รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุชนิยม
 
1. นางเกศรินทร์  อิวกาศ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  คงห้วยรอบ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงปาลิตา  สวนกัน
 
1. นางสาวคณิตา  บัวทอง
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวศิริธร  สุคนธ์
 
1. นางพิสมัย  พัฒนากุล
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชิดกมล  ตองอ่อน
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวภัทชศา  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางกุลธิดา  สมโสภา
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจินดาพร  ดิษฐสุวรรณ
 
1. นางอรุณธดี  คำดี
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ติ๊บดง
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยตัน
 
1. นางสายฝน  พรหมลังกา
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ   มังวงค์
 
1. นางสาวประกายเดืิอน  ปี่กลอง
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวอัฉราพร  ใหม่ต๊ะวัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุภานัน  สิมคำ
 
1. นางสมศรี  รังสิกรรพุม
 
13 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงดาริณี  ติ๊บหล้า
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
14 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
15 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  พุ่มพวง
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
16 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชนิตา  คิ้มสิงห์
 
1. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
17 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
 
1. นางอรุณพรรณ  การกล้า
 
18 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปรียา  พรมแตง
 
1. นางธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย
 
19 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสุภัทรา  ระจิตร์
 
1. นางสาวพจมาลย์  สงวนทรัพย์
 
20 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  ทองสอาด
 
1. นางธนัยนันท์  อินทรประพันธ์
 
21 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงซิตี้มาเรียน่า  มูหามัดนาซารูดดิน
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
22 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สมฝั้น
 
1. นางชลธิดา   ตาติ๊บ
 
23 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวณิฌารี  อิติอินทร์
 
1. นางสุวรรณี  วังใน
 
24 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายส่งศักดิ์  ริยะป่า
 
1. นางนภารัตน์  พัชราพิชญ์
 
25 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวศิวพร  ดวงแก้วฝ่าย
 
1. นางสุกัญญพร  สงวนทรัพย์
 
26 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กมลพันธุ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  สอนอุ่น
 
1. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
27 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิโรเวศ  เจียรประจง
2. เด็กหญิงสุภัสพร  จวนทองรักษ์
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
2. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
 
28 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดตะวัน  คงไทย
2. เด็กหญิงอคิราภ์  ทรัพย์ประชา
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  คำภา
 
29 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นมณี  อายุมั่น
2. นางสาวเพียงรวี  ศิริสุข
 
1. นางจามรี  พุทธาศรี
2. นางนารี  มาลา
 
30 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิตสุภา  มงคลชัยอรัญญา
2. นางสาวนภัสรา  วุฒินันท์ชัย
 
1. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
2. นางเบญจมาศ  จันทร์จินดา
 
31 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อุทธิยา
2. นางสาวศิริขวัญ  ศรีคำ
 
1. นางนิตยา  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวศิรินทิพย์  จงศิริ
 
32 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อารยะถาวร
 
1. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
 
33 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  วัชรขจร
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุวัฒน์  อินทราชา
 
1. นางสาวจิระประภา  สุวรรณจักร์
 
35 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวภรภัทร  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์
 
36 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายพุฒินาท  วนรัตน์วิจิตร
 
1. นางสาวประภาพร  แสงอนุศาสน์
 
37 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายจิรวัฏ  สมรักษ์
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
38 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกรชวัลย์  จุ้มฝน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เทพศร
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
39 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฤมล  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  บำรุงเมือง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรินทร์
 
1. นายสมชาย  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร
 
40 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิภาธร  ว่องวิไลรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรพร  อินทะวัน
3. เด็กหญิงวิภาวินี  คงสระ
 
1. นางสาวอาทิตยา  ลานนาสถิต
 
41 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายจิรวัฒน์  หวลหงษ์
2. นางสาวฐานิดา  มีรอด
3. นางสาวสุพิทชา  ลิ้มสมมุติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
2. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
 
42 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกิติยา  เกษรมาลี
2. นายณัฐพล  สุยะตุ่น
3. นายฟาอิส  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
43 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจิราภา  มีแสงเพชร
2. นางสาวศิลาวัลย์  อุ่นอาวรณ์
3. นายเอกชัย  ทุกข์จาก
 
1. นายอนุเทพ  เทพปัน
2. นายอาทิตย์  พลอาจ
 
44 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายวรพล  คงตั้งจิตต์
 
1. นายเมธี  สงวนทรัพย์
 
45 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาสิรี  ธิติสิทธิโชค
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยฟองศรี
 
1. นายโพธิรัตน์  อินต๊ะยศ
2. นางไพวดี  ศักยาภินันท์
 
46 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จำลองราษฎร์
2. เด็กชายวงศธร  จันทโสภณโน
 
1. นายปราโมท  เรณุมาร
 
47 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายนคร  ฤทธิ์เต็ม
2. นายรวิพล  บุญศิริ
 
1. นางประยงค์  สวนดอน
2. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
48 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายพีรณัฐ  มานิตย์ศิริกุล
2. นางสาวสิรินทรา  จันทราช
 
1. นางสาวประภาศรี  ทาขุน
 
49 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปฐมพร  โฉมศรี
2. นางสาวอัจฉราภัทร์  อินสิงห์
 
1. นายธรรมรัตน์  ตันติสันติสม
2. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน
 
50 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสุรชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
51 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอรปรียา   อุ่นเรือน
 
1. นางสุจิน  เปี่ยมอริยธน
 
52 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพงษ์  หลักหิน
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
53 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชัชรีย์  นวลศรี
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
54 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายสัณหภพ  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
55 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนัฐพล  สุนทร
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
56 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฏฐ์  ขำแป้น
2. เด็กชายนันธวิศว์  ธารทองวงศ์
3. เด็กชายวศิน  มีสวย
 
1. นางสาวกาญจน์  สิทธิพงศ์ศุทธิ์
2. นางปราณี  ดิษเจริญ
 
57 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกชกร  ก้อนทอง
2. เด็กชายภาคย์ศิลป์  ปาคำ
3. เด็กชายเศรษฐบุตร  ศรีใจอินทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บัณฑิต
 
58 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกานดา  รุ่งรังษี
2. เด็กหญิงนาฎลดา  แก้วกอง
3. เด็กหญิงศศิมณตรา  ทิมจันทร์
 
1. นางสมปอง  จันทราวุธ
 
59 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  กางกริช
2. นายธนภัทร  คหบดีกนกกุล
3. นางสาวอมลณัฐ  โสภณ
 
1. นางสาวอังคนางค์  เชื้อเจ็ดตน
2. นางแก้วใจ  เหล่าไพโรจน์จารีย์
 
60 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพุทธรักษ์   ใจอักษร
2. นางสาววิลาสินี  คีรีวรรณ์
3. นางสาววีรดา  ทยาวิวัฒน์
 
1. นายนนทวัฒน์  ศรีชัยวรรณ
2. นายมงคล   กาสา
 
61 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธีรวัฒน์  ศรีวะโลสกุล
2. นายพีระ  เดชพิทักษ์
3. นางสาวสิริมาศ  ประทุม
 
1. นางรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ
 
62 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรณิศ  เตยวงศ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงอวิกา  ถิ่นอ่วน
 
1. นางกฤษณา  เจริญผล
 
63 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาว รุจิรา  บุญพามา
2. นางสาวกุลธิดา  ยศกล้า
3. นายอภิวัฒน์  ปัญญา
 
1. นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์
2. นางสาวนิตยา  อุดทาคำ
 
64 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ศรีรัตนพงษ์
2. เด็กหญิงนิติพร  ทองหน้าศาล
3. นางสาวพิชญธิดา  นุ่มอิ่ม
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
65 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจักรพล  สมศรี
2. นายสุรกิตต์  กันวะนา
3. นายสุรชัย  เผ่าเต็ม
 
1. นางสาวจินตนา  กาวี
2. นางสาวทิพวรรณ  เมืองมูล
 
66 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวทิตยา  ทะสุใจ
2. นายธนวัฒน์  กันทะถ้ำ
3. นางสาวรจนา  หมั่นขัน
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
2. นายพินิจ  ทังสุนันท์
 
67 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนกร  เพชรกาฬ
2. นายนวกิจ  พรหมมินทร์
3. นายวรพล  ชัยชมภู
 
1. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน
 
68 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  คนการ
2. นางสาวเจตชฎาภรณ์  ยี่นาง
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สิงห์คำ
 
1. นายชำนาญ  อิทธิยา
2. นางณิราพร  อิทธิยา
 
69 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายจิรกิตติ์  อุปเวียง
2. เด็กชายวทัญญู  ฟองศรี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เวณาปา
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
70 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  กลมกลิ้ง
2. เด็กชายภาสกร  พรหมบุญ
3. เด็กชายร่มธรรม  สถิตโกศล
 
1. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
71 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นางสาวชวนหทัย  แก้ววงศ์วัฒนา
2. นางสาวศุภนิดา  ปั้นน้อย
3. นางสาวสิริวจี  สายต่างใจ
 
1. นางสาวจิราภา  ยอดเพชร
 
72 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวธรรศภร   กรองไผ่กลาง
2. นายพิรชัช   จิระพงษ์สวรรณ
3. นางสาวหทัยวัลย์   เชิดชู
 
1. นายสุรินทร์   คำนึงครวญ
2. นางอัมพร  ธีรวรกุล
 
73 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  คุ้มชนะ
2. นายบุญญฤทธิ์  กองถวิล
3. นายสราวุธ  จบศรี
 
1. นางวันทนา  กระดังงา
2. นางสุภักดิ์  พลไพรินทร์
 
74 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ธรรมครบุรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินสุข
3. เด็กชายอนุชาติ  สิทธิ์สา
 
1. นายจตุรงค์  บุญเสือ
2. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
 
75 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง
2. เด็กชายอัครชล  อินทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงโชติกานต์  แย้มจันทร์
 
1. นางสาวปภาวดี  แจ้งศิริ
2. นางสาวสายชล  สุขโข
 
76 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชรินทร์  เกตุบำรุง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงสหัสยา  กล่ำบุตร
 
1. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
2. นางสาวสิริมา  บุญเครือบ
 
77 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายวรวุฒิ  ชัยรินทร์
2. นายวัชรพงษ์  เกนเกตุกรณ์
3. นายเรืองรัตนะเดช  ชำนาญกิจ
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นายพรชัย  ชัยรินทร์
 
78 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาววรรณิภา  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวสุจาริณี  ขำวารี
3. นายเฉลิม  กุลประเสริฐ
 
1. นายปริญญา   อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
 
79 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายฉันทวัฒน์  โตพันธ์
2. นางสาวชนนิกานต์  ชาติชำนิ
3. นางสาวระวินันท์  ยิ้มแก้ว
 
1. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์
2. นางนิภาภรณ์  แคนหนอง
 
80 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายปวเรศ  พรมมาลา
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  สามแก้ว
 
1. นางทองมุข  โปธา
2. นางสุณี  ครุฑแตง
 
81 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์  ศรีรุ่งฟ้า
2. เด็กชายสิทธินันท์  อุ่นอุบล
 
1. นายลือชัย  ศรีรักษา
2. นายวรถ  ลอยชื่น
 
82 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สารยศ
2. เด็กชายศรราม  ฝั้นวงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
83 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายวีร์ภัทร์  ชื่นคำ
2. นางสาวอริยา  ปะตาทะยัง
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิ์แนม
2. นางวัสสา  ประวะเสนัง
 
84 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวสุภัสสรา  สิทธิวงษ์
2. นางสาวอัจฉรา  เยอซ๊อ
 
1. นางทองมุข  โปธา
2. นางสุณี  ครุฑแตง
 
85 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายสหรัฐ  คณฑา
2. นายเทพดำรงศ์  รักษาพล
 
1. นายธนวัฒน์  จำปา
2. นางวรารินทร์  แก้วแดง
 
86 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายวธัญญู  มูลศรี
2. เด็กชายเลิศวิชิต  อิ่นคำ
 
1. นางณอภัย  พวงมะลิ
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
87 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายรัชพล  เหล่ารอด
2. นายสงขลา  ศิริทรัพย์โสภากุล
 
1. นายพุทธิพงษ์  อินมีประเสริฐ
2. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
88 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กชายเสกสรร  หาญเหี้ยม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  อุปการะ
 
1. นายอรรถวิท  ภูมณี
2. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
89 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.32 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายสรศักดิ์  เมืองเขียว
2. นายไตรรงค์  เข็มแอ็ด
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
90 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ลี
2. เด็กชายยิ่งศักดิ์  ทิพย์ศิริ
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
91 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายพิชยา  ดวงรกดก
2. นายศุภชัย  พันแดง
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
92 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายนลธวัช  คำรัตน์
2. นายปิยะวัฒน์  อุดอุ่น
 
1. นางดรุณี  ดีปินตา
2. นายภิญโญ  สุวรรณ
 
93 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.72 ทอง 4 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงศ์จันทรา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะเต่ย
 
1. นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์
2. นายสันษร  วรรณแก้ว
 
94 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายพรภวิษย์  อินรุ่ง
2. นายวิษณุ  นาลงพรม
3. นายสถาปนิก  แก้วเทศ
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
2. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
95 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายณัฐศักดิ์  อาริวงค์
2. นายศรรักษ์  คำป้อม
3. นายเตชินท์  กลิ่นหอม
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
96 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายประดิษฐ์  ภัคดีวงค์
2. นายพันธ์ศักดิ์  ทรงวรพันธ์
3. นายวัฒนา  เล่าสัจจะกุล
 
1. นายชรินทร์  ภิชัยวงค์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
97 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐวีร์  วัฒนมณีกุล
2. นายประสิทธิ์  กิตยานุรักษ์
3. นายสันต์ภพ  เป็นใย
 
1. นายวิศรุต  ใจลา
2. นางอำไพ  พิชิตสันต์
 
98 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายจักริน  พุ่มพวง
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุนทิพย์
3. นางสาวศุภนิดา  เมฆจร
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
2. นายสาทิต  โพธิ์คำ
 
99 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นายจันทร์ธร  แม่นยำ
2. นายเกรียงศักดิ์  ขันข่อย
3. นายโชคชัย  ยิ้มน้อย
 
1. นายจำเริญ  ทองเชื้อ
2. นายเสกสรร  รุ่งศรี
 
100 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายมงคล  อนุพันธ์
2. นายวรภพ  นาคะพงษ์
3. นายเจษฎา  สั่งแก้ว
 
1. นายฌานัณท์  นิลเศษ
2. นายสมหมาย  กรพิทักษ์
 
101 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายธนกร  สอนวงษา
2. นายรัชชานนท์  จำปา
3. นายวงศธร  เสียงใส
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
102 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายวรเมธ  เข็มพิลา
2. นายวโรดม  คานดะ
3. นายสธน  สมฤทธิ์
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
103 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจันทร์ธิรา  ผุยใจ
2. นางสาวชมภูนุช  ต้นธรรม
3. นางสาวดารินทร์  ทินนา
 
1. นางสาวนันท์กาญ  แสงเรือน
2. นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
 
104 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายพงศ์นิรันดร์  เลิศรัศมี
2. นายพิทยุตย์  จันทร์ลอย
3. นายอานนท์  ชูราศรี
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
105 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายสมบัติ  แก้วสงค์
2. นางสาวสมฤทัย  สายคำจ่า
3. นางสาวสุภัทรา  ศรีนุกูล
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญยอด
2. นายสุทธิศักดิ์   คุ้มศรี
 
106 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แก้วตา
2. นายณัฐวุฒิ  จันต๊ะ
3. นายวรัญธร  สุพรรณสม
 
1. นายชัยสิทธิ์  อภิชาติพรสกุล
2. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
107 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวนราพร  ปัญญา
2. นางสาววรรณา  เชื้อเมืองพาน
3. นายศุภวิชญ์  จิระมาตร์
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
108 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายสฤษฎิ์พงษ์  ชีวาพนาคีรี
2. นายอัษฎาวุธ  กะณะศิริ
3. นายเจตน์อนันท์  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. นางสุภาพร  แสงทอง
 
109 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  ทองสุข
2. นางสาวนงค์นุช  บุญเม่น
3. นางสาวสุนิสา  เสือโต
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
2. นายสาทิต  โพธิ์คำ
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  กิ่งไผ่กลาง
2. เด็กหญิงชลลดา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงศุภานัน  พรหมดี
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยาบุญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวสอาด
 
1. นางมณฑา  กสิณศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงนิธินันท์  มาชาวป่า
2. เด็กชายปิยกฤตย์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวรรณา  บุญกอแก้ว
4. เด็กชายสุรชาติ  ราชา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  มลฑา
 
1. นางพนิตนาฎ  รัตนพนิต
2. นางแน่งน้อย  ทองน้อย
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วิวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดำขำ
3. เด็กหญิงณัฐชา  การเก่ง
4. เด็กหญิงนัทชนิดา  แปงสาย
5. เด็กหญิงอาทิติญา  อินถาเครือ
 
1. นางนิลเนตร  อำนาจศิริสุข
2. นางสุพรทิพย์  เปี้ยปลูก
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมยอด
2. นางสาวณัฐพร  กรมนิล
3. นางสาวณัฐริกา  มีอนันต์
4. นางสาวพิจิตรา  เสนานุช
5. นางสาววิจิตรา  วรสาร
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เพ็งแก่นแท้
2. นางสรรเพชญ  ใจชื่น
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวณัฏฐนิชา  สามล
2. นางสาวณัฐสิมา  เกษการณ์
3. นางสาวนฤมล  นินสว่าง
4. นางสาวศุภรัตน์  เจริญรส
5. นางสาวแสนยากร  เกิดขำ
 
1. นายปริญญา  จันดาแก้ว
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เนินพลับ
2. นางสาวพีรมณฑ์  โชคอารีย์
3. นางสาวภัทรวรรณ  เช้าโพทอง
4. นางสาวยศวรรณ  หมื่นสายญาติ
5. นางสาวสุพิชชา  ฤทธิเรือนคำ
 
1. นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกานต์   แดงบุญ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   นันต๊ะสาร
3. เด็กหญิงดวงพร    เปี้ยปาละ
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   สุกันโท
5. เด็กหญิงมัสรินทร์   สุวรรณ์
 
1. นายมนัส   ตันมูล
2. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชนน  วิเชียรกัลยารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อสมฤดี
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหมพิจิตร
4. เด็กหญิงศรกมล  พรมศิลา
5. เด็กหญิงศุภิสรา  โมฬา
 
1. นางญาณี  อนันตอาจ
2. นางณฐนันท์   หล่อสมฤดี
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บึกนันตา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิรัมย์
3. เด็กหญิงสุวรรณณี  ชมนาวี
4. เด็กชายอมรินทร์  เสนาลา
5. เด็กหญิงอาลิษา  พรหมน้อย
 
1. นางชลอ  พิมพรม
2. นางสาวพจนารถ  ปัญญาไว
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจามจุรีย์  จอมลุน
2. นางสาวชิษณุชา  เมฆานุกรณ์
3. นายธิติสรรค์  กันทะนิด
4. นายนัทธพงศ์  ยศแก้ว
5. นางสาวสุนิสา  นิลคำ
 
