อัมรัตน์
 
1. นางสาวรุจิธร  ศรีวิชัย
 
549 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กชายปัณณ์ปวีร์  นาคแดง
 
1. นายศรัณยภัทร  ชุมสุวรรณศรี
 
550 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์   เมืองมีศรี
 
1. นางสาวนิตยา   ดวงมณี
 
551 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายอรรถวิท  ฉายเรืองเกียรติ
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรีอำมร
 
552 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1. เด็กหญิงชินามิ  ไตรพันธุ์โกศล
 
1. นางมาซามิ  ไตรพันธุ์โกศล
 
553 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นางสาวฬติ  กันตะปีติ
 
1. MissHaruka  Takeshita
 
554 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นายมานะ  ชุติมาภรณ์
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ลิ่มวรพันธ์
 
555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายฐาปกรณ์  แก้วเลื่อน
2. นายณรงฤทธิ์  คิดฉลาด
3. นายวันเฉลิม  ทองอ่อน
4. นายศุภัทร  หงษ์พฤกษ์
5. นายสหรัฐ  สุดจะเสน
6. เด็กชายสุทธิพร  ตั้นสกุล
7. นายอนุวัตร  สุวรรณพรหม
8. เด็กชายเจษฎา  บุญชูศรี
 
1. นางสาววันวิสาข์  รักษาวงศ์
2. นายสุรชัย  แสนภักดี
3. นายเกียรติศักดิ์  วัชรกาญจน์
 
556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายชนะ  เลื่องสุนทร
2. เด็กชายณัฌนนท์  ศรีพักตร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลชนะ
4. เด็กชายธีรโชติ  วิประจง
5. เด็กชายภานุ  พ่วงทอง
6. เด็กชายวุฒกานต์  พุ่มนิล
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำภักดี
8. เด็กชายอภิชาติ  เพชรพิรุณ
 
1. นายดำรงค์  ศรีธารา
2. นางรัชดา  ศรีกิ้ม
3. นายวราห์  ชุมแสง
 
557 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายคมกฤช   ภักดีดวง
2. เด็กชายคัมภีร์  เจียวก๊ก
3. เด็กชายจิตรภณ  ลบถม
4. เด็กชายธนกฤต  พัฒนเดช
5. เด็กชายราเมศวร์  สมจิตร
6. เด็กชายวิรุฬกาล  ศรีภัทรา
7. เด็กชายเทพสุวรรณ  สุภาพแก้ว
8. เด็กชายเลิศเชาว์  พิชกรรม
 
1. นายนิพนธ์  ปรุงเหล็ก
2. นางอภิรักษ์  ลบถม
 
558 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายชาญชัย  ลิ่วเพชร
2. นายทักษิณ  ขุนทองจันทร์
3. นายธนโชติ  ศรอินทร์
4. นายปริญญา  ทับทิมทอง
5. นายสิทธิโชค  ทองเนื้อสุข
6. นายองอาจ  ช่วยแป้น
 
1. นางนาตยา  ดำพัฒน์
2. นางพัฒนสุฎา  เพชรมีศรี
3. นายวินัย  ดำพัฒน์
 
559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายกรวิชญ์  หัสรินทร์
2. นายขจรวิทย์  เผือกเนียร
3. นายธงชัย  พริ้มจรัส
4. นายวิษณุ  ดวงเนตร
5. นายศราวุฒิ  พุ่มบาน
6. นายศักดิ์พิมล  เสนาการ
 
1. นายดำรงค์  ศรีธารา
2. นายวราห์  ชุมแสง
3. นายสุรพงศ์  ขวัญคีรี
 
560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายฑีฆทัศน์  เกลี้ยงแก้ว
2. นายธนบรรณ  อดทน
3. นายนนทพัทธ์  ขำร้าย
4. นายวันปิยะ  หลวงจู
5. นายวิชชากร  ขาวสุด
6. นายโฮอัมหมัด  จาลีล
 
1. นายเฉลียว  วิโสจสงคราม
2. นายเตือนใจ  วิโสจสงคราม
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพันธ์
 
