รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  กระฐินเทศ
 
1. นางสาวอำนวย  นันทะเสน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวรุจเรศ  ทศโยเคน
 
1. นางสุภาพ   ทองนุช
 
3 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนกิจ    ฤทธิ์ศรี
 
1. นางวราลี   นิลนนท์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิตรา   อรทัย
 
1. นางรัตนาภา    เรืองวิเศษ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชนากานต์    จันทะพัด
 
1. นางสุรีพรรณ    ชูประทีป
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวเพียงเพ็ญ  ศรีวิเศษ
 
1. นางศิริวรรณ   รัตนพันธุ์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายเอกดนัย   อันปัญญา
 
1. นางจงใจ   สัตยธีรานนท์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาววาสนา   ศรีเทพ
 
1. นางสาวพยอม  แก้วโยธา
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   ทองยศ
2. เด็กหญิงภัคจีรา   โพธิพรณ์
 
1. นางสาวรวีวรรณ   วงศ์ดวงจันทร์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจริยา   เหล่าพร
2. นางสาวเกษวลี  ศรีมุงคุณ
 
1. นางวาสนา   สำราญพัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์   อุทัยประดิษฐ์
 
1. นางจิรัชยา   ปวงปะชัง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายพีรพัฒน์  เชาวนประเสริฐ
 
1. นายพนมพงศ์  สุวรรณสิงห์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันทิมา   ปางลิลาศ
2. เด็กหญิงบุษยาพร   สมอุดร
3. เด็กหญิงอรปรียา  มาวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล   ศรีโพธิ์ผา
2. นางสาวศุภวรรณ   โคตรท่าน
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   โยปัดทุม
2. นางสาวกาญจนาวดี  สูงเนิน
3. นายนัธทวัฒน์  อุราแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์   จันทมนตรี
2. นางสุดารักษ์   นรินทร์รัมย์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติกา   เดชยศดี
2. เด็กหญิงสมใจ   อุปแสน
 
1. นายชัชวาล   ศรีโพธิ์ผา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายพงศกร   คุณาสิทธิ์
2. นายพีระพงษ์   พุทธวงศ์
 
1. นางวชิราภรณ์   กุดแถลง
2. นายศุภชัย   ราชมนเฑียร
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงศุภัสรา  วิเศษรินทอง
 
1. นายธนิกพนธ์  เชื้อแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวขนิษฐา   จันทร์สวยดี
 
1. นายวัลลภ  คำแท่ง
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกฤต   สาลี
2. เด็กชายณัฐวุธ   สุวรรณหาร
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ไชยคำภา
 
1. นางพงษ์ลดา   กาญจนปภากูล
2. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกาญจนา   จันทร์สวยดี
2. นางสาวธัญจิรา    หงษ์ศรี
3. นายโสภณ   บุตรชา
 
1. นายประดิษฐ์    ศรีภูโรจน์
2. นางวิระวรรณ    เจริญศักดิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรกมล   อาสนาทิพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เบี่ยงสันเทียะ
3. เด็กหญิงสริตา   พฤกษ์อุดม
 
1. นางขจรศรี  กันทรมงคล
2. นางอารีวรรณ    ธาตุดี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวปรียาพร    สายสะแกราช
2. นางสาวมนัสยา    เรืองทิพย์
3. นางสาวเพ็ญภัสสร    ดาแร่
 
1. นายสุทัศน์  วีระกิตตินันทน์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขันถม
2. เด็กหญิงนฤกานต์  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  มาศงามเมือง
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภูทองขาว
2. นายพิกุล  พรมสาเพชร
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวจริญา   น้อยประชา
2. นายชุติพันธ์   ชุมฝาง
3. นางสาวณัฐณิชา   แซ่เลา
 
1. นายพัฒนวงศ์   ดอกไม้
2. นายมงคลเดช  วรรณะปะเก
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิญา   คำหารพล
2. เด็กหญิงปริญาภรณ์  ปริปุณณะ
3. เด็กหญิงปิติธิดา   จันทร์แทน
 
1. นางสาวอรอุมา   ศรีสารคาม
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐกิตติ์   ศิริอามาตย์
2. นางสาววาสนา   รัตนเทวะเนตร
3. นายเก่งวิทย์   พระนุรักษ์
 
1. นายธนาธิป   พันธ์โหมด
2. นางสาวรัศมี   เทียมแสง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   หาพรม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    แก้วอุดม
 
1. นางประสพพร   อันบุรี
2. นายสถาพร    ภูผาใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายธนภัทร  ศรีโคตร
2. นายภานุพงษ์  ศรพลธรรม์
 
1. นายบรรลุ  สุขุนา
2. นายพยุงศักดิ์  ทัพโยธา
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายชนะ  กันฝา
2. เด็กชายสติยา  บัวเกษ
 
1. นายจำรูญ   แก้วโพธิ์
2. นายเกรียงศักดิ์   บุรีมาตร์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายดนุนัย   รักษาภักดี
2. เด็กชายอรรถพล   เขียวประเสริฐ
 
1. นางสาวประภาวรินทร์   ศรีแสง
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายพรเทพ   ดีโม้
2. นายศรสิช  แก้วไชย
3. นายโอภาส   ทองใบ
 
1. นายณัฐพล   ยศดา
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายพรเทพ  ดีโม้
2. นายศรสิช  แก้วไชย
3. นายโอภาส  ทองใบ
 
1. นางสาววัลภา   โล่วันทา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทองมี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไกวาสัง
3. เด็กหญิงจุฑาพร   ประทุมชัย
4. เด็กหญิงนุสรา  ทรัพย์ถารีย์
5. เด็กหญิงรณัสถ์ชนก  พวงนิล
 
1. นางทองใบ   ลาบุตร
2. นางประภาพร   ประสงค์ศิลป์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจินตปาตี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวณิชาภัทร  จันณรงค์
3. นางสาวธนพร   อนุเวช
4. นายธัญพิสิษฐ์   อุตรี
5. นางสาวบุญญาลักษณ์  ภวภูตานนท์
 
