หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-esan62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางยุพา บุญเพ็งโรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาประธาน
2. นางไยดี หงษ์เหินโรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวหทัยทิพย์ สุกใสโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเลยกรรมการ
5. นางทิติยา แฝงฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง บำรุงพันธุ์โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นางผาณิต นามวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางภัทร์กุล กุลจิตติพัทธ์โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว ป้านภุมิโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นางอาจรี อโหสิโรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางมณทิรา ม่วงเอี่ยมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางละมัย หิรัญคำโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นายสุวิทย์ รัตนปัญญาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ โพธิสมโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกุล จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณโรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวศศิพร โปร่งหล่าโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบังอรรัตน์ ชัยเนตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางภัทราวรรณ พิทักษ์พรสุขโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายสุวิทย์ สารเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลยกรรมการ
5. นางกนิษฐ์ จอมศรีกระยอมโรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพิมพ์ เครือเนียมโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นางสุพิศ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวบุปผยา สังฆมานนท์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางนิตยา นาโพธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวสุเนตร แก้งคำโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ สุขเขโรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นางปนัดดา นามวิจิครโรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวพาชิต ทวีกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวอัญชลีรัตน์ ศรีวงษาโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลยกรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางจีราพร เหมือนพันธุ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นายนิพนธ์ เหลาหาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนาโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวสมจิตร ทิพรสโรงเรียนภูเรือวิทยา จังหวัดเลยกรรมการ
5. นางสาวอุมารินทร์ คำญาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางวิบัณฑิตา ธงภักดิ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นางประภัสสร โพธิจักรโรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวนิยม มัจฉาชาติโรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางวิไล วรรณบุษปวิชโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิประธาน
2. นายประยูร ลาแสงโรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นางอรทัย ธนะสัมบัญโรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางสุวรรณา พันธุระโรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางสาวกองสิน ชินทะนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทูรย์ หาดขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธาน
2. นายชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายปรีชากร ภาชนะโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายณัฐพล โสมาบุตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯกรรมการ
5. นางกันยา อาจกล้าโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ชัยศัตราโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
7. นางปาณิตา อาจวงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ หาดขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
9. นางสาวอำนวยพร คลังทองโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ ทวีชีพโรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายวัฒนา ปัจจังคะตาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายต่อเกียรติ ตอสกุลโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสังวาลย์ อนันเต่าโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
6. นางเดือนแรม แวงมั่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายบุญรอด นาอุดมโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
8. นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เพ็ญจันทร์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวิตรี ไมตรีแพนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พรหมนาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
4. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์โรงเรียนวาปีประทุม สพม.26กรรมการ
6. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
7. นายโสภณ ตอพลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวณัฐพร ดำรงชาติโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ทองเลี่ยมนาคผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายอภิชาติ คุณปรึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสุวรรณ์ บำรุงกลางโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสุปราณี สีเขียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายดุลย์ สีมาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
7. นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมรรถ เอี่ยมพานิชกุลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายอภิเศก ชัยโยรมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางวารุณี บุญทันโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางกาญจนากร หาป้อมชัยโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม.31กรรมการ
8. นางเยาวภา สมนามโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
9. นายจตุรงค์ คงจตุพรโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางวัฒนา เวียงพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา สุราสาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายธีรวิชญ์ เข็มมีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎาพงค์ ตรันเจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายธีธัช กิติคุณโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสินโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
8. นายชัยยันต์ ทองงามโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
9. นายสุทัศน์ เพิ่มพูนโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมควร นาเจริญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายกรกฎ กลิ่นไธสงค์โรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
3. นางกัลยกร แก้วโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวประสบ หาญรบโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชัย อาจประจันทร์โรงเรียนโนนสำราญ สพป.นม.6กรรมการ
6. นางสุภาพร แสนผาบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นางสาวธนิตา ถาวรผลโรงเรียนภููเขียวกรรมการ
8. นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์โรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
9. นางเบ็ญจมาศ ใบลีโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุวัฒนา พลมณีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
11. นางจิตรประภา กาจหาญโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
12. นายจิตติราช มั่นคงโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
13. นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
14. นางสาวสุวารินทร์ กล้ารอดโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสำลี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.26ประธาน
2. นายชรินทร์ มาบจะบกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ นิยมถิ่นโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางพจนีย์ สมศรีแสงโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นางขวัญทิภาพร รอนศึกโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายชาติชาย กัญญาสายโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
7. นายเอกพล อุดมทรัพย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นายไอศูรย์ พวงมาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
9. นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมืองโรงเรียนบ้านท่าโปงกรรมการ
10. นางสาวรุจิรา ชาดาโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
11. นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
12. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
13. นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
14. นายไพฑูรย์ มณีจันทร์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
15. นางณัฐฐากร ปัตถาโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
16. นางจุฑามาศ อุทัยฉายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.อัจฉรา ธรรมถาวรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายพิภักดิ์ ศรีจันทร์โรงเรียนอุครพิทยานุกูลรองประธาน
3. นางกณิกา นาสูงเนินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายสนิท นาคพินิทโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางนัฎฐพร ทิพรักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางเกษสุดา เพชรประไพโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางกาพย์พร ชัยศักดิ์กรีนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นางสุภาพร ดวงดีโรงเรียนเบญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางปิยธิดา สารฤทธิ์โรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ธรรมถาวรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางสมจิต มุ่งกลางโรงเรียนปากช่องรองประธาน
3. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอังคณา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายภูริ บานทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางศิริพร กาทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายนพรัตน์ ฦาชาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นายภูสิทธิ์ จันทนาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรวิทย์ วงษ์ศรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
10. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายดลดารา ลังกาฟ้าโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายชัยพล พิมพาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธาน
3. นางภัทรปภา ส้มจีนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนาภา รบศึกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ นุซิตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางรัศมี สรสิทธิ์โรงเรียนโนนคูณฯรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายภคพล จุ้มใหญ่โรงเรียนชัยภุมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นางนราจิต มาตรไตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นางสาวมาลินี เกื้อหนุนโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายบัวแวว โคตรนรินทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธาน
2. นายชัยพร สดสร้อยโรงเรียนเบญจะมะมหาราชรองประธาน
3. นางสาวเนตรทราย สุขนาแซงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางขวัญเมือง แพชนะโรงเรียนปักธงชัยประชานิมิตรกรรมการ
5. นางสาวธนัฎฐา ธนกิตตินันท์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
