รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  มะอาจเลิศ
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์   บุญเลิศ
 
1. นางพรทิพย์  เป่ยคำภา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนก  ประไกรวัน
 
1. นางโสภิต  ภูมิค้า
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัลยากร  ศรีสุวนันท์
 
1. นางยุภา  บุญเพ็ง
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายจักรพงษ์  แสนสุริวงค์
 
1. นางบัวเรียน  เจริญธรรม
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐานิกา  เสาเปรีย
 
1. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธีรธร  รังสีปัญญา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองล้น
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร 1. นางสาวเจนจิรา  บังชมโพธิ์
 
1. นางยุวดี  หอมไกรลาศ
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยภัทร   รัสเสมอ
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายเด่นพงษ์  แสนคำ
 
1. นายประมวลศิลป์  วิทยา
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวลักขณา  ฉันทะกลาง
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวอรัญญา  พรมจักร
 
1. นางพรรณี  ชัยทอง
 
13 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  บุญสะอาด
 
1. นางสุวคนธ์  สมวัชรจิต
 
14 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายคเณศ  ค้ำชู
 
1. นางสายสมร  พิมสิงห์
 
15 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนกิจ    ฤทธิ์ศรี
 
1. นางไกรศรี  โพธิ์สิงห์
 
16 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายปฏิวัติ  มาพบ
 
1. นายนพพร  ศรปัญญา
 
17 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายชาญศักดิ์  มูลโคกสูง
 
1. นางสมถวิล  รินสาธร
 
18 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายนิพนธ์  จันทร์อาหาร
 
1. นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
 
19 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายเอกดนัย   อันปัญญา
 
1. นางจงใจ   สัตยธีรานนท์
 
20 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงปิยาพรรณ  พนาลิกุล
 
1. นางพิรมย์  ภักดีแก้ว
 
21 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงมาฆะวีร์  ทีวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาะขุนทด
 
22 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวพลอยนิศา  เจริญกิตตาภรณ์
 
1. นายสุริพล   บุญปลื้ม
 
23 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวทัสสุนีย์  กีรติพงศ์ธรรม
 
1. นางสาวอัปสร  สุวรรณรอด
 
24 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายพงษ์ศธร  ศรีวรรณะ
 
1. นายสุรเดช  พรหมวิอินทร์
 
25 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีมา
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  จันพิมพา
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร์
 
26 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายนพเดช  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงอรชุดา  พรหมรักษา
 
1. นางญานี  ชัยพันธ์
2. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
27 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  สุขสมพงศ์
2. เด็กหญิงสโรชา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
2. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา
 
28 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาววรรณนรี  มีอินทร์
2. นางสาววาธินี  สืบเสาร์
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
2. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
29 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายฐิตินันท์  ใกล้ชิด
2. นายพรเพชร  ศรีอุบล
 
1. นางกฤตอร  บุบผามาลา
2. นางสุนันท์   ตั้งวิโร
 
30 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุพัฒตรา  เหล่าจั่น
2. นางสาวอัญชญา  ทารินทา
 
1. นายพิสิฏฐ์  กองอุดม
2. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
 
31 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์   อุทัยประดิษฐ์
 
1. นางจิรัชยา   ประชัง
 
32 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เพ็งแป้น
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
33 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จักรแก้ว
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
34 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพรรษรุจ  ใจธรรม
 
1. นายธีระ  แก้วพรม
 
35 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  เสนานุช
 
1. นางสาวรัชฎาพร  เชียงทอง
 
36 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายประวีณ  อึ้งสกุล
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
37 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาววรกานต์  จักรแก้ว
 
1. นายสมยศ  ทีคา
 
38 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงชุติภา  ผลาอิน
2. เด็กหญิงฟองนภา  วงษา
3. เด็กหญิงวริศรา  อรุณใหม่
 
1. นางสาววันวิสาข์  นวนมา
2. นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน
 
39 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดาพร   สายสุด
2. นางสาวพุธิตา  จันลาภา
3. นายอิสระ  ผิวทอง
 
1. นายพงศภัค  สายสุด
2. นางสาวรุ่งฤดี  เกื้อทาน
 
40 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  อุดม
2. เด็กหญิงภัทรินทร  ศรีนาง
3. เด็กชายวิทูร  ปาปะสิม
 
1. นางสาวอนงค์  ศิริมา
2. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
 
41 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย 1. นายศักดิ์ดา  วงศ์หินกอง
2. นายอธิศ  วัดเวียงคำ
3. นายเชาว์วรรธน์  สิงห์ทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  นาคะรังษี
2. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
 
42 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายพิทักษ์พล  นิธิเพ็งโสภณ
2. นายพีรพล  พิมพ์สมาน
3. นายเจติวรรษ  วงศ์ธรรม
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล
2. นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์
 
43 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายณัฐรงค์  แสนวรางกุล
2. นายณัฐสิทธิ์  วราวิกสิต
3. นางสาวภิรญา  จิตติเจริญเดช
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางอัมพร  ชำนิจ
 
44 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ขำคม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
2. นางสุภาพร  แสงสว่าง
 
45 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทาทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ  จิตจักร
 
1. นายสุรชัย  บุญเรือง
2. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
46 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัฏฐวรา  จันทเขต
2. เด็กหญิงณัฐพร  พงศธรวิวัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
 
47 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายพงศธร   พันธ์บุปผา
2. นางสาวสุนันญา   ศรีตระบุตร
 
1. นายไกรศรี  ภิรมย์
2. นางไสลา   รูปเหลี่ยม
 
48 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายฐิตานนท์  จึงเจริญนรสุข
2. นายธนา  งามเพ็ชร
 
1. นางจุฬาวัลย์   ชนะมะเริง
2. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
 
49 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ขอสันเทียะ
2. นายเสกสรรค์  โยธาธรรม
 
1. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นายปรมัตถ์  สวงโท
 
50 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายติซอ  อุไร
 
1. นางสาวมลฤดี  ทองไชย
 
51 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายจิณณวัตร  บำรุง
 
1. นายชาติชาย  กัญญาสาย
 
52 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธีมากร  ดีใจ
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
53 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายภาณุรัตน์  จุ้ยกระโทก
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
54 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสวัสดิ์  จูมพลา
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
55 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายรัฐพล  สมอ่อน
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
56 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิศรา  ชัยเดช
2. เด็กชายบรรจง  จงประสพทรัพย์
3. เด็กชายรัชพล  ประกายวรกิจ
 
1. นางวิไลรัตน์  ประทุมชาติ
2. นางอุไรวรรณ  เจริญวัฒนะตระกูล
 
57 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายปภพ   เรืองเดช
2. เด็กชายปัณฑ์ธร   อิ่มเอมกมล
3. เด็กชายวสุ   งามกาญจนรัตน์
 
1. นางสาวกิติมา   เจียรสุมัย
2. นางประภา  ธีระเสถียรโสภณ
 
58 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ลาภสาร
2. เด็กชายปวริศ   ไตรปกรณ์กุศล
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  พลซื่อ
 
1. นายสุพรม   ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์   สุคำภา
 
59 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายชัยธวัช  ปีตธวัชชัย
2. นายณัชชนก  คำพิทักษ์
3. นายลาภวัต  งามวงศ์วาน
 
1. นายมงคล  ประเสริฐสังฆ์
2. นางสาวสุภลักษณ์  ซาแสงบง
 
60 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายจักรภพ   ก้านจักร
2. นายณัฐภัทร   ขุมทอง
3. นายศิวานนท์   ปพัฒน์เมธิน
 
1. นางสาวกิติมา   เจียรสุมัย
2. นายสายันต์   ทองตัน
 
61 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธัชธร  ธรรมบวร
2. นายธีรพล  ตรีจิืตรวัฒนากูล
3. นายมิ่งศิษย์  เกษมณีชูพงศ์
 
1. นายวิรศักดิ์  ประจันตะเสน
2. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
62 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายตวงโชค  ชาลีกุล
2. เด็กชายพงศ์ปณต  ผลสนอง
3. เด็กชายเฉลิมเดช  เกตุปรางค์
 
1. นายนพรัตน์  ฦๅชา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
 
63 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหลมไธสง
3. เด็กหญิงจันทมาส  กิเลน
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
2. นายพัทรวิชญ์  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
 
64 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์หอม
2. เด็กชายดลนที  ศิริผล
3. เด็กชายวันเฉลิม  น่าทอน
 
1. นายธวัชชัย  อยู่พุก
2. นางแสงมณี  อยู่พุก
 
65 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขวัญกมล  ศรีหัวแฮ
2. นางสาวยลดา  พลศร
3. นายรัชชานนท์  อินทรสงเคราะห์
 
1. นางสาวกิตติพร  อาพา
2. นายสุธี  ศรศักดา
 
66 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกาญจน์ธิดา  ภูมิพิทยานนท์
2. นางสาวณัฐวรา  ใจสบาย
3. นางสาวอรไพลิน  พรเลิศทวีกุล
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ประสานเนตร
2. นายพิทักษ์  เจริญวานิช
 
67 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชนานิศ  ฉัตรรักษา
2. นางสาวมนัญชยา  คำควร
3. นางสาววิภาศิริ  เขียวแจ่ม
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามชด
 
68 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สมดี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขสงคราม
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อนุศรี
 
1. นางทองใส  จันทร์สว่าง
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
69 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  มูลทา
2. เด็กชายจักรกรี  สลับศรี
3. เด็กหญิงจันทราลักษณ์  เริกกระโทก
 
1. นายอาวิรุทธิ์  สีดา
2. นางเพชราภรณ์  พิมพา
 
70 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ญาติปอ
2. เด็กหญิงรัตนา  กางกั้น
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บำเพ็ญ
 
1. นางสาวนิภาพร  รูปแกะ
2. นายอัศวิน  สิถิระบุตร
 
71 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชุดาภรณ์  ภูผิว
2. นางสาวปฏิภาณ์วีร์  อุตรนคร
3. นางสาวเวณิกา  บุญอาษา
 
1. นางชื่นจิตร  กล้าแข็ง
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
72 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  กองดี
2. นายนฤพล  คำมณี
3. นางสาวลลิตา  ปราบพาล
 
1. นายชัยพร  พัฒนจักร
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด
 
73 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจตุพร  หีบทอง
2. นางสาวสุปรียา  โนนทิง
3. นางสาวเบญจพร  แสนสวาท
 
1. นายภาสกร  กลิ่มาลี
 
74 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา  นิติเศรษฐ์
2. เด็กหญิงรัตน์ติพร  พลแสน
3. เด็กหญิงล้ำค่า  จินาวัลย์
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
75 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิตา  วรรณขาว
2. เด็กชายภูสกล  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงอารียา  วงศ์สาพาน
 
1. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
2. นางพิสมัย  ร้อยพิลา
 
76 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  เนตรสง่า
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สัมพันธ์วงค์
3. เด็กชายวราวุธ  มะโนรัตน์
 
1. นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า  สุนันท์
 
77 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวช่อลัดดา  มานะดี
2. นางสาวศศิธร  ขันพนม
3. นางสาวแสงนภา  แสงห้าว
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
 
78 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกิติลักษณ์   บุตรดี
2. นายณัฐพล  นวะสิมัยนาม
3. นางสาวนิภาวัลย์   เชื้อเวียง
 
1. นายรชานนท์  ลีเพ็ญ
2. นายอานุ  พลทะรักษา
 
79 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นายณัฎร์ฐศรัณย์  บุญสิน
2. นายณัฐพล  สิงห์ทอง
3. นายทนงศักดิ์  ดำเนิน
 
1. นางชนกานต์  เหลาแตว
2. นางสาววัชรี  อาภรณ์พงษ์
 
80 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธนิยะ  บุญบุตร
2. นายภัทร์  นิกร
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
81 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวพรมาดา  ปรึกกระโทก
2. นายวรลักษณ์  ทรัพย์นิยม
 
1. นายจักรพงษ์  กุ้งมะเริง
2. นางสาวอมรรัตน์  อุทิศสุนทร
 
82 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาวุฒ  ทัดมารา
2. เด็กชายเริงชัย  ข่าขันมณี
 
1. นายธนัฐ  จันทเขต
2. นายไกรพจน์  พนาลิกุล
 
83 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายปณิธาน  ทำงาม
2. นางสาวสุจิตรา  อาษาวิเศษ
 
1. นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
84 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวมัลลิกา  ตั้งตรง
2. นายวรวัตน์  รูปงาม
 
1. นาง วิไลรัตน์  ประทุมชาติ
2. นายศรีธร  มูลมณี
 
85 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายณัฐนันท์  วันลักษณ์
2. นางสาวรพีพร  ตุ่นกระโทก
 
1. นายไพรัตน์  เนียมประเสริฐ
 
86 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายธนศักดิ์  ทองพิละ
2. เด็กชายธนเกียรติ  ลีลานุวัฒน์
 
1. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
2. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
87 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  คำมุงคุณ
2. นายอมรเทพ  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
88 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79.41 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พลคำ
2. เด็กชายสันติ  อันทฤทธิ์
 
1. นายอภัยสิทธิ์  ใจพร
2. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
89 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78.72 เงิน 4 โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายทศพร  อุทธา
2. เด็กชายสัญญา  ตินานพ
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
2. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
90 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  บาดตาสาว
2. นายสุทธิศักดิ์  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
91 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายฐนะวัฒน์  น้อยหา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลาภเลิศ
 
1. นายทนัย  สิงห์พันธ์
2. นางพนมพร  นามกุล
 
92 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กชายชัยณรงค์   เพียนู
2. เด็กชายสุรพงษ์   สาสัย
 
1. นางสมจิตร   รักสัตย์
 
93 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายชนายุทธ  นาคันรัตน์
2. เด็กชายพลกฤษ  สร้อยแสง
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
 
94 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชานนท์  อินทะวงศ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  คำสุนัน
3. นายสัตยา  ท้าวสูงเนิน
 
1. นายชิณชัย  เสียระหัง
2. นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์
 
95 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายราชวัลลภ  พื้นผา
2. นางสาวศิลามณี  ธงกลาง
3. นางสาวแพรวพิรุณ  ศรีกำ
 
1. นายปรีดา  โพธิ์ทา
2. นายอรรถสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์
 
96 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นายชัชพงศ์  พรหมวิชัย
2. นายสมชาย  แพงไธสง
3. นายสหชัย  ศรีสำราญ
 
1. นายบรรจง  ชำนาญ
2. นายวารินทร์  บัวภาคำ
 
97 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นายกฤษดา    คล่องแคล่ง
2. นายชัยธวัช   ภูบุญอ้วน
3. นายสมรถ  จันโท
 
1. นายชัยเรือง   ไชยคลัง
2. นางวลารัตน์  ปฏิเวศ
 
98 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายฤทธิพร  คงขุนทด
2. นายศุภชัย  มิลินทาศัย
3. นายสุริยะ   พรมสวย
 
1. นางธัญพร  อารีเอื้อ
2. นายพงษ์อนันต์  ลูกอินทร์
 
99 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภัทพงศ์  จำนงค์ถิ่น
2. นายศุภชัย  บานหาญ
3. นายอดิศักดิ์  น้อยเอี้ยง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
100 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายฉัตรบดินทร์  เฉียบแหลม
2. นายนิรัตติศัย  ภูยีหวา
3. นายเกียรติศักดิ์  แซ่เต็ง
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายเดชา  เชียรรัมย์
 
101 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 8 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายวันชัย  จันทร์กลาง
2. นายสิทธิชัย  อรุณวัฒนชัย
3. นายอารมย์  ผันกลาง
 
1. นายวิเชียร  ดีเปรี่ยม
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
102 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายนิติพัฒน์  มงคลโอภาสสกุล
2. นายเมธาวุฒิ  จิวานันทวัฒน์
3. นายเอกรัตน์  ทารถ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
103 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวชฏารัตน์  ไชยศรี
2. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
3. นายปริยวัฒน์  เภานาง
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
104 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกิตติ  ดวนสูง
2. นายฉิน  อินรีย์
3. นายสิทธินันท์  อ่อนมา
 
1. นายรัฐพล  คำแก่น
2. นายอุกฤต  ทีงาม
 
105 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนภัทร  เกษตรสมบัติ
2. นายวสันต์  แก้วเทพ
3. นายอนุชิต  พลฤทธิ์
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
106 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  คำคนซื่อ
2. นายณัฐวุฒิ  สุคำภา
3. นายพงษ์นรินทร์  ไชยเพ็ชร
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
107 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกฤษฎ์ตานนท์  พลเคน
2. นายสถาพร  มาบิดา
3. นายสวิตต์  สิงโสภา
 
1. นายมังกร  ถามูลเลศ
 
108 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายคฑาวุธ   อินทร์แก้ว
2. นายศิริชัย  จังอินทร์
3. นายอรรถพล  โคตรพันธ์
 
1. นางทรงทรัพย์  ชาลี
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
109 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายขจรวิทย์  สฤษดิ์รัตน์
2. นายพิศุทธ์  มุ้ยมี
3. นายสิทธิศักดิ์  มั่งมี
 
1. นายประจัญ  กลิ่นหอม
2. นายอนันต์  ชาตะศิริ
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทองมี
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไกวาสัง
3. เด็กหญิงจุฑาพร   ประทุมชัย
4. เด็กหญิงนุสรา  ทรัพย์ภารีย์
5. เด็กหญิงรณัสถ์ชนก  พวงนิล
 
1. นางทองใบ   ลาบุตร
2. นางประภาพร   ประสงค์ศิลป์
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยชนก  พิมพิสาร
2. เด็กหญิงพรนภา  นุพันธ์
3. เด็กหญิงยุวดี  ใจธรรม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชอบผล
5. เด็กหญิงแขฤดี  ศรีบุญมา
 
1. นางสาวตรีรญา  ซาโตะ
2. นางสาวนงคพร  ชื่นบุญเพิ่ม
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกวินนาถ  ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณศรีรักษา
3. เด็กชายยศธร  เค้าหงษ์
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กองจันทร์
5. เด็กหญิงสิริญากร  สิมผิว
 
1. นายสุพล  พรหมกูล
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจินตปาตี  พิมพ์ศรี
2. นางสาวณิชาภัทร  จันณรงค์
3. นางสาวธนพร   อนุเวช
4. นายธัญพิสิษฐ์   อุตรี
5. นางสาวบุญญาลักษณ์  ภวภูตานนท์
 
1. นายขวัญชัย   ขันสาลี
2. นางนวลละดา   นนสีลาด
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกชกร    รุ่งเรือง
2. นางสาวกัญชพร   สุขพลี
3. นางสาวจุฑามาศ   เดชาสุรักษ์ชน
4. นางสาวนฤมล   เคียดธฤมาร
5. นางสาวสิริกาญจนา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนันทนา  วงศ์สมิตกุล
2. นางอัมพร  ดำรงรัตน์กุล
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  สูงห้างหว้า
2. นายสราวุฒิ  คชฤทธิ์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยสา
4. นายเสกสรรค์  สายศรี
5. นายโกมุท  แพนดร
 
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นายสุพจน์  ส่องโสม
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญชพร  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมเพราะ
4. เด็กหญิงธิติสุดา  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงลัธวรรณ  เคนประคอง
 
1. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
2. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายฐานทัพ  ชูชาติ
2. เด็กหญิงศรัญญา  บุราญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โคตะมะ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุ่นนาแสง
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์   สุขมะโน
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐลลิดา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงทัตติยา  ใสแสง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ฤทธิ์ชัย
4. เด็กชายสุริยา  ชาลีเปลี่ยม
5. เด็กหญิงอาจารี  สวัสดี
 
1. นางสาวจันทรวดี  สุขสำราญ
2. นางสุดารัตน์  นามศรีคุณ
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  อ่อนฤาชา
2. นางสาวชนสรณ์  ทองสุข
3. นางสาวธิดารัตน์  สาธุการ
4. นางสาวปิยธิดา  ศรีระกิจ
5. นายศรายุทธ  วรรณวาส
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางระเบียบ  กิณเรศ
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวขวัญจิตร  เสนาวงษ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์รัตน์
3. นางสาววรัชยา  วรวิเศษ
4. นางสาวสุภาพร  สุวรรณเขต
5. นางสาวอรรินทร์  หลักกลาง
 
