รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ธิชาญ
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อาทรประชาชิต
 
1. นางสาวภรณ์กนก  อุปชัย
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  อินถา
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวศิริธร  สุคนธ์
 
1. นางพิสมัย  พัฒนากุล
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวรังสิมา  อัครภานุสรณ์
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวอรวรา  มูลวงค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวณัฐกานต์   บุญปก
 
1. นางนันทพร  รักนา
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วรากมุข
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงวลัยพร  ศิริรุ่งนิติกาล
 
1. นางสมศรี  นุกิจอนันต์
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิโรรัตน์  ช่างปัด
 
1. นางสาวมนัญชยา  จันทวงค์
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงภาสินี  ดำรงค์
 
1. นางมานิดา  นาคประดิษฐ์
 
13 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวนวียา  สีหะนาท
 
1. นางธนิตา  ชัยวร
 
14 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  ตาคำดี
 
1. นางจุไรรัตน์  พงศ์สุวรรณ
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  เป็งเรือน
 
1. นางนันทภรณ์  เปลา
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวนัฐธิดา  ม่วงสุข
 
1. นางโสภา  ประจิตร
 
17 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์
 
1. นางสมพร  พันธ์วงศ์
 
18 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสถาน
 
1. นางนารีรัตน์  สงวนพงษ์
 
19 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางณริณี  สีลอ
 
20 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ภูมี
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
21 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  วรรณวิจิตร
 
1. นางจุลนี  อนุชัย
 
22 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ทาอุปรงค์
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
23 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายรัฐกร  ปันมะโน
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
24 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวเจนจิรา  อุปนันชัย
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
25 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดช  หลักมั่น
 
1. นางเมธี  ทะลิ
 
26 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  ดวงงา
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
 
27 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  นามะยอม
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
28 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
29 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวศิรินันท์  บุญชุม
 
1. นางสุพิน  ขันตี
 
30 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจุดารัตน์  ยอดพรมแว่น
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
 
31 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  เหมยต่อม
 
1. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
32 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวพรสวรรค์  จูต้อง
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
33 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทิวาคำ
2. เด็กชายวัชรพล  ริมพิสอน
 
1. นายอำนวย  ยอดสุวรรณ์
 
34 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววิภาวดี  จักรแก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางพารัฐ  กันทาสุวรรณ์
 
35 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สอนมณี
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คนการ
 
1. นางรัตมณี  เสธา
2. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
36 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วรรณโน
2. นางสาววริศรา  ชุมภูทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชุมภูรัตน์
 
37 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกุลชา  กุณาฝั้น
2. นางสาวผกามาศ  มูลแก้ว
 
1. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
2. นางโชติกา  มาลัย
 
38 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นายยุทธศักดิ์  จางโย่
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
39 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อุทธิยา
2. นางสาวศิริขวัญ  ศรีคำ
 
1. นางนิตยา  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวศิรินทิพย์  จงศิริ
 
40 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นมณี  อายุมั่น
2. นางสาวเพียงรวี  ศิริสุข
 
1. นางจามรี  พุทธาศรี
2. นางสาวปวรัตน  ข่ายสุวรรณ
 
41 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  คินต๊ะวงค์
 
1. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
42 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายหวาย  คำวาง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
43 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงรักษิณา  คำก้อแก้ว
 
1. นางปราณี  พญาชัย
 
44 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  จางวนิชเลิศ
 
1. นางสาววลัยพร  ชุ่มใจ
 
45 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายสิทธิกรณ์   จิลลาวัณย์
 
1. นายนิติ  นันตา
 
46 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายสุรเชษฐ์  จัดจ้าง
 
1. นายธนบูลย์  ธิดา
 
47 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายณัฐวิทย์  แสงประภานันท์
 
1. นางบุษรา  พื้นงาม
 
48 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายมนู  ไพบูลย์โกวิท
 
1. นางไพวดี  ศักยาภินันท์
 
49 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพัทธพล  สมเสมอใจ
2. เด็กชายศุภกฤต  ไทยวงค์
3. เด็กชายเจษฎา  อินคำปา
 
1. นางกุลธิดา  สกุลแก้วพิทักษ์
2. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
50 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  วรรณรัตน์
2. เด็กชายสมพงษ์  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจผ่อง
 
1. นายทับ  บางโป่ง
2. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
 
51 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนันทภพ  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงยุพิน  ชุมพู
3. เด็กหญิงแวว  นามสาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประเทศ
2. นางสาวมนาภรณ์  อุ่นบ้าน
 
52 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงรชา  คำตรง
2. เด็กชายวรากรณ์  สงวนศักดิ์
3. เด็กชายโยธิน  เครือชัยชนะ
 
1. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
2. นางอมรรัตน์  เพียรชนะ
 
53 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกุลวศุ  เจนการศึก
2. นางสาวจันทร์จิรา  รักคำ
3. นายวัชรพงษ์  คิดดี
 
1. นางอัมพร  ณ น่าน
2. นายอาหนึ่ง  ชูไวย
 
54 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายจตุพล  เพิ่มพูล
2. นายจารุพล  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
2. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
55 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายธนบรรณ  แซ่ตัน
2. นายศรัณย์  เครื่องสีมา
3. นางสาวสุดารัตน์  บัวถา
 
1. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
56 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวลักษณียา  กองแสน
2. นางสาวอินทิรา  ปาทายะ
3. นางสาวเกวลิน  ชุมภู
 
1. นางผการัฐ  สินันตา
 
57 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายวรุฒม์  ทะรินทร์
2. เด็กชายวีรลักษณ์  อุ่นน้อย
 
1. นายสิทธิพงษ์  เกตุเสนา
 
58 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนรภัทร  ปิงนาหนุน
2. นายภาณุวัฒน์  ไฝขัน
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ
2. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
59 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายชยกฤษณ์   ภิระบรรณ
2. เด็กชายสาริน  สุตะวงค์
 
1. นายธีรยุทธ  มาถา
2. นายอรรณพ  คำมีสว่าง
 
60 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาสิรี  ธิติสิทธิโชค
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยฟองศรี
 
1. นางไพวดี  ศักยาภินันท์
 
61 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ์
2. นายเอนก  เบอะเทพ
 
1. นางสาวรัตนันต์ภรณ์  สีสัน
 
62 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธนินทร์  ปิณินทรีย์
2. นางสาววรัทยา  สิทธิแปง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ
2. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
63 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ศรีธิวรรณ์
2. นายธนบรรณ  แซ่ตัน
 
1. นายธีรยุทธ  มาถา
2. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
64 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายทวีทรัพย์  แสงเพชร์
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
 
65 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร   แปงถายะ
 
1. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
66 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธราชร  หนูอินทร์
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
67 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวพันธ์
 
1. นางรุ่งสุรีย์  สุทธกุล
 
68 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายศิวายุ   เจริญผล
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
69 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  โนกะมิ
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
70 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายวิชา   อุ่ยอุทัย
 
1. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
71 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  ดอยวิไล
 
1. นางจารุวรรณ  ศริจันทร์
 
72 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพิชย  ณ ป้อมเพชร
 
1. นางปวีณ์สุดา  บุญเกิด
 
73 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  ใจจิตร
2. เด็กชายนนทชัย  ชื่นเมือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  กันทะดง
 
1. นางสาวนงนุช  ใจหล้า
2. นางอัมพร  เจริญจิตติชัย
 
74 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงภรัณยา  มะโนชัย
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จอมมงคล
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  รุ่งกิจเลิศสกุล
 
1. นางยโสธร  สุขัมศรี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์
 
75 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกันตธี  ไชยเมือง
2. นางสาวชวัลรัตน์  สุริยะ
3. นางสาวพาณิภัค  ยังไว
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
76 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  มีนา
2. นางสาวรัตมณี  วุฒิพงศ์วรากร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กันทาเป็ง
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ไชยมะงั่ว
 
77 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชาญวิทย์  กาวิโล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ยาใจ
3. นางสาววัชชิราภรณ์  ปุ่นทอง
 
1. นางสาวดอกอ้อ  เทพจักร์
 
78 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  กางกริช
2. นายธนภัทร  คหบดีกนกกุล
3. นางสาวอมลณัฐ  โสภณ
 
1. นางสาวอังคนางค์  เชื้อเจ็ดตน
2. นางแก้วใจ  เหล่าไพโรจน์จารีย์
 
79 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.27 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ถาบุตร
2. นางสาวหรรษา  เครือต๊ะ
3. นางสาวแสงดาว  จำปาแก้ว
 
1. นางสิรินุต  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวอรวรรณ  ปุรณะพรรค์
 
80 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกฤษดินันท์  พรมมิน
2. นางสาวขัวญชนก  ศรีมูล
3. นางสาวนารีรัตน์  พรมสา
 
1. นางทองเพียร  สิงห์ชัย
2. นายวสันต์  ขันทบัว
 
81 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ก้อนศิลา
2. นายจตุพล  คำมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมจันทร์
 
1. นายเจนณรงค์  วงศ์แสนศรี
 
82 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  นันทจักร์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินต๊ะสิน
3. เด็กหญิงพรรษชล  เขื่อนเชียงสา
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
83 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีนุช  เย่เพียว
2. เด็กหญิงอาหมี่  เบเช
3. เด็กหญิงแก้วใจ  เชอหมื่อ
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
 
84 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรัชพร  หวันกิจ
2. เด็กหญิงปานทิพย์  เห็มอ่อน
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สุทธิมาน
 
1. นางอัญณาพร  สัญญา
 
85 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายภาสกร  มูลแก้ว
2. นายศรัณย์  เครื่องสีมา
3. นายอิสระพงศ์  ธิวงค์เวียน
 
1. นางสมศรี  สวัสดี
2. นางสายบัว  วรภู
 
86 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกรรัชต์  บุดดี
2. นางสาวสินาภรณ์  ย่อมเยา
3. นายโรจนัถส์  อินเทพ
 
1. นางสาวอริยา  ปัญโย
2. นางแสงระวี  มีโสภา
 
87 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ยานะธรรล
2. นายบุริศร์  กองมะลิ
3. นางสาวเพียงดาว  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวจันทนา  ยายอด
 
88 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายถกลเกียรติ์  ยาอินตา
2. นางสาวอรนิชา  เทิ้มลง
3. นางสาวโชติกา  คำขา
 
1. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
2. นายศุภรัตน์  มะโน
 
89 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจุตินันท์  ธรรมสาส์น
2. เด็กชายฉลองศักดิ์  สุยะใจ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เตจ๊ะวันดี
 
1. นายณัฐกานต์  ณ พิกุล
2. นายพิสิฏฐ์  ศรีวิชัย
 
90 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  น้ำเย็น
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยั่วยวน
3. เด็กหญิงอัมลิตา  ฉางนวน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางเมทินี  กาญจนสมจิตร
 
91 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ดวงแก้วน้อย
2. เด็กชายชเนรินทร์  รุ้งดี
3. เด็กชายศิวกร  คำอ้าย
 
1. นายจิรเวช  บัวติ๊บ
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
92 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงชลธิดา  จันทร์ตาธรรม
2. เด็กหญิงประกายเพชร  ม่วงเขียว
3. เด็กชายรัตนสิน  ศรีมูล
 
1. นางน้ำอ้อย  อนัตกะทัต
2. นายภูธร  อนัตกะทัต
 
93 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  รวดเร็ว
2. นางสาวพัชรีญา  แปงรักษา
3. นางสาวศิลิญญา  กันทะลือ
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
 
94 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไพกะเพศ
2. นางสาววันณี  แซ่เซีย
3. นางสาวหมี่เตอ  หมื่อแล
 
1. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
2. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
95 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจันทร์สุดา  ปรองดอง
2. นางสาวชลิดา  อัมพันธ์
3. นางสาวนภาพร  จันทวี
 
1. นางสาวนนิชลา  ศรีสุราษฏร์
2. นางสาวนิตยา  คำใจวุฒิ
 
96 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกฤตา  ไชยศิลป์
2. นางสาวเอื้ออารี  โจลัตสาห์กุล
 
1. นางสมหวัง  ยศเสถียร
 
97 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  อินทรลาวัณย์
2. เด็กชายพงศกร  แก้วสา
3. เด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นางวิภา  กันสีเวียง
 
98 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพีชญ์สินี  นิยมสมิต
2. นางสาวภูสดา  ครึ้มภูเขียว
3. นางสาวรณชัย  คำเป็น
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางณัชชา  เรือนมูล
 
99 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันวรัตน์  ทองรุ่ง
2. เด็กหญิงวัทนพร  จรนามล
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  พรสุขสมสกุล
 
1. นางผ่องศรี  กองสิงห์
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
100 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  หล้าปา
2. เด็กหญิงศรุดา  สุนา
3. เด็กชายศิรวิทย์  กิติ
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
101 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร  นวลยานัต
2. นางสาวสุรัตวดี  ใจยะสุตา
3. นางสาวสุวารีย์  สังฆวดี
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นางวิภา  กันสีเวียง
 
102 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  ภูมิยิ่ง
2. นางสาวรุ่งรัศมี  อินต๊ะวิกูล
3. นางสาวไอรดา  ถิ่นศรี
 
1. นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล
 
103 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายธนทรัพย์  แรงจริง
2. นางสาวปรานี  เวยเหยื่อกู่
3. นายพงศกร  ตาวงค์
 
1. นางปิยพร  ณ ลำปาง
2. นางเยาวลักษณ์  บุญหัตถ์
 
104 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธเนศวร  โปธาคำ
2. นางสาวพิศมัย  รัตนธรรม
3. นางสาวเมธปิยา  ดีสร้อย
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
105 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุสรณ์  วุฒิการณ์
2. เด็กชายเจตพล  คงสิน
 
1. นายอนุชิต  คำหอม
 
106 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  สนธิ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ติ๊บบุญศรี
 
1. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
107 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ผ่องใส
 
1. นางสาวนาถยา  อุตมา
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
108 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายกิตติภณ  เทพประสาร
2. เด็กชายชานน  พลชัย
 
1. นางน้ำอ้อย  อนัตกะทัต
2. นายภูธร  อนัตกะทัต
 
109 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายทิศเทพ  แซ่ลี
2. นายรัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวภัทรียา  ชัยสมบัติ
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ
 
110 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายสุภากรณ์  ใจหมั้น
2. นายสุริยา  ถาวงศ์
 
1. นายสมพร  มะเกิ๋น
 
111 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  จารุวรานนท์
2. นางสาวฐิตาภรณ์  ตัณฑุลาวัฒน์
 
1. นางสมหวัง  ยศเสถียร
2. นายสุทิน  ตัณฑุลาวัฒน์
 
112 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาววาสนา  กุญชร
2. นางสาวศิริพร  ปราชัย
 
1. นางสาวนิตยา  คำใจวุฒิ
2. นายนุวัฒน์  ทะจันทร์
 
113 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  กาละวงค์
2. เด็กชายวริศ  ทาเอ้ย
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
114 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เขียวบุตร
2. เด็กชายอติศักดิ์  สามารถ
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์หล้า
 
115 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.43 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ปันใจ
2. นายนัทธพงศ์  แสนศิริ
 
1. นายกำธร  ตันมาละ
2. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
 
116 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชยานนท์  ปันตัน
2. เด็กชายเพิ่มพัฒน์  พิงคะสัน
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
117 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  นันต๊ะ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  มิ่งผาย
 
1. นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน
2. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
 
118 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบเช
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงศ์ษา
 
1. นางกมลเนตร  ศิริประภา
 
119 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงษ์  การุณ
2. เด็กชายธนากร  ศรีอิ่นแก้ว
 
1. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
2. นางเปรมกมล  ใจตรง
 
120 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.46 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายศมน  ก้านทอง
2. เด็กชายเอกราช  อาเหลียง
 
1. นายภาวัต  เต่านันท์
 
121 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชานนท์  วงศ์ขำ
2. นายรวิณณ์รัฐ  จันต๊ะขัติ
3. นายสมโชค  วิชรวัฒนกุล
 
1. นายดุษฎี  ศรีทรงราช
 
122 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกฤตพจน์  แก้วกา
2. นายณัฐดนัย  มินทะขัติ
3. นายอัษฎาวุฒิ  เสนะ
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
123 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 97.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจิรายุส  หงษ์คำ
2. นายชนกร  จันต๊ะคาด
3. นายสมชาย  แสงวงษ์
 
1. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
124 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ช่างหมึก
2. นายนริศ  งิมคำ
3. นายเขมรัตน์  ชัยศิล
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
125 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แก้วตา
2. นายณัฐวุฒิ  จันต๊ะ
3. นายวรัญธร  สุพรรณสม
 