6. นางชวนชื่น มลิลาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายวิสาขะ เยือกเย็นโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
8. นายพิทักษ์ เจริญวานิชโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายกุศล ประเสริฐไทยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธาน
2. นายสงบ บุญมากโรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นายสุขสันต์ ส่งศิริโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายศรสนั่น นนทีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชกรรมการ
5. นางสาวบุญรัตน์ กัณหาไธสงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายโกมล ศิริวัฒนกุลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางณิชารีย์ ชมเชยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ กาสาโรงเรียนสีหราชเดโชชัยประธาน
2. นายเรืองเดช สุทธิพลโรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
5. นางจิรารัตน์ ไตรยางค์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายศุภชัย ดวงคำน้อยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยกรรมการ
7. นายนิวัตร จุลรัศมิ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นายอุทิศ ศรีศักดิ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมาโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์เดช ฐานะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นางสาวอาพัรี ภิญโญดมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นางกนกลดา สมพงษ์โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางวรินทร์ สุขทวีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายชูชาติ กุดเป่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวพัทธยา ชนะพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์โรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายหัฐพงษ์ ชาติไทยโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นางเลอลักษณ์ เจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นางมลิวัลย์ เลาหสูตโรงเรียนกัณทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ แวงชัยภูมิโรงเรียนคอนสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล งอกศิลป์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสาวนราภรณ์ ดวงมณีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายประเพียร ลดาวัลย์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
9. นางเสาวภา ทิพย์รักษ์โรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร พลเสนาโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธาน
2. นายกิตติพงษ์ สะท้านบัวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธาน
3. นายมณเทียร กันตะวงศ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ ปรางค์นอกโรงเรียนปักธงชัยประชานิมิตรกรรมการ
5. นายเอนก หงส์ทองโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ถนอมผลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางนิยดา ภูคงคาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
8. นายมานะ ชาติมนตรีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นางสุภัทรา โชติสุภาพโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตรโรงเรียนกาฬสิทธุพิทยาสรรพ์ประธาน
2. นายสัมพันธ์ สิทธิโรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นางขันตรี ส่งศิริโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ สีหาบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางเนตรนภา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางศันสนีย์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนหนองบัวบานกรรมการ
7. นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์โรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสุวลักษณ์ โล่วิรกรณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์โรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลกประธาน
2. นายไพฑูรย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ กรรมการ
3. นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์ กรรมการ
4. นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย กรรมการ
5. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.จ.กรุงเทพ กรรมการ
6. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายนิพนธ์ สมัครค้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมากรรมการ
8. นายประวัติ อดุลย์สุทธานนท์โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล จ.อุดรธานีกรรมการ
9. นายสุริยา ประสบโชคโรงเรียนบ้านพริก จ.นครนายกกรรมการ
10. นายรอ.อธิกร หงชุมพลกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
11. นายรท.ภูมิใจ บุญภูมิกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
12. นายรท.วัชระ บัวเดิมกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
13. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายกรรมการ
14. นายสุริยา ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยากรรมการ
15. นายเดชา ทนันไชยโรงเรียนกิ่วลมวิทยาคม สพม.34กรรมการ
16. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ กรรมการ
17. นายกิตติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.กรรมการ
18. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.36กรรมการ
19. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1กรรมการ
20. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
21. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
22. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
23. นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
24. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ประธาน
2. นายไพฑูรย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ กรรมการ
3. นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์ กรรมการ
4. นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย กรรมการ
5. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.จ.กรุงเทพ กรรมการ
6. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายนิพนธ์ สมัครค้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมากรรมการ
8. นายประวัติ อดุลย์สุทธานนท์โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล จ.อุดรธานีกรรมการ
9. นายสุริยา ประสบโชคโรงเรียนบ้านพริก จ.นครนายกกรรมการ
10. นายรอ.อธิกร หงชุมพลกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
11. นายรท.ภูมิใจ บุญภูมิกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
12. นายรท.วัชระ บัวเดิมกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
13. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายกรรมการ
14. นายสุริยา ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยากรรมการ
15. นายเดชา ทนันไชยโรงเรียนกิ่วลมวิทยาคม สพม.34กรรมการ
16. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ กรรมการ
17. นายกิตติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.กรรมการ
18. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.36กรรมการ
19. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1กรรมการ
20. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
21. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
22. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
23. นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
24. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายรศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง จ.กรุงเทพประธาน
2. นายสินมหัต ฝ่ายลุย ม.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ จ.กรุงเทพกรรมการ
3. นายสมคิด ชัยวงศ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย กรรมการ
4. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ. สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ. จ.กรุงเทพ กรรมการ
5. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยานี จ.ลำปางกรรมการ
6. นายเสรี บุญประเทืองโรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์กรรมการ
7. นายนิพนธ์ สมัครค้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมากรรมการ
8. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
9. นายสุริยา ประสบโชคโรงเรียนบ้านพริก จ.นครนายกกรรมการ
10. นายรอ.อธิกร หงชุมพลกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
11. นายรท.ภูมิใจ บุญภูมิกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
12. นายรท.วัชระ บัวเดิมกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
13. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายกรรมการ
14. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยากรรมการ
15. นายเดชา ทนันไชยโรงเรียนกิ่วลมวิทยาคม สพม.34กรรมการ
16. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ กรรมการ
17. นายกิตติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.กรรมการ
18. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.36กรรมการ
19. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1กรรมการ
20. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
21. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
22. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
23. นายนพรัตน์ ฦๅชา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
24. นายธิติพงษ์ สีขาวโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี ข้าราชการบำนาญ สวทช. จ.กรุงเทพ ประธาน
2. นายสุรเกียรติ์ ลิบลับกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
3. นายสถาพร เพ่งพิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง กรรมการ
4. นายลำพอง ชมอิ่ม โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ
5. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.จ.กรุงเทพ กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่กรรมการ
7. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลกกรรมการ
8. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายกรรมการ
9. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์กรรมการ
10. นายรอ.อธิกร หงชุมพลกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
11. นายรท.ภูมิใจ บุญภูมิกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
12. นายรท.วัชระ บัวเดิมกองทัพอากาศ จ.กรุงเทพกรรมการ
13. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายกรรมการ
14. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยากรรมการ
15. นายเดชา ทนันไชยโรงเรียนกิ่วลมวิทยาคม สพม.34กรรมการ
16. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ กรรมการ
17. นายกิตติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม.กรรมการ
18. นายณรงค์ ทัญญาสักโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.36กรรมการ
19. พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงค์ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1กรรมการ
20. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
21. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
22. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
23. นายพิทักษ์ เจริญวานิช โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
24. นางสาวอาฬวีย์ ภิญโญดมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธาน
2. นางพัฒนาภรณ์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.25กรรมการ
3. นางประภาพร ประสงค์ศิลป์โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26กรรมการ
4. นายวรวิทย์ บ่วงนาวาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางณัฐวรรณ มานิชพงษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาประธาน
2. นางนงเยาว์ ประจันนวลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางพิสมัย เดิมสันเท๊ะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม.25กรรมการ
4. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26กรรมการ
5. นางศิราภรณ์ สวงโทโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิภาจิตร บัวรอดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางอรุวรรณ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม.25กรรมการ
4. นางนิลวรรณ พนิชนาพันธ์โรงเรียนบรบือ สพม.26กรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ตะติฉิมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ภิญโญศรีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนิธิดา เบ้าศรีโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25กรรมการ
4. นางทองใบ มุ่งชูโรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ นิสสัยหาญโรงเรียนหนองบัวบานวิทยาเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายรติ กะเนรุพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางอังค์ริสา ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารี สพม.26กรรมการ
4. นายสุพล พรหมกุลโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม25กรรมการ
5. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์โรงเรียนภูพระวิทยาคมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางทองพร เชี่ยวเชวงพจน์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายติณภพ สีดากุลโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์โรงเรียนวาปีปทุม สพม.26กรรมการ
5. นางลำใย งอกนาวังโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ กิจเจริญสินโรงเรียนวารีปทุม สพม.26ประธาน
2. นางวณิชชา พันทองโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นางกนกลดา คงเจริญสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม 25กรรมการ
5. นางยุภาพร ภูบ้านหม้อโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลำดวน แสงวิหคโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธาน
2. นางภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอเนก เวทวีระพงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.25กรรมการ
4. นางเบญจมาศ ไชยเกตุโรงเรียนประชาพัฒนา สพม.26กรรมการ
5. นางพนม ศรีสกุลโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา อภัยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นางประทานพร ถวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายกิตติพล ตางจงราชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.25กรรมการ
4. นายทองสุก มาตย์วังแสงโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26กรรมการ
5. นางอุไร กางกรณ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมารยาท ศรีพิพัฒนกุลโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางยุพิน พันธ์ดิษฐ์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม.25กรรมการ
4. นางสุภีร์ ไชยลอยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ค้ำยางโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ใจดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นางศศิพัชร พืมพ์สราญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.25กรรมการ
4. นางบัวศรี พงษ์สระพังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม.26กรรมการ
5. นางสุภาวดี กุศลคุ้มโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ ภูวนารถโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นางพรพรรณ ตรีธัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางนพวรรณ เพชสุริวงษ์โรงเรียนฝางวิทยายน สพม.25กรรมการ
4. นายอธิการ สุขศรีโรงเรียนผดุงนารี สพม.26กรรมการ
5. พระมหาเชาวฤทธิ์ นรินโทพระวัดชัยสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิกรรมการ
6. นางลักขณา ประจงค้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทรงวุฒิ ขวาไทยโรงเรียนสามหมอวิทยาประธาน
2. นางออมสิน นาคดิลกโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นายนนทพันธ์ สิมาธรรมโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นางสาวเอมอร นาคคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
7. นางสาวนลิกานต์ ตอสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นางสงวนศรี โพธิ์แสงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นางสุจิตรา สุรนิวงศ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
10. นางยุพาพร ปานสุดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
12. นายจิระชัย รังสิยานนท์โรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียรโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธาน
2. นายทรงสรร นาคดิลกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นายศักดิ์ศิริ นันตสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวรำไพ ศูนย์จันทร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวรจนา ป้องนูสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ตั้งภูมิโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายวิชญพันธ์ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
8. นายสุรพล วิรียาสรรมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกรรมการ
9. นางวิภาพร ป้องปทุมโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารเลขานุการ
10. นางสาวรุ่งทิวา ลอบกระโทนโรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัยชัยภูมิเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรวิทย์ พลมณีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธาน
2. นางสาวนวพร ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นางสาวกรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ แตงมีแสงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
5. นายบรรลือ รัตนจรัสโรจน์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
6. นายเอกภพ คำสอนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางนิภานันท์ นันทิประภาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายวีระ บางแสงมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิกรรมการ
9. นายเนรมิตร มงคลศิริโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเลขานุการ
10. นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทองคลี่โรงเรียนชีลองวิทยาประธาน
2. นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนินโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นางสาวพัณฑ์ชิตตา ศิรินัญทพันธ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
4. นางขนบพร โลบ้านไผ่โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายจรูญ เฝิงสูงเนินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ ไชยวเทพโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
7. นายชลเทพ บำรุงราษฎร์โรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
8. นายวุฒิพงษ์ สมพงษ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
9. นายสำเริง วงษ์ยะราโรงเรียนภูพระวิทยาคมเลขานุการ
10. นายขัตติยพงษ์ พั้วพวงโรงเรียนภูพระวิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวงเดือน สารวิทย์โรงเรียนหนองบัวบานประธาน
2. นายมานพ มิทธิศรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิรองประธาน
3. นายศุภชัย ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นายไพทูรย์ แซ่ฉั่วสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิกรรมการ
5. นายบุญหลาย ชัยมีแรงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายชัยวิทย์ ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นางนิภานันท์ นันทิประภาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยาเลขานุการ
9. นายสมชาย อัจฉริยะภากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์โรงเรียนราชลีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ ร่าเริงใจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธาน
2. นายสังคม พลแสนโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็งโรงเรียนห้วยยางวิทยาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายวิชัย สารบัณฑิตโรงเรียนหนองนางพิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธาน
2. นายอนุศาสตร์ พลธรรมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ ยูงหนูโรงเรียนนายางกลักวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธาน
2. นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายเชาวลิต บอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
3. นางมาลินี อาบสุวรรณโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธาน
2. นายนพเก้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายพิชาภพ เกาะม่วงหมู่โรงเรียน ศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางคัคนางค์ รองหานามโรงเรียนผดุงนารีประธาน
2. นางสาวละมัย มังดินดำโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นายภาสกร โพธิ์ขุนทดโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธาน
2. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจรัญ กาญจนประดิษฐ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางสาววณิดา พรมบุตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางปัญจรัตน์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังเวียนทองกรมศิลปากรประธาน
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร จิตรมณีวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธาน
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายราชภักดิ์ นากดีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีคณบดี คณะศิลปกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
3. นายณัฐพล นาคดีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร จิตรมณีวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธาน
2. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายราชภักดิ์ นากดีโรงเรียนบ้านเขวั้วิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ดร.เฉลิม พิกุลศรีคณบดี คณะศิลปกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
3. นายณัฐพล นาคดีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ เรืองบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ประธาน
2. นายวิรัตน์ โลมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นายศุภกิจ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวัสการก แก้วลอยมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ เรืองบุตรโรงเรียนราชภัฎเลยประธาน
2. นายวิรัตร โลมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นายศุภกิจ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวัสการก แก้วลอยมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ประธาน
2. นางสาวสโรชิน อิทรผลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย สำราญทิพย์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธรณัส หินอ่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายวุฒิชัย ใจเที่ยงโรงเรียนบ้าเขว้าวิทยายนกรรมการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ประธาน
2. นางสาวสโรชิน อินทรผลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย สำราญทิพย์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวราวุฒิ เรืองบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยประธาน
2. นายกนกรัตน์ สุขีสนธิมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวกิติญา อุระวัฒนพันโรงเรียนบ้านหนองเป็ดเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา เวชกรมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ประธาน
