รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  มุ่งเอาชัย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ขวัญคง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวศิริพร   สุขคำนึง
 
1. นางสุพิชาติ   บุญศิริรัช
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงธิติสุดา   ศรีวรรณ
 
1. นางสาวพัชรา  ไชยพันธ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวมุฑิตา  เสริมไพรวัลย์
 
1. นางสาวพัชรา  ไชยพันธ์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กิจเมือง
 
1. นางสาวจินตนา    ใจมา
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายนรากร  ทานา
 
1. นางสาวจินตนา  ใจมา
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์อ้าย
 
1. นางพิมพกานต์   ขาวสะอาด
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวพรพิรุณ    เกิ่งสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพกานต์   ขาวสะอาด
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงชญาณี  จันทะ
2. เด็กชายสัจจนนท์  เกิดมงคล
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
2. นางสายรุ้ง    บุญเป็ง
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายพชรพน    จันทร์แก้ว
2. นางสาวศุทธิกานต์   ช่วยจันทร์
 
1. นายสุวิทย์   นวชีพเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช   อุปโยคิน
 
1. นายดำรงพล   สิงห์แก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร   พุทธมณี
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  บางอร
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิวุฒิ  แก้วลังกา
2. เด็กหญิงรจริญญา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ปิ่นญาติ
 
1. นายสุรชัย  เด่นนภาคุณากร
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์   ทองศรี
2. นายดำรงค์  ราตรีคีรีรักษ์
3. นางสาวศิริพร   กาวรรณ
 
1. นางสาวอุมารินทร์   อินดวง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ   บางอร
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา    เต๋จ๊ะ
2. เด็กชายสุทัศน์    -
 
1. นายผดุงศักดิ์   เงินใส
2. นางเพ็ญศรี    จูเรือน
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายภูริเดช  สุจา
2. นายสักรินทร์  หงษ์คำ
 
1. นายชาตรี  หยกสินพูนทวี
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายเอกนรินทร์   ใฝ่ฝากรัก
 
1. นายดำรงพล   สิงห์แก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายวจนศักดิ์   ใจเสริฐ
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หยกรุ่งทิวากร
2. เด็กหญิงยศวดี  ฟองจันทร์
3. เด็กหญิงวุฒิพร  พุ่มเกตุ
 
1. นางจินดา  ประทีปพจน์
2. นางสาวจิริสุดา  ชาญธัญกรณ์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาววรัญญา   ท่าวัง
2. นางสาวอารีรัตน์   ศรีพุทธประทาน
3. นางสาวเฉลิมพร   เตชะพะโลกุล
 
1. นายบวร   สุวรรณลพ
2. นายปรีชา  ใจน่าน
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อยู่ใหม่
2. เด็กชายอิสรภาพ  เปาเหย่า
3. เด็กหญิงเกื้อการุณ  เจริญเมือง
 
1. นางยุพิน  กองแก้ว
2. นางเฉิดฉันท์   คงความซื่อ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  วงศ์อินถา
2. นางสาวนภัสวรรณ  คำใส
3. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์แสนใจ
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวแดง  กันทะเครือ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายนพดล  เชวงกิจไพศาล
2. นายพัฒนพงษ์   วงค์แสน
3. นายศรัณย์  แสงเฮ่อ
 
1. นางสาวยุพิน  คำหน้อย
2. นางรุ่งทิวา  ประดิษฐ์
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิรณัฐ   นิลประยูร
2. เด็กชายชยณัฐ   วิศวกลกาล
3. เด็กหญิงวัชรียากร   มีศรี
 
1. นางสาวสุธนิต   สงวนศักดิ์
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  ประพากรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายตรัณติกร   แก้วมูล
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  อารีรักษ์กุล
3. นางสาวหทัยพิมพ์กานต์   ค่ำคุณ
 
1. นายพงษ์ตะวัน    แสงทอง
2. นางวงเดือน   สุริยวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวมะเมียะเส่ง  -
2. นายอรรถสิทธิ์  แก้วสุวรรณ
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวแดง  กันทะเครือ
 
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายทรายคำหล้า  -
2. เด็กชายศุภกิจ  -
 