561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายชารีฟ  บิลล่าเต๊ะ
2. นายภควัฒน์   โชคประเสริฐ
3. นางสาวภัทธินันท์   บุญระเพ็ง
4. นางสาวมณีมณฑ์   ย้อยคุณา
5. เด็กหญิงมัณณิตา   วันทยะกุล
6. นางสาวยวิษฐา   อินทร์ใจเอื้อ
7. นางสาววิมลพันธ์   เทพจิตร
8. นางสาวสิรินธาร   เที่ยวแสวง
9. นางสาวสุภัชชา   จุลภักดิ์
10. นางสาวสุรัสวดี   อักษรถึง
 
1. นายจิรพล   ลิวา
2. นางสาวธันยพร  กาลิกา
3. นางอัญญารัตน์   ธานีรัตน์
 
562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพา 1. เด็กหญิงกีรติ  มะเนาะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทรจิตร
3. เด็กหญิงธนยพร  แซ่พู่
4. เด็กหญิงนัจมีย์  อีซอ
5. เด็กชายปฏิภาณ  บูเอียด
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  กุลดำรงวิวัฒน์
7. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วเกาะสะบ้า
8. เด็กหญิงละอองดาว  ศรียะพงษ์
9. เด็กหญิงศิราณี  ล่าหับ
10. เด็กชายเรวัต  อิกะศิริ
 
1. นายชัยณรงค์  สวนจันทร์
2. นางธัญลักษณ์  อิแอ
3. นายไพรัช  อุไร
 
563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขนอมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  ก๋งอุบล
2. เด็กชายณัฐวัตร์   รัตนชู
3. เด็กชายภานุพงศ์  สังฆมาศ
4. เด็กชายยอดเพชร  กิติยานันทวงศ์
5. เด็กชายศักดิ์อนันต์  คำมั่น
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์สง่า
7. เด็กหญิงศุภิสรา  งามโฉม
8. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์   ทิพย์รอด
9. เด็กหญิงสุธิดา  ศรชัย
10. เด็กหญิงอุมาพร  เสมอหน้า
 
1. นางจิราพร  อินทรทัศน์
2. นายธนเดช  ใจสบาย
3. นายปิยะ  พละคช
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายฉัตรกวิน  กำเนิดขอนแก่น
2. นางสาวณัชชา  อัยรักษ์
3. นายธวัชชัย  อินทร์รอด
4. นายธีระวัฒน์  ชูรัตน์
5. นายบุญทวี  ดวงนิราช
6. นายปฐมพงษ์  แพรสมบูรณ์
7. นายสิทธิกร  วันทอง
8. นางสาวสิมิลัน  กรยืนยง
9. นายอนุพงศ์  พนาสุวรรณรัตน์
10. นายโสภณัฐ  โสมขันเงิน
 
1. นายกำพล  ชุ่มจันทร์
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  อำนาจวิจิตร์
2. นางสาวกัญญาภัค  สิงห์ดำ
3. นายคมปัญญา  เอกวานิช
4. นางสาวณัฏฐิณี  กิตติสิทโธ
5. นายธิติกร  เจนธนากุล
6. นายภัทรภูมิ  ทั่วไตรภพ
7. นายวรปรัชญ์  อุบัติศฤงค์
8. นางสาวสุพิชญา  พุ่มพวง
9. นางสาวเมธาพร  จุลกโกมล
10. นางสาวโชติกา  โค้วเจริญ
 
1. นายทวี  เตชะภัททวรกุล
2. นางนงนุช  เอี๋ยวพานิช
3. นายอดุลย์  บุญประสิทธ์
 
566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวบุษกร  คงกระพันธ์
2. นางสาวพิมพิกา  ชัยสิทธิ์
3. นายวรเมธ  ช่วยชูจิตร
4. นายวัฒนา  ชื่นอิ่ม
5. นายวิษนุศักดิ์  ทรงศรี
6. นายสมศักดิ์  ทองอร่าม
7. นางสาวสรารัตน์  บุญทอง
8. นางสาวอลิสา  หนูจีน
9. นางสาวอษมา  บุญเกื้อ
10. นางสาวเฟื่องฟ้า  รัตนพันธ์
 