2. นางสาวสโรชิน อิทรผลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย สำราญทิพย์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ สอนใยมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธาน
2. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกมลพรรณ ตาปราบโรงเรียนบ้านนางเม้งเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจรัญ กาญจนประดิษฐ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางสาววณิดา พรมบุตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางปัญจรัตน์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายจตุพร สีม่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายธงชัย นันทิประภาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ กาญจนประดิษฐ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางสาววณิดา พรมบุตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางปัญจรัตน์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภกิจ จารุวรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายสมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายศุภกิจ จารุจรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายวราวุฒิ เรืองบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
3. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ สังเวียนทองกรมศิลปากรประธาน
2. นายพิพัฒน์ สอนใยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นายธรณัส หินอ่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
5. นางสาวกิติยา อุระวัฒนพันโรงเรียนบ้านหนองเป็ดเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายจตุพร สีม่วงมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายวัสการก แก้วลอยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญ สังกัด กทม.ประธาน
2. นางสาวสุนันทา โภคเจริญโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปัญจรัตน์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายดิลก เมธา มานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายสุพรหม์ ไชยรัตนโชติโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2รองประธาน
3. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนะ เส่งมูลโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ฝั่งสิมมาโรงเรียนเขี่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
6. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายรชต วรรณศิลป์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
8. นางสุภาพรรณพงษ์ แก้วคำใสมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีเกิดศิริ นกน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
10. นายวรวุฒิ วิหงส์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
11. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายดิลก เมธา มานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายสุพรหม์ ไชยรัตนโชติโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนะ เส่งมูลโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ฝั่นสิมนาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
6. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายรขต วรรณศิลปะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
8. นางสุภาพรรณ แก้วคำใสมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีเกิดศิริ นกน้องมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
10. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
11. นายพิสิษฐ์ชัย บุญหรรษาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ บัวฉิมโรงเรียนศรีเทพบาลกรรมการ
4. นายธวัช บุญมาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยาประธาน
2. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ นอระศรีโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชา นุชทิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณิชา นุชทิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธวัช บุญมาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยาประธาน
2. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสทานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ บัวฉิมโรงเรียนศรีเทพบาลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒน์ ทวีโชคโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมประธาน
2. นางดาวรุ่ง ศิริภุมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
3. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา ดอนตระกูลข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายขงเบ้ง บุญประโคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธิรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญชู ปรางค์ชัยภูมิโรงเรียนสาคริชวิทยาประธาน
2. นายธีรพงษ์ พุทธขาวโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสนธยา เสนานุชโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวอัมพร นาคคำโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายสุพัฒน์ ชำนิโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามกรรมการ
3. นายดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นางสาวเนาวนิตย์ กฤษอาคมโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนางกูล เจริญสุขโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายปัรธยาน์ นาดีโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวัติ ปลีทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธาน
2. นายกิตติธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงพล ดลราษีโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นประธาน
2. นายอนุชา ทวีสินธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายอนุรักษณ์ เขียวนอกโรงเรียนภูแลนคาวิทยายนเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นายพุฒิพงษ์ ทุมนาหาดโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนางกูล เจริญสุขโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายปัรธยาน์ นาดีโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แดนคลองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวัติ ปลีทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธาน
2. นายกิตติธัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรงพล ดลราษีโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นประธาน
2. นายอนุุชา ทวีสินธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายอนุรักษณ์ เขียวนอกโรงเรียนภูแลนคาวิทยายนเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นายพุฒิพงษ์ ทุมนาหาดโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายปรัชญา ต่อสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นประธาน
2. นายชูสกุล ทราบพรมราชโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นายสมาน รังกลางโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตน์ประณี รินทะจักรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธาน
2. นางสาวจันทริศฏ์ สุคะโตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเศกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิตยา ลาเลาโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางรังษิยา สากุลโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางเตือนใจ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมภูรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสกุุลรัตน์ อ่อนสันเทียะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธาน
2. นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ จิรวัชรเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรรมการ
4. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรนุช อินตามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธาน
2. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวืทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ จิรวัชรเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางอุมารินทร์ จำนงชอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอุมารินทร์ จำนงชอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนวลรวี จันทร์ลุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
3. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ
4. นางสาวสุปราริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวสมฤทัย เครือโยชน์โรงเรียนวัดบ้านอุ่นจานโนนงิ้วกรรมการ
3. นางสาวชนิดา พรหมจันทึกโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาวลำดวน ลันดาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวจันทริศฏ์ สุคะโตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปากเมยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอรรคพล ผลทองหลางโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางสุมิตรา ภิรมย์กิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวเย็นจิตร ชวนะวิบูรณ์ยางกูรโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
4. นางนรินทร โภคาโรงเรียนเนินสง่าวิทยาเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.1-ม.6
1. นายไกรลาศ ประสงค์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
2. นางสาวอุมารินทร์ คำญาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ศรีอินทร์คำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธาน
2. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ อ.สีคิ้วกรรมการ
4. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี อ.ปากช่องกรรมการ
5. นางสาวสุมารินทร์ สามารถกุลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาประธาน
2. นายศรนรินทร์ อยู่พยอมโรงเรียนศรีเทพบาลกรรมการ
3. นายประพฤติ เศษฤทธิ์โรงเรียนเขาวงวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกษร หิมพลโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
5. นายสุเทพ ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายกำฟ้า ขวัญสำราญโรงเรียนศรีเทพบาลประธาน
2. นายสุพจน์ คุ้มเขว้าปราชญ์ชาวบ้าน อ.บ้านเขว้ากรรมการ
3. นายสุทิน ใสแสงปราชญ์ชาวบ้าน อ.บ้านเขว้ากรรมการ
4. นายนิธิโรจน์ กุลรมย์จิตต์โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นายวิทเวทย์ ไตรสูงเนินมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6
1. นายอมร คงโนนกอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นายนิธิโรจน์ กุลรมย์จิตต์โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
3. นายประเสริฐ ขาลเขว้าปราชญ์ชาวบ้าน อ.บ้านเขว้ากรรมการ
4. นายเทียะ การุญปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโคกน้อยกรรมการ
5. นายคำผง แก้วจันดาปราชญ์ สปป.ลาวกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวศราวดี ภูชมศรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นายพิชัย พรหมผุยสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
5. นายสุวิทย์ วิชัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
6. นายดำรง สวนดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายอภิชาติ ประสิทธิ์ชัยโรงเรียนโนนคร้อวิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวิวาร ทรัพย์พรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชฯประธาน
2. นางดรุณี โพธิ์รุกข์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธาน
3. นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์โรงเรียนน้ำพองกรรมการ
4. นางดารุณี คุ้มคงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกรรมการ
5. นายสุขสันต์ สมมะโนโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธาน
2. นางนัยนา ศรีถาวรโรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนมะค่าวิทยากรรมการ