1. นายพิชชานันท์  ยอดมูลคลี
 
126 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวจีรนาถ  แก้วทอง
2. นางสาววรรณา  เชื้อเมืองพาน
3. นายศุภวิชญ์  ราชคม
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงทัศณีย์  แดงจีน
3. เด็กหญิงนิศา  ยอดคำ
4. เด็กหญิงยลดา  คีลาวงค์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มณีฐิตาพร
 
1. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  ตันยา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  เรียงยาย
3. เด็กหญิงศิริดาวรรณ  นันไชย
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ของดีงาม
5. เด็กหญิงอรุณนภา  อินเทพ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจนใจ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นวิบูรณ์สุข
2. เด็กหญิงชุลีกร  เจเตาะ
3. เด็กหญิงสุธิดา  แยเลกู่
4. เด็กหญิงสุรภา  เพอเมีย
5. เด็กหญิงอารียา  บุญเป็ง
 
1. นางสาววรัฎฐยา  ทวีสุข
2. นางอรชพร  อุดมธรรม
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปุตตากลม
2. เด็กหญิงรัตติกาล  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงลัทธพรรณ  เทพกัน
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ผ่องมณี
5. เด็กหญิงสิรินทรา  ยานะ
 
1. นางชุติกาญจน์  อิสระรุ่งโรจน์
2. นายสุวิชชา  พัฒนพิบูลย์
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจิดาภา  เหลืองโพธิ์แมน
2. นางสาวฐาปณี  ปินทรายมูล
3. นางสาวพัชรินทร์  แปงชมภู
4. นางสาวศิริโสภา  สุวรรณ์
5. นางสาวอารีย์  แพงเมือง
 
1. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธีรโชติ  สุยะตา
2. นายปิติภูมิ  หลวงจินา
3. นางสาววชิรญาณ์  รุจิเรขา
4. นางสาวศุภามาศ  บุญนิล
5. นางสาวสุจารี  อินตา
 
1. นางนฤมล  ชลประทิน
2. นางพิศมัย  โรจนยุกตานนท์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  วงค์ชัย
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  สมขน
3. นางสาวนฤมล  จิตธรรมมา
4. นายพิทักษ์  ลำพูน
5. นางสาวรัตนมน  วงศ์ชัย
 
1. นายอธิวัตน์  ชินายศ
2. นางอาริยา  จิตรมิตร
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวกรนันท์  เฌอมือ
2. นางสาวทนงเกียรติ  ดิพอ
3. นายวุฒิพงศ์  หน่อมาลา
4. นางสาวอรวรรณ  แล้ชอ
5. นางสาวเจนจิรา  เชอหมื่อ
 
1. นายนิธิศ  ภูศรี
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงจิราพร   สมพระมิตร
2. เด็กหญิงหล้า  อินใจ
3. เด็กหญิงเรณุกา   ลอยแสง
4. เด็กหญิงเอื้อบุญ   เล่าลิ่ว
5. เด็กหญิงแสง   นายยี่
 
1. นางขวัญดาว   วาฤทธิ์
2. นายศุภสิทธิ์   คำสาว
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  ทองทิพย์
2. นางสาวนพรัตน์  เครือวงศ์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  บุญเมือง
4. นางสาววรัญญา  สุทธศิลป์
5. นางสาวสุวิชาดา  มีบุญ
 
1. นางสาวสุรีภรณ์  ทัพแสนลี
2. นางอุไรวรรณ  เปล่งรัศมี
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยวาฤทธิ์
2. เด็กหญิงชไมพร  ผักหวาน
3. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์คำ
4. เด็กหญิงพิชยา  สายพันธุ์
5. เด็กหญิงยอน  ลุงหลู่
 
1. นายชานันท์  สุวันโน
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงบุญยาพร  สมจิตร
3. เด็กหญิงพัชนิดา  คำเมือง
4. เด็กหญิงสกลสุภา  มาตระกูล
5. เด็กหญิงอัยยวรรณ  ใชยวงค์
 
1. นางจิราภรณ์  สุขสันต์
2. นางสาวศศิธร  สุริยา
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  สัทธาพล
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรศิริ
3. นายธนวัฒน์  ศรีหรั่งไพโรจน์
4. นางสาวสุวนันท์  สุวรรณกาศ
5. นางสาวอภิษฎา  ดวงเงิน
 
1. นางจีระพันธุ์  ตราหทัย
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑานันท์  สุทธะโทธน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สิทธิเนตรสกุล
3. นายลิขสิทธิ์  จันทราพูน
4. นายสุรฤทธิ์  กุณะจันทร์
5. นางสาวอภิญญา  ทาวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคธาวุธ  ใจจุมปา
2. นางนิภาวรรณ  วิชัย
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจามจุรีย์  จอมลุน
2. นางสาวชิษณุชา  เมฆานุกรณ์
3. นายธิติสรรค์  กันทะนิด
4. นายนัทธพงศ์  ยศแก้ว
5. นางสาวสุนิสา  นิลคำ
 
1. นายพิเศษ  ถาแหล่ง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา  ฉายา
2. นายพงศ์ลดา  ดาเพ็ง
3. นางสาวศิริลักษณ์  เมฆิน
4. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทิพย์จักร์
5. นางสาวอภิษฎา  นันทมิตร
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ปันแก้ว
2. นางมัณฑนา  ประทุมมา
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชัยธวัช  แก้วเมือง
2. นางสาวดาวคำ  ก๋องแก้ว
3. นางสาววีณ์ริชญา  อายะนันท์
4. นายสมบูรณ์  เขมรัฐ
5. นายโคมฉาย  วิสารกาญจน
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นายแมน  ตนภู
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายกฤษณะ  พอจิตร์
2. นายกายทิพย์  สุขกฤต
3. นายกิตติพันธ์  หลวงวงค์
4. นางสาวเตือนตรอง  กองม่วง
5. นายเอกภพ  แสนแก้ว
 
1. นางจีระพันธุ์  ตราหทัย
2. นายพรชัย  สุรทานนท์
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวบงกช  บัวบาน
2. นางสาวศศิวิมล  พรมน้อย
3. นางสาวสาลินี  เชียงชิน
4. นายอนุชิต  ทาลมดี
5. นางสาวอัญตรา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกฤติยา  การงาน
2. นางสาวธัญญาทอง  กาบแก้ว
3. นายปวริศ  ดอนเลย
4. นางสาวศุภลักษณ์  ปัญญาพงษ์เมธ
5. นางสาวศุภิสรา  หน่อแก้ว
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นางชัญญา  รัศมีดิษฐ์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกรรณิกา  เตจ๊ะดี
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญา
3. เด็กหญิงจันทร์  แสงยง
4. นายจิรวัฒน์  ชัยหาญ
5. นางสาวชญาพิมพ์  ร่วมญาติ
6. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
7. นางสาวณิชกานต์  นารัก
8. นายธวัชชัย  มูลศักดิ์
9. นายธวัชชัย  ศักดิ์รัตนา
10. นางสาวนิตยา  กันแก้ว
11. นางสาวบัวคำ  นามยี่
12. นางสาวพรสุดา  ขันแก้ว
13. นางสาวมธุรีย์  คำนวล
14. นางสาวรัชนีกร  ทองคำ
15. นายศานติบูรณ์  กันใจ
16. นายศิริชัย  ดวงแก้ว
17. นางสาวสายใจ  สุขสมบูรณ์
18. นายสุกฤษดิ์  ใจวงค์
19. นายอาปิง  แซ่ย่าง
20. นางสาวเบญจพร  ทองคำ
 
1. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
2. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
4. นายแมน  ตนภู
5. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  เชื้อสอาด
2. เด็กหญิงกิ่งสุดา  เสนนะ
3. เด็กหญิงขวัญศิร์ตา  หากัน
4. เด็กหญิงชญานิศ  ประทุมมา
5. เด็กชายชวัลวิทย์  เกย็น
6. เด็กชายชาญณรงค์  วัฒนารี
7. เด็กหญิงชิตาพร  เจริญผล
8. เด็กชายธนวัฒน์  ตาลสุข
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ก้อนคำ
10. เด็กหญิงนพมาศ  วุฒิ
11. เด็กหญิงปิย์วรา  ตาซิว
12. เด็กหญิงวิสุดา  วังปิงชัย
13. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์ชัย
14. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีธินนท์
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไมตรี
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เดชะ
17. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยางสูง
18. เด็กหญิงอัญชิสา  ราชเสนา
19. เด็กหญิงเกตุสุดา  ยะฝั้น
20. เด็กหญิงเกศกนก  จันต๊ะคาด
 
1. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
2. นายอธิวัตน์  ชินายศ
3. นางอาริยา  จิตรมิตร
4. นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม
5. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิริยะพาน
2. เด็กหญิงจิตการุญ  พลบุตร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธาวิจิตร
4. เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  เกตุกั่น
5. เด็กหญิงธัญจิรา  ชะอุ่ม
6. เด็กชายนทีนาท  วงค์ศรีเผือก
7. เด็กชายนีรนุช  ทะนันชัย
8. เด็กหญิงประกายวรรณ  แสงเรือน
9. เด็กชายปริญญา  ห้าวเหิม
10. เด็กหญิงปาลินี  ประทุม
11. เด็กชายปิยพงษ์  มโนวรรณ
12. เด็กชายพงศกร  จันทร์หน่อแก้ว
13. เด็กหญิงวรรณพร  ยาละ
14. เด็กหญิงสุรัญญา  ตั้งวานิชวรกุล
15. เด็กหญิงอังคณา  ปัญญาละ
16. เด็กหญิงอัญธิกา  รักษา
17. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังอินทร์
 
1. นางจิราภรณ์  สุขสันต์
2. นางทิพย์วรรณ  จินตนาวัฒน์
3. นางสาววรัฎฐยา  ทวีสุข
4. นางสาวศศิธร  สุริยา
5. นางสาวเพ็ญแข  จิตมโนวรรณ
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  คิดอ่าน
2. นายฉัตรนคร  พูลคำ
3. นางสาวฑิมพิกา  ไชยบุญ
4. นายณัฐนันท์  คำมูลดี
5. นางสาวนิราวรรณ  เอื้อดี
6. นางสาวผกามาศ  ปวงคำยอด
7. นางสาวพรเกษม  ไชยสาร
8. นายภาณุพงศ์  เทพธิดา
9. นายภานุพงศ์  เจ็นจัน
10. นายภาสกร  เจ็นจัด
11. นางสาวระวิวรรณ  เจ็นจัน
12. นางสาวลีลานุช  มะริวัน
13. นายวันชาติ  ยอดสูงสุด
14. นางสาววารุณี  วรโชติวนาไพร
15. นายวิศรุต  สุขวันมา
16. นายวิษณุ  มะลิวัน
17. นางสาวศศิคูณ  แหลงแก้ว
18. นางสาวศิริประภา  ไชยรอม
19. นางสาวสกาวเดือน  สลวย
20. นางสาวเหมือนฝัน  เครือประดิษฐ์
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจินตนา  สิทธิกัน
2. นายจุลพงษ์  สินปรุ
3. นายณัฐดนัย  ธรรมเจริญ
4. นายธนู  แซ่ว่าง
5. นายนิติพงษ์  จะเต๊าะ
6. นางสาวนิพัทรา  วงค์ทอง
7. นางสาวปิยนัน  ขุนทอง
8. นางสาวพรรณนารา  หงส์เพชรรัศมี
9. นายมุดตะกีน  บาดา
10. นางสาวรังสิมา  กันทะพงษ์
11. นางสาวรัตติการ์  จันทร์ทอง
12. นายวันอาสา  ใจภิภักดิ์
13. นายวุฒิชัย  ลังกาพินธุ์
14. นายศตวรรษ  คำสิทธิ์
15. นายสมชาย  นามวงค์
16. นางสาวสายสุนีย์  แสงจันทร์
17. นางสาวสุดารัตน์  โสภา
18. นางสาวสุนันทา  บุญนำ
19. นายอดิศร  สุธรรม
20. นายเพิ่มพูน  สุรินย์รังษี
 
1. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
2. นายถาวร  ศรีบุญเรือง
3. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
4. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
5. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกันตยา  ทะลุใจ
2. นางสาวจิตรวี  เชิมชัยภูม
3. นายชาญชัย  จิตหาญ
4. นายณัฐชัย  คำดี
5. นายตุลาการ  เจริญยิ่ง
6. นายธีราพงษ์  กันทาเป็ง
7. นายนิติกร  แก้วปัญญา
8. นางสาวบุญสิตา  เหม้งทะเหล็ก
9. นายปัฐพงษ์  พงษ์สมบัติ
10. นางสาวลีลามาศ  สมนึกตน
11. นายศราวุฒิ  วงเวียน
12. นายศักรินทร์  นิพาพันธ์
13. นางสาวศิรประภา  บัวใหล
14. นางสาวสุภาพร  ศรีสวัสดิ์
15. นางสาวสุมินตรา  เมืองจันทรา
16. นายอดิสร  ชินวงค์
17. นางสาวอัญชลี  สุจา
18. นางสาวอัญธิกาญ  สอนสุภาพ
19. นายอาทิตย์  รักษ์ยิ่งยืนกุล
20. นายเจริญฤทธิ์  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวนลิน  มูลคำ
2. นายบรรจง  จิตตคำ
3. นางผ่องพรรณ  ไชยมงคล
4. นายพชรรรร์  พชรวรพงษ์
5. นายสุวิทย์  สีตื้อ
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ชุ่มใจ
2. นางสาวจันทิราภร  จำปาคำ
3. นายจีรวัฒน์  ยะฝั้น
4. นางสาวชญานิษฐ์  แซ่ลี
5. นายณัฐพล  วงศ์ชัย
6. นายธนวันต์  ชัยเพชร
7. นายธันวา  รัตนไตร
8. นายนายเทวราช  ทะลังกา
9. นายปฏิภาณ  สมปานวัง
10. นางสาวพรทิวา  ศรีคำมูล
11. นายพสธร  เดชมี
12. นางสาวรัตติกาล  วงศ์เจริญ
13. นางสาวรัตติกาล  ชุ่มใจ
14. นายราเชนทร์  อะโนมา
15. นายศุภสิทธิ์  ศิริวงศ์
16. นางสาวสุพรรณี  แซ่ว่า
17. นายสุริยา  สลีสองสม
18. นายอนุภาพ  ดวงเดช
19. นางสาวเสาวลักษณ์  สาวิรส
20. นายเอกพงษ์  สุวรรณทา
 
1. นางสาวปราณี  วงศ์ชัย
2. นายอธิวัตน์  ชินายศ
3. นางอาริยา  จิตรมิตร
4. นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม
5. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายกฤษฎา  ถาวรธรรม
2. เด็กชายจตุพล  ไชยรินทร์
3. นายฉัตรไพฑูลย์  เขียวเพชร
4. นางสาวณัฏฐธิดา  คำขา
5. นายทวน  อาจอ
6. นายธนาศักดิ์  อานทอง
7. นายนิติกร  ปันแก้ว
8. นางสาวปุณยนุช  ครีสุนทร
9. เด็กชายพลเทพ  ใจสุข
10. นางสาวรัญชิดา  พรมมินทร์
11. นายรัตน์พล  ชุุบชอบ
12. นางสาวร่มฉัตร  หน้อยตุ่น
13. นางสาววราภรณ์  คำจ้อย
14. นางสาววิชญาดา  แสงศรีจันทร์
15. นางสาวสุดาวรรณ  เชื้อสะอาด
16. นางสาวสุพัตรา  จับใจนาย
17. นางสาวอารียา  โนกุล
18. นางสาวเปรมกมล  ช้างมูบ
19. นายเอกณัฏฐ์  สินทร
 
1. นายจำนงค์  รักษ์ธรรมเสมอ
2. นายชัยวัฒน์  เมฆประยูร
3. นางบวรนันท์  จังติยายนต์
4. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
5. นางสาววรัญญา  ศิริอุดม
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฟ้า  ใจผ่อง
 
1. นางขวัญจิต  ไฝขัน
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน
 
1. นางสาววราภรณ์  หงอกชัย
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีอาภรณ์
 
1. นางทิพย์วรรณ  จินตนาวัฒน์
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยืนธรรม
 
1. นางชุติกาญจน์  อิสระรุ่งโรจน์
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  โชคอมรศิริกุล
 
1. นายคำรณ   ลือชา
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธนาวรรณ  เพชรน้ำ
 
1. นางวรรณนภัส  หาญชัยนิตยพันธ์
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวสุดาวรรณ  เชื้อสะอาด
 