1. นางนริศรา  ชัยถึง
2. นายพิเศษ  ถาแหล่ง
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจริยา  ทิมขำ
2. นางสาวชีวภัฏ  หลวงฟอง
3. นางสาวสิริมา  วารีการ
4. นางสาวสุกุลยา  คำเพ็ง
5. นางสาวอัญชุกร  จันทะเคียน
 
1. นางกนกรัตน์  จันทร์กล่ำ
2. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐ  มีแสง
2. นายปิยะพล  ภูดี
3. นายพงษ์อนันต์  นพมาก
4. นางสาวพรนิษา  ม่านตา
5. นางสาววนาลี  ชาญเดช
 
1. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม
2. นางเรียมศิริ  สำเภา
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายกรวิทย์   กุณารบ
2. นางสาวณัฐริกา   คงมั่น
3. นายธนกร   กำแทง
4. นางสาวนฤมล   เสวะกะ
5. นางสาวมัทนา   คำแปง
 
1. นางสาวนริศรา   คำหว่าง
2. นายอัศวิน  กลับมา
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนภัสสร  โสภา
2. นางสาวปรียาภรณ์  โสภา
3. นายพชร  วิพัฒนากลืน
4. นางสาวพิชญาภา  บุญเชิด
5. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีละกุล
 
1. นางสกุลตา  รอดสการ
2. นางสุพัตรา  กาจสันเทียะ
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  พอใจ
2. นางสาวณัฐสกุล  โสภา
3. นางสาวทิพยสุดา  เพิ่มเทวา
4. เด็กชายธนากร  กัดฟัก
5. นางสาวสุพรรษา  พานพุฒ
 
1. นางพรทิพย์  นิลาภรณ์
2. นายภีมพล  เหมภูมิ
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  โพธิ์นอก
2. นายกัมพล  กาดกลางดอน
3. นายคฑาเทพ  คุณหพันธ์
4. นายณัฐวุฒิ  มูลขุนทด
5. นายธนกฤต  นันทะสาร
6. นายนราวิชญ์  พันชะนะ
7. นายปริญญา  ทาโพธิ์
8. นายพรชัย  วิเศษวงษา
9. นายพลิศร  เมฆขุนทด
10. นางสาวพัชรี  ใจกระสันต์
11. นายมงคลศิลป์  แกล้วเชิงค้า
12. นางสาวรุ้งทิวา  ทุยาวัตร์
13. นายศิรรุจน์  พรมจีน
14. นางสาวสุวดี  ขุมเงิน
15. นายอนันต์  ขำนาค
16. นายอภิสิทธิ์  ชื่นใจฉ่ำ
17. นายอรรจน์  น้อยเจริญ
18. นายอรรถพล  สุ่มหอม
19. นางสาวอาภาภรณ์  เพียภูเขียว
20. นายอิทธิพล  กอยขุนทด
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
3. นายวราวิช  อุดพ้วย
4. นายสกนธ์  จุลโพธิ์
5. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยมั่น
2. นางสาวกัลยากร  สีแว่น
3. นางสาวขนิษฐา  จุ้ยทรัพย์
4. นายจิรมนตรี  ชะยันโต
5. นางสาวจิรวรรณ  เทพรักษา
6. นายฐิติกร  เสียมพัด
7. นางสาวณัฐวรรณ   สุวรรณรัตน์
8. นางสาวธนาวรรณ  สุทธิสนิทพันธ์
9. นางสาวบัว   ศรีสงคราม
10. นายปวริศร์  มังสา
11. นางสาวพรมุนินทร์  ธนะโสภณ
12. นางสาวภรณ์ชลิดา  ทองทิพย์
13. นางสาววริศรา  สถาพร
14. นายวีรยุทธ  จันทร์สุข
15. นางสาวศศินา   เอี่ยมอ่อง
16. นายศุภวิชญ์  ต่ายชาวนา
17. นางสาวสุกฤตา  นาคอิน
18. นางสาวสุภาพร  จิตรำพึง
19. นางสาวอาภาศิริ  ฤทธิรอด
20. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขัดผาบ
 
1. นางนวลลักษณ์  พุ่มน้อย
2. นางพัชรา  แสงมณี
3. นางพิสมัย  โทนแจ้ง
4. นางมัณฑนา  ทองศรีพงษ์
5. นางสนธยา   พุทธารัตน์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกฤติพงษ์  หมอสุยะ
2. นางสาวกานติมา  ตาคำ
3. นางสาวกุลนิษฐ์  พุทธรักษา
4. นายจักรพล  สมจิตต์
5. เด็กหญิงจิราพร  แย้มจิตร์
6. นางสาวชนกนาถ  สุฤทธิ์
7. นางสาวชุติรัตน์  ต้นผล
8. นางสาวณัฏฐภรณ์  มหาวรกิติ์
9. นางสาวณัฐนิช  สิทธิ
10. นางสาวณิชญาพร  ทัศณีวรรณ์
11. นางสาวธนากาญจน์  เต็มอุ่น
12. นายนฤพนธ์  ทิพวงษ์
13. นางสาวประภากร  ไชยยะ
14. นางสาวมัทรียา  รัฐมนตรี
15. เด็กหญิงมินชริสา  พันหนูเทียน
16. เด็กหญิงวิชาภรณ์  จันธี
17. เด็กหญิงสายไหม  กันปวน
18. นายสิรวิชญ์  ช่อฟ้า
19. นางสาวเกวลิน  ทนะขว้าง
 
1. นางกาญจนา  ประกอบกิจ
2. นายธีรพล  เป็งมา
3. นางบุญเทียม  สมคำ
4. นางผุสดี  สงวนศรี
5. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายคณาธิป  เสือกลิ่น
2. นายชลวรุตม์  จันทร์ประทัด
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ชะนะพยัคฆ์
4. เด็กชายณัฐพล  จำปาดิบ
5. นายทิวา  อ่อนภูมี
6. นายธนทัต  วุฒิกาญจนกุล
7. นายธนศักดิ์  สังวริ
8. เด็กชายนรวิชญ์  ปั้นนาค
9. เด็กชายบวรลักษณ์  คุณชื่น
10. นายวรปรัชญ์  ชื่นอยู่
11. นายวัชรพงษ์  พรไตร
12. นายศุภณัฐ  อาจมาก
13. นายศุภวิชญ์  แสงสังข์
14. นายสมรักษ์  อ้อยฉิมพลี
15. นายอฐิโชค  มั่นพุฒ
16. นายอดิชัย  พิงฉิมพลี
17. นายอนรรฆชัย  อ่อนภูมี
18. เด็กชายอนุพงศ์  มีอ่อน
19. นายอนุรักษ์  บัวฉ่ำ
20. นายโอภาส  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวจงกลนี  ลีนะกุล
2. นางพรรณี  อภิญญานุวัฒน์
3. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
4. นางรัตนา  ชิงชัย
5. นางสมภูมิ  สมัครการค้า
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกาญจนาพร  หนักแน่น
2. นายกิตติศักดิ์  เจริญใจ
3. นายจีรพันธ์  ริยะนา
4. นางสาวชฎาพร  เจริญเดช
5. นางสาวณัฐนรี  สมบุตร
6. นางสาวณัฐนิชา  ใจเตียม
7. นายทรงสิทธิ์  สนธิคุณ
8. นายนลธวัช  วรรณวงศ์
9. นางสาวปิยะรัตน์  ทามูล
10. นางสาวพรรณิกา  ศรีธิ
11. นางสาวพัชราพร  กุออ
12. นางสาวพาขวัญ  ธนันชัย
13. นางสาวพิมลพรรณ  นะที
14. นายวศิน  ทาระคำ
15. นางสาวศุภกานต์  เภสัชชา
16. นางสาวอภิญญา  ไชยบุตร
17. นางสาวอังคณา  กุลเม็ง
18. นายอัจฉริยะ  ขุนทรงอักษร
19. นางสาวเกษรา  กาวิน่าน
20. นายเจษฎางค์  วงศ์แสนสี
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
3. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
4. นายสามารถ  ใสญาติ
5. นางสาวแพรวนภา  ตาคำ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  อุ่นเมือง
2. นางสาวกวิตา  บุญญานุพันธ์
3. นายกันต์กฤษฎ์  ศรีทิพย์
4. นางสาวจุรดาพร  ศรีคำดี
5. นางสาวจุฬารัตน์  จิโน
6. นางสาวณัฐกานต์  สายละออ
7. นายทศพร  สวาสดิ์
8. นายธนกร  สาระจันทร์
9. นายนนทนันท์  กิติ
10. นายบวร  สาระจันทร์
11. นายปรัชญา  มณีวรรณ์
12. นายภานุวัฒน์  ระวิวรรณ
13. เด็กหญิงศรินทร์ญา  ตามควร
14. นางสาวศิริวรรณ  แก่นตาคำ
15. นายศุภฤกษ์  ฮวดเจียม
16. นายอนุกูล  คนสอาด
17. นายอุกฤต  คนสอาด
18. นางสาวเบญจมาศ  ญาติทอง
19. นายเพ็ญเพชร  เมืองมูล
20. นายเอกสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
3. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
4. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
5. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวชลิตา  พูลเลิศ
 
1. นางสาวไพลิน  บุญเจริญ
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายโชคทวี  ขอบทอง
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  แสนแปง
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ยอดปรีด์
 
1. นางสาครรัตน์  บุญช่วยชู
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญวารัตน์  ปั้นทอง
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  เลิศอมรวัชร์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายธราพงษ์  ลุละวัน
 
1. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายวิรุจน์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพลอยงาม  เร็วงาม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พูลประดิษฐ์
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ 1. เด็กชายนราธร  จอมฟู
2. เด็กหญิงอรวรา   ทองประเสริฐ
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นางสาวประภาวดี  คำเขื่อน
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกานต์  ชัยพรหม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อริยะวงศ์
 
1. นางสุภาพ  น้อยจันทร์
2. นายสุเทพ  มาคง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวชญาพันธ์  ฟูคำ
2. นายพัชรพงษ์  ปันทิยะ
 
1. นางวัชราวัลย์    ไชยชื่น
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์ศิริยะกุล
2. นายวัชระ  พรมมี
 
1. นางนงเยาว์  ภูมิคอนสาร
2. นางอาภาภรณื  การสมวรรณ์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวนันทริกา  กล่อมเบี้ย
2. นายมงคล  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกิตติมาภรณ์  ก้อนมณี
2. นางสาวจันทร์จิรา  ตันอินต๊ะ
3. นางสาวจิราภรณ์  พลกล้า
4. เด็กหญิงรวิการต์  วุฒิรัตน์
5. นางสาวรัตติญาภรณ์  เผ่าต๊ะใจ
6. นางสาวลดาวัลย์  ไชยปลาด
7. นางสาววริชยา  สุขสวัสดิ์
8. นางสาวสุภัสสรา  เครือคำ
9. นางสาวสุภาพร  สุจริต
10. นางสาวเกวลิน  คิดดี
 
1. นางพวงทอง  อยรังสฤทธิ์กุล
2. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกมลชนก  ยิ้มฉาย
2. นางสาวจรัสรวี  สุรวงศ์
3. นางสาวธมลวรรณ  ชนิตรนันท์
4. นางสาวนัทสิมา  วงศ์ศิริ
5. นางสาวนิตย์ประภา  คิดชอบ
6. นางสาววิโรชินี  ใจเดช
7. นางสาวศศิวิมล  จิตรใจ
8. เด็กหญิงศุภนุช  ไวทยาสิน
9. นางสาวศุภีพิชญ์  ทองประไพ
10. นางสาวสุดารัตน์  บุญเรือง
 
1. นางสาวนิตยา  คำหน่วย
2. นายอานนท์  กัวตระกูล
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกาญจนา  กำลังมาก
2. นางสาวจันทร์จิรา  ทาสิทธิ์
3. นางสาวพลอยชิสา  ศิวัฒน์นิธิกุล
4. นางสาวภัควลัญชญ์  ต๊ะสุทา
5. นางสาวมินตรา  อุ่นเมืองแก้ว
6. นางสาวรัมภ์รดา  คำบุรี
7. นางสาววารุกาญจน์  วิริยะ
8. นางสาวสุภีภีสร์  สารีบุตร
9. นางสาวอลิสา  คำแปงเชื้อ
10. นางสาวเบญจพร  เงินบาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน  เพ็งมา
2. นางพัทธนันท์  วงศ์สรไชย
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติภา  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงดาหวัน  แสนเมือง
3. เด็กหญิงบุณยานุช  จุฬาพงษ์วนิช
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทิพย์
5. เด็กหญิงพิมไพลิน  พรหมณะ
6. เด็กหญิงฟองตุ้ย  ใจมา
7. เด็กหญิงวรดา  อุปรี
8. เด็กหญิงวิจิตรา  รุ่งวัฒนสกุลชัย
9. เด็กหญิงสมิตานัน  แพงพฤกษ์ภูมิ
10. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศพันราย
11. เด็กหญิงหอมฟอง  ใจมา
12. เด็กหญิงอติมา  เชอหมื่อ
13. เด็กหญิงอนงค์นาถ  แก้วหลวง
14. เด็กหญิงอารยา  แก้วจินดา
15. เด็กหญิงเกวลิน  ภักดี
 
1. นางบุษบากร  พรหมฤทธิวงศ์
2. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
3. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
4. นางโรจนา  รีรักษ์
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิราพร  ผาทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงฐาปณีย์  กัณฑเจตน์
4. นายดารินทร์  ขัดสี
5. นางสาวธนิดา  ซุนตระกูล
6. นางสาวนันทัชพร  โนจักร์
7. เด็กหญิงปณัฐกานต์  วีรกุล
8. เด็กหญิงพรนภา  กุลสุ
9. เด็กหญิงพลอยสวย  ถุงเงิน
10. นางสาวมณธนัฐ  ชุ่มทวี
11. นายมาวิน  วงศ์เจียมรัตน์
12. นางสาวรัตนาภรณ์  ลือโฮ้ง
13. เด็กหญิงวริศรา  ฤทธินนท์
14. เด็กหญิงโชษิตา  ชมเชย
15. นางสาวไอริน  พลาณิชย์
 
1. นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์
2. นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์
3. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวนฤมล  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงนิรมล  จำปี
4. นางสาวปาริชาติ  เปรมจันทร์วงศ์
5. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  สินมาก
6. เด็กหญิงวิวตะวัน  สุ่นกุล
7. นางสาวสุขฤทัย  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงสุภัทรา  สนทอง
9. นายอนุรักษ์  แสงเคลือบ
10. เด็กหญิงอารีญา  อุดม
11. นางสาวเบญจรัตน์  คำบรรลือ
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักช่วง
13. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นชวน
14. เด็กหญิงเพชรา  ชื่นชวน
15. นางสาวโสภณัฐ  ม่วงสุข
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นายสมหมาย  ปานพรม
3. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพิทยุตม์  กบคำ
2. เด็กชายภฑิล   ปัญญาอุดมกุล
3. เด็กหญิงเชาวนันท์  มุ่งจันทร์
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงดุสิตา  มีบุญ
2. นางสาวพรกมล  ไชยยาสมบัติ
3. เด็กชายศรายุทธ  แสนคำวงศ์
 
1. นางมนขยา  รัมพณีนิล
2. นายระพีภัทร  สุวรรณนวล
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริกานดา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงสุธาณีย์  ชื่นมุนีย์วงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทาเฟื้อง
 
1. นางชนิสรา  หลวงภา
2. นายอุทัย  นวลคำ
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจุฑามณี   ถาพา
2. นายสหรัฐ    ฝั้นมงคล
3. นายเฉลิมเกียรติ  ใจกลิ้ง
 
1. นายสังวรณ์  อูปเงิน
2. นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  เพียถูเขียว
2. นางสาวบุศรา  จันทร์จำรูญ
3. นางสาวสุกัญญา  สีทิน
 
1. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
2. นางวราภรณ์  ภู่ทับทิม
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวมยุรา  เขื่อนเมือง
2. นางสาวสกาวเดือน  ขาเหล็ก
3. นางสาวอังครารัตน์  เป็งนันท์
 
1. นางภคธีรา  อุปจักร์
2. นายสุเนตร  สุยะ
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติภา  สุวิมล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เมฆานุพักตร์
 
1. นายพันธนันท์  ม่วงสุวรรณ
2. นายสมคิด  ใจท้วม
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐมน  กองเส็ง
2. เด็กหญิงโยษิตา  บุญนิ่ม
 
1. นายบุญลักษณ์  สมมีชัย
2. นางพรพิมล  ทิพนนท์
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  เนตรดวง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เมธาทัศน์
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายปวริศพงศ์  เสาร์สาร
2. นายเจนวิทย์  ชินพงศ์ฐิติวัสส์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  คงกิจติเจริญ
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวศศิประภา  ชุ่มวงค์
2. นางสาวสุรนันท์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ   ชำนาญยา
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววิลารัตน์  ตาลตา
2. นางสาวเกวรินทร์  บวรกิตติ์
 
1. นางสุพัฒนา  พลอยสมบูรณ์
2. นายอภิชาติ  คำกัมพล
 
161 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยวังเย็น
2. เด็กชายพีรณัฐ  วิริยะ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  คำล้น
 
1. นายทนงศักดิ์  โลหะภากร
2. นายนพดล  ปูธิปิน
 
162 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงสิบ
2. เด็กชายถิรนัย  การะภักดี
3. เด็กชายธนธรณ์  คงทรัพย์
 
1. นายนิตินัย  อ่วมทอง
2. นายพินิจ  นุชสวาท
 
163 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ขาวทอง
2. เด็กหญิงธนพร  เจียนศิริจินดา
3. เด็กหญิงมนัสชนก  โถทัย
 
1. นายพีรเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
164 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  ใจงาม
2. นางสาวชนกานต์  ขันทะบุตร
3. นางสาวธวัชญาภรณ์  ร่องอังจันทร์
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
165 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายกมล   สุวรรณ
2. นางสาวนันทวัน  จันทรังษี
3. นางสาวรสรินทร์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
166 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
2. นางสาวณัฐพร  จันทร์ฝาย
3. นายสุวิทย์  นวนสาย
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
167 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนัทธมน  ญาณมุข
 
1. นางสุภัค  อินทรมาศ
 
168 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธันยพร  สุขโต
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
169 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  ยอดคง
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
170 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายนที  เมืองอินทร์
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
171 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงษ์นรินทร์  อินทะศร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
172 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. นายกฤษณรัช  นันต๊ะคำ
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
173 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายอนุภัทร  พรหมทอง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
174 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  พลสอนดา
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
175 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงธีราพร  ใจไหว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
176 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายสมชาย  แซ่หยาง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
177 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. นายอภิชาติ  คงประจักษ์
 
1. นายปัญญา  เม่นสิน
 
178 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวสุภาวดี  มั่นชาวนา
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
179 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายลัทธพล  ต่ายหัวดง
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
180 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงนราภรณ์   สีลาเม
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
181 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายปณิธาน  เสมอใจ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
182 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายบุญญฤทธิ์  อุตทนัน
 