6. นางศรียากุล ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสมใจ ผลภิญโญโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายภูธเรศ เงาะเศษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธาน
3. นายสุขุม ขุนพลโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. นายพินิจ กงจีนโรงเรียนซำยางวิทยายนกรรมการ
5. นางชาคริต สระแก้วโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กรรมการ
6. นางสิวาภรณ์ พรหมรักษ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีมิตร ตลับเพชรโรงเรียนคอนสารวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเย็นใจ วงษ์ศิริโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายวุฒิยา ฐานวิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นายสมพร จุไธสงโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางอาบทิพย์ สินปุโรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
5. นายสมชาย วิเศษชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายพงษา ส่งแสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นายอุดม อุตชีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นางประไพศรี รื่นรมย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธาน
3. นางปัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางอารียา คมสันโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
6. นางสายฝน เจริญสมบัติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้าเขว้าวิทยายนประธาน
2. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธาน
3. นางสาวปทุมมา ล้นเหลือโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญสุดา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
6. นางคำพอง ชัยมีแรงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางเปรียว ปลอดโคกสูงโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายประภาส ศรีชำนาญวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิรองประธาน
3. นางณัฐยา เศรษฐตานนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปทุม ธัญญขันธ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นายดนัย สุทธาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ โลนะลุนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมรองประธาน
3. นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญโรงเรียนหนองบัวระเหวฯกรรมการ
4. นายบรรยง ทั่งกลางโรงเรียนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นายสกล ธรรมวงษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ โคบำรุงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นายวชิรยุทธ อิศวเวคินโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธาน
3. นายวิเศษ เจ้าทรัพย์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายดิเรก หมอยาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นายบรรจง เสโสโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางกองทรัพย์ เค้าฉิมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬารัตน์ เพชรล้ำโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายสุรเดช ภักดีศิริโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รองประธาน
3. นายไชยา เหล่าประเสริฐโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางรัชดาภา ผลทับทิมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ พรสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพัชรี เสียงเล็กวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวนวลละออง ตุยชัยภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยรองประธาน
3. นางสมพร โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางประไพ สุโพธิ์ชัยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางนวิยา สุวรรณ์คัมภีระโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
6. นางควรคำนึง คุยเพียภูมิโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา2รองประธาน
3. นางโสภิดา รักษาบุญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2กรรมการ
4. นางประไพ ศิลป์ประกอบโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมพร แก่นร้านหญ้าโรงเรียนหนองบัวระเหวิทยาคารกรรมการ
6. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประสริฐวงศ์โรงเรียนละหานเริญวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี โรจนวงศ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิประธาน
2. นายสมหมาย พรมชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธาน
3. นางกันติชา วัฒนเทวินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
4. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวลลิตตา ชนะชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ เติมผลโรงเรียนละหานเจริญวิทยารองประธาน
3. นางสาวปรัชนี ประจันตะเสนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวรรณา ทิพย์จันทร์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางเอื้องพร กิ่งปรุโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นางนิตยา นิจอภัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิรองประธาน
3. นางอรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางสาวพจมาลย์ มีผลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางอัจจิมา ฦาชาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสารภี สืบนุการวัฒนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายเจริญ ภูมิประภาสโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ทั่งกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางราณี มงคลศิริโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางกันทิพา กลิ่นมาลีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธาน
2. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์โรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนนางแดดวังชมพูฯกรรมการ
4. นางสุวนิตย์ วรรณธนะเดชาธรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย กระจายพันธุ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางธารินี อยู่มากโรงเรียนบ้านแท่นวืทยารองประธาน
3. นางงามพิศ ศรีเฉลาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวัฒนา บุญเทียมโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
5. นางสมคิด สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรวยทรัพย์ เดชชัยศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธาน
2. นางสาวศัชชาญาสุ์ ดวงจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรองประธาน
3. นายวัชรินทร์ ไมตรีแพนโรงเรียนนางแดดวังชมภู รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
4. นายโกมินทร์ ภิรมย์ชมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายอธิคม ศรีใสโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายบรรหาร เจ็กนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นางสมลักษณ์ ศิลปสมผอ.ร.ร.บ้านนาโจดกรรมการ
8. นางสาวกนกอร รื่นฤทัยวิทยาลัยชุมชนยโสธรกรรมการ
9. นายวฤธ อุมารังษีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธื์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยาประธาน
2. นายจตุพล ชื่นอุทัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองประธาน
3. นางสาวลลิดา งอกคำโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ วงศ์แสงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางสาวธัญชนก ยุทธมนตรีโรงเรียนบ้านซับมงคลวิทยากรรมการ
7. นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ตสพม.30กรรมการ
8. นายชัชวาลย์ กาจหาญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาคม โพธิ์สุวรรณวิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีประธาน
2. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยารองประธาน
3. นางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวมญช์สิการณ์ แสงพรมโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ เมตตาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางปัณณนาส มงคลเมืองโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวนัยนา รุ่งบุญคงสำนักพิพม์เอกชนกรรมการ
8. นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกอร รื่นฤทัยวิทยาลัยชุมชนยโสธรประธาน
2. นายชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานีรองประธาน
3. นางเสาวนีญ์ คลาดโรคโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นายอนันตศักดิ์ อำพระวรรณโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ ครุฑใจกล้าโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางอารยา วสุธนรัตน์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
7. นางปัณณนาส มงคลเมืองโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายจตุพล ชื่นอุทัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
9. นายอัมรินทร์ แก่งสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมฤดี ศรีอุดมกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จประธาน
2. นางศิริรัตน์ พิณาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางปิยพร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางชนัญญา พรหมฝายโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ กรรมการ
8. นายสงบ ชัยวิเชียรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมยงค์ จันทร์งามวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชัยภูมิประธาน
2. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธาน
3. นางสาวณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายชวดล คำมูลครโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายคมกฤช มุมไธสงสพป.นม6กรรมการ
6. นายกฤติน พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านจานสูง สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
7. นายปรีชา ภูสีฤทธิ์โรงเรียนบ้านทัพดอนหันแวงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 3กรรมการ
8. นายจิระพันธ์ นาเจริญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ พรหมฝายสพป.ชย3ประธาน
2. นายพิเชษฐ คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธาน
3. นายสามารถ ไตรณรงค์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2กรรมการ
5. นายยุทธนา แม่นผลโรงเรียนบ้านศรีมงคล สพป.สุรินทร์ เขต 3กรรมการ
6. นายสุมงคล ดีมากโรงเรียนบ้านโนนสัง สพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
7. นางนุช สงครามโรงเรียนท่ามะไฟหวานเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ดอนกระโทกโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นประธาน
2. นายโชคปฏิพันธ์ ศิริภูมิโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์รองประธาน
3. นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายอนนท์ หาญโกธาโรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ จำชาติโรงเรียนโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 6กรรมการ
6. นางสาววิภาพร ชิณะแขวโรงเรียนสตรีสิริเกศ ?สพม.28 ?ศรีสะเกษกรรมการ
7. นายสุพจน์ ชาวหนองโรงเรียนหนองตาพวนส้างแซ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 2กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ บุญร่วมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.25 ขอนแก่นกรรมการ
9. นางสาววรรณธิดา กำเนิดบุญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรหาร เจ๊กนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธาน
2. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธาน
3. นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมภู รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
4. นายดวงดี โชติสุภาพโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาววรินยุพา หมั่นกิจโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวานิช เพียรนอกผอ.ร.ร.บ้านซับม่วงประธาน
