รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวบุษกร  กุลไธสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นางสาวปิ่นมณี  ดวงกางใต้
 
1. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งประกายกาญจน์  หาญกล้า
 
1. นางมณฑิรา  เนื่องแก้ว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายศิริวัฒน์  ภาภิรมย์
 
1. นายไชยยันต์  ดรสุวรรณดี
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สีลาดหา
 
1. นางนุชนาฎ  นาไชดูล
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุธินี  จันทะรัตน์
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอรุณรัชต์  สาภู
 
1. นางดวงรัตน์  คำหว้าแก้ว
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  รัตวัตร
 
1. นางคำผัส  สารมาคม
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กชายสมฤทัย    แสงดี
2. นางสาวเดือนเพ็ญ   ศิริขันธ์
 
1. นางสาวศุภาพร  ดวงแพงมาตย์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายชลธราธร  ภาคำ
2. นายปราโมทย์  พะเลียง
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราวิไล  โคตรจันทร์
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวขัตติยา  ศรีประวงศ์
 
1. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงศินินาถ   ศรีไชยทอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  โสมาบุตร
 
1. นางทองรถ   มะกา
2. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกมลพร  ศิริเมืองจันทร์
2. นางสาวกมลวรรณ  นามมุงคุณ
3. นางสาวนิรชา  สุนทรแตร
 
1. นางสุกัลยา  ดอนมิ่งคุณ
2. นางอาพร  คำบับภา
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนัทธมล  แฝงสีพล
2. นายสุรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นายณรงค์  สรรพอาษา
2. นางศรินทิพย์  สรรพอาษา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุรีรักษ์  ภูลามจิตร
2. นางสาวนงนุช  ชะมะที
 
1. นายทรงศักดิ์  รัตนคุณศาสน์
2. นายอภิชิต  แนบชิตร์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัญมณี  สัตโรจน์
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายอลงกรณ์  ศรีรักษา
 
1. นายชนะ  ภวภูตานนท์
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิดาพร  นามโล
2. นางสาววิจิตรา  ทองนิล
3. นางสาวศิราณี  ศิริภูธร
 
1. นางศินันท์ธิรา  บัวริวัน
2. นายอดิศักดิ์  จันทะเดช
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  บุษบง
2. นายนุกูล  สัตโรจน์
3. นางสาวภัทร์สุดา  สารธิ
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นายทองสืบ  เลิศล้ำ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษณะ  ศิริสม
2. นางสาวณิิชาภัทร์  ศรีลางค์
3. นายอนุพงษ์  แสนสมพงษ์
 
1. นางกฤษณา  มุลมาตย์
2. นางไพรวัลย์  สิงหาปัด
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  มุงคุณ
2. นางสาวมณีรัตน์  หีบแก้ว
3. นางสาวรุ่งนภา  วงค์โคกสูง
 
1. นางกิติมา  พรหมรักษา
2. นายสุวิทย์  โคทนา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เข็มทิพย์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ภูบุญปลูก
3. เด็กหญิงภัชรีญา  วงศ์หาแก้ว
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สารยศ
2. นางสาวดวงใจ  ทองนิล
3. นางสาวพัชรี  สมบัติ
 
1. นายสุชาติ  ใจดี
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์พล
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวดรุณี  โสบุญ
2. นางสาวสมฤทัย  รัตนพร
3. นางสาวสิรินยา  แก้วกอน
 
1. นายนิมิตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปภัสสรา  อินดี
2. นางสาวภัทรวดี  ถามุลตรี
3. นางสาวอาภรณ์  ดรบัณฑิต
 
1. นายนิมิตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจิรานุวัตน์  แสนวิชัย
2. เด็กหญิงปัณณิตา  หมั่นการ
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รอนยุทธ
2. นางสาวจิดาภา  อินทร์สิงห์
 
1. นางคิณธนา  พุ่มศรี
2. นางพิศมัย  เนื่องไชยยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
2. เด็กชายสุทธิเกียรติ  โสภาเลิศ
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นายสัญญา  บุญวิทย์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธพิชัย  โทรศักดิ์
2. เด็กชายวัฒนา  กองชะนะ
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นายสัญญา  บุญวิทย์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายพัฒนศักดิ์  สีพาฤทธิ์
2. นายพีรพล  ราชสีห์
3. นายมณฑล  แสงอ่อน
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นายสัญญา  บุญวิทย์
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. สามเณรกิตติศักดิ์  ศิริวงษ์นันท์
2. นายทัชนง  ศรีวัย
3. สามเณรสมพงษ์  ติ่งสะ
 