1. นายภาคภูมิ  ต้นผล
 
183 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นายเอกสิทธิ์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายธานินทร์  จันทสิงห์
 
184 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายทศพร  ขอนเพ็ชร
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
185 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ใกล้กลาง
2. เด็กหญิงผริตา  นิลเกษ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
186 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสุนิตา  หอมเย็น
 
1. นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
2. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
187 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินยิ่ง
2. เด็กหญิงเจนนิสา  เพิ่มหิรัญ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
188 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายโซโม่หน่าย  -
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
189 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวาสนา  คำลือ
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
190 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิรากร  เลาหะธีระพงษ์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
191 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาญเลิศ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
192 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรทิภา  บรรพต
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
193 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายวัชรินทร์  ชูเมฆ
 
1. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
 
194 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงนภัทร   เมืองรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวันวิสา   โม้ทองสี
3. เด็กชายวีระศักดิ์   พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
195 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โลกไพศาล
2. เด็กชายอาทิตย์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กชายเยีย  แซ่สง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
196 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายบุญชู  แซ่เจ๊า
2. นายพชร  ศรีสกุลเฮ้อ
3. เด็กชายพชรดนัย  ศรีสกุลเฮ้อ
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
197 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายพิทักษ์  ปัญจพันดร
2. นางสาวพิมพ์นิภา  มาอินทร์
3. นายศิริชัย  เสารางทอย
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
198 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายศุภชัย  พลทา
2. นายอนุพงษ์  แซ่หยาง
3. นายเกษม  เฮงพูนสวัสดิ์
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
199 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นางสาวชุติมา  กระโห้
2. นางสาวนิภาดา  โตฉ่ำ
3. นางสาวศิริวรรณ  ประจวบสุข
 
1. นายวีรชัย  โชติช่วง
 
200 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางวรรณา  พิมพันธ์
 
201 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงสุภัสรา  หมื่นสง
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
202 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมืองคำ
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
203 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
 
1. นายวิจักร  แก้วประเสริฐ
 
204 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวโสรญา  ไชยพฤกษ์
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
205 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
206 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิชัย   นิชาภัทรกุล
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
207 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
208 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายดำเกิง  พรมทอง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
209 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอัครพล  พรมตรุษ
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
210 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายปฏิภาณ  เก่งกาจ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
211 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายภูมินทร์  ไกรแสงศรี
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
212 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
213 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนารัตน์  อุทัยเก่า
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
214 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
 
1. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
 
215 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
216 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายอัษฎาวุธ  อิสสระนาวิน
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
217 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายนพเก้า  พรหมอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
218 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
219 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วคำ
 
220 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
221 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
222 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชนาธิป  จำรัสศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
223 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
224 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
225 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
226 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
227 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายศุภมงคล  มาพริก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
228 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
229 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายไวทยา  มีน้อย
 
1. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์
 
230 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปวงหล้า
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
231 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชากังราวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  แคโอชา
 
1. นายสุทธิ  มีขันหมาก
 
232 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงวรประภา  ตรงต่อกิจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
 
233 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายนัฐพงศ์  เริงหิรัญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
234 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชัยรัตน์  มีงาม
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
235 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสมพงษ์  นาสอ้าน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
236 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
237 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกอบชัย  จันทร์ศรีงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
238 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
239 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
240 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
241 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกรณ์  สักกะโต
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
242 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
243 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายอนันตภูมิ  ปัญญานะ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
244 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
245 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายวินัย  พามา
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
246 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายฉัตรชัย  รินแก้วงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
247 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
248 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กชายวรายุทธ  ขวัญอยู่
 
1. นายอนุสรณ์  มีสุข
 
249 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุภานนท์
 
1. นายพิษณุการณ์   ทรายแก้ว
 
250 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
251 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายฤทธิเกียรติ  ทวีสัตย์
 
1. นางนพมาศ  แก้วลายคำ
 
252 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายปริวรรต  ดวงมะลิ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
253 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุวารินทร์  กลัดเจริญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
254 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
255 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชวัลนุช  สิบหมื่นเปี่ยม
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
256 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวีระพงษ์  ตะมะ
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
257 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  นิลสวิท
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
258 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  ศิริ
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
259 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายนพดล  กันทะวิชัย
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
260 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
3. นางสาวนวรัฐ  คงสวัสดิ์
4. นางสาวนัทธมน  แก้วพฤกษ์
5. เด็กหญิงปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
6. เด็กหญิงมนสิชา  จันทร์นาคา
7. เด็กหญิงวิภาวี  ขันตรีมิตร
8. นางสาวสมนันท์  สุขประเสริฐ
9. นางสาวสุธิดา  เทียนสว่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
2. นางศศิธร  นักปี่
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
261 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจักรสุรเชษฐ์  แถวอุดมชัย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
3. นางสาวฐาปณพร  นกทนงค์
4. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
5. นายธนาณัฐ  คงแก้ว
6. เด็กหญิงพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
7. เด็กหญิงสุทัตตา  วังยาว
8. นางสาวสุธินี  เตชาวงศ์
9. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายนายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
262 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพันธ์  นะต๋า
2. นางสาวขวัญฤดี  ก้อนใบ
3. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายนิกร  นิลพัสด์
5. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
6. เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นกำเนิด
7. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
8. นายวรพล  นุ่มมาก
9. นางสาวสุภาวดี  ศิริ
 
1. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
2. นายสุมิตร  มีเครือ
3. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
263 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจินทภา  ธูปเรือง
2. นางสาวชนาพร  ครีบฟัก
3. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
4. นางสาวญานิศา  พึ่งน้อย
5. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
6. นางสาวธิดาพร  คงสกุล
7. นางสาวนิศารัตน์  ชื่นใจ
8. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
9. นางสาวพิไลวรรณ  ปุ่นพันปี
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
11. เด็กหญิงวรประภา  ตรงต่อกิจ
12. เด็กหญิงวันทนาพร  มิ่งภูษา
13. นางสาววิสาขา  คัมภีร์
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนะมั่น
15. เด็กหญิงเสาวรส  เนียมนก
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
2. นางศศิธร  นักปี่
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
264 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  จุมรี
2. นางสาวชนาพร  จงทัน
3. นางสาวชนิภรณ์  อมรวัฑนานนท์
4. เด็กชายชรัณปกรณ์  สุทธิประภา
5. เด็กชายณัฏฐชนนท์  ก่ำรามัญ
6. นางสาวพิชญาดา  ด้วงพรม
7. เด็กหญิงพิชญารัตน์  แสนลี
8. นางสาวพิมพ์มนัส  พรมรอด
9. เด็กหญิงวริษฐา  คุณเที่ยง
10. นายวิชานาถ  เพลิดภูเขียว
11. นางสาววิชุตา  มั่นคง
12. นางสาวศรสวรรค์  ยิ้มแฟน
13. เด็กหญิงศศินา  อาสมะ
14. นายสาทร  ธรรมวงษ์
15. เด็กหญิงเบญญาภา  โสรส
 
1. นายธนพงศ์  เขียวแก้ว
2. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
3. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
4. นายโกศล  อินทิวาพร
 
265 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
2. นางสาวจันทิรา  นางแล
3. เด็กชายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศาม์  นามเมือง
5. เด็กชายฐิติ  แก้วน้อย
6. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
7. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
8. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
9. นางสาวปารียา  พรมละอองวัน
10. นายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง
11. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
12. นายวริศ  คำสร้อย
13. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศร๊
14. เด็กชายสิทธิชัย  นิชาภัทรกุล
15. เด็กหญิงสุทธิรักษ์   เครือบุญ
 
1. นายกิตติเดช  อ้นภา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
266 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณรงค์ศักดิ์  สีสวย
2. เด็กชายดนุพล  นุ่มสกุล
3. เด็กชายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
4. เด็กชายพรภิรมย์  สอนเสียง
5. เด็กชายพัฒนะ  บุญบาง
6. เด็กชายพิชญ์ชัยวัฒน์  วันนาค
7. เด็กชายพุฒินาท  นุ่มสกุล
8. เด็กชายวิทวัส  ท้วมเทศ
9. เด็กชายวีระกร  ผ่องจิตร
10. เด็กชายสหรัถ  สาแสน
11. นายอดิศร  เกิดทวี
12. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรสุรินทร์
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นายวีรชน  พูลพันธ์
4. นายเสรี  บุญประเทือง
 
267 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   คุ้มเพื่อน
2. นายธัชชานนท์  ยงการนา
3. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
4. นายนพดล  ขยันการค้า
5. เด็กชายพงศกร  ราศรี
6. นายรังสิมันต์  บุญลือ
7. นางสาววรชยา  สายเพ็ชร
8. เด็กหญิงศราวรรณ  พิมพันธุ์
9. เด็กชายศิริพงษ์  พัฒนศิริ
10. เด็กชายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. เด็กชายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางรติกร  บุญคง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
268 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนท์วิศิษฐ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
3. นายถนอมศักดิ์  เป้าขาว
4. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
5. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติ์สภณ
6. นางสาวนิภาภรณ์  ชาติเวช
7. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
8. เด็กชายวิสูตร  ฟูพงษ์
9. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
10. นายอัษฎาวุธ  อิสสระนาวิน
11. เด็กชายอัษฎาวุธ  สิงห์จันทร์
12. เด็กชายไพชยนต์  อ่อนศรี
 
1. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
2. นายสรรเสริญ  อัตพรต
3. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
4. นายเสรี  ปิ่นสุข
 
269 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินท์จิตร
2. เด็กชายกิตติ  กันสาตร์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพ็ชรรัตน์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็งจันทร์
5. เด็กหญิงนัจนันท์  จันพวง
6. เด็กชายนเรศ  จุไรทอง
7. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ปราโมก
8. เด็กหญิงผกาวรรณ  บ้านกล้วย
9. เด็กชายภควัต  กันสาตร์
10. นายรัตนพล  เพิ่มภาค
11. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
12. เด็กชายวสุพล  ลิ้มรังษี
13. เด็กชายวีรพงษ์  ลิ้มรังษี
14. นางสาวศรุตา  พันธุ์วิเชียร
15. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณ
16. เด็กชายศุภชัย  พงษ์สุข
17. นางสาวสรญา  เล็กรัตน์
18. นางสาวสุขมาทิพย์  โค่นแก้ว
19. เด็กหญิงสุธิดา  ทองหาญ
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศรี
21. นางสาวเจนจิรา  สามล
 
1. นายชลอ  เฉียดแหลม
2. นางสาววันดี  ศรีเรือง
3. นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด
4. นายสมบัติ  ศรีวงษา
5. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
 
270 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกาญจนา  เหมพยัคฆภูมิ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานทยักษ์
3. เด็กชายคุณากร  อ่องสกุล
4. เด็กชายจิรพัฒน์  พวงจำปา
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีสว่าง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักรัตน์
7. เด็กชายธีรภัทร  คงโต
8. เด็กหญิงบุญธิดา  พูลพันธ์
9. เด็กชายบุญบันดาล  พูลพันธ์
10. นางสาวปพิชญา  จุไรรัตน์พร
11. เด็กชายประชุม  ศรสุรินทร์
12. เด็กหญิงภนิตา  พุ่มม่วง
13. เด็กชายภูวนัตถ์  พรมรังษี
14. นางสาวมนัสพร  เกตุสาคร
15. นางสาวรติมา  แขนสันเที๊ยะ
16. นางสาวศิรประภา  บุญดล
17. เด็กชายศุภโชค  กล่ำสุวรรณ์
18. เด็กชายสมพงษ์  ทับทิม ศรี
19. เด็กชายสรวิศ  รอดสการ
20. เด็กชายสุพกฤษ  ชำนาญรักษา
21. เด็กชายเก่งกมล  พุ่มพวง
 
1. นางจริยา  หวังประเสริฐ
2. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
5. นายเสรี  บุญประเทือง
 
271 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรีฬารัต  ได้ดี
2. เด็กหญิงชนานันท์  นิลเพ็ชร
3. เด็กหญิงชุติมา  เพ็ชรพล
4. เด็กชายธนกร  จันโทมา
5. เด็กชายนพเก้า  กุลนอก
6. เด็กชายนัทธพงศ์  เครือพลับ
7. เด็กชายนิติรัฐ  ตราชื่นต้อง
8. เด็กชายประดิพัทธิ์  วงศ์สมัย
9. นางสาวมินตรา  ใจพันธ์
10. เด็กชายวรพล  สระทองน้อย
11. นางสาววราภรณ์  บัวด้วง
12. เด็กหญิงวริทธ์ธร  ยอดสุวรรณ์
13. นางสาววัชราพร  ใจพันธ์
14. เด็กชายศรราม  เนียมหอม
15. เด็กหญิงศศิธร  สุขแดง
16. เด็กชายศุภกิจ  สามงามยา
17. เด็กชายสุธิพร  สุทธิสุวรรณ
18. เด็กหญิงสุนิษา  วิระพันธ์
19. เด็กชายสุรัติ  ขำเอี่ยม
20. เด็กชายอมร  หอมขจร
21. นางสาวอ้อยใจ  สุขนวล
 
1. นางสาวดุจเดือน  เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
3. นางพัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม
4. นายพิษณุ  อภัยพรม
5. นางสาวเพ็ญนภา  เสมาทอง
 
272 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกฤษณะ  เนียมน่วม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูจิต
3. นางสาวงามเนตรอุดม  ผิวผ่อง
4. นางสาวจิตินันท์  อินจันทร์
5. นายฉัฎวัฏ  คำน้อย
6. นางสาวฉัตรนภา  ยางขันธ์
7. นางสาวชลดา  สีขาว
8. นายชัยวัฒน์  เฉลิมงาม
9. นายชาพิฆมณฑ์  ทับจันทร์
10. นายณรงค์ฤทธิ์  สมบุญมี
11. นายณัฐนนท์  ป้อมยุคล
12. นายณัฐพล  สีเขียว
13. เด็กชายทศพล  นิลชาวนา
14. นางสาวทัชนุช  ป้องกันทรัพย์
15. นายธนวัฒน์  อิ่มกระจ่าง
16. เด็กหญิงธันย์สิตา  ภูวศิริพัฒนาวรา
17. นางสาวนิราภร  บุญโพธิ์
18. เด็กชายบุญสิทธิ์  กาวี
19. เด็กชายปฏิภาณ  ศุภมงคลวิวัฒน์
20. นางสาวประภารัตน์  ถากาศ
21. นายปิยะราช  วงค์มั่น
22. นางสาวพรรณญาภรณ์  เนื้อไม้ชญา
23. นางสาวภัทรา  ทัดปอย
24. นางสาวภาสิตา  ใจพาขิด
25. นางสาวมินตา  ปิ่นมณี
26. นายลภัส  กรมศรี
27. นางสาวลลิตา  จันทร์ลาย
28. นางสาววาสิดา  เอี่ยมบัวหลวง
29. นายศรายุทธ  สุขสอาด
30. นางสาวศิริชล  วรพุฒ
31. นายศิริวัฒน์ธน  ปิยานนท์
32. นางสาวศืรินาฎ  พ่วงปาน
33. เด็กชายศุภชัย  กลิ่นชาวนา
34. เด็กหญิงสิตานัน  สุขสะอาด
35. นางสาวสุภาณัฐ  งามโฉม
36. นางสาวสุภาวดี  สันนิกร
37. นางสาวสุรัชดา  สิริรัตน์
38. นางสาวสุวนันท์  ชะอุ้ม
39. นายเกรียงไกร  หมื่นจำรัส
40. เด็กชายไพรัช  กันจู
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นายพรณรงค์  คำเอื้อ
3. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
4. นางศรีวรรณา  พัชรชมพู
5. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
6. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
7. นายสรศักดิ์  ไกรสอน
8. นางอัจฉรา  คงมา
 
273 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ขุนใจ
2. นางสาวกันต์ฎาณัชชา  ภู่เงิน
3. นางสาวขนิษฐา  ข้อแก้ว
4. เด็กชายคมสัน  เป็งมณี
5. นางสาวณิชา  สุริยะมณี
6. นายธนชิต  ฤกษ์อุณพงศ์
7. นายธนากร  เชื้อเถาว์
8. เด็กหญิงนฤมล  จันทุดม
9. นางสาวนลพรรณ  บรรจบ
10. นางสาวนิภาภรณ์  ทองคล้าย
11. นายปฏิเวธ  ธีระวรชาติ
12. นายปิยะบุตร  ปันดอนตอง
13. เด็กชายพงศธร  มาแดงสาย
14. เด็กชายรณภูมิ  ชื่นสมบัติ
15. นายรุจน์จิโรจน์  ค้าไม้
16. นายวายุ  วงค์ธรรม
17. นางสาววิภาภรณ์  แก้วโต
18. นายสมชาย  สายแสง
19. นายสมพงศ์  ยุติธรรม
20. นางสาวหฤทัย  เสาร์เรือน
21. นายอธิรัตน์  วงคำผุย
22. นายอนุพงศ์  ศิริจันทร์
23. นางสาวอนุสรา  อินยะรัตน์
24. นายอัฐพล  มณีพันธุ์
25. นางสาวเนตรนภา  เตชะชัย
26. นางสาวเรไร  ดีมาก
27. นายไชยวัฒน์  กรปรีชา
 
1. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์
2. นายณัฐกิตต์  กันทะชุมภู
3. นายถุงเงิน  วิศิษฏจินดา
4. นายสิทธิชัย  โควาบุญพิทักษ์
5. นายสุคนธ์  กันทะชุมภู
6. นายสุชิน  กุหลาบโพธิ์ทอง
7. นายสุรชัย  นวรัตนไพบูลย์
8. นายเบญจรงค์  ก้อนทอง
 
274 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายกรัณย์  ไก่กลางดอน
2. นายกัปตัน  นันทอินทร์
3. นายกิตติพันธ์  บรรพต
4. นางสาวขวัญฤทัย  ประเสริฐพงษ์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คุณประทุม
6. นายชลิต  ประภาโส
7. นายชาญณรงค์  พรมแสง
8. นางสาวชไมพร  ฤาหาร
9. นางสาวฐิติกาญจน์  กาญจนกุล
10. นายทฤษณะ  ไชยพานิชย์
11. นายธญัฐชา  นาคศรีทา
12. เด็กหญิงธัญธาดา  แก้วเกิด
13. เด็กชายนรินทร์ทร  ลีคำโหมง
14. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
15. นายพิเชษฐ์  เนยทรงศักดิ์
16. นายพีรพัฒน์  อะภัย
17. นายพีรยุทธ  พรหมชุลี
18. นางสาวภานุมาส  แก้วเทียน
19. นางสาวมณชญา  ประมูลศิลป์
20. นางสาวรัฒนา  บรมทองชุ่ม
21. นางสาวรุ่งนภา  เรือนภู่
22. นางสาวลลิตวดี  บุญแย้ม
23. นางสาววรกมล  จิตรแก้ว
24. นางสาววราภรณ์  ชินหัวคง
25. นายวัชรวิทย์  เอื้อศิลป์
26. นายวุฒิพงษ์  เจริญทรัพย์
27. เด็กหญิงศิระประภา  เพ็งมา
28. นางสาวศิวพร  คุ้มสุวรรณ
29. นายสิทธิพร  คำชมเช้า
30. นางสาวสุภลักษณ์  อาจขำ
31. นางสาวอรพรรณ  มุ่งงาม
32. เด็กชายอัยรัช  คงศรี
33. นางสาวอาภาภรณ์  ทองอุ่น
34. นางสาวุจุมิฐา  เวียนไผ่
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมชุลี
 
