รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ปะกะตัง
 
1. นางสุทิน  สุทธิเจริญ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นางสาวศิริพิมพ์  ใจเที่ยง
 
1. นายสุนันท์  บุบผามะตะนัง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เอื้อนไธสง
 
1. สิบเอกดุสิต  สิงห์คะนอง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวปัทมวรรณ  ประทุมรุ่ง
 
1. นางจิราพร  ทบด้าน
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงศยามล  สีสุแล
 
1. นายพินิจ  ทบด้าน
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณฤดี  ทองใหล
 
1. นางลัดดาวัลย์  แพนลิ้นฟ้า
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนีรนุช  ได้แทน
 
1. นางปุณญาภา  โพธิ์สถิตย์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายพงษ์ศธร  ศรีวรรณะ
 
1. นายสุรเดช  พรหมวิอินทร์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายนพชัย  ทองพูล
2. นายโชคชัย  เปการี
 
1. นางกาญจนา  สวนประดิษฐ์
2. นางลัดดาวัลย์  แพนลิ้นฟ้า
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธีระศักดิ์  ไทยแก้ว
2. นางสาวศันสนีย์  สมบัติดี
 
1. นางอินทราภรณ์  สุนทรวัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายพสิษฐ์  เกียรติมานะโรจน์
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจิรายุ  อนุฤทธิ์
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวนิตา  ดีสินธ์
2. เด็กหญิงสรารัตน์  เทียงดี
3. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  มูลธิยะ
 
1. นางสาวจินตนา  เกิดทะเล
2. นายเจริญ  ปินะถา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวตติยา  อุ่นใจ
2. นางสาวนฤชยา  กันหา
3. นางสาวพิชญ์พิมล  สุนทะวงศ์
 
1. นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ
2. นางทรัพย์ศิริ  สิงห์สุพรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพรรษศิริ  สุวรรณปะถา
2. เด็กหญิงภัณทิรา  หิตายะโส
 
1. นางมาลัย  ปะติเพนัง
2. นางลำดวน  ดงอุทิศ
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพงษ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา
2. นางสาวมินตรา  เทเวลา
 
1. นางนงลักษณ์  พรรณะ
2. นางภัทรภร  ต่อต้น
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรุจิรา  เทเวลา
 
1. นางอรุณี  ปะนัดถา
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสวัสดิ์  จูมพลา
 
1. นางภคมน  ภูมชูชิต
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ขูรีรัง
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สุวรรณศรี
3. เด็กชายเรวัตร  สัตถาวะโห
 
1. นางลักษมี  ม่วงคลา
2. นายศุภกฤต  เรืองสมบัติ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพัสพงษ์  สุนทรพสิษฐ์
2. นางสาววิชญาพร  ชาวพงษ์
3. นายศุภกานต์  มูลหนองแวง
 
1. นายธนัช  ภูมิชูชิต
2. นายนพอนันต์  สุนทรพสิษฐ์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวียงสิมา
2. เด็กชายอนุวัตร  ปะตา
3. เด็กหญิงแก้วกรรณิการ์  แซ่อยู่
 
1. นางรัชนี  หมื่นศรี
2. นางสาววราพร  โยธาภักดี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจีราพร  พันสุดน้อย
2. นางสาวดวงเดือนเพ็ญ  สันทา
3. นางสาวสุชาดา  การมิ่ง
 
1. นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย
2. นายสาคร  แสนยากุล
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายวรพล  ปะวันนา
2. นายวัชรพล  พิลาลัย
3. เด็กชายศรันย์พงษ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางจำปา  สืบสุนทร
2. นางสาวจุรีรัตน์  เทียงคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวธมณวรรณ  จรรยาวงศ์
2. นายพงษ์ธนิต  โถทอง
3. นายระพีพล  ทองมีค้า
 
1. นางราษี  สืบโมรา
2. นายวิฑูรย์  สืบโมรา
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชญาน์รัตน์  ศรีตระการ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงโทโพ
3. เด็กหญิงสิรินยา  ภูกระบิล
 
1. นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  ตอรัมย์
2. นางสาวพรพรรณ  แคน้ำ
3. นางสาวสุภาวดี  มะลิลา
 
1. นางสาวบุษรา  ดงอุทิศ
2. นางศรีไพร  อุ่นใจ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาวุฑ  ทัดมารา
2. เด็กชายเริงชัย  ข่าขันมณี
 
1. นายธนัฐ  จันทะเขต
2. นายไกรพจน์  พนาลิกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภาณุวิชญ์  พรมดอนยาง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองประสิทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  โฉมเฉลา
2. นายธนูศิลป์  แสนมาโนช
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายยงยศ  สังฆทิพย์
2. เด็กชายวทัญญู  ลาดคำจันทร์
 
1. นางขนิษฐา  หล้าสุดตา
2. นายนิคม  อุ่นใจ
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สมควรการ
2. เด็กชายสหราช  ทอนโพธิ์
 
1. นางสาวพิชชานันท์  จันทพรม
2. นางสาวอรุณรัศมี  จันทพรม
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 99.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายพิทยา  แก่นพรม
2. นายรณชัย  บำรุงเกาะ
3. นายศราวุธ  ปาสาจะ
 