1. นายปรีดา  มุขพรหม
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกรุณา  ประทุมชาติ
2. นางสาวธัญญา  ธาตูทอง
3. นางสาวมณีกาญจน์  อุปราวัลย์
4. นางสาวมธุรดา  ลาภา
5. นางสาวษณิษา  โชติเนตร
 
1. นางสาวนงนุช  พ้นยาก
2. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นายทนงศักดิ์  อภัย
2. นายภิรมย์  โพธิราช
3. นายรุจธนิต  กาละบุตร
4. นายศราวุฒิ  ใจขาน
5. นายสันติชัย  สระทองอ้วน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นายแมน  จตุพงศ์ชัย
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายกานต์กวิน  ประยูรเนตร
2. นางสาวขวัญตา  อุทโธ
3. นายณัฐติยพงษ์  ลาบ้านเพิ่ม
4. นางสาวธัญญา  นนยะโส
5. นายวีระยุทธ  ร่มคำ
 
1. นายชูศักดิ์  สีปากนา
2. นายสุริยา  งามเจริญ
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย
2. เด็กชายธนากร  คิดระเบียบ
3. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
4. นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ
5. นายสุรวงศ์  ศรีงาม
 
1. นายบัญญัติ  ผิวงาม
2. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวจารุณี  ยันทแย้ม
2. นางสาวชญานิน  พลกุล
3. นางสาวณิชกานต์  อัฐนาค
4. นายตกูล  สายนาโก
5. นางสาวธัญญารัตน์  เตลอด
6. นางสาวธิติมา  ชี้พรอำนวย
7. นายธีรวัฒน์  จันทร์นคร
8. นายนวกานต์  สุริยะ
9. นางสาวพรพรรณ  ชิณฤทธิ์
10. นายภานุวัฒน์  ฉันประเดิม
11. นางสาวมาลินี  อิ่มอุรัง
12. นางสาววาสนา  พลกุล
13. นายวีรยุทธ  สมัครนิล
14. นายศิวกร  ศรีสุข
15. นายสมพงษ์  จันทบูรณ์
16. นายสุเมธ  อุทรักษ์
17. นางสาวอรพรรณ  ดลชม
18. นางสาวอาภาศิริ  สะตะ
19. นายอิทธิวาท  จันละบุตร
20. นายเรืองดนัย  บุญจอง
 
1. นายจำรัส  หาญกุล
2. นางจิราภรณ์  โชติรื่น
3. นางนุชรี  บุญโพธิ์
4. นางลมปราณี  ถามณี
5. นางเสาวรัตน์  อุดรพิมพ์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เล็ดเต้
2. นายจอห์น  เวสท์บรู๊ค
3. นายณัฐวุฒิ  นามวงศ์
4. นายทรงกรด  โยธารักษ์
5. นายทินกร  อินทร์รินทร์
6. นางสาวธนภรณ์  พหลทัพ
7. นางสาวนัฐพร  เสมียนสิงห์
8. นายประทีป  อารมย์
9. นางสาวปวีณา  วงศ์เจริญ
10. นางสาวพร้อมพรรณ  กิตติกาวสุวรรณ
11. นางสาวพิมพ์วิภา  เคนอุทุม
12. นายพิริยัง  โพธิราช
13. นางสาวภัทชา  มหิธิธรรมธร
14. นายภาคภูมิ  ค้อมสิงห์
15. นายวิศิษฐ์  พิกุล
16. นางสาวศรัณย์พร  มีเหง้า
17. นางสาวอนัชฌา  โภคาแสงสวัสดิ์
18. นางสาวอภิญญา  บุตรศรีภูมิ
19. นางสาวอภิรดี  วงค์จันดี
20. นางสาวเจนจิรา  พรมร้อยโท
 
1. นายประจักษ์  เกษแก้ว
2. นางประไพศรี  ศรีทอง
3. นางสาววิไลพรรณ  พิมพ์วัน
4. นางสุจิตรา  ราชป้องขันธ์
5. นางอัมรินทร์  นารินทอง
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นางสาวกรกนก  สอนพงษ์
2. นางสาวกัลยา  พร้อมสุข
3. นางสาวจิตรตินันท์  บุญโสม
4. นางสาวพรทิพย์  บุตรแก้ว
5. นางสาวพรนภา  นนพละ
6. นางสาวพิชานันท์  พิมเพ็ง
7. นายพิธวัส  อ่อนสุด
8. นายมนัสชัย  ทิณพัฒน์
9. นายรณยุทธ  ศรีบุญ
10. นายวริทธิ์ธร  ผาใหญ่
11. นายวัชระ  ปัสสาคำ
12. นายวัฒนพงษ์  พลแสน
13. นายวิรส  ฉลูสี
14. นางสาวสายธาร  หารจิตร
15. นางสาวสุขมาภรณ์  ส่งศรี
16. นางสาวสุดารัตน์  ไชยคำ
17. นายอาทร  ทองแดง
18. นายอำนาจ  นิ้วทอง
19. นายเจษฎา  สอนพงษ์
 
1. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
2. นางสาวอรอุมา  อนุคำ
3. นางสาวเกสร  ลาภสาร
4. นางเยาวภา  ชินคำ
5. นายเอกพันธ์  ลาเลิศ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวจิรนันท์  เหล้ามา
2. นางสาวชฎาพร  วังคะฮาต
3. นายชาคริต  มูลสมบัติ
4. นางสาวฌาลวดี  โภคทรัพย์
5. นายทศพล  กลับผดุง
6. นายธนพล  มหามาตร
7. นางสาวธัญลักษณ์  พรมเสน
8. นายนันทวุฒิ  พรรคพิง
9. นางสาวนิศา  เทศทัน
10. นายปฏิภาณ  นามแสง
11. นางสาวประภัสสร  วันเนาว์
12. นางสาวมัญริกา  เวียงแก้ว
13. นางสาวมิ่งสมร  บุญมา
14. นายฤทธิชัย  อันภักดี
15. นางสาววณิชชา  พะเลี่ยง
16. นายวีระยุทธ  วงษ์ชมพู
17. นายศักรินทร์  สีหาลุน
18. นายสุพัฒนากร  บุปผา
19. นายอภิสิทธิ์  พรมจันทร์
20. นายอัฐพล  ธุระยศ
 
1. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
2. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
3. นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร
4. นางเครือวัลย์  คงรักช้าง
5. นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  นันโท
2. นายกิตติพงษ์  สิงห์คำ
3. นายกิตติพงษ์  พันแก้ว
4. นางสาวจุฑารัตน์  วงษ์ทอง
5. นางสาวจุลนีย์  ภูมิวิเศษ
6. นางสาวชัชธิดา  ลิขิตอัมพร
7. นายชัยณรงค์  ทิพย์ทำมา
8. นายชัยพร  รึผาดำ
9. นายปรีชา  ชาติงาม
10. นายภาคภูมิ  ยักคะฮึม
11. นางสาวมยุรา  ราชแสง
12. นายวรวุฒิ  แสงนอก
13. นายศิวกร  กระแสศัพย์
14. นายสมใจ  ไชยสนาม
15. นางสาวสุธาสินี  น้อยบุดดี
16. นายสุริยัน  แก้วลาญ
17. นายสุรเกียรติ  ปัจจัย
18. นางสาวหทัยชนก  ด้วงคำ
19. นายอภิรักษ์  พงษ์อุทรา
20. นางสาวเกศดา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
2. นางปราณีต  อุดมพันธ์
3. นายอนุชิต  เปรมปรี
4. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
5. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกวินทิพย์  โกฎหอม
2. นายขรรค์เพชร  คงสุุข
3. นายจักรกฤษ  ทองมาก
4. นายจักรราช  เอี่ยมสะอาด
5. นายจิรภาส  สิงหเสนา
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ชูเด่น
7. นายตูม  คำฟู
8. นายนฤเบศธ์  อึ่งชื่น
9. นางสาวปทิตตา  จุไรวรรณสุทธิ
10. นางสาวประภาศิณี  ช่วยศรี
11. นางสาวประภาสิริ  ไตรปาน
12. นายปุณณพัฒน์  สุดสกล
13. นางสาวพัชรา  โพธิ์จิตร
14. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ศาลา
15. นายรุ่งศักดิ์  ชมทอง
16. นายศักรินทร์  พรหมบุตร
17. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วกล้า
18. นายสมพงษ์  พันเนตร์
19. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์เนียม
20. นายสุริยะ  แก้วลา
 
1. นางนภา  เชื้ออินทร์
2. นางวันเพ็ญ  บุญยืน
3. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
4. นางสุนันท์  สุขประเสริฐ
5. นางอำพา  ปรากฎชื่อ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายรักชาติ  ทองดอนดู่
 
1. นางอาภรณ์  แสวง
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวอรัญญา  ศิริปะกะ
 
1. นางธมลวรรณ  ศรีหริ่ง
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   ทิพย์นางรอง
 
1. นางมะลิวัลย์  เจิมจอหอ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวฐิติพร   อันทะแสง
 
1. นางกมลวรรณ    ดวงอ่อนนาม
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวมะลิวัลย์  สารภาพ
 
1. นางเพ็ญ  ประเมศรี
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. นางสาวภาวินี  ทินโฮง
 
1. นางทองหลาง  เหล่าลาภะ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาคภูมิ  เจริญวิภาส
2. นางสาวสุภัทรา  หมื่นน้อย
 
1. นางชุติมา  บรรเทาทุกข์
2. นางนันทยา  พรหมกูล
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงภามินี  มูลศรีแก้ว
2. เด็กชายอนันตโชค   รักธัญญะการ
 
1. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
2. นางศุภนุช   คงถวิลวงศ์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สิทธิมงคล
2. เด็กหญิงอาภารัตน์  กงนารี
 
1. นางกรรณิกา  สุทธิแพทย์
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวรุจิรา  แหวนนิล
2. นายวุฒิภัทร  ผิวสว่าง
 
1. นางพิณภาคย์  บุตรจันทร์
2. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพร่างเพชร   ศิริอำนาจ
2. นายเกรียงไกร   ทับชา
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธนพล  ชัยแก้ว
2. นางสาวมุขครินทร์  โคตรชัย
 
1. นางสาวนภามาศ  ธานี
2. นางรุ่งนภา  จันทร์ใส
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกรกนก  พรมเมืองเก่า
2. นางสาวกัณฐิกา  วงษ์บำราบ
3. นางสาวจุฑารัตน์  ปิ่นประเสริฐ
4. นางสาวธนภรณ์  หิรัญวงษ์
5. นางสาวนันท์นภัส  แตงชัยภูมิ
6. นางสาวยุพาธิณี  จิตสุโภ
7. นางสาววันวิสา  หวะสุวรรณ
8. นางสาววีรดา  ธีระสุต
9. นางสาววีริยา  ลัญจกร
10. นางสาวสุดารัตน์  ศิริคุณ
 
1. นางจำนงจิต  รัตนวิจารณ์
2. นางผุสดี  บำเพ็ญเพียร
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ใยบัว
2. เด็กหญิงชฎาพร  โสสุทธิ์
3. เด็กหญิงชนันทร  สวนดอกไม้
4. เด็กหญิงชลธิชา  ไพศาลธรรม
5. เด็กหญิงปวีณา  สุจริต
6. นางสาวมานิกา  สุวรรณชาดา
7. เด็กหญิงวชิรยา  ปาละวงศ์
8. เด็กหญิงสิรินยา  สมแสน
9. เด็กหญิงสุรางคนางค์  รูปเงาะ
10. เด็กหญิงอารียา  เที่ยงทัศน์
 
1. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
2. นางวาสนา  วงศ์กาฬสินธุ์
3. นางเสาวนีย์  สีหนาท
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวฐิจิกานต์   ภักดิ์สอนิสิทธิ์
2. นางสาวณัฐริกา   ฟองอ่อน
3. นายธนวัฒน์   เทียงดี
4. นางสาวปภัสรา   สิงห์สุวรรณ
5. นายพงศกร   ประพันธมิตร
6. นางสาววัชราภรณ์   ศรีลางค์
7. นายวิทยา   บุญหล้า
8. นางสาวสลาลี   สีขวาพา
9. นายสิทธิชัย   สิงห์สุวรรณ
10. นายอาณัติ   คำสิงห์
 
1. นางปราณี   เทียงทำ
2. นางอนุช   พลลาภ
3. นางเทวีรัศมิ์   สองหลวง
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  โสประโคน
2. เด็กหญิงจีรภิญญา  ตอนรัมย์
3. เด็กชายชูศักดิ์  ตุนา
4. เด็กชายธวัชชัย  เสกขา
5. นางสาวพัชรินทร์  ม่วงไม้
6. เด็กหญิงภัทรวดี  วิเชียร
7. นางสาววราลี  ลายขุนทด
8. นางสาววาสนา  ปานใจนาม
9. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงนิล
10. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
11. เด็กหญิงศศิธร  พันธ์ถวิล
12. นายสนั่น  สายสุด
13. นายสิงหนาท  คำมะนะ
14. นายอมรเทพ  พินิจกิจ
15. เด็กหญิงเบณจวรรณ  ชะดารัมย์
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นายขวัญชัย  พรหมบุบผา
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ไชยสนาม
3. นายธนันชัย  หลวงราช
4. นางสาวธิดา  ภูขีด
5. นายนันทวัฒน์   นางัว
6. นายปฏิพัทธ์  มีโสภา
7. นางสาวพิจิตรา  เผ่าน้อย
8. เด็กหญิงพิชญา  เผ่าน้อย
9. นายพิชญาภรณ์  จันทะเหล็ก
10. เด็กหญิงภัชรินทร์  รักษาภายใน
11. นางสาววิไลลักษณ์  รินทะรักษ์
12. นางสาวศศิวรรณ  คุ้มบุญ
13. นางสาวสุทธิกานต์  ศรีโนนม่วง
14. นางสาวอัญมณี  ประจันตะเสน
15. เด็กหญิงอัมพร  บอมโคตร
 
1. นางกุลยา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางจิราภรณ์  คำศรี
3. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
4. นายอดิเรก  กล้าหาญ
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์สีดา
2. นางสาวกาย  สร้อยจันดา
3. นางสาวจันทิมา  ชนะบุญ
4. นางสาวจิตสุดา  เจริญสุข
5. นางสาวจินตนา  เบียขุนทด
6. นางสาวทัศน์วรรณ  สุริโย
7. นางสาวพิมพิไล  บุญสุข
8. นางสาวรัตนาภรณ์  คำงอน
9. นางสาวศิริลักษณ์  นาคน้อย
10. นางสาวศิริวรรณ  โสมา
11. นางสาวสาวิตรี  ฐานเจริญ
12. นางสาวสุพรรณี  แนนไธสง
13. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีศักดิ์นอก
14. นางสาวสุภาวดี  ลาภประสพ
15. นางสาวอัญชลี  คุ้มห้างสูง
 
1. นางจุฑารัตน์  ไชยเทพ
2. นายชัยนาท  พลอยบุตร
3. นายสรพล  แก้ววิไล
4. นายสายัณห์  ปุยภูงา
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  มะกุล
2. เด็กหญิงพิมชนก  พินทอง
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ผุยผล
 
1. นางณภัทร  ผิวดำ
2. นางรัชรินทร์  กัติยัง
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ตัวสระเกษ
2. เด็กชายบริพัตร  ลาดบัวขาว
3. เด็กหญิงอพิชญา  สุมาลัย
 
1. นางดวงจันทร์  อาจศัตรู
2. นางสาววงเดือน  คลื่นแก้ว
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงลำเพย  มณีสวาท
2. เด็กหญิงศิริพร  เมืองแพน
3. เด็กหญิงเพียงอุมา  ชุมศรี
 
1. นางนงคราญ  พลลาภ
2. นายนิยม  พลลาภ
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายกชกร  เวียงคำ
2. นางสาวอภิญญา  พลศักดิ์
3. นายอาทิตย์  โพธิ์ชัย
 
1. นางอรทัย  สิงหนาค
2. นายอานิรุทธิ์  สิงหนาค
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายจิรวุฒิ  จงใจรักษ์
2. นายธวัชชัย  ปานทอง
3. นางสาวพัชญ์สิตา  ธัญภัคสกุลวัฒน์
 
1. นายชัยพล  เผือดจันทึก
2. นางนภัส  สงคราม
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิติรัตน์  ตะโพธิ์
2. นางสาวรัชฎา  โพระกัน
3. นายวรัญญู  เวียงสิมา
 
1. นายธนธรณ์  พรหมอารักษ์
2. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โฮมวงศ์
2. เด็กชายภควัฒน์  เปล้ากระโทก
 
1. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
2. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายณัฐนันท์  รัตนเสน
2. เด็กหญิงสินียาพรรณ  ดงตะไน
 
1. นายปราโมทย์  ชุมนุ้ย
2. นายไชยา  จันทร์เรือง
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. เด็กหญิงโสพิศ  ใจคิด
2. เด็กหญิงโสรยา  ใจคิด
 
1. นายกำจร  นุชมา
2. นางพิรุณพรรณ  เต็มวงษ์
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวกรทิมา   ระดาฤทธิ์
2. นางสาววิลารักษ์  พวงพันธ์
 
1. นางสุภัคชญา   สินพูน
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. นายพีระพล  ก่อนทิพย์
2. นางสาวภัชรีภรณ์  พิมพ์ปัด
 
1. นายประเสริฐ  ครองยุติ
2. นางสุภี  โสดาภักดิ์
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นายศักดิ์ศรี  สุขษาเกษ
2. นายอัจฉริยะ  พันธ์จันทร์
 
1. นางสาว ธิดารัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาวนงคราญ  จรูญแสง
 
161 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงปัศญารัตน์  นีพันดุง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อินพู่
3. เด็กชายเกรียงไกร  บุญอักษร
 
1. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
2. นายวิรัช  เติมศักดิ์
 
162 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  ไชยราช
2. เด็กชายภูรินทร์  กัลยารัตน์
3. เด็กชายเกษมชาติ  พรมสอน
 
1. นางสุรีพร  สุนทรักษ์
2. นายไพฑูรย์  สุนทรักษ์
 
163 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สารมาศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาลี
3. เด็กหญิงพรรณณิดา  กุลวงค์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
2. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
164 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายนิธิกร  บุญอักษร
2. นายสุบรรณกริช  ไกรคุ้ม
3. นายเจนณรงค์  แคะมะดัน
 
1. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
2. นายวิรัช  เติมศักดิ์
 
165 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  คุ้มชัย
2. นางสาวชนาพร  ภูตาโก
3. นายสุรพงษ์  สายสู่
 
1. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
2. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
166 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายกฤติพงษ์  ฟองน้ำ
2. นางสาววิจิตรา  สติปัญ
3. นายสิทธินนท์  พรมเกษ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
2. นายสุรัตน์  เย็นเสมอ
 
167 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงบุปผา
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
168 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุมลทา   ภูเต้านิล
 
1. นางสาวนารีรัตน์   มีนะถา
 
169 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายสุระชัย  อังกาพย์
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
170 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายโชคชัย  ซุยอุ้ย
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
171 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายพรชัย  แก่นอินทร์
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
172 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายเกียรติมณี  ธงยศ
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
173 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทองพระธรรม
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
174 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสายทิพย์  สายยศ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
175 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงปภัสสร  เจริญยศ
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
176 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายอานนท์   มะหัด
 
1. นายบุญมี   ผิวเงิน
 
177 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  มิลภา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
178 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายพิทักษ์  คนไว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
179 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  แป้นทอง
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
180 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสุธัญญา  ซอนพา
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
181 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายประเสริฐ  คงบุญวาสน์
 
1. นางชนิสรา  ดำรงเชื้อ
 
182 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวณัฐธิดา  กัณหาพิมพ์
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
183 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายฤทธิพร  ศรีวารมย์
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
184 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายสมัชญ์  พิมพ์สิน
 
1. นายสมพร  เพชรชู
 
185 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชบุญโย
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางคัคนางค์   รองหานาม
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
186 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนกร  สันพันธ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
187 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงนิพาดา  เกตุภูเขียว
2. เด็กหญิงมาริษา  อานแดง
 
1. นางสุวารินทร์  ลาอินทร์
2. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
 
188 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัชวาลย์  ตะไนศรี
 
1. นายอาทิตชัย  นามไพร
 
189 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปาวะรีย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
190 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสุทัศน์  ชิดปลัด
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
191 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พจนา
 