1. นายขวัญชัย   ขันสาลี
2. นางนวลละดา   นนสีลาด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์   บุญหล้า
2. เด็กหญิงภสินี    ไชยราช
3. เด็กหญิงรัตติยา   คำภูจูม
4. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วตา
5. เด็กหญิงอรยา    เหล่าบุตรสา
 
1. นางจิรพันธ์   ไชยพิเดช
2. นางสาวพรรณี  ศรีเคนขันธ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายชิตณรงค์   ไชยภักดี
2. นางสาวนิรมล   ทุมากรณ์
3. นางสาวศิริรัตน์  ศรีพล
4. นางสาวเพิ่มพร  วรจักร์
5. นางสาวเสาวลักษณ์   ภาแกดำ
 
1. นางทักษิณา    เจริญศักดิ์
2. นางอรวรรณ    สร้อยคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกรองแก้ว   ตั้งปัญญากุล
2. นายณัฐดนัย    ภัทรโสภสกุล
3. นายวรพจน์  วัตถุสินธ์
4. นายวุฒิกร  ภิรมย์
5. นายวุติวร    ภิรมย์
 
1. นางนรินทร์   ศิรินุวัฒน์
2. นายวรยุทร  จันทมูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายกฤติพงษ์  ทศมาส
2. นางสาวกัญชลิกา   เทือกเทพ
3. นางสาวจิราพร  สีสงัด
4. นายชัยวรุฒ  ศรีโคตร
5. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ลาด
6. นางสาวนริศรักษ์   วรรณธิ
7. นางสาวประกายนนท์   หมั่นการ
8. นางสาวปรียาพร   แก้ววิชัย
9. นางสาวภัทราวดี   มังคลเสถียร
10. นางสาวรัถยา   งาคม
11. นายราชสมบัติ   โนนกลาง
12. นางสาวละอองดาว  ราชโคตร
13. นายวรุฒ  หงสาอ่อน
14. นายศรัณภัทร์  อุทัยแสน
15. นางสาวศศิธร   จันทร์ลาด
16. นางสาวสุดารัตน์   มีศรี
17. นายสุวิชา   มหารส
18. นายอนุชา  จันทะสาน
19. นางสาวอาริษา   ไมตรีแพน
 
1. นายมิตรชัย  แถวพินิจ
2. นางรินทร์นภา   วงชารี
3. นางสายสุรางค์   ทัพขวา
4. นายเฉลียว   อรรถโยโค
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์   อนุเวช
2. นายณัฐพงศ์  สลับทอง
3. นายธีรภัทร   สิทธิวายุพัฒน์
4. นายปฏิจักร   พันธ์สมบัติ
5. นายปิยะวัฒน์   อุปฮาต
6. นายปุรเชษฐ์  พินเทส
7. นายพงศกร  พิทักษ์ชาติ
8. นางสาวพัชรมัย  พรรณะ
9. นางสาวพิชญานี   สืบต่างใจ
10. นางสาวภิชญดา   ประวารณะ
11. นายวชิระ  ป้อมชัย
12. นายวิทวัส   ศรีเกษ
13. นายวิศรุต  บำรุง
14. นายวิสุทธิพงษ์  หิตายะธนกิจ
15. นางสาวศิริลักษณ์  อันสา
16. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริ
17. นายอดิรุจ  ทองชั้น
18. นางสาวอุสุมา   พันธ์ธระณี
19. นายเกียรติศักดิ์  อนันต์เอื้อ
20. นายเจษฎา  อุตพงษ์
 
1. นายวีรศักดิ์  รักสุทธี
2. นางอนุช  พลลาภ
3. นางเกศินี  กิจสาลี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงสเริงรมย์  ยมศรีเคน
 
1. นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวฐิติพร   อันทะแสง
 
1. นางกมลวรรณ    ดวงอ่อนนาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงภามินี  มูลศรีแก้ว
2. เด็กชายอนันตโชค   รักธัญญะการ
 
1. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
2. นางศุภนุช   คงถวิลวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพร่างเพชร   ศิริอำนาจ
2. นายเกรียงไกร   ทับชา
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวฐิจิกานต์   ภักดิ์สอนิสิทธิ์
2. นางสาวณัฐริกา   ฟองอ่อน
3. นายธนวัฒน์   เทียงดี
4. นางสาวปภัสรา   สิงห์สุวรรณ
5. นายพงศกร   ประพันธมิตร
6. นางสาววัชราภรณ์   ศรีลางค์
7. นายวิทยา   บุญหล้า
8. นางสาวสลาลี   สีขวาพา
9. นายสิทธิชัย   สิงห์สุวรรณ
10. นายอาณัติ   คำสิงห์
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางอนุช   พลลาภ
3. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  พลสีขาว
2. นางสาวปิยมาศ   ชุมกว้าง
3. นางสาวพัชรี   มะปะโพธิ์
4. นางสาวฤทัยรัตน์   ศรัทธาคลัง
5. นางสาวลลิตา   คำศรี
6. นางสาววิไลพร   ศรัทธาคลัง
7. นางสาวศศิธร   รอดพิบัติ
8. นางสาวสาริกา   ดียิ่ง
9. นางสาวสุชาดา   สีนนเฮือง
10. นางสาวสุดารัตน์   มะปะเข
11. นางสาวสุประวีณ์   จันทร์คำ
12. นางสาวสุภาวดี   นามคำมี
13. นางสาวอารยา   หงษ์คำ
14. นางสาวเกษศิรินทร์   ศิริมนตรี
15. นางสาวเพ็ญวิภา  ปุรำภะกา
 
1. นายจิระศักดิ์   มาบุญธรรม
2. นายทินกร   รังรส
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   กึกก้อง
2. เด็กหญิงนิจพร   ไชนะรา
3. เด็กหญิงภัทราพร   หิรัญรัตน์
 
1. นางสุจินดา   ขำดำรงเกียรติ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวบุญธนา  โพธิ์สิงห์
2. นางสาวศริญญา  น้อยตรีมูล
3. นางสาวสุดารัตน์   จะกัลยา
 