1. นายวันชัย  มณีสม
2. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
3. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ปลอดอ่อน
2. เด็กหญิงจตุพร  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กชายปรเมษฐ์  ฉีดเสน
4. เด็กหญิงอังคณาพร  เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงอัจจิมา  โรจน์โมสิข
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวศิริวรางค์  เพชรศิลป์
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เมืองวิหค
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญสุข
3. เด็กหญิงรัฐรินทร์  เกื้อหนุน
4. เด็กหญิงสุรัญชนา  แซ่อึ่ง
5. เด็กชายสุวิทย์  หนูรักษ์
 
1. นางวันดี  หอมชื่น
2. นายเสนอ  จันชู
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สังฆะสา
2. เด็กชายพัชรพล  จับใจ
3. เด็กหญิงแคทลียา  พรมมิตร์
4. เด็กหญิงแพรวพลอย  เศรษฐภักดี
5. เด็กชายโอภาส  แตงเลี่ยน
 
1. นางสาวอรพิน  สุขแจ่ม
2. นางเจริญตา  สุวรรณสว่าง
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาววสุมตี  จันทวงศ์
2. นางสาวศิริวรรณ  รอดสุด
3. นางสาวสลิลทิพย์  พุฒิวณิชย์
4. นางสาวอรกนก  แก้วแหวน
5. นางสาวเยาวเรศ  แดงเอียด
 
1. นางสาวนิชลักษณ์  สุขสวัสดิ์
2. นางพัชราภรณ์  รักช่วย
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 1. นางสาวจิดาภา   คงนุกุล
2. นายจิรวุฒิ   แต่สกุล
3. นางสาวณฟ้า  โชคคณาพิทักษ์
4. นางสาวณัฎฐณิชา  จีนหนู
5. นางสาวนัฐริกา   นิรมล
 
1. นางสุพรรณี   แก่นบุดดี
2. นางสาวสุมาลี   สุขสวัสดิ์
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายธีระพงศ์  เนตรเจริญ
2. นายนพดล  แก้วการ
3. นางสาวศศิวิมล  สมบัติ
4. นายอภิภู  ฤทธิพวัด
5. นางสาวอังคณา  สินน้อย
 
1. นางวันดี  หอมชื่น
2. นายเสนอ  จันชู
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินนุรักษ์
2. เด็กหญิงนิลเนตร  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศรัณญา  วัตรุจีกฤต
 
1. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
2. นายปราโมทย์  บุญยัง
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ฤทธิพลัด
2. เด็กหญิงราวดี  เจริญรูป
3. เด็กหญิงสิริยากร  ราโชกาญจน์
 
1. นายปราโมทย์  ธารีวิบูลย์
2. นางสุวิไล  กันตังกุล
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระวังวงศ์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ผลขะจี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บำรุงพล
 
1. นางนลินรัตน์  เผือกเนียร
2. นางอรพินท์  มุจลินทร์
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐกานต์  เชื่อมใจ
2. นางสาวพรพรรณ  พรหมคีรี
3. นางสาวสุฑาทิพย์  แก้วกุล
 
1. นางทิพวัลย์  จอมบดินทร์
2. นางโสพิน  แก้วสุข
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ดำสนิท
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  สุทธิรัตน์
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีรักษา
 
1. นางชูใจ  สกลุไทย
2. นางรังสิตา  ชุมชอบ
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกนกรัตน  ตัณฑวณิช
2. นายญาณภัทร  เขาทอง
3. นายสุภัฎชัย  เภาพันธ์
 
1. นางวรรณา  ศรีนวลละออง
2. นายสมเกียรติ์  สุวรรณรัตน์
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายคณิน  ดาษถนิม
2. เด็กหญิงนาตาชา  ใบตานี
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  ชูโสด
2. นางสุนงค์น้อย  จันทรศิริ
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงต่วนเกาซัร  อัลอิดรุส
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่แต้
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ฉิมพลีปักษ์
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  สมมาตย์
2. เด็กชายธนากร  ปรางค์ศรีอรุณ
 