1. นายรุ่งระวี  ศิริบุญนาม
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกฤษฎ์ตานนท์  พลเคน
2. นายสถาพร  มาบิดา
3. นายสวิตต์  สิงโสภา
 
1. นายมังกร  ถามูลเลศ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  แปลงมาลย์
2. เด็กหญิงรัชดา  กองเพ็ง
3. เด็กชายสุริยา  วรรณวงษา
4. เด็กหญิงอัจฉริยา  ปินะสา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทับดุ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองสมบูรณ์
2. นางรัชนี  ภูมิภักดิ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวคณิตกุล  คุ้มสุวรรณ
2. นางสาวจริญยา  อินต๊ะตาน
3. นางสาวชลิตา  ศรีสุข
4. นายสราวุธ  แสนปัดชา
5. นางสาวอนินทิตา  บุราณรมย์
 
1. นางสาวจิรพรรณ  บุณยเพ็ญ
2. นางประภาพร  แสงรัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บุญเรือง
2. เด็กชายจิรายุทธ  ไชยงาม
3. เด็กหญิงธีวรา  แถลงธรรม
4. เด็กหญิงมินตรา  ขวัญเพ็ชร
5. เด็กชายสานสกุล  อ่อนสองชั้น
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ปาสานะโก
2. นางวาสนา  เอ้ตุโพธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวชลิตา  มีวิธี
2. นางสาวธนาภา  ปัตตาลาโพธิ์
3. นางสาวนิรมล  เนาว์แก้ว
4. นายศวีระ  ศรีจันทร์
5. นางสาวสุภาพร  ปาปะโข
 
1. นางกรทิพย์  ปัญโญ
2. นางสาวปัทมา  สุบัติคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  พานตะมะ
2. นายสิทธิชัย  ปักสา
3. นายอดิศักดิ์  บุรีมาตร์
4. นางสาวอรวี  ศึกนอก
5. นางสาวอันสดาง  สุขสกล
 
1. นายภานุพงษ์  วังหนองเสียว
2. นางวันเพ็ญ  การสอน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกาญจนิกา  ประวันจะ
2. นายกำพล  จุลศรี
3. นายกิตติพงศ์  พลสิทธิ์
4. นายก่อเกียรติ  พูลเพิ่ม
5. นายจักรพงษ์  ดงอุทิศ
6. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์โสกา
7. นายธีระพล  วงษ์ภา
8. นายธีรโชติ  ทองประสม
9. นายนันทวัฒน์  ไชยปะปา
10. นางสาวนันทิยา  พูนล้น
11. นางสาวบุญนภา  ทองพูล
12. นางสาวบุษกร  บุญมาก
13. นายปริญญา  ละมุล
14. นายสิรวิชญ์  อัปติกานัง
15. นางสาวสุภาพร  อุยไขพันธ์
16. นางสาวสุภาพร  หนอสีหา
17. นายสุรศักดิ์  ขันมะณี
18. นายอนิรุต  พลอามาตย์
19. นายเทพนิมิตร  สมภักดี
20. นายเทวัญ  ยางงาม
 
1. นายคมสัน  สัตตรัตนำพร
2. นายชาติชาย  สุวรรณพันธ์
3. นายประพันธ์  วรรณสุทธิ์
4. นางสุมาลา  สุวรรณพันธ์
5. นายเลียง  ขาวธรรมา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกันติยา  วิโรง
2. นายจักรภพ  คุณพระเนตร
3. นายจิตรภานุ  สุขเกษมศิลป์
4. นายณพงศ์  นุเสน
5. นายณรงค์ฤทธิ์  อุ่นเจริญ
6. นางสาวทิวารัตน์  บุดดา
7. นางสาวธาริตา  บุญคำมูล
8. นางสาวนัจนันท์  สุพะกำ
9. นายนิมิตร  ปุริตัง
10. นางสาวปทุมพร  ดำแดง
11. นางสาวพัชธิยาภรณ์  คำภักดี
12. นายภัทรเวท  บัวระบัดทอง
13. นายวนัสนันท์  พลนวน
14. นางสาววนิดา  จันทรักษ์
15. นางสาววิชิราภรณ์  มะโน
16. นายศุภกิจ  ไชยสงค์
17. นางสาวสุดารัตน์  ประมูลจะนัง
18. นายอดิศักดิ์  วรรณศิลป์
19. นางสาวเกษราภรณ์  เมิกข่วง
20. นางสาวเรณู  บุตรกาศ
 
1. นางจรีพร  ทองภูวงศ์
2. นางนงค์รัก  พินทะปะกัง
3. นางนงลักษณ์  ศิริคะเณรัตน์
4. นางวรรณจรีย์  เจริญสุข
5. นายอภิสิทธิ์  กิจเจริญสิน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมาร 1. นางสาวศิรินันท์  คำนึงสุข
 
1. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนิสาชล  อ้นชาวนา
 
1. นายประพันธ์  วรรณสุทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมาร 1. เด็กชายพิเชษฐ์  นิธิกาญจนธาร
2. เด็กหญิงศศิธร   ก้อนมังกร
 
1. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
2. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  พรรัมเดช
 