1. นายฐิตินันท์  ลาโยธี
2. นางบุษริน  ธารพันธ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัตติญา  ซ้ายขวา
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  เหมือนเหลา
3. เด็กหญิงจิราพร  ศรีชัยปัญหา
4. เด็กหญิงนันธีรา  แก้วทุม
5. เด็กหญิงเมธาพร  กองสูญ
 
1. นางละมุล  ศิรินาค
2. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  ดวงแสงพุฒ
2. นางสาวรัชนี  คุณแสง
3. นายอนุวัฒน์  กันพิพิธ
4. นางสาวอิสสริยาพร  ดรอินทร์
5. นางสาวเพชรพราว  เหล่ามงคล
 
1. นางขวัญตา  มาพะเนาว์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวนิษาชล  เบิกบาน
2. นางสาวสาวินีย์  เสาร์คำ
3. นางสาวสุกัญญา  โพคาเทศ
4. นางสาวอรยา  บุตรวงศ์
5. นางสาวเปรมวดี  อาบสุวรรณ
 
1. นายธนพล  ศิริงาม
2. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวลักษ์ติยาพร  ภูคำวงศ์
2. นางสาววันนิสา  แกล้วกล้า
3. นางสาวศิรินันท์  ทองดี
4. นายเจริญชัย  แสงตันชัย
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ปุรุแสน
 
1. นายทวี  พลสงคราม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  แซ่ฉั่ว
2. นางสาวธนัฐมล  ผิวขำ
3. นางสาวมัลลิกา  ดรโท
4. นางสาววิลัยพร  สอนนวล
5. นางสาวสุนิสา  นามวัน
 
1. นายวรเทพ  บุญยวิวัฒน์
2. นายสุวิทย์  การะน้อย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรวรรณ  อุดมวิทย์
2. นางสาวจันจิรา  แดนแก้วมูล
3. นางสาวณัฐชยาพร  ละทัยนิล
4. นางสาวธัญญาพร  ศรีวิจารณ์
5. นางสาวพงศ์วิวัฒน์  ยินดีถิ่น
6. นางสาวพัชรียา  ศิริษา
7. นางสาวพืิมนิภา  เสมาเพชร
8. นายมารุตน์  กุลสุวรรณ์
9. นางสาวยิ่งธิดา  สีดา
10. นางสาวรวิวรรณ  ศรีแพนบาล
11. นางสาวลลิตา  กาหลง
12. นายวรวุฒิ  ศรีปัญหา
13. นางสาววารุณี  มาบกุดเวียน
14. นางสาวศิริรัตน์  แก้วทอง
15. นางสาวสุธิดา  ดรศรีจันทร์
16. นางสาวอนุพร  สุขพะมาตย์
17. นายอภิวัฒน์  วิชัยวงค์
18. นางสาวอมรรัตน์  อินทร์แก้ว
19. นางสาวเฑียรมณี  ผัดอูป
20. นางสาวเนตรนรินทร์  สะตะ
 
1. นางกัลยา  นูวบุตร
2. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
3. นางละมุล  เลิศวิชากุล
4. นายสุทธิพงษ์  บริบาลบรรพตเขตต์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกอร  แสนจ่าไกล
2. นางสาวกรจิรา  เคนหงษ์
3. นางสาวกรรณิกา  บุสดี
4. นายกฤษดา  ทับธานี
5. นายจักรพงศ์  ภูมิศรี
6. นายจันทวงศ์  ตาเพียงสา
7. นายชนะศักดิ์  อุดแคว
8. นางสาวชลพร  พุทธโฒ
9. นายธนากร  ราชซุยแสน
10. นายธนาคาร  ภักดีเหลา
11. นางสาวปภัสวดี  กิตติรักษ์
12. นางสาวพัชนิดา  ถามูลตรี
13. นางสาวรุ้งกาญจน์  ศรีไกล
14. นายวรสรณ์  สมศรี
15. นายสิทธิชัย  อินทะวุธ
16. นางสาวหทัยทิพย์  แสนบริสุทธิ์
17. นางสาวอัญชลี  สีบัวบุญ
18. นายอิทธิพล  คำเรืองศรี
19. นางสาวอุษา  ศรีวิลัย
20. นางสาวเกตุทิพย์  คะสะธรรม
 
1. นางนงเยาว์  สีใส
2. นางนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์
3. นายวรเทพ  บุญยวิวัฒน์
4. นางสุเรขา  มูลสาร
5. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชรี  ปิ่นสังข์
 
1. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นางสาวช่อผกา  เกตตรา
 
1. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายอธิพงษ์  ศรีหารัตน์
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ถาวงราม
 