1. นางทิพย์วรรณ  จินตนาวัฒน์
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายอดิเรก  วิลัย
 
1. นางสาวพนิดา  ใจวงค์
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  ทาเบ้า
2. เด็กหญิงนิพาดา  โคคร
 
1. นางจันจิรา  วงค์จุมปู
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจตุพล  ตาเต
2. นางสาวเจนจิรา  จันทร์มา
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  ศรีธิเมืองใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณจักร์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  ราชคม
2. เด็กหญิงสุกัญทิมา  มัธยมจันทร์
 
1. นางกาญจนา  โล่ห์จินดา
2. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  ก๋าวินทอง
2. นายชาญณรงค์  ใจมอย
 
1. นางสินีนาฎ  คำก้อแก้ว
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวพัชราภรณ์  กันทะสอน
2. นายวิทยา  ฉวีกัลยากุล
 
1. นายชัยนันท์  จินะพรม
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  สุยะ
2. นายสุธินันท์  จันทิมา
 
1. นางสาวศิริพร  สมใจ
2. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายสุรชัย  สมบูรณ์
2. นางสาวแตงกวา  รินนายรักษ์
 
1. นายเจริญ  กาจุม
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนงลักษณ์  นิลตา
2. เด็กหญิงบี  คำดี
3. เด็กหญิงปารถนา  อินคะไชย
4. เด็กหญิงปาลิตา  พึ่งกริม
5. เด็กหญิงวนิดา  ยอดเขมากุล
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยี่เป็ง
7. เด็กหญิงหมวยคำ  เอ้ยดี
8. เด็กหญิงอาม  แสงรุ้ง
9. เด็กหญิงอาริยา  กุเลา
10. นางสาวเพ็ชร  ชุ่มเย็น
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิสรา  เด่นสงวนวงศ์
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ปินตา
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้ววิโรจน์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เปียงน้อย
5. เด็กหญิงวันวิสา  บุญเชิด
6. เด็กหญิงวิชชุดา  อัครอำนวย
7. เด็กหญิงอนัญญา  ตุ้ยสมุทร
8. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์แก้ว
9. เด็กหญิงอังศุมาลี  กันทะเสน
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  จักปัญญา
 
1. นางสาวนลิน  มูลคำ
2. นายเฉลิมพันธ์  คำฮอม
3. นางแสงจันทร์  นันตรัตน์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงณัฏฐนารา  แก้วหานาม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก๋าแก่น
3. นางสาวประกายวรรณ  สบบง
4. เด็กหญิงปรียารัตน์  อธิกคีรีพงศ์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนานุศักดิ์
6. นางสาวพิมพ์พิศา  วิเลปนานนท์
7. นางสาวภัทราภรณ์  โกฎยี่
8. เด็กหญิงภูรินทร์  พันธุพิน
9. นางสาวสุทธินันท์  แสงภักดี
10. นางสาวโชติกา  ใจกว้าง
 
1. นายชัยนันท์  จินะพรม
2. นางสาวพรนัชชา  มาตา
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  วงค์ขามเปี้ย
2. นางสาวชนม์ณัฐชญา  ศรีไกรรส
3. นางสาวบุญสิตา  มาโยธา
4. นางสาวพรพรรณ  ต๊ะวงศ์ชัย
5. นางสาวภัชนิดา  กิตติยงวิวัฒน์
6. นางสาวภัทรา  ค้าสบาย
7. นางสาววนัชพร  คำแดง
8. นางสาวสุนันทา  ก๋ารินทร์
9. นางสาวเจนจิรา  พระสว่าง
10. นางสาวเพ็ญนภา  ลมวิชัย
 
1. นางนฤมล  หลองทุ่ง
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณ์
2. เด็กชายธัญสิริ  พีระแปง
3. เด็กชายปรัญชัย   คำยอด
4. เด็กหญิงปวีณา  นรา
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมอ่อน
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เผ่าศิริ
7. เด็กหญิงภัสชลี  อุโมงค์
8. เด็กหญิงรติมา  คำใส
9. เด็กหญิงวรรณิดา  จุมปูป้อ
10. เด็กชายวายุ  จักนิล
11. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปวงใจ
12. เด็กหญิงศิริพร  คำแจ้
13. เด็กหญิงสุชาวดี  ยอดใส
14. เด็กหญิงอรรณภา  เชียงแขก
15. เด็กหญิงอินทิรา  ติ๊บมา
 
1. นายวีรพงษ์  เบิกบาน
2. นายวุฒิชัย  ใหม่วงค์
3. นางสุวิมล  ธิวรรณ์
4. นายไกรสร  มาลา
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติภา  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงดาหวัน  แสนเมือง
3. เด็กหญิงบุณยานุช  จุฬาพงษ์วนิช
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำทิพย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  พรหมณะ
6. เด็กหญิงฟองตุ้ย  ใจมา
7. เด็กหญิงวรดา  อุปรี
8. เด็กหญิงวิจิตรา  รุ่ววัฒนสกุลชัย
9. เด็กหญิงสมิตานัน  แพงพฤกษ์ภูมิ
10. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศพันราย
11. เด็กหญิงหอมฟอง  ใจมา
12. เด็กหญิงอติมา  เชอหมื่อ
13. เด็กหญิงอนงค์นาถ  แก้วหลวง
14. เด็กหญิงอารยา  แก้วจินดา
15. เด็กหญิงเกวลิน  ภักดี
 
1. นางบุษบากร  พรหมฤทธิ์วงค์
2. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
3. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
4. นางโรจนา  รีรักษ์
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พลนำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลดี
3. เด็กหญิงชลกาญจน์  นาสุ้ม
4. นางสาวชุติมณฑน์  กิติรัตน์
5. นางสาวธนัชพร  ธรรมจักร์
6. นางสาวนัชท์ชพร  ไตรศักด์ศรี
7. นางสาวนันทวัน  จันทาพูน
8. เด็กหญิงพรรสวรรค์  สมเสมอใจ
9. นางสาวพัธชกานต์  ยะป๊อก
10. นางสาวภรัณยา  ชัยวรรณ
11. นางสาวมนัชญา  ฟูเฟื่อง
12. นางสาวศรัณย์ณัฐ  เพริศแก้ว
13. นางสาวสายสุนีย์  โตสุวรรณ์
14. นางสาวเกศราภรณ์  แห่งพิษ
15. เด็กหญิงโชติรส  ทองสง่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี  ไชยชนะ
2. นายวิทยา  เกิดพันธุ์
3. นายสิทธิชัย  เศรษฐสินธ์
4. นางสุขกาย  ยุวกุล
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกฤติยา  รินนายรักษ์
2. เด็กชายคมชาญ  รู้ทำนอง
3. เด็กหญิงจรัสดาว  ปวงงาม
4. เด็กหญิงณัฐฑริกา  สินยานันท์
5. เด็กหญิงณัฐยา  ทองมุกดา
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ขัติยะ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยวงศ์
8. เด็กหญิงธิตานันทร์  ศรีคาม
9. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ติคำ
10. เด็กหญิงนริศรา  จันทาพูน
11. เด็กหญิงบุญยาพร  บุญหลี
12. เด็กหญิงรังสิม  คำยันต์
13. เด็กหญิงสรรเพชุดา  แก่นจันทร์
14. เด็กหญิงอรกนก  ขันตี
15. เด็กหญิงอรญา  ศรีเกียรติศักดิ์
 
1. นางแสงเพชร  สุวงศ์เครือ
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  สุพิมพ์
2. เด็กหญิงมาติกา   กันธิมา
3. เด็กหญิงศุภรดา  สายประมูล
 
1. นางวรพร  ลำพงษ์เหนือ
2. นางสุวิมล  ธิวรรณ์
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  จันทร์ฝั้น
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โอฐยิ้มพราย
3. เด็กหญิงวรัชญา  วิมลลักษณ์
 
1. นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น
2. นางวรินทร  วิลังคะ
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณัฐฉรา  ตาธิ
2. เด็กหญิงนิตย์สินี  โรจนคีรีสันติ
3. เด็กหญิงปุณณฉัตร  วรรณสุทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี  ไชยชนะ
2. นายวิทยา  เกิดพันธุ์
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะษา  มูลกาศ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุธรรมมา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงค์เพ็ญ
 
1. นายเทวราช  กรกฎกำจร
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวสุมินตรา  อานุ
2. นางสาวอนุธิดา  อิ่นแก้ว
3. นางสาวอรนันท์  อุ่นคำ
 
1. นางมทินา  มาละวงษ์
2. นางวรินทร  วิลังคะ
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวกัลยา   แซ่ว่าง
2. นางสาววาสนา  แซ่ย่าง
3. นางสาวสุรีพร  แซ่ลี
 
1. นางสาวพิสมัย  วังหมื่น
2. จ.ส.อ.วันทนา  บัลลังก์
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อิ่นสุวรรณ
2. นางสาวพณิชยา  ไผ่ผาด
3. นางสาวศินิทธา  แสวงสิทธิ์
 
1. นางดารณี  อุทัยกุล
2. นางสุขกาย  ยุวกุล
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรจง
2. นางสาวกานต์ธิดา  ระวังกาย
3. นางสาวอรวรรณ  ทิมัน
 
1. นายเอกตระกูล  อยู่ใบสี
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุติพร  ธงวิชัย
2. เด็กหญิงณิชนันท์  สุนันทา
 
1. นายสุพัฒนา  เทพภิบาล
2. นางอรดา  แก้วบุญเสริฐ
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  ยะฝั้น
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์  อนันตสิทธิพงศ์
 
189 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  ปัญโญกาศ
2. เด็กหญิงวันทนีย์   ศิลา
 
1. นายเทวราช  กรกฎกำจร
 
190 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธนูทอง
2. เด็กหญิงวาทินี  ท้าววังใน
 
1. นางสาวอัญชลี  หัตถสาร
2. นายเจริญ  แสงจันทร์
 
191 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวศศิประภา  ชุ่มวงค์
2. นางสาวสุรนันท์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรยุทธ   ชำนาญยา
 
192 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  โคตรประดา
2. นางสาวรัชนีกร  สุเตนัน
 
1. นายสมชาย  สมบูรณ์
 
193 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายทัศน์พล   พักนิน
2. นางสาวศุภาวรรณ  เทพวงค์
 
1. นายปิยะราช  ตาสาย
 
194 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายกรกช  หมื่นดวง
2. นางสาวสุธารัตน์  คำราช
 
1. นายนเรนทร์  ไชยมงคล
2. นายบพิษ  วรรณชัย
 
195 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยวังเย็น
2. เด็กชายพีรณัฐ  วิริยะ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  คำล้น
 
1. นายทนงศักดิ์  โลหะภากร
2. นายนพดล  ปูธิปิน
 
196 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย   เชื้อเมือง
2. เด็กหญิงนิสาชล   ศรีสม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   โพธิสุวรรณ์
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
197 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยวงค์
2. นายศิริชัย  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอ่อน  พรรณพรหม
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
198 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธีรดนย์   อินต๊ะศิลป์
2. เด็กชายรชรินทร์   อินธุระ
3. เด็กหญิงสิริมาพร   คำบุญเรือง
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
2. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
199 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายกมล   สุวรรณ
2. นางสาวนันทวัน  จันทรังษี
3. นางสาวรสรินทร์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
200 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายธัชชัย  บุญเกิด
2. นายนันทวัฒน์  อุ่นกันทา
3. นายศิวกร  เสมอกัน
 
1. นางรัตนากร  เหมือนนิ่ม
 
201 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ค้าแก้ว
2. นางสาววันทนา  อภิราช
3. นางสาวศุภานิช  ทะการ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
202 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  เป็งคำตา
2. นายณัฐพล  สายหล้า
3. นายสุนทร  วันทาดี
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
203 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทรัพย์โสม
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
204 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงเย็น  นาทูน
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
205 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงณัชนิช  หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
206 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ประเสริฐวงษ์
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
207 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเกสร  นามดี
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
208 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นายรัฐพงษ์  ต๊ะศักดิ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
209 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพัฒน์นรี  ใจทา
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
210 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายรุ่งวิกรัย  ปัญญาหลง
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
211 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายอินทัช  พลอยตระกูล
 
1. นายโพธิ์ทอง  ปริมิตร
 
212 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิพันธ์
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
213 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 1. สามเณรเฉลิมลาภ  ศรีมูล
 
1. พระสิงหา  ปโมทิโต
 
214 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปวนสิงห์
 
1. นายชลธี  ทำทอง
 
215 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวนาแฮ  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ทวีสวัสดิ์
 
216 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
217 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ทะวาภพ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
218 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  กาวิละ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
219 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงฟู
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
220 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 1. สามเณรรณฤทธิ์  วงค์ชัย
 
1. พระสิงหา  ปโมทิโต
 
221 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงภัสรา    อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ทวีสวัสดิ์
 
222 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายสุรพศ   แซ่เยี่ยง
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
223 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายถนองพงษ์  เมฆกิจ
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
224 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 1. สามเณรนนทวัฒน์   ดาอินวงค์
 
1. พระประพนธนัย  อนุตฺตโร
 
225 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธนนันท์   ใจสว่าง
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
226 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ทาลำปาง
 
1. นายสมจิตร  ลีลาน้อย
 
227 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายจะที  จะแฮ
2. เด็กชายบรรพต  แซ่เฉิน
 
1. นางสาวกตัญณิตา  วงศ์ปินตา
 
228 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณสุดา  มาต๊ะ
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  เมฆบังวัน
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
229 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา   มาบุตร
2. เด็กหญิงอรพรรณ    คำปัน
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
2. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
230 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  อวดสุข
2. เด็กหญิงรสริน  เทพา
 
1. นายสายันต์  กันทะเดช
 
231 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวาสนา  คำลือ
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
232 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ผิวผ่อง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
233 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศิรินภา  มูลวงค์
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
234 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงภัทรภร  คุณเศษ
 
1. นายธนะพงษ์  คงสวัสดิ์
 
235 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวศุนันญา   แสงเดือน
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
236 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวันอาสา  ใจภิภักดิ์
 
1. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
237 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธนัญพร  อุทัยวรรณพร
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
238 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาญเลิศ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
239 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  โปธาป่า
2. เด็กชายภานุพงศ์  อุ่นนันท์
3. เด็กชายวงศธร  สว่าง
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
240 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  ถาน้อย
2. เด็กชายภานุกร  สิิทธยะ
3. เด็กชายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
241 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายธนากร  ขัติข่าย
2. เด็กชายราชัน  คำเงิน
3. เด็กชายศรัญย์  มีษา
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
 
242 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายจตุพร  รักสัตย์
2. เด็กชายชินวัตร  พิมลรักษากุล
3. เด็กชายณัฐนันท์  สุภาวรรณ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
2. นายประจักษ์  โรจนสุวรรณ
 
243 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายวันเสด็จ  คชลักษณ์
2. นายอำพล  หลวงวิเศษ
3. นายเกษม  จันทวงศ์
 
1. นายอาทิตย์  มูลเพ็ชร
 
244 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกฤษณะ  แสงจันทร์
2. นายสามแสง  ปันนา
3. นายอภิสิทธิ์  นาทะสัน
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
 
245 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายภูบดินทร์   เด่นดวง
2. นางสาวอภิชญา   แปงหล้า
3. นางสาวอภิชญา    จองสุริยาภาส
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
2. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
246 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายนที  ชัยรัตน์
2. นายพงษ์เทพ  ศรีจุมปา
3. นางสาวแววตา  เชียงกันทา
 
1. นายสมจิตร  ลีลาน้อย
 
247 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงบัวหอม  คำนวล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
248 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวรุ่งฤทัย  ตาข่อง
 
1. นายจรูญ  เขนย
 
249 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์   ทองทาณี
 
1. นายมลฤดี   อยู่พันธ์
 
250 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายประสานมิตร  สิงห์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
251 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายธนวัตน์   มโนตา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
252 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  ปราโมทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
253 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรินทร  ยอดยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  ทองพูล
 
254 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวารีย์  วีระแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  ทองพูล
 
255 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายชลนที  สมบูรณ์
 
1. นางรัสรินทร์  เลิศหิรัญสุรกิจ
 
256 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ทาแกง
 
 
257 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  อินชุม
 
1. นางสาวมลฤดี   อยู่พันธ์
 
258 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธนาภา  ปัญญาบุญ
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
259 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวแสงระวี  แก้วพรม
 
 
260 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายรัฐธรรมนูญ  เรือนคำ
 
1. นางณิชาภา  บุญเรือง
 
261 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายอรรถชัย  อุตสาใจ
 
1. นางรัสรินทร์  เลิศหิรัญสุรกิจ
 
262 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธัมมนาถ  วงศ์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
263 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิตา  เรือนคำ
 