1. นางสมหวัง  สนั่นเอื้อ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ชัยอินทร์
2. นางสาวจุฑามาศ  บุญสิทธิ์
3. นางสาวภานุมาศ  หารโกทา
4. นางสาวรุจิรดา  ตะวัน
5. นางสาววรดา  ศรีทองสา
6. นางสาวศสินา  หงษ์คาร
7. นางสาวศิริวรรณ  ละอองทอง
8. นางสาวสุนิษา  ปุริโสตะโย
9. นางสาวสุภาพร  ขันตี
10. นางสาวสุภาพร  หวังรวนกลาง
 
1. นายปิยะ  แก้วหลวง
2. นายรักศักดิ์  ไสยลักษณ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สะเกรัมย์
2. นางสาวจันจิรา  เวียงสุขวัฒนา
3. นางสาวจินตนา  อันลูกท้าว
4. นางสาวปิยะนุช  อุตตรา
5. นางสาวปิยะพร  พันกาล
6. นางสาวพรทิพย์  ยอดสะเทิน
7. นางสาวพิกุล  บุญเชิญ
8. นางสาวมันฑิกา  จันทร์อาจ
9. นางสาวรุ่งทิวา  สุริยันต์
10. นางสาววราภรณ์  อันธิแสง
11. นางสาววิยะดา  รัตนอัน
12. นางสาววิลาวัลย์  กุลทิง
13. นางสาวสาวิตรี  อุไชย
14. นางสาวอบทอง  บุญหลาย
15. นางสาวอุมาพร  วงค์ชารี
 
1. นางปราณี  พายุพล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงดรุณี  ปะติทานะโต
2. เด็กหญิงปริชาติ   ปะตังเวสัง
3. เด็กหญิงสุทธิดา   เทียงภักดิ์
 
1. นางมนทกานต์  คำยา
2. นางสาวสุภาภรณ์  ภิบาลจอมมี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาววันวิสา  กิ่งทวยหาญ
2. นางสาววิไรรัตน์   ทัดไพร
3. นางสาวอรพิน  เทียงดาห์
 
1. นางทวีป  มหาสะโร
2. นายไพบูลย์  ลือทองจักร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทองชา
2. เด็กหญิงสุทธิชา   ชารีอัน
 
1. นายนิวัฒน์  จีระออน
2. นายปรัชญา  นนทะสี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาววราพรรณ    ปิดตาโส
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรณศรี
 
1. นายนิวัฒน์  จีระออน
2. นายปรัชญา  นนทะสี
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงชวิษา    บุนรสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐกาล  โคตรภูมี
3. เด็กหญิงศิริพร  ลาดคำจันทร์
 
1. นายนพดล   ดาราเฉลิมกุล
2. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนริศรา  เพ็งมูล
2. นางสาวรุจิฬา  บุญพา
3. นางสาวศลิษา  คำภูแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พิมสอน
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสุธิมนต์  สีเขียว
 
1. นายวีระชัย  โคตุราช
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  เงินไธสง
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พงษ์พันเทา
 
1. นายพรมมา  ประทังวา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวรัชนีกร  สุภาษา
 
1. นางสุดารัตน์  บัวบุญ จ้ำมา
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสหรัฐ  เทียงมา
 
1. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวอธิษฐานพร  อรุณโน
 
1. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายทรงกรด  สัตโส
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีกระทุ่ม
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายประสิทธิ์  ภารบาล
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุทัยแพน
 
1. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายศราวุฒิ   ปะวรรณโก
 
1. นายนพดล  ดวงเฉลิมกุล
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายชาญชัย  จันดีกระยอม
2. นายธนากร  คำพระวงศ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ประพันธมิตร
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกิตติศักดิ์  เพียรพยัคฆ์
2. นายวรวุฒิ  ไอยรา
3. นายอุกกฤษฎ์  แสงนาโก
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
63 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  บุญสิงค์
 