1. นางสาวบัวสาย  ทาดทา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  ใจสู้ศึก
2. นางสาวแคทรียา  ถาสินแก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิหาโคตร
2. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจิราภรณ์  เจริญไวย์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ถาวิเศษ
3. นางสาวบุษกร  พลมุข
4. นางสาวมารตรี  รักเพื่อน
5. นางสาวสุปรียา  ทับบุญตา
6. นางสาวอนุสรา  โททำ
7. นายอภิสิทธิ์  ศรีพาแลว
8. นางสาวเมวียา  วงษ์เบาะ
9. นายเศรษฐศักดิ์  โพธ์ิโน
10. นางสาวเอมอร  ศรีอุดม
 
1. นางกรรณิกา  ชื่นแดชุ่ม
2. นางสาวเฉลิมศรี  นิรงค์บุตร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  แคว้นเขาเม็ง
2. เด็กชายจิราพร  ผานิจ
3. เด็กชายธีรพงษ์  ถามูลแสน
4. นางสาวนิรชา  ศรีเมืองโคตร
5. นางสาวนิลุบล  สิทธิหาโคตร
6. เด็กชายปฏิภาณ  ทาทัพไทย
7. เด็กชายปิยธิดา  ดวงบุปผา
8. นางสาวภานุชนารถ  มุ่งสุงเนิน
9. นางสาวรัชดาพร  จันทร์คำ
10. นางสาวศศิประภา  ชัยมูล
11. นางสาวสุภัสรา  ศรีเศษฐ์
12. เด็กหญิงสุภาพร  นุนนแซง
13. เด็กหญิงสโรชา  พาเหลี่ยม
14. เด็กชายอภิวัฒน์  นาทองชัย
15. นางสาวอัจฉรา  แสงตันชัย
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลพร  พงษ์สุพันธ์
2. นางสาวณัฐณิชา  สมานมิตร
3. นางสาวศุภลักษณ์  กรทอง
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวประกายแก้ว  ผิวนอก
2. นางสาวพรทิพา  แสนตันชัย
3. นางสาวอภิญญา  คันตุลา
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวลี  ธนลัทธ์วิมล
2. เด็กหญิงพรภิชา  เถื่อนฤาชัย
 
1. นายชวลิต  ปฐพีเลิศสุวรรณ
2. นายศักสิทธิ์  กันทำ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวอรอนงค์  สีจันดี
2. นางสาวเบญจมาศ  จงพิมาย
 
1. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
2. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายนครินทร์  ดวงหาโคตร
2. นางสาวอภัสรา  ถาวันจันทร์
3. นายไพรัตน์  ทองบุตร
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
2. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกรกนก  คำธานี
2. นางสาวนุชรี  วงค์ประพันธ์
3. นางสาวสุภาพร  อันทะปัญญา
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
2. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายสุริยัณห์  แสงเสนา
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายโชคชัย  ซุยอุ้ย
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายณํัฐกรณ์  ทองดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรัตน์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยทัพ
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรัตน์
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายรังสิต  บุญมา
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายภูวดล  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวอรยา  โพธิ์ทอง
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
2. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุปัทมา  ดอนกวนเจ้า
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แสนบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามวิทยานุกุล 1. เด็กชายจตุพล  ศรีลางค์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายอัษฎากร  ด่านลี
 
1. นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจริญ
2. นายอมรพรรณ  จรนามน
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  สีแสนห้าว
2. นางสาวพัชรินทร์  สาวิยศ
3. นางสาวมลวิภา  ศรีบุตร
 
1. นายคำพัน  ชิณโคตร
2. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรัตน์
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงตะวัน  ยาวไธสง
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศิริณญา  บุญอาจ
 
1. นายกฤษฎากร  ดาสุเทพ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม    
66 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  สิงห์อุดม
 
1. นายกฤษฎากร  ดาสุเทพ
 
67 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวขวัญจิรา   อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงตะวัน  ยาวไธสง
3. เด็กหญิงตะวัน  ถานกางสุ่ย
4. เด็กชายธนชาติ  ภักดีคำ
5. นางสาววชิราภรณ์  สุนทรศีลคุณ
6. เด็กหญิงวรัญญา  โยธาจันทร์
7. เด็กชายสุวนันท์  ภูมิศรี
8. เด็กชายอนุชา   ผาบจันดา
9. นายอภิสิทธิ์  วรรณแสง
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
2. นายยศวริศ  ทัดคุ้ม
 