1. นางณิชาภา  บุญเรือง
 
264 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายชนวีร์  ต่อมใจ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
265 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
266 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายลัทธพล  กุลเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
267 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายปริวรรต  ดวงมะลิ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
268 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายชานุพงษ์  ชาญเดช
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
269 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายนิรันดร์  กันจินะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
270 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายชนวีร์  ต่อมใจ
2. เด็กชายชานุพงษ์  ชาญเดช
3. นายปริวรรต  ดวงมะลิ
4. นางสาวภนิดา  ดวงแดง
5. เด็กชายภานุพงษ์  เป็นใหญ่
6. นายมงคล  ติ๊บกันเงิน
7. นางสาวลลิตา  สมใจ
8. นายอดิศักดิ์  วงค์คำ
9. นางสาวไอราดา  ไชยาโต
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ท้าวมณี
 
271 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   นวลเศษ
2. เด็กหญิงจิตการุณ   พลบุตร
3. เด็กหญิงจิราภา   ไชยมงคล
4. เด็กชายชิณพรรธน์   หมอนจัน
5. นางสาวณิชนันทน์   ศรีสว่าง
6. เด็กชายธนพล   เต็มยศ
7. นางสาวธิดาเทพ   กรนานันท์
8. เด็กชายนิธิ   มิ่งสมร
9. เด็กหญิงปิยะดา   ขันดา
10. เด็กหญิงวันสิริ   สิทธิแก้ว
11. เด็กหญิงสุนิสา   หงส์กัน
12. เด็กหญิงอารีญา  รักษา
13. เด็กหญิงเอริกา   ภิระบรรณ์
14. เด็กหญิงโสมนภา   พิมพ์ศร
 
1. นางปิยะพร  ณ ลำปาง
2. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
272 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวโฮม
2. นางสาวกมลชนก  ชาญรัตนพิทักษ์
3. เด็กชายกันต์นที  บัววัฒนา
4. นายจิรายุส  กันคำ
5. นางสาวจิราวรรณ  มณีศร
6. นางสาวชุตินันท์  ผ้าเจริญ
7. นายชูศักดิ์  สิงหนาท
8. นางสาวฐิติรัตน์  ศุภรัตน์อังกูร
9. นายณัฐดนัย  ป้อมบ้านต้า
10. นายณัฐวุฒิ  แสงชัย
11. นายธนวัตน์  สร้อยสุวรรณ
12. นายธนัท  ประเวชจิตร
13. นางสาวธัญกมล  หลักบ้าน
14. นายนลธวัช  ศรีคำ
15. นายปฎิธาน  จันทกูล
16. นางสาวปทิตตา  เทพวงค์
17. นายปวีณวัฒน์  ชัยศิลปะบุญ
18. นายพงศภัทร์  กันคำ
19. นางสาวภูริชญา  เจียมตระกูล
20. นางสาววรางคณา  พรมสี
21. นายวรเมธี  เถินบุรินทร์
22. เด็กหญิงศิวดี  อ่อนอินทร์
23. นางสาวษิญาภา  โพธิกัน
24. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พรหมวงค์
25. นางสาวสิริรัตน์  ชีวินกุลปฐม
26. นางสาวสุทธิดา  สุนะ
27. นายสุทธิพงษ์  เครือวงค์
28. นางสาวสโรชา  อินทยศ
29. นางสาวหัทยา  ซากาโมโต้
30. นายอธิปัตย์  ยวงมณี
31. เด็กหญิงเกวลิน  เกษทอง
32. เด็กหญิงเขมอัปสร  ต่อมใจ
33. นายเทพอวยชัย  ดวงอนันท์
34. นางสาวเพียงรวี  ศิริสุข
35. นางสาวเวธกา  ชัยประสิทธิ์
36. เด็กหญิงเวนิกา   สุโกมล
37. นายเสฏฐวุฒิ  นิยม
38. นางสาวเสาวภาค  ตามี่
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
2. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
273 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกรรณ์ดา  ใจพนัส
2. นายกัมปนาท  กะวะนิช
3. นางสาวกาญจนา  กงจักร์
4. นายจักริน  กันจินะ
5. นางสาวจิดาภา  เตจา
6. นายจีราวัฒน์  ทนานนท์
7. นายณัฐพงศ์  ดุลยะโสภาพรรณ
8. เด็กชายณัฐภณ  เทพวงศ์
9. นายธนวัฒน์  เรือนชัย
10. นางสาวธิดากร  เพชรเพทยา
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันจันทร์แสง
12. นายนนทศิลป์  นามปัญญา
13. นางสาวนุชนาฏ  ท้าวแก่นจันทร์
14. นางสาวพัชรพร  อุปปิง
15. นายพีรัชชัย  เชื้อเมืองพาน
16. นางสาวรจนา  ปินตา
17. นางสาวรัตติกาล  ดาปิน
18. นางสาววชิรญาณ์  บุญถึง
19. เด็กชายวรวัฒน์  จันตา
20. นายวรวิช  ใจน้อย
21. นางสาววรินทร  ธรรมเสน
22. นายวัฒนสิน  ถาชื่น
23. นายศราวุฒิ  คงปัญ
24. เด็กหญิงศศิวิมล  ยาสมุทร
25. นายศิวะพงศ์  รอดเรือน
26. นายสันติ  ศิริแตง
27. นางสาวสิดาพร  ป้อสีลา
28. นางสาวสุชาวดี  เปรียงปางมอญ
29. นางสาวสุภาวิณี  สีเขียว
30. นางสาวเนวลี  เวียงนิล
31. นางสาวเสาวณี  เต๊จ๊ะ
32. นางสาวโยธิกา  ปวนทา
33. นางสาวไชมพร  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
274 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวคณารัตน์  สอนใจ
2. เด็กชายชิณณะ  ศิริทักษิณ
3. เด็กหญิงณิชา  เสรีวัฒโนทัศน์
4. นางสาวดวงใจ  แซ่หาง
5. นางสาวนาตยา  นาระต๊ะ
6. เด็กหญิงนิรชรา  สุระ
7. นางสาวปภาวรินท์  ทิพย์หมึก
8. นายประสิทธิ์  เกสรนวสิน
9. นางสาวปวีณา  ใจชื่นบานดีมาก
10. นายปิติ  กมลาสน์บูชา
11. นายภาคิไนย์  ติ๊บแก้ว
12. นายภูสิทธิ์  ทะนุธำรงศิลป์
13. เด็กหญิงลไมล์พร  แซ่กือ
14. นายวงศธร  ชัยวงศ์
15. เด็กหญิงวรุณี  กานต์มณีกุล
16. นางสาววันนิภา  ทรงปรีดีกุล
17. เด็กชายวิทวัส  ยาละ
18. นางสาวศุภลักษณ์  ถาริยะ
19. เด็กหญิงสมฤดี  แซ่หว้า
20. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรชัยปัญญา
21. นายอภิชิต  คำมะวงค์
22. นายอภินันท์  หมื่นลาง
23. นายอภิราม  แซ่ฟุ้ง
24. นางสาวอรทัย  ศรชัยปัญญา
25. นางสาวเสาวนีย์  แซ่ซ้ง
26. นางสาวไหมซี  แซ่ลี
 
1. นางชนกพร  อัมรินทร์
2. นายอิทธิพล  รู้ธรรม
 
275 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างเกียรติ์
2. นางสาวกาญจนาพร  ต๊ะต้องใจ
3. นางสาวกาบ  สมยศ
4. นายขวัญชัย  ตัดแก้ว
5. นายคณิกร  ธิประเสริฐ
6. นายจักรกฤษ  เลสัก
7. นางสาวจิราวรรณ  เนียมสุระ
8. นางสาวฐิดาพร  สุขเกษม
9. นายทักษิณ  สมพล
10. เด็กหญิงธิยาดา  ยารังษี
11. นายธีรพันธ์  เตจ๊ะ
12. นางสาวนาถยา  วงค์ไชยา
13. นายประภวิษณ์  เอียดชู
14. นายพงศกร  จินดาธรรม
15. เด็กหญิงมาริษา  อินตาราม
16. นางสาวรสสุคนธ์  เสาร์คำ
17. นางสาวรุ้งพลอย  ปันศักดิ์
18. นางสาววรรณกนก  อนุพันธ์
19. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยจินดา
20. นางสาววลีพร  เนาว์ชมภู
21. เด็กชายวัยทยา  วิสาปา
22. นางสาวศิริพร  แก้วกาศ
23. นางสาวสิริกาญจน์  ดีนา
24. นางสาวสุพรรณิกา  แก้วสาสุข
25. นายสุริยกานต์  อุตมานุวัฒน์
26. เด็กชายอดินันท์  สุขเกษม
27. เด็กหญิงอังคณา  แสนนาม
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
276 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ผาบปิจวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  ทองพูล
 
277 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายวิชระวุธ  ธรรมสอน
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
278 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
279 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวีระยุทธ  บุญพยา
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
280 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายวรุต  ไชยโชติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุดสุรินทร์
 
281 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวัชรินทร์  ต๋ามัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
282 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายวรากรณ์  จองปินหย่า
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
283 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายเสกสรรค์  เหลี่ยมกุมาร
 
1. นายถนอมชาย  บุญนิล
 
284 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงพรรัตน์  ทานวน
 
1. นายนิคม  ประสูตร์แสงจันทร์
 
285 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงเวนิกา  สุโกมล
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
286 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ไม่มีภัย
 
287 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงวิยะดา  แซ่เล่า
 
1. นางจันทร์เฉลียว  ใจหนัก
 
288 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวปรางทิพย์  แถลง
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
289 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววรรณวิภา  พันวัน
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  แสนกรุณา
 
290 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวผกาทิพย์  มั่งมูล
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวสไบทอง  ภูกิ่งหิน
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
292 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายนรากร  เทพา
 
1. นางสาวมลฤดี   อยู่พันธ์
 
293 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายอภิพัฒน์  จำศิล
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
294 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  ทวีพนารักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
295 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพงศ์  เข็มขาว
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
296 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายพงศ์ภัค  มาใจ
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
297 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายณัฐวัตร  ธัญญสิทธิ์
 
 
298 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายวรุฒ  ไชยโชติ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
299 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชัชวาลย์  สร้อยเทพ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
300 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวแพน  โยมแก้ว
 
1. นางสาวมลฤดี   อยู่พันธ์
 
301 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวสุทธิดา  ไม่มีภัย
 
302 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยาปะโรหิต
 
1. นายณัฐดนัย  เชาว์ยุทธ์
 
303 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
304 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  โชติสิริพัชญ์
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวพัฒน์ระพี  เฉลิมพงศ์ชัย
 
1. นายประภาส  ตั๋นคำ
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปินทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศิรินันท์  อรัญวาส
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  ทวีพนารักษ์
 
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมวงค์
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายศักดา  มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ทาทอง
 
311 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายณภัทร  โอ่เงิน
 
1. นายวรเชษฐ์  ยะอนันต์
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพลวัต  เมืองสุริยา
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
313 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสุรกานต์  ศิริเทพ
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
314 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายชยุตม์  ตะสุข
 
 
315 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพศิกา  เฮงเจริญ
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
316 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ชาง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
317 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
 
318 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงทิวายอด  ยิ้มช้อย
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
319 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  ดอยวิไล
 
1. นายการัณย์  คำแปง
 
320 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปุณยนุช  ศรีสุนทร
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
321 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววรรณวิภา  พันวัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
322 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวนิธิกานต์  ประทุมรุ่ง
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
323 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายชัยชนะ  แซ่พร่าน
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
324 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายวิทยา  สอนเสนา
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
325 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  พัวพันธ์ศรี
 
1. นายณัฐกานต์  หวังดี
 
326 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพีรพงศ์  เข็มขาว
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
327 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สิทธิแก้ว
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
328 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปรัชญา  นางรัก
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
329 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายสุทธิชัย  ใจมีธรรมเลิศล้ำ
 
1. นางชนกพร  อัมรินทร์
 
330 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายชยุตม์  ตะสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
331 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงวรรณทนา  สุทะป๊อก
 
1. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
332 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงสุกานดา  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นายจรูญ  เขนย
 
333 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวลัย  ใจเปี้ย
 
1. นางเขมินทรา  เบิกบาน
 
334 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
335 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาววันนิภา  ทรงปรีดีกุล
 
1. นางชนกพร  อัมรินทร์
 
336 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวผกาทิพย์  มั่งมูล
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
337 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวนันทกานต์  ปวงคำ
 
1. นางอังคณา  ละออ
 
338 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฐาปนี  ปิ่นทรายมูล
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
339 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนก  วัฒนะกนกเรขา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มอนุสสรณ์สกุล
3. เด็กชายกันต์นที  บัววัฒนา
4. เด็กชายคณาธิป  ศรีรัตน์
5. เด็กหญิงจริยา  ยุคลรง
6. เด็กชายจิตวัต  จิณะเสน
7. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงแก้ว
8. นายจิรายุส  กันคำ
9. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ถาวรจตุรวัฒน์
10. เด็กหญิงชญาณี  ลาดอุ่น
11. เด็กหญิงฐิตารีย์  กันยะมี
12. เด็กชายณรงค์เดช  กาญจนไพโรจน์
13. เด็กชายณัฐชาติ  แสงคำ
14. เด็กชายณัฐนินท์  รุ่งเมธีวิวัฒน์
15. เด็กชายณัฐรัตน์  มนัสวิมล
16. เด็กหญิงณัฐริญา  จันทาพูน
17. เด็กชายดุษฎี  ลีแสน
18. เด็กหญิงทิพรดา  ปันมิตร
19. เด็กชายธนกร  อริเดช
20. เด็กชายธีรพัฒน์  เสธา
21. เด็กชายนพนันท์  สุขพิงค์
22. เด็กชายปิยพล  ทิพสูตร
23. เด็กชายปิยวัช  คันทะพรม
24. เด็กชายพลภัทร  เลิศพลานันต์
25. เด็กหญิงพัทธมน  ภัทรเสถียรชัย
26. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุฒพิริยะ
27. เด็กชายภัคพล  เปรมสมาน
28. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุทา
29. เด็กชายวรชัย  นำไพศาล
30. เด็กหญิงวรัญญา  กันดอก
31. เด็กหญิงวริญญา  วนาชยานนท์
32. เด็กชายศตวรรษ  จันทร์ภิรมณ์
33. เด็กหญิงศรัณยา  วงค์แสง
34. เด็กชายศรัณย์  ใจจุมปา
35. เด็กหญิงศุภสรา  สอาดเอี่ยม
36. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปิยะสันติ์
37. นางสาวษิญาภา  โพธิกัน
38. เด็กหญิงเจนจิรา  สมประเสริฐ
39. เด็กชายเอกรินทร์  เจริญใจ
40. เด็กหญิงโยษิตา  กันทะเตียน
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
2. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
340 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ไตรจักร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไชยบุญเรือง
3. เด็กชายกฤษณะ  วงศ์น้อย
4. เด็กหญิงกานต์สินี  ธรรมวงศ์
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  ธรรมวงศ์
6. เด็กชายจามร  เชียงแรง
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันทวี
8. นางสาวจิตรานุช  ลือตาล
9. เด็กหญิงจิราพร  กันทวี
10. เด็กหญิงชฎาพร  กันทวี
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยอดจันทร์
12. เด็กชายณัฐนันท์  วรรณา
13. นายธนาพันธ์  นักค้า
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมตัน
15. เด็กชายนิธิกร  คงสมุทร
16. เด็กหญิงนุชนาถ  โนวุฒิ
17. เด็กหญิงปาริวรรณ  ใจไชย
18. เด็กชายพันธกร  โพธิ
19. นายภราดร  จิราภัทร์
20. เด็กหญิงภูษิตา  สุทธป๊อก
21. เด็กหญิงรุจิดา  ชุ่มใจ
22. เด็กหญิงรุจิรดา  อโนราช
23. เด็กหญิงวรรณภา  อนุภาพ
24. เด็กหญิงวิลาสินี  คล่องประทีปผล
25. เด็กหญิงศศิธร  ฉิมงาม
26. เด็กหญิงสาวิภา  ปิงสุแสน
27. เด็กหญิงสุดาพร  แอ่นปัญญา
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงฝ้าย
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาลมดี
30. เด็กหญิงสุธิดา  ไชยรินทร์
31. เด็กชายสุริยนต์  ซาวคำ
32. เด็กหญิงสไรรา  เอื้อพีระพัฒนา
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ธรรมวงค์
34. นายอภิวัฒน์  อิ่นคำ
35. เด็กชายอรรถวุฒิ  ซุ้ยทา
36. เด็กชายอัษฎากรณ์  คำงาม
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันทวี
38. เด็กหญิงเปมิกา  นิระมาน
39. เด็กหญิงโสรยา  เวียงสิมมา
40. นายไกรวิชญ์  ปิจมิตร
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
341 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  วงศ์เครือ
2. นางสาวกวินทิพย์  คำป้อ
3. นางสาวกิตติการ  หวันแก้ว
4. นายจักราช  มหาวัน
5. นายจิรายุ  เวทไทยสงค์
6. นายฐิติพงค์  เสือเล็ก
7. นางสาวณัฐริกา  เทพอินชัย
8. นางสาวณัฐวดี  มีพวง
9. นางสาวตรียดา  อภิพงศ์ศักดิ์
10. นางสาวทับทิม  วงค์สลี
11. นายนราธิป  ป้อมสุวรรณ
12. นางสาวนันทกานต์  ปวงคำ
13. นายนันทภพ  สว่างพงษ์
14. นางสาวนันทวัน  ธนูหมด
15. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์หอม
16. นางสาวปุณยนุช  ศรีสุนทร
17. นายพิทักษ์  กันขา
18. นายพีระพงษ์  แก้วคำ
19. นางสาวรัฐสิมา  แก่นจันทร์
20. นางสาวรัตนพร  ละมุด
21. นางสาววิราวรรณ  สันธิ
22. นายศรายุทธ  ลี้แสน
23. นางสาวศิริมาศ  ป๊อกบุญเรือง
24. นายศุภกฤต   อภิไชย
25. นางสาวสัณห์สินี  ทองแสง
26. นายสิทธาพล  สุขคำ
27. นายสิทธิโชค  เศรษฐสินธ์
28. นางสาวสิริเภา  ฮุนศิริกุล
29. นายสุรพรชัย  กาแก้ว
30. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยอดดี
31. นางสาวหมี่ยา  หมื่อแล
32. นายอณากร  ไชยยา
33. นายอภิรักษ์  ดวงคิด
34. นางสาวอัญกร  ธิโนชัย
35. นายเนติธร  วงค์ประดิษฐ์
36. นางสาวเสาวลักษณ์  สีสืบ
37. นายไพรักษ์  ชินเมธีพิทักษ์
 