1. นางกฤตยา   ปาปะไพ
2. นายศุภชัย    วิจิตรเจริญ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงผกากรอง   เติมจิตต์
2. เด็กหญิงอรปรียา   ศรีหวัง
 
1. นายพงศักดิ์   ทศดร
2. นางรำไพ   โลมโคกสูง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วกันยา
2. นางสาวสุภาพร   จันทร์คลัง
 
1. นายประเสริฐ   คลังแสง
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   บุญหลัง
2. เด็กชายธีรนัย  ทดคุย
3. เด็กชายภานุพงษ์  กินารักษ์
 
1. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิดาภา    ผลสวิง
2. นางสาวภัคจิรา  พรรณพราว
3. นายอรรคพล  มาตะพัตร์
 
1. นายวรยุทธ   จันทมูล
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงไอลดา   รักภักดี
 
1. นางสาวลัดดา   ตันสังวรณ์
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   ปทุมทิพย์
 
1. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์   ตันสังวรณ์
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. เด็กชายวันชัย   อุ่นดา
 
1. นางสาวศิรประภา   พิลาโสภา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายอานนท์   มะหัด
 
1. นายบุญมี   ผิวเงิน
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตชยา   ขจรไชยา
 
1. นางปราณี   สูงเนิน
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายวัชราวุฒิ   สุทธิประภา
 
1. นางปราณี   สูงเนิน
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชบุญโย
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางคัคนางค์   รองหานาม
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล   ศรีสารคาม
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา   นนยะโส
 
1. นางสาวลัดดา  ต้นสังวรณ์
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายภพธร  วานิช
2. เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วกันยา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุปัตคำ
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายขจรศักดิ์   จันทร์โฮง
2. นายคมกริช   ช่ำปะณี
3. นายอภิวัฒน์   หารัญดา
 
1. นายสุรเนตร   รังเสนา
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธัญจิรา   ผังดี
 
1. นายภูวนาถ   ภูนาเหนือ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวธาณีนุช   ศรีกะสอน
 
1. นายวุฒิภัทร   วงศ์แก้ว
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันปาน
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
66 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายนคเรศ  ขัตติยนนท์
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวีรภัทรา   แก้ววิเศษ
 
1. นายภูวนาถ   ภูนาเหนือ
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์แก้ว
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
69 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนนทชัย   อามาตย์มนตรี
 
1. นางนาตยา   นาศรีเคน
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายธนภัทร  ชลารักษ์
 
 
71 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวนา  พาบุ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
72 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวปรียาภรณ์   จัตุชัย
 
1. นายวุฒิภัทร   วงศ์แก้ว
 
73 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราสี  วิไลแก้ว
 
1. นายวิสิษฐ์  สุขวิชัย
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวบงกช   อุปแสน
 
1. นายวุฒิภัทร   วงศ์แก้ว
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายธุรกิจ   แก้วเฮือง
 
1. นางณัชชา   ศรีเศรษฐา
 
76 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงศ์   พันชะคาม
2. เด็กชายนคเรศ  ขัตติยะนนท์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงไชย
4. เด็กหญิงพรพิมพ์ศิริ  พิมพ์ศรี
5. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองวิเศษ
6. เด็กหญิงวราพร  อุตริ
7. นางสาววรุณยุพร   แก้วสง่า
8. เด็กหญิงศศิกานต์  นนทวงศ์
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หงษ์สุวรรณ
10. เด็กชายสุทธิโชค  หิรัตพรม
11. เด็กหญิงอภิชญา   จันทร์แก้ว
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมจะโป๊ะ
13. เด็กหญิงอรวรรณ  ไวมาตร
14. เด็กชายเจษฎากรณ์   จันปาน
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บูรณะ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
2. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
77 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกนิษฐา    ศาลาผาย
2. เด็กหญิงกฤตติกา  จะกัลยา
3. นางสาวกัญญาวีร์  พิมพิสนธิ์
4. นางสาวจันจิรา  สมสีรา
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  คุณะดิลก
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ทับคำมูล
7. นายจุมพล    เขม้นการ
8. นางสาวฐิติพร    อันทะแสง
9. นางสาวณัฐฌา   แหมโส
10. นางสาวณัฐญา   ศรีละลานแสง
11. นางสาวณัฐญา  ศรีละลานแสง
12. นายณัฐสิทธิ์   บุญมา
13. เด็กหญิงทิพวรรณ   ตาไข
14. นางสาวธารทิพย์   ทิพย์บุญผล
15. นายนัฐพงษ์   วงศ์จำปา
16. นายปฏิพัทธ์   ชินสอน
17. เด็กหญิงปิณฑิรา  อุทัยสา
18. เด็กหญิงพณิดา  มีสุข
19. นายพลวัฒน์   เทพบุรี
20. นายภานุพันธ์   ธรรมรักษ์
21. นายลิตติชัย  จันทะเลิศ
22. นางสาววรางค์รัตน์   ฤทธิถาพรม
23. นายวีรยุทธ์   ทวยจันทร์
24. นางสาวศิริรัตน์  ยอดเท็ง
25. นายศุภโชค    สายหลง
26. นายสิงหบดี    ตันเสดี
27. นายสิทธิชัย  โพธิ์ขี
28. นางสาวสุพัตรา   ศรีทอง
29. นายสุวัฒน์   ทองภู
30. เด็กหญิงหทัยภัทร  เศษรักษา
31. นางสาวหทัยรัตน์    เกษโสภา
32. นายอดิศักดิ์   แก้วทะชาติ
33. เด็กหญิงอรญา  วันดี
34. นายอรรคพล   มาตะพัตร์
35. นายอัศวนนท์   สมสา
36. นางสาวอารีรัตน์   ไชยโสดา
37. เด็กหญิงเดือนฉาย   อโนราช
 
1. นางกฤษณา  เสนาวงษ์
2. นางชวนพิศ    เหมพนม
3. นางนาตยา   นาศรีเคน
4. นางปิยนุช  ดาทอง
5. นายวรพงศ์   เสรีรัตน์
6. นายวรยุทธ   จันทมูล
7. นายเชษฐา   ผาจันทา
8. นางเรไร   สุปัญบุตร
 