68 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรองแก้ว  ศักดิ์ถาวรชัย
2. นางสาวกฤติยา  บุรีนอก
3. นางสาวกลิ่นบุปผา  ทบด้าน
4. นางสาวกัลยา  สิทธิสมปัติ
5. นายจักรพงศ์  โพธิสม
6. นางสาวจิญาภรณ์  สนานพันธ์
7. นางสาวจิราพร   ปุณณะที
8. เด็กชายณัฐพล  ปริปุณณะ
9. เด็กชายธนายุทธ  สุพรรณนอก
10. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์หม่อง
11. นายนครินทร์  สารสวัสดิ์
12. นางสาวนุชจรี  ศรีคำ
13. นางสาวปาลิตา  ศรีวบุตร
14. เด็กชายปิยพงษ์  โพธิกลาง
15. นางสาวปิยภรณ์  สืบสุนทร
16. นางสาวปิยาภรณ์  สาระไชย
17. นางสาวผกาพันธ์  แดนกองแก้ว
18. นางสาวฝันฤดี  โสธิฤทธิ์
19. เด็กชายพัธรพงษ์  ชินสุทธิ์
20. เด็กชายพิทยา  ทุยยั่งยืน
21. เด็กชายมาตุลี  ชัยศิริวรกุล
22. นางสาวยศวดี  เฟื่องโคตร
23. นายรัตนะพล  สาสุธรรม
24. นางสาวลูกเกตุ  พรมมา
25. นายวิภาส  พลดงนอก
26. นางสาวศศินา  แสงชัย
27. นางสาวศศิประภา  ตรีมูล
28. นายศาสตรา  ศรีวิไล
29. นายศิรพรหม  สิงห์ป้อง
30. นางสาวศิรินันท์  แก้วโนนทอง
31. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกย
32. นางสาวสมาลี  ทะนัดรัมย์
33. นางสาวสุริพร  โชยสงเมือง
34. เด็กชายองครักษ์  คำตา
35. นางสาวอนุลักษณ์  พันธุชิน
36. นางสาวอรยา  ท้าวยศ
37. นางสาวอารียา  โคคำ
38. นางสาวอำพร  แสงไชย
39. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพโพเมือง
40. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
2. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
3. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
4. นายพิชัย  พลเหลา
5. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
6. นายยุทธนา  จินดามัย
7. นายสุชาติ  ศรีบุรี
8. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  แสนโสภา
 
1. นายธรรณกร  คำภูเมือง
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายศตวรรษ  ซุงหล้า
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงตะวัน  ยาวไธสง
 
1. นายมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุมาลี  ทะนัดรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพงศกร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายพีระยุทธ  ดวงแพงมาตย์
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมอคำ
 
1. นางเกิดพร  ทองเปาว์
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอารียา  โคคำ
 
1. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายรัตนพล  บุษบง
 
1. นางเกิดพร  ทองเปาว์
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  ศรีมังคละ
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพิทยา  ทุยยั่งยืน
 
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายพีระยุทธ  ดวงแพงมาตย์
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ปะวะเท
 
1. นายสุพจน์  ยะปะพันธ์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวอาริษา  สุขพูน
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงอรณิชา  วัฒนะชุมพล
 
1. นายมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพโพเมือง
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
85 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรติกาล  วงคำบ่อ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ควรหัด
3. เด็กชายพชระ  รัตนพร
4. เด็กชายพลวัฒน์  พรมชัย
5. เด็กชายวัชรพงษ์  พรพา
6. เด็กหญิงศิขรินธาร  ศรีษะ
7. เด็กหญิงหทัยชนก  แสนเสร็จ
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปัตฐานะ
9. เด็กชายอยุธยพล  แสนงาม
10. เด็กชายเจษฏาภรณ์  สนธิ์สังข์
 
1. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
2. นายสยาม  อันทระบุตร
3. นางเกิดพร  ทองเปาว์
 
86 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลชนก  โหว่สงคราม
2. นายตะวัน  บุราณดี
3. นายทินกร  โลหัง
4. นายธงทอง  ลีทัพไทย
5. นางสาวประภัสสร  ศิรินทร์แสง
6. นายพรเทพ  ก่อแก้ว
7. นายวรายุทธ  ศรีสุวอ
8. นางสาววารุณี  กองพลพรม
9. นางสาวสุพัตรา  ชาดง
10. นางสาวอรระวี  บุตษา
 