192 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  อุธิรัมย์
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
193 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายอภิสร  อาสุ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
194 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไรกระโทก
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ค้ากระบือ
3. เด็กชายปุณณวัฒน์  จำปาแดง
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
2. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
195 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ใต้ชมพู
2. นายนครินทร์  ฤทธิ์มหา
3. นายประมูล  มั่งมูล
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
196 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิษณุ  ดอกบัว
2. เด็กชายวันเฉลิม  ตรีกุล
3. เด็กชายอรรถพร  แสงฉวี
 
1. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
2. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
 
197 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธนวัฒน์  คุ้มสีวัย
2. นายธนวุฒิ  คุ้มสีวัย
3. นายวิชิต  แวงวรรณ
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร  สูตรขวัญ
 
198 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. นายธนกร  บุญอุ่น
2. นางสาวสิริวรรณ  สุระ
3. นายเดชา  โสดาจันทร์
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
2. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
199 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายวชิระ  วิชาผง
2. นายอนุชิต  ดอนสามารถ
3. นายเทวฤทธิ์  วิเศษชู
 
1. นายวัชระพล  โป๊ะตะคาร
2. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
 
200 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
201 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
202 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
203 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพร  สิริสกุลยวด
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
204 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวประภัสสร  นีสยันต์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
205 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวเพ็ญลัษณ์   สอนจะโปะ
 
1. นายวุฒิไกร    กิขุนทด
 
206 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
207 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
208 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายคริษฐ์  คุ้มแวง
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
 
209 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวสร้อยวิสา  พึ่งประสพ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
210 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจักรกริช  นีสยันต์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
211 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกฤตยาพร  คล้ายคลึง
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
212 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงฐารนีย์  ประเสริฐนู
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
213 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต   กิจวาส
 
214 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
215 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวชิรวิทย์  ตลับทอง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
216 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายบรรพต  มาตย์สีหา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
217 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายสวัสดิ์พงษ์  พรรษา
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
218 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
219 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
220 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
221 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายศวริศ  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
1. นายพิทยา  คล้ายประยงค์
 
222 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวีรภพ  เดชพิมล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
223 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวขนิฐา  ดาด้วง
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
224 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงฐารนีย์  ประเสริฐนู
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
225 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
226 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจินตปาตี  ขันทอง
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญกาญจน์
 
227 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
228 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
229 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปณิตตรา  พันธุเวช
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
230 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ชาญศิลป์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
231 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  บัวคลี่
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
232 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
233 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายภาวิต  ซื่อรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
234 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุภาวนาถ  อุดชา
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
235 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรีผลพันธุ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
236 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปิยะกุล  ไข่มุกข์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
237 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
238 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา   วัชระมโนกานต์
 
1. นายวุฒิไกร    กิขุนทด
 
239 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวอังคณา  บุญขจร
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
240 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธนกร  นามวงษ์
 
1. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
 
241 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสินธุชา  ภาโคกทม
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
242 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
243 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายชินวัตร  เรียงความ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
244 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
245 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายภควรรษ  พันธุ์คงดี
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
246 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
247 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนบ  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายละออง  แกมคำ
 
248 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์รวินท์    พละศักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
249 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา  รอบแคว้น
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
250 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  ลีโย
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
251 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปาริตา    ตั้งสกุล
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
252 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
253 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  นุรักษ์รัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
254 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนทสรวง  ดิษยบุตร
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
255 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
256 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายจีระพันธ์  พักจรุง
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองววรณ์
 
257 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายนนธิวัฒน์  สายสุ้ย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
258 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพรสุดา    นิตย์ใหม่
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
259 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
260 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ประจันตะเสน
2. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
3. นางสาวประภัสสร  นิสยันต์
4. เด็กหญิงปิยกุล  ไข่มุก
5. นายวารินทร์  มหาวัน
6. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
7. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
8. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศรีพันดร
 
1. นางสาววาสนา  นนตา
2. นายสนั่น  มาลาสาย
3. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
261 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรีผลพันธุ์
2. นางสาวกุณธิดารัศมิ์  แจ่มเงินวัฒนากูล
3. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
4. นางสาวชลดา  สมคะเนย์
5. นายนิติเทพ  พรมกสิกร
6. นางสาวพวงผกา  สว่างวงษ์
7. นางสาววายุภัค  บัวใหญ่
8. นายศุภกฤษ  วิลาาศ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ครองยุติ
 
1. นางบุษราวดี  มั่นจิต
2. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
3. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
262 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คชทิพ
2. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
3. เด็กชายพรพรหม  นิตยรส
4. เด็กชายภาคภูมิ  ละครขวา
5. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีแก้วน้ำใส
6. เด็กชายวชิรวิชช์  พละกล้า
7. เด็กชายวิมลมาศ  กางจันทา
8. นายอภิสิทธิ์  พันมา
9. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
263 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก    วินิจ
2. นางสาวจริยา   จินาวัลย์
3. นางสาวจิรพร   โกมุตตานนท์
4. เด็กหญิงญาดา  วัชระมโนกานต์
5. เด็กหญิงฐารนีย์    ประเสริฐนู
6. เด็กหญิงณัฐชา  ชาญศิลป์
7. เด็กหญิงณัฐนิชา   เอกศิลป์
8. นางสาวธุวพร   ต่วนจะโป๊ะ
9. เด็กหญิงนทสรวง  ดิษยบุตร
10. นางสาวปรางค์ทิพย์  จอกหอมกลาง
11. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์   สัพทานนท์
12. เด็กหญิงพิชชา   ศรีพลภา
13. เด็กหญิงรมย์รวินท์  พละศักดิ์
14. นางสาวศศิกานต์  บุญกลาง
15. เด็กหญิงโยษิตา   อ่องพิมาย
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
2. นายสุติศักดิ์  ชำนาญศก
 
264 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีสง่า
2. นายธนากร  พลชัยมาตย์
3. นางสาวบุปผชาติ  ชุมพล
4. นายปิยบุตร  ยศม่าว
5. เด็กหญิงพรพรหม  นิตยรส
6. นายภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
7. นายวชิรวิชญ์  พละกล้า
8. เด็กชายวิมลมาศ  กางจันทา
9. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
10. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
11. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
12. นายอภิสิทธิ์  พันมา
13. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
14. เด็กชายอานนท์  ช่วงชิต
15. นายเกษมสันต์  ขันแข็ง
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
265 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ภูธรศรี
2. เด็กชายกฤตเมธ  บุตรเต
3. นางสาวจริญญา  พิมพลทอง
4. เด็กชายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
5. เด็กหญิงฉันท์สินี  ปิ่นดี
6. นางสาวชนิกานต์  ยศพิมพ์
7. นายธนกร  นามวงษ์
8. เด็กหญิงปราณิสา  นนทโคตร
9. เด็กหญิงฟ้าใส  ปานสุวรรณ
10. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
11. เด็กชายศุภชัย  โลไธสงค์
12. นางสาวหทัยชนก  กองฉันทะ
13. นางสาวเขมนิภาส  เบญจพุฒิพัฒน์
14. เด็กชายเทพศิลป์  วังธรรม
15. นางสาวเนตรนารี  พระธาตุ
 
1. นางสาวประณิธิดา  เรืองใสส่อง
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
266 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกัมปนาท  ผลาเลิศ
2. เด็กหญิงจินตปาตี  ขันทอง
3. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์คง
4. นายชินวัตร  สร้อยสิงห์
5. นายธนวันต์  ทองงอก
6. เด็กหญิงปัทมะธิดา  โปริสา
7. นางสาวพัชราภร  สมพงษ์
8. นายพีรภพ  เดชพิมล
9. นายยันต์  พาละพล
10. นายยุทธนา  ตามสีวัน
11. นายวีรภพ  เดชพิมล
12. นางสาวศศิกานต์  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
2. นายประทีป  กระจายพันธ์
3. นายสมนึก  มหาคามินทร์
4. นางอุไรวรรณ  บุญกาญจน์
 
267 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงดาวรุ้ง  เทียนวรรณ
2. เด็กชายธิติ  จูมวันทา
3. นายภคภพ  ศรีชุมแสง
4. เด็กหญิงวรัญญา  วังใจ
5. เด็กชายวัชรพงศ์  มาประจวบ
6. เด็กชายวุฒิชัย  โชคกลาง
7. นางสาวสร้อยวิสา  พึ่งประสพ
8. เด็กชายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
9. เด็กชายอนุภัทร  คำสิม
10. เด็กชายอภิวัฒน์  มือขุนทด
11. เด็กหญิงอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
268 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  จันเทา
2. นางสาวชนิษฐา  ดาด้วง
3. นายชาญณรงค์  เรืองทอง
4. นายณัฐพงษ์  คชทิพ
5. นายธนากร  พลชัยมาตย์
6. นายบรรพต  มาตย์สีหา
7. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
8. นายวชิรวิชญ์  พละกล้า
9. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
10. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
11. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
12. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
269 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกชกร  จันกนก
2. เด็กชายกิติรัช   ตติยากุล
3. เด็กชายคมกริช  อภิบาลศรี
4. เด็กชายคมสันต์  แสนรัมย์
5. เด็กชายณัฎฐ์  ศรีจำนงค์
6. เด็กชายณัฐชัย  วิเศษหมื่นไวย
7. เด็กหญิงณัฐพงษ์  ชาติกระโทก
8. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองผา
9. เด็กหญิงธารินี  โชคสวัสดิ์
10. เด็กหญิงบุญถึง  รองสวรรณ์
11. เด็กชายพรเทพ  พันธุ์ทับ
12. เด็กชายวุฒิชัย  ทองสาย
13. เด็กชายศักดิ์ดา  ศรีละเลิง
14. เด็กชายสมบูรณ์  เข็มทอง
15. เด็กชายสรศักดิ์  กระจ่างโพธิ์
16. เด็กหญิงอาภัสรา  สารบรรณ์
17. เด็กหญิงอาภาศรี  สารบรรณ์
18. เด็กหญิงอาลิสา   เลิศแสงธรรม
19. เด็กชายอิทธิกร   เสาว์ยงค์
20. เด็กชายเดี่ยว  สูตรขุนทด
21. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญผ่อง
 
1. นายกฤษฎา  เรืองไทย
2. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
270 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงจันทรวดี  ศรีคำ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สมอินทร์
4. เด็กชายปวีณ  แสวงผล
5. นายพีระพงษ์  พงษ์เกษ
6. นายภาคภูมิ  พรมใบ
7. เด็กหญิงลักขณา  สวัสดิ์นะที
8. เด็กชายวุฒิชัย  พละพรม
9. เด็กหญิงศศิธร  บุระกรณ์
10. เด็กหญิงศิริกันญารัตน์  เพิ่มทอง
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
12. เด็กหญิงษัณสุดา  โนนสูง
13. เด็กหญิงสินีนาฏ  ภัคดีโชค
14. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วงศ์ทวี
15. เด็กหญิงสุภาวดี  ก้านท้าว
16. เด็กหญิงสุรีพัฒน์  คำภะวา
17. เด็กหญิงอรนุช  ศรีบุญเรือง
18. เด็กชายอรรถพล  มีพันธ์
19. เด็กหญิงอรัญญา  ชมถิ่นสำราญ
20. เด็กหญิงเจนจิรา  สมดา
21. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มะเค็ง
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
2. นายทวีลาภ  ศรีขาว
3. นายมงคล  รุมพล
4. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
5. นายเฉลียว  ศิริดล
 
271 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  งอนไธสง
4. เด็กชายจุลจักร  สอนจันทร์
5. นางสาวณัชรี  พิมเสน
6. นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์
7. นางสาวนัทนรี  ศรีผาง
8. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญหยาด
9. เด็กหญิงปิยะกุล  ไข่มุกข์
10. เด็กหญิงพรวิสา  วิรุณพันธ์
11. เด็กหญิงพรศิรา  ปาระณิต
12. นางสาวพัชนี  ใสหาร
13. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมื่นน้อย
14. เด็กหญิงรัชดาพร  หวานดี
15. เด็กหญิงวรนิษฐา  ธรรมแสง
16. เด็กหญิงสโรชา  มีทองหลาง
17. เด็กชายอนิวัฒน์  ดีคลัง
18. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
19. เด็กหญิงอภิญญา  คุณราช
20. นางสาวอภิญญา  มาศมงคลกุล
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นายบุลากร  สมใสย
3. นางสาววาสนา  นนตา
4. นายสนั่น  มาลาสาย
5. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
272 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 99.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกรรณิกา  หน่วงกลาง
2. นางสาวกัลยรัตน์   อนุเคราะห์
3. นายกิตติคุณ   มาพนม
4. นายกิตติพัฒน์   โตสกุลกิจ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ชอบสูงเนิน
6. เด็กหญิงจุฑามาส   ชอบสูงเนิน
7. นางสาวฐิตินันท์   เที่ยงจันทึก
8. นายณฐพล   มกรพงศ์
9. เด็กหญิงณัฐติยา   พุกการะเวก
10. นายธรรมนูญ   พันธ์พิทักษ์
11. เด็กชายธีรศักดิ์   อัศวธรรมกุล
12. นายนรากร  กันจันทึก
13. นายนาวิน   สิธิมา
14. นางสาวประภัสสร   หมวกเพ็ชร์
15. นางสาวพิณประภา   ติจันทึก
16. นายพีรพล   คำชอบ
17. เด็กชายภาวิน  ปฏิโก
18. เด็กชายยุทธนา   เปียจันทึก
19. นายยุทธนา   ทำมา
20. นางสาวลัคน์  ตองติดรัมย์
21. นางสาววรกมล   อุปคำ
22. นายวสันต์   เจือจันทึก
23. นายวัลลภ   ธนสกุลศักดิ์
24. นางสาวศิรินันท์   เสือจันทึก
25. นายสิทธิพร   เติบจันทึก
26. เด็กหญิงสุทธิดา   เดชวรรณ
27. นางสาวสุทธิดา   ทุมพงษ์
28. นางสาวสุพัตรา   บุญมีทอง
29. นายอรรถพล   แก้ววิเศษ
30. เด็กหญิงอลิตตา   แลบัว
31. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เสือจันทึก
 
1. นายเกียรติศักดิ์   เขลาขุนทด
2. นางโชติมา  วิลาศ
 
273 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 98.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤตกร    หาจันดาห์
2. นางสาวกฤติยากร   ขันแข็ง
3. เด็กหญิงจันทรลักษณ์   บูรณถาวรสม
4. เด็กชายจิรายุทธ   สิงห์อ่อน
5. นางสาวจุฑามาศ   ถมพลกรัง
6. นางสาวจุฬาลักษณ์   ทัดไพร
7. นางสาวชลธิชา   เดชอุดม
8. นางสาวณัฐธิดา   อันละคร
9. นางสาวณัฐน์ชริยา   โพธิ์ศรี
10. นางสาวธนาพร   โพธิ์ศรี
11. นายนครินทร์  เขตบุรี
12. นางสาวนิตยา  น้อยนิล
13. นายปราชญ์กวี  แพงคำฮัก
14. นายผดุงเกียรติ    แสงเงินยอด
15. นายพิทักษ์   หลานวงษ์
16. นางสาวพิมพิลัย   สุนประสพ
17. นางสาวภวรัญชน์   นันทะราช
18. เด็กชายภาคิน   ทุ่นทอง
19. เด็กชายภานุวัฒน์   สิงห์ลี
20. เด็กชายภาสกร   สิงห์ลี
21. นายมานพ    คามมูลศรี
22. นางสาววนารี   สมนึก
23. นางสาววรรณนิภา   ผิวขำ
24. เด็กชายวสันต์    นามเดช
25. นายวัชรพงษ์  ประทุมทราย
26. เด็กหญิงวิรัญญา   วันสืบ
27. เด็กชายวีระยุทธ   สิงห์สุธรรม
28. นายศรสิทธิ์   แสนศรี
29. นางสาวศิริขวัญ   หาจันดาห์
30. นางสาวสุนิสา   อาสาษนา
31. นายอรรถชัย    อินทรสอน
32. นางสาวอังคณา   ไชยบอน
33. นางสาวอัญชลี   เพียรไม่คลาย
34. นางสาวอัณลิตา  พิลาหา
35. เด็กหญิงอารญาภรณ์   น้ำรักษ์
36. นายอำนาจ   บุญมา
37. นายเสกสรรค์    สมศรีสุข
38. นางสาวแพรวนภา   เตี้ยไชยสง
 
1. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
2. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
3. นางสาวศีิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
4. นางสมควร  หาจันดาห์
5. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
6. นายสุนันท์   บุญหล้า
7. นายเชาวลิต  หาจันดาห์
 
274 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บัวผันสระน้อย
2. นางสาวกัญญารัตน์  นาคสระน้อย
3. นางสาวกาญจนา  บุษดีวงษ์
4. นางสาวจันทิมา  หิรัญเพิ่ม
5. เด็กหญิงจิราภา  จมจังหรีด
6. นางสาวจุฑาทิพย์  แฟงจะโปะ
7. นางสาวชฎาพร  เลิสจังหรีด
8. นายชัยวัฒน์  สนสระน้อย
9. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขตะคุ
10. นายณัฐพล  จักรแก้ว
11. เด็กหญิงตันหยง  ดาลักษณ์
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีสินธ์
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์  งาผักแว่น
14. เด็กชายนพนัย  ร้อยฉิมพลี
15. เด็กหญิงนุชตชา  นวยชัยภูมิ
16. นางสาวบุศรินทร์  มะลิซ้อน
17. เด็กชายประภาณ  ธรรมมา
18. นายพงษ์เทพ  จำปามูล
19. เด็กชายพิมพ์ลภัส  ชิดสระน้อย
20. นายพีรพล  ลี้อารีวงษ์
21. นายมนตรี  แตงเกษม
22. เด็กหญิงรัตนาพร  นอสูงเนิน
23. เด็กหญิงฤทัยชนก  สมศรีใส
24. เด็กหญิงลลิตา  ทูลตะขบ
25. นายวัชรพงศ์  รมยาคม
26. นางสาววินัทสา  เชยสำโรง
27. เด็กหญิงวิภาพร  รมยาคม
28. นายวิรัช  กุนอก
29. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขอดดอน
30. เด็กชายวิสิฐ  ป้องทองหลาง
31. นางสาวศิรดา  วัดจะโปะ
32. นางสาวศุภาวรรณ  คงแสนสุข
33. นางสาวสิริกาญจน์  บุษดีวงษ์
34. เด็กหญิงสุพัตรา  สร้อยหล้า
35. เด็กชายหัสดี  ประสงค์ศิลป์
36. เด็กชายอนากุล  รักเกษร
37. นายอำนาจ  สาระพงษ์
38. เด็กชายเดชสิทธิ์  เบาะจะโปะ
39. นายเสก  ฉัตรจังหรีด
40. เด็กชายใจงาม  บุญคำ
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
2. นายมานะ  พิณจะโปะ
3. นางเยาวภา  จินดา
4. นายไพศาล  จุฑางกูร
 
275 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกรกต  สมมี
2. นางสาวกาญจนาพร    วิชาสี
3. นายจตุพิธพร   เผื่อนดา
4. นายจักรี    จงจินากูล
5. นางสาวจิดาภา    สุจริต
6. นางสาวจิตรา   ทองไพโรจน์
7. นายจิติวุฒิ   บุตรตั้ว
8. นางสาวจินดารัตน์    ประนนท์
9. นางสาวฉัตรแก้ว    ชัยวิศิษฎ์
10. นายชานนท์    จงจินากูล
11. นางสาวฐิตวันต์   สวนอ่อน
12. นายณัฐพร   เรืองบุญ
13. นางสาวทินมณี   ปั้นรูป
14. เด็กชายธนวัฒน์    หาญพล
15. นางสาวนารีรัตน์  ตรีช่วย
16. นางสาวปริมณ  หลายวิวัฒน์
17. นายพงศกร   รัตนจันทร์
18. นางสาวภัทราพร    ฤทธิศร
19. นายภูวเดช    วงษ์บุญชา
20. นางสาวมนัสนันท์   จันทร์เรือง
21. นางสาวยลดา    เก็จโกวิท
22. นายรณกรณ์    จีระเศรษฐากุล
23. นางสาวรัตนาพร  ต่อพันธุ์
24. เด็กหญิงวันทนา   อยู่สุข
25. นางสาววิภาพร   อุ่นศรี
26. นางสาววิมลสิริ  โนนโม้
27. นางสาววิลาวัลย์   กองเมิ้ง
28. นายวีระวุฒิ   รอดมาลัย
29. นายศาสตรา    ตังควนิช
30. นางสาวศุภลักษณ์    คำสวนมอญ
31. นายสิงห์ชัย   แก่นตระกูล
32. นางสาวสิรินพร   มีพร้อม
33. นางสาวสุดารัตน์    สีไตรพัด
34. นางสาวสุทธิดา    ศรีบุญเรือง
35. นางสาวสุภาวดี  มีนะรา
36. นายสุริยะ    โยธาคง
37. นายสุริยุทธ    จักรเสน
38. นายอภิสิทธิ์    วงศ์ทองมี
39. เด็กหญิงเนติยา   คำภักดี
40. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทองใส
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นายมนัสชัย  ทองสา
4. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
 