1. นางกมลทิพย์  พาสาลี
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 1. นายเกริกชัย  สาศรีสุข
 
1. นางสาวสุภาณี  เสรีวงษ์
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสุกาญจนา  รักช่วย
 
1. นางสุพิศ  ธรสินธุ์
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกีรติยา  เจ๊ะโส้
 
1. นางเรวดี  เอ้งฉ้วน
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวสุรัสวดี  สุมน
 
1. นางรัตนา  คงแก้ว
2. นางละม่อม  พันธ์นิตย์
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายปฐวี  ปิงคลาศัย
2. เด็กชายสิรภพ  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวชญาดา  พงศ์อร่าม
2. นายเทอดพงศ์  พรหมพิชัย
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวนพรรณพ  เทพพิทักษ์
2. นางสาววิลาสินี  อินพรหม
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
2. นางสาวพนิดา  ถาวรานุรักษ์
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายวีรพล  จินดาวงค์
 
1. นางสาวธนพร  สระทองแยง
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายศิริวัฒน์  ถิ่นพังงา
 
1. นายสุธน  ประดับศรี
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวพรรณี  ใจห้าว
 
1. นางอรอุมา  เกษรสิทธิ์
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. นางสาวณัฐกานต์  สุขทอง
2. เด็กชายศักดา  เตียวอนันต์
 
1. นางสาวสุจิตร  เจริญวิริยะภาพ
2. นางอำนวย  เรืองศรี
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวกมลชนก   เกื้อชาติ
2. เด็กหญิงเรืองลักษณ์   เรืองแก้ว
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
2. นางสาวนฤมล  จิตรจันทร์
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. เด็กหญิงอรยา  เกษแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  คำศรี
 
1. นางวรรณี  ดุษฎี
2. นางสาวเกษรินทร์  สังขวิจิตร
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายณัฐพร  จันทร์ประนต
 
1. นางพวงเพ็ญ  รติวัฒน์
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายปรัตถกร   ตันติวชิรฐากูร
 
1. นางสาวดารณี   วณิชยาพณิชย์
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 1. นายนิธินาถ  คลองโคน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อธิกูล
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงอภิษฎา  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปัญญดา  คิ้วฮก
 
1. นางสาวรักษ์ดาวรรณ  รมทอง
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  โลหะนวกุล
 
1. นางลดารัตน์  เมฆทันต์
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจีระนันท์  ผุดผ่อง
 
1. นางอนงค์รัตน์  สุวพันธ์
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 93.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวจุฬาภรณ์  สุวรรณโณ
 
1. นายณัทพล  ศักดิรัตน์
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 90.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  หนูรัตน์แก้ว
 
1. นางสาวสุพร  ชอบแต่ง
 
603 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางภคศรัณย์  อนุพงศ์พิชิตกุล
 
604 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญสุข  สุวรรณคีรี
 
1. นายชัยศักดิ์  คงแก้ว
 
605 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายสหรัฐ  นิลสังข์
 
1. นางวันวิสา  ศรีช่วง
 
606 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางขันวิทยา 1. เด็กชายเจตวิชญ์  อิสโร
 
1. นายธีระพงศ์  ช่วยเกิด
 
607 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตนคช
 
1. นางสาวศุภรัตน์  รัตนคช
 
608 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  รักษาสังข์
 
1. นางยุพเยาว์  ศรีวะบุตร
 
609 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายนคลภรส  ผุดวรรณา
 
1. นางกรรยา  ช่วยจันทร์
 
610 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
611 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาววรินยุพา  ถิ่นหนองโคลน
 
1. นางกัลยา  ธนอัญญาพร
 
612 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวศกลรัตน์  แก้วกระจก
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
613 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจตุรงค์  คลิ้งนวล
 