2. นางสาวจารุณี หาวิชิตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นางอุมาพร ศรีสารคามโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้มโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
7. นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติ กสิณธาราสพม.3(นนทบุรี อยุธยา)ประธาน
2. นางสาววรนัฐ กลิ่นจันทร์ผอ.ร.ร.บ้านคร้อห้วยชันรองประธาน
3. นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นายดนุพล ดวงวิญญาณโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นางอมรรัตน์ หาญวิชาชัยโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
7. นางสาวทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
8. นางสาวเปรมฤดี ศรีอุดมกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
9. นายทองคำ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
10. นายวงกฎ เหง่าชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนสาร เสริมสุขมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมาประธาน
2. นางสาวทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์มหาวิทยาลัยราภัฎมหาสารคามรองประธาน
3. นายกิตติภพ กุลจันทร์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายชาตรี พะยิโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ เกณพลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
6. นางทิพยวัลย์ มีทองโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
7. นายคฑาวุธ พึ่งภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นายทองคำ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
9. นายราชศักดิ์ ฐานมั่นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธาน
2. นายวานิช เพียรนอกผอ.ร.ร.บ้านซับม่วงรองประธาน
3. นายทองคำ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวจีรนุช พิมพ์ทวดโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษดา รักษ์มณีโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
6. นายวรวุฒิ ชาติศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุคนธ์ คำแดงโรงเรียนท่ามะไฟหวานเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ประธาน
2. นายประวัติ อดุลย์สุทธานนท์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล จ.อุดร กรรมการ
3. นายคมกริช ศรีชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร กรรมการ
4. นายนิรุช เปรมรอด โรงเรียนลุมพลีชินูปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา กรรมการ
5. นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย กรรมการ
6. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
7. นายเสรี บุญประเทืองโรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์กรรมการ
8. นายเทิิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวง จ.นครราชสีมากรรมการ
9. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาครกรรมการ
10. นายมณเฑียร รัตนกรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนครกรรมการ
11. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
12. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
13. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
14. นายปฏิภาณ สำเนียงคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
15. นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
16. นางวิมล ประจงจิตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ โรงเรียนลำปางกัลยานี จ.ลำปาง ประธาน
2. นายธง ต่อยอด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์กรรมการ
3. นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์ กรรมการ
4. นายนิพนธ์ สมัครค้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา กรรมการ
5. นายพนธ์วิศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร กรรมการ
6. นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
7. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
8. นางวิไลรัตน์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่กรรมการ
9. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายกรรมการ
10. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรีกรรมการ
11. นายสุพจน์ แน่นประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จ.บุรีรัมย์กรรมการ
12. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
13. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
14. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
15. นายปฏิภาณ สำเนียงคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
16. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
17. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข จ.พะเยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ประธาน
2. นายไพฑูรย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ กรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม กรรมการ
5. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูล จ.มหาสารคามกรรมการ
6. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
7. นายเสรี บุญประเทืองโรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์กรรมการ
8. นางวิไลรัตน์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่กรรมการ
9. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายกรรมการ
10. นายฉััตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรีกรรมการ
11. นายสุพจน์ แน่่นประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จ.บุรีรัมย์กรรมการ
12. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่กรรมการ
13. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
14. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
15. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
16. นายปฏิภาณ สำเนียงคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
17. นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
18. นางวิมล ประจงจิตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ โรงเรียนลำปางกัลยานี จ.ลำปาง ประธาน
2. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอินแปลง จ.สกลนคร กรรมการ
3. นายวรณัฐ หมีทอง โรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์ กรรมการ
4. นายนิพนธ์ สมัครค้า โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา กรรมการ
5. นายพนธ์วิศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร กรรมการ
6. นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
7. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
8. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
9. นายเทิิิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวง จ.นครราชสีมากรรมการ
10. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาครกรรมการ
11. นายมณเฑียร รัตนกรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนครกรรมการ
12. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่กรรมการ
13. นางจำเนียร แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปางกรรมการ
14. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
15. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
16. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
17. นายปฏิภาณ สำเนียงคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
18. นายมานะ ประจงจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
19. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข จ.พะเยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง ม.ศรีปทุม จ.กรุงเทพ ประธาน
2. นางสาวนัฎฐิกา หลอดแก้ว โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ จ.สุพรรณบุรี กรรมการ
3. นายปรีชา โสมภีร์ โรงเรียนสวนแตงวิทยา จ.สุพรรณบุรี กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ แสนเสนา โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ กรรมการ
5. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
6. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่กรรมการ
8. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่กรรมการ
9. นางจำเนียร แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปางกรรมการ
10. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
11. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
12. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
13. นายปฏิภาณ สำเนียงคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
14. นายธิติพงษ์ สีขาว โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
15. นางชนัญญา พรหมฝายโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง ม.ศรีปทุม กรุงเทพมหานครประธาน
2. นางกมลทิน พรมประไพ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
4. นายสุพจน์ แน่นประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จ.บุรีรัมย์กรรมการ
5. นายเทิด สายโตโรงเรียนอนุบาลชุมพวง จ.นครราชสีมากรรมการ
6. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาครกรรมการ
7. นายนิพนธ์ สมัครค้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมากรรมการ
8. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่กรรมการ
9. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่กรรมการ
10. นายครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิกรรมการ
11. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
12. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
13. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
14. นายปฏิภาณ สำเนียงคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
15. นางวิมล ประจงจิตร โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
16. นางปาริชาติ ศรีจันทร์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายรศ.ธีระวัฒน์ ประกอบผล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธาน
2. นางสาวนัฎฐิกา หลอดแก้ว โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ จ.สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายคณะกรรมการ จากสำนักพัฒนานวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่กรรมการ
5. นายจิตรกร ปันทราชโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงรายกรรมการ
6. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรีกรรมการ
7. นายองอาจ พรมประไพโรงเรียนอุุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์กรรมการ
8. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุข จ.พะเยากรรมการ
9. นางจำเนียร แปงเครือโรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปางกรรมการ
10. นายครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิกรรมการ
11. นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
12. นายจักรพงษ์ วงศ์อ้ายนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
13. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนก. สพฐ.กรรมการ
14. นายปฏิภาณ สำเนียงคณะคุรุศาสตร์อุสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
15. นายพรชัย มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เลขานุการ
16. นางวิไลวรรณ ชัยสงค์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนวัลย์ ชุ่มใจโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมประธาน
2. MissDayna Morrisโรงเรียนสอนภาษาเรดดอทกรรมการ
3. นางเพ็ญจิต ถือสมบัติโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางนัยเนตร อภัยนอกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางโคมทอง ทองประสมโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสมถวิล บุญไชยโรงเรียนเลยพิทยาคมประธาน