1. นายวัชรพงษ์  วิชา
2. นางอังคณา  ละออ
 
342 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สันต๊ะวงศ์
2. นางสาวกรรณิกา  จันพุธ
3. นางสาวจิรัฐติกาล  แก้วตา
4. นางสาวฉัตรธิดา  ไทยหัตถกิจ
5. นายชัชวาลย์  สร้อยเสพ
6. นายชุนขวา  แซ่หลอ
7. นายณัชพล  วรปัญญาสกุลชัย
8. นายธนสินธุ์  วิเศษศรี
9. นายธีรภัทร์  แสงฟ้า
10. นางสาวนนทรัตน์  ตระกูลวัชรินทร์
11. นายนิรุจน์  ดวงแสง
12. นายปฏิภาณ  ชื่นชอบ
13. นางสาวปริยฉัตร  สุวรรณมาศ
14. นางสาวปาริฉัตร  แก้วศักดิ์
15. นางสาวพรพิกุล  วังยาว
16. นางสาวภัสพิชา  นาคอินทร์
17. นายภานุพงศ์  ต๊ะดุก
18. นายรัชชานนทร์  ยองชนะ
19. นายวราพล  แซ่ลี้
20. นางสาววันเพ็ญ  นามต๊ะ
21. นางสาววันเพ็ญ  ม่วงคำ
22. นางสาววิลัย  จะหลุ
23. นายวุฒิไกร  รัตนโชติกาญจน์
24. นายศรวิษฐ์  สุจริตพินิจ
25. นางสาวศรีทอง  คำเมือง
26. นายสมชาย  แสงวงษ์
27. นางสาวสายฝน  กันทะวงศ์
28. นายสุธิวัส  คำนวล
29. นางสาวสุปรีดา  เมืองมา
30. นางสาวสุวิมล  วงค์ใหญ่
31. นางสาวหฤทัย  เตจ๊ะ
32. นางสาวอรอนงค์  ทากาศ
33. นางสาวอัญชัน  สุทธิประสงค์
34. นางสาวอัญมณี  หิมเวช
35. นายเสริมศักดิ์  กิจตระกูล
36. นางสาวเสาวรัตน์  แซ่ล่อ
37. นายเอกณรงค์  ธรรมดา
38. นายเอกดนัย  อิ้มอนงค์
39. นายโชติพันธุ์  ธรรมโสภณ
40. นายไอศูรย์  ดวงเพ็ชร
 
1. นายดนุพล  สลีสองสม
2. นายพิชชานัน์  ยอดมูลคลี
3. นางสาวอุบลรัตน์  แสนกรุณา
4. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
343 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เอกจิตร
2. นายจิราธิวัฒน์  ครังยา
3. นางสาวชนาพร  กองอุดม
4. นายชาณวิทย์  กาวิโล
5. นางสาวณัฏฐณิชา  สารหวัน
6. นายณัฐวุฒิ  สุขเสรีชัย
7. นายถรภัทร์  มุ่งงาม
8. นางสาวทิพย์ประภา  น้อยกมล
9. นางสาวธนัชชา  เขื่อนแก้ว
10. นายธีรยุทธ  รวดเร็ว
11. นายปรัชญ์  ปัญโญใหญ่
12. นางสาวพรทิวา  สุริยะ
13. นางสาวพักตร์จิรา  หาบุญภาส
14. นางสาวพัชรีญา  แปงรักษา
15. นางสาวพิมพ์วิภา  วุฒิพรหม
16. นายภควัต  กันทะวงศ์
17. นายภูมิพัฒน์  ยาวิโล
18. นางสาวมณีนาถ  ศรีภา
19. นางสาวรัชฎาภรณ์  ฟูแก้ว
20. นางสาวรัตติยา  ถาเปียง
21. นายวรพจน์  ไชยชนะ
22. นางสาววรรกมล  ธิโนชัย
23. นายวรรธนสิน  ทิพย์ปราบ
24. นางสาววริศรา  บุญทา
25. นายวัชระ  ตาพิชัย
26. นางสาววันทนา  อภิราช
27. นางสาววิลาวัลย์  วงศ์ใหญ่
28. นายศตวรรษ  อุปรี
29. นายศรัณย์  สวนเศรษฐ
30. นางสาวศิลิญญา  กันทะลือ
31. นางสาวศุภานิช  ทะการ
32. นางสาวสิริกานต์  สุทธมงคล
33. นางสาวสุทธิดา  คำเงิน
34. นางสาวสุธิดา  สุยะ
35. นายสุธินันท์  จันทิมา
36. นายอรรจน์  อักษรดิษฐ์
37. นางสาวอารียา  ไชยไมถี
38. นางสาวเกวลิน  สุดใจ
39. นางสาวเปรมศิริ  ราษี
40. นายไพศาล  สุระรินทร์
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
344 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พัฒนา
2. นางสาวณีรนุช  จันทร์บาล
3. เด็กชายธนพงค์  ปันสีธิมา
4. เด็กหญิงปรียานันท์  จะทะนันท์
5. นายวโสจน์  สืบสมบัติ
6. นายสุเมธ  เหล็กแก้ว
7. นายอภิวัฒน์  ขัดคำ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  มาอินทร์
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
 
345 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  กันธิมา
2. เด็กหญิงกันต์กมล  ใจจาย
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มิ่งอุดมโชค
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กามอ้อย
5. เด็กหญิงพนิดา  นาเมืองรักษ์
6. เด็กชายสุรพงศ์  วงษ์ดี
7. เด็กชายอนันตชัย  เจริญสุข
8. เด็กชายอนุรักษ์  อินใจ
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นายยงยุทธ  โลหะกฤษณะ
3. นางลัดดา  จันทรคราส
 
346 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์
2. เด็กหญิงขวัญจิต  นามปัน
3. เด็กหญิงจริญญา  จุ้ยสาย
4. เด็กหญิงณัฐชา  คำปัน
5. เด็กหญิงณัฐฐิพร  ไชยสาร
6. เด็กชายณัฐพล  ผิวพันธ์
7. เด็กชายตุลพัฒน์  ผลพัฒน์
8. เด็กชายภูริวรรธน์  จันแปงเงิน
9. เด็กชายศักดิธัช  สิทธิขันแก้ว
10. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนิติกานต์  สิงธิสาร
 
347 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.16 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปริฉัตร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  จีรสังวรกูล
3. เด็กหญิงจันฑมาศ  สวยงาม
4. เด็กหญิงชลลดา  เครื่องทิพย์
5. เด็กหญิงณิชา  ท่าดีสม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  กองแก้ว
7. เด็กหญิงบุพชาติ  เพ็ชรัตน์
8. เด็กชายวุฒินันท์  อำมาตย์มณี
 
1. นางปทุมพร   เขื่อนเพชร
2. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
348 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ต๋าเร็ว
2. นายจักรินทร์  คำราช
3. นางสาวจิราวรรณ  ถาแปง
4. นางสาวจิฬาภรณ์  ก้อนจา
5. นางสาวชนิดา  เครือเถาว์
6. นายธนบัตร  ช่างปัด
7. นางสาวรุ่งทิวา  สอนธรรม
8. นายวรเมธ  รวมสุข
9. นางสาวศุภมาส  ด่านชัย
10. นายสุภคม  อินทะชัย
 
1. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายสุรชัย  คำสุ
 
349 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชญาพิมพ์  ร่วมญาติ
2. นายชลธี  จี้อาทิตย์
3. นายชัยชนะ  ชัยมงคล
4. นางสาวผัด  ดวงแก้ว
5. นางสาวมล  ใจแก้ว
6. นายสมเพชร  ชัยวงค์
7. นายสิทธิพงษ์  วงสุวรรณ
8. นางสาวอภิญญา  ถ้ำสุทะ
9. นายอัยการ  จันต๊ะคาด
10. นางสาวอำภา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปิยะนุช  แสนกัน
2. นายมงคล  ครุฑนาค
 
350 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  คำลือ
2. นายณัฐดนัย  พรมวงค์
3. นายทชา  จานคูณ
4. นายปิยะพงษ์  โยนิจ
5. นางสาวปิยะมาส  ปิงนวน
6. นายภานุวัฒน์  คำเมือง
7. นางสาวมนัสชนก  บุญปั๋น
8. นางสาวสริตา  งามขำ
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  กะธง
10. นายอนันตศักดิ์  รักเชื้อ
 
1. นางณศพร  สมมั่น
 
351 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  เจริญ
2. นายทรงฤทธิ์  กุณโน
3. นายธีรภัทร  ทาอุปรงค์
4. นายบริวัตร  บุญตัน
5. นางสาวลัดดาวัลย์  สมแสง
6. นายสาธิต  อินใจ
7. นางสาวสุธาสินี  คำภีละ
8. นายสุเทพ  ใจบุญเรือง
9. นางสาวอภิสรา  ปันสา
10. นางสาวอัญชลีกร  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางลัดดา  จันทรคราส
3. นายเอนก  อ้วนแก้ว
 
352 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจรัสพร  สมใจ
2. เด็กหญิงชลธิดา  หาญกล้า
3. เด็กหญิงธัญธิดา  ลังกา
4. เด็กหญิงนิรุชา  เจริญภักดี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ปวนสิงห์
6. เด็กหญิงแพรพิสุทธิ์  ชุมภูศรี
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
353 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  กาศวิเศษ
2. นางสาวภัทรธิดา  ภัทรโกมลศิริ
3. นางสาวมณีฉาย  แจ้วิสอน
4. นางสาวสุวัชนันท์  คำเงิน
5. เด็กหญิงเมวียา  ปันเขื่อนขัด
6. นางสาวแพรวพรรณ  ไชยติ๊บ
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
354 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รวมจิตร
2. นางสาวกรรวี  ธรรมวงค์
3. นางสาวกัลปังหา  มังคราช
4. นางสาวก้องนภา  ใจกล้า
5. นางสาวปารวี  ป้อมปราณี
6. นางสาวปีย์รติ  กายสิทธิ์
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
2. นางเรณู  ธรรมวงศ์
 
355 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เสนา
2. เด็กหญิงชาดา  ไฉน
3. เด็กหญิงธัญชนก  ส่วยลัย
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลอาภา
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่
6. เด็กหญิงภันทิลา  ประมวน
7. เด็กหญิงศศิวิมล  สิริมงคล
8. เด็กหญิงศิรประภา  สวัสดี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นายวัชรินทร์  พิมศรี
3. นายสุรชัย  คำสุ
 
356 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  หอมเจริญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ท้าวชัยมูล
3. เด็กหญิงปภัสมน  แก้วบุญเรือง
4. เด็กหญิงพฤศจิกา  เทพา
5. เด็กหญิงมินตรา  วงค์วรรณ
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  อิ่นคำ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธิคำ
8. เด็กหญิงสุนิสา  กุสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอริสา  เป๊กจ๊ะ
 
1. นางจันทร์เจ้า  ดีสม
2. นางสาวดุษฎี  ธรรมศิริ
3. นางสาวมลฤดี   อยู่พันธ์
 
357 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกาญน์  เรือนอินทร์
2. เด็กหญิงพรจิตรา  ไร่รุ่ง
3. เด็กหญิงพรลภัส  ยืนยงแสน
4. เด็กหญิงภานุมาส  จีรยา
5. เด็กหญิงสกัญญา  พรหมณ์มินทร์
6. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  มาสม
7. เด็กหญิงสุทธิรา  มาสม
8. เด็กหญิงสุริวิภา  สุปันทั่ง
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
358 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.16 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกนกนฤมล  ช่างแก้ว
2. เด็กหญิงนราทิพย์  สังขนันท์
3. เด็กหญิงนวีญา  คำมูล
4. เด็กหญิงนิรภรณ์  ชาญณรงค์
5. เด็กหญิงปริฉัตร  คำเงิน
6. เด็กหญิงวิภาสิริ  บัวลอย
7. เด็กหญิงอัจจิมา  ทองอนุ
8. เด็กหญิงอัชฌาฎา  ทองอนุ
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วศรี
 
359 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจันทมณี  ภูรักษา
2. นางสาวจิรภัทร  ยาวิชัย
3. นางสาวปาริชาติ  อาลัย
4. นางสาวรัชณีกร  นันตาชัยวุฒิ
5. นางสาวสุธาทิพย์  ทองคำ
6. นางสาวอรวี  แสนโสภา
 
1. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายวัชรินทร์  พิมศรี
4. นายสุรชัย  คำสุ
 
360 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวคัทลียา  ยารังสี
2. นางสาวฉัตรสุดา  สิทธิภา
3. นางสาวสลิลทิพย์  แก้วคำแดง
4. นางสาวสุภาพร  จินาแดง
5. นางสาวอัฏติมา  ยาวิลาด
6. นางสาวเบญจวรรณ  เอื้อดี
 
1. นางสาวเปรมรัศมี  เวียงแก้ว
 
361 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รวมจิตร
2. นางสาวกรรวี  ธรรมวงศ์
3. นางสาวกัลปังหา  มังคราช
4. นางสาวก้องนภา  ใจกล้า
5. นางสาวขวัญหทัย  ปัญจขันธ์
6. นางสาวจามจุรี  พิสัยเลิศ
7. นางสาวจิรัชยา  แก้วมณี
8. นางสาวปารวี  ป้อมปราณี
9. นางสาวปีย์รติ  กายสิทธิ์
10. นางสาวอภิชยาภรณ์  ลู่ทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญหล้า
2. นางเรณู  ธรรมวงศ์
 
362 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  กาศวิเศษ
2. นางสาวภัทรธิดา  ภัทรโกมลศิริ
3. นางสาวมณีฉาย  แจ้วิสอน
4. นางสาวสุวัชนันท์  คำเงิน
5. นางสาวเมวียา  ปันเขื่อนขัด
6. นางสาวแพรวพรรณ  ไชยติ๊บ
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
2. นางประภัสสร  คำพงษ์สิริพร
 