1. นางจำลอง  บุญกาญจน์
 
614 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวศศิวรรณ  ฮวบรังสรรค์
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
 
615 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปทุมมา  บุญมา
 
1. นางสาวศุภรัตน์  รัตนคช
 
616 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายอัตถ์  ภัทราเวทวิวัฒน์
 
1. นางสาวปิยะนุช  มากแก้ว
 
617 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวนวรัตน์  หมาดหมัน
 
1. นางสาวปณิดา  หลงเอ
 
618 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นายจิรกิตต์  เชยช่ืนจิตร
 
1. นางมาดี  ศรนรายณ์
 
619 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางภคศรัณย์  อนุพงศ์พิชิตกุล
 
620 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายปณิธิ  หัสไทยทิพย์
 
1. นางประนอม  พรมเช็ก
 
621 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. เด็กชายอนันต์  คำพัฒน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทวงศ์
3. เด็กชายเจษฎา  เต็มยอด
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ์  ไกรนรา
2. นายวุฒติพงศ์  ยอดยิ่ง
 
622 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายปฏิพัทธ  นวนนุ่น
2. เด็กชายสามิตต์  คำเงิน
3. เด็กชายสุรัตน์  สีอ่อน
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
2. นางสาวปวิชญา  สุวรรณมณี
 
623 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  ขาวนุ้ย
2. เด็กชายปณิธิ  หัสไทยทิพย์
3. เด็กชายอภิชัย  เกื้อชู
 
1. นางประนอม  พรมเช็ก
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว
 
624 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติเทพ   แสงประกาย
2. เด็กชายทรงวุฒิ  หนูเนตร
 
1. นางสาวหฤทัย   หมื่นรักษ์
 
625 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายฉัตรินทร์  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายเสริมศักดิ์  พัฒนเชียร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว
2. นางวนิดา  เหมะรักษ์
 
626 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงสุกานดา  ปรีชา
2. เด็กชายอัครพงษ์   คงคุ้ม
 
1. นางสาวพวงรัตน์  สุขชุม
2. นางยินดี  เวชสาร
 
627 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 1. นายนิรนันท์  ร่มเย็น
2. นางสาวรัตติกาญ  ฤทธิ์เดช
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยทอง
2. นางนัชพร  กำเนิดรักษา
 
628 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 1. นายสุทิน  ช่างกลึงดี
2. นายไชยวัฒ  สิทธิมณีกูล
 
1. นางสาวขวัญเรือน  คงแท่น
2. นางสาวรุ่งอรุณ  พุ่มนิล
 
629 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีช่วง
2. นายอุดร  คงแก้ว
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
630 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. นายพงษ์เทพ  เพ็ชรสังข์
2. นายสุจินดา  ดีดวง
 
1. มนต์ตรี  หนูขจร
2. สุวัชร  บุญชูดวง
 
631 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายศิวกร  ด้วงสังข์
2. เด็กหญิงสุมิตา  พลายชุม
 
1. นางทัศนีย์  จันทรัตน์
2. นางเสาวณีย์   จันทร์ฉาย
 
632 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปนัสยา  อำพะวัน
2. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
3. นายอุดร  คงแก้ว
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
633 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จินดาพรหม
2. เด็กชายธีรไนย  ทองสุข
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองภูเบศ
 
1. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
2. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
634 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกรัณฑ์  คชสิทธิ์
2. เด็กชายดิศานุวัฒน์  พัฒศรีเรือง
3. เด็กชายสรายุทธ  คุ้มกุมาร
 
1. นางสาวพัชรี  พลรัฐธนาสิทธิ์
 
635 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวปนัสยา  อำพะวัน
2. นายปิติระยะ  แก้ววิลาศ
3. นางสาวพรรณทิพย์  อิฏฐผล
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นางอรุณศรี  สังข์นคร
 
636 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองส่งแสง
2. เด็กชายปริญญ์ปิลันธ์  มานะจิตต์
3. เด็กชายพลากร  พัฒนภูมิ
 