1. นางทัศนีย์  รัตรองใต้
2. นางปัญญดา  พงศ์เรืองฤทธิ์
3. นายสยาม  อันทระบุตร
 
87 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อาตระวัง
2. เด็กชายพิทยา  ทุยยั่งยืน
3. เด็กหญิงวรรณพร  เจ็กนอก
4. เด็กหญิงวราทิพย์  ไพพา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยหงษา
6. นางสาวอารียา  ภาภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
88 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายจักรพันธ์  จันทร์สูรย์
2. นายทศพล  พันสารคาม
3. นายธนายุทธ  สุพรรณนอก
4. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
5. นางสาววรินทร  โชตินอก
6. นางสาวสุธิดา  ดรศรีจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
89 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคทนา
2. เด็กหญิงชญาณี  เลพล
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี
4. เด็กหญิงดุษฎี  ศรีจันทร์ฮด
5. เด็กหญิงพรชิตา  ค้าขาย
6. เด็กหญิงพรพิมล  โคทนา
7. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วดม
8. เด็กหญิงพรสุดา  ไชยพิเดช
9. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงร่ง
10. เด็กหญิงภุมรินทร์  โคทะนา
11. เด็กหญิงรุจิรา  นามเที่ยง
12. เด็กหญิงวันวิสา  รัตนศรีวงษ์
 
1. นายกฤษฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
90 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปาลิตา  ศรีวบุตร
2. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
3. นางสาวสุมาลี  ทะนัดรัมย์
4. นางสาวอารียา  โคคำ
 
1. นายจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
91 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกิตติมา  มะโนแสง
2. นางสาวจารุวรรณ  นาประโคน
3. นางสาวจุฑามณี  สีโพธิ์
4. นางสาวชุดาภรณ์  คำซาว
5. นางสาวดุษฎี  ศรีจันทร์ฮด
6. นางสาวดุสุมา  วงษ์ชารี
7. นางสาวน้ำฝน  สุรพจน์
8. นางสาวปาวิณี  อุดป้อง
9. นางสาวพรชิตา  แสนกุง
10. นางสาวพิชญาภา  แสนรุ่ง
11. นางสาวศิริกาญจน์  อุปถัมภ์
12. นางสาวสุกัญญา  สุริวงษ์
13. นางสาวสุภาวดี  เดษยศดี
14. นางสาวสุมลตรา  สีโสดา
15. นางสาวอมินตรา  เจริญผล
16. นางสาวอัจฉรา  โคละวัตร
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวศิริลักษณ์  จำเริญรักษ์
3. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
92 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายดนัย  คำนนท์
2. นายพิทยา  แข็งฤทธิ์
3. นายสุทธิพงษ์   อ้นทนิล
4. นายอนุวัฒน์  เหล่ากระโทก
 
1. นายกฤดากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
93 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายปรเมศว์  หันตุลา
2. นางสาวพัชรินทร์  ปล้องทอง
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
2. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นางสาวมัตติกา  ศิลธรรม
 
1. นายภานะเรศ  บุตรดีขันธ์
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายสันติ  ชื่นชม
 
1. นายกฤฏากร   ดาสุเทพ
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายสุขสันต์  ชื่นชม
 
1. นายกฤฏากร  ดาสุเทพ
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ียวแคน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 1. นายสถาพร  อันอ่อน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีสารคาม
 
98 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาโรจน์
2. นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย
3. นายกิติชัย  ดีจะเสน
4. เด็กหญิงชลลดา  พันโย
5. นางสาวณัฐชนา  แสนทะวงศ์
6. นางสาวณัฐวรรณ  พลพินิจ
7. นางสาวทิพวัลย์  ชนะสะแบง
8. เด็กหญิงธีรดา   ศรีละว้า
9. นางสาวนุษบา  แสงชัย
10. เด็กหญิงปนัดดา  ดรพลก้อม
11. เด็กหญิงปริยาภัทร  กระลาม
12. นายพัฒนศักดิ์  สีพาฤทธิ์
13. เด็กชายพัทรดนย์  ธนูเสริม
14. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ราศรี
15. เด็กชายพีรพล  ราชสีห์
16. เด็กชายมุกดา  โคธนู
17. นางสาวยุวลี  สังขะทิพย์
18. เด็กหญิงลลิตา  ดวงแสนโย
19. นางสาวสกาวเดือน  บุญกลาง
20. นางสาวสุกัญญา  ถุงจันทร์แก้ว
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  ด้านวังขวา
22. นางสาวสุนิสา  พลศักดิ์
23. เด็กหญิงสุปรียา  หั้วเหี้ยง
24. นางสาวสุภาวดี  ดวงมุลลี
25. นางสาวสุรีรัตน์  ใจตึก
26. เด็กชายอดิศร  สมศรีลัย
27. เด็กหญิงอรอุมา  สอมภิรมย์
28. เด็กหญิงอิสริยา  สีสวด
29. นางสาวเนตรณพิตร  แสนวิชัย
30. เด็กชายเมทนี  วริวงศ์
 