1. นางสุดารัตน์   บัวบุญ จ้ำมา
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสุทธิชัย  นามประภา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิวมล  สีสวัสดิ์
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
66 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกันติยา  วิโรง
2. เด็กหญิงกิตติยา  กะวิทาโล
3. นายคมสันต์  ชาวไพร
4. นางสาวชลิตา  นาหัวนิล
5. นายฐาปกรณ์  แสงฉายา
6. เด็กชายณัฐนันท์  แสงโชติ
7. นางสาวธิดากานต์  หม่อมกระโทก
8. นางสาวนันทินี  รัตนวงศ์
9. นางสาวนันทิยา  พวงบุรีย์
10. เด็กชายพงศธร  ไชยหงษา
11. เด็กชายพงศธร  แข็งแรง
12. นางสาวพรรณิภา  ปะนิทานะเต
13. นางสาวพิมวรา  ไข่สังข์
14. เด็กหญิงภาคภูมิ  ปัจจัยคะตา
15. นางสาวภานุมาศ  คงกะสี
16. นายรัชพงศ์  พันเดชา
17. เด็กชายลิขิต  ไชยสุนทร
18. เด็กหญิงวรัยยา  สุวาหลำ
19. เด็กหญิงศิริประภา  บุญยะรัตน์
20. นางสาวสุดารัตน์  โยธายศ
21. นางสาวสุรีย์วัลย์  ปะสังคะเต
22. เด็กชายอาทิตย์  นนพิภักดิ์
23. นางสาวเกศินีย์  สุนทร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พิมสอน
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
3. นายภัคพิตร  วัฒนวิบูลย์กิจ
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
5. นายสราวุธ  สระมูล
6. นายอมรชัย  มรแก้ว
7. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเรือง
2. นางสาวกัญญาวีร์  ชั่งคำ
3. นางสาวกาญจนา  บุญพูน
4. นางสาวขวัญฤทัย  แก้วสว่าง
5. เด็กชายคุณากร  บุญรอด
6. เด็กชายจิตติ  เลิศนา
7. นางสาวจิรพร  ภาพร
8. นางสาวจิราวรรณ  ลาหนองแคน
9. เด็กชายชินกฤษ  แน่นชารี
10. นายณัฐวิชช์  อธิโรจน์สาร
11. เด็กชายทวีวัฒน์  แสนมี
12. นายธนากร  ยอดสะเทิน
13. นายธนาพัฒน์  อรุณโณ
14. นายธัญญาฤทธิ์  พะโยโค
15. นายธีรภัทร  โยไทยเคลื่อน
16. นายนพพล  สุบุญมี
17. นางสาวนิราวรรณ์  ภูมิมี
18. นายปิยะณัฐ  ภูมินา
19. นางสาวพรทิพย์  พรจำศิลป์
20. นางสาวภริดา  วงศ์สาระ
21. นายภาณุพงศ์  ยังมีบุญ
22. นางสาวรัชนี  โทสีท้าว
23. นางสาวรุ้งนภา  ปะสาวะกา
24. นางสาววริษฐา  เจี่ยทอง
25. นายวัฒนากร  เหล่าคงถาวร
26. เด็กชายศราวุธ  ปริวันตัง
27. นางสาวศิริพร  จวลพลงาม
28. เด็กชายสันติ  แสงสี
29. นายสิทธิพงษ์  ภุมมา
30. นางสาวสุกัญญา  คิดสำราญ
31. เด็กหญิงสุกัญญา  มาลัย
32. นางสาวสุพัทธิดา  สีสุข
33. นายสุริยา  ล่อดงบัง
34. นายอดิศักดิ์  บุรีมาตร์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปิตตาทะเส
36. นางสาวอรทัย  ทับทมาตร
37. เด็กชายอัมรินทร์  ปัตตายะโส
38. นายอาทิตย์  ศรีนนท์
39. เด็กหญิงโสภิดา  บัวรัตน์
40. เด็กชายโอภาส  ชะชำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ
2. นายธวัชชัย  วงสีสา
3. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
4. นางสาวภัทรนันท์  รัตนพันธ์
5. นางสาวมนัสวี  โนนหนองคู
6. นางวันเพ็ญ  การสอน
7. นายวิษนุพงษ์  สงคง
8. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวุฒิพงษ์  กงเพชร
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมาร 1. เด็กหญิงนิภาพร  พลหนองหลวง
 
1. นางสาวพีระพร  โมชัย
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวพัชรี    สิงนาแพง
 
1. นายภาคิน   บุตรศรีภูมิ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทาสีแก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายณรงค์ศักดิ์  คูณแก้ว
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีจันทร์
 
1. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพรวิภา  ตาทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทาสีแก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายนราธิป  มาลาพร
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมาร 1. นายเจษฎากร  ปุราชะโค
 
1. นายชูศักดิ์  ปันต๊ะ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพงศกร  โสดารัตน์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมาร 1. นางสาวสุดารัตน์  พยับวัฒนากุล
 
1. นางพีระพร  โมชัย
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพรวิภา  ตาทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณโคตร
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวพิชชาพร  แสงอรุณ
 