1. นางนิรามัย  โยชุ่ม
2. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
3. นายพิพัฒน์พล  เนตรทิพย์
4. นางสาววรรณิศา  เย็นสุข
5. นายสาคร  เป้าใจสุข
6. นางอุไรวรรณ  ทัสสะ
7. นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์
8. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
275 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกชกร  รุ่งหนองกระดี่
2. นางสาวขนิษฐา  ศรีนอก
3. นางสาวคณิตา  ดูดดื่ม
4. นายคุณากร  ดูดดื่ม
5. เด็กชายจักรติณณ์  ทรัพย์ส่ง
6. นายจิราวุฒิ  สร้อยระย้า
7. นายจีรพัฒน์  อ่วมสุวรรณ
8. นายจีรเดช  อ่วมสุวรรณ
9. นายฐาปกรณ์  เรืองเกิด
10. นางสาวณัฐชา  ฟะสูงเนิน
11. นางสาวณัฐณิชา  มีรักษ์
12. นายณัฐพล  ป่านฉะนี้
13. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
14. นายธวาทิต  เกิดศรี
15. นายธีระพงษ์  ทับชู
16. นางสาวนนทิชา  แหลมหลัก
17. เด็กชายนิธิภัทร  หว่างจันทร์
18. นายนิธีกร  ศักดีชน
19. นางสาวบุษรินทร์  สมพันธ์
20. นางสาวปราณี  วงค์ราษฎร์
21. นางสาวปรารถนา  ใหญ่พงษ์
22. นางสาวปลายฟ้า  ทับชู
23. นายปวริศร์  ชิมิซึ
24. นายปิยพนธ์  ทองเพ็ง
25. นายพัฒนพงศ์  ธัญญประดิษฐ์
26. นายภูวนารถ  กรรณิการ์
27. นางสาวมนัสชนก  ปานเกิด
28. นางสาวมยุรา  รุ่งแจ้ง
29. นายมานะ  โตศิริ
30. นายรวิ  เฮงไปล่
31. นางสาววรรณภา  พิษณุกัน
32. นางสาววราพร  เหลี่ยมผา
33. นายวัชระ  คำยอด
34. นายศรัญยู  เล่ายี
35. นายศักดา  เกศโต
36. นางสาวสุชานันท์  ทุ่งกระโทก
37. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ค้ำจุน
38. นายเพิ่มพงศ์  อำภาไพ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นางสาวน้ำค้าง  แย้มจันทร์
3. นายพันศักดิ์  แสงทอง
4. นางภิรมยา  เกิดศรี
5. นางสาวลำยงค์  พิมพิสาร
6. นางสาวอภิวันท์  ขันแข็ง
7. นางอรัญญา  ยงพันธ์
8. นางสาวเนาวรัตน์  โตีะเครื่อง
 
276 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วงค์ภาษ
2. เด็กหญิงจิราพร  จิตฤกษ์
3. เด็กหญิงชนัดดา  มูลนอก
4. นายชยุต  ภู่สงค์
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ทองจันทึก
6. นางสาวดารารัตน์  ทัพหมี
7. นายธราเทพ  ภูสุวรรณ์
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิณารัตน์
9. นายธีรพงษ์  สุวรรณศร
10. เด็กหญิงประภาศิริ  แจ้งถิ่นป่า
11. นายปรัชญา  กาญจนา
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  งิมขุนทด
13. นายพรรษกร  คำมุ้ย
14. นายภานุพงษ์  ชมภูนาค
15. นางสาวมนตรา  ชาติกรณ์
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงษานิล
17. นางสาวรุ่งอรุณ  คงป่า
18. นายฤทธิพล  จันทร์ตรา
19. เด็กหญิงวศินี  แย้มกลัด
20. นายวัชราวุธ  แสงพิมาย
21. นางสาววาสนา  อินทะนา
22. เด็กชายวีรภัทร  แจ้งสันต์
23. นายศรัณย์  ยอดสำอาง
24. เด็กหญิงศิริวรรณ  หัสมัด
25. นายสหรัฐ  บุญตะคุ
26. นายสัญญา  อินทร์เมรี
27. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงผ่อง
28. นางสาวสุธาทิพย์   ขันสูงเนิน
29. นายสุรสิทธิ์  บัวโต
30. เด็กหญิงสุวรรณา  ศรีบรรเทา
31. นายอธิปไตย  วงษ์ภาท
32. นายอนุชาติ  ชาญฉัตร
33. นายอภิสิทธิ์  ยอดอินทร์พรหม
34. นายอัศนัย  อินทจร
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวโต
36. นายเกียรติศักดิ์  ฟุ้งจันทึก
37. นายเทอดศักดิ์  กำจายกลาง
38. นายเอกยุทธ  สุขขี
 
1. นางสาววณีพร  ชาวนา
2. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
3. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
4. นายศุภชัย  หวังสุข
 
277 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวกรีนรี  สินธุติ๊บ
2. นายกิตติธัช  บุญประคม
3. นางสาวกิ่งกาญจน์  อุดตึง
4. นางสาวกีรติภาดา  ณ วันจันทร์
5. นายจารุณ  พลเดช
6. นายชนาธิป  รอดเหลือ
7. นายฐิิติพงศ์  อุปกรณ์
8. เด็กชายณัฐพล  เขียวกาศ
9. เด็กชายธณัช  สุทธิรักษ์
10. นางสาวธัญลักษณ์  โตวัฒน์นิมิต
11. นายธิติพงศ์  เนติเจริญพัฒน์
12. นายธีรยุทธ  ปินตาศรี
13. นางสาวปฐมาวดี  ทองเปรม
14. นางสาวปราณปรียา  ศรีลองเมือง
15. นางสาวปรียากมล  กุลณี
16. นางสาวพรรณรายณ์  อินทะจักร
17. เด็กหญิงพสิกา  กัณทาทรัพย์
18. นายพัชรโชติ  สุนทรารักษ์
19. นางสาวพิชชาอร  เรืองริกา
20. นายภราดร  กลำพัด
21. เด็กชายภาณุวิชญ์  แซมคำ
22. นายภานุวัฒน์  ดีประสิทธิ์
23. นายภูชนะ  แก้วมะณีแสง
24. นายรัตกูล  ผัดสัก
25. นายฤทธิเขต  อินต๊ะวิลา
26. นายวชิรวิทย์  ปฤษฏางคเดชา
27. นายวรรษรักษ์  วีระโพธิ์
28. เด็กชายวรวัฒน์  มณีขัติย์
29. นายวิษณุ  ริยาธง
30. นายศตวรรษ  บุญหมั้น
31. นายศาสตรา  พงศ์เจริญเวช
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยอิสระเสรี
33. นางสาวสุภาณี  รอดเกลี้ยง
34. นางสาวสุภานัน  เจริญรัตน์
35. นางสาวสุภาพร  แดนป่ากลาง
36. นายอนุสรณ์  ชัยชะนะ
37. นางสาวอรุณวดี  กรรมสิทธิ์
38. นางสาวอารายา  อินด้วง
39. นางสาวอิมพิกร  อย่างวิศิษฐ์
40. เด็กชายเอกราช  ดวงบาล
 
1. นางธัญสินี  อริยา
2. นายปรีชา  โตปินใจ
3. นายพิริยวัตร  ติใหม่
4. นายวสันต์  วีระโพธิ์
5. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
 
278 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ฉายบุก
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
279 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายธนพล  คุุ้มภัย
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
280 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล  ยกโต
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
281 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
 
1. นายสหรัก   ขาวแสง
 
282 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สร้อยดี
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
283 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายอานุภาพ  ไววาง
 
1. นายดำเกิง  แก้วยศ
 
284 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กอบกำ
 
285 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายชล  สงวน
 
286 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มวงศ์
 
1. นางสาวสมถวิล  ขำบุญ
 
287 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวปรางทิพย์  แถลง
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
288 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
 
1. นางวงษ์เดือน  ชาญเชี่ยว
 
289 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำดำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
290 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  กึกขุนทด
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพงศ์  เข็มขาว
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
292 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กชายยภานุพงษ์   คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
293 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
294 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธิษณ์โรจน์  ตรีรัตนาวิทยา
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
295 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
 
296 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
297 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
298 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางวงษ์เดือน  ชาญเชี่ยว
 
299 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
300 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวรัชนีวรรณ  ไชยประสิทธิ์
 
1. นายศักดา   แก้วบุญเรือง
 
301 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชานันท์  นาควิจิตร
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
 
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกิจการ  ปัญญาฟู
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
303 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายนฤดล  ใจบุญ
 
 
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายนิสันต์  จันทะคุณ
 
1. นายสาริศ  วิไลรัตน์
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธิษณ์โรจน์  ตรีรัตนาวิทยา
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธี   แดงเรือน
 
1. นางนวลศรี คุปตรัตน์   คุปตรัตน์
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์   คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
311 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธีวรา  เมฆพายัพ
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจิรกิตติ์  อินจันทร์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
313 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
314 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทิวายอด  ยิ้มช้อย
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
315 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ทองคำ
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
316 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
 
317 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววรรณวิภา  พันวัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
318 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวธันย์สิตา  ภูวศิริพัฒนวรา
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
319 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวกรองกาญจ์  เกียรติมหาชัย
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
320 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงภูริชญา  ยิ้มพงศ์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
321 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
322 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางวงษ์เดือน  ชาญเชี่ยว
 
323 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอริสรา  จันทร์สกุนต์
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
324 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปิ่นทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
325 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวรัชนีวรรณ  แม่นแต้ม
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
326 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขัญญานุช  สุทธนะ
2. เด็กชายคุณวุึฒิ  พวงสุกร
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ภู่เจริญ
4. เด็กชายฉัตรดนัย  จรัสแสงเพชร
5. เด็กชายชาคริต  โกษาสุวรรณ
6. เด็กชายฐนิสสพงศ์  วงศ์ฟั่น
7. เด็กหญิงณัฏฐกมล  มณีรัตน์
8. เด็กหญิงณัฐนรี  สุรสังกาศ
9. เด็กชายตวิษวัช  จันต๊ะภา
10. เด็กชายทรงเกียรติ  เทียมสอน
11. เด็กชายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุึล
12. เด็กชายธนโชติ  วงศ์ษา
13. เด็กหญิงธรรมพร  สมบูรณ์
14. เด็กหญิงธีรนุช  เชยชมศรี
15. เด็กชายนพรินทร์  วงค์สุริยะคำ
16. เด็กหญิงนภสร  ก่ำคำ
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญชละ
18. เด็กหญิงปพิชญา  อรัตนโรจน์๋
19. เด็กชายปัณธนัสถ์  สุวรรณวัฒน์
20. นางสาวพรชนัน  จันทร์สอาด
21. เด็กชายพรประเสริฐ  จาแสง
22. เด็กหญิงพรรณพัชร  กัม
23. เด็กชายพลวัฒน์  อินต๊ะ
24. เด็กชายพันธกร  ทองเณร
25. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขันทราษฏร์
26. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
27. เด็กชายวรวิช  ชำนาญคิด
28. นางสาววรัตถ์ภัค  ฟูเต็มวงค์
29. เด็กชายวรากร  มหาวันแจ่ม
30. เด็กชายวริทธิ์  ขันธมัง
31. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ระดม
32. เด็กชายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
33. เด็กชายสัตนันท์  ปิยะลังกา
34. เด็กหญิงสิริวัฒน์  อุปนันท์
35. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่หยาง
36. เด็กหญิงสุภาพร  ปานประสิทธิ์
37. เด็กชายสุรภัทร์  เมืองมูล
38. เด็กหญิงอัญญกุล  สุนันชัย
39. เด็กชายอัณณ์  เขมรัตน์
40. เด็กหญิงอุดมภรณ์  กันทา
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
327 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรีย์  ขันคำ
2. เด็กหญิงกรกนก  สระสม
3. เด็กหญิงกวิสรา  กล้าหาญ
4. เด็กชายคนาธิป  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงจีระธิดา  ธรรทชัยกุล
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือมา
7. เด็กชายฉัตริน  แสนศรี
8. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยศิริ
9. เด็กหญิงฐิตามร  ชัยกุหลาบ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยพันธุ์เศรณี
11. เด็กชายตะวัน  ประวงค์เทพ
12. เด็กหญิงธัญญาพร  อัศวนนท์
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อยู่สบาย
14. เด็กหญิงนนทกานต์  ฟักแก้ว
15. เด็กชายนพคุน  นุขันธ์
16. เด็กหญิงประกายดาว  เทพวงศ์
17. เด็กหญิงปราณตะวัน  หาญสุข
18. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญก่อน
19. เด็กหญิงพรรลดา  วงศ์ไขยา
20. เด็กหญิงพีรยา  สุภากาวี
21. เด็กหญิงภัทรกัณย์  ภิญโญ
22. เด็กหญิงภิรดา  สสิทธิชัย
23. เด็กหญิงมาริกา  อินต๊ะวิชา
24. เด็กหญิงรสริน  จินดาพานิช
25. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญวงศ์
26. เด็กหญิงลลิตรภัทร  เชี่ยวชาญ
27. เด็กหญิงลักษมี  อินต๊ะเสนา
28. เด็กหญิงวรินรำไพ  เทพทองคำ
29. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์วรรณ์
30. เด็กหญิงวันวิสา  บัวชุม
31. เด็กหญิงศศิภา  สมเพรช
32. เด็กหญิงศาตพร  วันเพ็ญ
33. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมยศ
34. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์ถนอม
35. เด็กหญิงสุประภา  อุตตะรี
36. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์ถนอม
37. เด็กหญิงสุภาริน  ดุษฏีวิจัย
38. เด็กหญิงหทัยรัตร์  เมืองอินทร์
39. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วงศ์โน
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร   โพธิแก้ว
 
328 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สมพินิจ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กากะทิง
3. เด็กหญิงชุติมล  พระขันเล็ก
4. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  คงสมทรง
5. นายณัฐวุฒิ  ขันอินทร์
6. เด็กหญิงนภัสสร  คำสอาด
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รักชีวิต
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โตแป้น
9. เด็กหญิงน้ำเพชร  ประพฤติถ้อย
10. นายประเสริฐ  กุลกัญญา
11. เด็กหญิงปริสา  พรมดอนกลอย
12. เด็กหญิงปานตะวัน  แพงพันธ์
13. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาติบุตร
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับทิมไทย
15. เด็กหญิงวนิลา  ปานกรด
16. เด็กชายวรัญญู   ทับทิมเขียว
17. เด็กหญิงวาสนา  แย้มบัญชา
18. เด็กหญิงวิชุดา  ภู่มาลา
19. เด็กชายศุภกรณ์  สุขเกษม
20. เด็กหญิงษาริณีย์  อินทสิน
21. เด็กหญิงสุภาพร  ดีวัน
22. เด็กหญิงอนงค์  นาราช
23. เด็กหญิงอรอนงค์  เชเดช
24. เด็กหญิงอริสา  คงสิบ
25. เด็กหญิงอัชฎาพร  แตงแก้ว
26. เด็กหญิงเกศินี  ศรีเดช
27. เด็กชายเชนทร์  วงษ์วัฒน์
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  กันทาเดช
2. นายธวัชชัย  ตำมะ
 
329 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมวัน
2. นางสาวกรวลัย  สพานแก้ว
3. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรรักษ์
4. นายณัฐพนธ์  พิมสาร
5. นางสาวนฤวรรณ  รุ่งศุภตานนท์
6. นายปณชัยพงศ์  กุนศิล
7. นางสาวประณยา  บุญสุข
8. นายพงศ์พนัส  เพิ่มการ
9. นางสาวพรโอบอุ้ม  วงศ์วิลาศ
10. นางสาวรุ่งฤดี  เชี่ยวชาญ
11. นางสาววรรณพร  เป็งรักษา
12. นายสหัสชัย  ไชยวงค์
13. นางสาวสุปรียา  เจริญจักร
14. นายสุภวัฒน์  วงศ์ษา
15. นางสาวอาทิตา  โชติ์สวัสดิ์
16. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองสิงห์
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
330 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  นิลวาส
2. นายกิตติ  สีหอำไพ
3. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
4. นางสาวญาณิศา  มินสุวรรณ
5. นายณัฎฐ์  ล้อสินคำ
6. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
7. นางสาวณัฐวดี  แดงประดับ
8. นายณัฐวรรษ  ปุณณะบุตร
9. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
10. นางสาวธัญญาพร  ชูสุวรรณ
11. นายธีรนัย  ฝึกหัด
12. นางสาวนพรัตน์  อิสระจินดา
13. นายปฏิพัทธ์  ขันธะกิจ
14. นางสาวประไพพรรณ  นันต๊ะเสน
15. นางสาวปรางค์  ทองคำมูล
16. นางสาวพัชรีพร  กันธะวงค์
17. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์การิน
18. นางสาวภัควิภา  เงินคีรี
19. นายมาวิน  วิภาถรณ์
20. นายวรรณรัตน์  ศรีสุทธะ
21. นายวัฒนพันธุ์  โยธามาศ
22. นายวีรภัทร  ระวีคำ
23. นางสาวศิวัชญา  ปินตานา
24. นางสาวศิโรรัตน์  ปินตานา
25. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
26. นายศุสิทธิ์  สิงห์ก่อ
27. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
28. นายสรวิชญ์กรณ์  มาน้อย
29. นายสิทธิณัฐ  เงินศิริ
30. นายสิทธ์นนท์  จันทร์สมบัติ
31. นายสิรวิชญ์  ปิยะวงศ์ไพบูลย์
32. นางสาวสุภกาญจน์  อัสถิ
33. นางสาวอธิติยา  วณะเจริญ
34. นายอมรฤทธิ์  ดาวราม
35. นางสาวอรทัย  อ่องมิด
36. นายเตชติพล  อินต๊ะภา
37. นางสาวเบญจมาศ  จงวัฒนา
38. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
39. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
40. นางสาวโยษิตา  ปุกมณี
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
331 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายกฤษณา  บุญญานันท์
2. นายกฤษดา  คำเหล็ก
3. นายจิรภาส  พรมจีน
4. นายจิรเดช  บุญยิ้ม
5. นางสาวญาดา  ชัยสุนทรโยธิน
6. นางสาวณรินรัตน์  พุ่มอิ่ม
7. นางสาวณัชชา  แย้มกันชู
8. นายณัฐกฤษฏ์  ศรีวงษ์ฉาย
9. นางสาวทิชนันท์  ยิ่งประเสริฐ
10. นายธรรมรงค์  แผลงไพรี
11. นางสาวนุชจรี  ช้างพินิจ
12. นายปกาสิต  จำนงค์ภักดี
13. นางสาวปพีชญา  ติ๊ปปะละ
14. นางสาวปาริตา  ปราณีตพลกรัง
15. นางสาวพรธิดา  บุญธูป
16. นางสาวพาขวัญ  คงสุข
17. นายพิษณุ  ศักดิ์ดี
18. นางสาวพุทธรักษา  อ่อนละมูล
19. นายภาคภูมิ   เจียมเกตุ
20. นายภาณุวัฒน์  ศรีพรม
21. นางสาวมุทิตา  นิลเหม
22. นายสรอรรถ  เทิ้งบ้านคลอง
23. นายสันติภาพ  สุขเกิด
24. นางสาวสิรพิชญ์  ชำนาญยา
25. นางสาวสุรดา  มั่นคง
26. นายสุรยุทธ  เลิศฤทธ์วิทยา
27. นายสุรศิษย์   ด้วงโต
28. นายเตชัส  สารชาติ
29. นางสาวเบญจพร  สุขะหก
30. นางสาวเบญญา  เตจา
31. นายเมธา  พงษ์สิงห์
32. นางสาวแสงรวี  พรพรหมสวรรค์
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
 