1. นางดวงตา  ดวงศรี
2. นางสาวปทุมวัน  รัตนคุณศาสตร์
3. นางสุเรขา  มูลสาร
4. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายชินภัทร  ชมชัยรัตน์
2. นายพัฒนศักดิ์  ดรมุ่ง
3. นายแผ่นดินทอง  ถุงแก้ว
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  นามโยธี
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  สีนามหวด
3. นางสาวอารีรัตน์  สอนเสนา
 
1. นางประไพ  ศรีทวี
2. นางพิมพ์วรา  จิตติอมรกิตติ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายธนพนธ์  คุ้มทองคำ
2. นายนฤเบศ  ตะนะสอน
3. นายวิริยะ  ถุงเกตุแก้ว
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นายจรัสพงษ์  เสริมศักดิ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีสวด
3. นางสาวสุพัตรา  วงษ์ชารี
 
1. นายทนุวงศ์  ไชยะดา
2. นายภานะเรศ  บุตรดีขันธ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายกิตติวัฒน์  แสนทะวงศ์
2. นายศรัณย์  คำปลิว
3. นายสมบัติ  กันยาเถื่อน
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ผิวงาม
2. เด็กหญิงปานตะวัน  รัตนทิพย์
 
1. นางสาวอรุณวดี  ทองหาร
2. นางอัมพร  เหล่าวงษา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามวิทยานุกุล 1. เด็กชายทินกร  แสนหานะ
2. เด็กชายวัฒนา  รัตนพร
3. เด็กชายอนุชิต  เกตุเสนา
 
1. นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจริญ
2. นายอมรพรรณ  จรนามน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาววรินดา  สุ่ยหา
2. นางสาวสิวพร  ส่งเสิรม
3. นางสาวเจนจิรา  โคทนา
 
1. นายนิวัฒน์  คุณแสน
2. นางประคอง  คุณแสน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษ  แสนโสภาวรรณ
2. นายธนกฤต  ไชยวัต
3. นายนิตินัย  บุตรแสนโตร
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนันธร  ร่มศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนเพ็งเคน
 
1. นายภิรมย์  มาตย์คำมี
2. นางอภัยศรี  วาทโยธา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายชำนาญยุทธ  ดี
2. นายธนญชัย  พลธรรม
3. นายวรินธร  ชมแสง
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนพน  เตยะดี
2. นางสาวนันทินี  ดวงเพียราช
3. นายพันธ์เทวนพ  แดนคำสาร
4. นางสาวศิริลักษณ์  โวลา
5. นายสิทธิศักดิ์  ผิวผุย
6. นางสาวเกศริน  ดรศรีจันทร์
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดอนไชยสีหา
2. เด็กหญิงวริสรา  ทับวิชิน
3. เด็กหญิงสายใจ  ขานตา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พึ่งทองคำ
5. เด็กหญิงสโรชา  คำมูลทา
6. เด็กหญิงอรอุมา  ดวงสีดา
 
1. นางชลิดา  พลบัวไข
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดอนถวิล
2. เด็กชายฐิติกรณ์  พรมสอน
3. เด็กหญิงรพีพรรรณ  พิมพ์ชารี
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  บ่าพิมาย
2. เด็กชายอาชวาธิป  สีเนหะ
 
1. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
2. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายทศพล  ถูวะศรี
2. นายสุทธิพงษ์  ทะวิลา
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานการออกแบบเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายปรเมศว์  หันตุลา
2. นายปิยะฉัตร  เพชรผา
3. นายวิทธวัช  ถาสีทร
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. นาย ประชา   มูลตระกอน
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
3. นางสาวสุธิดา    สีปัญหา
 
1. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  หงษ์สีทอง
2. เด็กชายเจษฎา  ตรีเดช
 
1. นายวันชัย  ภิบาล
2. นางอัมพร  เหล่าวงษา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจรินทร์ธร  บรรฤทธิ์
2. เด็กหญิงปวีณา  จรทะยา
3. เด็กหญิงอรญา  ไชยเดช
 
1. นายมนตรี  ศีลคุณ
2. นายวีระพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  เหล่าวงโคตร
2. นางสาวชลิดา  พรนิคม
3. นางสาวญาณี  กรินสูงเนิน
 