276 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกรรณิกา  เพ็ชรจีน
2. เด็กชายกลวัชร  จันแก่น
3. นายกิตติศักดิ์  ธัญญผลพลากร
4. นายก่อกุศล  เหรียญประเสริฐ
5. นายจักรกริช   เศรษฐสมบูรณ์
6. นางสาวจิระนันท์  สินทร
7. เด็กชายชิษณุพงษ์  ลิ้มตระการพงษ์
8. นางสาวฐิติพร  จันทร์โสม
9. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นสัจจะกุล
10. เด็กหญิงณัฐริกา  เปีย
11. นายณัฐวุฒิ  สมัครการ
12. นายทีปกร  พินิจชัย
13. นายธนวัฒน์  งามมาก
14. เด็กชายนทีธร  ขุมเกาะ
15. นางสาวบุษกร  ไกรคุ้ม
16. นายปพนสรรค์  ปิ่นสุวรรณ
17. นางสาวพรพรรณ  บุญมาพบ
18. นางสาวภารดี  วินทะไชย
19. นางสาวมนัสนันท์  เขตเขว้า
20. นางสาวรวิชา  ประดับสุข
21. เด็กชายรัชกฤษ  วรภิญญโญภาส
22. นางสาวรุ่งนภา  วินโรจน์
23. นางสาววริศรา  ค้ำชู
24. นายวานิช  ใจปิติ
25. เด็กชายศรัณภัทร  เนื่องกระโทก
26. เด็กหญิงศรุดา  บรรจบในเมือง
27. นายศศิวงศ์  โคตรคันทา
28. เด็กชายศักรินทร์  รื่นกลาง
29. นางสาวสายชล  โคตรชมภู
30. เด็กชายสุรจิตร  พิทยภัทร
31. นายสุริยัน  บุตรศรี
32. เด็กหญิงอณิชิตา  ยอดศิริสุวรรณ
33. นางสาวอนันตญา  ยอดศิริสุวรรณ
34. เด็กหญิงอนุชิตา  ปลอดกระโทก
35. เด็กชายอภิชาติ  เกตุแก้ว
36. นางสาวอาภาภรณ์  ทุมสิงห์
37. นางสาวอโนมา  สายเพ็ชร
38. นายเกียรติภูมิ  ธนพัฒน์วงษ์
39. นางสาวเจนจิรา  ห่านคำ
40. เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุข
 
1. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
2. นายผอ.สมัคร  ไวยขุนทด
3. นางสาวพิศมัย  ซนไธสง
 
277 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกันตพงศ์  เดชวารี
2. เด็กหญิงจิราพร  เพ็งศรี
3. เด็กหญิงชวาลา  ผาไชยสงค์
4. เด็กหญิงฐิติรัมย์  เจริญรัมย์
5. นางสาวณัฏฐิณภัทรศิกานต์  พนมเจริญสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธนพร  อุ่นศรี
7. นายธนสาร  ประดิษฐ์วงศ์
8. เด็กชายธวัชชัย  ทัพโททัพไทย
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทั่งประโคน
10. นายนครินทร์  สุวรรณคำ
11. เด็กชายนัฐชนน  อนันเอื้อ
12. นางสาวนัฐพร  โสมศรีแก้ว
13. นายนัฐพล  แก้วโสด
14. เด็กชายนัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง
15. นางสาวปรารถนา  ทิพย์โกสุม
16. เด็กชายปัญญา  บัวบาน
17. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ถวิลบุญ
18. นางสาวภิญญาภัค  แจ้งประโคน
19. นายยุทธศักดิ์  แทนจะโป๊ะ
20. นายวรท  ชอบทำดี
21. เด็กชายวราวุธ  บัวน้ำอ้อม
22. เด็กชายวัชรินทร์  สมพงษ์
23. นายวิชาญ  เปกเรือง
24. นางสาววิชุดา  รวยอัครนุวัฒ์
25. นายวิวัตรชัย  จันทร์โพนงาม
26. นายวุฒิชัย  เชื้อนางรอง
27. เด็กหญิงศตายุ  จัตุกูล
28. เด็กชายสมพงษ์  มูระพา
29. เด็กหญิงสุมลฑา  เดชสม
30. นางสาวสุรภา  สะอาดชอบ
31. นางสาวสุไพลิน  ลาขุมเหล็ก
32. เด็กหญิงอรพินท์  ฉิมมา
33. เด็กหญิงอังคณา  พงษ์อุตทา
34. เด็กหญิงอังคณา  กุญจนาทพงษ์
35. เด็กหญิงอารียา  ครุฑพารีนนท์
36. เด็กชายเบจญภรณ์  ได้เปรียบ
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
2. นายนันทวิช  พูนสกุล
3. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
4. นายสำเร็จ  เทียงฤทธิ์
5. นายเดชา  กัญญาโภค
 
278 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายส่งเสริม  ไชยศรี
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
279 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. นางสุพันนี  มนต์วิเศษ
 
280 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 1. เด็กชายประดิษฐ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายบุญยงค์   สารารัตน์
 
281 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพิทวัส   คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ   แก่นบุบผา
 
282 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายวิษณุกรณ์  สารมานิตย์
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
283 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายนนทิวา  กิตติ
 
1. นางสาวสุนันทา  ถูกพันธ์
 
284 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจินดา  ไตรเสนีย์
 
1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
 
285 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
286 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงรัตนาพร  นอสูงเนิน
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
287 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวนภาเพ็ญ  ว่องไว
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
288 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวศศิธร  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
289 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุมาลี  ทะนัดรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
290 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กชายอภิชาติ  โกมลวรรค
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายพิษณุ   จันลาด
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
292 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
293 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายดนุพงศ์  หลงสกุลณี
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
294 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงษ์ศิริ  ชัยโคตร
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
295 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเทอดฉัตร   สุดประโคน
 
1. นางรุ่งอรุณ   บุญชม
 
296 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นันทะเส
 
1. นางธิดาทิพย์  อุทธา
 
297 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  คำกรอง
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
298 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงชลชญา  เกษียร
 
1. นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์
 
299 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวอัญชิสา  แก้วพูน
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
300 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสาวิตรี  สุ่มคอย
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
301 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  มูลจันทา
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวิทย์  หมายสุข
 
1. นางสาวเอื่ออารีย์  ดีเสมอ
 
303 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวนัสสานนท์  จันทวีศิริรัตน์
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  พุทธเสน
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงษ์ศิริ  ชัยโคตร
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายจารุวรรธ  มหาคำ
 
1. นายคึกฤทธิ์  ชวลิต
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายนัฐพล  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายอดุลย์  เชิญบ่อแก
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. นายทวีสิน  ป้องทอง
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายชิณวัฒน์   ประทุมพันธ์
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
311 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายณัฐเบศ  ปิดตะ
 
1. นางสุพันนี  มนต์วิเศษ
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายถิรเดช  วงษ์บุตตะ
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
313 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายเจตพล  ศิริวารินทร์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภัทรมานนท์
 
314 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัญณ์ศศิธร  วงศ์ไชย
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
315 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  บ้านตุ่น
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
316 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทวีวัฒนพงษ์
 
1. นายสุีรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
 
317 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ   อุบโต
 
1. นางสาวนาฏอนงค์    ประพิณ
 
318 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวรัชนก  มูลเพ็ญ
 
1. นางสายยล  แสนรังค์
 
319 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี  วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
320 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงตั้งติยา  ผดุงชาติ
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
321 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วอิทธิ
 
1. นายกฤษณะ  แก้วเสถียร
 
322 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
323 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชญาณี  วรัญชัยกุล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
324 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา    บอบสันเทียะ
 
1. นายอดุลย์   เปลื้องสันเทียะ
 
325 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสาลินี  น้อยพรม
 
1. นางปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
326 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลญา   โพธิ์เรือน
2. เด็กชายกรกฏ  บุษบง
3. เด็กหญิงกรวินท์   มีนาสันติรักษ์
4. เด็กหญิงกาญจนา   ชัยชนะ
5. เด็กหญิงกิติยา   ผาสุขสม
6. เด็กชายคุณากร   ลำเหลือ
7. เด็กหญิงจริยาพร   รัตหน
8. เด็กหญิงจิราลักษณ์   วิแสง
9. เด็กชายจีระศักดิ์   สัพจารย์
10. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงค์
11. เด็กชายชาญวิทย์   สมสีไสย
12. เด็กชายฐนันด์รรัตน์   จันทร์ศรี
13. เด็กชายตะวัน   คิมเมล์
14. เด็กชายพงษ์เดช   เรืองไตรนาถ
15. เด็กหญิงพรรณภา  ขันรักษา
16. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ศรีน้อย
17. เด็กหญิงพิสมัย   ไชยเสนา
18. เด็กชายมงคล   ประทุมตะ
19. เด็กชายยุรนันท์   สุขเกษม
20. เด็กหญิงวราพร   อุตริ
21. เด็กชายวศินสรรพ์   นามเทพ
22. เด็กหญิงวิศัลยา   โอษฐ์ยิ้มพราย
23. เด็กชายวีรศักดิ์   อ่อนน้อย
24. เด็กชายศตพล   ปิยะบงการ
25. เด็กหญิงสุรีรัตน์   นามมุงคุณ
26. เด็กหญิงหฤทัย   หาสุข
27. เด็กชายอธิเบศร์   ประวะเน
28. เด็กชายอนุชิต  โยอาศรี
29. เด็กหญิงอพินญา   จุลลี
30. เด็กหญิงอภิญญา   โพธิน
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
32. เด็กหญิงอินธิภร   แก้วเมือง
33. เด็กหญิงเกศรา   เทียงนา
34. เด็กหญิงเบญจวรรณ   บูรณะ
35. เด็กหญิงเรนุกา   บุษบง
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สุขชารี
37. เด็กหญิงแพรวพร   ทำดี
 
1. นายกำจร   วัฒโน
2. นางกุลวดี   ผ่านจังหาร
3. นางคำพวน   ประสงค์สันต์
4. นางบาหยัน   ละดาวัลย์
5. นางสาวอารีวรรณ   ขัติยะวงศ์
6. นายอาวุธ   เครือแดง
7. นางเกศกนก   ธนกิจไพศาลกิจ
8. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
327 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกนกวรรณ  ประนันโต
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  คุรุทานัง
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ฉัตรศรี
4. เด็กหญิงกาญจนา  นิมะลา
5. นางสาวกุลธิดา  กุลสวัสดิ์
6. นายจักรพันธ์  เศษโก
7. เด็กหญิงจิรนันท์  ทิพย์ศรีราช
8. นางสาวจุรีมาศ  นวลไธสง
9. นายฉัตรมงคล  ทาเภา
10. เด็กหญิงชลธิชา  บาริศรี
11. เด็กหญิงชลลดา  ประโปตินัง
12. เด็กชายชวนากร  อุทัยวี
13. เด็กหญิงณภัสสรณ์  จูมแพงจารุพงศ์
14. เด็กหญิงณัฐนารถ  นามมนตรี
15. นายธนกร  พินิจมนตรี
16. นายธนพล  นนศรีราษฎร์
17. นายธนัท  ศรีวิเศษ
18. เด็กหญิงนภัสสร  ภูครองแง้
19. เด็กหญิงนาถฤดี  สุขวงค์
20. เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญศรี
21. เด็กหญิงปณิดา  รวมสุข
22. นายภาคภูมิ  บุษศรีภูมิ
23. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทบง่อม
24. นางสาววนาวัลย์  ไปบน
25. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีบุญมา
26. เด็กหญิงวิรากานต์  อุปนิตย์
27. เด็กหญิงวิลาสิณี  นันทเสนา
28. นายวุฒิกร  ปักการะนัง
29. เด็กชายศรราม  ประทุมเพชร
30. นางสาวศิริทรา  นามภักดิ์
31. เด็กหญิงศุภสุตา  นครศรี
32. เด็กหญิงสิรีธร  อินศร
33. เด็กหญิงสุภาพร  สดมพฤกษ์
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประภาวิชา
35. เด็กชายอชิตพล  สวัสดิ์จิตต์
36. เด็กชายอภิราช  พิราลัย
37. นางสาวเจนจิรา  เกิดน้อย
38. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำเสียง
39. นายโชคชัย  ยศคำลือ
 
1. นายจันทร์เพ็ญ  พิมสอน
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
3. นายภัคพิตร  วัฒนวิบูลย์กิจ
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
5. นางศันสนีย์  ลีลาสุกลภักดิ์
6. นายสราวุธ  สระมูล
7. นายอมรชัย  มาแก้ว
8. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
328 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  โสมเจริญ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีลาดเลา
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
5. เด็กหญิงชลพรรษ  เวชชบุษกร
6. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญสัตย์
7. เด็กชายชัยยศ  ชิงชัย
8. เด็กชายญัตติพงศ์  กองแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐชนัน  อาบสันเทียะ
10. เด็กชายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
11. เด็กหญิงณิชกานต์  ไทยธุระไพศาล
12. เด็กหญิงธัญจิรา  บำรุงเกตุอุดม
13. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง
14. เด็กชายธีรภัทร  กันหา
15. เด็กชายนนท์  นามมงคล
16. เด็กชายนิธภัทร  ราศี
17. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หนองม่วง
18. เด็กหญิงปองกานต์  พรมประดิษฐ์
19. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  นามวงศ์
20. นายพิเชษฐ  เจตน์จงใจ
21. เด็กหญิงมณปรีญา  ประชาราษฎร์
22. เด็กชายร้อยณัฐ  ชาลี
23. เด็กหญิงลลิตา  ชนะวงศ์
24. เด็กหญิงวริศรา  แสงไชย
25. เด็กชายวสันต์  ฉัตรรัตนพงศ์
26. เด็กชายวัลลภ  กิ่งผา
27. เด็กชายวีระพล  ศรีพูล
28. เด็กชายสิรวิชญ์  สารภาพ
29. เด็กหญิงสิริวิมล  ใสกระจ่าง
30. เด็กหญิงสุมิตราพร  จุลทัศน์
31. เด็กหญิงอรุณี  งอมสงัด
32. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แพงศรี
33. เด็กหญิงเกื้อกูล  จิณะแสน
34. เด็กหญิงเธียรพร  กระจ่าง
35. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
36. เด็กชายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นางสาวจิตโสตถิสุดา  กฤษณสุวรรณ
2. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
3. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
4. นายปกาศิต  ศรแก้ว
5. นางสาวมีนา  วงศ์วิรัตน์
6. นายวีระศักดิ์   สอนอาจ
7. นายสุทธิพงษ์  สมศรี
 
329 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์   เพ็ชรใส
2. นางสาวกรรณิการ์   เจนการ
3. นายกฤตนัย   โคตรสพล
4. นางสาวกฤษติรักษ์   อุ่นศิริ
5. นางสาวกอร์ปกานต์   กาศเกษม
6. นางสาวกัญญาณัฐ   คงเกิด
7. นายกิตติพศ  พรหมพันใจ
8. นายณัฐณรงค์   ทศแก้ว
9. นายณัฐพล   ราชโคตร
10. นายทวีศักดิ์  รัตรองใต้
11. นางสาวธนิษฐา   พุ่มพยอม
12. นายธีทัต   อุ่นประเดิม
13. นายนันทพล   วงศ์ใหญ่
14. นางสาวบุญฑริก   สัวรัมย์
15. นายปฏิภาณ   โพธิ์ทอง
16. นายประวิทย์   ฉลาดเขียว
17. นายปิยราช   พันตะคุ
18. นายพงศกร   เค้าแคน
19. นางสาวพัชรา   สุเสนา
20. นางสาวพิชญาดา   ดวงจันทร์โชติ
21. นางสาวมินตรา   ธูปน้ำคำ
22. นางสาวรังสินี   ขุนเลศ
23. นางสาวลำแพน   ชาแท่น
24. นายวัฒนา   โพธิ์หล้า
25. นายวิษณุเทพ   เหล่าสุโพธิ์
26. นายสรภพ   ชุมฝาง
27. นายสหรัฐ   นิรงบุตร
28. นางสาวสุดปรารถนา   เที่ยงนา
29. นางสาวสุดารัตน์   ศรีคงเพชร
30. นายสุรศักดิ์   สายหยุด
31. นายสุริยา   ศรีอินทร์
32. นางสาวสไบทิพย์   วงเวียน
33. นายอนันตชัย   ทศน้อย
34. นายอนุสรณ์   มะลัยจันทร์
35. นายอิทธิพล   เรืองสา
 
1. นายดนัย   ยิ้มอินทร์
2. นายบรรลุ   สุขุนา
3. นายพนมเทียน  ชมดง
4. นายพยุงศักดิ์   ทัพโยธา
5. นางสาววนิดา   นนฤาชา
6. นายวิทูลย์   สืบศรี
7. นางสุภาพร   อาสนาไชย
8. นายเสกสิทธิ์   สังฆะมณี
 
330 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ธรรมมิยะ
2. นายกฤตเมธ  รามศิริ
3. นางสาวกลจิรา  บัญชาศักดิ์
4. นางสาวจันทิมา  ดีสุข
5. นายจิตติ  แดงกิจ
6. นางสาวชนกกานต์  ถวิลไพร
7. นางสาวชยานิฐก์  โภชะ
8. นางสาวชัชชญา  แสนใจวุฒิ
9. นางสาวดิษิรา  คำมา
10. นางสาวทัศนัยภรณ์  โมรีรัตน์
11. นายธนกร  นามวงษ์
12. นายธนวัตร  ขันชุมพร
13. นายธีระวัฒน์  บานเย็น
14. นางสาวนวพร  กองมณี
15. นายบริพัตร  เพียงพานิช
16. นางสาวปฎิญญา  นันทะผา
17. นางสาวปรารถนา  น้อยศิริ
18. นายพงศธร  แก้วพิลารมย์
19. นางสาวพลอยไพริน  ศรีบุรินทร์
20. นายภานุพงษ์  ธรรมมิยะ
21. นายยงศธร  โคตบุตร
22. นางสาวรัชนีกร  คณะศิริวงศ์
23. นายรัฐธรรมนูญ  สร้อยโสม
24. นายศรัญญู  อาจแก้ว
25. นางสาวศิรินทรา  เพชรฤาชา
26. นายสงกรานต์  บุตรโยจันโท
27. นางสาวหทัยรัตน์  คำภูแก้ว
28. นางสาวหทัยรัตน์  พะนิรัมย์
29. นางสาวอภิชญา  มงคลชัย
30. นางสาวอรญาดา  อินทะผิว
31. นางสาวอารียา  สุวรรณศรี
32. นางสาวเพ็ญทิวา  สุระชัยปัญญา
 
1. นายณัฐพงษ์  เกรียงไกรวงษ์
2. นายประวิตร  บุญประคอง
3. นายวิทยา  ศรีภูธร
 
331 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกริช  อย่างรัมย์
2. นายกฤตเมธ  มะลิหอม
3. นายกฤษณะ  พอกเพียร
4. นางสาวจริญญา  สันฐิติธนาวัฒน์
5. นางสาวชุติมา  สำราญดี
6. นายชโยนันต์  ฉัตราธรรม
7. นางสาวญัฐชา  วชิมาเภท
8. นางสาวทราย  เพ็ชรอ่อน
9. นายทินพัฒน์  หมั่งเที่ยง
10. นางสาวธนะภรณ์  เดชสุรพงศ์
11. เด็กหญิงธัญญา  เสาะสืบงาม
12. นายนัฐพล  คำนวล
13. นางสาวนัยนา  นพพิบูลย์
14. นายนุกูลกิจ  ถูกพันธ์
15. นางสาวบุษรา  ผ่องใส
16. นางสาวปสุตา  แก้ววงศ์
17. นางสาวพจนา  ควรคำนึง
18. นางสาวพิชญาดา  ประเสริฐสม
19. นางสาวมาลี  ชรองรัมย์
20. นางสาวรวีกาญจน์  แก่นทอง
21. นางสาวรังสิมา  ณรงค์พันธ์
22. นางสาวลลิตา  เหลือล้น
23. นางสาววนิดา  สวยรูป
24. นางสาววันวิสา  ยวงทอง
25. นายวิริยะ  โกรัมย์
26. นายวิศรุต  หอมสมบัติ
27. นายวีรชัย  สายธนู
28. นางสาววีรวรรณ  เกรงสำโรง
29. นายศุภชัย  ประไวย์
30. นายสหวัช  วงษ์คะสุ่ม
31. นายสุภกิจ  คิดชนะ
32. นายสุรสิทธิ์  ควินรัมย์
33. นางสาวสุวนันท์  คำขม
34. นายอนุมัติ  ญาณธรรม
35. นางสาวอรปรียา  มานกาเซ็ม
36. นางสาวอรสา  ปัญญาเอก
37. นางสาวเอมอร  ปัญญาดี
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
2. นายพิชิต  ชูวา
3. นางอรไท  เขียวลือ
4. นางสาวอัศวนันท์  ศรีสวาท
 