78 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายกรกฏ    บุษบง
2. นางสาวกรรณิการ์    เพ็ชรใส
3. นางสาวกรรณิการ์   เจนการ
4. นางสาวกอร์ปกานต์    กาศเกษม
5. นายกิติพศ    พรหมพันใจ
6. นายคุณากร   ล้ำเหลือ
7. นายณัฐณรงค์   ทศแก้ว
8. นายทวีศักดิ์    รัตรองใต้
9. นางสาวธนิษฐา   พุ่มพยอม
10. นางสาวนฤมล   พรหมชาติ
11. นางสาวนิวิมนต์    ภูยอด
12. นายปิยราช   พันตะคุ
13. นายพงศกร   เค้าแคน
14. นางสาวพัชรา    สุเสนา
15. นางสาวพิชญาดา   ดวงจันทร์โชติ
16. นางสาวพิไลวรรณ  วิแสง
17. นายยุรนันท์   สุขเกษม
18. นางสาวรังสินี   ขุนเลศ
19. เด็กหญิงวราพร   อุตริ
20. นางสาววราภรณ์   เทียงดี
21. นายวัฒนา    ทัดวงษ์
22. นายวีระศักดิ์   ศรีน้อย
23. นายศราวุธ   ศรีหวัง
24. นางสาวสุดปรารถนา   เที่ยงนา
25. นางสาวสุดารัตน์   ศรีคงเพชร
26. นายสุริยา   ศรีอินทร์
27. นางสาวสไบทิพย์   วงเวียน
28. นายอธิเบศร์   ประวะเน
29. นายอนุสรณ์    มะลัยจันทร์
30. นายอิทธิพล    เรืองสา
31. เด็กหญิงเกศรา    เทียงนา
32. เด็กหญิงเบญจวรรณ    บูรณะ
33. เด็กหญิงเรนุกา   บุษบง
 
1. นายดนัย    ยิ้มอินทร์
2. นายทรงศักดิ์    สุขบรรเทิง
3. นายบรรลุ    สุขุนา
4. นางวันเพ็ญ    มูลดี
5. นายสาคร    คำสี
6. นายอรรคเดช    สาลาด
7. นางสาวเกวลิน   เปลวเฟื่อง
8. นายเสกสิทธิ์    สังฆะมณี
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์   ทัดวงษ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายเทิดพงษ์   ปุ้งไชย
 
1. นายวิสิษฐ์   สุขวิชัย
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงอุมาวดี  เกิดศรีทอง
 
1. นางอิสสราพร  ตั้งตระกูล
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาววราภรณ์  เที่ยงดี
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร   อันพันลำ
 
1. นางสุภาวดี   วิชาไชย
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายณัฐณรงค์   ทศแก้ว
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรา   สุเสนา
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายรัฐศาสตร์    บุตรวงศ์
 
1. นางนิชนันท์  สุนทรโรจน์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายอัษฎาวุธ  หินกลาง
 
1. นางนิชนันท์  สุนทรโรจน์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายฐิติวัฒน์   รัตนวิศ
 
1. นายวรพงศ์  เสรีรัตน์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายณัฐณรงค์   ทศแก้ว
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทศช่วย
 
1. นางนิชนันท์  สุนทรโรจน์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรา   สุเสนา
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงดวงหทัย  เศษสุวรรณ
 
1. นายวรยุทธ   จันทมูล
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวมินตรา   ธูปน้ำคำ
 
1. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
94 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลญา   โพธิ์เรือน
2. เด็กหญิงกรวินท์   มีนาสันติรักษ์
3. เด็กหญิงกาญจนา   ชัยชนะ
4. เด็กหญิงกิติยา   ผาสุขสม
5. เด็กชายคุณากร   ล้ำเหลือ
6. เด็กหญิงจริยาพร   รัตหน
7. เด็กหญิงจิราลักษณ์   วิแสง
8. เด็กชายจีระศักดิ์   สัพจารย์
9. เด็กชายชาญวิทย์   สมสีไสย
10. เด็กชายฐนันด์รรัตน์   จันทร์ศรี
11. เด็กชายตะวัน   คิมเมล์
12. เด็กชายพงษ์เดช   เรืองไตรนาถ
13. เด็กหญิงพรรณภา  ขันรักษา
14. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ศรีน้อย
15. เด็กหญิงพิสมัย   ไชยเสนา
16. เด็กชายมงคล   ประทุมตะ
17. เด็กชายยุรนันท์   สุขเกษม
18. เด็กหญิงวราพร   อุตริ
19. เด็กชายวศินสรรพ์   นามเทพ
20. เด็กหญิงวิศัลยา   โอษฐ์ยิ้มพราย
21. เด็กชายวีรศักดิ์   อ่อนน้อย
22. เด็กชายศตพล   ปิยะบงการ
23. เด็กชายศราวุธ   ศรีหวัง
24. เด็กหญิงสุรีรัตน์   นามมุงคุณ
25. เด็กหญิงหฤทัย   หาสุข
26. เด็กชายอธิเบศร์   ประวะเน
27. เด็กชายอนุชิต  โยอาศรี
28. เด็กหญิงอพินญา   จุลลี
29. เด็กหญิงอภิญญา   โพธิน
30. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
31. เด็กชายอิทธิกร   จันทราศรี
32. เด็กหญิงอินธิภร   แก้วเมือง
33. เด็กหญิงเกศรา   เทียงนา
34. เด็กชายเดชานนท์   ชุมพล
35. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บูรณะ
36. เด็กหญิงเรนุกา   บุษบง
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สุขชารี
38. เด็กหญิงแพรวพร   ทำดี
 