363 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เสนา
2. เด็กชายจิรายุทธ์  ฟูแก้ว
3. เด็กหญิงชาดา  ไฉน
4. เด็กชายณัติฐกร  ปันเชื้อ
5. เด็กชายทินกร  ธิสงค์
6. เด็กหญิงธัญชนก  ส่วยลัย
7. เด็กชายธารินทร์  กองมี
8. เด็กชายบรรณสรณ์  เชื้อยูนาน
9. เด็กหญิงพรรณพฤาษา  บุญฟู
10. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พลอาภา
11. เด็กหญิงภัณฑิลา  ประมวล
12. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์ใหญ่
13. เด็กชายวรยุทธ  ติยานันท์
14. เด็กหญิงศศิวิมล  สิริมงคล
15. เด็กหญิงศิรประภา  สวัสดี
16. เด็กชายเจษฎา  ใจเถิง
 
1. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
2. นางสาววรรรเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายวัชรินทร์  พิมศรี
4. นายสุรชัย  คำสุ
 
364 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  ขันอุระ
2. เด็กชายจิรเชษฐ์  อุยี่
3. เด็กหญิงฐานิต  โพธิปันรังษี
4. เด็กหญิงณัชณิชาวรร  เหลืองอร่าม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลือสนั่น
6. เด็กหญิงธีรนาฏ  รัสดาดาน
7. เด็กหญิงนีรนุช  จันทร์ตา
8. เด็กหญิงผกาวดี  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
365 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจรัสพร   สมใจ
2. เด็กหญิงชลธิดา  หาญกล้า
3. เด็กหญิงธัญธิดา   ลังกา
4. เด็กหญิงนาตยา   จองคำ
5. เด็กหญิงนิรุชา  เจริญภักดี
6. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   ศรีปุริ
7. เด็กหญิงสุมินตรา   คำชุ่ม
8. เด็กหญิงแพรพิสุทธิ์   ชุมภูศรี
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
 
366 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.28 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิต  นามปัน
2. เด็กหญิงจริญญา  จุ้ยสาย
3. เด็กหญิงณัฐชา  คำปัน
4. เด็กหญิงณัฐฐิพร  ไชยสาร
5. เด็กหญิงธารพระพร  ศิริกัน
6. เด็กหญิงรมิตา  สุขเกษม
7. เด็กหญิงวิภาพร  ก้างยาง
8. เด็กหญิงศิริกุล  จันทรวงค์
 
1. นางสาวนิติกานต์  สิงธิสาร
 
367 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ต๋าเร็ว
2. นายจักรินทร์  คำราช
3. นางสาวจันทมณี  ภูรักษา
4. นางสาวจิราภัทร  ยาวิชัย
5. นางสาวจิราวรรณ  ถาแปง
6. นางสาวจิฬาภรณ์  ก้อนจา
7. นางสาวชนิดา  เครือเถาว์
8. นายธนบัตร  ช่างปัด
9. นางสาวปาริชาติ  อาลัย
10. นางสาวรัชณีกร  นันตาชัยวุฒิ
11. นางสาวรุ่งทิวา  สอนธรรม
12. นายวรเมธ  รวมสุข
13. นายศุภคม  อินทะชัย
14. นางสาวศุภมาส  ด่านชัย
15. นางสาวสุธาทิพย์  ทองคำ
16. นางสาวอรวี  แสนโสภา
 
1. นายนัฎฐพล  ศรีวิลัย
2. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
3. นายวัชรินทร์  พิมศรี
4. นายสุรชัย  คำสุ
 
368 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  กาศวิเศษ
2. นางสาวธีรารัตน์  กวิชัย
3. นางสาวนิศารัตน์  กวิชัย
4. นางสาวมณีฉาย  แจ้วิสอน
5. นางสาวสุวัชนันท์  คำเงิน
6. นางสาวเมวียา  ปันเขื่อนขัด
7. นางสาวแพรวพรรณ  ไชยติ๊บ
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
369 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 64.14 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายกันต์  นามเพ็ง
2. นางสาวจินตหรา  ศรีคาน
3. นายชิตพล  วันดี
4. นางสาวณัฐฑริกา  งามหมู่
5. นางสาวธนัชพร  ลิ้มประเสริฐ
6. นางสาวธัญชนก  เทพสมเกตุ
7. นายพีรพล  ทาแกง
8. นายมนต์นิมิตร  คอมแพงจันทร์
9. นางสาวลักษณ์นารา  ใหม่ใจ
10. นายวิรัตน์  ซูซูกิ
11. นายสหรัฐ  ดวงคิด
12. นายสุขสันต์  ดินดำ
13. นางสาวแพรวมณี  ขันตี
 
1. นางปทุมพร   เขื่อนเพชร
2. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
370 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
2. นายธนาวุฒิ  เกตุชีพ
3. เด็กหญิงนธีร์  นาใจ
4. นายรัฐเขตต์  มะโนเสาร์
5. เด็กหญิงหล้า  ไทยใหญ่
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
371 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิรภิญญา  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงพัชราพร  กาวิ
3. นางสาวพัชราภรณ์  ปาระมี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจงามสกุล
5. นายอภิรัตน์  เมี้ยงยา
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
372 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  ชุ่มอินจักษ์
2. นางสาวพรปรียา  จุมภูโล
3. นางสาววาสนา  ศิริยาใจ
4. นางสาวสุพรรษา  คีรีแก้ว
5. นายอัฐพงศ์  ดะระศิริ
 
1. นายสมจิตร  ลีลาน้อย
2. นางสุพรรณี  กุลจรรยา
 
373 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายณัฐกิตต์  เลิศพิพัฒน์วงศ์
2. นางสาวสุภางค์พิมพ์  วงศ์ฟูฟาน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สิทธิสม
2. นายสุวรรณ์  สุต๊ะ
 
374 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายวุฒิชัย  เชื้อประสาท
2. นายสราวุธ  พลอย
 
1. นางสาวณภาส์ณัฐ  โกยทอง
2. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
375 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา  คำอุปละ
2. เด็กหญิงอรทัย  เป็นสุข
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
 
376 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิติยา  นันทะไชย
2. เด็กชายเธียร  เทพชัย
 
1. นางสาวภัสวรลักษณ์  วรรณรัตน์
2. นายอุดม  สมบูรณ์
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ใจยืน
2. เด็กชายยศกร  สาคร
3. เด็กชายศักรินทร์  แลน้อย
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  ร้องบุญลือ
2. เด็กชายภูวนัตถ์  สุชะตา
3. เด็กชายอนุรักษ์  จันติยะ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายกฤติน  กองอารินทร์
2. นายปฏิพล  จาสมุด
3. นายสายฟ้า  โยธา
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นายเกรียงไกร  โนชัย
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพรรณ  พิชัยยา
2. เด็กชายอังกูร  ศรีนุช
3. เด็กหญิงไอลดา  อุดมครบ
 
1. นายจิตรกร  ปันทราช
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤต  ใจดี
2. เด็กชายณัฐพล  เตชะวงค์
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายชาตรี  ศิริสุขสกุล
2. นายวิชัย  มาเยอะ
3. นายไมตรี  ศิริสุขสกุล
 
1. นางพรรณทิพย์  เรือนอินทร์
2. นายสุรศักดิ์  คุ้มถนอม
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายปิยังกูร  อภิรติปัญญา
2. นายวราวุฒิ  วรรณโล
 
1. นายวีระยุทธ  คีลาวงค์
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายพงศกร  บุญภู่
2. นายศรัณย์  ปัญโญแก้ว
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายน๋อม  หย่าคำ
2. นายบุญรอด  พนาสวรรค์
3. นายศตวรรษ  ตาเงิน
4. นายอาก่า  ชีหมื่อ
 
1. นายสุรศักดิ์  คุ้มถนอม
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายนัฐพงศ์  ยางยืน
2. นายรัฐศาสตร์  แสนดี
3. นายสุรวินท์  หลี่จา
 
1. นายวีระยุทธ  คีลาวงค์
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปภาวี  อร่ามดวง
2. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  จันทร์พุ่ม
3. เด็กหญิงเมธยา  ทะคำ
 
1. นางสาวยุพาวดี  สุขทรรศนีย์
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงศ์
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิภา  แซ่จง
2. เด็กชายหล่อพะ  เหม่อแลกู่
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เบอเชกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนนท์  อินตา
2. เด็กหญิงปราณชนก  จินะสาม
3. เด็กหญิงศศินา  ธรรมราช
 
1. นางธัญพร  สิทธิยศ
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ตาอ้าย
2. เด็กชายณัชพล  เล็กบุตร
3. เด็กชายนพดล  ปัญญาราช
 
1. นายสุทธิ  ทองคำ
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายถิรวุฒิ  ขุนซาง
2. นางสาวศิริรัตน์  วงค์ดี
3. นางสาวสายนภา  คำภีระ
 
1. นางสาวปวรรัตน์  ศรีกัลยา
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 1. สามเณรนัฐพล   ปัญญาเหมือง
2. สามเณรพิเชษฐ์    เต๋จ๊ะ
3. สามเณรสิทธิพงษ์   นายกุม
 
1. นางกรรณิการ์   สุเดชมารค
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายชาญเมธา  ธรรมขันแก้ว
2. นายณัฐพงศ์  กันแก้ว
3. นายศราวุธ  อินต๊ะคำ
 
1. นายเอกชัย  จีปิน
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายปุญยริก  นันติ
2. นายอมรทัตต์  เนื้อทอง
3. นายไกรวิท  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสุทธิ  ทองคำ
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายสุรเสกข์  กุนนาแสง
2. เด็กชายสุวรรณชาติ  เมาลี
 
1. นายครรชิต  ครูบา
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช  คำปวน
2. เด็กชายวีรยุทธ  พันธุลี
 
1. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนันท์  คำไชย
2. เด็กชายเสรี  ยั่วยวน
 
1. นางมาลี  มนาคม
2. นางสาววิลาวัลย์  ขันทะ
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชริญญา  อุปรัตน์
2. เด็กหญิงนัฏจิรา  มานะ
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปุ๊ดสอง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรพร  ดงปาลี
3. เด็กหญิงธนัญญา  ไหวเขียว
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายณรงค์ขัย  มาริชิน
2. เด็กชายธนาลัย  แพงโสดา
3. เด็กชายสุรนาท  เวียงสิมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรังสิมันตุ์  กันธวงค์
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชนกนันท์  แก้วบุญเรือง
2. เด็กชายชิตดนัย  ไชยมงคล
3. เด็กชายปิยะเนตร  ยุติศรี
 
1. นางสาวยุพาวดี  สุขทรรศนีย์
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงศ์
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจักสานไม้ไผ่ ประเภท ทีม ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  มอโป๊ะ
2. เด็กชายสมชาย  พิมลสกุลรักษา
3. เด็กชายอาเค่อ  แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายทัตพงษ์  ดอกคำใต้
2. นายวรรณเศรษฐ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายอรรถชัย  กองแก้ว
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ดำเนินนิรันดร์
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายสมชาย  หมื่อแล
2. นายอาเพียว  เหม่อแลกู่
3. นายอ๊าฉ่า  เชหมื่อ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  ดวงใส
2. นางสาวพิกุล  ศรีจุมปา
3. นางสาวมนัญชยา  เมืองมูล
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีวิจิตกร
2. นายเอกภพ  สุขวัจน์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงเพ็ชร์
2. เด็กชายปฐมสกุล  สุภามณี
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายดำรงฤทธิ์  เต่านัน
2. เด็กชายวัฒนา  จันทร์หีบ
 
1. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  ปาระคะ
2. นางสาวปภัสรินทร์  จิรธีระพันธ์
 
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายปรัชญา  ก๋าคำปัน
2. นายวิศวกริช  ปินตาธรรม
 
1. นายชาตรี  โถแก้ว
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวนิชาภา  อุปนันชัย
 
1. นางสกุณี  นิยม
2. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธนวุฒิ  เสดศรี
2. นายสุริยะ   จันทร์วงค์
 
1. นายศิวกร  กานันตา
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนินาถ  กานุรักษ์
2. เด็กหญิงปภัสรา  รัตนะ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผลพิสิทฐ์
 
1. นายกนกทองศิลป์  จันทร์ฝั้น
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุทธสาร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชื่นแสน
3. เด็กชายอภิลาศ  สิทธิสาร
 
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกนกภัณฑ์  ขันทะรีย์
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  วรรมณี
3. เด็กหญิงพรพิทักษ์  มะยอง
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายศตวรรษ  เวียงโอสถ
2. เด็กชายศุภกิจ  คำแก่น
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยชนะ
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวนัทมน  มามงคล
2. นางสาววรารัตน์  ถาแปง
3. นางสาววิมาลา  แก้วแย้ม
 
1. นายสังคม  ณ น่าน
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายนวล  ทองอิน
2. นายวชิรชัย  มณีรัตน์
3. นางสาวสิริพร  วงศ์สุข
 
1. นายปกรณ์  บุญเลิศ
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวปิยะนุช  ยะยอง
2. นายศตวรรษ  โต๊ะแปง
3. นางสาวสาวิตรี  จินดาหลวง
 
1. นายเอกชัย  สุขทวี
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวมณฑกานต์  วรรณมณี
2. นางสาวสาลิกา  ต๊ะสุทา
3. นายอนุชา  ตาชนะ
 
1. นายธนู  บุตรหล่อ
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายนนธวัช  จักขุเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำนวล
 
1. นางกาญจนา  สวยสม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายธีรเดช  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายศิวัช   นาใจ
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ช่างฆ้อง
2. เด็กหญิงศิรินันท์   ลือตาล
 
1. นางสาวสุกัญญา   วงค์ชัย
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงรามินทร์  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงวริศรา  ชัยสุริยา
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เยาว์ธานี
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์คำลอย
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ร้องขันแก้ว
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายพุฒิพงศ์  ดวงประเสริฐ
2. นายศักดินนท์  อินตุม
3. นายศุภวิชญ์  สังฆวรกุล
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวพัญทิวา  มหาวรรณ์
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วเมืองกล
3. นางสาวอภิชญา  ปากหวาน
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐ์สวนถาด (แบบสวนชื้น) ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ปามูล
2. เด็กชายริโยมะ  ฮาโตริ
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เขื่อนทา
 
1. นายพิทยา   แสงนิล
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  อุ่นญาติ
2. นางสาวพันทิวา  นาใจ
3. นางสาวสุจิตรา  ชื่นดี
 
1. นายเจษฎา   สุวรรณปัญญา
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายกัตสนะ  ดะระศิริ
2. นางสาวณัฐพร   ต๊ะบาง
3. นายพนมศักดิ์  พรหมสินชัย
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวศิริพรรณ  คำแก่น
2. นายอนุชล  จิตวิลัย
3. นางสาวอรวรรณ  ภาชนนท์
 
1. นายคฑาวุฒิ  คำดี
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประดิษฐสวนถาด(แบบสวนชื้น) ม.ปลาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาววัลยา  หาญกา
2. นางสาวสิทธรัตน์  รินไชยสงค์
3. นายอติชาติ  แสงทอง
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสนางาม
2. เด็กชายชาญชัย  นามแก้ว
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทาพูน
 
1. นางสาวพนัชธนัญ  วิไล
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจมอย
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญโยธา
2. เด็กหญิงศศินา  ยานะนวล
3. เด็กหญิงเสาร์  คงเล็ก
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 72.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ถาน้อย
2. เด็กหญิงธัญสิริ  สิงห์อ้าย
3. เด็กหญิงหัทยา  พนมแม่
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฌิมา  แสนอุ่น
2. เด็กหญิงพิมประภาพร  อริยะมั่ง
3. เด็กหญิงสุนิสา  นันตา
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  บุญต่อม
2. นางสาวพีรภัทรธิดา  คำสีสิน
3. นางสาวภาวิณี  วงศ์ใจฟู
 
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวนิรชา  สมประสงค์
2. นายภูมิพัฒน์  ศรีสมบัติ
3. นางสาวอนัญญา  นาระถี
 
1. ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายชวลิต  โรจน์รัตน์
2. นายณัฐวุฒิ  สายหล้า
3. นางสาวดวงใจ  กอนแก้ว
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกัญญานีย์  แยฉ่อ
2. นางสาวพัชราพร  มาเยอะ
3. นางสาวศิริพร  ราษี
 
1. นางกมลวรรณ  เนาว์ชมภู
2. นางสาวรุ่งนภา  โนจา
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีจำปา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ธรรมสอน
3. นางสาวเยาวเรศ  ธรรมสอน
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  หมื่นตื้อ
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ทองทศ
3. เด็กหญิงวณิชยา   ขอร้อง
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. นางสาวสุภา  จงจำรัสศิลป์
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเญอะ
2. เด็กชายวรวิทย์  แซ่เฉิน
3. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่เตา
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิพร  แม่นยำ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เย็นใจ
3. เด็กหญิงเอมิ   ปุกคำ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกาญจนาพร  สารมณี
2. นางสาวจิราพร  ตาต๊ะ
3. นางสาวอุไร  ธรรมชัย
 