2. นางสาวดารุณี สิงห์ทองลาโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมทรง สุขขีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. Mr.Sean Harveyโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา พิไลกุลโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสนธยา ธานีโรงเรียนสตรีสิริเกษประธาน
2. นางสิริธิดา บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา นามวิจิตรโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. Mr.Jonathan Danielsโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางรัตนาพร วิชิตศรีวราโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ ตรรกโชติโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธาน
2. นางสาวรัตน์ทญา โชติวัฒนาชัยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางภัททิรา สุวัตถิกุลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Shawn Hewlettโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูรโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางชเนตตี นิโครธานนท์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางปิยธิดา บำรุงสงฆ์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. Mr.James Casidyโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางสุพร บรรจงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธาน
2. Mr.Jonahly Ann B. Lagrimasโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวภัคนันท์ ชำนาญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางรวยริน เจริญสลุงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี สีลาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางวิมลพร ทิพยรักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.John Crawfordโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายชนาธิป สิทธิพรหมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา ศิริอาชารุ่งโรจน์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางนงเยาว์ มรกตโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. Mr.Alister O Rileyโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายนิรัติศรัย หล่ออรุโณทัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Michel Rochatมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรณภา ศิลป์ประกอบโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพันณพัสราภรณ์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวไพลิน อร่ามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
7. นางเสาวพรรณ ทองประสมโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร กลิ่นชั้นข้าราชการบำนาญประธาน
2. Mr.Alfredo S. Rosales JR.โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางประไพ มีแก้วรัตนกุลนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางจินตวี ไตรณรงค์โรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬีโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธาน
2. Mr.Ralph Domingoโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางพรพรรณ ตรีธัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ แถบประสิทธิ์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิรัลพัชร เชียงดาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุลโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. Mrs.Sun Caizhaoโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภัตรา ขวาไทยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมืกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ ธระเศวตโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุดมศิลป์ เกื้อหนุนโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. MissLong Yan Lingโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. MissGuan Lifenโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวรัษฎากร ขันต๊ะโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ ทวีอภิรดีมั่นคงโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรา สุยะรามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. Mr.Takei Yasujiroเจแปน ฟาวน์เดชั่นกรรมการ
3. MissTakaishi Hirokoมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรา สุยะรามหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. Mr.Takei Yasujiroเจแปน ฟาวน์เดชั่นกรรมการ
3. MissTahashi Yokoมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ผ่องสูงเนินโรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฏร์อุทิศ)ประธาน
2. นายพรศักดิ์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองพลวงรองประธาน
3. นายองอาจ ธรรมมะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายธีธัช กิติคุณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
7. นางเลอลักษณ์ เจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ พงษ์สุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายสุวิช จูมวรรณาโรงเรียนพิมายสามัคคี1รองประธาน
3. นางสุวณี พรหมมายนต์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายอมร วาดสูงเนินโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายเกื้อธรา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางธัญธร ชัยเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายอังคาร พรรณขามโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายนราธร ซุยกระเดื่องโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นายสมชาย นันทวงศ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญเพ็ง ข้อโนนแดงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นางทับทิม ญาณะนันท์โรงเรียนสามหมอวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายเผด็จศักดิ์ สาลีบุตรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธาน
2. นายบงการ พงศ์ศรีโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายดรุณ ประจันนวลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางบุษบง บรรจบพุดซาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
6. นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวีรากร เหล่าสมบัตทวีโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางธารารัตน์ โชคเหมาะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธาน
3. นางสุวรรณภัค แก้วคุ้มโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายสันสกฤต บาลีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสหัทยา ฉวีชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางลักษมี บุตรจันทร์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางณัฐศิรี คำพิทักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นางดวงสมร คะณาเนปะโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นายอมรินทร์ แถวไธสงโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางประสานพันธ์ พลทะยานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางชนิกา นราพงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเกศินี รอดเวียงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางอาภรณ์ กันทะวังโรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นางวิราวัฒน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงกมล ศรีหะบุตรโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
6. นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางวรรณภา มัททวีวงศ์โรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นางสุนทนา สุขแขโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียวโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางสาวพชรกมล บุดดีสอนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางภัสสรีวัลย์ ทะคงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นางนันทนา จักรบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นายอุดม คำสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นางสิริธิดา บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายวีรพงษ์ เหง่าทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นางวนิดา เสลานอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่งโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นางนันทนา จักรบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นายอุดม คำสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นางสิริธิดา บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายวีรพงษ์ เหง่าทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นางวนิดา เสลานอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา สมนามโรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นางสาวิตรี ไมตรีแพนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธาน
3. นางวัฒนา เวียงพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายทวิช บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แสนผาบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางสุภกัญญา ศรีสารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา สมนามโรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นางสาวิตรี ไมตรีแพนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธาน
3. นางวัฒนา เวียงพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายทวิช บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แสนผาบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางสุภกัญญา ศรีสารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธาน
2. นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นายสมัย ประจวบสุขโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นางสมพร มลิทองโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางบุญศิริ สุทธิศิลป์โรงเรียนจัตรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะกรรมการสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
8. นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธาน
2. นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นางสมพร มลิทองโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมัย ประจวบสุขโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นายศิกวัส กริ่งสันเทียะกรรมการสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางบุญศิริ สุทธิศิลป์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นายปรีชา พิมพ์แก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เช่นขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พรหมนาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
6. นางจันจิรา วงศ์บุตรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางเดือนดารา ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นายเฉลียว ผิวเผื่อนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
9. นางศุภวรรณ ภาคศัพท์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นายปรีชา พิมพ์แก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เช่นขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พรหมนาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
6. นางจันจิรา วงศ์บุตรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางเดือนดารา ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นายเฉลียว ผิวเผื่อนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