1. นายกำจร   วัฒโน
2. นางกุลวดี   ผ่านจังหาร
3. นางคำพวน   ประสงค์สันต์
4. นางบาหยัน   ละดาวัลย์
5. นางสาวอารีวรรณ   ขัติยะวงษ์
6. นายอาวุธ   เครือแดง
7. นางเกศกนก   ธนกิจไพศาล
8. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
95 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์   เพ็ชรใส
2. นางสาวกรรณิการ์   เจนการ
3. นายกฤตนัย   โคตรสพล
4. นางสาวกฤษติรักษ์   อุ่นศิริ
5. นางสาวกอร์ปกานต์   กาศเกษ
6. นางสาวกัญญาณัฐ   คงเกิด
7. นางสาวกาญจนา   สอนกุล
8. นายกิติพศ  พรหมพันใจ
9. นายจิตรกร   ทศราช
10. นายณัฐณรงค์   ทศแก้ว
11. นายณัฐพล   ราชโคตร
12. นายทวีศักดิ์  รัตรองใต้
13. นางสาวธนิษฐา   พุ่มพยอม
14. นายธีทัต   อุ่นประเดิม
15. นายนันทพล   วงศ์ใหญ่
16. นางสาวบุญฑริก   สัวรัมย์
17. นายปฏิภาณ   โพธิ์ทอง
18. นายประวิทย์   ฉลาดเขียว
19. นายปิยราช   พันตะคุ
20. นายพงศกร   เค้าแคน
21. นางสาวพัชรา   สุเสนา
22. นางสาวพิชญาดา   ดวงจันทร์โชติ
23. นางสาวพิไลวรรณ   วิแสง
24. นางสาวมินตรา   ธูปน้ำคำ
25. นางสาวรังสินี   ขุนเลศ
26. นางสาวลำแพน   ชาแท่น
27. นายวัฒนา   โพธิ์หล้า
28. นายวิษณุเทพ   เหล่าสุโพธิ์
29. นายสรภพ   ชุมฝาง
30. นายสหรัฐ   นิรงบุตร
31. นางสาวสุดปรารถนา   เที่ยงนา
32. นางสาวสุดารัตน์   ศรีคงเพชร
33. นายสุรศักดิ์   สายหยุด
34. นายสุริยา   ศรีอินทร์
35. นายอนันตชัย   ทศน้อย
36. นายอนุสรณ์   มะลัยจันท
37. นายอิทธิพล   เรืองสา
38. นางสาวอินทุอร   ไมตรีแพน
39. นางสาวไบทิพย์   วงเวียน
40. นายไปรวิทย์   ชัยสิทธิ์
 
1. นายดนัย   ยิ้มอินทร์
2. นายบรรลุ   สุขุนา
3. นายพนมเทียน  ชมดง
4. นายพยุงศักดิ์   ทัพโยธา
5. นางสาววนิดา   นนฤาชา
6. นายวิทูลย์   สืบศรี
7. นางสุภาพร   อาสนาไชย
8. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
96 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพร  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงธิติยา   เจริญชัยศรี
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์   จุ้ยสกุล
4. เด็กชายภพธร   วานิช
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เต็มจิตต์
6. เด็กหญิงสุรีพร   พิมพันธ์
7. เด็กชายอิธิกร   จันทราศรี
8. เด็กชายเจษฎา  กุลาถาเน
 
1. นางวันเพ็ญ  มูลดี
2. นางสาวเกวลิน   เปลวเฟื่อง
 
97 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายกานต์นิธิ  ปะกิระคะ
2. นางสาวจีรภัทร  ชินศรี
3. นางสาวฐิติกรณ์  เนตรสงคราม
4. นางสาวธัญญาลักษณ์  ผังดี
5. นายภูมัย  วงศ์สนั่น
6. นายวัยวัฒน์  ชมภูพฤกษ์
7. นายอภิวัฒน์  กางเกตุ
8. นางสาวอินทิรา  จันทะเดช
 
1. นางสาวกิรณา    แป้นพุฒเย็น
2. นางสาวณิชวรรณ  ปานมาก
 
98 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศึกษา
2. เด็กหญิงนริศรา  โพธิวรรณ
3. เด็กหญิงภัทรมล  เดชมาลา
4. เด็กหญิงมาลาตี  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงรัตชดา  ค่ำติรัมย์
6. เด็กหญิงวรรษมน  หนองงู
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มาตรา
8. เด็กหญิงอรอนงค์  กาญจนพิมาย
 
1. นางฉัตรฉวี  พัสดุรีนนท์
2. นายนพฤทธิ์  ประสงค์สันต์
3. นายวิสิษฐ์  สุขวิชัย
 
99 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวณัฐวิตรา   จำปาลี
2. นางสาวดาริณี  เหล่าบุตรดี
3. นางสาวประทุมพร  สมงาม
4. นางสาวศศิธร  สิทธิชัย
5. นางสาวหัทยา   นนตรี
6. นางสาวแซริส   ฟารูค
 
1. นางนิชุตา   เทศาพรหม
2. นางอรุณศรี   ปะสังคะเต
 
100 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง   อินทิแสน
2. เด็กหญิงพรสวรรค์   ทองถวิล
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สุตมาตร
4. เด็กหญิงศศิธร   ดอกไม้
5. เด็กหญิงสุนิสา  นุฏตัง
6. เด็กหญิงเสาวณีย์   ไชยปัญหา
 
1. นางนิชุตา   เทศาพรหม
2. นางอรุณศรี   ปะสังคะเต
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวกนกพร   มิทราวงศ์
2. นางสาวณัฐธิดา  มาตเลิง
3. นางสาวณัฐมน  ราชสุวอ
4. นางสาวธัญจิรา  สอนบุญชู
5. นางสาวพิชยาพร   เสลานอก
6. นางสาวศิวพร   ศรีมาจันทร์
7. นางสาวสุดนภา  สุน้อยพรหม
8. นางสาวเปรมยุดา  เหมจันทึก
9. นางสาวเอื้อมพร   มาตสิงห์
 
1. นางสาวกิรณา   แป้นพุฒเย็น
2. นางสาวณิชวรรณ  ปานมาก
 
102 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายกานต์นิธิ  ปะกิระคะ
2. นางสาวจีรภัทร  ชินศรี
3. นางสาวฐิติกรณ์  เนตรสงคราม
4. นางสาวธัญญาลักษณ์  ผังดี
5. นางสาวปิยะพร  กางเกตุ
6. นางสาวปิยาภรณ์  สังขพัฒน์
7. นายภูมัย  วงศ์สนั่น
8. นางสาววีรภัทรา  กองเกิด
9. นายอภิวัฒน์  กางเกตุ
10. นางสาวอินทิรา  จันทะเดช
 
1. นางสาวกิรณา    แป้นพุฒเย็น
2. นางสาวณิชวรรณ  ปานมาก
 
103 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายบรรพต  ก่อสูงเนิน
2. นายรัฐการณ์  พงอุดทา
3. นายวัชรพงษ์  งามสีทา
4. นายอัษฎายุทธ  ธนาเดชาวัฒนกุล
5. นายไกรภพ  บำรุง
 
1. นายณรงค์  เสนาคำ
2. นายประเสริฐ  คลังแสง
 
104 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. นายวิศวะ   ธุระทำ
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงโปงลาง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  พลคำมาก
2. เด็กหญิงกาญจนา  ไปได้
3. เด็กหญิงกิตติมา  ทองกลาง
4. นายจิรนัน  อุปวงศ์
5. นางสาวชลธิชา  แดงแห่ง
6. นายชัยณรงค์  อรัญสุทธิ์
7. เด็กหญิงฐิติมา  ธรรมกุล
8. เด็กหญิงณัฐวดี  วันแก้ว
9. นายทองประสิทธิ์  ดำรงค์ทรัพย์
10. เด็กชายธนากรณ์  ลุนบัวบาน
11. นางสาวธิติยา  คำกอง
12. เด็กชายนนทชัย  ปัดคำ
13. เด็กชายนิติกร  ดวงมุลลี
14. เด็กหญิงบุษกร  แก้วอุดม
15. เด็กชายปริวัฒน์  โครตศรี
16. เด็กหญิงปาริชาติ  สิงห์สอง
17. เด็กหญิงพธิตา  ช่างยา
18. นางสาวรัชนีกร  คลองยุติ
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดำรงทรัพย์
20. เด็กหญิงวรรณภา  รุ่นมะรัง
21. เด็กหญิงวรรณา  วันแก้ว
22. นายวรุธ  นิรงค์บุตร
23. เด็กชายวโรดม  แทนไทย
24. นางสาวศิริพร  แสงหิรัญ
25. นางสาวศิริพร  อินธรรม
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมา
27. เด็กชายสงคราม  แคนอินทร์
28. เด็กหญิงสุรารักษ์  ทินช่วย
29. เด็กหญิงอมรา  กองตุ้น
30. เด็กชายเดชานนท์  ชุมพล
 
1. นายสาคร  คำสี
 
106 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายศตพร  บุษบง
 
1. นายทวี  พิมพ์สิน
 
107 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (พิณ) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เดชกวินเลิศ
 
1. นายทวี  พิมพ์สิน
 
108 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (แคน) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัยณรงค  อรัญสุทธิ์
 
1. นายสาคร  คำสี
 
109 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โหวด) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายพิชิตชัย  ปักโคลาพัง
 
1. นายทวี  พิมพ์สิน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายนันทพงศ์  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายนาวิน  แสนรัตน์
3. เด็กชายสุรศักดิ์   เทพสุรีย์
 
1. นายนริศ   ชินวิศวกร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. เด็กชายธนภัทร   ดงเสือ
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์   ทุ่งเสระพล
3. เด็กชายวีระศักดิ์   ธวิชัย
 
1. นางครองทรัพย์   สายสุวรรณ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายจิระพงษ์  คำมูล
2. นางสาวชัญญาภรณ์   คุณเศรษฐ์
3. นางสาวภัสราภา  พัฒนา
 
1. นางสาวสุพัตรา   พันเมศร์
2. นางสาวเกวลิน  เปลวเฟื่อง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล   พรมชาติ
2. นางสาวยุพา   ปะโพตัง
3. นางสาวระเบียบ   ฤทธิมาร
 
1. นายกำจร   วัฒโน
2. นายพิเชษฐ   ทัพโยธา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงกัลยา   ทับละคร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ตุ่ยสิมมา
3. นายหนึ่งฤทัย   กองมณี
 
1. นางสมพิศ   อรรคฮาตสี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายราชศักดิ์   ภูผาคุณ
2. เด็กชายวรรธนัย   โสมาภา
 
1. นายชาญยุทธ   สีเฉลียว
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ   บัวลาด
2. เด็กชายปณิธาน  อุตสารัมย์
3. เด็กชายยศวริศ   แก้วไผ่
 
1. นายบัญญัติ   คำประภา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัยชนะวุฒิ   อุปกา
2. นายสุจินดา   ฉัตรเงิน
3. นายเกียรติศักดิ์  ลอมโฮม
 
1. นางสาวจิระภา   ปะมา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. นางสาวยุภาพร  เจิมแสน
2. นายสุริยา  ชัยดี
3. นายอุดม  ค่าโค
 
1. นายธามปรุฬท์   บัวงาม
2. นายยุทธนา  นรสาร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   ชิดชมศรีจันทรา
2. เด็กหญิงวันทนา   พาบุ
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นายสมคิด   พันธ์สอาจ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชนาธิวัฒน์  นิ่มน้อย
2. นายธีรยุทธ  มัดจุปะ
3. นายวัชรพล  จันบัวลา
4. นายวิศรุต  เทียกสีบุญ
 
1. นางสาวอมรรักษ์   เทียงปา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวฐิติกานต์  เพียโคตรแก้ว
2. นางสาวณัฐกานต์  บุญสูตร
3. นางสาวระพีพัฒน์  แก้วไพฑูรย์
4. นางสาวรัชนี  วโรกาษ
5. นางสาวหทัยรัตน์  สอนซุน
6. นางสาวเกศศินี  อันปัญญา
 