332 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายคมสัน  พรหมภักดี
2. เด็กหญิงณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
3. เด็กหญิงณิชากร  ก้อนหิน
4. เด็กชายนิรุต  ยวนทะเล
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
6. เด็กหญิงภัทรพร  แก้วพระพาน
7. เด็กชายภาคิน  กระเบากลาง
8. เด็กหญิงสุชญา  กรุดโกศล
9. เด็กชายสุรชัย  ใจหมั่น
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
 
1. นายกฤษฏิ์พยัคฆ์  ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นางนิยม  พื้นทะเล
3. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
333 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มีผึ้ง
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ
3. เด็กชายณัฐพล  พลชนะ
4. เด็กชายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
5. เด็กชายธวัชชัย  แสนขวา
6. เด็กหญิงบุญยพร  พุฒซ้อน
7. เด็กหญิงบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
8. เด็กชายประสพพงค์  วงษ์ประจันต์
9. เด็กหญิงพัสวี  กาญจนลักษณ์
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปาปะขำ
 
1. นางสาวกนิฎฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
334 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรกนก  คำภูแสน
2. เด็กชายธนวัฒน์  หอมสมบัติ
3. เด็กชายนิติพงษ์  พรมน้อย
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  นนทะบุตร
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงห์อนงค์
6. เด็กหญิงภัทริยา  ญาติธรรม
7. เด็กหญิงรวิสรา  ตองตาสี
8. เด็กหญิงวรรัตน์  ไชยวารี
9. เด็กชายศุภกฤต  ช่างสอน
10. เด็กชายอภิวัฒน์  อุ่นจิตร
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
3. นางอรัญญา  อินทร์ใจเชื้อ
 
335 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกีรติ  สุขแสงรัตน์
2. นางสาวขวัญข้าว  วันดี
3. นางสาวฐิตาภา  มณฑานุช
4. นางสาวบุญญารัตน์  ธงชัย
5. นายปฐมภพ  วงศ์ตะลา
6. นายปารเมศ  หมั้นทรัพย์
7. นายวศิน  ผจงงาม
8. เด็กชายศุภกร  พิมลวิชยกิจ
9. นางสาวศุภกานต์  เกตุผาสุข
10. นางสาวสุรางคนางค์  ขำเอนก
 
1. นายกฤษฏิ์พยัคฆ์  ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นางนิยม  พื้นทะเล
3. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
336 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีพร  สังข์ไพโรจน์
2. นายชัยรักษ์  ทิวาสิงห์
3. นางสาวณัฐณิชา  บุญนิยม
4. นางสาวธิดา  สาธร
5. นายประณิธาน  ภารสง่า
6. นายปิยพงษ์  ภูขีด
7. นางสาวภานุมาศ  อ่อนทุม
8. นางสาววรรณภา  โพธินาม
9. นายอดิศร  แซงรัมย์
10. นายเกริกพล  เหล่าศรี
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
 
337 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกสิกร  พรหมจันทึก
2. นายจตุรพร  ภูธร
3. นายพงศกร  นันทะเล
4. นางสาวพนิดา  พรอภัย
5. นางสาวพรวิภา  หมั่นนอก
6. นางสาวศรัณยา  ศรีสุวรรณโณ
7. นางสาวศิริพร  แสนนอก
8. นายสมพงษ์  โสมอินทร์
9. นางสาวสุทิศา  สิงห์ทอง
10. นายอตินารถ  คงเกษม
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยภัทร
2. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
3. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
 
338 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลสุดา  ศรีส่วย
2. เด็กหญิงคัทชา  กะตะโท
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาวรรณา
4. เด็กชายภูมิปัญญา  ไชยพิมพา
5. เด็กหญิงรัตน์อรุณ  ตะสนท์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงสุธิดา  บุดดาวงศ์
8. เด็กชายอธิวัตร  เงินยวง
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
339 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายจิตรกร  เที่ยงเล
2. เด็กชายชานพลวัต  คิดที
3. เด็กชายธีรพงษ์  นัยรัมย์
4. เด็กหญิงศริญญาภรณ์  โวหารดี
5. เด็กหญิงสุคนธิรา  ปิงแก้ว
6. เด็กหญิงเมษยา  เอี่ยมไธสง
 
1. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
2. นางวิไลพร  จงกล
 
340 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 1. เด็กหญิงกฤษณา  โสรถาวร
2. เด็กชายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์นัย
4. เด็กชายธรรมยุทธ  ปกาสิทธิ์
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขยันทำ
6. เด็กชายพงศกร  อินหา
7. เด็กหญิงรัชฎา  บุตรเงิน
8. เด็กชายรัฐพล  พลมั่น
9. เด็กชายศุภโชค  ชุมไธสงค์
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางสาวนิตยา  เครื่องวิชา
3. นายสุรศักดื์  สังข์ทอง
 
341 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  นามณี
3. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
4. นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์
5. นางสาววิภารัตน์  สุรพิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
7. นางสาวสุพัตรา  สระสิทธิ์
8. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
342 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ชัยบิล
2. นางสาวพรทิพย์   พลรักษา
3. นางสาววิลาสินี  ลาดล้าย
4. นางสาวอรอุมา  สีแก้วน้ำใส
5. นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร
6. นางสาวเบญจวรรณ  สมนา
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
343 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
2. นางสาวธิติมา  ยุ่นดร
3. นางสาวปรารถนา  สัตนาโค
4. นายพีระภัทร  สมิงชัย
5. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
6. นางสาวเสาวลักษ์  วงษ์สวาสดิ์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
344 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำวุฒิ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พุทธา
4. เด็กหญิงอรัญญาณี  ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอารียา  โชติวุฒิมนตรี
6. เด็กหญิงเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นายอนุชา  สอนสกุล
 
345 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกฤชษมา  สกุลสิริชาติ
2. เด็กหญิงกัญญา  กาวนอก
3. นางสาวชลธาร  ฉนำกลาง
4. เด็กหญิงชลิตา  คำศิริ
5. เด็กหญิงชลินทร  หะขุนทด
6. เด็กหญิงธัญพร  หมั่นนอก
7. เด็กหญิงปริมประภา  เบี้ยกลาง
8. นางสาวรัตติกาล  มุ่งหามกลาง
9. นางสาวศิขรินทร์  ลัดบัวชุม
10. เด็กหญิงอภัสรา  ทองสนิท
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
346 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชลลดา  ธูปบูชา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนาจิรพัฒน์
3. เด็กหญิงศิริการ  กลิ่นสุคนธ์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์สองสี
5. เด็กหญิงอริสรา  จีนชาติ
6. เด็กหญิงอังคุณา  ประสงค์ทรัพย์
7. เด็กหญิงเมวีญา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นายนิรันดร์  สำรวมรัมย์
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
347 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกชพรรณ  ปวงนิยม
2. นางสาวจอมขวัญ  เจริญสูงเนิน
3. นางสาวจิราวรรณ  รัตนวิจิตร
4. นางสาวฐานิดา  เลาเหล็ก
5. นางสาวธูปหอม  คาฮิลล์
6. นางสาวนัฐริกา  ควบพิมาย
7. นางสาวพัชราภรณ์  เจือกโว้น
8. นางสาวศุภนิดา  คำภูมี
9. นางสาวสวรรยา  ประสมสัตย์
10. นางสาวเทียนแก้ว  คาฮิลล์
 
1. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
2. นายยรรยง  ปัญญา
3. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
348 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญชลิตา  พันธุ์พานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  นามมณี
3. นางสาวพราวเดือน  วงษ์อาจ
4. นางสาวพุธวลี  พิศวงศ์
5. นางสาววิภารัตน์  สุรพิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  แสนกระจาย
7. นางสาวสุพัตรา  สระสิทธิ์
8. นางสาวสุวนันท์  เทียมตรี
 
1. นายกุศล  สุขสนิท
2. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
3. นายรัชชานนท์  พัฒนจักร
4. นางสาววชิราวดี  ศรีนา
 
349 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรรวี  วรรณสุกศิริ
2. นางสาวณัฐชา  โทบุตรดี
3. นางสาวณัฐมล  ดอกไม้
4. นางสาวณัฐริตา  ประพัฒน์พงษ์
5. นางสาวปรีญานุช  สมรักษ์
6. นางสาวพรชิตา  ภูล้อมทอง
7. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  พุทธา
8. เด็กหญิงอรัญญาณี  ศรีวรสาร
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นายอนุชา  สอนสกุล
 
350 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมล  ไชยมงคล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์ละคร
3. เด็กหญิงชนุตพร  ผลจันทร์
4. เด็กหญิงธันยพร  หนองเป็ด
5. เด็กชายปฐมพร  บุญเทศ
6. เด็กหญิงปานวาด  แก่นของ
7. เด็กหญิงพรพิมล  ชอบศิลป์
8. เด็กหญิงพลอยพัตรา  นิสีดา
9. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  แพงสนาม
10. เด็กชายวิศรุต  ตันพรหม
11. เด็กหญิงสุชาวดี  ประชาชู
12. เด็กหญิงสุชาวลี  วงศ์ศรีทา
13. เด็กหญิงสุวภัทร  ถนัดทาง
14. เด็กชายอนุชิต  สุดาเดช
15. เด็กหญิงอลิสรา  ไชยช่วย
16. เด็กหญิงเกลวริน  อินทนู
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววัฒนประภา   อุ่นใจ
 
351 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงญาณิษา  อเนกบุณย์
2. เด็กหญิงธัญญกมล  ดาผา
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ปองดอง
5. นางสาวศิริพร  วัชิระวัชร
6. เด็กหญิงสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
8. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
9. เด็กหญิงไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
352 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายกฤตภาส  สาระโวหาร
2. เด็กชายกฤตเมธ  สาระโวหาร
3. เด็กชายกฤษณะ  ยืดยาว
4. นายกษิกฤต  ขนุนก้อน
5. นายคเชนต์ชัย  พลสวัสดิ์
6. นายจักรพล  มีผล
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสมพืช
8. เด็กชายนภัสกร  ชัยศรี
9. เด็กชายพงศกร  หวานตา
10. เด็กชายวชิรวิทย์  นิลชื่น
11. เด็กชายวรากร  ราชพรหม
12. เด็กชายวุฒินันท์  สิมมา
13. นายศุภณัฐ  ขันตี
14. เด็กชายสุเมธ  อุทาทิศ
15. เด็กชายอรรถพล  มณฑา
16. เด็กชายอานนท์  คำเมือง
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
2. นางสาวบัวไข  วิเศษศรี
3. นางพิกุล  ตรีกุล
4. นางสาวสุพัฒตา  พิมพ์ทรายมูล
5. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
353 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี   พันงาม
2. นางสาวจินตนา   จันทเสน
3. นางสาวทินรัตน์  ชินโคตรพงศ์
4. นางสาวนวลพิมล  วัฒนาเนตร
5. นายนัณฑฌา   พลทองมาก
6. นายประดิษฐ์   พารานนท์
7. นางสาวพิมประกาย  อุตตะมะ
8. นางสาวพิมพิไล  ศรีเกษ
9. นายวิโรจน์  ขันอาสา
10. นางสาวสุชานาถ  ผ่องแผ้ว
11. นายอนุชา   เชื้อวังคำ
12. นายอลังการ  วังหมวดมนต์
13. นางสาวอินทิรา  พิมพันธ์
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
354 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวดวงกมล  หอมจันดี
2. นางสาวทิพวรรณ  ภูกิ้งหิน
3. นายนิคม  ลุนาวงศ์
4. นางสาวนิศาชล  สิงห์คำ
5. นายพนิต  มูลเสนา
6. นางสาวมุกดา  กาญจนา
7. นางสาววรรณภา  ชวนจิต
8. นายวีระยุทธ  ดีทัพไทย
9. นายศรายุทธ  บุญหล่า
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีมงคล
11. นางสาวสายสุดา  นามน้อย
12. นางสาวสุทธิดา  ศรีเลิศ
13. นางสาวสุธิดา  ลาป่าน
14. นางสาวอนุสรา  ยานสุวรรณ์
15. นางสาวอรอุมา  เมตะชาติ
16. นางสาวอัชรีญา  เกษโสภา
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นางสาวยุพา  วรสาร
3. นางสาววิชชุดา  เชื้อแก้ว
4. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  หาระทา
 
355 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกนิษฐา   แก่นวงค์คำ
2. นางสาวขวัญนภา    แซ่ลี้
3. นางสาวจิราพร   ชินบุตร
4. นางสาวจีรวรรณ   ศิริแก้วเลิศ
5. นางสาวชลันดา    เบ็ญจปักษ์
6. นางสาวนฤมล    โพธิวัด
7. นางสาวนฤมล    เจียรพล
8. นางสาวพิมผกา   ปุสารัมย์
9. นางสาวสุภาดา   ปราบพาล
10. นางสาวสุวนิดา   แสงสุพรรณ
11. นางสาวอรทัย    ขานมา
12. นางสาวเรืองรอง    อินกอง
13. นางสาวไอรดา   จ่าเหลา
 
1. นายเจริญ   ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
356 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1. นายณัฐชา  ยาวะโนภาส
2. นายธนพล  จันทะนาม
3. นายภาคินัย  อินอ่อน
4. นายรุ่งโรจน์  เมืองจันทร์
5. นายสาคร  อุนาภาค
 
1. นายชานนท์  มีสิงห์
2. นายปกรณ์กิตติ์  ปลายเนตร
 
357 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายทักษิณ  ทับศรีรักษ์
2. เด็กชายสุริยา  โพธิ์นอก
3. นายอนุวัตร  หาญมนตรี
4. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีละวัตร
 
1. นายธีรพัฒน์  เสมัง
2. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
 
358 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกมล  โนนสง่า
2. นางสาวทองใส  กุลชัย
3. นางสาวนีรนุช  สีสุขา
4. นายวรวุธ  บุญกอง
5. นายวินัย  ใจซื่อ
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นางสาวธิดาวดี  วิลาศรี
 
359 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   เฮ็งสูงเนิน
2. เด็กหญิงปรียานุช   สุตโต
 
1. นายชาญรบ   ไว้สันเทียะ
2. นางวิภาวรรณ  ศศิสุริยาภูมิ
 
360 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวฐิติยา  แพงพา
2. นางสาววิชสุดา  ปราบภัย
 
1. นายฉัตรชัย  อินธิราช
2. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
 
361 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวทัตติยา  กัณทะษา
2. นางสาวสุดารัตน์  ปรุงชิระ
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นายวิทยา  ดวงสุดา
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. เด็กชายนพนนท์  บุริภักดิ์
2. เด็กชายบุญสนอง   คำลา
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสมชัย
 
1. นายวีระยุทธ  จันทร์สด
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นุราช
2. เด็กชายวันเฉลิม  ทัศวงษ์
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  โคตรชารี
 
1. นางสมพร  นนทะนำ
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สายรัตน์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองเฟื่อง
3. เด็กชายพัสสน  แก้วประกอบ
 
1. นางนันทนา  บูญกอง
2. นายบุญถม  ศรีธงราช
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชฎาพร  เจริญบุญ
2. นายชุพงษ์  อรรณพงษ์
3. นายเกียรติศักดิ์  คิดดี
 
1. นายสุขสันต์  สมมะโน
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แก่นงาม
2. นายสุขสันต์  ปิยะไพร
3. นายโสภณ  แจ่มใส
 
1. นางจันทรา  สารกิจ
2. นายเรืองยศ  สารกิจ
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจิกดู่วิทยา 1. นางสาววรรณา  แจ่มใส
2. นางสาววัลลี  พงษ์เสือ
3. นายอภิชาติ  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นาเจริญ
2. นางจีระนันท์   คุณสัตย์
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กหญิงพรนิภา  ไชยโคตร
2. เด็กชายวีระยุทธ  สาระภักดี
3. เด็กชายสุริยา  บุญวาสนา
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โคตรพรม
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โกพล
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์กระโซ่
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายประยุทธ  นาคมุนี
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกลดา  สุขมอญ
2. เด็กหญิงวรนาฏ  อุสาหะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ลุนลา
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  ศรีวรชัย
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  สีดากุล
2. นางสาวจิตราภา  ตาลอินทร์
3. นายบดินทร์  เชิดทอง
 
1. นางอัมพร  รัตนปรีดานันต์
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาวคณิตา  มาตย์วิเศษ
2. นายณัฐสิทธิ์  สะน้ำเที่ยง
3. นางสาวรัชนีกร  ไหวพริบ
 
1. นางสาวลัลนา  พวงพี่
2. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 1. นางสาวประภัสสร  แก้วหลวง
2. นางสาวปรียาภรณ์  สุทธิสิงห์
3. นางสาวหยาดนภา  เหมือนเหลา
 
1. นางพัฒนา  บุญไชย
2. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายปฏิกร  แซงสีนวล
2. นางสาวพรรณิภา  ปัสสาสัย
3. นางสาวพัชราภรณ์  วาโยบุตร
4. นางสาวศุภรัตน์  ยงยื่น
5. นายอนุชิต  สระขาม
6. นายอภิสิทธิ์  สมศรี
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
3. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายดิเรก  บาลี
2. นางสาววรรณาลักษณ์  นามตะ
3. นายศรายุทธ  นนสีราช
4. นางสาวสุดารัตน์  กว้างขวาง
5. นางสาวอัจฉภาภรณ์  เล่ห์กล
6. นางสาวไอลดา  กองทรัพย์
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางสุดา  ม่วงทา
3. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายณัชนนท์  นิรัตนพงษ์
2. นายวงศ์วิวัฒน์  กรินสูงเนิน
3. นายวราวุธ  วรรณชาติ
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ยอดโสดา
5. นายอณุชา  ชาวิชัย
6. นายอดิสร  สุพรรณพงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  กรรณรัตน์
2. เด็กหญิงยุพาพร  ขอสูงเนิน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สอนสีแก้ว
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเชียงสา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  หนาซุย
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หมื่นแก้ว
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงดาวเรือง  แสงจิต
2. เด็กชายน้ำมนต์  เหล่าสงคราม
3. เด็กหญิงภารดี  ศรีตะ
4. เด็กหญิงศรีสุดา  บำรุงเมือง
5. เด็กหญิงสุนิศา  เม้ามีสี
6. เด็กหญิงโสรญา  ตุ้ยไธสงค์
 
1. นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ
2. นายประดิษฐ์  คำชา
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายชิดพล  ครุฑขุนทด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงปภัสรา  มาตย์แก้ว
4. เด็กหญิงพัชรี  ธรรมดา
5. เด็กชายมนตรี  แก้วจันทร์
6. เด็กชายอัมรินทร์  คุดค่ำ
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยา  คำสวัสดิ์
2. นางสาวจันทิมา  บุญบำรุง
3. นางสาวศิริวรรณ  เฉลิมหมู่
 
1. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
2. นายสุรไกร  ไกรศรีทุม
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกานต์ณพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์
2. เด็กหญิงคณิตตา  มานาดี
3. เด็กหญิงพนิดา  เรืองกิจพิริยกุล
 
1. นายวงเดือน  สมรือแสน
2. นางอัมพร  เสือช้าง
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงธิติมา   บุควัน
2. เด็กหญิงเขมนิภา  ปิติมล
3. เด็กหญิงเมธาวี  เตียศิริ
 