332 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มูลคำ
2. เด็กหญิงชญานิชฐ์    ทีฆาวงค์
3. นายณัฐวุฒิ    ขระสุ
4. นายทรงยศ    วารีทิพย์
5. เด็กชายธนากร    สิทธิกาล
6. เด็กหญิงวิรัชภรณ์    จันตระ
7. เด็กหญิงศศิธร    อุ่มมี
8. เด็กชายสรไกร    จักรแก้ว
9. นางสาวหรรษมน    เนตรทิพย์
10. เด็กชายอนุชัย    จิตอารี
 
1. นางอรพรรณ    เกียรตินิยมดี
 
333 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤษณพร  งามทวีกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์แก้ว
3. เด็กชายณัฐพันธ์  แสงโฮง
4. เด็กชายธวัชชชัย  บุญทา
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุปมา
6. เด็กชายภานุพันธ์  จันทนะ
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  คำเทพ
8. เด็กชายลัทธพล  ปัญญการ
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ววรณโกฎิ
10. เด็กชายไชยวัฒน์  อินต๊ะขัน
 
1. นางธนิดา  ศรีภา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
 
334 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
2. เด็กชายธีรศักดิ์  กวนขุนทด
3. เด็กชายนัตตภูมิ  จูงใจ
4. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
6. เด็กชายรุ่งเรือง  พรมแดง
7. เด็กชายวรวัฒน์  ชัยลา
8. เด็กชายสันติสุข  บุญเชิด
9. เด็กหญิงสุภาพร  สระมาลา
10. เด็กหญิงเกสินี  รักษา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
3. นายอัครชัย  ทองดี
 
335 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกฤตญา    พงษ์สภา
2. นายณัฐดนัย   ตารินทร์
3. นายทวิช    หนองหล่าย
4. นายธนากร    ดีอุ่น
5. นางสาวธฤดี    ทนุกิจ
6. นางสาวศิรินันท์    สุวรรณ์
7. นายสิทธิชาติ    คำแสน
8. นางสาวสุพิชญา    บริคุต
9. นายอิศเรศ    สุทธิการ
10. นางสาวแพรไหม    ไชยสมบูรณ์
 
1. นางอรพรรณ   เกียรตินิยมดี
 
336 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชัยชนะ   ยาเพชรน้อย
2. นายณัฐพล   นวมวัฒน์
3. นายธงชัย   คนสกุล
4. นายนัทธพงศ์   สุวรรณพยัคฆ์
5. นางสาวภัทรานนท์   จิวะชาติ
6. นางสาววณิชยา   เครื่องจันทร์
7. นางสาวอณัญญา   บุญมา
8. นางสาวอัฐชนา   ศรลัมภ์
9. นายอำนาจ   แยบเกษตร
10. นางสาวเมธินี   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
337 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  อ่ำปลั่ง
2. นายกิตติภัทร  หมีคำ
3. นายทัชภูมิ  คำเย
4. นายธนกร  พุ่มสิโล
5. นางสาวนารีรัตน์  ยาทรัพย์
6. นางสาวปรมาพร  สุขกระจ่าง
7. นายพีระเดช  ภาคนาม
8. นายภาณุพงศ์  ยิ้มณรงค์
9. นางสาวรัตนาภรณ์  คำจริง
10. นางสาวสิริพร  แสงทอง
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
338 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
3. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรกมล  อุดมพงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  หุ้มไธสง
7. เด็กหญิงสายน้ำฝน  พันธ์อ้น
8. เด็กหญิงไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
339 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  จิ๋วแหยม
2. เด็กชายปฏิภาณ  การะอุ่น
3. เด็กหญิงรติรัตน์  สวาสุ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปานแย้ม
5. เด็กหญิงวนิดา  คำนำ
6. เด็กชายสมรักษ์  คงเจริญ
7. เด็กหญิงสุธิดา  ขวัญคง
8. เด็กหญิงสุนิสา  ป้วนก้อม
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
3. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
4. นางสาวใจยา  คงเจริญ
 
340 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  เจตตะพันธ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มหมี
3. เด็กหญิงภนิตา  ช่วยหลำ
4. เด็กชายวิทวัส  ขวัญเพชร
5. เด็กหญิงสายธาร  ประทุมศรี
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
341 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวิมล  อินทะผิว
2. นางสาวธัญชนก  ยะทะนะ
3. นางสาวธันยพร  ข่มอารมณ์
4. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
5. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
6. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
7. นางสาวสุธางศ์รัตน์  บุญเพ็ง
8. นางสาวสุภาวดี  สายสุวรรณ
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
342 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา   สุนันต๊ะ
2. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
3. นางสาวปิยะฉัตร   เครือธง
4. นางสาววริศรา   ปองทอง
5. นางสาวสิริยากร   สิทธิโชคตระกูล
6. นางสาวสุธินี   สุภาผาบ
 
1. นางสาวนภาพร  ขาวสะอาด
 
343 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกรณิศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  มโนมัย
3. นายธีรวัฒน์  ศรีวรรณ์
4. นายภานุ  กองเครือวัลย์
5. นางสาวมณฑาทิพย์  ดีโนนอด
6. นายราชัน  จันทร์แสง
7. นางสาววาสนา  แซ่เติ๋น
8. นายสมศักดิ์  ผลวิเศษ
9. นายสัญชัย  จีนบำรุง
10. นางสาวสุนทรี  จันทร์ศรี
11. นางสาวสุนารี  วิวัฒน์ภัทรสกุล
12. นางสาวอภิญญา  แซ่เลี้ยว
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายผจญ  จันธิดา
3. นางสาววีรัตน์ชญา  วารี
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
344 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมา
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
5. เด็กหญิงนันทิชา  เพ่งมนัส
6. เด็กหญิงน้ำค้าง  คาระวะ
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  พืชพันธ์
8. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
9. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
11. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
12. เด็กหญิงอรณิชา  เฉียบแหลม
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นางสุพิชญา  เหล็กแดง
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
345 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใจหล้า
2. เด็กหญิงจิฬาภา  ธงฉิมพลี
3. เด็กหญิงณัฐมล  เข็มบุปผา
4. เด็กหญิงรินลดา  กอสัมพันธ์
5. นางสาวลลิตา  ทองหาญ
6. เด็กหญิงวิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. เด็กหญิงสุพัตตา  วันดา
8. นางสาวสุมิตรา  วาระกิจ
9. เด็กหญิงสุวลักษณ์  มโนมัย
10. เด็กหญิงสุวิมล  ชูควร
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสดงคุณ
12. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
3. นายผจญ  จันธิดา
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
346 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์สละ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยกุล
3. เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์พยัคเลิศ
4. เด็กหญิงนพมาศ  เลื่อนศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัสกรณ์  เพ็ญพันธุ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ทั่งพรม
7. เด็กหญิงวสุนต์ธรา  วงศ์ปัญญา
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโสภา
 
1. นางสาวปาลิตา  แป้นไม้
 
347 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  มูลสา
2. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
3. นางสาวปรียานุข  เพชรวงศ์
4. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
5. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
6. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
7. นายอดุลย์  สารีสุข
8. นางสาวเจนจิรา  สมพงษ์
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
 
348 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพอหทัย  ชัยนภาพร
2. นางสาวรดาณัฐ  อินทรสูต
3. นางสาววรกาญจน์  จันปอภาร
4. นางสาวศศิธร  น้อยเผ่า
5. นางสาวสุธิดา  เพ็ชรสอาด
6. นางสาวสุรีภรณ์  ถมอินทร์
7. นางสาวอัจฉริยา  บุญมา
8. นางสาวอาทิตยาวรรณ  ทองคลัง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
 
349 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวนฤมล  คงชาติ
2. นางสาวพิชญาภา  มั่นมาศ
3. นางสาววันเฉลิม  สุดนาวา
4. นางสาวศิรตา  ทองอ่วม
5. นางสาวสุนิสา  สายแปลง
6. นางสาวสุนิสา  ทองเต่าหมก
7. นางสาวสุพรรษา  แก้วมั่น
8. นางสาวเปียนุช  ศรีโสภา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อุทัยวัฒนานนท์
2. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
3. นางวรรณา  สาตุ้ม
 
350 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ลอนลับ
3. เด็กชายชัยมงคล  อินทร์พรม
4. เด็กหญิงชุติมันต์  พิสิษฐ์ธนาดุล
5. เด็กหญิงฐานาวี  ศรีวสุธนา
6. เด็กชายทักษิณ  ยางเขียว
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยนตะศาต
8. เด็กชายภาคภูมิ  ใหม่จันทร์
9. นายภานุวิชญ์  วงษ์ประทีป
10. เด็กหญิงรัตตินันต์  ภาพันธ์
11. เด็กชายวีรภัทรา  วันทิยา
12. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
13. เด็กชายสายรุ้ง  พรมชัย
14. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจำปา
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดวงตาปา
16. เด็กชายอรรถพล  จงทัน
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
 
351 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  บุญฟู
2. เด็กหญิงภัณทิลา  ประมวล
3. เด็กหญิงกานต์มณี  เสนา
4. เด็กชายจิรายุทธ์  ฟูแก้ว
5. เด็กหญิงชาดา  ไฉน
6. เด็กชายณัติฐกร  ปันเชื้อ
7. เด็กชายทินกร  ธิสงค์
8. เด็กหญิงธัญชนก  ส่วยลัย
9. เด็กชายธารินทร์  กองมี
10. เด็กชายบรรณสรณ์  เชื้อยูนาน
11. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลอาภา
12. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่
13. เด็กชายวรยุทธ  ติยานันท์
14. เด็กหญิงศศิวิมล  ศิริมงคล
15. เด็กหญิงศิรประภา  สวัสดี
16. เด็กชายเจษฎา  ใจเถิง
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรรเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายวัชรินทร์  พิมศรี
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
352 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนกพร  วงษาไฮ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โลหะเวช
3. เด็กหญิงจามรีย์  จักรเงิน
4. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนภาค
5. เด็กหญิงชมพูนุช  แผ่นทอง
6. เด็กหญิงชลลดา  ภิญญวัย
7. เด็กชายชโยดม  จันทร์จารุพงศ์
8. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ดวงก้อน
9. เด็กหญิงณัฐริกา  สุรัฐติกุล
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรัณยุตานนท์
11. เด็กหญิงมนรดา  บุญศิริ
12. เด็กหญิงรณพร  เหล่าตระกูล
13. เด็กหญิงศรัณย์พร  ฟองศรันย์
14. เด็กหญิงสุภัสรา  ใจคอดี
15. เด็กหญิงเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
16. เด็กชายเซฟ  ไซสวัสดิ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายวินัย  ภาคาผล
3. นายสนิท  ธิราช
4. นางอรพรรณ  บัววัฒน์
 
353 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายชญานนท์  กันทะสอน
2. นางสาวณฑริกา  วงค์ฉายา
3. นายณพัชร  บรรลือ
4. นางสาวธนภรณ์  จตุจินดา
5. นางสาวธิดารัตน์  อะจิมา
6. นางสาวนภัสภรณ์  โฮ้งจิก
7. นางสาวผกามาศ  แย้มแขไข
8. นางสาวมัลลิกา  อนุขุน
9. นายวุฒิชัย  บุณยาขุ
10. นายวุฒิภัทร  วุฒิโอสถ
11. นางสาวศตพร  วงศ์ถาวร
12. นางสาวศศิธร  คมขำ
13. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
14. นางสาวศุภาพิชญ์  ภูสุภา
15. นางสาวสุวิมล  งามขำ
16. นายเชตุพน  แผ่นทอง
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายบรรดาล  วันมา
3. นางสาวพรประเสริฐ  ม่วงมูล
4. นายพิชิต  พงศ์พัฒนะนุกุล
5. นางภัทราภรณ์  สุวรรณภาพ
 
354 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกรวิภา  พิมสอน
2. นายคุณัญฎา  วันศาลา
3. นางสาวชนาพร  แสนหาญ
4. นายชัยวัฒน์  ใจหาญ
5. นางสาวณัฐธิกา  ขุนวิชัย
6. นางสาวดวงมณี  โพธิ์ศรี
7. นางสาวนพวรรณ  สาระพินธุ
8. นายปิยะพล  ดุลยพจน์สุนทร
9. นางสาวพัชราภรณ์  แสนพล
10. นายพัฒนพงศ์  พันภู
11. นายรณกร  เหล็กดี
12. นายลิขิตพงศ์  ทองบ่อ
13. นางสาวศศิประภา  ปินะกาเส
14. นายศักดา  พลทวี
15. นางสาวสไบแพร  เฉลิมศรี
16. นายอนุวัฒน์  มาพร้อม
 
1. นายณัฐสันติ์  ประดับศิลป์
2. นางสาวประภากร  บุญเอนก
3. นางสาวปวีณา  พวงมะลิ
4. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
5. นายสุพจน์  ทองหล่อ
 
355 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ต๋าเร็ว
2. นายจักรินทร์  คำราช
3. นางสาวจันทมณี  ภูรักษา
4. นางสาวจิราภัทร  ยาวิชัย
5. นางสาวจิราวรรณ  ถาแปง
6. นางสาวจิฬาภรณ์  ก้อนจา
7. นางสาวชนิดา  เครือเถาว์
8. นายธนบัตร  ช่างปัด
9. นางสาวปาริชาติ  อาลัย
10. นางสาวรัชณีกร  นันตาชัยวุฒิ
11. นางสาวรุ่งทิวา  สอนธรรม
12. นายวรเมธ  รวมสุข
13. นายศุภกิต  จันทร์ยอด
14. นางสาวศุภมาส  ด่านชัย
15. นางสาวสุธาทิพย์  ทองคำ
16. นางสาวอรวี  แสนโสภา
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
2. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
4. นายวัชรินทร์  พิมศรี
5. นายสุรชัย  คำสุ
 
356 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสมุทร
2. เด็กชายสมาพล  สุขวัฒนา
3. นายสุรทิน  วรรณศรี
4. นายอนุภัทร  สะมโน
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
2. นายเกริก  กล่ำน้อย
 
357 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
2. นายธนาวุฒิ  เกตุชีพ
3. เด็กหญิงนธีร์  นาใจ
4. นายรัฐเขตต์  มะโนเสาร์
5. เด็กหญิงหล้า  ไทยใหญ่
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
358 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายพีระพันธ์  โพธิ์เคน
2. นายรัฐพงษ์  มั่นต่อ
3. นางสาวหงส์หยก  แก้วน้ำเชื้อ
4. นางสาวอังคณา  จีนชัย
5. นายอุดมศักดิ์  พรมแป้น
 
1. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
2. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
 
359 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. เด็กชายนพพล  พอท
2. เด็กชายอภิชัย  ชมภู
 
1. นางอริศรา  พัฒนากูล
2. นายเอนก  การกิ่งไพร
 
360 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 92.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนาคาร  พิลาบ
2. นายอนุสิษฐ์  คำแก้ว
 
1. นางจินดารัตน์  มีทอง
2. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
361 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 92.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นายนายปริตต์   กุลทิพย์
2. นายเจษฎา   นิ่มนวน
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายปฐมพร  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คล้ายธานี
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายชัชพล  แซ่หว้า
2. นายวิศวชิต  กงวิรัตน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่เถา
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นางสาวนภา  วงศ์สิงห์แก้ว
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจักรี  อิ่นอ้าย
2. นายณัฐดนัย  เสือคำ
3. นายศุภนัย  เขยตุ้ย
 
1. นายชวน  ถาวงค์
2. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายกิตติ  ต้นอินทร์
2. นายวิทวัส  โสภี
3. เด็กชายเทียนชัย  สุวรรณอ่อน
 
1. นายเอกชัย  รูปขาว
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  จอมแก้ว
2. นายณัฐพล  นันตา
3. นายวรัญญู  แก้วกว้าง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตใจ
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายฉัตรชัย  อินทสิทธิ์
2. นายภานุพงศ์  อินทรัญ
3. นายอนุชิต  ประนต
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นางสุกัญญา  คงเขียว
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จั่นมาก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลกล้า
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ดิษฐนุ่ม
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทับทาบ
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  งิ้วงาม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรจิต  แปงด๋อ
2. เด็กชายสุรพงษ์  ดอแสง
3. เด็กหญิงเตือนใจ  ปลาสิงห์
 
1. นางกรกนก  จำรัส
2. นางอุบล  พิทักษ์ทา
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนุชศรา  กำจัด
2. นางสาวสุธิดา  เทียนขาว
3. นางสาวอรุณทิพย์  สินสวัสดิ์
 
1. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
2. นายอดุล  หลวงแนม
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวดลยา  ชำนาญ
2. นางสาวสุกัญญา  ทะนะวัน
3. นางสาวหฤทัย  ทรายคำ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวปัทมา  คำนนท์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  มีสุข
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  อยู่สุข
 
1. นายกฤชเพชร  วันเสน
2. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์เที่ยง
2. นางสาวพรรณิสา  เตชะธิ
3. นางสาวสุธิดา  เมืองเปี้ย
4. นายอนิรุฒ  หล้ากันทา
5. นางสาวเกวลิน  ยาชุมภู
6. นางสาวเจนจิรา  ทาสุรินทร์
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
2. นายมธุรพจน์  วัฒนะนุกูล
3. นางสมนึก  ดิษฐ์กระจัน
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชมฤทธิ์
2. นางสาวชมภู่  อินทร์แป้น
3. นางสาวดวงนภา  โรจน์อรุณ
4. นางสาววรรณภา  โตแฉ่ง
5. นางสาวอรพรรณ  พัทธนสาร
6. นางสาวอังคนา  พุกเปี่ยม
 