1. นางมาลี   สอนเสริม
2. นางอารี  พรหมทอง
 
637 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ดวงน้ำแก้ว
2. เด็กชายลิขสิทธิ์  ชูศรี
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  ตรีเพ็ชร
 
1. นางสาวศุภรัตน์  รัตนคช
2. นายอำนวย  สุวรรณชาตรี
 
638 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีช่วง
2. นายประยุทธ์  จิโรจธร
3. นายมินทร์กานต์  เกษกล้า
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นางอรุณศรี  สังข์นคร
 
639 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วิทยปรีชา
2. เด็กชายเอกอนันต์  มาลัย
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
2. นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ
 
640 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  มณีประวัติ
2. นายนันธิวัฒน์  ชูประสูตร
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
 
641 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายธนทัต  เมืองเจริญ
2. เด็กชายไตรขวัญ  ทองสังข์
 
1. นางสาวปณิดา  หลงเอ
2. นางสาวสุบรรณ  สิทธิชัย
 
642 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นายประยุทธ  จิโรจธร
2. นายอุดร  คงแก้ว
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นายสายชล  สุขศรี
 
643 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายธนธรณ์  คงสังข์
2. เด็กชายภัทรกร  อินทร์ทองคำ
3. เด็กชายอภิชาต  พลไชยะ
 
1. นายสุชาติ  โชติมณี
 
644 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใจยะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เกตุทอง
3. เด็กชายเพชรรินทร์  เต็มดวง
 
1. นายประมวล  เตี้ยนวล
2. นางละออ  วัชราคม
 
645 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรพงษ์  สุขเตี้ยม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวบาล
3. เด็กชายอิสรพงศ์  บัวบาล
 
1. นายประสิทธิ์  อินทรมนตรี
2. นายสันติ  สวัสดี
 
646 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายขาววิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  บรรจงดำ
2. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ดำชุม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นายชัยศักดิ์  คงแก้ว
2. นางอารี  วรรณทิพย์
 
647 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 1. เด็กชายนฤเดช  นักใกล้
2. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สุขเกื้อ
3. เด็กชายวัชรินทร์  เพชรมาก
 
1. นายสุชาติ  โชติมณี
 
648 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมวิทยายน 1. เด็กชายกิตติธร  บุญมา
2. เด็กชายนันทกานต์  ด้วงหวัง
3. เด็กชายวิทวัส  บุญชูดำ
 
1. นายประมวล  เตี้ยนวล
2. นางละออ  วัชราคม
 
649 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายกิตติธัช  บัวดำ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  คงเอียด
3. เด็กชายวุฒิชัย  ละเอียด
 
1. นางภัทรวรรณ  ปานชนะ
2. นางรัชดาภรณ์  แตะแอ
 
650 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายวสณพงศ์  เมืองด้วง
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
651 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวนุชรี  ทองเอียด
 
652 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงเรณุกา  รัตนบุรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  เสนาะกลิ่น
 
653 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายสุนันท์  บรรดา
 
1. นายทิชานนท์  หนอนวุ่น
 
654 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายสุเทพ  แสงรัตน์
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
655 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงศิริพร  ปฏิมาประกร
 
1. นายสมนึก  แพ่งยัง
 
656 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นางสาวนภาพร  อินทเชื้อ
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
657 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 1. เด็กหญิงกรรภิรมณ์  เส็งวัฒน์
2. นางสาวประภาพร  ไตรรัตน์
3. เด็กหญิงพวงทิพย์  คงเอียด
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  พุ่มขุน
5. เด็กหญิงสุกาญจนา  กิ่งรัตน์
6. เด็กหญิงสุกานดา  ปรีชา
 
1. นางจิราภรณ์  ถนอมสิน
2. นางสาวชมัยภรณ์  โดดำ
3. นายภานิวัฒน์  ฮั้นตระกูล
 
658 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. เด็กชายสุนันท์  บรรดา
 
1. นางนิตยา  ผลอินทร์
 
659 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีช่วง
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
660 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิรักษ์
 
1. นางจิตติยา  ทองอำภา