1. นางประครอง  สอนกุลภักดี
2. นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายจักกฤษ  จ่ารัตน์
2. นางสาวปัทมา  วิเศษ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ปานนิล
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดา
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายกีรติ  อ่อนแก้ว
2. นายพนม  ศรีหาโคตร
3. นางสาวสุจิตรา  พรมเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอบสูงเนิน
2. นายไพโรจน์  เคนวิเศษ
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวมลวิภา  คนซื่อ
2. นางสาวสุปรียา  สมแพง
3. นางสาวอารียา  นามโพธิ์ชัย
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
2. นายสายัน  ปองไป
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายธนกฤต  สิมมา
2. เด็กหญิงรัตนวดี  ต้นสีนนท์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายจีรเดช  สมเพ็ชร
2. เด็กชายชิษณุพงค์  คำพระ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์คำ
 
1. นางพรพิศมัย  บุญญะ
2. นายสมพงษ์  บุญญะ
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นายธนาเทพ  จุตตโน
2. นายยอดชาย  เสวยสุข
3. นายสุริยนต์  ตะตุ้ย
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นางอภิญญา  บุญโท
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกษิดิ์เดช  ทรัพย์ศรี
2. นางสาวจันทริกา  เจริญราช
3. นางสาวอรวรรณ  โสภณชื่นสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นางสาวกาญจณาภรณ์  สัพโส
2. นางสาวจารุวรรณ  ภูพานทอง
3. นางสาวทิวาวรรณ  กัลยาศรี
 
1. นายสุระพล  นามโส
2. นายเกรียงไกร  สิมมา
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นายชนะชัย  มูลคำเหลา
2. นางสาวณัฐริญา  สราวุธ
3. นางสาวมณีรัตน์  กล้าหาญ
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกานต์รวี  พิมพะสอน
2. เด็กหญิงนพมาศ   เนื่องแก้ว
3. เด็กหญิงสุพินดา   สมีงาม
 
1. นางจันทนา   ดวงอัน
2. นางจารุณี   แสงหิม
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ2 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  หนองยาง
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  ภูคลัง
3. เด็กหญิงสุฤทัย  หมื่นสาย
 
1. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
2. นางเดือนเพ็ญ  อเนกเวียง
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   พะนะขันธ์
2. เด็กหญิงจีรยานนท์   บุญทวี
3. เด็กหญิงธนวันต์   บุตรดีวงค์
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวชลธิดา  บุรวัฒ
2. นางสาวพุทธิดา   เวทวัน
3. นางสาวเกษฎาภรณ์   ดอนสิทธิ์
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นายสุวิช  แสงหิม
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายปภัช  ลดาวัลย์
2. นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก
3. นายสวิตต์  โคตรสีเขียว
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
2. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวชมัยภรณ์  บุริวงศ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สืบศรี
3. นางสาวสุกัญญา  ทิพยาภรณ์
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
2. นางเบญจมาศ  ประทุมมาศ
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสาว์ศรีริ
2. เด็กหญิงศิริพร  ประทุมดี
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีชื่น
 
1. นางศรีสะอาด  มังคะว้ฒน์
2. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วรรณุเสน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   นันทะริด
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไทยชาติ
 
1. นางนวพรรณ  คนกาญจน์
2. นางละเมียด   สง่า
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญใจ   เทพสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนิสรา   สุยาละ
3. เด็กหญิงญาณี   เนียมธรรม
 
1. นางอารีย์   แขกสูงเนิน
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวมาลิสา  ยศพล
2. นางสาวลักขณา  เต็งสกุล
3. นางสาวอัญชลี  มั่นทน
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปราบมนตรี
2. นางสาวพรทิพย์  บุตนุ
3. นางสาวพรพรหม  สิตาธรรม
 
1. นางสาวทวาย  สุริย์ฉาย
2. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนากร  โจภูเขียว
2. นางสาวภารดี  ทองขำ
3. นางสาวสุดารัตน์  นาทอง
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองแสง
2. เด็กหญิงวินวิษา  ศรีวงษ์ชัย
3. เด็กหญิงสุชาดา  พรชัยภูมิ
 
1. นางสมคิด  สมรรถชัย
2. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยดา  อาจศรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปั้นทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ระพันธ์คำ
 
1. นางสุวณา  พรรณะ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เครือแตง
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ทำนุ
2. เด็กหญิงชนิตา   สุเสนา
3. นางสาวสริตา  ฤทธิ์วุฒิ
 
1. นางพรทิวา   หาญอาษา
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวขนิษฐา  ตั้งสกุล
2. นายอนุชา  หิรัญเขว้า
3. นางสาวอภิลาภา  เอกาชัย
 
1. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์
2. นางพรรณวดี  มัททวีวงศ์
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐพรรณ   ธัณยวนิชย์
2. นางสาวพิกุล   สุภธีระ
3. นางสาวร้อยบุปผา   จิราพงษ์
 
1. นางสาวพจมาลย์  มีผล
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธีรพล  เพียตัวผู้
2. นายภานุเดช  ศรีประดู่
3. นายเกียรติศักดิ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ขันแก้ว
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงดวงนภา  ภูนุภา
2. เด็กหญิงวาสนา  มอญกระโทก
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ขุมทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  นะราประโคน
2. นางสาวมธุรส  ยอดสิงห์
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เย็นไธสง
2. เด็กหญิงจิราธิติ์   ขำดี
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   พิษณุแสง
 
1. นางอวยพร   วงษ์โต
2. นางอัมพวรรณ์   กาญจนัษฐายี
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   วัลลักษณ์
2. เด็กหญิงจารุตา   ศรีโยธี
3. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีชมภู
 
1. นางพัชนี  ชิณโสม
2. นางรัตนา   วุฒิสาร
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองรอง
2. นางสาววิลาวัลย์  กันทะโล
3. นางสาวอรญา  พรมกอง
 
1. นางกาญจนา  สีลาไหม
2. นางสาวธัญญาภรณ์  สมบัติ
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย
2. นางสาวปิยะธิดา  โคตรติ
3. นายสุรพัฒน์  กันหามอม
 
1. นางจริยา  ญาณไพศาล
2. นางศิวพร  พรหมอินทร์
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวสุนีย์  สาระ
2. นางสาวสุภาพร  สุขเกษม
3. นางสาวโยธิกา  เกษรบัว
 
1. นายณัฐพงษ์  นะราประโคน
2. นางสาวมธุรส  ยอดสิงห์
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิเทพ  โปร่งฟ้า
2. เด็กชายอนัน  สุวรรณดี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายบุพกร  อึ้งทรงพร
2. เด็กชายเมธา  อุปมา
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  น้อยบุตร
2. เด็กหญิงอุษณีย์  ร่วมสุข
 
1. นางสาวศศิวิมล  ศรีแก่บ้าน
2. นางสาวสุลาวัลย์  มาชัย
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายอธิพงษ์  อินทชุบ
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  โตมงคล
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายชนะสิทธิ์  มุงเพีย
2. นายเดชาธร  พลราชม
 
1. นายธนายุทธ  ผายป่องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์   ปัตลา
2. นางสาวทัชวรรณ  อันสงคราม
 
1. นางชาลินี   สังข์วิเศษ
2. นางปานใจ   โพธิ์หล้า
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายภิภัฒน์  ศุภรักษ์
2. เด็กชายเนติพงษ์  กัญญะลา
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. เด็กชายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายพีรณัฐ  พิมพ์พัฒน์
2. เด็กชายโภควินท์  บริสาร
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวจิระพร  จันทคาม
2. นางสาวฐิติกาญจน์  ทานะปัต
 
1. นายกิติยวัฒน์  รัตนกุล
2. นางสุวีรา   สุดาเดช
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปรัชญา  คงชัย
2. นายปรัชญา  สอนทา
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. นายธงชัย  ขอสูงเนิน
2. นายธนวัฒน์  เอมปรากฎ
 
1. นายถาวร  ขึมภูเขียว
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อุตสาห์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำพิลัง
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติรัตน์  ขัดผาบ
2. เด็กหญิงบุษกร  ภักดีวัน
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐทยามาศ  คล่องขยัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองเชื้อ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงยุวกานต์  พงษ์เพศ
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  บูชาธรรม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจิตตมาศ  วรเลิศ
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  แก้วกงพาน
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงปุณยวรรณ  ปานทอง
 
1. นายศราวุธ  ปะทะโก
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  ภูดานุ
2. เด็กชายเศกศักดิ์  ระวิเวท
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพาสุกรีณ์  อุปัชฌาย์
2. เด็กหญิงศิริพร  ดอนน้ำขาว
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงรักวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ยะลา
2. เด็กชายวิทยา  พูลทวี
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวทิชชาณี  ดวงดี
2. นางสาวลลิตา  ใหลน
 
1. นางปิยะนุช  ดวงดี
2. นายสุวิทย์  ดวงดี
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวุฒิวัฒน์  ศรโส
2. นางสาวเวธาริกา  สีหา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายปรีติ  ญวนกระโทก
2. นายพสิษฐ์  ติวาวงศ์รุจน์
 
1. นายณัฐกานต์  เมยเค้า
2. นายนนท์  จรุงศิรวัฒน์
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายฐิติภูมิ  จิตอามาตย์
2. นางสาวประภัสสร  เตียวพานิชยกิจ
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นายอุทัยวุฒิ  ศรัจันทร์
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายกัมปนาท  เพชรคำ
2. นายเคณศ  เสนาคำ
 
1. นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก
2. นายมานิชย์  แสงสุวรรณ
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนปวีณ์  พระจันทร์
2. นายภูมัย  รักษ์สุวรรณ
 
1. นางดลนภา   พุ่มพุฒ
2. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทะเลดวน
2. เด็กหญิงอภิญญา  กองสันเทียะ
3. เด็กชายเปรมชัย  ประมังคะตา
 
1. นางสาวยุภาวดี  หาญเสนา
2. นางสาววารุณี  วานิชชัง
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สบายครบุรี
2. เด็กหญิงสุรัญชนา  ทองเภา
3. เด็กหญิงไอลดา  มาตย์คม
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวธิดาทิพย์  แสนชาติ
2. นางสาวประทุมทอง  วิไลย์
3. นายสุรวงค์  ศรีงาม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เพ็งแก่นท้าว
2. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคกกลาง
2. นางสาวชนันสิริ  กิ่งทวยหาญ
3. นายอุทัย  บัวดี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนภิสรา  นิธิชวัลรัตน์
2. นายรชตะ  ใจตรง
3. นายอภิคม  จิตอามาตย์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นายวรพจน์  คันโท
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำ
3. นายสุรชัย  มั่นคง
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายวิชัย  สีสัน
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายวีรพันธ์  โชติแสง
2. นายสิทธิเทพ  อัคคะประสา
 
1. นายวิรพล  สิงหาอาจ
2. นายศักดิ์สิทธิ์   สาขามุละ
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายวุฒิพงษ์  หลวงสนาม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  แก้วเลื่อน
 
1. นายสุรพล  สิงห์ทองทราย
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจีระพร  สุภะกะ
2. นางสาวศุภิสรา  มาศพันธ์
 
1. นางสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
2. นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนโชติ  วรรณพงษ์
2. เด็กชายรุ่งเพชร  คันธกุลดุษฎี
 
1. นางสาวกวิตา  อินธิสาร
2. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายขจรเกียรติ์  บุญสัตย์
2. เด็กชายชยุตม์  สะท้านบัว
 
1. นายนิพนธ์  เพียรทอง
2. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายจตุรนต์  ทาพิมพ์
2. นายพุฒินันท์  เจริญไชย
 
1. นายกิตติคุณ  ยั่งยืน
2. นายจักรพงษ์  ไชยวงศ์คต
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายพรเทพ  เนตรเดชา
2. นายวัชรวิทย์  วรสิทธิ์ไพศาล
3. นายอภิวัฒน์  สุวรรณแก้ว
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนพลอย  ขุนทิพย์ทอง
2. เด็กหญิงพีรภัทร  เกื้อสุวรรณ
3. เด็กชายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร  ดวงกองเงิน
2. นายพงศธร  จุ่งรุ่งเรือง
3. นายพชรพล   พลชารี
 
1. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ยุทธกล้า
2. เด็กชายอภิญญา  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายอัศวิน  อนุประดิษฐ์
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ 1. เด็กชายสันติราษฎร์  ศิลางาม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญทูล
3. เด็กชายโกมินทร์  จองเซ
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีนาทม
2. เด็กชายภูริณัฐ  กัลยาลัง
3. เด็กชายรัฐธนินท์  กิตติศรีพงศ์
 
1. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์
2. นายเกษมสันติ์  ต้นศรี
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภัทร  ลือชาธนานนท์
2. เด็กชายรัชมงคล  เดชพละ
3. เด็กชายออมสิน  รากทอง
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายขุนคลัง  บุดดาเพ็ง
2. นายชินวัฒน์  จำปาบุญ
3. เด็กหญิงลักขณา  กระทุ่มนอก
 
1. นางสาวปริญญา  สอนเฒ่า
2. นางเอ็มอร  บำขุนทด
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายพีรพงศ์  จันทร์หนองขาม
2. นายวิวัตพงษ์  คล้ายเพ็ชร
3. นายเสริมพงษ์  จันหอม
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณพล  ใสสะอาด
2. นายธนเดช  คุ้มไข่น้ำ
3. นายพัทธนันท์  พรมสวาท
 
1. นางสาวมนิตา  ปรางค์ชัยภูมิ
2. นางศุภรัตน์  ธรรมวงศ์
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายณัฐภัทร์  สิทธิสวัสดิ์
2. นายธนัชชา  แสงเพชร
3. นายศุภวิชญ์  ภารจินดา
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นางสาวสาวิตรี  ตุ้มมี
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. นายอนุชา  คลื่นแก้ว
2. นายอาทิตย์  รสธรรม
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ลุนหงส์
2. นายณัฐวุฒิ  ภูเหิน
3. นายอภิวุฒิ  นฤนาทวัฒนา
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพยวัฒน์
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกษิดิศ   เอี่ยมทอง
2. นายนนภวิศ   อมะรักษ์
3. นายภาคิน  ฉัตรรุ่งชีวัน
 
1. นายนิพนธ์   สมัครค้า
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐชนน  จันทร์ถา
2. นายทรงกต  ราษี
3. นายธันยบูรณ์  อาษา
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายอภิเดช  กุลบุตร
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายประทวน  หมอประคำ
2. นางสาวสุจิตรา  สุเวชวัฒนกุล
3. นางสาวอัมพิกา  ศรีเจ๊ก
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มาลาสี
2. เด็กชายธรรมลักษณ์  หลวงกลาง
3. เด็กชายนนท์ธวัช  นิลสาขา
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายนฤเบศร์  โคต่อเนตร
2. นายวุฒิชัย  แสงพรมชารี
3. นายเอกชัย  เครือทองศรี
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ไพคำนาม
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มะลิทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  บันเทิงสุข
 
1. นายบัญชา  โยธายุทธ
2. นางรุ่งนภา  พรหมภักดี
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายจิรายุ  พรมอารักษ์
2. เด็กชายชาติชาย  ปิ่นสูรย์
3. เด็กชายธีรนันท์  ผาบถา
 
1. นางพัชรนันท์  แสนดวง
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  อักษรพิม
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  บัลลัง
2. เด็กชายศรัณย์  คำภา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมคุณ
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นายอมร  ชาลี
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายชัชวาล  นาถ้ำนาค
2. นายธัญญพัฒน์  สารผล
3. นายประดิษฐ์  ไชยนา
 
1. นางพวงลดา   วรสาร
2. นายมารุต   วรสาร
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายคฑานน  นามวงษ์
2. เด็กชายธีรเดช  ปริทา
3. เด็กชายสิทธิโชค  อุตรา
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชนาธิป  นีสร้อย
2. นายปรมินทร์  ดวงกรมนา
3. นายพชร  สวนขวัญ
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธนาวุฒิ  สุพร
2. นายปัญญาพล  สุพร
3. นายอมรเทพ  จันทรสาขา
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายณัฐพงศ์  หล้าหิบ
2. นายรัฐธรรม  ศิริดล
3. นายไตรวัชร  ตรงดี
 
1. นางพิไลพร  สวัสดิ์
2. นายพูนศักดิ์  ชุณห์ประไพ
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  เกษนัส
2. นายณัฐวุฒิ  ลี
3. นายศุภลักษณ์  ใจขาน
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายจักรกฤณ์  ทองโคตร
2. นายพัฒนพงษ์  บ่อไทย
3. นายวรเมธ  หงษาวงศ์
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายชนะชัย   เติบกลาง
2. นายชยานันท์   จงกลาง
3. นายพรหมโชติ   สาระบุตร
 
1. นายฉัตร์ตรา   แมบจันทึก
2. นายสมยศ   โคตรบรม
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายนัฐพล  บุญยรัตน์
2. นายสามารถ  สวาสนอก
3. นายแสนชัย  ขันเงิน
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายภูวนัย  รันละโคตร
2. นายศุภกฤษณ์  อดทน
3. นายเอกพัน  เครือตาแก้ว
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายอนุชา  แก้วปัญญา
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายสุริยา  อาจสาลี
2. นายเกริกพล  พันธ์ขาว
3. นายเจษฎา  เครือขำ
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  แก้วนิวงค์
2. นายพงศกร  ดลศรี
3. นายพิทักษ์  ชนะชัย
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายจตุรงค์   ตาดไธสง
2. นายปิยสวัสดิ์   ลิสวัสดิ์
3. นายอมรเทพ   เกตุกลาง
 
1. นายสมยศ   โคตรบรม
2. นางสาวสุนันทา   หาผลดี
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร
2. นายปกรณ์  โคตรธรรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
4. นายสิทธิศักดิ์  กวยละคาร
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นายยุทธณา  อาจหาญ
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายคงเดช  เงางาม
2. นางสาวสุจิตรา  เจริญยิ่ง
3. นายอรรพล  ทับทิม
4. นายอัณชัย  พิมพ์จันทร์
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายทศพร  ศรีคำภา
2. นายประธาน  สัมฤทธิ์รินทร์
3. นายพิพัฒน์  ผดุงกิจ
4. นายวิศิษฐ์  ขวัญทอง
 
1. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
2. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนรภัทร  วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
2. นายยศพัทธ์  ฦๅชา
3. นางสาวสวรินทร์  เรืองโรจน์
 
1. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์
2. นายสกล  ธรรมวงศ์
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายนิรวิทย์   ทัดเทียม
2. นายปัฒช์ญา  อ่อนนอจันทร์
3. นายศราวุธ   ไพพงษ์
4. นายอนุภาพ  แดงงาม
 
1. นายปกรณ์   เสน่หา
2. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวขนิษฐา  เวชกามา
2. นางสาวน้ำฝน  แสงสุวรรณ
3. นางสาวเหมือนฝัน  คำลือ
4. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายพิสัน  โพนทัน
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกิตติทัต  ฉัตรเมืองปัก
2. เด็กชายปองพล  หมอประคำ
3. เด็กชายเจษฎา  ลาธิโน
 
1. นางทัศนา  ฉิมณรงค์
2. นายประมวล  พงษ์จะโปะ
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  เกิดรัมย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณโน
3. เด็กหญิงพรนภา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวดวงใจ  จีระวัฒนากิจ
2. นายปฎิพัทธ์  โสนาคา
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นางสาวจิตตรา  ใยวังหน้า
2. นางสาวดรุณี  งอยภูธร
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวนันทภรณ์  คงศิริพาณิชย์
2. เด็กชายวรเมธ  การีชุม
3. นางสาววิภาดา  คำมุงคุณ
 
1. นายธวัชชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  ครองสิงห์
2. นายนัทธวัฒน์   สีเรืองพันธุ์
3. นายศุภกร  นางสีคุณ
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนภสร  วาปี
2. เด็กหญิงสัพปสร  ภูมิชัย
3. เด็กชายโกวิท  โชคชัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณไตรย์
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปัณณพร  ดิเรกโภค
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เจนชัย
3. เด็กหญิงลีตรัศมิ์  เยาวพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐณิฐ  รัตนพนังสกุล
2. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กหญิงชลลัดดา  มีสุข
2. เด็กหญิงดวงกมล  สีดาพล
3. เด็กชายเถกิงพงศ์  ขันอ้วน
 
1. นางกชพร  มณีพงษ์
2. นายอุทัย  ไชยโชค
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายนิพัฐพนธ์  ชารัมย์
2. นางสาวภัทรียา  สมรูป
3. นางสาวศศิธร  พูลเฉลียว
 