1. นางวิไล  ชัชวรัตน์
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวบูสือ  หม่อโปกู่
2. นางสาวหมี่ลุ้น  วุ่ยยือ
3. นางสาวอาหลิน  แซ่หลี
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  กันทะพันธ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันต๊ะ
3. นางสาวอรวรรณ  มูลวงศ์
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  นันต๊ะเสน
2. นายฐิติวุฒิ  ศรียอด
3. นายสุนทร  วันทาดี
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชมาศ  โฉมแดง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์แสง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นายเกรียงไกร  โนชัย
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตาลสุข
2. เด็กชายวีรพล  อัศวทองคำ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายวงศธร   ว่างเจริญกุล
2. นายเจษฎา  เรืองทอง
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  ชัยเรือน
 
1. นางกนกวรรณ  สันธิ
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชานน   แสนคำลือ
2. เด็กชายประจักษ์   จันทร์เจริญ
 
1. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรมนัส  ตาดอน
2. เด็กหญิงอัจฉรา   สุทธะสม
 
1. นายรังสันติ์  บุญคำ
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ใชยวงค์
2. เด็กชายสานิตย์  สมสิงห์ใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม  ชินะกุล
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  นามแก้ว
2. เด็กชายธีรชัย  ฉางข้าวชัย
 
1. นางเปรมฤทัย  บูรณวิเชียร
2. นายโสภณ  บูรณวิเชียร
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธีภพ  ตะนัยศรี
2. นายนนทพัทธ์  เขื่อนเชียงสา
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ต๊ะต้องใจ
2. นางสาวศิรินันท์  จันทะวงค์
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายครรชิต  สิทธิมาท
2. นายทัศไนย  ปิงเมือง
 
1. นางกรภัทร์  สมบัติโพธิกุล
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจิตริน  ปินชัย
2. นายชินวัตร  รุ่งตระกูลชัย
 
1. นางสาวจินตนา  รัตนชัย
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  วุ่ยยือ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  แลเชอกู่
3. เด็กหญิงอายา  เพียเมียกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงศศิณา  มะโนสมบัติ
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  สูงเสริฐ
 
1. นางสมบูรณ์  ธรรมวงษ์
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พรมตัน
3. เด็กหญิงสุภานัน  กันธะวงค์
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น)-หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายผดุงพล  อารีย์
2. เด็กหญิงภีรดา  เตชะปิตุ
3. เด็กหญิงรัญธิชา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกิตติญา  จิรเธียรพฤทธิ์
2. นางสาวริศา  แซ่จาง
3. นายศิวพันธ์  แดนไกวัลจรัส
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชิษณุชา  เมฆานุกรณ์
2. นายนัฐพงษ์  จันทร์เทพ
3. นางสาววรรณกานต์  นาเตา
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกันตพงษ์  ใจวงค์
2. นายอรรถพล  ปิยะลังกา
3. นางสาวอินลวรรณ  กันธะวงค์
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ตั้งวราภรณ์
2. นางสาวพัชริดา  ตาหล้า
3. นางสาวรวิวรรณ  คำเงิน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยล้อม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงนันทิพร   สอนขยัน
 
1. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
2. นางอารี  อัศวโกวิทพงศ์
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาฟิว  มาเยอะ
2. เด็กหญิงอายิว  มาเยอะ
3. นางสาวอาแผ่  เหม่อแล
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนภัสกร  ปุณริบูรณ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์   กันจินะ
3. เด็กหญิงสุทัตตา   คำแจ้
 
1. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนเขื่อน
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงอารีวัลย์  มังคละ
 
1. นางแสงเทียน  โกศัย
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นาย อัครพล   จันทร์แก้ว
2. นางสาวจรินทร์ภรณ์   ปุดราช
3. นางสาวสุพนิดา  เตจ๊ะวงค์
 
1. นางสาวสมใจ  หาญอาษา
2. นางสุวรรณี   หมื่นตื้อ
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายกัมปนาท  คำส่วย
2. นายปฏิพล  ไชยปาละ
3. นางสาวพิมพิมล  มูลแดง
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดใส
2. นางสาวธันยกานต์  แสงคำ
3. นางสาวสุพรรณี  ชุ่มผวน
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. นางสาวสุภา  จงจำรัสศิลป์
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  หมื่อแล
2. นายสิทธิศักดิ์  ชีวินสงบสุข
3. นางสาวสุวรรณา  แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขันเปี้ย
2. เด็กหญิงจิตตมาส  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วตุ้ย
6. เด็กหญิงสุรีวัลย์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวภัทร์ธิชวี  ปินใจ
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวมลธิดา  หวุ่ยยือกู่
2. นางสาวสุดา  อาซังกู่
3. นางสาวสุภาพร  แสงลี่
4. นางสาวหมี่เซอ  เชอหมื่อ
5. นางสาวอาบี  มาเยอะ
6. เด็กหญิงอาปา  เปียงแลกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวนชม  ชูเชื้อ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ชาญชัย
3. เด็กหญิงณัฐพร  วิระวงค์
4. เด็กหญิงพรพิตา  สรรเพชร
5. เด็กหญิงพรสุพัต  เตชะพงศ์
6. เด็กหญิงภัคณา  ทบคลัง
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ม.ต้น ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ซองเงิน
3. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีคำสุข
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีสองสม
5. เด็กหญิงหัสยา  ไชยวรรณ์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยามี
 
1. นางสาวอริสรา  วงศ์ไชย
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกมลทิพย์   สุริยะวงค์
2. นางสาวกฤตยา   ปันอินแปง
3. นางสาวจินดาพร   หน่อแก้ว
4. นางสาวญาณิศา  กาจินะ
5. นางสาวนารีรัตน์   ยอดแปง
6. นางสาวเกศินี   คำสมุด
 
1. นางพรละภา   ชุมภูศรี
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  กันศรีเวียง
2. นางสาวมณีรัตน์  เทพวัง
3. นางสาววิรัญญา  หล่ายนาสาร
4. นางสาวศิรารัตน์  เมืองแก่น
5. นางสาวสุพรรษา  แสนยศ
6. นางสาวสุพัตรา  สุทธวงค์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
2. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
3. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  หมั่นดี
2. นางสาวฐิติพร  นทีไพรวัลย์
3. นางสาวธัญชนก  เกตุแก้ว
4. นางสาวธัญชนิต  เกตุแก้ว
5. นายพงษ์พัฒน์  ตาแปง
6. นายโสภณ  ปงรังษี
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาท  อายี้
2. นางสาวบุฉุ  เลเชอะกู่
3. นางสาวมาลินี  กวยยือ
4. นางสาวสายฝน  มอโป๊ะ
5. นางสาวหมี่แอ  หมื่อโป๊ะ
6. นางสาวเพ็ญศรี  หวุ่ยซือกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตกานต์  ท้าวแก่นจันทร์
2. เด็กชายชินวัตร  อุลฮัค
3. เด็กชายสันติ  เจริญสุข
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงฟาริดา  เล๊ะประเสริฐ
2. เด็กหญิงลักษมี  ไชยะ
3. เด็กหญิงอรุณศรี  เตชะพัตราภรณ์
 
1. นางลดาวัลย์  คำปวน
 
487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  แก้วสมดี
2. นางสาวศศิวิมล  มูลวงศ์
3. นางสาวอาทิตยา  จันทร์พรมมา
 
1. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์จารุพงศ์
2. เด็กหญิงคคนานต์  เสน่หา
3. เด็กหญิงปิยวิญญ์  สันติภาพวิวัฒนา
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
 
489 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพรทิวา  ลือชัย
2. นางสาววัชรินพร  กันทะซู้
3. นางสาวสุภาวรรณ  ใจดี
 
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาววิสุดา  จิวะรังสรรค์
2. นางสาวสิริภา  พุ่มพฤกษาชาติ
3. นายสุรินทร์  พนาไพศาลสกุล
 
1. นางบงกช  เลศักดิ์
2. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
 
491 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  กองแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  สะอาด
3. นางสาวสุนีย์  ชัยสาร
 
1. นางมรกต  ทากัน
 
492 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวเขียว
2. นายทรงพล   ธรรมขันทา
3. เด็กหญิงอภีญญา  ตาแปง
 
1. นายสาธิต  ธรรมขันทา
 
493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายชนะชัย  ฟักแก้ว
2. นางสาวดวงกมล  เนตรรังษี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ส่งศรี
 
494 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายธีรติ  กิ่งจันทร์
2. นายประสงค์  เป็งหล้า
 
1. นางสาวอัชรา  ราชคม
 
495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกวิตา   สุริยะไชย
2. นายพรหมพล  ภู่ประภากร
 
1. นายณัฐชนน  ศรีเมือง
 
496 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ก้อนปัญญา
2. นายศิรชัช  มีใจดี
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
 
497 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  กองปุ้ด
2. เด็กชายอรรถวิท  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายครรชิต  ครูบา
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายทัตเทพ  วุฒิเรีย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ฉัตรตันใจ
 
1. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
 
499 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายภัคพงษ์  จัดรส
2. นายวิษณุ  แซ่น้า
 
1. นางสาวภัณฑิรา  ปิจดี
 
500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายชาญวุฒิ  สุราพันธ์
2. เด็กชายสิทธิกร  มงคลดี
 
1. นายไพรพิพัฒน์  เขียวสิงห์
 
501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายมติชน  มณีกาศ
2. เด็กชายวงศธร  ขันแยงปัน
 
1. นายชวลิต  ธิจันดา
 
502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  กองบุตร
2. เด็กชายอนันตชัย  พรรษา
 
1. นายอาทิตย์  ทาอุปรงค์
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กชายนคร  อิ่นแก้ว
2. เด็กชายสวิตต์  ชัยปา
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคลคำ
2. นางสาวภัทราภรณ์  อารีย์
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกัญจน์สิทธิ์  โกศัย
2. เด็กชายธรรมทัศน์  สิงห์กา
 
1. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายดนัย  ค้ายา
2. นายธีรยุทธ  รักษ์หมอ
 
1. นางมาลี  มนาคม
2. นางสาววิลาวัลย์  ขันทะ
 
506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชญานนท์  อาจคำ
2. นางสาวบุษกร   บัวชุม
 
1. นางสุนีย์  ยามี
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวิฑูรย์  นามแอ่น
2. นางสาวศรัณย์พร  ศรีคงเกิด
 
1. นายอนุชิต  โปราหา
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวพัชรี   สุภาวงค์
2. นางสาวสุทธิดา   จักรอ้อม
 
1. นายสาธิต  ธรรมขันทา
 
509 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   โพธิสุวรรณ
 
1. MissJoan  Mantau
 
510 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงอุษมา  จิตนารินทร์
 
 
511 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  สิงหา
 
1. นางรักษิณา  ชัยมาลา
 
512 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายศักดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  สุริคำแดง
 
513 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนภรณ์  เลื่อมใส
 
1. นางธีรารัตน์  เจริญพานิช
 
514 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปิณฑิรา  เจริญพร
 
1. นางพรสวรรค์  พัวพันพัฒนา
 
515 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ผาบพิชวงค์
 
1. นางพันธ์นอม  สุวรรณคาม
 
516 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวภาวณี  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายรีวัฒน์  เมืองสุริยา
 
517 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลพัชร  มาลานวพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่ซิ่น
 
518 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  เงินฝรั่ง
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
 
519 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฝน  หลวงมณี
 
 
520 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาร์ลีน  ลาเมอร์
 
1. นางสายรุ้ง  ไชยการ
 
521 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาววาสินี  พูลเกตุ
 
1. นางจันทร์ธิดา  ปินใจ
 
522 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายทรงวุฒิ  หงษ์คำ
 
1. นางจริยา  วัตถพานิชย์
 
523 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  ดงปาลี
 
1. นางกิ่งกมล  ดอกเกี๋ยง
 
524 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  ต๊ะวงศ์ชัย
 
1. นางสาวสายสุดา  สุภาพ
 
525 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อิฟู
 
1. นางพิมพ์ชนก  ปิงสุเสน
 
526 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงฬินดา  อ้อเจริญ
 
1. นางสาวนวลสวาท  จอมใจ
 
527 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวจื้อ  แซ่ซ่ง
 
 
528 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เต๋จ๊ะดี
 
 
529 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพาเมล่า  อวัลโลน
 
1. นางนิลนภา  จังหาร
 
530 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวี  คำสีวาส
 
1. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
531 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวปารีณา  แซ่ย้า
 
1. นายปรีชา  คำแสน
 
532 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  แจ่มสิทธิกุล
 
1. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
533 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.82 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกเกศ  ใจรัตน์
 
1. นางโสพิน  ไชยะ
 
534 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62.16 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  คีรีแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  แซ่เติ๋น
 
535 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วะเชร์
 
1. นางประคองศรี  ลี้แสน
 
536 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.83 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรณิชา  ใจเสมอ
 
1. นางสาวยุวดี  กันทะเขียว
 
537 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฏฐภวัต  จิตต์ปรีชาญ
 
1. นางสาวปรารถนา  ศรีบุญเรือง
 
538 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายหนุ่ม  นามจาย
 
1. นายชัชวาล  ราชคม
 
539 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา   ตั้งมงคลนาม
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  เพ็ชรเทศ
 
540 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายวิทยา  เฉลียว
 
1. นางสาวปาริชาติ  ฤทธิ์กล้า
 
541 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายเตชากร  ซือหมื่อ
 
1. นางอังสนา  ฉายดิลก
 
542 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาธาร  คำมั่น
 
1. นางศรีไพร  ชัยวิริยะ
 
543 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรธิกา  สติดี
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  สารชัยวงค์
3. เด็กชายปกป้อง  ลัทธิรมย์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีคำฝั้น
5. เด็กชายเจษฎา  เบอะเทพ
 
 
544 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกช  อุ่นเจียง
2. เด็กหญิงกัญญารัฐ  บางบ่อ
3. เด็กชายธรากร  ฐานะกอง
4. เด็กชายสิรวิชญ์  สมบูรณ์ไชย
5. เด็กหญิงอัญลดา  เมืองหอม
 
1. MissDecerel   R. pilaca
2. นางพัชรินทร์  แก้วมาลา
 
545 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงคณิตา  ร้องหาญแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มหาวงศนันท์
3. เด็กหญิงทิวายอด  ยิ้มช้อย
4. เด็กหญิงปาณิสา  เพ็ชรหล้า
5. เด็กหญิงสุภานัน  จันต๊ะรังษี
 
1. นางบุษราภรณ์  มังคละ
2. นางปรียานันท์  ใจมูล
 
546 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  แซ่เล้า
2. เด็กชายศักดิทัช  ยั่งเจริญกิจ
3. เด็กหญิงสุภาพ  แซ่ลี
4. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ลี
5. เด็กหญิงแซ้  แซ่ซ่ง
 
1. นายปรีชา  คำแสน
2. นางสาวอุมาภรณ์  สายทอง
 
547 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  บัวคำ
2. นางสาวมนัสนันท์  กันแก้ว
3. นางสาวสุดารัตน์  สุริยาศักดิ์
4. นายอดิศร  ปิยากาณ
5. นางสาวอาภากร  เลิศรังษี
 
1. นางศิริเพ็ญ  เวชพิเชฐโกศล
2. นางสาวอารีย์  กองแก้ว
 
548 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวภัทราพร  เมืองชื่น
2. นางสาวมิ่งกมล  จุุมปูจักร
3. นางสาวสโรชาพัชร์  บุณยะโสรัจจ์
4. นางสาวสโรชินี  บุณยะโสรัจจ์
5. นางสาวหทัยชนก  ใจกล้า
 
1. นางปทุมพร  กิติศรี
2. นางรัตติยา  ศิริวงค์
 
549 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาวรุณ   คงขวัญ
2. นายชิษณุพงศ์  จุฬาเพ็ชร์
3. นายปฏิภาณ  แสนจิตร์
4. นายอรรถชัย  ตาคำ
5. นางสาวอุษณีษา  ศรีวับ
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
550 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐกร  ประกอบดี
2. นายวัฒนสิน  ถาชื่น
3. นางสาวศุภิสรา  ลำพงษ์เหนือ
4. นางสาวอมฤตา  อินจาย
5. นางสาวแพรวนภา  สายแวว
 
1. นายทัชชกร  ทะริยะ
2. นางธิดาสวรรค์  แก่นแก้ว
 
551 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตา  จะคือ
 
1. นางสาวนภาพร  รอบสถิตคีรี
 
552 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพินดา  ลาชี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
 