1. นายวิทยา  ยันรัมย์
 
84 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คุรุทานัง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ฉัตรศรี
3. เด็กหญิงกาญจนา  มินะลา
4. นางสาวกุลธิดา  กุลสวัสดิ์
5. นายจักรพันธ์  เศษโก
6. เด็กหญิงจิรนันท์  ทิพย์ศรีราช
7. นางสาวจุรีมาศ  นวลไธสง
8. นายฉัตรมงคล  ทาเภา
9. เด็กหญิงชลธิชา  บาริศรี
10. เด็กหญิงชลลดา  ประวันเตา
11. นายณัฐกานต์  ปทุมทอง
12. เด็กหญิงณัฐนารถ  นามมนตรี
13. นายธนกร  พินิจมนตรี
14. นายธนพล  นนศรีราษฎร์
15. นายธนัท  ศรีวิเศษ
16. เด็กหญิงนภัสสร  ภูครองแง้
17. เด็กหญิงนาถฤดี  สุขวงค์
18. เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญศรี
19. เด็กหญิงปณิดา  รวมสุข
20. นายพัชระ  สังฆมณี
21. นายพัทธนันท์  ทีทา
22. นายภาคภูมิ  บุษศรีภูมิ
23. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทบง่อม
24. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีบุญมา
25. นางสาววรรณภา  ทองจันทร์
26. เด็กหญิงวิรากานต์  อุปนิตย์
27. เด็กหญิงวิลาสิณี  นันทเสนา
28. นายวุฒิกร  ปักการะนัง
29. เด็กชายศรราม  ประทุมเพชร
30. นางสาวศิริทรา  นามภักดิ์
31. เด็กหญิงศุภสุตา  นครศรี
32. นายสราวุฒิ  ตรีศูนย์
33. เด็กหญิงสิรีธร  อินศร
34. นายสุตัน  สีวรรณะ
35. เด็กหญิงสุภาพร  สดมพฤกษ์
36. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประภาวิชา
37. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ชัยเลิศ
38. นายอานนท์  ประมูลจัง
39. นางสาวเจนจิรา  เกิดน้อย
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
85 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายคณิต  ประกอบใจ
2. นางสาวจิราวดี  สินธุวงค์
3. นายฐิติภูมิ  คล้ายมาลา
4. นางสาวณัฐนรี  สิงห์ไชย
5. นางสาวธิดากานต์  เสนาฮาด
6. นางสาวนารีนาถ  เลิศผล
7. นายนิติชัย  วรรณปะเก
8. นางสาวบุษบา  เรียงภักดี
9. นางสาวปทิตตา  จุปะมะตัง
10. นายปรัชญากร  อารยสมโพธิ์
11. นางสาวปาณิสรา  ณ หนองคาย
12. นายพงศกร  โสดารัตน์
13. นางสาวพชญ์นรี  ตระกูลโกศล
14. นายพิชเญศ  พักตรหาญ
15. นางสาวพีรนุช  ปะสังติโย
16. นางสาววรรณวิภา  มวลมนตรี
17. นายวุฒิพงษ์  กงเพชร
18. นางสาวศศิธร  พินโย
19. นางสาวศิริพร  ปินะถา
20. นางสาวสรินดากร  โนศรี
21. นายสัญญา  ยอดเนียม
22. นางสาวอมิตา  เลาป้อมวาปี
23. นายอรรถกร  วรรณเวช
24. นายอรรถพร  มลาศรี
25. นางสาวอลิษา  จุลศรี
26. นางสาวอาภัสรา  อะโนดาษ
27. นายเฉลิมเกียรติ  สิมลา
28. นายเนติพงษ์  จันทนนตรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พิมสอน
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
3. นายภัคพิตร  วัฒนวิบูลย์กิจ
4. นายวิชรัรตน์  ยะสานติทิพย์
5. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
6. นายสราวุธ  สระมูล
7. นายอมรชัย  มาแก้ว
8. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
86 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายคมกฤษ  รัตนปัญญา
2. เด็กหญิงทิพยาภา  พิกุลเงิน
3. เด็กหญิงประภัสสร  ประทุมแสง
4. นายวิทวัฒน์  ช่วยเจริญ
5. เด็กหญิงวิยดา  สมศิริ
6. นายศุภชัย  บุญโรจน์
7. นายสราวุธ  ตรีศูนย์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ประจักกะตา
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ปาสานะโก
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วันทายุทธ
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ธานี
 
87 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายคมกริช  นนทไชย
2. นางสาวจริญญา  คูณมี
3. นายจักรศากร  ขอดี
4. นางสาวดลดา  พิทักษ์
5. นางสาวพิรุณทิพย์  ซุยโพธิ์น้อย
6. นายภูวรินทร์  จุลศรี
7. นางสาวสุกัญญา  บุญมาพิลา
8. นายเสกสรร  ทิพย์ศรีราช
9. นายโยธิน  ซองเหล็กนอก
10. นางสาวโศภิตรา  ปาปะไพ
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ธานี
 
88 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  สาตาธิคุณ
2. เด็กหญิงกันธิมาธร  ภารวงษ์
3. เด็กหญิงนัฎชา  เวียงบ่อแก
4. เด็กหญิงภารดี  เกตุสกุล
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ่งรัมย์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  สีเหม่น
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
 
89 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องขวาเลา
2. นางสาวพัชรี  คำกองแก้ว
3. นางสาวภัทราภรณ์  พลหนองหลวง
4. นางสาวภานุมาศ  นินทะราช
5. นางสาวสงกรานต์  น้อยใจดี
6. นางสาวไอลดา  ชาติมูลตรี
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ธานี
 
90 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกันยา  วังทอง
2. นายปิยะวัฒน์  สิงห์แก้ว
3. นางสาวภัทราภรณ์  พลหนองหลวง
4. นายวินัย  กาหวาย
5. นางสาวสิรินุช  มุกดา
6. นายสุรศักดิ์  หัดที
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ธานี
 
91 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกชพร  ฟ้อนบำเรอ
2. นางสาวจิตติมา  กุญชะโธ
3. นางสาวจิตรทิวา  บัวจันทร์
4. นางสาวจิราภรณ์  รุ่งแสง
5. นางสาวจิราวรรณ  พิมพา
6. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องขวาเลา
7. นางสาวพัชรี  คำกองแก้ว
8. นางสาวภัชรินทร์  ปาปะเต
9. นางสาวมัชศริณฎา  ปะมา
10. นางสาววรรณิศา  จันทะศร
11. นางสาวสิริภรณ์  แก้วโพธิ์
12. นางสาวสุกัญญา  บุญมาพิมา
13. นางสาวสุธาสินี  ปักเขตานัง
14. นางสาวโศภิตรา  ปาปะไพ
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ธานี
 