1. นางสำเนียง  ประยุทธเต
2. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. นายคณิน  ภูผิวเงิน
2. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์ศรีชา
3. นางสาวภานุชรัตน์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางมะลิวัลย์  ภูผิวเงิน
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวลดาวรรณ์  กุสันเทียะ
2. นายสิทธิพงษ์  ลุนชัยภา
3. นายสุรวิทย์  ปกค่าย
 
1. นายธิติพงษ์  สีขาว
2. นางวิมล  ประจงจิตร
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  พิมพ์โนนทอง
2. นายยศกร  จันทาสังข์
3. นายเกียรติศักดิ์  ล่ามสมบัติ
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายโกมล  ศิริวัฒนกุล
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวศรณีย์  มติกรกุล
2. นายศราวุธ  หอมขจร
3. นางสาวอภิญญา  สร้อยทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ก้อนอินทร์
2. นายจารุชัย  กาญจนกัญโห
3. นางสาวบุญยวีร์  จารุสิงห์
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปกร   ทอดทอง
2. นายภูบดินทร์   นามวิจิตร
3. นายศิวาเมศร์   เมธิอิทธิกุลไพศาล
 
1. นายบัญญัติ   คำประภา
2. นายพิทักษ์  อักษร
 
510 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนร่องคำ 1. นายนเรศร์   ศรีชัย
2. นางสาวสิริพร   จงมีศิลป์
3. นายสุพัฒน์ชัย   ธนาไสย์
 
1. นายจตุรงค์   กมลเลิศ
2. นายสาโรจน์   ทองนาค
 
511 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  นิพพานนท์
 
1. นางจุฬาภรณ์  น้อยบุดดี
 
512 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นายนันท์นิภัทร์  ภาสอน
 
1. นางพรรณวดี  เจริญศิริ
 
513 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชนก  วันดี
 
1. นางนวลอนงค์  โกมลานนท์
 
514 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวศรมน  ชัยชาญ
 
1. นางนวลอนงค์  โกมลานนท์
 
515 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   มุลตรีแก้ว
 
1. นายวิกรณ์   มากดี
 
516 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายอรรถกร  วรรณเวช
 
1. นายชนะชัย  พรดอนก่อ
 
517 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายปิยะ   โปรมินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา   ด่านวันดี
 
518 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายนนทธวัช    เมืองศรี
 
1. นางสาวสิริณ   จำนรรจ์สิริ
 
519 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เศรษฐพัฒนชัย
 
1. นางสาวประกายเพชร  คูณวัฒนาพงษ์
 
520 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายเกียรติศักดิ์  จรูญสน
 
1. นางสาวจริญญา  ภู่วัฒนาดิลกกูร
 
521 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายพงศกร  ศรีมุกข์
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา
 
522 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวพัชริยา  เครือบุญ
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
523 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสิริกร  สายขุน
 
1. นางศุภลักษณ์  เถื่อนพาชิน
 
524 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์   ก้านเพชร
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
 
525 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงลัคนา  ราชไชย
 
1. นางสมศรี  หวันสมัน
 
526 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวภัทรศยา  ศรีภิรมย์
 
1. นางศุภลักษณ์  เถื่อนพาชิน
 
527 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตอารี  เรืองเกษม
 
1. นางฉันทนา  พลพวก
 
528 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพิมลดา  พลวิเศษ
 
1. นางสาวนางสาววาสนา  เสมามอญ
 
529 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาประทีป 1. นางสาวปุณยาพร   ชาญพินิจพจน์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ทิสาระ
 
530 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงญาดา   บุตรยศ
 
1. นายสุวิวัชร    สมมาตย์
 
531 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายปณิธาน  จิรสุวรรณกุล
 
1. นางธารารัตน์  สุวรรณศรี
 
532 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอัญชนา   พลจ่า
 
1. นางอนงค์   สิทธิวายุพัฒน์
 
533 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  จีระไพโรจน์กุล
 
1. นางสาวโสภา  สุรัยรัตน์
 
534 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวอัญชลินทร์  เตชะรุ่งไพศาล
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
535 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายปริวรรต์  สุขวิชัย
 
1. นายทนง   นุชบัว
 
536 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายอิสระ  สิงหะรา
 
1. นางสาวนงนุช  วงศ์สัตสถาพร
 
537 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีหาฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
538 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายกิตติพศ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงชยากร  เตโช
3. เด็กหญิงนารา  แก้วขวัญ
4. เด็กชายภชรพล  คืมยะราช
5. เด็กชายสมเจตน์  คำลือ
 
1. Mr.Chito  Lagrimas
2. Mr.Mat  R. Baldago
 
539 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วรา  สุขสันติวิจิตร
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ค้ำชู
3. เด็กหญิงมนพร  ชัยชาญ
4. เด็กหญิงสโรชา  เกตุเชื้อ
5. เด็กหญิงอัณณา  โมฬี
 
1. นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี
2. นางสาวแสงดาว  พรหมสุรางค์
 
540 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาคนามอรุณ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พลแก้ง
3. เด็กหญิงวสุธิดา  พวงชมพู
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มงคล
5. เด็กหญิงสาระวารี  ศรีพิลัย
 
1. Mr.Alfredo   S. Rosales Jr.
2. นางจินตวี  ไตรณรงค์
 
541 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวณิฏิยากร  ทับชา
2. นายตะวัน  บุญเมือง
3. นางสาวธรณ์ธันย์  คงเกิด
4. นายสิรภพ  ศักดิ์สกุลวัฒนา
5. นางสาวเจนจิรา  บัวศรี
 
1. นางอนุช  พลลาภ
2. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
542 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวคณิตศรา  สิงห์เจริญ
2. นางสาวณัชชา  บุญญฤทธิ์
3. นางสาวนภัสสร  ปวีณสกล
4. นางสาวบงกชกร  วิเชียรทอง
5. นางสาวพัชรา  กล้าณรงค์
 
1. นางสาว-  -
2. นางเยาวลักษณ์  วาระรังสี
 
543 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายธนกฤต  ไพรสินธุ์
2. นายธนากรณ์  สายุทธ์
3. นางสาวนนทิยาภรณ์  เสาใบ
4. นางสาวรัชนีกร  ศรีประสาร
5. นางสาวอรทัย  เบ้าหนองบัว
 
1. นายประชารัฐ  เดชสองชั้น
2. นางรุ่งนภา  มาศจันทร์
 
544 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กชายต้นคิด  เจียรกุล
 
1. นางสาวอรทัย  วงศ์คำสิงห์
 
545 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงสุณัฐชา  จันทะนาม
 
1. MissLi  Jing
 
546 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวินนา  ผลทิพย์
 
1. MissGuo  Hui
 
547 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวประภาภรณ์  เทพธรณี
 
1. MissTain  Li Jiao
 
548 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายกิตติชัย  เสมอใจ
 
1. นางสาวพนัชกร  มณีคำ
 
549 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายสิทธิชัย  จรบุรมย์
 
1. นางสาวสิริแพรว  คงสบาย
 
550 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  ซาซากิ
 
1. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์
 
551 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายบัญชา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
552 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายนที  สุภาษร
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
553 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐพล  นะวะนิยม
 
1. นางขวัญจิต  ชิณกะธรรม
 
554 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวโยธกา  เหิมฮึก
 
1. MissEtsuko  Omura
 
555 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวประนิพร  หงส์ไทย
 
1. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์
 
556 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายชัยอนันต์   ช่องงาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   มาลีรัตน์
3. เด็กชายธีวัตร   นุชกระโทก
4. เด็กชายนนทกร   ณะแก้ว
5. เด็กชายพศิน  เดชปัญญาวงษ์
6. เด็กชายพัสกร   ปราสาทกลาง
7. เด็กชายพิชญุตม์  จำเริญศรี
8. เด็กชายศุภชัย  กาญจนมยูร
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
 
557 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  วรุณพงษ์
2. เด็กชายชนินทร์  บัวบาน
3. นายณัฐวัฒน์  กุลวิเศษ
4. นายภิรมย์  พรมศรีจันทร์
5. เด็กชายมานิตย์  เชียงคาม
6. เด็กชายรัตนพล  เอี่ยมทองคำ
7. นายวีระศักดิ์  บรรจง
8. นายสถาพร  พลโยธา
 
1. นายกฤษณพงษ์  รักษาภักดี
2. นายวิฑูรย์  วรรณพันธ์
3. นายวีระพันธ์  เชาว์ขุนทด
 
558 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ลุขวรรณ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  โคตก่ำ
3. เด็กชายมานพ  วรรณทอง
4. เด็กชายรังสรรค์  พิมวันคำ
5. เด็กชายฤทธิรงค์  จันทะสาร
6. เด็กชายวุฒิชัย  มุริจันทร์
7. เด็กชายวุฒิพงษทร  บรรเทา
8. เด็กชายอนุศิษฏ์  ศรีหาทน
 
1. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
2. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
3. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
 
559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายณัฐพล  รอดตะคุ
2. นายธนภัทร  พวงสันเทียะ
3. นายปัณณวัฒน์  หมายเจริญ
4. นายปิยชาติ  คำสุรีย์
5. นายพิเชษฐ์  พันชนะ
6. นายสิทธิพร  ปวงสุข
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นายสมชาย  หมายเจริญ
 
560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายธวัชัย  ทำสะอาด
2. นายบุญรัตน์  ปัญจมูล
3. นายพิเชษฐ์  แซ่เอ้
4. นายวีระพันธ์  ผาสุข
5. นายสาธิต  ทรงกลด
6. นายสุรเกียรติ  แสงสกุล
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
2. นางสุพินิจ  ธุรี
 
561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายณัฐกานต์  วิลัยเลิศ
2. นายวีระศักดิ์  สืบสุด
3. นายสุรสิทธิ์   หนุนวงศ์
4. นายอลงกรณ์  โคตรแสง
5. นายโสภณ  ศรีนวล
6. นายไชยเชษฐ์  โสภาลี
 
1. นายพัชระ  วงค์เจริญ
2. นายพิทยา  จันดาบุตร
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ปัดชาสุวรรณ
2. นายฉัตรชัย  ศรีสุข
3. นายชยานันต์  มงคลเคหา
4. นายนฤเบศ   เพียราช
5. นางสาวน้ำฝน  พลยุุทธ
6. นายภานุทัศน์    นาคไทย
7. นายวัชรากร  ผางจันทร์ดา
8. นายวายุ  ทองสร้อย
9. นางสาวสมฤทัย  วารีศรี
10. นายอภิสิทธิ์   พลเยี่ยม
 
1. นางตรึงตรา  โคตรเวียง
2. นางนิภาภรณ์    อินทสิทธิ์
3. นายศุภชัย  เรืองเพ็ญ
 
563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์   จงพินิจ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์   เสาวรส
3. เด็กชายตนุภัทร   ขาวนา
4. เด็กหญิงทัศนีย์  เมืองชมภู
5. เด็กชายธนากร  ปุณณโก
6. เด็กหญิงนิลดา   จำปาทอง
7. เด็กหญิงบัวไข  สุขใส
8. เด็กหญิงพรนิภา   ชาภูวิง
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูศรีพัฒน์
10. เด็กชายอำพล  จุไรย์
 
1. นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม
2. นางวรภิญญา   ทองอุดม
3. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 89.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงจาริยาภรณ์  ตาไธสง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทร์ศรี
3. นางสาวปานฤทัย  พรหมอุตม์
4. นายพงษ์ปกรณ์  ดรโคตรกอก
5. นายมฤคินทร์  พรหมรัตน์
6. นายยุทธศักดิ์  สุขศรี
7. เด็กหญิงระพีภรณ์  จรูญรัด
8. เด็กชายรัชชานนท์  ทองโชติ
9. เด็กชายสุพัฒน์  ใจสุข
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาเมืองจันทร์
 
1. นายธีรนันท์  ลีมงคล
2. นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกรดา   หวังกลุ่มกลาง
2. นางสาวณัฐวดี   ชูประทีป
3. นางสาวบุษยรินทร์   แพงศรี
4. นางสาววรุณรัตน์   สุวรรณภูษาภรณ์
5. นางสาววิจิตรา   ตามเมืองปัก
6. นางสาวศรสวรรค์   สังกัดกลาง
7. นางสาวสิริปัญโญ   พรหมนิล
8. นางสาวสุพิชญา  พื้นชัยภูมิ
9. นางสาวเจียระไน  แน่นพะเนา
10. นางสาวโชติมา   นวลหงษ์
 
1. นางวิภาวรรณ   ศศิสุริยาภูมิ
2. นางสุนิศา   โชติกลาง
 
566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 1. นางสาวชุติมา  แสนสุริยวงศ์
2. นางสาวณัฏฐา  คะสุดใจ
3. นางสาวดาราวรรณ  อินทร์สอน
4. นายธนะศักดิ์  มูลศรีนวล
5. นางสาวพนิดา  ปาทา
6. นายภานุพงศ์  อุบัวบล
7. นางสาววิไลวรรณ  วะชุม
8. นางสาวศิริวรรณ  อินอุเทน
9. นางสาวเยาวเรศ  มีอยู่
10. นางสาวแพรวพลอย  ลิภา
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางมณีรัตน์  กายราช
3. นางใจปอง  เรืองศรี
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา   ปินะสา
2. นางสาวขนิษฐา   ทับหัวหนอง
3. นางสาวปราณี   ป้ำกระโทก
4. นายพีรวัส   โสภณอดิศัย
5. นางสาวรัศมี   พูลรัตน์
6. นางสาววรารัตน์   กงเกตุ
7. นางสาวสุดารัตน์   แม้นศรลา
8. นางสาวสุรีภรณ์   เสาอีง้อง
9. นางสาวเกวรินทร์   ดงเทียมสี
10. นางสาวเพชรรดา   โยธาภักดี
 
1. นายคุณากร  ศรีธรณ์
2. นายวิชาญ  ปะธิโก
3. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  เพ็งวงค์
2. เด็กชายวัทธิกร  ชาวดร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นนาวัน
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เพชรดี
5. เด็กหญิงเวธนี  ชัยภูมี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์
2. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธารทิพย์   พุขุนทด
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ใกล้จันอัด
3. เด็กหญิงสหทัย   ไชยสาร
4. เด็กหญิงสุปรียา   นาแสวง
5. เด็กชายไกรสร  เกสูงเนิน
 
1. นางปราณี  เดชบุญ
2. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงชลิตา  กาหลิบ
2. เด็กชายธราธิป  พรหมโคตร
3. เด็กหญิงนภัทร  สมประสงค์
4. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไชยเสนา
5. เด็กหญิงไปรยานันท์  อักษรพิมพ์
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีศิริจรรยา
2. นางสาวปรินดา  อินทรพานิชย์
3. นายวัฏจักร  เจริญชัย
4. นางสาววิจิตตรา  บุตรสะอาด
5. นางสาวสมฤทัย  แซ่ฉั่ว
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
2. นายพรชัย  ศรีพรหมษา
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีรวัฒน์  โคตรธานี
2. นางสาวทิติยภัทร  มุ่งหมาย
3. นายธนัฏชัย  ผลคำ
4. นางสาวนุชรัตน์  สีมาวัน
5. นางสาวศิริพรรณ  สีสันต์
 
1. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
2. นายวีระพร  ลาทอง
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ   ธนะธรรมจารีย์
2. นางสาวณัฐวรรณ   ลำพุทธา
3. นางสาวปวีนาพร  พงศ์อัมพรศักดา
4. นางสาวปัณณธร  กำสมุทร
5. นางสาวพิมพ์มาดา   สายศิลป์
 
1. นางสาวทวีสิน   ทอนเกาะ
2. นางสุวิมล   ฤทธิ์ไธสง
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล2 1. เด็กหญิงจรินธรณ์  การกล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงเมธาวีร์  เกิดสมบูรณ์
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา   คำประสาร
2. นางสาวศศิธร   อุดศรี
3. นายอภินันท์   โทขันติ์
 
1. นางสุลักขณา   รัดที
2. นางอมรวรรณ   สุภารีย์
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   เกษแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา    สิงห์อ่อน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   จิรัมย์
 
1. นางภาวิณี   วงษ์เดือน
2. นางอารีพร   ฉินนะโสต
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายมานะ  สมบัติดี
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสมัย
3. นางสาวเจนจิรา  พละเสน
 
1. นางวรงค์นุช  ก้อนตาล
2. นางสุภาพ  อำมุกคะ
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายธนิต  ศรีสังข์
2. นางสาวปวิดา  ชอมขุนทด
3. นางสาวมนัสนันท์  เผียงสูงเนิน
 
1. นางสาวสมทรง  น้อยเจริญ
2. นางสุนี  งิมขุนทด
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม 1. นายชาญชัย  งามดี
2. นางสาวนิตติยา  สิงห์ด้วง
3. นางสาววิลาวรรณ   สิงห์ด้วง
 
1. นางนุ่มนวล  วงศ์สุเพ็ง
2. นายวิษณุ  ราชชมภู
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กชายวันชัย  สวยกลาง
2. เด็กชายอธิป  จันทร์ถนอม
 
1. นายศิริชัย  นิ่มทอง
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำน้อย
2. เด็กชายเดโชชัย  เอกรุ่งโรจน์
 
1. นายพนัสเทพ  กุลวงศ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร์
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายนันทพงศ์  ตุ้มเผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  คลังคำภา
 
1. นางธันยกร  พิมพ์ดีด
2. นายอุดม  คำสะอาด
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นายธรณ์เทพ   สร้อยสูงเนิน
 
1. นางนิอร  ยนต์สุข
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายทินภัทร  จันบัวลา
 
1. นางวิยะดา  ทาเขะมูระ
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายเอกดำรงค์  ถวิลรักษ์
 
1. นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กชายบุญเรือง  บุญสุข
2. เด็กชายรัฐพล  คำเหนือ
 
1. นางสาวนิ่มนวล  เถลิงรัมย์
2. นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกันตภณ  กลีบบัว
2. นางสาวธันยารัตน์  ปัญญูรัตน์
 
1. นางรัชนีวรรณ  มหาแสน
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนาดล  ขันตี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ภูมิมะนาว
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวรังสิยา  แสนอุบล
 
1. นางสุภางค์  แจ้งสูงเนิน
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 1. นางสาววรรณรัตน์  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวประภาพร  ชุมพล
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นายสิงห์โต  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายเชิดศักดิ์  ไชยเดช
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุศมา   โจบี สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปมัญชยา   เลขนอก
 
1. นายณฐพงศ์   วงศ์ทิศลักษณ์
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งอรุณ   ริคำแง
2. นางสาววงเดือน   ภักดี
 
1. นายปรีชา  ปุริศรี
2. นางสุลักขณา   รัดที
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมชัย
2. เด็กหญิงทิพย์กมล  การสร้าง
 
1. นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา
2. นางสุภาพร  ยอดนครจง
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายวีรภัทร  กริ่งสันเทียะ
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 90.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายนนทวัฒน์  กุลโคก
 
1. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 80.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นางสาวอัศมาพร   เกื้ออังสกุล
 
1. นายณฐพงศ์   วงศ์ทิศลักษณ์
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   จุลาณุกะ
 
1. นางสาวกฤติยาภรณ์   นุชกระโทก
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทะนันท์
 
1. นางเพียร  ประจันศรี
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เมียมขุนทด
 
1. นางอาจารีย์  นาคขุนทด
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวมรกต  รามฤทธิ์
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวัชระ  นาราศรี
 
1. นางวรัชยา  วงศ์ใหญ่
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. นายชัยวิสุทธิ์  ไชยขันธ์
 
1. นายอิทธิชัย  ประธาน
 
604 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศมน  น้อยคำพวง
 
605 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เมืองแพน
 
1. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
606 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพาพร  อุสุภราช
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
607 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายชราวุฒิ  ตาลสถิตย์
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
608 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 87.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายโกเมนทร์  พ่อเกตุ
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ผากงคำ
 
609 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายภัทธพงศ์  แก้วพวง
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
 
610 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายสุทธิชัย  ใจมั่น
 
1. นางสาวทิวาพร  คำลือ
 
611 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 85.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นางสาวชนิดาภา  โสหา
 
612 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ดัชนะแสง
 
1. นางสาวยุพา  จันทร์คง
 
613 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงสมฤทัย  กุลดา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
614 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนญาณสังวร 1. สามเณรอนุชา  จันทร์ป้อม
 
1. นางสาวรัตนา  เที่ยงผดุง
 
615 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กชายณัฐพล  ลาหิบ
 
1. นายสมัย  กุตระแสง
 
616 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงบรรพชา  อุ้ยตา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
 
617 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วเขียว
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
 
618 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 79.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กชายสุวิทย์  แซ่เล้า
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
 
619 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุริยมาศ  ปรีเปรม
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
620 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ใยอิ้ม
 
1. นางสาวอรศิริ  เจือจันทร์
 
621 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกรองทอง  นารถเหนือ
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
 
622 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายนนทพัทธ์  มาตราช
 
1. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
 
623 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
 
624 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  พลขันธ์
 
1. นางพวงทิพย์  ผลพัฒนา
 
625 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ทนทาน
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
626 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายอภินัทธ์  เทศมาศ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
627 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ธรรมโคตร
 
1. นายทองคำ  สุธรรม
 
628 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายสุธี  วงศ์คูณ
 
1. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
629 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวจามจุรี  แสงพระจันทร์
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
 
630 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงเมย์ธาวดี  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวปุญญภัสมณฑ์  ดอกพอง
 
631 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวดวงใจ  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางเสวิตา  ศรีภา
 
632 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวเพียงวัน  เสถียรเขต
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสว่าง
 
633 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวน้ำค้าง  อิ่มสำราญ
 
1. นางสันทนา  อรรถวรวุฒิ
 
634 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิรดา  ศรีปลาด
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
635 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายศราวุธ  นรดี
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
636 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงมะลิ  เตารมรัมย์
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
637 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางพรทิพย์  บุตรไชย
 
638 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาววิภาพร   ทองใบ
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
639 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายนิกร  ทันสมตน
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
640 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงบรรพชา  อุ้ยตา
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
641 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศิวภพ  ศิริ
 
1. นางสาวเบญจภัทร   สายสมุทร
 
642 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายวรพงศ์  สอบกระโทก
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
643 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  คำคง
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
 
644 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองตัน
2. เด็กชายคุณากร  แสงสมบัติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันปา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
2. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
645 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สลักคำ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  นิลสินที
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  จะโรนา
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
646 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิงหนัน
2. เด็กหญิงสุภพร  สิงหนัน
3. เด็กชายเจษฎากร  อ่อนคำ
 
1. นางพรพิมล  แก้วคูณ
2. นางสาววราภรณ์  จันทะรักษา
 
647 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  จันทิวา
2. นางสาวยุพา  แม่นทอง
3. นางสาวหฤทัย  แก้วอาสา
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
648 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายบุญเสริม  วงษา
2. นายวัชรพงษ์  ฤทธี
3. นายสุริยา  ศรีษะแก้ว
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
649 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  โพธิ์ศรีสูง
2. นายนนทชัย  กำมะรคร
3. นายอำนาจ  จันทะดวง
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางศศิพร  โปร่งหล่า
 
650 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  นครไพร
2. เด็กชายอนุชิต  หินจำปา
 
1. นางจิราพร  สิงห์พลทัน
2. นางสมพิศ  วิทยา
 
651 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญ  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงนลินี  ปัสสา
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นางสาวสายฝน  ขนันไทย
 
652 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์  ดอนมะเดื่อ
2. เด็กหญิงพีรยา  บุญมาก
 
1. นายมานพ  เสร็จพร้อม
2. นางสาวสุดารัตน์  พิศโสระ
 
653 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุรกานต์  บุญวิจิตร
2. เด็กชายเจษฎา  วรรณเวช
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
654 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  ศรีแก้ว
2. เด็กชายอภิชาติ  วงษ์กลม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางเปรมฤทัย  พรหมกสิกร
 
655 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์   สีดาวงค์
2. นายอภิชา  ดาทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  นวลโคกสูง
2. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
656 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ลือจันดา
2. เด็กชายธนาธิป  พันธ์ดงยาง
 
1. นางสมพิศ  วิทยา
2. นางอรพิน  ศรีวงศ์แก้ว
 
657 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงอัณศยา  เกิดกล้า
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
2. นางสุกานดา  ใจแข็ง
 
658 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 63.88 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาพร้อม
2. เด็กชายวิภู  โคตรชาดา
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  ผิวจันทร์
 
659 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทะคม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ประหุปะเม
 
1. นางนงรัก  วิศิลา
2. นางปิยมาศ  วิชาเงิน
 
660 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวกนกอร  โชติรื่น
2. นายอบเชย  โชติฉันท์
 
1. นายชัยยงค์  แสนณรงค์
2. นางวรรณา  ศรีหาตา
 
661 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวน้ำฝน  บัวหิรัญ
2. นางสาวอรัญญา   ครุฑกษัตริย์ไทย
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ศรีแสนปาง
2. นางนิศากร   มูลเพีย
 
662 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวนารินทร์  สมพงษ์
2. นางสาวพัชรีภรณ์   ศิลธรรม
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
663 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายศุภสันห์  อุทัยธรรม
2. นางสาวสุกัญญา  ผัดโพธิ์
 
1. นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
2. นางวัลลีย์  แสงสุข
 
664 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายปฐมพร  สีไว
2. นายศักดา  กุลชนะวงศ์
 
1. นางสาวจันทนา  ฉายจรุง
2. นายฟ้าสาง  คำทองเขียว
 
665 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
2. นายศรราม  สาลี
 
1. นายสินธุวา  โสภะสุนทร
2. นางสาวสุภาพร  จากชัยภูมิ
 
666 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายศรไกร  หินนอก
2. นายเทพพร  สัจจชลพันธ์
 
1. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
 
667 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ2 1. เด็กชายรัชนัย  แนวหาร
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ผู้ประสงค์คราม
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
2. นางรานี  แก่นดี
 
668 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพันธ์  อินทสิงห์
2. เด็กหญิงอรนุช  เคนคำภา
 
1. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
2. นางโชติกา  วรรณรัตน์
 
669 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
2. เด็กชายมธิพล  โพธิวัฒน์
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
670 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุมชัยภูมิ
2. นายนพนันท์  ผุยคำพิ
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
2. นายบุญมี  ธนาไสย์
 
671 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกวินาพร  กังวานรัตนกุล
2. นายเสรี  รักกุศล
 
1. นางจริยา  กาญจนจิตติ
2. นางวัลลีย์  แสงสุข
 
672 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  จันทป
2. เด็กชายอพิชิต  จันทร์พวง
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
2. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
673 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  นิลเทศ
2. เด็กหญิงพรทิพา  สายจันทร์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งคำ
4. เด็กหญิงภารตี  สมเสนา
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วบุตรดี
6. เด็กหญิงสายสวัสดิ์  โพธิ์เงิน
7. เด็กหญิงอรณี  บุตรศรี
 
1. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
2. นางสุกานดา  ใจแข็ง
3. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
 
674 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กชายจักรี  มังคุณ
2. เด็กหญิงชญานี  บอนงาม
3. เด็กหญิงประภาพร  คำทา
4. เด็กชายพงศธร  ปรางค์ทอง
5. เด็กชายศุภกร  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงสหฤทัย  แสงสาย
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เขจรเฟื้อง
 
1. นางปุณณดา  การเมือง
2. นางวิภาวรรณ  พลประถม
3. นางสาวสมพิศ  ตาลผาด
 
675 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงญาติกา  แก้วขวา
2. เด็กชายธนาพล  เชื้อสีนนตรี
3. เด็กหญิงนพรัตน์  มุสิกะบุญเลิศ
4. เด็กชายพิจิตร  ทาแก้ว
5. เด็กหญิงวาสนา  เอี้ยงสันเที้ยะ
6. เด็กชายศราวุธ  จันลั้น
7. เด็กชายศุภกฤษณ์  เชื้อศรีมนตรี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุญทองอ่อน
2. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
676 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  จำนงค์
3. เด็กหญิงอาภาพร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวนัฏทญา  จันใด
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
677 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ถำวาปี
2. เด็กชายภูธเนศ  ภูประเสริฐ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  กาญบุตร
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
2. นางนาริสา  หลักทอง
 
678 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุมคำวิทยา 1. เด็กชายทองพันธ์  พานทอง
2. เด็กชายพันนา  สืบกล่ำ
3. เด็กชายรุ่งฟ้า  ภาระวัน
 
1. นางสาวจารุณี  อินทะนาม
2. นางวัชรี   หงษ์ศรี
 
679 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 1. นางสาวชุติพร  กัมปนาวราวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  วิชัยวงศ์
3. นางสาวรัชนีพร  ทองสิงห์
 
1. นางปริยากร  ศรีวงษา
2. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
680 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กชายจิรภัทร  อุดธาโกสม
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์คำ
3. นายเฉลิมเกียรติ  หายโศก
 
1. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
2. นางสาวเพ็ญติยา  เที่ยงตรง
 
681 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพิน  สพกลาง
2. เด็กหญิงยุภา  สพกลาง
3. นายอานนท์  บุญพิทักษร
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวบรรจบ  อินวกูล
 
682 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  บัวลอย
2. เด็กชายธนศักดิ์  ต้นจันดี
3. เด็กหญิงสิริธร  น่วมกลิ่น
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นางวิชุดา  ตำหนง
 
683 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายณัฐกิจ  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  อินโสม
3. เด็กชายสุรชัย  ชาติพิมาย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
684 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรแก้ว
2. นางสาวสุฑามาศ  วาปี
3. นายสุนัย  พิลา
 
1. นางจรี  พลคำ
2. นางทัศนีย์  กระจ่างโลก
 
685 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายฐิติศักดิ์  ขุดโพธิ์
2. นายปรัชญา  ทองทัพ
3. นายพิพัฒน์ภูมิ   เกตุค้างพลู
 
1. นางจริยา  กาญจนจิตติ
2. นางวัลลีย์  แสงสุข
 
686 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สีเชียงหวาง
2. เด็กหญิงวิลัยพร  วงษ์จุ่น
3. เด็กหญิงอรษา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
687 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายธีระศักดิ์   พรหมศรี
2. เด็กชายสมเทพ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายสันติ  ตาลพันธ์
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
688 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรพร  วังซ้าย
2. เด็กหญิงภิมลพรรณ  ภูขำ
3. เด็กหญิงวิภาพร  สรรพวุธ
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางปราณีย์  จันปาน
 
689 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอมรเทพ   ทองสุข
2. เด็กชายอานนท์  สุพรรณนอก
3. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์สาวัง
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
690 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวน้ำฝน    บัวหิรัญ
2. นางสาวอรัญญา   ครุฑกษัตริย์ไทย
3. นางสาวเหมือนฝัน    โม้ตา
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
2. นางนิศากร   มูลเพีย
 
691 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีแนน
2. นายณฐพล  สีขาว
3. เด็กชายนพคุณ  บุตรพรม
 
1. นายนิกร  กองอุดม
2. ว่าที่ร้อยโทโดม  อุดรแผ้ว
 
692 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 1. เด็กชายอรรถชัย  สีงาม
2. เด็กชายแรงฤทธิ์  สุขคุณ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  คลังระษัด
 
1. นางสาวภัทริยา  โพธิ์ศรีคุณ
2. นายไกรสร  คำชีลอง
 
693 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สังขอน
2. เด็กชายพัฒพร  มังคลัง
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  รินสอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ  ศรีวงค์แก้ว
2. นางอรพิน  ศรีวงค์แก้ว
 
694 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กชายทศวรรษ  ภูมิลี
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงษ์ภูมี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชุมภูราช
 
1. นางณัฐภัสสร  เพชรธนกุล
2. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
 
695 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวพิมพา  อุทัศพัฒนะ
2. นางสาวรัชปราณี   ขันตี
3. นางสาวเพียงวัน   เสถียรเขต
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสว่าง
2. นางนิศากร  มูลเพีย
 
696 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุญไชยโย
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เพลินจิต
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โนนสว่าง
 
1. นางสาวมะลิน่า  แก้วแก่น
2. นางสุภัทรา  ชีกว้าง
 
697 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  อรัญมิตร
2. นางสาวพรนิมิตร  อันทะปัญญา
3. นางสาวรัตนา  รัตนเพชร
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
698 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  พิผ่วนนอก
2. เด็กหญิงปัทมา  ดวงนะหว้า
3. นางสาวพาลินี  งามแสง
 
1. นางสาวจันทร์นภา  พันธ์พาณิชย์
2. นางสาวเพ็ญประภา  ชมภูหลง
 
699 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายปูชญา  ศิลาวงศ์
2. เด็กชายฟ้าใส  ศิลาวงศ์
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นางวันเพ็ญ   ตันทะอธิพานิช
 
700 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
701 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิลัย  ใจใส
2. เด็กหญิงสุริยาพร  ศาลางาม
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
702 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายยิ่งเจริญ  ทุ่มวิเศษ
2. นางสาวสุนิสา  ชุ่มอภัย
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
 
703 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีไชย
2. เด็กชายประเสริฐพร  สุภาษร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
704 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นางสาวจิริสุดา  คงสี
2. เด็กชายธนภูมิ  แขชัยภูมิ
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
2. นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
 
705 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นายกฤษณะ  ทองสุข
2. นางสาวเกศสุดา  ศรีมันตะ
 
1. นางจรรยา  จำนงนิจ
2. นายชาติชาย  ไพเราะ
 
706 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ดีนัก
2. เด็กชายอานนท์  พลจันทร์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
2. นางสาวแก้วใจ  อ่อนสีทา
 
707 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวบุสดี  หลานวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  ผ่องใส
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์  บุดดาดวง
 
708 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิจกรรม  แสงจันทร์เทศ
2. เด็กชายธนพล  มานุช
3. เด็กชายเพรียวพันธ์  ขวัญทอง
 
1. นางวาสนา  จันทรเสนา
2. นายวิชิต  แทบท้าว
 
709 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธนัชชา  พิสิทฐศักดิ์
2. เด็กชายอธิป  แสนแก้ว
3. เด็กชายเจนุศักดิ์  เย็นทรวง
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
710 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ครอบครองวงษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองม้วน
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ลวดไธสง
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
711 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  รูปสิงห์
2. เด็กหญิงดวงมณี  รูปสิงห์
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  ไชยพันโท
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางประภาพร  ศรีคำ
 
712 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวราภา  ภูมี
2. นายวัชรพงศ์  แสงมาศ
3. เด็กชายเลิศชัย  รัฐวร
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
713 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ร่มโพธิ์ศรี
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญประสพ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดตา
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
 
714 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายณัฐนันท์  มูลพรม
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบุรมย์
3. นายวีรวัฒน์  โพธิชาติ
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
715 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีวิพัฒ
2. เด็กชายพณิชพล  ทาวะรมย์
3. เด็กชายมนตรี  นวนิยม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
716 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จบไตรเภท
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ประชุมทอง
3. เด็กชายวัชรพงษ์   เสนาะวาที
 
1. นางรัตนรรห์  จันทร์ลา
2. นางสรัญญา  อุทัยพัฒนพงศ์
 
717 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นางสาวสิริลักษณ์  จรลี
3. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นางนงพร  โสใหญ่
2. นางสาวสิราพร  แก้วมีศรี
 
718 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรพร  แก้วเนตร
 
1. นายพนัส  ดอกบัว
 
719 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวสุภานันท์  วัฒสาร
 
1. นางวิยะดา  พีรัตน์
 
720 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นายศิวัช  สนิทนวล
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
721 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประดับคำ
 
1. นางสาวดวงพร  สุธรรม
 
722 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงหฤทัย  ห่วงกลิ่น
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ
 
723 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งประสิทธิพงษ์
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
724 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกฤต  เภารัศมี
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
725 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายคชเมศ  แจ้งประจักษ์
 
1. นางสาวธันยชนก  สุระวรรณะ
 
726 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ศรีเสน
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทองคำ
 
727 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  ทนินทา
 
1. นายเขตต์  เขตวิจารย์
 
728 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงลลิตา  แสนศิลา
 
1. นางพจนีย์   อัตรสาร
 
729 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สอนศรี
 
1. นายคคนปกรณ์  อินศร
 
730 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แก่นแก้ว
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
731 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ธนศรีภักดีกุล
 
1. นางจริยา  กาญจนจิตติ
 
732 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ยุทธยงค์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
733 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายคมสัญ  นิลเสถียร
 
1. นายทองสอน  โพธิ์ศรี
 
734 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายปิยะ  มุ่งแฝงกลาง
 
1. นายอนุชา  ไชยเลิศ
 
735 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวอารียา  พิมพ์โพธิ์กลาง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
736 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวเมธาวี  มุ่งหมาย
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
737 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวบุญมี  พาสุข
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
738 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายศักดิ์ศรี  เผ่าดวงดี
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
739 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวบุญชู  แสนคำมี
 
1. นางสาวมะลุลี  คณารศ
 
740 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญมี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  ถุงออด
 
741 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  แก่นแก้ว
 
1. นายพนัส  ดอกบัว
 
742 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ทาสมบูรณ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  เกื้อกูล
 
743 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติ  อินทมาต
 
1. นางวัลลีย์  แสงสุข
 
744 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกันยา   รัตพันธ์
2. เด็กหญิงรัตน์มณี  ไชยขันตรี
3. เด็กหญิงศศิประภา  ปัสราษฎร์
4. เด็กหญิงศิริณัฐฎา  บุญลา
5. เด็กหญิงอัญชุลีพร  ด้วงเผือก
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครองยุติ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางวิชุดา  ตำหนง
3. นางสุดาดวง  เกตุวิจิตร
 
745 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติกา  บุญครอง
2. เด็กหญิงวิภาวี  ดาบไชย
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  แต้มทอง
4. เด็กหญิงสุวรรณา  พาลี
5. เด็กหญิงอัญธิสา  สุภาพ
6. เด็กหญิงอินทิรา  บุญหล้า
 
1. นางสาวจิณห์จุฑา  ประวาสุข
2. นายจิราพันธ์  แก่นแก้ว
 
746 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  เย็นจัตุรัส
2. เด็กชายธีราชัย  อดทน
3. เด็กหญิงปราณี  ฤทธิ์กำลัง
4. เด็กหญิงวันนา  จันบัว
5. นางสาวสุภาดา  ตันสันเทียะ
6. เด็กชายแสงอรุณ  บุญสี
 
1. นางทราภรณ์  ภูอ่าว
2. นางสาวพานทอง  มนตรี
3. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
 
747 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายทองใส  พิลา
 
1. นายสมชาย   วงศ์เพชรศรี
 
748 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายจรัญ  แก้วนคร
 
1. นายธนากร  ราชาเดช
 
749 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายพงษ์ปรีชา  ระดาพัฒน์
 
1. นางสาวอุษา  ชมภูพฤกษ์
 
750 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฐพร  ลาโสภา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
751 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
752 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐฌาย์  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
753 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายภูวนัย  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
 
754 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  คำดำ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
 
755 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธวัชชัย  นาหมื่นไวย
 
1. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
 
756 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  สมพิศ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
757 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นางสาวหนูแพร  สุขประเสริฐ
 
1. นายพรพนม  สานุสันต์
 
758 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมาดา  ผาดนอก
 
1. นางราตรี  จันทอง
 
759 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายหยกทัย  โชติรื่น
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
760 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   ยิ่งได้ชม
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช
 
761 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   นาสุริวงศ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงลักขณา   ศรีเมือง
4. เด็กหญิงลักษณา  สีลาเฮียง
5. เด็กชายศราวุธ  ไชยโวหาร
6. เด็กหญิงสนธยา   ดวงมั่น
7. เด็กหญิงสุกัญญา   โคตรบรรเทา
 
1. นางร่มฉัตร   หงษ์อุดร
2. นางวิไลวรรณ  จันทร์ถง
3. นายเกรียงศักดิ์  กมล
 
762 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  โสลุน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีศิลป์
3. เด็กหญิงนันธิยา  โพธิ์ขาว
4. นางสาวปรียาภรณ์  ทองแสง
5. เด็กหญิงวรุณยุภา  ทองสุ
6. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์พุ่ม
7. นางสาวอัจฉรา  สมาคม
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นายประเสริฐ  บุญพอ
3. นางวิชุดา  ตำหนง
 
763 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงกานติมา  ลือนาม
3. นายคมกฤษ  สายสมบัติ
4. เด็กชายปารเมศร์  สิงหาทิพย์
5. นายฤทธิ์เดช  แปะพาณิชย์
6. เด็กหญิงอังธิดา  วงศ์มาตย์
7. นายอาทิตย์  อาษาวิเศษ
 
1. นางสาวจุฑามณี  นิลผาย
2. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
3. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