553 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงหลิงเฉ่าฮ่วย  แซ่หลิง
 
1. นางสาวรัชนันท์  วงศ์หลวง
 
554 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  ทวีอภิรดีมณี
 
1. นางพรทิพย์  วจนะธรรม
 
555 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาววิไลพร   บูรพามีชัย
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
556 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมาลินี  เลาย้าง
 
1. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
557 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวซูเย้น  แซ่ปัง
 
1. Mr.Yun Sheng   Zhan
 
558 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวบัวผัด  เสียเหวย
 
559 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงอาหมี่  หมื่อแล
 
1. นางจงกลณี  สายบุญยืน
 
560 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายธิติวัฒน์  เขื่อนเพชร
 
1. นายรณชัย  วรรณรัตน์
 
561 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายวิรวิชช  กาญจนราช
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุวรรณอาสน์
 
562 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายปาณัสม์  สกุลสุธเกียรติ
 
1. นางสาวบุษบา   กาติ๊บ
 
563 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวคณา  ฮิราโอะ
 
1. นางรัตติยา  ศิริวงค์
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใจจุมปู
2. เด็กชายชนะพล  คำพันธ์
3. เด็กชายพัชรพล  เข็มปัญญา
4. เด็กชายยุทธนา  ยานะคำ
5. เด็กชายวรชิต  พักนิล
6. เด็กชายสุรยุทธ  อินนั่งแท่น
7. เด็กชายอภิสิทธ์  ปาอ้าย
8. เด็กชายเอกรัชต์   เตชะนวการกุล
 
1. นายวสันต์  ขันทบัว
2. นายวุฒิชัย  ใหม่วงค์
3. นายสำเริง  ธิวรรณ์
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีกุลณะ
2. เด็กชายชัยรัตน์  อินเทพ
3. เด็กชายนพรัตน์   กาคำ
4. เด็กชายพลวัตร  บุดดี
5. เด็กชายสาธร  บุดดี
6. เด็กชายสุบิน  พิชัย
7. เด็กชายสุริยา  กาคำ
8. เด็กชายโยธิน  ยาละ
 
1. นายสมพร  มะเกิ๋น
2. นายอนุชา  ปินตา
3. นายเจษฎา  คำเป๊ก
 
566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพล  กิติศักดิ์
2. เด็กชายนลธวัช  ตุ้ยคง
3. เด็กชายมงคล  เชกอง
4. เด็กชายสมเกียรติ  ลาเช
5. นายอาผ่า  บีเช
6. นายอาพี  บีเช
7. นายอาเออ  บีเช
8. เด็กชายอาโก่  แคเซอ
 
1. นายประจักษ์  ทาก๋อง
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  คำไร่
2. เด็กชายณัฐดล  ทรัพย์มณีรัตน์
3. เด็กชายตะวัน  คำหงส์
4. เด็กชายธนพล  มหาวรรณ์
5. เด็กชายรังสิมันต์  หรรษไพบูลย์
6. เด็กชายลัทธพล  พวงรัตน์
7. เด็กชายวุฒิรังสี  สิงห์ประไพ
8. เด็กชายศุภวุฒิ  พรมมา
 
1. นางจันทร์จิรา  พิทักษ์กำพล
2. นายวีรมนตรี  เตจ๊ะเทพ
3. นายเอกพงษ์  พิทักษ์กำพล
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายกันตภณ  จันทรสูรย์
2. นายชิตณรงค์  หน่อโอย
3. นายปฏิพล  ปันยวง
4. นายวัชระ  ก๋องแสน
5. นายอัษฎาวุธ  เป็งใจ
6. นายอานนท์  อภิการสกุลชัย
 
1. นายเอกตระกูล  อยู่ใบสี
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นายชัยยงค์  อาเคอ
2. นายบุญชู  หมื่อแล
3. นายหล่อเท  เพเจ
4. นายอนุพงษ์  อาซอง
5. นายอรรถสิทธิ์  แซ่ฮ้วง
6. นายอาเช  แยซอบือ
 
1. นายนาทธพงค์  แก้วสุข
2. นางสาวพรรณิดา  ไชยวงค์ษา
3. นางวาสนา  ต๊ะคำ
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายกฤษณะ   ลีวัฒนกุล
2. นายชาตรี  แปแล่
3. นายพงศ์วินัย  ทองคำ
4. นายพรชัย  ในคำ
5. นายสิทธิกร  เรืองกิจฉายา
6. นายสุรศักดิ์  มีศิลป์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกรวิกา  ศรีเสมอ
2. นางสาวชุติมา  ไพรโสภา
3. นางสาวนฤมล  หันประดิษฐ์
4. นายภูวนาท  ผาเจริญ
5. นางสาววาสนา  แก้วหุง
6. นางสาววีรปริยา  ภูนิคม
7. นางสาวสรีณา  ชัยเนตร
8. นางสาวสิทธรัตน์  รินไชยสงค์
9. นางสาวสุชาวลี  มุงเมือง
10. นางสาวเอื้องฟ้า  แผนวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกาญจนสุภา  ชัยเรือน
2. นางสาวญาณิศา  ดอกไม้
3. นางสาวณัฐชา  กันทาทอง
4. นายธีรภัทร  ทาตุการ
5. นายสมชาติ  บุญศรี
6. นางสาวสุธีรา  จันศิริ
7. นางสาวอารียา  พรมปัญญา
8. นางสาวเบญจพร  ทองคำ
9. นายเอกสิทธิ์  สุวรรณปราการ
10. นางสาวไพวรินทร์  กันทะมาลา
 
1. นายบุญรัตน์  พิมขาลี
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายคมสันต์  ใจเย็น
2. นางสาวจันทร์จิรา  สมอนา
3. นางสาวชลธิชา  สุนันท์
4. นางสาวณัฐพร  บุญยืน
5. นายดนุพล  เปียงตั้ง
6. นางสาวพรพรรณ  ปินตาธรรม
7. นางสาววณิชยา  ทะลา
8. นางสาวอรษา  ภูอาวุธ
9. นางสาวอุษณีย์  ยอดอ้อย
10. นางสาวเจนจิรา  ท้าวชัยมูล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ทองรุ่ง
2. นางสุวดี  คำสุทธิ
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  กันทะวิชา
2. นางสาวณัฐกานต์  สุริยะเดช
3. นายธีรโชติ  สุยะตา
4. นายพรศิลป์  กาวิโล
5. นางสาวพิมพ์วิมล  รวิพรนันทภัค
6. นายพีรัชชัย  สันกว๊าน
7. นางสาวรชนีชล  รัศมีจ้นทร์
8. นางสาวศศิธร  แสนภูธร
9. นายสุภกิณห์  รูปใหญ่
10. นางสาวอรพรรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวันพร  อะทะไชย
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มิตตา
2. เด็กหญิงณภัทร  เกื้อบุญ
3. เด็กหญิงดลนภา  วังหมื่น
4. เด็กหญิงวาทพร  ผาสม
5. เด็กหญิงสุวรรณี  สร้อยจิต
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  ดวงลูกแก้ว
2. นางสาวปราถนา  ขันแก้ว
3. นางสาวภาวินี  นาพิกุล
4. นางสาวสุวารีย์  สังฆวดี
5. นางสาวไอลดา  ริ้วสายสอด
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปิยาอร  ดำเนินนิรันดร์
2. นายพฤกษ์  ภู่เพชร
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงค์ใย
4. นางสาวมุมีนะฮ์  ทวีกุล
 
1. นางวิภา  อุทยานุกูล
2. นางเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกัญจนพร  สิงห์คำ
2. นายกิติพงษ์  วงศ์สาม
3. นายชยานนท์  กาใจ
4. นายฐิติกร  คำต๊ะ
5. นายธนากร  ขัดบุญเรือง
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  เขียวจุ้ม
2. เด็กหญิงปวีณา  แก้วฟุ่น
3. เด็กหญิงปัญญาพร  พลวัง
 
1. นางกานต์สินี  สาคำ
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงชวาลีนี  แก้วคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วุฒิรัตน์
3. เด็กหญิงเรณู  ขุนวิมล
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ยี่โถ
2. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ดวงจิตร
2. เด็กหญิงมุทิตา   รัตนธรรม
3. เด็กหญิงรสิกา   ขิงทอง
 
1. นางสาววิลาสินี   เทพวงค์
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  จินะศรี
2. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  จัดแจง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กองอุดม
 
1. นางพิสมัย  วิศิษฎ์ลานนท์
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายปรัชญา  ศรียอด
2. นางสาวภัทราพร  กำบิล
3. นางสาวสุนิสา  สุกุล
 
1. นางกานต์สินี  สาคำ
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  แซ่หลี่
2. นางสาวพลอย  เยบะ
3. นางสาวภัสรา  ทวีอภิรดีโสภา
 
1. นายกฤษณา  ปาเปาอ้าย
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวกาณติมา  จันทร์ต๊ะสอน
2. นางสาวนิลาวัลย์  ลาวิชัย
3. นางสาวมยุรี  ตุนทราย
 
1. นางสาวเกศรินทร์  นาระเรศ
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวซาริต้า   ชัยประเสริฐ
2. นางสาวพิมพ์พนิต  วิญญารัตน์
3. นางสาวศิริญญา   โปวสิน
 
1. นางสาววิลาสินี   เทพวงค์
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  ลือชา
2. นางสาวนิศาชล  เขื่อนแก้ว
3. นายวัฒนศิลป์  แซ่เล่า
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายอัมรินทร์  แก้วน้อย
2. เด็กชายเปรมเกียรติ  ตั้งพิพัฒน์ชัย
 
1. นางมยุรีย์  กุณนา
2. นางวาสนา  ปวนคำ
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ไคร้ศรี
2. นางสาวธัญรดา  ยาวิชัย
 
1. นางจันทนา  วีรศิลป์
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  หวังดุล
2. เด็กชายอนิพัฒน์  รักมิตร
 
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงอภิญญา  เงินฝรั่ง
 
1. นางสาวจิรายุ  สุริยะ
2. นางสาวนภัทร  สอนศรี
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  ฤทธิ์จอหอ
 
1. นางฟองคำ  วิชชานุภาพ
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายดำเนิน  พรหมา
 
1. นายศราวุธ  ชาชุมวงศ์
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวมาริษา  อุปละ
 
1. นางกมลลักษณ์  ยะมา
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายอนุพงษ์  กอละ
 
1. นางศรีสุนีย์  กันทาเดช
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญา  วงศ์ชัย
2. เด็กหญิงสมฤดี  แซ่หว้า
 
1. นางสาวรังสิมา  ใจวงค์
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกฤตยากร  มาลาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงอิศริยา  จันทร์ซางเพ็ญ
 
1. นางสาวอาฤทธิ์ศรา  สิทธิวงค์
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาติกา  กันธิมา
2. เด็กหญิงอารดา  เจาะจง
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อบอุ่น
2. เด็กชายอัษฎษยุทธ  ปาปวน
 
1. นางสาวพิมผกา  นะวะศรี
2. นางสาวพิมพารัตน์  ล่าทา
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เจนจบอักษร
 
1. นางสาวรังสิมา  ใจวงค์
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายวุฒิพงศ์  หน่อมาลา
 
1. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวนุชนารถ  แสนศรี
 
1. นายพีรศักดิ์  ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายธีรวัจน์  ขุนพิลึก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงณิชกุล  บัวคำ
2. เด็กหญิงพรชนก  เดี่ยวตระกูล
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันทาเขียว
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  คำเหลือง
2. เด็กหญิงนฤภร  อัตตพงษ์ศักดิ์
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ไชยทน
2. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  สุวรรณเทพ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  มาลารัตน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  คำเขียว
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปัญญากอบ
 
1. นางสาวดาวเรือง  จินะ
2. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวบัณฑิตา  ปิจวงค์
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุวรรณจันทร์
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  จุมปู
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ไชยทน
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวสุปราณี  งามทรง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  พรมปัน
 
1. นางเอื้อง  สิทธิประเสริฐ
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายปรมัตถ์   นพวงศ์
 
1. นางสาวประภัสสร  มะโนวรรณา
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสรา  จินะพรม
 
1. นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น
2. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติภา  ฟองเขียว
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชนันทน์  จันแปงเงิน
 
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายภรัณยู  สินสำรวม
 
1. นางสาวประภัสสร  มะโนวรรณา
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายพงศกร  เทพาพิน
 
1. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายจักรพงศ์  วงศ์แก่นจันทร์
 
1. นายนางนรมน  ดีหล้า
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเสาวนีย์  แซ่ล่อ
 
1. นางพัชรินทร์  เพ็ญยะสิทธิ์
 
620 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจิราภา  มาเยอะ
 
1. นางแสงอรุณ  บัวกนก
 
621 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
622 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  มอยเชื้อ
 
1. นางจิตภินันท์  สิงห์รีวงค์
 
623 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทายะนา
 
1. นางสาวปนิดดา  แจ้งไธสงค์
 
624 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายพงศภัคร  ชัยวงศ์
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
625 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวจูลี่  มูเซอ
 
1. นางแสงอรุณ  บัวกนก
 
626 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ทรงสิทธิเจริญ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณ
3. เด็กหญิงอ้อยใจ  หงษ์เงิน
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีจันทร์ดี
2. นายเสกสรร  เทพยศ
 
627 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  ไชยมงคล
2. เด็กชายศุภชัย  แซ่ลี
 
1. นางสาววราภรณ์  เลขา
 
628 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
2. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
629 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายสมพงษ์  แซ่มัว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์ชัย
 
1. นางสาวกัลยา  อินเรือง
 
630 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายก๊อกซูน  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดึนดึก
 
1. นางอัญชลี  เขื่อนเพชร
 
631 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรจาริน  เรือนคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  อริยะมั่ง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จะทอ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
632 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  ภาดี
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แซ๋ซ้ง
3. เด็กหญิงแสงหล้า  มั่นยืน
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุอาราม
 
633 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤทัย  อินตาน
2. เด็กหญิงษุภากร  นิลตาธรรม
3. เด็กหญิงสุรีย์  กุเลา
 
1. นางอำพร  เชื้อสะอาด
 
634 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสม
2. เด็กชายปริวรรต  สมควร
3. เด็กชายเลิศฤทธิ์  แซ่เฒ่า
 
1. นางนิภาพร  ไชยทน
 
635 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทพปินตา
2. เด็กชายศุภกร  ดอกคำใต้
 
1. นางสาวปนิดดา  แจ้งไธสงค์
 
636 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นางสกุณี  นิยม
 
637 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวจรรยาวรรณ  ธารณาดร
2. เด็กหญิงอิติมา  แซ่จาย
 
1. นางกนกวรรณ  สันธิ
2. นางสาวสกุณี  นิยม
 
638 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายพิชญะ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายรัตนชัย  แซ่ท่อ
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
639 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
2. นายเอกลักษณ์  ท้าวโยธา
 
1. นางสาวพิชญานาฏ  รีรักษ์
 
640 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายณรงค์  วงศ์สนั่น
2. นายณัฐพล  ศรีธิ
3. นายเดชาธร  วงศ์ชัย
 
1. นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์
 
641 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนพดล  เยอส่อ
2. เด็กชายพายุ  จุ่มทา
3. เด็กชายสุรพล  แซ่ดู่
 
1. นางลฎาภา  ตันหนิม
 
642 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  จันทองปาน
2. นางสาวรัตติกาล  วังเย็น
3. นางสาวรัตติกาล  มะโนวัน
 
1. นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมวรรณ์
 
643 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายตรีเทพ  แซ่ยาง
2. เด็กชายทวีวัฒน์  ปันแก้ว
3. เด็กชายวันชนะ  สิทธิสอน
 
1. นางกฤติกา  อุดปิน
 
644 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายสุริยชัย   เรียมสาร
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
645 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายธิติพงศ์  ทาบุญ
 
1. นางสาวปนิดดา  แจ้งไธสงค์
 
646 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา   แซ่ย่าง
 
1. นางนิภาพร  ไชยทน
 
647 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชัย  ยามี
 
1. นางสาวปนิดดา   แจ้งไธสงค์
 
648 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพา  อิสระถาวร
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
649 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอิติมา  แซ่จาย
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
650 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม    
651 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขื่อนเพชร
2. นางสาวนันทิชา  ชัยกาวิน
3. เด็กหญิงปริญญารัตน์  สุปินชมภู
4. นางสาวเอื้องลาวัลย์  แซ่หยิ่ง
 
1. นางกฤติกา  อุดปิน
2. นางสาววรรณธิดา  ดวงสนิท
3. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
652 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำปันสีวงค์
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
653 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด