หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชุลีพร พินิจพลสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางจิตติมา นวลจันทร์บรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยาบรบือเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอำนวย นันทะเสนบรบือวิทยาคารกรรมการ
2. นางนงค์นุช ทิพย์กันยาบรบือกรรมการ
3. นางปุญกานต์ คำทองผดุงนารีกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุบล วิมุกตานนท์ผดุงนารีประธาน
2. นางบุบผา เสนาคำโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมจินต์ อรรคฮาตสีกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางสุทราพันธ์ อรรคฮาตสีสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาลเหล่ายาววิทยาคารเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางคำพวน ประสงค์สันต์บรบือวิทยาคารประธาน
2. นางสาวนงนุช ปัญญาศรีสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางปาริฉัตร ภาษีภักดีมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพรรณ ชูประทีปผดุงนารีกรรมการ
5. นางอิศราพร พุดหล้าบรบือเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ ภาสว่างบรบือประธาน
2. นายประภาส ทิพยมาศมิตรภาพกรรมการ
3. นางวัฒนา ควรรติกุลสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางปาริฉัตร ภาษีภักดีมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางพัธนี ชิลวงษ์บรบือวิทยาคารเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เสนาคำบรบือประธาน
2. นางสาวรวีวรรณ วงศ์ดวงจันทร์สารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโนรี ในจิตร์โนนแดงวิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ชาญศึกสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางสุภาพ ทองนุชบรบือกรรมการ
3. นางจิตตรา พิกุลทองบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ซังธาดาผดุงนารีกรรมการ
5. นายณรงค์ เสนาคำโรงเรียนบรบือกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สารปรังกันทรวิชัยเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ไชยธานีกันทรวิชัยประธาน
2. นางดรุณี พวงทองโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางวาสนา สำราญพัฒน์สารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางน้ำฝน สารคุณสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวพยอม แก้วโยธาบรบือเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสุวนีย์ ถึงดีหนองม่วงวิทยาคารประธาน
2. นางพัชชรัศม์ กิติภพสวัสดิ์บรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมบัติ นามศรีอุ่นกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วิเศษศรีผดุงนารีกรรมการ
5. นางอรนุช คำสิ่งห์โนนแดงวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางมยุรา พรมอ้วนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางพิลสา สิทธิหาโคตรมหาชัยพิยาคารรองประธาน
3. นางสุวลักษณ์ จุลวงศ์บรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายหอมสิน นามศรีอุ่นกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางณ พิมล ไกรวัลย์บรบือเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพูลทรัพย์ สินเธาว์โรงเรียนบรบือ ประธาน
2. นางพิชญ์สุกานต์ แสงโทโพธิ์ โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายสุพักษ์ สมสา โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พร เอนกวิทย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ วงษ์ผักเบี้ยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ วรรณปะกา โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธาน
2. นายสุกิจ นนทวงศ์ โรงเรียนบรบือ กรรมการ
3. นางสุจิตรา ภูคำวงศ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุชาติ วิริยะโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ชรเงิน พาณิชย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธาน
2. นางกุศลิน ทัพซ้าย โรงเรียนบรบือ กรรมการ
3. นายนราธิป แสนยันต์ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ
4. นางเสาวณิต ทัพโยธาโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
5. นางปราณี นาสิงห์ขันธ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธาน
2. นางธันวภรณ์ สารผล โรงเรียนบรบือ กรรมการ
3. นางวัชรา ฉิมพลี โรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
4. นายธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สำเภาทองโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ วงชารี โรงเรียนบรบือ ประธาน
2. นางยุพิน พลเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
3. นางณัฐญา สาพิมานโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันท์ สำเภาทองโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ สินเธาว์ โรงเรียนบรบือ ประธาน
2. นายชัชวาล ศรีโพธิ์ผาโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ กุดแถลงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
5. นางศิริพร ลุนสมบัติ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนภา ไตรยะวิภาค โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธาน
2. นายสุพัฒน์พงษ์ ละสุวรรณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ
3. นายกมล ชายศรี โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ
4. นางจารุวรรณ อักษรโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
5. นางสาวคำพอง พิมพ์สา โรงเรียนบรบือเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายบุณทัน โพธิ์สิงห์ โรงเรียนมิตรภาพประธาน
2. นางรำไพ ศุภฤทธิ์ โรงเรียนบรบือ กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ มูลโพธิ์โรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์ โรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
5. นายพร้อมพันธ์ สุวรรณแสน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา คำผุยโรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธาน
2. นางสำเนียง มาพรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธาน
3. นางไกรษร บุญคะสีทาโรงเรียนกันทรวิชัยรองประธาน
4. นางพุทธสินธ์ ผิวสอาดโรงเรียนบรบือ กรรมการ
5. นางบุษกร ฮามคำไพโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายสถาพร ภูผาใจโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
7. นางสุนิสา พาราโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ
8. นางวัชรี ไกรการโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
9. นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางไกรษร บุญคะสีทาโรงเรียนกันทรวิชัยประธาน
2. นางกรรณิการ์ พลเสนโรงเรียนมิตรภาพรองประธาน
3. นางวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคม รองประธาน
4. นายสมจิต เมืองนามโรงเรียนบรบือ กรรมการ
5. นางสาวพูนสุข เนื่องโคตะโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
6. นางอรสา ชินรัตน์โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กรรมการ
7. นางสาววิระวรรณ เจริญศักดิ์โรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
8. นางชนิศา มาตย์วังแสงโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ
9. นายพัฒนวงศ์ ดอกไม้โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ เทียบพิมพ์โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประธาน
2. นางสิริอร จันทรงกุลโรงเรียนยางวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาววัชรา มะธิตะโนโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ กบุรีมาตร์โรงเรียนบรบือ กรรมการ
5. นายอรรถพล พันธ์งามโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ
6. นางพิกุล พรมสาเพชรโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวดวงใจ คะเชนมาตย์โรงเรียนแกดำวิทยาคารเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ เทียบพิมพ์โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประธาน
2. นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่งโรงเรียนสารคามพิทยาคม รองประธาน
3. นางเสาวคนธ์ จินดามัยโรงเรียนผดุงนารี รองประธาน
4. นางวันทนีย์ ดาสมโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กรรมการ
5. นายเก่งกล้า ชำนาญเอื้อโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ
6. นางจิราวรรณ แก้วหาวงษ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
7. นางวราภรณ์ จิณาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธ์ สุนทรโรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธาน
2. นางฐิติพร สมศิลาโรงเรียนสารคามพิทยาคม รองประธาน
3. นางประสพพร อันบุรีโรงเรียนผดุงนารี รองประธาน
4. นายปิยะพงศ์ ผลเจริญโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ
5. นายอานนท์ โอนนอกโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
6. นายวินัย สุริยะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ
7. นายไพรัตน์ น้อยนนท์โรงเรียนบรบือ เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอนิรุทธ์ สุนทรโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายอภิมุข พิลาแดงโรงเรียนสารคามพิทยาคม รองประธาน
3. นายคำสิงห์ ฉิมพลี โรงเรียนผดุงนารี รองประธาน
4. นางสาวรติรัตน์ คำมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวจิริยา ภวภูตานนท์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
6. นางทิพวัลย์ แสนพงษ์โรงเรียนบรบือ กรรมการ
7. นางสุจิตรา บุญประสงค์โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางพจมาลย์ เพียงแก้วโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นางพรรณวดี พิสิษฐพงษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคม รองประธาน
3. นางปิยนาฎ มาคินโรงเรียนผดุงนารี รองประธาน
4. นายสุริยา สาวัตถีโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กรรมการ
5. นายนริศ พรมทองโรงเรียนบรบือ กรรมการ
6. นางสุจิรา พลลาภโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ
7. นางชลลดา คูตระกูลโรงเรียนมหาวิชานุกูลเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางพจมาลย์ เพียงแก้วโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นายประวิทย์ โยวะผุยโรงเรียนสารคามพิทยาคม รองประธาน
3. นางรตินันท์ รังเสนาโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารรองประธาน
4. นางสาวอารีวรรณ ขัตติยะวงศ์โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวบุญญารัตน์ บุตรทาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ
6. นางประนอม ศรีสะอาดโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
7. นางคนึงนิจ อุทาภักดีโรงเรียนบรบือ เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ กิ่งสีดาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธาน
2. นายจำรูญ แก้วโพธิ์โรงเรียนบรบือ รองประธาน
3. นางรัตนา บุญทานังโรงเรียนผดุงนารี รองประธาน
4. นายจิระศักดิ์ มาบุญธรรมโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางคัทรียา ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ
6. นางอารีวรรณ ธาตุดีโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
7. นายมงคลเดช วรรณปะเกโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ กิ่งสีดาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธาน
2. นายประดิษฐ์ ศรีภูโรจน์โรงเรียนผดุงนารี รองประธาน
3. นายภักดี พิมพ์ศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคาร รองประธาน
4. นายสมชิต ภูวนารถโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางศิรินทร์พร ชลารักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
6. นางอัจฉรี จันทร์ลุนโรงเรียนบรบือ กรรมการ
7. นางปุณณภา นนท์ศรีราชโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรัชดาภรณ์ ไชยกุลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ประธาน
2. นายภานุวิชญ์ แสนคำภา โรงเรียนบรบือ กรรมการ
3. นายวิรุฬห์ พรมมากุลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
5. นายบรรลุ สุขุนา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางรัชดาภรณ์ ไชยกุลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ประธาน
2. นายภานุวิชญ์ แสนคำภา โรงเรียนบรบือ กรรมการ
3. นายวิรุฬห์ พรมมากุลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ
4. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนผดุงนารี กรรมการ
5. นายบรรลุ สุขุนา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นางรัชดาภรณ์ ไชยกุลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ประธาน
2. นายกริช อุทาภักดีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ทะแยงโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ พลศรีโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ ทัพโยธาโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นางรัชดาภรณ์ ไชยกุล โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ประธาน
2. นายกริช อุทาภักดีโรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นายอภิสิทธิ์ ทะแยง โรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
4. นายวิรัตน์ พลศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ ทัพโยธาโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร แสงมหาไชยโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางประภาพร ประสงค์ศิลป์โรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นายสมานจิตร นิสังกาศโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวลักขณัญญ์ ช่วยวงค์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิทยา รังสีโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นางกรรณิการ์ ปักเคธาติโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ มณีจันทร์โรงเรียนมหาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ พลเสนโรงเรียนบรบือเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปัญญดา วิทักษบุตรโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธาน
2. นางพูนศรี จันทรเจริญโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวพรรณี ศรีเคนขันธ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสุชิน จันทร์ทองโรงเรียนบรบือเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมจินต์ นนท์ศรีราชโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอรวรรณ สร้อยคำโรงเรียนผดุงนารีรองประธาน
3. นายสมบัติ โพธิ์หล้าโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางสาวกุศล สวาทพงษ์โรงเรียนหน่องม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมหมาย นันทจักรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุทธิพันธ์ ฮามคำไพโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นางสาวพูนสุข สมดีโรงเรียนหน่องม่วงวิทยาคารรองประธาน
3. นางนิลวรรณ พนิชนาพันธุ์โรงเรียนบรบืิอกรรมการ
4. นางกนกวิภา ศรีวิชัยโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชรโรงเรียนสารคามพิทยาคมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางลำดวน สง่าโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นางนวลละดา นนสีลาดโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นางรินทร์นภา วงชารีโรงเรียนบรบือเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางพิกุล เอกทัศน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายสมศักดิ์ วรรณศิริโรงเรียนผดุงนารีรองประธาน
3. นางสายสุรางค์ ทัพขวาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายอดุลย์ บุญไชยโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายเหมกร กิจดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยา รังสีโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางนาตยา นาศรีเคนโรงเรียนผดุงนารีรองประธาน
3. นายชัยณรงค์ คำโฮงค์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางเขมณัฐฎ์ วงศ์พัฒนาธนเดชโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวกุลปราณี ยศดาโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายปราการ พรมอ้วนโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธาน
2. นายทองสุก มาตย์วังแสงโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นายสุขสันต์ ทิศกะโทกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นางสงวนศรี แสนจักรโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางมุกดา เมืองนามโรงเรียนบรบือเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศุภนุช คงถวิลวงศ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางนิยมพร ประเสริฐศีลโรงเรียนผดุงนารีรองประธาน
3. นางสุภีย์ ไชยลอยโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหทัยพร แสนโคตรโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวไพริน แคนติโรงเรียนยางวิทยาคมเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางปราณี เทียงทำโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางบังอร นัดทะยายโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารรองประธาน
3. นางกุลณัฎฐา คล่องวาจาโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางสุนันทา พงไธสงค์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายเฉลียว อรรถโยโคโรงเรียนบรบือเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายพิมพ์ ไชยสงค์โรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นางสาวศุภรัตน์มงคล ศรแก้วโรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นางสาวภัทราภรณ์ สุจันทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. พระครู วีระธรรมนุศาสตร์คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ อาจศิริโรงเรียนบรบือเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายประเทือง พลเสนาโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธาน
2. นางสาวนวลมณี อ้วนละมัยโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางรัชนี จันทนฤมานโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายสุนทร วัฒนบุตรโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางรำไพ โลมโคกสูงโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประเทือง พลเสนาโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธาน
2. นายบุญเทียม ทองเจริญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ต่างสมบัติโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายประยุง ภูศรีโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรวรรณ คุรุพันธุ์ภักดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประเทือง พลเสนาโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธาน
2. นายบุญชู พรนิคมโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายศุภชัย วิจิตรเจริญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายเศกสิทธิ์ พาราโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนสิน จันทร์แก้วโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกษม บุญบรรจงโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นางสุจินดา ขำดำรงเกียรติโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวิทยา สีพลลาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิชัย สาระมัยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายวิทยา บุญประสงค์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกษม บุญบรรจงโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ศรีนนท์โรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทาโวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมค.กรรมการ
5. นายประเกียรติ หล้าก่ำโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายเจริญ อินศรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ อินศรโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา จันทพรโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคามประธาน
2. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางกิตติยา จันทพรโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางพวงพยงค์์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต สุวรรณศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต สุวรรณศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย เอี้ยงเจริญโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพแกดำกรรมการ
4. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวีรชัย เอี้ยงเจริญโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพแกดำกรรมการ
4. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางกิตติยา จันทพรโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคามประธาน
2. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา จันทพรโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคามประธาน
2. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายเชษฐา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นายวีรชัย เอี้ยงเจริญโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นายวีรชัย เอี้ยงเจริญโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์ โรงเรียนบรบือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธาน
2. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามประธาน
2. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีรองประธาน
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามประธาน
2. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามรองประธาน
3. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธาน
2. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประธาน
2. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธาน
2. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายภูวนาถ ภูนาเหนือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประธาน
2. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายเกรียงไกร ผลชารีโรงเรียนกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเสรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายธนพล ผลชารีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเสรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายนพฤทธิ์ ประสงค์สันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
2. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนบรบือ กรรมการ
4. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ
3. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนบรบือ กรรมการ
4. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายบุญชื่น เสนาลาดผู้ทรงคุณวุฒิเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายบุญชื่น เสนาลาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ สุขบันเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมประธาน
2. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
6. นายบุญชื่น เสนาลาดผู้ทรงคุณวุฒิเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายบุญชื่น เสนาลาดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ สุขบันเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธาน
2. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่กรรมการ
5. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ผิวสะอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธาน
2. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่กรรมการ
5. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ เสรีรัตน์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Jarosslav cagalaโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ เสรีรัตน์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Colin John lesleyโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายทศพล หงษ์ศาลาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพล หงษ์ศาลาโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ เสรีรัตน์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Jarosslav cagalaโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ เสรีรัตน์โรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Colin John lesleyโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธาน
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายทศพล หงษ์ศาลาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษ นิลขำโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายทศพล หงษ์ศาลาโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวรยุทธ จันทมูลโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมรองประธาน
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางสุภาพร จำปามูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาวกิรณา แป้นพุฒเย็นโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกิรณา แป้นพุฒเย็นโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามประธาน
2. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. นางสุภาพร จำปามูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิรณา แป้นพุฒเย็นโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามประธาน
2. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. นางสุภาพร จำปามูลโรงเรียนโนนราษีวิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางสุภาพร จำปามูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางสุภาพร จำปามูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธาน
2. นางสาวกิรณา แป้นพุฒเย็นโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ มูลดีโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันวงโปงลาง ม.1-ม.6
1. นายทวี พิมพ์สินโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ สุขบันเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายทวี พิมพ์สินโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณากร ศรีธรณ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมบัติ สิมหล้าผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สุขบันเทิงโรงเรียนบรบือเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (พิณ) ม.1-ม.6
1. นายทวี พิมพ์สินโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณากร ศรีธรณ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมบัติ สิมหล้าผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สุขบันเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (แคน) ม.1-ม.6
1. นายทวี พิมพ์สินโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณากร ศรีธรณ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมบัติ สิมหล้าผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สุขบันเทิงโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โหวด) ม.1-ม.6
1. นายทวี พิมพ์สินโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุณากร ศรีธรณ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมบัติ สิมหล้าผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สุขบันเทิง โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายกรุงศรี ศิริปะกะโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายประมวล ชิลวงษ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางปรัชญาพร ดวงชาทมโรงเรียนมหาวิชานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายปรีดา ถาแสงโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายปรีดา ถาแสงโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกรุงศรี ศิริปะกะโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายประมวล ชิลวงษ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางปรัชญาพร ดวงชาทมโรงเรียนมหาวิชานุกูลเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวนิฐา เพ็ชกองโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายชาญยุทธ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณีโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประกอบ บำรุงโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายอุเทน วรวงษ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุทิศ ชินณะวงศ์โรงเรียนมหาวิชานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธาน
2. นายสมจินต์ นนท์ศรีราชโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ บุญโสมโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธาน
2. นายสมจินต์ นนท์ศรีราชโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ บุญโสมโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ บำรุงโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายอุเทน วรวงษ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนับทอง เทศบุตรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ จิณาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายบริบูรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวยุวดี อุทาทิพย์โรงเรียนยางวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุเมตตา ใหม่คามิโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภูโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางคำพูล ทิพยมาศโรงเรียนมิตรภาพเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ พันธุ์ครูโรงเรียนกันทรวิชัยประธาน
2. นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายยุทธการ พราหมณ์กระโทกโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภูโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางบาหยัน จรรยาพิลาทิพย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมพิศ อรรคฮาตสีโรงเรียนมิตรภาพเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางภัทรานี พลลาโรงเรียนบรบือเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางภัทรานี พลลาโรงเรียนบรบือเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นายบัญญัติ คำประภาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยวุธ สุนทรโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส เขตบุรีโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธาน
2. นางสสิระฉัตร์ พันธุ์ครูโรงเรียนกันทรวิชัยรองประธาน
3. นางเนาวรัตน์ ปะกินำหังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพัชร์ ปทุมพรโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ บุญโสมโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส เขตบุรีโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธาน
2. นางสสิระฉัตร์ พันธุ์ครูโรงเรียนกันทรวิชัยรองประธาน
3. นางเนาวรัตน์ ปะกินำหังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพัชร์ ปทุมพรโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ บุญโสมโรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒนะ ศิริพรรณโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายบัญญัติ คำประภาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ สุนทรโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสสิระฉัตร์ พันธุ์ครูโรงเรียนกันทรวิชัยประธาน
2. นายอนันต์ ปัดคำโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ปะกินำหังโรงเรียนสารคามพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ภูกัลป์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายดอน สัจจาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ภูกัลป์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
3. นางลาวัลย์ แนบกลางโรงเรียนสารคามพิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ อรรคฮาดสีโรงเรียนมิตรภาพประธาน
2. นางพรรณิภา อ่อนละออโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางยุพาภรณ์ สุนทรโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา อ่อนละออโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางยุพาภรณ์ สุนทรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปะทิเกโรงเรียนมหาวิชานุกูลเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ คำประภาโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางวนิฐา เพ็ชกองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวยุวดี อุทาทิพย์โรงเรียนยางวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางภัทรานี พลลาโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางทองจันทร์ หาวิเศษโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริพร อุตมะโรงเรียนแกดำวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิภาลักษณ์ ธงตะทบโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธาน
2. นางบาหยัน จรรยาพิลาทิพย์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางดาหวัน ชินณะวงศ์โรงเรียนมหาวิชานุกูลเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ พันธุ์ครูโรงเรียนกันทรวิชัยประธาน
2. นายชาญยุทธ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุคนธร คำสีหาโรงเรียนมิตรภาพเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวัชรา วิเชียรเพริศโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางชุมพร มะธิตะโนโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปะทิเกโรงเรียนมหาวิชานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชรา วิเชียรเพริศโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางเพชรศรี ไชยสงโทโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางคำพูล ทิพยมาศโรงเรียนมิตรภาพเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางภัทรานิ พลลาโรงเรียนกันทรวิชัยประธาน
2. นายนริศ ชินวิศวกรโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วิเศษยิ่งโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายปรีดา เดชศิริโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางพรรณงาม จันอ่อนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นางดาหวัน ชินณะวงศ์โรงเรียนมหาวิชานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางไพรณี เกียรติวีรชนโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางอวยพร วงษ์โตโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร อุตมะโรงเรียนแกดำวิทยาคารเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางพัชราภรณ์ คำเกตุโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนบรบือเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ บังคมเนตรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธาน
2. นายบริบูรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นางสาวพิกุล ตะวันคำโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางปัญจรัศน์ แซ่ตังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลินาถ งีบส่อมโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายระเบียบ บังคมเนตรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธาน
2. นายบริบูรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นางสาวพิกุล ตะวันคำโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางปัญจรัศน์ แซ่ตังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลินาถ งีบส่อมโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ คำประภาโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายสุทธินันท์ จิณาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นายคมสันต์ ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายณัฐพัชร์ ปทุมพรโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมจินต์ นนท์ศรีราชโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางสุคนธร คำสีหาโรงเรียนมิตรภาพรองประธาน
3. นายเศกสรรค์ วัฒนบุตรโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ ปัดคำโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
5. นายนริศ ชินวิศวกรโรงเรียนบรบือกรรมการ
6. นางสาวยุวดี อุทาทิพย์โรงเรียนยางวิทยาคมเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายวิกรณ์ มากดี โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางเกษศิรินทร์ วิริยเมธางกูรโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวลดาวรรณ สุทธิสินธ์ โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. Mr.Colin John Lesleyโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชรี สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายวิกรณ์ มากดี โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางชนิดา เอกสะพังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา วินทะวุธโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. Mr.John Carterโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวกันยารัตน์ ทองล้วนโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเรไร สุปัญบุตรโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นางสาวกาญจนา ทัพสุริย์ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
3. นางวไลพร พิลาแดงโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.John Carterโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางวรกร ตรีเดชเหล่ายาววิทยาคารเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ บุญแสนโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางรัชนี อัคฮาดศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางรัชนี กุลประภาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Colin John Lesleyโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมจริยา เนื่องศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ใจมันโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางอรอนงค์ อรรถเวทินโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางพิมลพรรณ ศรีสารคามโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. Mr.Jaroslav Cagalaโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรณี นิวัตยะกุลโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางสาวสุดา วีระเชวงกุลโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. Mr.Chistopher Karn Burdentโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายสุเมธ เทียงดาห์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ต่างสมบัติโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางจิรฉัตร เกี่ยสุวรรณศิลป์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Peter John Headlandโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายสุเมธ เทียงดาห์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา กันปัญญาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายไชยมงคล บุญบรรจงโรงเรียนบรบือประธาน
2. นายอภิเดช พันธ์แซงโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. Mr.Jaroslav Cagalaโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายปัณธร ชาธรรมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายทนง นุชบัวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางเกศิณี กิจสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางวัชนี สุทธิสาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แสนสุขโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Gary Ryanโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวอนันต์ญาญ์ เหล่าสมบัติโรงเรียนบรบือเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางวัชนี สุทธิสาโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นายสหัสวรรษ วงศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แสนสุขโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Gary Ryanโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางอนุช พลลาภโรงเรียนสารคามพิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา คงทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. MissWei Wenqiuโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Wuzhuan Duโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Lu Chong Binโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. Mr.Shiwen Linโรงเรียนบรบือเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา คงทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. MissWei Wenqiuโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. Mr.Wuzhuan Duโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Lu Chong Binโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. Mr.Shiwen Linโรงเรียนบรบือเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวมลฤดี สีบัวบุญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธาน
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. MissLi Ling -โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.ZHENLONG LIโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายอนุชาติ ขันโยธาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวมลฤดี สีบัวบุญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธาน
2. นางนภาพร หลี่โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. MissLi Lingโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.ZHENLONG LIโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายอนุชาติ ขันโยธาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ประกอบแสงโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นายพีรพล เทศาพรหมโรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นายวิทยา รังสีโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ วิมูลอาจโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางคัคนางค์ รองหานามโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี ประกอบแสงโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธาน
2. นายพีรพล เทศาพรหมโรงเรียนบรบือรองประธาน
3. นายวิทยา รังสีโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ วิมูลอาจโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางคัคนางค์ รองหานามโรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร พลเสนาโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายประวิทย์ แสนมีมาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางเบญจพร พลเสนาโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายประวิทย์ แสนมีมาโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธนรัตน์ แฝงสาเคนโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางกรรณิกา ศุภปัญญาวุฒิโรงเรียนผดุงนารีรองประธาน
3. นางนิ่มอนงค์ ราศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ รักษาบุญโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวราตรี ยาย่อโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางนิตยา บุญตราโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นางวิจิตตรา สรรพทรัพย์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสมถวิล สรรพอาษาโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางนิชนันท์ ไชยรัตน์โรงเรียนผดุงนารีเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางผกาพันธ์ ต้นใหญ่โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นางเนาวรัตน์ บุตรคำโชติโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารรองประธาน
3. นางชนิดา เอกสะพังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชุตา ไลออนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ทัพสุริย์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสุนทรียา เสาหินโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธาน
2. นางกาญจนา ปานเพชรโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นายณรัฐ จันทะจรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายเยี่ยม ไปนาโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมยง ดงเรียงราชโรงเรียนบรบือเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางวัลภา ภูมิศรีโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางพิมพร เอนกวิทย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นางเสาวณิต ทัพโยธาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางนิภาพร อาจอารีโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางบำรุงรัตน์ พละศักดิ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางวัลภา ภูมิศรีโรงเรียนบรบือประธาน
2. นางพิมพร เอนกวิทย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นางเสาวณิต ทัพโยธาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางนิภาพร อาจอารีโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางบำรุงรัตน์ พละศักดิ์โรงเรียนบรบือเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
คำคม ม.4-ม.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ สินเธาว์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นายสวัสดิ์ จันทมนตรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นางเพ็ญพิศ บุญพิคำโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
4. นายธงชัย จันทร์ปัญญาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริพร ภูหัวดอนโรงเรียนบรบือเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ สินเธาว์โรงเรียนบรบือประธาน
2. นายสวัสดิ์ จันทมนตรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมรองประธาน
3. นางเพ็ญพิศ บุญพิคำโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
4. นายธงชัย จันทร์ปัญญาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริพร ภูหัวดอนโรงเรียนบรบือเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคามเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิททยาคมาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสิษฐ์ สมจิตรศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษือุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์เลขานุการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธาน
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม วิเศษชูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธาน
2. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธาน
2. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิททยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิททยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์บุญโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉีตร หงษ์อุดรโรงเรียนกรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธาน
2. นางร่มฉัตร หงษ์อุดรโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา ศรีสารคามโรงเรียนบรบือวิทยาคารเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]