1. นายนิกร  อินจันทร์
2. นางนิษณา  วัลลภ
3. นางสาวสุทิน  หลิมหงษ์พิทักษ์
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจันจิรา  กันไสย
2. นางสาวปวีณา  ขัดสาย
3. นางสาวพรรษา  เทพชัยน่าน
4. นางสาวภริตา  ใจอ้าย
5. นางสาวฤทัยรัตน์  สกุลปราโมทย์
6. นางสาวสุวนันท์  สีแก้ว
 
1. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์
2. นายนเรศ  หนูป่า
3. นางรัตนา  วงศ์เครือ
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณญรัตน์  ค้นหา
2. เด็กหญิงจิตรา  หนูหริ่ง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แสนทำพล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สาคง
5. เด็กหญิงเดือน  จีนด้วง
6. เด็กหญิงเสาวรัตน์  นันต๊ะแก้ว
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
3. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกรณิศ   ยกจำนวน
2. เด็กหญิงชนิสรา   ขอสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ฉาดฉาน
4. เด็กหญิงธนารักษ์   ทั่วดาว
5. เด็กหญิงอลิสา   ต้องประสงค์
6. เด็กหญิงอาตินา   ประธานกุล
 
1. นายสำราญ   สีแก้ว
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จิตมั่น
2. เด็กหญิงพิจิตรา  จงถนอม
3. เด็กหญิงวรรณพร  รัชตะวรรณ
4. เด็กหญิงสุทธิพร  เคียนทอง
5. เด็กหญิงสุนิษา  คำตาบุตร
6. เด็กหญิงอารยา   ธรรมนุช
 
1. นางจันทร์จิรา  คูวิบูลย์ศิลป์
2. นางสาวชุตินันท์  สิงหศักดิ์
3. นางทัศนพร  นามวงค์
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาทะ  จะอื่อ
2. เด็กหญิงสุนีย์  จะก้วย
3. เด็กหญิงอารยา  มันตนา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิตานันท์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงดวงพร  ผิวเขียว
3. เด็กหญิงสุธินี  ไกลถิ่น
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายศิขรินทร์  ศิรินาม
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิพรม
2. เด็กหญิงพรรษมณ  บุญจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงรจนา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายชิติพัทธ์    ใหม่น้อย
2. นางสาวสิริพร    ชัยมงคล
3. นางสาวอันริกา   กันธุระ
 
1. นางกุลวรรณ   จันทร์เพ็ง
2. นางนงลักษณ์   พรถาวร
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศศิวิมล  มั่นสติ
2. นางสาวอนุศรา  แจ้งจิตร์
3. นางสาวอนุสรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางสมทรัพย์  อาคมอิสราวัฒน์
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวพิจิตรา  เทพปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ศักดิ์ชัยปัญญา
3. นางสาวสุวรรณี  เกษมควรคีรี
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  บั้งเงิน
2. เด็กชายณัฐพล  จอมแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางกฤษณา  โฉมงาม
2. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สมคะเน
2. เด็กชายภูวนัย  ใจการ
3. เด็กชายสุริยนต์  พรมเดช
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายพุฒิพงศ์  ดวงประเสริฐ
2. นายศักดินนท์  อินตุม
3. นายศุภวิชญ์  สังฆะวรกุล
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายชานนท์  ปัสสาโก
2. นายนพวรรณ  ถือคุณ
3. นายเอกรินทร์  คงธนภักดีกมล
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรานุช  น้อยรูปเรา
2. นางสาวศตพร  แปงการิยา
3. นางสาวไพลิน  บุญธูป
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางยุพิน  มีชัย
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชมพูนุท  ยะเรือน
2. นางสาวชุติมา  วลัยทอง
3. นางสาวน้ำฝน  อุตเรือน
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  รักเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นวกุล
3. เด็กหญิงวรรณวรี   สิทธิ
 
1. นางศิริพร  หิรัญสูตร์
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมินตรา  โตลำมะ
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ศิลาพงษ์
3. เด็กหญิงอัมพิกา  เยียดยัด
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์สุภาพ
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ลุงเถิ่น
3. เด็กหญิงแสง  สิงทอน
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวจีรนุช  หวานเจริญ
2. นางสาวศิริพร  ถาเป็นบุญ
3. นางสาวอรปรียา  จันแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวขวัญชนก  สุวรรณศรี
2. นางสาวชนิกา  เงินแก้ว
3. นางสาวอุมาพร  ทองกล่ำ
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  เรือนทอง
2. นางสาววัลลีญา  กามี
3. นางสาวอรวรรณ  ปันนา
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเญอะ
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่เฉิน
3. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เตา
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมติ๊บ
2. เด็กหญิงสิริกานต์  คำเชียงเงิน
3. เด็กหญิงไวยพร  ศรีบุญยวง
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี  นุภาพ
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฑฐิณีย์   วิสุทธิ์เชื้อ
2. เด็กหญิงสุนันทพร   ปั้นพ่อค้า
3. เด็กหญิงโสภาวรรณ   แบนไทย
 
1. นางมัลตนา   พัทธวณิช
2. นางลออ   เตียวตระกูล
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ลำพูน 1. นางสาวกษิรา  ทองพิมพ์สิงห์
2. นางสาวรินขวัญ  วงค์เนตร
3. นางสาวอัฐชญา  กล้าหาญ
 
1. นายสุทธิพงษ์  สมเทศ
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวปรานอม  ยอดสงค์
2. นางสาววิศัลย์ศยา  อินแบน
3. นางสาวเจนจิรา  สิงหเดช
 
1. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  น่าชม
2. นายทิพย์ประชา  ประจักษ์
3. นายปัฐวิกรณ์  โรจน์ทรรศนีย์
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นางวรรณเพ็ญ  สนั่นเอื้อ
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายผดุงพล  อารีย์
2. เด็กหญิงภีรดา  เตชะปิตุ
3. เด็กหญิงรัญธิชา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  สอนหว่าง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ถิ่นเถิน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวรัชดา  ทองอ้วน
2. นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เมืองวงศ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ชมภู
3. เด็กหญิงอังคณา  ธงดำ
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจันทร์จุรี  ชมภู
2. นางสาวนิยดา  อุตเรือน
3. นางสาวศิริลักษณ์  เอี่ยมไผ่
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
2. นายสุนทร  บุญมี
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกิตติญา  จิรเธียรพฤทธิ์
2. นางสาวริสา  แซ่จาง
3. นายศิวพันธ์  แดนไกวัลจรัส
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐกฤษตา  พัฒนา
2. นางสาวพรนิภา  ทองสอาด
3. นางสาวอภิญญา  ภูครองหิน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
2. นางมุกดา  พลนาค
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายกิตติทัด  สุดธิสาร
2. เด็กชายสัญชัย  พุ่มน่วม
3. เด็กชายสามารถ  บัวมาก
 
1. นางกมลทิพย์  ใจเยี่ยม
2. นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกรพิสุทธิ์    กันทเสน
2. เด็กหญิงวิชุดา   สุกานนท์
3. เด็กหญิงเนตรภิส   จำนงค์บุญ
 
1. นางนงลักษณ์   พรถาวร
2. นางสาวอาีรี  เสาศิริ
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายชยันต์  เมือกเต็ม
2. นายภูสมิง  ชื่นบาน
3. เด็กชายสิวานันท์  ศรีทัน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  บัวชุม
2. นางสาวศศิธร  ภู่ผะกา
3. นางสาวสุพัตรา  สระทองอินทร์
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางสาววรนารถ  ตันพานิช
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวดวงกมล  แซ่ว่าง
2. นางสาวน้อพอพอ  -
3. นางสาวอ่อนนุช  แซ่กือ
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายหิรัณย์  บุญปั๋น
2. นายเกียรติศักดิ์  กันยานะ
3. นายเจนภพ  ตันศรี
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชนสรณ์   พึ่งเงิน
2. เด็กชายสรวิชญ์    เนตรทิพย์
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายสุกัลย์  โคงาม
2. เด็กหญิงอังคนางค์  หวานใจ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  อ๊อดทรัพย์
2. เด็กหญิงฮิโรมิ  คาเนคุมิ
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จงรักษ์
2. เด็กหญิงพิมไพลิน  ฟูอานันท์
 
1. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงนรมน   โตสงวน
2. เด็กหญิงนัยนา  คุณอาสา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกัญจน์สิทธิ์  โกศัย
2. เด็กชายธรรมทัศน์  สิงห์กา
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  พรมคำ
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิทวัส   สีหะวงษ์
2. เด็กชายวรัญชัย    อินป่าน
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นายไกรสีห์  เสนามนตรี
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยาโม้
2. เด็กชายอนุพงศ์  ดีปัญญา
 
1. นางชนิดาภา  อัศวินิกุล
2. นางอลิษา  เงินหล้า
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธนวัฎ   คงชาวนา
2. นายสิทธิศักดิ์   อยู่พิทักษ์สกุล
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณัฐพล  เสือคล้าย
2. นายปัฐวี  ตำรวจหาญ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. นายภิญโญ  ท้วมยัง
2. นายสหรัฐ  ช้างเนียม
 
1. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  ยี่สุ่นน้อย
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงอภิญญา  หริกุลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  จบคุ้ม
 
1. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม
2. นางวสุนธรา  สิทธิเกษร
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมาศ  แม่นยำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดินดำ
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  วงษ์ทหาร
 
1. นายสมชาติ   แผ่อำนาจ
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  ชัยเรือน
 
1. นางกนกวรรณ  สันธิ
2. นายไพศาล  ชนะกุล
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายชฎานนท์  งามตา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อะทะเทพ
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรืกำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤษณะ  ภักดีรักษ์
2. เด็กชายกิจภรศิษฐ์  แจ่มหม้อ
 
1. นางภาสิณี  บุตรพลอย
2. นางสาวอังสุมาลิน  ยิ้มสนิท
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายนพรัตน์  รองทอง
2. เด็กหญิงมัชนาพร  ถนอมนวล
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณพร  พรมชาติกูล
2. เด็กหญิงอัมพวา  ทัดไทย
 
1. นางสาวภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวธนวรรณ  สมเชื้อ
2. นายธิติวุฒิ  บุญรอด
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายศุภกฤต  ลูกประคำ
2. นายสมรักษ์  ยิ้มสาระ
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปณิธาน  ทองกาบ
2. นายพงศธร  กาศสนุก
 
1. นายปัญญา  สมจิตต์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนาฤทธิ์  ศิริวัฒน์
2. นายพีรณัฐ   มานิตย์ศิริกุล
 
1. นายกุลภาค  วิชา
2. นางสาวสิริกัญญา  วงค์คำ
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกิจจพันธ์  สิงห์ชัย
2. นายภูมิรพี  ศรีวิจิตร
 
1. นางอรุณี  ทองย้อย
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพีรพัทธ์  เลาหพิบูลรัตนา
2. นายเอกลักษณ์  ลีละศรชัย
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงชวัลวรี  ศรีทะแก้ว
3. เด็กหญิงศรัณยา  เทศประสิทธิ์
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีพร  กลัดเพชร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สิทธิวิธี
3. เด็กหญิงวรรณพร  น้ำจันทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงวะนา
2. เด็กชายสิทธิชน  ไชยอุปละ
3. เด็กชายเนติธร  ใจงิ้วคำ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายวรเทพ  วันกาล
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์แซ
2. นางสาวชนาภัทร  สิริเจริญกุล
3. นางสาวอาภัสรา  ทัศนมาศ
 
1. นางบังอร  สีเลื่อม
2. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นายธนาฤทธิ์  รูปใหญ่
2. นายนพวิชญ์  คำโท๊ะ
3. นางสาวภัคจิรา  โกษาวัง
 
1. นายภัคพล  ทะแกล้วพันธุ์
2. นายมนัส  จงจิตร
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพชร  เอื้อพิทักษ์สกุล
2. นางสาวพัทธิยา  ไชยมงคล
3. นายศุภวิชญ์   การสมพจน์
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกณัฐฐา   ศรีพงษ์
2. นายปฐมพร   ดำงาม
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายจักรี  เบ้าเหนียว
2. นางสาวบุษกร  แสงแก้ว
 
1. นางสาววัลยา  นาสาร
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวนวลรัตน์   นรินทรางกุล ณ อยุธยา
2. นายวิทวัส  ยะมัง
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า   ใจสงค์
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฎฐ์  อินตา
2. เด็กชายภาสกร   เร่งเหิม
 
1. นายอัครพล  จันทะมา
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายรักชาติ  พอจิต
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อุปการ
 
1. นางสาวอภิรมย์  สุปรียสุนทร
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนกร  สิงห์ทอง
2. เด็กชายศุภกฤต  ปรีดาสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  ดิษเจริญ
2. นายอุทัย  ปานกรด
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชวิน  อิงชาติเจริญพร
2. เด็กชายณัฐภัทร  มาภู่
3. เด็กชายนพรัตน์  อยู่เย็น
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายมหาชัย  นุ่่มมาก
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนากร  โอภาษี
2. นายวุฒิชัย  บัวสันเทียะ
3. นายเสฐียาพงษ์  ฉ่ำน้อย
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤต  ใจดี
2. เด็กชายณัฐพล  เตชะวงค์
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายธนธรรม  เก่งวิทย์กรรม
2. เด็กชายประวิตร  อุปหนอง
3. เด็กชายอรรถพล  ใจลังการ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายวรเทพ  วันกาล
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  อิทธิไกรวัฒนา
2. เด็กชายวิวัฒน์  สกุลสุจริตเลิศ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกัลป์สิทธิ์   โพธิมาศ
2. เด็กชายกิตตินนท์   ทับแย้ม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   คงกะพัน
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กชายธราดล  เทืองน้อย
2. เด็กชายประจบ  อุทธบูรณ์
3. เด็กชายวรายุทธ  วังหิน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายธีรดนย์  ศิริมงคล
2. เด็กชายศุภกร  จันทร์เกิด
3. เด็กชายศุภชัย  จันทร์เกิด
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  กันทะวงศ์
2. นางสาวประวีณา  แสนสุวรรณ
3. นายวรากร  สุริยะตุ่น
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา    จันทร์แก้ว
2. นายปุญญพัฒน์  ปิ่นตามูล
3. นายสพล  ควรหา
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางแววตา   โค้วประเสริฐ
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายจิร์ภาวัฒน์  พุ่มน้อย
2. นายธวัชชัย  จันตา
3. นายศุภกร  ทิพเดช
 
1. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นายก้องภพ  เทียนน้อย
2. นายนนทกร   บัวกลิ่น
3. นายสัมพันธ์  โลหะเวช
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 74.1 เงิน 5 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นายประพันธ์  ศรีสุนทร
2. นายอิทธิกร  เดชบำรุง
3. นายเอกฉันท์  บุตรศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพงษกร  พนัสสิตานนท์
2. นายพรชัย  มหายศ
3. นายพิสิฐพงศ์  พนัสสิตานนท์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคำแสง  ศิริยั่งยืน
2. นางสาวจิรนันท์  รัตนวิเศษรัตน์
3. นายวิชาญ  แสงท้าว
 
1. นายสันทัศน์  ตันยา
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายรัชต์พงศ์  สร้อยสุวรรณ
2. นายวุฒิชัย  ก๋าแก่น
3. นายอาทิตย์  ถาตุ่ม
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณัฐพล  ม่วงเล็ก
2. นายธนา  กล้าถิ่นดง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  กวนไวยบุตร
 
1. นายถวัลยรัฐ  สุขรอด
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ค้างศรี
2. เด็กชายธนศักดิ์  หลงแหลง
3. เด็กชายไกรสิงห์  สายด้วง
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางสาวพิมพา  โจ้นทาวงศ์
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  กุลสิงห์
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญประสพ
3. เด็กชายอานุภาพ  กันเจิม
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์
2. นายลิขิตดง  นันตา
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เทศะ
2. เด็กชายภาติยะ  สระทองคุ้ม
3. นายศักดิ์สิทธิ์  สีแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกิตติธัช  กาพย์ตุ้ม
2. เด็กชายศุภฤกษ์  วงศ์ผ่อง
3. เด็กชายอนุชิต  แก้วอินศรี
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มณีขัติย์
2. เด็กชายณัฐชนน  อินทนนต์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  วิจิตรจริยา
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  เอกกันทา
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายคณิศร  อิ่มกูล
2. นายวิทยา  กล่ำสกุล
3. เด็กชายสุทัศ  ใยอินทร์
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายิอภิวัฒน์  ยะโส
2. เด็กชายเกียรติยศ  ปุรณมณีวิวัฒน์
3. เด็กชายเรืองวิทย์  ประวิทย์ชาติ
 
1. นางสาวปาณิสรา  นาคสนิท
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกรกฎ  บุตรสิงห์
2. นายพรเจริญ  จีนย้าย
3. นายวัฒนา  สิงเหม
 
1. นายถวัลยรัฐ  สุขรอด
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  วิจิตรจันทร์
2. นายปฤษฎางค์  ผ่านพินิจ
3. นายมหพันธ์  ก๋งฉิน
 
1. นายธีรัตน์  อินประดับ
2. นายเทอดพงษ์  โสภาพ
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกฤษณะ  ญาณปัญญา
2. นายสมาน  ชมภู
3. นายสุทธิพร  ฟักฉ่ำ
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายทศพล  นิสาวรรณ
2. นายพิชิต  เรืองเดช
3. นายเกียรติศักดิ์  องอาจ
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. นายธนกร   พิมพ์ทอง
2. นายวุฒิไกร   จิตอารี
3. นายเจนวิทย์    ช่างเหล็ก
 
1. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี   วัฒนะ
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายวีรพงษ์  วรรณสมพร
2. นายสิรดนัย  ขันทะรักษ์
3. นายอนุสรณ์  ไชยปุระ
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายทินกร  จันสีมา
2. นายอนุสรณ์  แจ่มสุวรรณ์
3. นายเจษฏา  เจริญผล
 
1. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัชพล  เอี่ยมหน่อ
2. นายวราวุฒิ  รสโฉม
3. นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วจันทร์ฉาย
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกฤษณะ  อินทะชิต
2. นายธีระวัฒน์  บุญประกอบ
3. นายประเวศน์  เขียวสด
4. นายศุภวิชญ์  เกิดสงค์
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายธงชัย  ตันซาว
2. นายปรัชญา  ยาวิสิทธิ์
3. นายพีระพงษ์  กันสิทธิ์
4. นายรักษิต  นันติแสง
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  เอกกันทา
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนพงษ์  โพธิ์แจ่ม
2. นายวิริทธิ์พล  โกศล
3. นายสาธิต  ทนปั่น
4. นายอรรถชัย  แหงมปาน
 
1. นายบุญทาน   สารเพ็ชร
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายนัฐพงศ์  ยางยืน
2. นายปิยพนธ์  สามติ๊บ
3. นายรัฐศาสตร์  แสนดี
4. นายสุรวินท์  หลี่จา
 