1. นางประไพ  ศรีทวี
2. นางพิมพ์วรา  จิตติอมรกิตติ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจุรีรัตน์  เพ็งทำมา
2. นางสาวดวงนภา  ดรลาดบัตร
3. นางสาวนัยนา  พรหมเอาะ
 
1. นางวิไลวรรณ  อุทรส
2. นางอมร  ปั้นอยู่
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พันแสง
2. นางสาวรัชนก  กินรมย์
3. นางสาวอาริยา  ภูพันนา
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริอินทร์
2. เด็กหญิงธนพร  เถาว์วันดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำเหลา
2. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  แก้วกล้า
2. นายรณชัย  ศรีอาษา
3. นางสาวสุนิสา  แก้วสุรฤษ
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎชา  แสนวัง
2. เด็กหญิงเอกวราวุฒิ  ดีรักษา
 
1. นางภิญญานิษฐ์  ปัญญาศิรสิทธิ์
2. นายวันชัย  ภิบาล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณวัตร  วงค์คำไสย
2. นายนัฐชัย  เขียวชอุ่ม
3. นายพุทธพงษ์  หีบแก้ว
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี  ธนูรักษ์
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ศรีมูลเขียว
3. เด็กหญิงสุตานนท์  ชื่นศรี
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางสารภี  สว่างทิศ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  กันทำ
2. นางสาวณฐพร  สนเจริญ
3. นางสาวอรุณรัตน์  ถนัดไก
 
1. นายนิวัฒน์  คุณแสน
2. นางประคอง  คุณแสน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวนุชนาถ  โดดชัย
2. นางสาวภัทรติญา  อารีเอื้อ
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ศรีแก้วตุง
2. นางสาวศิริพร  สิงห์คำป้อง
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีจันทร์โท
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  สิงลี
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แถบกลาง
 
1. นางปิยวรรณ  วันวิเศษ
2. นางรพีพร  นามมุลตรี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  วุรุฬหา
2. นางสาวรสสุคนธ์  มาตรา
3. นางสาวสุทธิพงษ์  ทะวิลา
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวยวงแก้ว  สีพาชา
2. นางสาวศิริศร  ผาบ้านดา
 
1. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. นายคณิสรณ์   โพธิรุกข์
2. นางสาวสิริขวัญ   บุญมา
 
1. นายดิลกภพ  อุปพิลา
 
134 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชฎาทิพย์  โพธิ์ระกัน
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 1. นางสาวหัสยาพร  ภิญโญทรัพย์
 
1. นางปัญญดา  พงศ์เรืองฤทธิ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาทิตติยา  อินทร์อุดม
 
1. นางอมร  โยวะผุย
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุกัญญา  พิมพ์ชารี
 
1. นางอมร  โยวะผุย
 
138 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ดวงบุปผา
 
1. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภารดี  แสนบุรี
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
140 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิรุกข์
 
1. นางชลธิชา  พานเมือง
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายศุภางค์ชนันท์  แสนไชย
 
1. นายพัทธรพี  โสดาจันทร์
 
142 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เจริญยศ
2. เด็กหญิงนภริชาติ  ภูกิ่งหิน
3. เด็กหญิงนิภาพร  สีสุมาตย์
4. เด็กหญิงสวรรยา  สายทองยนต์
5. เด็กหญิงแสงแข  ตันสุวรรณ
 
1. นางไตรรัตน์  นานอก
 
143 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ฉานสูงเนิน
2. นางสาวพิศมัย  สีพลแสน
3. นางสาวรุจิรดา  สินนา
4. นายวิทยา  วงศาวัฒน์
5. นายเกียรติพล  พลศิริ
 
1. นายกชพรรณ  แสนสุวรรณ
2. นายอนุชาติ  ขันโยธา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  นาทองชัย
 
1. นางสาววราภรณ์  ใจประนพ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวเอมอร  ดวงจันทร์โชติ
 
1. MissWang  Rong
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายชลมินทร์  อนุปาลมงคล
2. นายชลันะร  ปวงคำ
3. นายชำนาญยุทธ  ดี
4. นายวรพล  อุทรส
5. เด็กชายวันชัย  บุญนะที
6. นายวิรุฬห์  ถากันหา
7. เด็กชายอิทธิชัย  แถมโฮง
8. นายเอกสิทธิ์  ศิริมา
 