92 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายทินกร  เพชรภักดี
2. นางสาวนพรัตน์  ขินสูงเนิน
3. นางสาวพินิตสุภา  หาญสมบัติ
4. นายภูวรินทร์  จุลศรี
5. นายสุขเกษม  ปริสาเก
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
93 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายศิวกร  ศรีวิชา
2. นายสมหมาย  ทุมนาหาด
 
1. นางประกาย  เชื้อนิจ
2. นางวิไลวรรณ  นิรุธติคุณ
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจตุพร  ยอดประทุม
 
1. นายธีรวัชร  ประนัดสุดจ่า
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายภัทระ  สืบสวน
 
1. นางละเอียด  มูลวิไล
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชิดพล  ปุริศรี
 
1. นายธีรวัชร  ประนัดสุดจ่า
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสุทธิชัย  นามประภา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
98 กิจกรรมท้องถิ่น วงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลทิพย์  เตชะแก้ว
2. นางสาวกันยารัตน์  มาบอบุตร
3. นางสาวกาญจนาพร  เทียบฤทธิ์
4. นายจิรวัฒน์  ประทุมสาย
5. นางสาวจุรีรัตน์  ติสาวัน
6. นายฉัตริน  ปัดวิชัย
7. นายชนะชัย  จันทร์เพ็ง
8. เด็กชายชนะพล  สีแพน
9. นางสาวชลธิชา  มาลาม
10. นางสาวณัฐทิกา  พนมนันทวัฒน์
11. นางสาวณัฐพร  เรือนจันทร์
12. นางสาวธิดารัตน์  ประทุมตรี
13. เด็กชายนันทวัฒน์  ป้องศิลา
14. นายประเสริฐ  ปุริมายะตา
15. นางสาวปราถนา  กัลยาลือ
16. นายพิทักษ์  จันทศิลป์
17. นายพีรพล  บำรุง
18. นายยงยุทธ  ปะตาทะยัง
19. นางสาววงนิภา  หอมเชย
20. นางสาววรารัตน์  หวลโคกสูง
21. นางสาววิลัยวรรณ  ณะสีแสง
22. นางสาวศราญรัตน์  ปาปะโน
23. นางสาวศิริรัตน์  ปะการะโต
24. นางสาวศิริรัตน์  เที่ยงโยธา
25. นายสันติ  จำเริญดี
26. นางสาวอนุธิดา  กองทองนอก
27. นายอภิศาสตร์  ปุเรทะตัง
28. นายอรรณนพ  ปะสาวะนัง
29. นางสาวอริสา  อันพิมพา
30. นางสาวเมธาวี  ทองดวง
 
1. นางสาวกุลนาถ  ประทุมเทา
2. นายจำรัส  ปะทังวา
3. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
4. นายธีรพงษ์  อันชื่น
5. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
6. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
7. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. เด็กชายจักรพงษ์  บรรยงค์
2. เด็กชายบุญตา  วิสาสุง
3. เด็กชายสันติสุข  ทูลธรรม
 
1. นายไวกูณฐ์  วงศกรรัชตะ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  ครองสิงห์
2. นายประชารัฐ  กมล
3. นายสิทธิประชา  สาทองขาว
 
1. นายพูนสุข  เหลี่ยมสิงขร
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายทนงศักดิ์  ไชยโม
2. นายพงศธร  แสงโพธิ์ดา
3. นายยุทธนา  แสนหล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ปักกาเวสา
2. นางสุลาวัลย์  ปักกาเวสา
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐดนัย  ไชยชาติ
2. นายพงษ์เพชร  ประโหมด
3. นายอนุชิต  อุตรัตน์
 
1. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
2. นายสุจินต์  ทิพย์วงศา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธนกร  พินิจมนตรี
2. นายพงษ์พัฒน์  ภูมรินทร์
3. นายวีรพล  จันทร์ภักดิ์
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ไปด้วย
2. เด็กหญิงอภัสนันท์  นนทะศรี
3. เด็กชายอรรคเดช  ปะวันจะ
 
1. นายวสันต์  อันทะไชย
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวจิราภรณ์  กาบทุม
2. นางสาวพรพิมล  พลสงคราม
 
1. นางเนตรนภาพร  มงคลพิศ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายดิษฐพล  อำพินธ์
2. นายวิทยา  ประนัดโส
3. นายไพรวัลย์  ลินทอง
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนริศรา  ประกอบนัน
2. นางสาววิรัญญา  อรัญนารถ
3. นางสาวสุภาพร  ดีประวี
 
1. นายพลาชัย  ภูมิภักดิ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หนองสูง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปะนัดถา
 
1. นายบัวภา  มะกา
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  สิทธิดา
2. นายภาณุพงศ์  โฮมแพน
3. นายมงคล  โสพันโต
4. นางสาวสุพัตรา  ใจสงบ
 
1. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
2. นายสุจินต์  ทิพย์วงศา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายคณิต  โคธิเสน
2. นางสาวจรัญญา  เลิศวิลัย
3. นางสาวปาริชาติ  ราชโสม
4. นางสาวปิยวรรณ  มูลศรีสุข
5. นางสาวศยามล  รุดวงษา
6. นางสาวอรวรรณ  นิมิตไธสง
 
1. นายสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนุชรีพร  เมฆขุนทด
2. เด็กหญิงปนิดา  รัดพรม
3. เด็กหญิงพัชมณฑ์  เวศไพรศาลศิลป์
4. นายพัชระ  สังฆมณี
5. นางสาวมินตรา  บุตรมาตร
6. นางสาววรรณภา  ทองจันทร์
 
1. นางยุวดี  กันทา
2. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายศัตรา  สุทธิประภา
2. เด็กชายสุรราชย์  สุชาติพงศ์
 
1. นายบัวภา  มะกา
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  โพธิ์รินทร์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เหล็กชื่น
3. เด็กหญิงสุวิภาภรณ์  ดารากรณ์
 
1. นางสุกัญญา  ภู่ระยับ
2. นางเฉลา  ทามแก้ว
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายสราวุธ  จินดาแป้น
2. นายเอกพล  เสือนิน
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  ทองใบ
2. นายอัษฎาวุธ  บุญเกิด
3. นายเจนวิทย์  เจริญรัมย์
 
1. นางพรพิศมัย  บุญญะ
2. นางสุชานันท์  เวียงคำ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หลงสอน
2. เด็กชายภัทรสิทธิ์  ลอมไธสง
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นางหฤทัย  วงศ์ช่าง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายจีรเดช  สมเพ็ชร
2. เด็กชายชิษณุพงค์  คำพระ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์คำ
 
1. นางพรพิศมัย  บุญญา
2. นายสมพงษ์  บุญญา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนพเดือน  มาสุ่ม
2. นายสุริยา  สีหอมกลิ่น
3. นางสาวอุบลวรรณ  อุทธาหรณ์
 
1. นางปลิวทอง  ทิมาสาร
2. นางภูมรี  ทิพย์ปัญญาวุฒิ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงมาริษา  ชัยโพชน์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุตะกะ
3. เด็กหญิงอภินันท์  ผ่านแผ้ว
 
1. นางนรนาถ  สืบสำราญ
2. นายอนุชิต  ภวภูตานนท์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายปภัช  ลดาวัลย์
2. นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก
3. นายสวิตต์  โคตรสีเขียว
 
1. นายกรวุช  ถิระชัยคณากุล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  เสียงใส
2. เด็กหญิงวรรณิดา  คนเพียร
 
1. นายบัวภา  มะกา
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ป้องปัดชา
2. เด็กหญิงอรอรงค์  แทนดอน
3. เด็กหญิงไพรัตน์  ทวยลี
 
1. นางสาวสุนิษา  บัวดง
2. นางสาวเกศรินทร์  ปะสาวะกัง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวมาลินี  รินนอก
2. นางสาวอภิญญา  นวลมิตร
3. นางสาวอรพรรณ  อินทรโคตร
 
1. นางสมปอง  จันทะมาตย์
2. นางอภิรดี  เป้าน้อย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนภัสสร  จุลโพธิ์
2. เด็กหญิงลัทธพร  ชาวแขก
3. นางสาวเบญญาภา  ปัดถามัง
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ลุนดาพร
2. นางสาวชุตินันท์  ปัตตาเนย์
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวดวิษิยา  รัชโพธิ์
2. นางสาววราภรณ์  ซุยโพธิ์น้อย
3. นางสาวศรัทธาทิพย์  ศรีสังข์
 
1. นางประไพพรรณ  โชติธนารัชก์กุล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายภาสกร  ธนูสา
2. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงศรัณย์ธร  อรรถโยโค
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายภานุพงศ์  บัวรัตน์
2. นายราชศักดิ์  ประชายกา
3. นางสาวหฤทัย  สมภักดี
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิดาภา  ปัตตานัง
2. นายจิรภัทร  โคตรุฉิน
 
1. นายบัวภา  มะกา
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวขวัญชนก  ศรีสมพงษ์
2. นายนิติธรรม  บุ้งทอง
 
1. นายบัวภา  มะกา
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายดวงอำนาจ  ไชยสิทธิ์
2. นายนัทธวัฒน์  สีเรืองพันธุ์
3. นายอรุชา  ขันอุทา
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนฤมล  หิตะยะโส
2. นางสาวพันธกานต์  ป้องขวาเลา
3. นายศุภกิตติ์  วิเศษรินทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายศรวุธ  บูรพิมพ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายจิรวัฒน์  ตุ่นยอด
2. นางสาวรุจิฬา  เพียรอดวงษ์
 
1. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง
2. นางปิยนาถ  ภิบาลจอมมี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายศุภกร  นางสีคุณ
2. นายสิทธิประชา  สาทองขาว
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
135 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีพงษ์
 
1. MissMa Retsel Faye  Escalona
 
136 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายอรรถกร  วรรณเวช
 
1. นายชนะชัย  พรดอนก่อ
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพรกนก  จันโทสุทธิ์
 
1. นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายนิมิต  กุมวาปี
 
1. Mr.Antonio Agudo  Sugoy
 
139 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวสุภาพร  ทุไธสง
 
1. นางปรีชาภรณ์  อาณารัตน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณิชาภัทร  รัตนติสร้อย
 
1. นางสาวขนิษฐา  อิ่มสำอางค์
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวพัทธนันท์  ลาธิโน
 
1. นางสาววิภารัตน์  โยธา
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวสหรักษ์  จันทรักษ์
 
1. นางพรพิศ  คุตไชยกุล
 
143 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายจิตรทิวัส  สาตาธิคุณ
2. เด็กหญิงสิรินันท์  ยิ่งยง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปะนะโท
4. เด็กหญิงอรวรา  พิมพะปะตัง
5. เด็กชายอัครพล  จันทราช
 
1. นางสาวอัทธนีย์  สัมพันธ์
2. นางอินทิรา  ศรีสว่าง
 
144 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวดาราตรี  โยประทุม
2. นายธีรวุฒิ  ลามณี
3. นางสาวรัตนากร  เทศนิติกุล
4. นายศักดิ์สิทธิ์  พรสวรรค์
5. นางสาวอภิญญา  สีเสน
 
1. Mr.Gelito   D.L. Rodriguez
2. นางสาวนันทพร  วรรณศรี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายวริศ  จอดนอก
 
1. MissLin Lin  Yun
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญฐิมา  สาสีดา
 
1. นางสาวทัศนีย์  นนตะสี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายฉัตรมงคล  บุญโฮม
2. นายทระนง  วิทยา
3. นายนนทวัฒน์  โสพันธ์
4. นายพิสุทธิ์  สีโพธิ์ทา
5. นายพีรพัฒน์  ทุมแสน
6. นายวีรยุทธ  ศักดิ์คำดวง
7. นายศักดิ์สิทธิ์  จำปาชื่น
8. นายเมธากรณ์  แคนน้ำ
 
1. นายประดิษฐ์  มูลตรีประถม
2. นายปัญญา  วันชา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  เปรมศรี
2. นายธิติพล  อาระหัง
3. นายมนัสพงษ์  ชาวหนอง
4. นายลิขิต  ปัสสาชินนัง
5. นายสุริยา  คำตา
6. นายอชิระ  จรรยา
 
1. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
2. นายทองใบ  ปะวะเส
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา   ปินะสา
2. นางสาวขนิษฐา   ทับหัวหนอง
3. นางสาวปราณี   ป้ำกระโทก
4. นายพีรวัส   โสภณอดิศัย
5. นางสาวรัศมี   พูลรัตน์
6. นางสาววรารัตน์   กงเกตุ
7. นางสาวสุดารัตน์   แม้นศรลา
8. นางสาวสุรีภรณ์   เสาอีง้อง
9. นางสาวเกวรินทร์   ดงเทียมสี
10. นางสาวเพชรรดา   โยธาภักดี
 
1. นายคุณากร  ศรีธรณ์
2. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
3. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพลินใจ
2. เด็กหญิงชุติมา  สีหาบุญมาก
3. เด็กหญิงปิยภัสสร์  ทิมาสาร
4. เด็กหญิงพันวษา  ศรีสถิต
5. เด็กหญิงภูริดา  ปัจจัยเก
 
1. นายดำรงค์  จอมศรีกระยอม
2. นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวชฎาทร  พลศรี
2. นายทรงพล  เละละ
3. นางสาวนันธิญา  เวสา
4. นายพัฒนพงษ์  ปาระสิน
5. นายสุรัตน์  เสนามาตย์
 
1. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
2. นางสาวสมจิตร  สุทธินันท์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  มะสีผา
2. เด็กชายธนปกรณ์  จันทะสอน
3. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วกาเหรียญ
 
1. สิบเอกดุสิต  สิงห์คะนอง
2. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวชลธิชา  รักษาภักดี
2. นางสาวชลธิชา  ชาวบ้านใน
3. นายทรงวุฒิ  สีหาบุตรโต
 
1. นางสุกัลยา  จุฬุวรรณ
2. นางสุมามาลย์  โสดา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยอดสะเทิน
2. เด็กชายวรายุส  วรเชษฐ์
 
1. นางสาวมนทิรา  สุวรรณพันธ์
2. นางวัฒนา  ปะกิระตา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวสุปรียา  ศรีวิเศษ
 
1. นางวัฒนา  ปะกิระตา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายปรเมศวร์  ปะมาลา
2. เด็กชายมงคล  สุวรรณขันธ์
 
1. นายธนบดี  สีขาวอ่อน
2. นายนิยันตร์  ถาแสง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นางสาวศิริพิมพ์  ใจเที่ยง
 
1. นางพรายนภา  ปินะเก
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัทมาพร  เทียงดาห์
2. เด็กหญิงพิรยา  ยศคำลือ
 
1. นายวิฑูรย์  สีชัยปัญหา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวปาริมา  ทิ้งเสน
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีสารคาม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทะนันท์
 
1. นางเพียร  ประจันศรี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายยศกร  นาคเกิด
 
1. นายวรศิลป์  อักกะมานัง
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายทินวัฒน์  เสถียรเขต
 
1. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