9. นางศุภวรรณ ภาคศัพท์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายเนติ พงศ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สุริฉายโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงชนก ลันดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญแก้ว อินพลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายเนติ พงศ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สุริฉายโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงชนก ลันดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางขวัญแก้ว อินพลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงชนก ลันดา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางขวัญแก้ว อินพลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายเนติ พงศ์ศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สุริฉายโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเนติ พงศ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สุริฉายโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงชนก ลันดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางขวัญแก้ว อินพลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงชนก ลันดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางขวัญแก้ว อินพลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายเนติ พงศ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สุริฉายโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี กมลเพชรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ พวงสันเทียะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ นามบรรลือศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
3. นางสมคิด ไตรยศโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ นามบรรลือศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
3. นางสมคิด ไตรยศโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ผลวิเศษโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ผลวิเศษโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ผลวิเศษโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ผลวิเศษโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ผลวิเศษโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ เนตรโกศลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ผลวิเศษโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณีรัตน์ ไตรภู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อภัยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิมาลา รักพรมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อภัยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณีรัตน์ ไตรภู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อภัยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณีรัตน์ ไตรภู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อภัยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวมณีรัตน์ ไตรภู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อภัยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายเดชา เสนาวงศาโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ ศิริโชคเจริญกุลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายเดชา เสนาวงศาโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ ศิริโชคเจริญกุลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายเดชา เสนาวงศาโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ ศิริโชคเจริญกุลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายเดชา เสนาวงศาโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ ศิริโชคเจริญกุลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายเดชา เสนาวงศาโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ ศิริโชคเจริญกุลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายเดชา เสนาวงศาโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชศักดิ์ ศิริโชคเจริญกุลโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลหง ลบหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางนิตยา นิจอภัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โรจนวงศ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลหง ลบหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางจินตนา นิจอภัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นายเพ็ญศรี โรจนวงศ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลหง ลบหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางจินตนา นิจอภัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โรจนวงศ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลหง ลบหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางจินตนา นิจอภัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โรจนวงศ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลหง ลบหล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางจินตนา นิจอภัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี โรจนวงศ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ อักษรนูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางโชติกา เมืองงามโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ อักษรนูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางโชติกา เมืองงามโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ อักษรนูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางโชติกา เมืองงามโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราภรณ์ อักษรนูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางโชติกา เมืองงามโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกพร ดีโนนโพธิ์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี ฤทธิ์กำลังโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์ศกศ.ชย.กรรมการ
2. นางรัชนี ฤทธิ์กำลังโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี ฤทธิ์กำลังโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์ศกศ.ชย.กรรมการ
2. นางรัชนี ฤทธิ์กำลังโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี ฤทธิ์กำลังโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอนุรักษ์ โชติพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางรัชนี ฤทธิ์กำลังโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรทิพย์ พงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญฤทัย เทียนไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญฤทัย เทียนไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญฤทัย เทียนไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญฤทัย เทียนไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญฤทัย เทียนไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญฤทัย เทียนไชยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา แพงคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสอิ้ง ศาลาศักดิ์โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
2. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายวัชชีระ ศรีพลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสอิ้ง ศาลาศักดิ์โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
2. นายวัชชีระ ศรีพลโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัชชีระ ศรีพลสพป.เขต1กรรมการ
2. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสอิ้ง ศาลาศักดิ์โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสอิ้ง ศาลาศักดิ์โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
2. นายวัชชีระ ศรีพลสพป.เขต1กรรมการ
3. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชวัลนุช ชูสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวทศพร สีเขียวโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร บอกชัยภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชวัลนุช ชูสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวทศพร สีเขียวโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร บอกชัยภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชวัลนุช ชูสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวทศพร สีเขียวโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร บอกชัยภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชวัลนุช ชูสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวทศพร สีเขียวโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร บอกชัยภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชวัลนุช ชูสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวทศพร สีเขียวโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางสาวชฎาพร บอกชัยภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชฎาพร บอกชัยภูมิศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวชวัลนุช ชูสกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
3. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวทศพร สีเขียวโรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรฯชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมดี ลานอุ่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
2. นายสุริยะ ลมลอยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิกรรมการ
3. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศกศ.ชย.กรรมการ
2. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางวิราวัฒน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางวิราวัฒน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถนอมศักดิ์ นาคนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายถนอมศักดิ์ นาคนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางวิราวัฒน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางวิราวัฒน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายถนอมศักดิ์ นาคนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายถนอมศักดิ์ นาคนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นางวิราวัฒน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายถนอมศักดิ์ นาคนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูงศกศ.ชย.กรรมการ
2. นางสนิตา ฤทธิ์กำลังโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูงศกศ.ชย.กรรมการ
2. นางสนิตา ฤทธิ์กำลังโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูงศกศ.ชย.กรรมการ
2. นางสนิตา ฤทธิ์กำลังโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิกรรมการ
2. นางสนิตา ฤทธิ์กำลังโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองเพชร รัตนอังศิริกุลโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
2. นายใหม่ พิไลกุลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองเพชร รัตนอังศิริกุลโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
2. นายใหม่ พิไลกุลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองเพชร รัตนอังศิริกุลโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
2. นายใหม่ พิไลกุลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองเพชร รัตนอังศิริกุลโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
2. นายใหม่ พิไลกุลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองเพชร รัตนอังศิริกุลโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจกรรมการ
2. นายใหม่ พิไลกุลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวัชระ กล้าหาญโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางมลรัฐ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางมลรัฐ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิยากรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางมลรัฐ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางมลรัฐ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพร เลิศประเสริฐโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางมลรัฐ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]