1. นายธารา  วรรณเสริฐ
2. นายสุรสิทธิ์  วิชัยชาญสกุล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  แคว้นเขาเม็ง
2. นางสาวดิษย์พร  ทองนุช
3. นางสาวปิยนุช  เอกตาแสง
4. นางสาวศสิประภา  ชัยมูล
5. นางสาวสุพรรณา  ถุงอินลา
6. นางสาวสุวนันท์  รูปต่ำ
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
2. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
3. นายอักษร  ภวภูตานนท์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห์
2. นายธนพงษ์  พลตรี
3. นายนายนันทวุฒิ  ไชยหงษา
4. นายปรเมศ  หันตุลา
5. นายปิยะฉัตร  เพชรผา
6. นายรัชพงษ์  ถาไชยลา
7. นายศิริมงคล  นาคครุฑ
8. นายสิทธิโชค  ศรีนูเดช
9. นายเมธา  อะทะไชย
10. นายเมธี  อะทะไชย
 
1. นางปฤษณา  ทาโว
2. นายพิชัย  พลเหลา
3. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวขัตติยา  ศรีประวงศ์
2. นางสาวจุฬารัตน์  ปริปุณณะ
3. นายชลชราธร  ภาคำ
4. นางสาวญาณันธร  ประสมคำ
5. นายทักษินัย  ถานนท์
6. นายศักดิ์ดา  โสต
7. นางสาวสุทธิดา  ชมสวัสดิ์
8. นางสาวอภิสรา  มีกุญชร
9. นางสาวอรุณรัตน์  สีพิมพลอย
10. นางสาวโฉมอุษา  อินทะสร้อย
 
1. นางสาวงามตา  ถานอาดนา
2. นายสุนทร  ถานอาดนา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายขจรเกียรติ  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร
3. เด็กหญิงสุปรียา  ใจสนิท
4. เด็กหญิงสโรชา  ศิริสุรักษ์
5. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  เกตุแสง
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
2. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกัญพัชญ์  โสทอง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวพรทิพย์ภา  บุญชำนาญ
4. นางสาวสาวิตรี  สายธานี
5. นายสิทธิชัย  ดวงไกรวงษ์
 
1. นางสาววัลภา  ดวงชาทม
2. นางอาพร  คำบับภา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองศรี
2. นางสาวณัฐญา  โพธิ์ศรีอุ่น
3. นางสาววรกมล  นนทะแสง
 
1. นางนวพร  แกล้วกล้า
2. นางนุชนาฎ  นาไชดูล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวรัตน์มณี  หีบแก้ว
2. นางสาวสุธิพงษ์  สีสมสอน
3. นางสาวเอมชนก  แพนพา
 
1. นางนวพร  แกล้วกล้า
2. นางนุชนาฎ  นาไชดูล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร   1. นายสหวิชัย  แสนโยธา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภา  แสนคำ
 
1. นางสาวกานต์รวี  ศรีลางค์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธีรวัฒน์  ศรีพิมพ์
2. นายนรินทร์  มุลติเก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พวงสมบัติ
2. นางสาววันวิสาข์  ไวบรรเทา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  โคตรจันทร์
 
1. นางสาวอมรพรรณ  พันนาเคน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริศนา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงปลิสญา  ดวงจันทร์
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจิราวรรณ  นาทศรี
 
1. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายนรวิชญ์  แสนมี
2. นายวันเฉลิม  ประภากรเกียรติ
 
1. นางนภสร  เสนาพร
2. นางสาววรรณภา  สีลุนทา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวประภาพรรณ  พูลแก้ว
 
1. นายเสาร์  รัตนเพชร
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กชายวิไลลักษณ์  ศรีสมัย
 
1. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายวัชราวุฒิ  แก้วภักดี
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายปฏิภาณ  อาจดวงดี
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายปวรณ์  แข็งฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อาษาสนา
3. นายวัชราวุฒิ  แก้วภักดี
4. เด็กชายวุฒิชัย  ธนะสุคนธ์
5. เด็กหญิงศิริจันทร์  สีหาวงษ์
6. นายอมรเทพ  ภูครองทอง
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
3. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ศรี
2. นายธิติวุฒิ  ขันติพงษ์
3. เด็กหญิงปรางสุดา  กันคำแหง
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ดวงพิมพ์ต้น
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงมา
3. นายวงศกร  แย้มเผือน
 
1. นายบุญยืน  ตันไพบูลย์
2. นางศรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  อรัญมิตร
2. นางสาวพรนิมิตร  อันทะปัญญา
3. นางสาวรัตนา  รัตนเพชร
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายปฏิภาณ  อาจดวงดี
2. นายวัชราวุฒิ  แก้วภักดี
3. นายอมรเทพ  ภูครองทอง
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พังชา
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นายวัฒนา  กาดี
 
1. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  รักศรี
 
1. นายศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์