1. นายวีระยุทธ  คีลาวงค์
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธเนศ  บุญยืน
2. นายปภพ  นนทธิ
3. นายวงศกร  เมืองมูล
4. นายวรเมธ  พรมทอง
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชนิสร  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางสาวญานิกา  ทรงสุภาพร
3. นางสาวธัญวาพร  เขียวใจดี
4. นายภานุพงศ์  พรมใจ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายตะวัน  บุญราช
2. นายบรรพต  เนตรแสงศรี
3. นายศุภชัย  แต้อุ้ย
4. นางสาวสุดารัตน์  ทาคำป้อง
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชนกันต์  ราชคม
2. นายณัฐภัทร  นิยมไทย
3. นายพีรวิชญ์  แก่นเสลา
4. นายสัจจภัทร  ถปะติวงศ์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา    
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายนิติพงษ์   ภาคมฤค
2. เด็กหญิงปาจรีย์  สุขโชคพานิช
3. นายพงศกร  โอภาษี
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงกุลวัชร    ถาวรสุภเจริญ
2. เด็กชายวิชญะ    สุวรรณคีรี
3. เด็กหญิงศุภชา   ศรีภิรมย์
 
1. นายพิทักษ์  มีนนท์
2. นายสุรเชษฐ์    ทองประเสริฐ
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายนันทพงษ์   วงศ์พนาไพศาล
2. เด็กชายพัฒนา  แซ่เล่า
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่เติ๋น
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธีรเมธ  จังก๋า
2. เด็กชายปุริมปรัชญ์  ปวรวงศ์วัฒน์
3. นายอนุเทพ  หลวงจันทร์
 
1. นางนลินี  ผาแสนเถิน
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  อุตบัววงศ์
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  บุญสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  ตาวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 7 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  แพพยอม
2. เด็กชายพิจิต  มั่งมี
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญจิตร
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เมฆพยัพ
2. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงมาติกา  อนงค์วงศ์
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสิตานันท์  สุวรรณศิลป์
2. นางสาวสิริภัทร  นาคอ้าย
3. นางสาวอักษราภัค  เอี่ยมละไม
 
1. นายนิธิกร  แทบศรี
2. นายอานนท์  มากมี
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายยงยุทธ  รัตนพงศ์
2. นายสุรศักดิ์  ชนะดัง
3. นางสาวเปรมวดี  ยศอิ
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ช้างจันทร์
2. นางสาวภัทรพร  จูสุข
3. นายอนุชา  สดเทียม
 
1. นายฉัตรชัย  ขำดำ
2. นางสุนทร  กงสอน
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  แม่หล่าย
2. นายทศพล  ประจงจิตร
3. นางสาวภริตพร  กองคำ
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
2. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  โภชนา
2. นางสาวศุภิสรา  ขันชัยวงศ์
3. นางสาวสุจารีนุช  สุยะ
 
1. นายนายสุปรีชา  สูงสกุล
2. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวฉันท์ธิชา  ติขะธรรม
2. นางสาวปรียานุช  ปาลี
3. นางสาวเกษราภรณ์  คำมิธรรม
 
1. นายทวีป  แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายขวัญศิลา  ขาวผ่อง
2. นายพสธร  สัตยะคำ
3. นายรณชัย  อินทิยศ
 
1. นายธวัชชัย  ดลบุญ
2. นายมงคล  ม่วงน้อย
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณฐพร  บรรลือ
2. นางสาวรุจิภา  ตันติสมบูรณ์
3. นางสาวแพรพลอย  รัตนากร
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นายองอาจ  พรมประไพ
 
511 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพุธิตา  ตันติตระการวัฒนา
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
512 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงYada  Uttapracha
 
1. นางสาวGritiga   Chantarakasem
 
513 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
514 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นางสาวบุญเรือน  เบ้าแก้ว
 
1. นางสุรางคนา  ชวนพงษ์พานิช
 
515 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวภาวณี  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นางณัฐมล  เชยบาน
 
516 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอิซาเบล  ว้อยท์ซิก
 
1. นางหทัยชนก  ทองประศรี
 
517 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาร์ลีน  ลาเมอร์
 
1. นางสายรุ้ง  ไชยการ
 
518 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนภภูมิ  สังฆมณี
 
1. นางสาวชลดา  สุมา
 
519 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงโอบอ้อม  โอภาสพันธุ์
 
1. นายสุธี  ทองวัง
 
520 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายธนวัตร  สมัครารักษ์สกุล
 
1. นางลดาวัลย์  ทองทิพย์
 
521 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวอิสริยาพร  นาคพรหม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ม่วงสีเมืองดี
 
522 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาววาสินี  พูลเกตุ
 
1. นางจันทร์ธิดา  ปินใจ
 
523 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงแสงพร  นาเมือง
 
1. นางศิริพร  วงค์ศรีสุข
 
524 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิรินญา  สุวรรณนัง
 
1. นายอาทิตย์  ใหม่สุวรรณ์
 
525 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปรีดาพร   ทับทอง
 
1. นางบุษกร   พานิชสมบัติ
 
526 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐฐินันท์  แพงจีน
 
1. นางศิริพร  ผังแก้ว
 
527 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพาเมล่า  อวัลโลน
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
528 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเบญจมาพร  กิจชัยเจริญ
 
1. นางสิริธร  ดีรัศมี
 
529 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วะเชร์
 
1. นางประคองศรี  ลี้แสน
 
530 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงคณิตา  หมั่นการ
 
1. นายอนันต์  ดอกหอม
 
531 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจุฑาพัฒน์  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวรัตนา  สิทธิศักดิ์
 
532 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวมยุรี  เกียรติอดิศร
 
1. นางกัญมณ  เครือสูงเนิน
 
533 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจิณณพัต  อ่อนน้อม
 
1. นางวันทนา  หมวดเมือง
 
534 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายชยพงศ์  เศรษฐบุปผา
 
1. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
535 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายเผ่า  ชิวารักษ์
 
1. นางนพพร  ปรียานนท์
 
536 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นางสาววัชรียา  ยอดประทุม
 
1. นางนภัสกร  บางสายน้อย
 
537 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกัมปนาท  ขุนวรรณ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สงวนแก้ว
 
538 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติภณ   เปี่ยมเพ็ชร
2. เด็กหญิงจิดาภา   ศรีวิจิตร
3. เด็กหญิงฐิตาภา   เรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์   วงษ์สุทธิภากร
5. เด็กหญิงปัณณิกา  เกียรติสิงห์นคร
 
1. นางฉวีวรรณ  โชติศร
2. นางรัชนี  บุญค้ำ
 
539 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติภัฎ  ศรีม่วง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  หมื่นอนันต์
3. เด็กหญิงทยิดา  คุ่ยต่วน
4. เด็กชายรัชบดินทร์  วงศ์เสนานุรักษ์
5. เด็กชายศุภกร  จันทรนิมิ
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. นางภูมิใจ  อินทพรโสภิต
 
540 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตยา  อำพร
2. เด็กชายกฤษฎา  การินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมจักร
4. เด็กชายชินดนัย  ชราชิต
5. เด็กชายสิงหราช  พิยะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โนริยา
2. นางชนนิศา  เมืองมูล
 
541 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชุติธนา  แนวราช
2. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรเกตุ
3. นางสาวนิชกานต์  เหมือนมี
4. นายมหภพ  จันทร์เชื้อ
5. นางสาวมาศวัสสา  จันทร์เชื้อ
 
1. Mr.Alexis  Bertulfo
2. MissMa.Estela  Bolay-og
 
542 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกันยลัคน์  ทองแก้ว
2. นางสาวธัญลักษณ์  จำเรียง
3. นางสาวพิชยา  ภู่สวัสดิ์
4. นางสาวพิมสุภา  ทองเทพ
5. นางสาวสุพัตรา  นิลสนธิ
 
1. Mr.David  Coulson
2. นางพัชราวลัย  ทางชั้น
 
543 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกฤษฏา  ชมภูคำ
2. นางสาวภาราดา  บุญมี
3. นางสาวสุดากาญจน์  บุญยัง
4. นายอธิวัฒน์  อุลัย
5. นายโดมินิค  เบิกค์
 
1. นางปนัดดา  มณีจักร
2. นางสายพิน  หัวเมืองแก้ว
 
544 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเซี้ยวหยิ่ง  แซ่หวัง
 
545 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชมภูนุช  แซ่ต่วน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
546 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงศรัณย์พัชร์  แซ่ลี้
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
547 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวพรนิภา  ศิริปัญญา
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
548 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวทิพสิรินทร์  ยินดี
 
1. Miss Lei  Ou
 
549 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวนิโลบล  ผางวะนา
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
550 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กหญิงมิโฮะ  ทาคัทซึกะ
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
551 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงภัศรา  สมวงศ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
 
552 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรศิริ  รักษ์กรุณา
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
553 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวคณา  ฮิราโอะ
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
 
554 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวบวรลักษณ์  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวฤทัยพร  ทิพย์เทียม
 
555 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวศุทธหทัย  ชมหอม
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
 
556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษญา  เงาแก้ว
2. เด็กชายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
3. เด็กชายทัพไทย  ทะลือชัย
4. เด็กชายธนวัฒน์  ไพยารมณ์
5. เด็กชายปริญญภัฎ  ตายะ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ชวนารัติ
7. เด็กชายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
8. เด็กชายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
557 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกิติพล  สหเจริญชัย
2. นายมานะ  แซ่ย่าง
3. นายยง  แสนโซ้ง
4. นายวันชาติ  ยอดออน
5. เด็กชายศรันย์ชัย  แซ่เตน
6. นายศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้อ
7. นายศุภชัย  คีรีโชติกุล
8. นายอนุสรณ์  ยอดออน
 
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นางสาวภาวิณีย์  ใจแก้ว
3. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
558 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติ  เรือนคำมาวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  มณีจันทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ปะมาละ
4. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิพา
5. เด็กชายพิรุณ  อยู่นคร
6. เด็กชายระพิน  รบไพรี
7. เด็กชายรัตนพล  การบรรจง
8. เด็กชายวิวัฒน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายฐิติพันธ์  รุ่งเจริญ
2. นายวีระศักดิ์  สุทธิพันธ์
3. นายสุธินันท์  คำสุข
 
559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายชาคริต  ฝากมิตร
2. นายชาญชิต  ตาวิยะ
3. นายภานุเดช  สง่ากูล
4. นายรัฐพงศ์  สุขุมพานิช
5. นายวิรุฬ  โปร่งใจ
6. นายอภิวัฒน์  ลำใย
 
1. นายธนชัย  เหล่างาม
 
560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. นายชนกพงศ์  จันทร์สุพัฒน์
2. นายศุภโชค  ป้องเศร้า
3. นายสิทธินันท์  นิยม
4. นายเกียรติณรงค์  บุญเล็ก
5. นายเจษฎา  ทองพล
6. นายเนติพงศ์  คงพรม
 
1. นางรัตนา  คำมาโย
2. นายสุธิชัย  คำมาโย
3. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
 
561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธนวัฒน์   มุทุมณ
2. นายพัฒนพงษ์  โพธิตา
3. นายพินิจ  พูลผล
4. นายรัจชนนท์  อินต๊ะคำ
5. นายสถาพร  สุปิณะ
6. นายสรายุ  มนต์ทนนท์
 
1. นางสาวดาวเรือง   แสงคำ
2. นางสาวรจนา  แซ่ย้าง
3. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
 
562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กชายซีเกท  สีม่วง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ปินตา
3. เด็กชายนัฎฐวุฒิ  คำเมืองสา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมศรี
5. เด็กหญิงพรพัชชา  บัวเงิน
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุตตะมะ
7. เด็กชายรัชชาญนนท์  โนแก้ว
8. เด็กชายริคาร์โด้  เลิศฤทธิ์
9. เด็กชายสุดแดน  ชัยก๋า
10. เด็กชายอธิป  คำพลอย
 
1. นายรังสรรค์  ปินใจ
2. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
 
563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญลักษ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  โมกไธสง
3. เด็กชายจันทพร  เกษภูงา
4. เด็กหญิงจิตรดา  มุขพรหม
5. เด็กหญิงทยิดา  นุชรักษา
6. เด็กชายธวัชชัย  ทองสุวรรณ
7. เด็กหญิงพิกุลทอง  โธภิราม
8. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  พูลมี
9. เด็กหญิงมาลิสา  มาจาก
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หงษ์สระแก้ว
 
1. นายจักรกริช  ทรัพย์ประสม
2. นายสมพงษ์  แป้นพุดเย็น
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญเกิด
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงชม
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เพตกร
4. นางสาวบุศกร  สิงห์ธนะ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ขอดเตชะ
6. เด็กหญิงวิไลพร  ยะปวง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พิมเสน
8. นายสุทธินัย  ประอาจ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษา
10. นางสาวอัญชรินทร์  บุญเกิด
 
1. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
2. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
3. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกรพันธุ์  บัวแสง
2. เด็กชายกฤษฎาพัฒน์  โชติ์โชติสกุล
3. นางสาวธนัชชนก  วิเชียรกัลยารัตน์
4. นายธนัท  โชคสัจจะวาที
5. นางสาวปวันรัตน์  ศักดิ์ดาเรืองโรจน์
6. นางสาวลดาวรรณ์  ธูปชัย
7. นางสาวสาวิตรี  ฮั่นโตตุ้น
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยชนะ
9. นายอนาวิล  ดอกบัว
10. นางสาวอังคณาพร  ทิพย์กาวี
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
2. นายสมชาย  ชะนะ
3. นางสาวอรสา  รอดบำรุง
 
566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจันทร์อัมพร  ลาดบัวคำ
2. นางสาวจินต์จุฑา  ฟั้นคุ้ม
3. นายจิรยุทธ์  ทิมศรี
4. นายชนาวี  มั่นคง
5. นางสาวธิดาพร  มากดี
6. นางสาวบงกชกร  บุญศรี
7. นางสาวศิริกัญญา  มุกดา
8. นางสาวสุธิดา  ขุ้นคีรี
9. นายสุนิติ  ช่อรัมย์
10. นางสาวสุประภา  จันทร์หม่อน
 
1. นายสถิตย์  พัวพัน
2. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
3. นางเบญจมาส  ภูมิถาวร
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนันทวัน  เสลา
2. นางสาวบุษกร  ชูศรี
3. นางสาวบุษราภรณ์  ภักดี
4. นางสาวปัญญารัตน์  เชียวเขตรวิทย์
5. นางสาวพิมพ์พลอย  จันทร
6. นางสาวรสสุคนธ์  มุสิราช
7. นางสาวรัตนากร  ขลุ่ยทอง
8. นางสาววนัธพร  องค์ศิริมงคล
9. นางสาววศินี  มุธิตา
10. นางสาวอาริชา  เหลือช่าง
 
1. นายจำนงค์  ศรีโมรา
2. นายณรงค์  เถาวัลย์
3. นางถาวร  ลักษณะ
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  ลิม
2. เด็กชายฐธนกฤต  ปิ่นจุไร
3. เด็กหญิงปฏิภากรณ์  ทองแจ่ม
4. เด็กหญิงพชรพรรณ  ประสารศรี
5. เด็กชายวัชระ  จันทรส
 
1. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
2. นางเพลินใจ  ประสารศรี
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  วงค์ใหญ่
2. นางสาวจิณห์นิภา  เปลี่ยนสมัย
3. นายณพปฎล  พันเลิศพาณิชย์
4. นายศรัณย์ภัทร  ซื่อสัตย์
5. นายอดุลวิทย์  ทัศนิยม
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตพร  แลสันกลาง
2. เด็กชายพีรณัฐ  วินิจมโนกุล
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีใจป้อ
4. เด็กหญิงศิรประภา  เงินงาม
5. เด็กหญิงสายชล  ยุทธยงค์
 
1. นางสาวดารารัตน์  พันธวงค์
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายธีรพันธุ์  รุ่งวิทยานิพนธ์
2. นางสาวพรนภา  เกิดน้อย
3. นางสาวศศิธร  ล้อธรรมมา
4. นางสาวสาวิกา  บุญเนรมิตร
5. นางสาวสิริวรรณ  มะนาวหวาน
 
1. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
2. นางเพลินใจ  ประสารศรี
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกฤติยา  ธนะศรีมา
2. นางสาวจริยาพร  ช้างอินทร์
3. นางสาวชนากานต์  ศรีอนุชา
4. นางสาวสุชานุช  สุกางโฮม
5. นางสาวสุภาวิดา  ลูกบัว
 
1. นางนาทกัญญา  นงภา
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาก้อน
2. นางสาวปพิชยา  ชัยวงค์
3. นายศุภโชค  พงษ์ตุ้ย
4. นายสมลักษณ์  เป็งสินธุ์
5. นายอลงกต  ชีชะนะ
 
1. นางจรัสศรี  เดชเจริญ
2. นายมานะ  เดชเจริญ
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐา   ณรงค์สระน้อย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อบนวล
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกฤษศินี  ต่ายแพ
2. เด็กหญิงฌัชฌา  มนกลมเมฆ
3. เด็กหญิงประวีณา  หยดย้อย
 
1. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ
2. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิม  ลุงหลง
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอัมพวัญ  ทะระถา
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี  ใจสม
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสลิลทิพย์  แต้มรู้
2. นางสาวสลิลทิพย์  วงค์ตะวัน
3. นางสาวสุวนันท์  คำปัน
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นายพุฒิไพโรจฒ์  โชติกุลศิริปัญญา
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกัลยา  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวกุลสิรินทร์  แก้วแก้ว
3. นางสาวจุฑาธิป   ปัญญาโรจน์สุข
 
1. นางทรงสุคนธ์   อักษรดิษฐ์
2. นางสาวประกายทิพย์  คำตื้อ
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกาญจนา  คงเทศน์
2. นางสาวชนุชนาถ  ผดุงจิตร
3. นางสาววิไลวรรณ  ทัดนาค
 
1. นายชาญณรงค์  รุ่งทอง
2. นางสาวพจนีย์  สิงห์โตทอง
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวนีรภางค์  เลาหวิรภาพ
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วสร้อย
2. เด็กชายอนิวรรตน์   ถายะเดช
 
1. นางกมลพร  จันทร์ติ๊บ
2. นางฐิตาพร   ลิ้มปฐมพิภพ
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเจริญ
2. เด็กชายวายุภัทร  ทัตเศษ
 
1. นางรมณ  ชมชื่น
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายวิทยวุฒิ  ไหว้พรหม
 
1. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธิ์
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐธดา   พรหมรักษ์
 
1. นางเนาวรัตน์    คำเวียง
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวมนฑณา  สำริด
 
1. นางสาวณริสร  นาสมใจ
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เก่งธัญการ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมาก
 
1. นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์
2. นายศรชัย  หนุ่มคำ
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ธรรมขันโท
2. เด็กหญิงศิริพร   แสนเรือน
 
1. นางสาวจริญญารักษ์  ชัยมงคล
2. นางสาวรัชชดา  มะโนวงศ์
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายสุรวิศ  ศรีวิลัย
 
1. นางธนัญรัตน์  ทองคำสุก
2. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายสถาพร  ไชยเจริญ
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  อุทธิยา
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 86.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายไพทูรย์  ใจกล้า
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 88.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ชนาภิมุข
2. เด็กหญิงโอภาสิริ    จันทร์สุข
 
1. นางวราจิตร   คุณสิทธิ์
2. นางอนงค์ลักษณ์   มโนวงค์
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 77.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองปิน
2. นางสาวสกุลรัตน์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
2. นางมานิตย์  อุปนันไชย
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 77.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สุวรรณเทพ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  มาลารัตน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายธนภัทร   วิริยะธำรงค์
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงศ์
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ขันติวงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 77.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวพรสวรรค์  โพธิเสน
 
1. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวิรากานต์  กิตติบวรกุล
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  กาศลังกา
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิรดา  ลิ้มจีระจรัส
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฟองแก้ว
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คนอยู่
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวลลิตตา  ปินทิโย
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 87.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ประดับใจ
 
1. นายพชรพล  บุญประเสริฐ
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 86.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวธีรพร   ทิวงศ์ษา
 
1. นางสาวจุฑาพร  ธิคุณ
 
604 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ศิวะวามร
 
605 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มาจาด
 
1. นางสาลี่  อุตมา
 
606 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวอาราม
 
1. นางทรายทอง  ภักดี
 
607 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงอรญา   สาสุยะ
 
1. นายเอนก   สุภา
 
608 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  เมืองมา
 
 
609 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวเบญจวรรณ   เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
610 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายเวคิน  เขื่อนวงค์
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
611 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำเชื้อ
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
612 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสาร์ปัญญา
 
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
 
613 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวศิริประภา  สุชาติ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
614 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวนัยน์ปพร  ฝั้นจักสาย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
 
615 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจิรกิตต์  รุ่งเรือง
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
616 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอุษา   ยะจ่อ
 
1. นางเยาวลักษณ์   นุ่มนวล
 
617 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสิริวิมล  โฮ้งจิก
 
1. นางรุ่งนภา  ขจีจิตร์
 
618 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายสุรวินท์  ไวตา
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
 
619 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวอรพรรณ  บุญตัน
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
620 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
 
621 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
622 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  มอยเชื้อ
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
623 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทายะนา
 
1. นางนิตยา  ยารวง
 
624 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวปิยนุช  มานะดี
 
1. นางกุลฤดี  กฤษฤาหรรษ์
 
625 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายเกียรติศักดิ์   ไชยชนะ
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
626 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ 1. นางสาวอรอนงค์   เอี่ยมสอาด
 
1. นางนิพัทธา  เอี่ยมสอาด
 
627 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวณัชณา   ธรรมเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม
 
628 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายวิศวกร   ลือยศ
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
 
629 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวจูลี่  มูเซอ
 
1. นางแสงอรุณ  บัวกนก
 
630 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อิ่มฉ่ำ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
631 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกิตตภัทร   พันธ์ทอง
 
1. นางวัชรียา  พันธ์ทอง
 
632 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวนัยน์ปพร  ฝั้นจักสาย
 
1. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
 
633 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายอานนท์  โยคำ
 
1. นางสาวพจมาลย์  สิงห์หะราช
 
634 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวกัณฐิกา  ชินสุขเสริม
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
635 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  มหานิล
2. เด็กหญิงวชิรญา  ตาริน
3. เด็กหญิงสุภัททรา  เหมปั้น
 
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
2. นางมณทิรา  จำรูญ
 
636 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กหญิงดารินทร์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สหเจริญชัย
3. เด็กหญิงสุมาลัย  บุญอินทร์
 
1. นางกาญจนาวรรณ  คิดดี
2. นางประทุม  มหาวงศนันท์
 
637 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทรงสิทธิเจริญ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณ
3. เด็กหญิงอ้อยใจ  หงษ์เงิน
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีจันทร์ดี
2. นายเสกสรร  เทพยศ
 
638 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวรสลิน    ชอุ่ม
2. นางสาววลัยภรณ์   มะหิงคะเสน
3. นางสาวอสมาภรณ์   เครืออินทร์
 
1. นางดารุณี   วังหา
2. นางสนทยา  คำอ่อน
 
639 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  อินต๊ะแสน
2. นายวิทยา  ลำน้อย
3. นางสาวสุพัฒตรา  อินทะวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  ภิมาลย์
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
 
640 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายธรรณธร  ท้วมบ้านไทร
2. เด็กชายนพภิชัย  สมศักดิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
2. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ปันแก้ว
 
641 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายทรงภพ  แสนวังทอง
2. เด็กชายอานันท์  แซ่ลี
 
1. นางสุวิมล  สิงห์คำ
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
642 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  สืบวงษ์ตระกูล
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
643 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กชายชัยนาถ  ไศลภูมิ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายฉกรรจ์  เสนา
2. นางประกาย  ต้นผล
 
644 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
2. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
645 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  บุญรอด
2. เด็กชายอาทิตย์  สุดจ้อย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สงสัย
2. นางรพีพรรณ  สายโกสุม
 
646 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์   ปิยา
2. นายพรชัย    แซ่รี
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายสวัสดิ์  อินทร์ต๊ะวิชัย
 
647 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรัชพร  กันสืบ
2. นางสาวอรุณรัตน์  อริยะวงศ์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง
 
648 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงรัตนากร  อินตาดา
 
1. นางสาวจินตนา  อภิรมย์การ
2. นางประไพ  สุวรรณโสภณ
 
649 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายนิทัศน์  ลำน้อย
2. เด็กชายมงคล  จิณะชิต
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
650 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีเขตกิจ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
2. นางสุภาวดี  อินทรเกษตร
 
651 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  ทองสุข
2. นางสาวแก้วฟ้า  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกฤษณา  จองมน
2. นางสาวนงคราญ  ตันตะละ
 
652 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นางสาวภานิกา  แสนซุ้ง
2. นายวุฒิชัย  แซ่เล้า
 
1. นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์
2. นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน
 
653 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกิตติภพ  โพธิตา
2. นางสาวอรฤทัย   ตุ่นคำ
 
1. นายทรงศักดิ์   สารพันธ์
2. นายทวีชัย  เชียงทา
 
654 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ไชยชนะ
2. นายพีรพัฒน์  กาพรม
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
2. นางเรณู  ปันทะมา
 
655 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา   เลี้ยงถนอม
2. นายไกรสรณ์    จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวจรรยา   ปะนันท์วงศ์
2. นายนเรนทร   คชสาร
 
656 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  เงินเดือน
2. เด็กชายศรัญญู  คงมา
 
1. นางสายฝน  ดีเลิศ
2. นางสาลี่  อุตมา
 
657 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงนัทธมน  พงษ์เส็ง
2. เด็กชายพชรพงศ์  ยศหนัก
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางพยอม  คงเจริญ
 
658 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายจิรวัฒน์  ธรรมยา
2. นายณัฐพงษ์  งิ้วเหล็ก
3. เด็กหญิงนิศาชล  กันทะวงค์
4. นายราชันย์  สารสมุทร
5. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
6. นางสาวสุทธิษา  อินทิ
7. เด็กชายเฉลิมชัย  เครือเทพ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
3. นายสมชาย  อภิวงค์
 
659 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรจาริน  เรือนคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  อริยะมั่ง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จะทอ
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
2. นางสุภา  ชนะกุล
 
660 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวนุชนาถ  เทพวงค์
2. นางสาวบุษรา  พีระเกียรติขจร
3. นายพีรเศรษฐ์  ตั้งสูงสว่าง
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางประไพพร  สายเปียง
 
661 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายนัฐวัตน์  สุกใส
2. นายวีรศักดิ์  ใจนรินทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนพรม
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
2. นายสันติ  ดีเทียน
 
662 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา   กอบกำ
2. เด็กหญิงพรรณธิวา    ศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริพร    จากน่าน
 
1. นางทองวรรณ    แห่งพิษ
2. นางนลินรัตน์   พริบไหว
 
663 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  ปาแสนกุล
2. เด็กหญิงศิริพร  ปัสสา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์กุล
 
1. นางศรีไพร  มาเขียว
2. นางเอรุวรรณ  ใจยา
 
664 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรธิดา  ไชยสาร
2. นางสาวรชนิศ  เวทสม
3. นางสาวรุจิดา  มุขเพ็ชร
 
1. นางดวงสมร  ดวงตา
2. นางอุตสาห์  โนราช
 
665 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายคุ้มเผ่า  รอบรู้
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แสนสุข
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทนนท์
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
666 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกฤษฎา    จาอาบาล
2. เด็กหญิงปทุมวรรณ   ธินวล
3. เด็กหญิงแซนดี้    แซ่เซน
 
1. นางสาวคำมูล   สืบมา
2. นางสาววัลภา   กาแก้ว
 
667 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายณัฐพงษ์  งิ้วเหล็ก
2. เด็กหญิงธัญญาณี  วงศ์จู
3. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
 
1. นางสาวปราณี  ไชยาโส
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
668 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  ภาดี
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แซ๋ซ้ง
3. เด็กหญิงแสงหล้า  มั่นยืน
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุอาราม
 
669 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวธิติมา   จันทร์อยู่
2. นายศุภกร  คำชุ่ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เรืองแจ่ม
 
1. นางสาววิไลวรรณ   สว่างศรี
2. นายเชษฐา   เพชรคง
 
670 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายธงชัย  ดิษฐ์กว้าง
2. เด็กชายมงคล  หลำเจริญ
3. เด็กชายสมคิด  คงอยู่
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
 
671 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธีรวัฒน์    หงษ์ทอง
2. นายวรายุทธ   เกษร
3. นายวสันต์   เปี่ยงอ้น
 
1. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
2. นายสิทธิเจต  ปิ่นแ้ก้ว
 
672 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชมัยพร   คำมอญ
2. เด็กหญิงช่อผกา  ทองปอน
3. เด็กหญิงวลีพร  แปงคำใส
 
1. นางจำปี  พุฒกลาง
2. นางพวงผกา  ชมภูศักดิ์
 
673 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายราชันย์  สารสมุทร
2. นางสาวอัญธิรา  มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงไอรดา  ปิงยศ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แสนคำปา
2. นางอนงค์วรรณ  ไชเตกุล
 
674 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชเณรินทร์   กันทาจ๋อย
2. นายปฏิกรณ์   เม่นเงิน
3. นายสิทธิชงค์   สายใจ
 
1. นายกันยา  อะติถะ
2. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
 
675 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายกันต์ธร  คำมัน
2. เด็กชายศตวรรษ  กอบธัญกิจ
3. เด็กชายศักดิ์พล  ปรากิม
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
676 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายธิปบดี  ขุนเม่น
2. เด็กชายวิศรุด  พวงสมบัติ
3. เด็กชายสมทรง  ศรีวิภาค
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
677 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายกมลรัตน์  อินสุริยา
2. นางสาวน้ำหญิง  ตามตน
3. เด็กหญิงภัทราพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
2. นางอรพินท์  ภักดีศุภผล
 
678 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร   อ่อนเป็ง
2. เด็กหญิงพูนพิศมัย    อารินแปง
3. เด็กหญิงวิชุรี    ศรีพลวารี
 
1. นางสาวคำมูล   สืบมา
2. นางสาววัลภา   กาแก้ว
 
679 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  โนตา
2. นางสาวพรรณิภา  ตาเสน
3. เด็กชายเพิ่มชัย  รอดเลี้ยง
 
1. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
680 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวบุญทิวา  ใจจันติ๊บ
2. นางสาวรัตน์ฐมล  คนอยู่
3. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
 
1. นางเตือนใจ  สงคราม
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
681 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวจิตรานิจ  เริงใจ
2. นางสาวน้ำหญิง  ตามตน
3. เด็กหญิงภัทราพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวปราณี  ไชยาโส
2. นางอนงค์วรรณ  ไชเตกุล
 
682 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา   วงค์เกตุ
2. นายอัษฎาวุฒิ   อินปั๋น
 
1. นางบุษยพรรณ   ขันแหลม
2. นางสาวประกายเพชร  เอ้ยวัน
 
683 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายจอมพล  เรือนคำ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดาวนัน
 
1. นางภัคมาลย์  ลัมพะบุตร
 
684 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  จัดม่วง
2. เด็กชายธนกฤษณ์  ยังดี
 
1. นายภิญโญ  สุขแก้ว
2. นางเกษกนก  สุขแก้ว
 
685 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์คลัง
2. เด็กชายสรชน  นาคศรี
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
686 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  คำยันต์
2. เด็กชายสุรกานต์  พิมเสน
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสุภาพร  จิตตรง
 
687 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวจรรยาวรรณ  ธารณาดร
2. เด็กหญิงอิติมา  แซ่จาย
 
1. นางกนกวรรณ  สันธิ
2. นางสาวสกุณี  นิยม
 
688 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกานต์  ตรีฉันท์
2. นางสาวสุทธิดา  สุตะวงค์
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สุวรรณโสภณ
2. นายวรชาติ  ภู่ทอง
 
689 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายพงษ์สิทธิ์  ยาอิน
2. นายฤชายุ  ศรีขัดเครือ
 
1. นางสาววาสนา  จันตาอุด
 
690 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. เด็กชายนพรุจ  ศรีเรือง
2. เด็กชายราเชนย์  สารสมุทร
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  เปรมมิตร
 
691 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นางสกุณี  นิยม
 
692 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
2. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
693 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายจิรวัฒน์  ธรรมยา
2. นายณัฐพงษ์  งิ้วเหล็ก
3. นางสาวภัทรมน  หวานดี
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
694 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายภวินท์  เนียมจิต
2. นายศราวุธ  อัมภเสวก
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ซื่อตรง
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
695 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรธิดา    ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงกาญจนา    เครือแก้ว
3. เด็กหญิงทิพเกสร   รินตัน
 
1. นายสมบูรณ์    ดวงแก้ว
2. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
 
696 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  กาศมัยจันทร์
2. เด็กชายภาสกร  เศวตปริช
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ใจชื่น
 
1. นายยุทธยา  ขัดสม
 
697 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  แก้วนิ่ม
3. นางสาวปาริตา  คงคาลัย
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
698 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพชรดนัย  บุญดล
2. เด็กชายอนันชชัย  ฉ่ำน้อย
3. เด็กชายไพรินทร์  อ่อนสด
 
1. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
2. นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น
 
699 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีปรางค์
2. เด็กชายพงษ์วินัย  ยิ้มช้าง
3. เด็กชายวันชนะ  บวบมี
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นางประดับพร  บุตรสุวรรณ
 
700 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  จันทองปาน
2. เด็กชายทัตตพันธ์  สันทะรักษ์
3. นางสาวรัตติกาล  มะโนวัน
 
1. นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์
2. นายสาคร  แว่นนันท์
 
701 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายนฤทธิ์  อินทวงศ์
2. เด็กชายรภัส  กล้าณรงค์
3. นางสาวอัจฉรี  ปันจักร์
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
702 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  เมืองมูล
2. นายวสันต์  คำจันทร์ต๊ะ
3. นายอภิชาต  ใจอ่อน
 
1. นายบุญส่ง  กันธิยะ
2. นายพิทยา  ศิรินันท์
 
703 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายเกษม  พงษ์พานิช
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
704 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชาญณรงค์  ครองชีพ
 
1. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
 
705 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายอติชาติ  อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
706 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายอนุพงศ์   ศรีจันทร์กาศ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
707 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายสุจินดา  พะทัต
 
1. นายถวิล  นาคสุทธิ์
 
708 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
 
709 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายสุธีมนต์  ยาอุด
 
1. นางสาววาสนา  แกล้วกล้า
 
710 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทับบุญ
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
711 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายธิติพงศ์  ทาบุญ
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
712 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายณัฐพงษ์  เครือสาร
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
713 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอิติมา  แซ่จาย
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
714 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช
 
715 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงจิราพร  ละขะไพ
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
716 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ระวิรุ่ง
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
717 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  มังวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
718 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนันทวัน   เมืองน้อย
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
719 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  กันทาวัง
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูวงค์
 
720 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายวสันต์  เครือสาร
 
1. นายอร่าม  สมศรี
 
721 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  โปธิเปา
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
722 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายวิศรุต  ใจดี
 
1. นางสาวสุณีย์  สีสี
 
723 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวศิริพร  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
724 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายศิริศักดิ์  สีตื้อ
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
725 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นายดำรงค์  สีสุ่ม
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
726 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวพรนภา  เรืองพูล
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
727 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา   พรมมายะกุล
2. เด็กหญิงจิรสุตา   จอมหล้า
3. เด็กหญิงสุชาลิณี   พลอยมณี
4. เด็กหญิงอำพร   เสนอใจ
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์   นะฟู
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันทร์ใส
 
1. นางสาวพนอจิตร์   ธนโชติกิติการณ์
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
3. นางสาวอุทัยทิพย์   ธนทิพยเนตร
 
728 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวจิตรานิจ  เริงใจ
2. นางสาวน้ำหญิง  ตามตน
3. นางสาวภัทรมน  หวานดี
4. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
5. นางสาวสุทธิษา  อินทิ
6. นางสาวอัจฉรี  ปันจักร์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
729 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  กันเสย์
2. เด็กชายนันทนัท  มะยาระ
3. เด็กหญิงปณิดา  คมคาย
4. เด็กหญิงอ้อมปวีร์  คิดชอบ
 
1. นางอมรพรรณ  สุชนก
 
730 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขื่อนเพชร
2. นางสาวนันทิชา  ชัยกาวิน
3. เด็กหญิงปริญญารัตน์  สุปินชมภู
4. นางสาวเอื้องลาวัลย์  แซ่หยิ่ง
 
1. นางกฤติกา  อุดปิน
2. นางสาววรรณธิดา  ดวงสนิท
3. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
731 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายย่างกั๊วะ  แซ่ย่าง
 
1. นายสุรนันทร์  ลิ้มมณี
 
732 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายอภินันท์  อินทร์เอก
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
 
733 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญญา  สรรเพชร
 
1. นายสนับพงษ์  คำรังษี
 
734 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธันยบูรณ์   ชื่นสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
 
735 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุไรพร  คำแสน
 
1. นางพัชรี  หนูเอียด
 
736 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายไพรวุฒิ  ธูปนิ่ม
 
1. นางอุมาวรรณ   สง่างาม
 
737 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพิพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
738 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์  เรือนเพ็ชร
 
1. นายภานุพงษ์  จิตรเิอื้อตระกูล
 
739 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวนัยน์ปพร  ฝั้นจักสาย
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
 
740 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายเมทนี  สอนสังข์
 
1. นายภานุพงษ์  จิตรเิอื้อตระกูล
 
741 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  เตียอุดมชัยสิทธิ์
 
1. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล
 
742 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
743 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายรัฐพล  ปลื้มวิทยาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
744 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. เด็กหญิงนิศาชล  กันทะวงศ์
2. นางสาวนุชนาถ  เทพวงค์
3. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
4. นางสาวบุษรา  พีระเกียรติขจร
5. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
6. นางสาวสุทธิษา  อินที
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
745 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลิน  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กชายภาคีนัย  วัสแสง
3. เด็กหญิงวรานุช  จันทร์อุปลี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กอบธัญกิจ
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาญ
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
3. นางสาวรจนา  สวนรัก