1. นางการญจนา  ไชยเสนา
2. นางนิ่มอนงค์  อินทรักษ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. นางสาว กนกพร   ราษีใส
2. เด็กชาย กันตพัฒน์   แก้วพินิจ
3. นางสาว เกศรินทร์   พุ่มเกาะ
4. เด็กหญิงจติยาภรณ์   ใจภักดี
5. เด็กหญิงจีราวรรณ   สุตะพันธ์
6. เด็กหญิงชฎารัตน์   สอนตะคุ
 
1. นางดาหวัน   ชินณะวงศ์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธุวานนท์  เวียงสามร
2. เด็กชายราชศักดิ์  ภูผาคุณ
 
1. นายชาญยุทธ   สีเฉลียว
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตริน   วิเชียรโชติ
2. เด็กหญิงสุพนิดา   ปัตตังทานัง
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์   ซินช่วย
 
1. นางยุพาภรณ์   สุนทร
2. นางลักขณา   ศรีสารคาม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายชิติพัทธ์   อินทรสงเคราะห์
2. เด็กชายธนวัฒน์   โชติกิตติเสถียร
3. เด็กชายปฐมพงษ์   ธรรมวงษ์
 
1. นายบัญญัติ   คำประภา
2. นายพิทักษ์  อักษร
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธนดล   สุโพธิ์
2. นายภาสกร   ธนะโสภา
 
1. นายทักษิณพัฒน์   ศรีขวาชัย
2. นายบัญญัติ  คำประภา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวนันทกานต์    นันทเสน
2. นายวัชราวุธ    จิตระวัง
3. นางสาวสุทธินันต์  ไชยโคตร
 
1. นายเถลิงพล   วิมุกติพันธ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปกร   ทอดทอง
2. นายภูบดินทร์   นามวิจิตร
3. นายศิวาเมศร์   เมธิอิทธิกุลไพศาล
 
1. นายทักษิณพัฒน์  ศรีขวาชัย
2. นายบัญญัติ   คำประภา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดี   มะลาด
2. เด็กหญิงศศิธร   นงนุช
 
1. นางเนาวรัตน์   ปะกินำหัง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวีรยา   ชมพูสอ
2. เด็กชายเรณุวัตร์   อุปมัย
3. เด็กหญิงแพรวนภา   แสงจันทร์
 
1. นางณัฐชนา  เนื่องสิทธะ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. นางสาวมณีรัตน์   แสนโคตร
2. นางสาวสุดารัตน์   ชำนาญ
3. นายเดวิทย์   แทนคร
 
1. นางปิยะนุช   พิกุลสวัสดิ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนิรัตนชัย    ทองยืน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศิริกิจ
3. เด็กชายโกวิทย์    พรมโชติ
 
1. นางพรรณี   ไม้หอม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวศรัญญา   ศรีชุมพร
2. นางสาวอรทัย  ดวงมา
3. นางสาวเสาวภา   จันทรัตน์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เขตชมพู
2. นางพรรณิภา  อ่อนละออ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วรรณุเสน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   นันทะริด
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไทยชาติ
 
1. นางละเมียด   สง่า
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วมุกดาสวรรค์
2. เด็กชายธนกร   ศรีเสน่ห์
 
1. นายชาญยุทธ   สีเฉลียว
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวมาลิสา  ยศพล
2. นางสาวลักขณา  เต็งสกุล
3. นางสาวอัญชลี  มั่นทน
 
1. นายนิรชร    ปรุงฆ้อง
2. นางพรรณี  ไม้หอม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    คุณาวัตร
2. เด็กหญิงชุติมา   แก้วนาเหนือ
3. เด็กหญิงอุไรพร    แสนประสิทธิ์
 
1. นางศศิวรรณ   แสนตรง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย   ผิวผุย
2. เด็กชายนพรัตน์   จันทเดช
 
1. นายชาญยุทธ   สีเฉลียว
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวยุพาวดี   ชนะมาร
2. นางสาววิไลพร  เทียมม่วง
3. นางสาวเพ็ญพร    โคตรวงษ์
 
1. นางละมัย    ทัพเจริญ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เย็นไธสง
2. เด็กหญิงจิราธิติ์   ขำดี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   พิษณุแสง
 
1. นางอวยพร   วงษ์โต
2. นางอัมพวรรณ์   กาญจนัษฐายี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพุทธิดา  วุฒิสุพงษ์
2. นางสาวศจิมา  รักษาราช
3. นางสาวอุษณีย์    ศิรารักษ์
 
1. นางกรรณิการ์    ตลับทอง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. นางสาววิไลภรณ์   ชนวาปี
2. นางสาวสิริญาดา   อุทัยจอม
 
1. นายนรินทร์   พันธุ์ครู
2. นางสสิระฉัตร   พันธุ์ครู
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายจิรภัทร   ทุมวัน
2. นายธีรภัทร   วรคำ
 
1. นายบัญญัติ  คำประภา
2. นางพัชราภรณ์  คำเกตุ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา   นันตะนะ
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   ป้องจันทร์
3. เด็กชายวชิรวิทย์   รักภักดี
 
1. นางปัญจรัศม์   แซ่ตัง
2. นายมงคล  ภูโกสัย
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวธนพร  คำสวัสดิ์
2. นางสาวสิริยาพร   เทพวรรณ
3. นายอานุพงษ์  สุทธิไฉยา
 
1. นายคมสันต์    ไชยบุดดี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกมล   เหียมไธสง
2. นายธีรยุทธ   มัดจุปะ
 
1. นางสาวจิระภา   ปะมา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงศ์   บุรมศรี
2. เด็กชายรพี   แสงสายัณห์
 
1. นายชาญยุทธ   สีเฉลียว
 
148 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกนกรักษ์   ไชยคำภา
 
1. นางสาวจารุพรรณ   มาคิน
 
149 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   มนตรีแก้ว
 
1. นายวิกรณ์   มากดี
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงลักษุภา   สิริธนธีรบดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขันหนองจอก
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวบรรณรส   อติชาติธำรง
 
1. นางสาวบูรณาพร   พลธิรักษา
 
152 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอนัญญา   โพธิ์เงิน
 
1. นางสาววรรณภา    มงคลมะไฟ
 
153 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชนิตา    ภูโปร่ง
 
1. นายสุเมธ   เทียงดาห์
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายดนัย   วิไลแก้ว
 
1. นางพัชรี   ต่างสมบัติ
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอัญชนา   พลจ่า
 
1. นางอนงค์   สิทธิวายุพัฒน์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายปริวรรต์  สุขวิชัย
 
1. นายทนง   นุชบัว
 
157 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงณิชกานต์   บัวนิติสกุล
2. เด็กชายภัทรกฤต  ขันตี ณ พล
3. เด็กหญิงวณัญญา  ก้อนทอง
4. เด็กชายวรเชษฐ์   เหล่าทอง
5. เด็กหญิงอัญฌะนางค์   สืบประยูร
 
1. นางสาวจินตนา   โทนไทย
2. นางพิมลพรรณ   ศรีสารคาม
 
158 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิฏิยากร  ทับชา
2. นายตะวัน  บุญเมือง
3. นางสาวธรณ์ธัญย์  คงเกิด
4. นายสิรภพ  ศักดิ์สกุลวัฒนา
5. นางสาวเจนจิรา  บัวศรี
 
1. นางอนุช  พลลาภ
2. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงหลิน   เฟ่ยหง
 
1. Mr.Wuzhuan   Du
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวธิดารัตน์   เกศสุระพันธ์
 
1. MissSu   Sutian
 
161 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฮารุกะ   เปาะวัน
 
1. นางนภาพร   หลี่
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวสุวภัทร   ดวงคมทา
 
1. นางสาวมลฤดี  สีบัวบุญ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายณรงค์กรณ์  ทาสิงห์
2. เด็กชายณัฐกานต์  ประเมลัย
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ตะวิง
4. เด็กชายธีระวุฒิ  ทะกันจร
5. เด็กชายประยุทธ  พรมโคตร
6. เด็กชายศรายุทธ  สัตพันธ์
7. เด็กชายสุรพงษ์  ธนูทอง
8. เด็กชายสุเทพ  เมฆพันธ์
 
1. นางคัคนางค์  รองหานาม
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  แสงสุดตา
2. นายธวัชชัย  ชินเนหันหา
3. นายพระรศ  ทับทิมใส
4. นายภัทรพงศ์  คงประเสริฐ
5. นายภานุเดช  ดวงเอก
6. นายเชษฐา  เตื่อยมา
 
1. นายนราธิป  แสนยันต์
2. นายประยุง  ภูศรี
3. นายสุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายณรงค์ฤทธิ์   คำเกตุ
2. นายณัฐดนัย   ภัทรโสภสกุล
3. นางสาวธนาภา   คำสวัสดิ์
4. นายนนท์ธิวัฒน์   พุฒศิริวัชรวิชญ์
5. นางสาวนาฎลัดดา   บุญหล้า
6. นางสาวพรวิภา   อุ่นหล้า
7. นางสาวพิมพ์ชนก   ทิพย์วงศา
8. นางสาวมนัสญา   เรืองทิพย์
9. นายวิทยา   มิตตัสสา
10. นายสรัญพงษ์   พิมพ์โพธิ์
 
1. นางนิรชร   ปรุงฆ้อง
2. นางปิยนาฎ   มาคิน
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญา   มาศงามเมือง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   น้อยจันวงค์
3. เด็กหญิงสุภาวดี   นนลือชา
 
1. นางกฤษณา   ขันสาลี
2. นางวารุณี   วุฒิพันธ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์   พลตื้อ
2. นางสาวพิชญา   มะธิปะโน
3. นางสาวศุทธิที  มณีทัพ
 
1. นางรัตนาภรณ์   พรสีมา
2. นางสาวนงนุช   ปัญญาศรี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต   เครื่องตรงจิตร
2. เด็กชายน่านนที  กุลจิตติพงศ์
 
1. นางผกาพันธ์   ต้นใหญ่
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายภูรินทร์   ศรีสุยิ่ง
 
1. นางผกาพันธ์  ต้นใหญ่
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงสุริตา  บุญหล้า
 
1. นางมยุรี   งามวิเศษ
2. นางรัตนา   กุญชะโร
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายณัฐพงษ์   พื้นชมภู
 
1. นางพูลทรัพย์  สินเธาว์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนวรรธน์  ราโช
 
1. นางอรวรรณ   ภาแก้ว
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายณัฐพงศ์   กัณหคุณ
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ   อินทะตา
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  สืบมา
2. เด็กชายพงศธร  แก้วน้ำใส
3. เด็กชายพลภักดิ์  เทียบซิง
 
1. นางดรุณี  พวงทอง
2. นางอรนุช  คำสิงห์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายไชยยา  แทนกลาง
 
1. นางณัฐถาวรีย์  หงษ์ลอยลม
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาบุรี
2. เด็กชายจิตรติพงษ์  วรรณชัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชัยแก้ว
2. นางสาววริทธิ์ธร  ศรชัยประสิทธิ์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมารุต  ขำอ้วน
2. เด็กชายวัชรพล  พิรุณเดช
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กินารักษ์
 
1. นายชัชวาล  วิมูลอาจ
2. นางร่มฉัตร  หงษ์อุดร
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เทพโสดา
2. เด็กชายเชิดศักดิ์  เทียบปัด
 
1. นายธีรภาพ  ตะโคตร
2. นายสุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายนินธนา  โสภา
 
1. นางชนิดา  เอกสะพัง
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  ชินวงษ์
 
1. นางชลิตา  จังพล
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษณ์  วิเศษดี
 
1. นายนิคม  เทียบปัด
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   นาสุริวงศ์
2. เด็กชายตะวัน   ศรีสุมมาตย์
3. เด็กชายทวีศักดิ์   ชินโพธิ์คลัง
4. เด็กชายพูนศิลป์   เนื่องทะบาล
5. เด็กหญิงลักษณา   ศรีเมือง
6. เด็กชายวิทวัส   เพิ่มผล
7. เด็กชายวิษณุ   ปิยะจันทร์
 
1. นางสาวกุสุมา   วิสัย
2. นางร่มฉัตร   หงษ์อุดร