1. นายทินกร  วงศ์ทอง
2. นายนิคม  เต็งเจียง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติกา   นะจันทร์ละ
2. เด็กหญิงดารา  วิมารสดใส
3. เด็กหญิงรมิตา   กองแก้ว
4. เด็กหญิงหทัยชนก  เรืองแดง
5. เด็กหญิงอัชราภรณ์  พุ่มน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ทองจันดี
2. นายเสกสรรค์   เย็นสุหัส
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวบุษรินทร์  จันจาเล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เดชวงค์ยา
3. นายสัตรา  วงค์อินทร์
4. นางสาวอารียา  ศรีวุฒิเมธา
5. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยบุตร
 
1. นายมารุต  ศรีรัตนพัฒน์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สฎาทู
2. เด็กชายนคนันทินี  ดีเลิศวุฒิกร
3. เด็กหญิงนุสรินทร์  วังมูล
4. เด็กหญิงปรีชญา  บงกชลาวัลย์
5. เด็กชายราเชนทร์  ปัญญา
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวลภัสรดา  ปี่ทองธนโชติ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ซาววงศ์
2. นางสาวดวงดาว  ฉลองไพรวัลย์
3. นายทวีชัย  นิยมรัตนเลิศ
4. นางสาวธนสิริ  สุทินนะ
5. นางสาวนภาพร  ทอลา
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวลภัสรดา  ปี่ทองธนโชติ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวกัญวรา  คุ้มครองอนุชา
2. นางสาวธันวาพร  แตงน้อย
3. นางสาวมัลลิกา  วิราทนา
4. นายวรกานต์  ต๋าตุ่น
5. นางสาวสไบทิพย์  รัตนอนงค์
 
1. นางประทับใจ   เปาหย่า
2. นายสิทธิช้ย  ทองจันดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายคมสันต์  พยมดวง
2. นายคเนศ  ประเสริฐไทย
3. เด็กชายจิรายุส  ปัญญาเรืองรัตน์
4. นายฉัตรชัย  จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงชนิกานต์  วงค์อ้าย
6. นายณัฐพงค์  ยะ่ท่าตุ้ม
7. นายธนกร  คำเรือง
8. เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะวงศ์
9. เด็กชายธนากร  ธิวงศ์
10. เด็กหญิงนัฎชนก  คำสัตย์
11. นายบวร  พลีทั้งกาย
12. เด็กหญิงพรธิดา  จันตา
13. เด็กชายภาสกร  มังกรอัศวกุล
14. เด็กหญิงรัฐพาณิชย์  ศรีสวัสดิ์
15. เด็กชายวชิราวุธ  กุลศิริวนิชย์
16. เด็กหญิงวรรณพร  ขาวผ่อง
17. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุดสวยวนา
18. เด็กชายวิทวัส  นนทิภาวนิชย์
19. นายวิทวัส  ดาวปอง
20. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวนุจรีย์  มณีธร
2. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่อน
3. นางประทับใจ  เปาหย่า
4. นายยุติธรรม  ขันติยะ
5. นายวรปรัชญ์  ครองคัมภีร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวกันธิชา  วงศ์ษา
2. นางสาวจรรยานันท์   นรลักษณ์เลิศล้ำ
3. นางสาวจันจิรา  คณาวุฒิกร
4. นางสาวจีราลักษณ์  วงค์แสนใจ
5. นายชำนาญ  ยงศรีพนาพร
6. นายนวมินทร์  กิติวงศ์
7. นายบัญญวัติ  แก้วเสมอ
8. นางสาวพรรณิภา  ปัญญา
9. นางสาวพร้อมรัก  ชมพู
10. นางสาวพิมพา  เวโรจน์กรณ์
11. นางสาวมณีรัตน์  ชูธรรมเจริญ
12. นางสาวรุ้งทอง  ชัยพันธ์ไพรศรี
13. นายศราวุธ  สุทาราช
14. นางสาวสาธิยา  รัตนา
15. นางสาวสิริลักษณ์  งามจารุธารเกษม
16. นางสาวสุขนิพร  จตุพรเรืองรอง
17. นางสาวเพชรดา  พลีทั้งกาย
18. นางสาวเสาวลักษณ์  สกุลประกายพร
19. นายเอกพงษ์  พิเศษจาตุรงค์
20. นางสาวแสงดาว  สมเพ็ชร
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นายจรัสพงษ์   มูลใจ
3. นางสาวปิยะวรรณ  ทองนวล
4. นางสาวลภัสรดา  ปี่ทองธนโชติ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายธนากร   ธิวงษ์
 
1. นางเจียรนัย   สังสุทธิพงศ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  หน่อมาลา
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองรุ่ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายจิรายุส  พุ่มแย้ม
2. เด็กหญิงชัชดา  จันทร์แก้ว
 
1. นางพิทยาภรณ์  บูระสิทธิฺ์ิ์
2. นายวรปรัชญ์  ครองคัมภีร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  อ้ายสวัสดิ์
2. นายพัฒนพงษ์  วงศ์แสน
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  ปองยิ่งยงกุล
2. นางสาวกัลยา  เกรียงไกรพบสุข
3. นางสาวจินดา  อำนวยพรชัยดี
4. นางสาวประกายแก้ว  เจริญสว่างธรรม
5. นางสาววารี  เหว้ทู
6. นางสาวศุภาวดี  หยกคีรีโรจน์
7. นางสาวสุกัญญา  ฟองสะอาด
8. นางสาวสุดา  นิธิมณีไพพรรณ
9. นางสาวอรชร  นิธิมณีไพพรรณ
10. นางสาวอรุณี  เลิสพัฒนรัตนา
11. นางสาวอัญชลี  นิธิไพรจิตมาศ
12. นางสาวอารีภรณ์  ใฝ่รักเกียรติ
13. นางสาวอุไร  ใสสะอาด
14. นางสาวเครือฟ้า  ครองชัยชนะ
15. นางสาวเพชรา  เฟื่องสุดใจ
 
1. นางสาวปวีณา  บงกชผ่องอำไพ
2. นางสาวแก้วตา  เชียงแก้ว
3. นางสาวแสงมณี  ซื่อสัตย์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  สายทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงสุภัตรา  คะบอย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณเลิศ
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวแดง  กันทะเครือ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  แม่เมยสราญใจ
2. นางสาวนราภรณ์  สืบไมตรีสัมพันธ์
3. นางสาวรุ่งทิพย์   ไสว
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวแดง  กันทะเครือ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงสุวรรณา   ป่ากุญชร
2. เด็กชายอรุณรัตน์   เทศหมวก
 
1. นางสาวชุติมา   มิ่งวงศ์
2. นายอาคม    น่านกร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายชนะภูมิ    ศรีสิงห์
2. นางสาวศิริลักษณ์    เปรมเจริญจิตร
 
1. นายธนาชัย   แก้วไทรหงวน
2. นางสาวรัตนา    สกุลทอง
 
44 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายพงษ์ประสิทธิ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
45 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวอโณทัย  แซ่ว่าง
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
46 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายธนบูลย์  สิริมาลัย
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
47 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายมนตรี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนันธวดี  ชิดชม
 
48 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายมารุต  จิตต๊ะ
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
49 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  นันตา
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  กรีฑาวัน
 
1. นายณรงค์  เชียงแก้ว
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุมาลัย
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
51 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายทวีโชค  ฌานชีวิน
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
52 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายกาญจนะ   คำภูอ่อน
 
1. นางขวัญฤทัย    เมืองมัจฉา
 
53 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจิรัติกาล  สรณะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  อ้ายสวัสดิ์
3. นางสาวดวงหทัย  สมบูรณ์ชัย
4. นายนรินทร์  กิตติธนาภิวัฒน์
5. เด็กชายประภาส  วงศ์แก้ว
6. นางสาวผุสดี  ดอกไม้ดอย
7. นายภูริเดช  สุจา
8. นายภูวนาช  พรหมมา
9. นายวราพงค์  เครืองาม
10. นางสาวศิรินภา  ชุมภู
11. นายสหรัฐ  คงทิม
12. นางสาวสุทธิดา  บุญล้อม
13. นายหัสนัย  วิริยะบัณฑิต
14. นายอรุณ  วรรณารักษ์
15. นายเจนวิทย์  จิตติ
16. นายเนรมิต  เจริญเต็มเปี่ยม
17. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยบุตร
18. นางสาวเวธนี  มิ่งศรีสุข
 
1. นายประกอบ  สุอุดมสินธ์โรจน์
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายประสิทธิ์  อินทร์ใย
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายเอกรินทร์   บุญเรือง
 
1. นายผลินท์   พิชัยรัตน์
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจามรี  อภิวงค์
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวแก้วตา  กุศลบวรนที
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คำมอย
 
1. นายณรงค์ชัย  ควรคิด
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายสุรเมษ  ถาวร
 
1. นายพิพัฒน์  วนาสถิตย์
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภาพร  กวางเนตร
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ยวงเหวย
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายอนุชา  วัดนนท์
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายชลกานต์   ตันกิจประเสริฐ
 
1. นายผลินท์   พิชัยรัตน์
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายสุประดิษฐ์  คำชุม
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดา  -
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูจันทร์
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวกันญา  ใสสะอาด
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
68 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายจารุวัฒน์  ปันแก้ว
2. เด็กชายวชิรวุธ  กุลศิริวณิชย์
3. นายวรุฒ  บุญชุม
4. นางสาวศศิธร  อินต๊ะรักษา
5. นางสาวศศิวิมล  ภิรมย์ไพร
6. นายศักรินทร์  ปัญญา
7. นางสาวศิริจันทร์  พงษ์พันธ์
8. นายสกล  พรหม
9. นางสาวสิริญญา  จันทร์ผล
10. นางสาวสุวนันท์  แสนใจ
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
2. นางสาวนันธวดี  ชิดชม
3. นางสาวรัตติยา  ปฐมบวรทัต
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายคุณากร  นพคุณ
2. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเทียม
3. เด็กชายอาทร  สกุลทอง
 
1. นายสมชาติ  มิ่งศรีสุข
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายวงศกร  ปัญญาดวง
2. เด็กชายสุชาติ  วนาลีวิมาน
3. เด็กชายสุพจน์  -
 
1. นายชลธาร  สมาธิ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ษยา
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายวัชระ  ดาษดาวัลย์
2. นางสาวสุภาพร  -
3. นายสุริยา   เลาหมี่
 
1. นายศักดิ์ชัย  ไวสกุล
2. นายสมภพ   บุญศิริรัช
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายพัตธิพงค์  ยานะกุล
2. นายศรัณย์  แสนชัย
3. นายสาธิต  ปองธนากรณ์วงค์
 
1. นายสมชาติ  มิ่งศรีสุข
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ปวงคำคง
2. เด็กหญิงคริสแบร์   บานี
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์    เปรมภิวงค์
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายสมชาย  ไพรวรรณสกุล
2. นายสุดี  ศรีพันธ์วนา
3. นางสาวอรัญญา  สุดไฉไลจำปี
 
1. นายชลธาร  สมาธิ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ษยา
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายธนพล   บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงมาริษา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวยุพา   ปินตา
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ทอง  ไพรสุกใส
2. นางสาวณัฐวรรณ  ไชยวงศ์ดี
3. นางสาวธีรภรณ์  เชิดชูพนาลี
4. นางสาวนันทนา  ทวีแก้วทอง
5. นางสาวสมถวิล  คล้ายพนา
6. นางสาวหัสวดี  สุดแดนไพร
 
1. นางศิริลักษณ์  วงค์คำ
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงดีสุ  จิตตารุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงพรรณี  นวกุลปัญญา
3. เด็กหญิงพิชยาภา  จิตตารุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงมีนาพร  คีรีเขตอำไพ
5. เด็กหญิงศิริดา  วรรณสารคีรี
6. เด็กหญิงสุนิสา  มานพชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  วงศ์คำ
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมึดี  กิ่งธาราแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชยากรณ์
3. เด็กหญิงอาราตี  ถวัลย์วิมาน
 
1. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขียวสำโรง
2. เด็กชายตนุภัทร  คำปา
 
1. นางธัญญรัตน์  เทศมี
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาววิชุดา  ชวนะกิจอนันต์
2. นางสาวอนงค์  ไผทธารทิพย์
3. นางสาวอรุณศรี  เลิศนิมิตรเมตตา
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นางสาวแสงมณี  ซื่อสัตย์
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายธนกฤต   ยานะกุล
2. นายอัษฎาวุธ   ปิตุรัตน์
 
1. นายสมชาติ    แผ่อำนาจ
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายวีรศักดิ์  จันทร์ฟอง
2. เด็กชายสมรักษ์  ทัศนาไพร
 
1. นายธนาทิพย์  อูปแก้ว
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายกฤษฏา  ถ่ายเกิด
2. เด็กชายพิสุทธิ์  ชลธิการกิจ
3. เด็กชายวีระชัย  พิกุลแก้ว
 
1. นายณรงค์  กุณต๊ะคำ
2. นายนิรุทธิ์  มากนาดอน
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายดำรง  ใฝ่รุ่งโรจน์
2. นายนิวัฒน์  น้อยแฮ
3. นายสวิท  กึกก้องพาณิชย์
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายศราวุธ  ชัยศรีสวัสดิ์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ฤทัย  แก้วเย็น
2. เด็กหญิงสิริมา  กรีฑาวัน
3. เด็กหญิงอิสริยา  ขาวสะอาด
 
1. นางสาววนิดา  บำรุงราษฏร์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวนภาพร   รักษาวารีเลิศ
2. นางสาวศุภกานต์   ศักดิ์สถิตชัย
3. นางสาวสุพรรษา   ไพรธิติ
 
1. นางดารารัตน์   คำแพง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  วงษ์ทหาร
 
1. นายสมชาติ   แผ่อำนาจ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภา  ป่ากุญชร
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สิงขรไชย
3. เด็กหญิงอรพิณ  สุดเฉลามาลี
 
1. นางสาววนิดา  บำรุงราษฏร์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวชุลีพร  ศรีโสภาวิมาน
2. นางสาวลำดวน  วัฒนาสุภาพร
3. นางสาวอาคิโน  -
 
1. นางสาววนิดา  บำรุงราษฏร์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงนิโลบล   ศรีวิไล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมามูล
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์   เปรมภิวงค์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวพีรยา   เรือนแก้ว
2. นางสาวสุชาวดี   วันดี
3. นางสาวสุรีย์   สมบุญ
 
1. นางดารารัตน์   คำแพง
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงดาราพร  เป็งโย
2. เด็กหญิงนิตยา  วิวัฒน์ไพรสน
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ   ขันแก้ว
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ตวงคำ
2. นายเทอดไทย  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวฉมารัตน์  คุณาพิทักษ์รัตนา
2. นางสาวสุนีย์พัตร์  ไกรสิทธิ์พานิชย์
3. นางสาวเอโซ่  -
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายบัญญวัต  แก้วเสมอ
2. นายสุรสีห์  โคนโท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน  คงอ้าย
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68.32 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองประดิษฐ์
2. เด็กหญิงศิริพร  ชมภู
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  กรีฑาวรรณ
 
1. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวกัลย์กมล  สุธรรม
2. นางสาวจันทิมา  ระวังการ
3. นายอนุชา  ใจแก้ว
 
1. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายจิรายุ  บงกชกุสุมาลย์
2. นางสาวภัทรา  คงคาสัมฤทธิ์
 
1. นายสราวุธ  ปันทวัง
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายธรรม์ฐิเทพ   ไทยตรง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   แสงวังคำ
 
1. นายสมชาติ   แผ่อำนาจ
 
100 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธินีย์   นันตาสืบ
 
1. นางสาวนงเยาว์   นิลประยูร
 
101 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวสุภาภรณ์   พฤกษาชลธี
 
1. นางสาวรสมาลิน   จิตสว่าง
 
102 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายวสันต์   ตันหล้า
 
1. นายบุญสอน   ประถมวงศ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวสุพรรณษา  พะหลวง
 
1. นางสาวเพลินพิศ   สิทธิราษฎร์
 
104 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงเกื้อการุณ   เจริญเมือง
 
1. นางสาวลัดดา   ภูมิไท
 
105 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวอรชร  กลางทุ่งกว้าง
 
1. นายมานิต  กันธะอูป
 
106 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงสโรชา   ลาวใส
 
1. นางรุจิรา   ศิริอางค์
 
107 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายชาติชาย   คงวินิจกุล
 
1. นางจรัสนภา   เอี่ยมวิจารณ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายกล้าชาญ  อุดมปิยนันท์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  รักไพรขันธ์
3. เด็กชายวิศรุต  พลสุภรณ์
4. นางสาวสุนารี  เวคินหิรัญ
5. เด็กหญิงสุรีย์  ใฝ่กระจายงาน
 
1. นางสาวอำภา  อินทะลา
2. นายเฉลิมพงษ์  สุขสมพนารักษ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายคิรากร  รัตนอุไร
2. นางสาวชาละที  ษมาจิตเลิศ
3. นายนัฐพงศ์   ศรีประยูรไพศาล
4. นางสาววรันธร    ภูจีวร
5. นางสาวอธิชา   รัตนสกุล
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อุปการ
2. นายสุรชัย   ติ๊บคำ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภมาส  แก้วเรือน
 
1. นางสาวสุภาพ  เอกจันทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวสุภัตรา  สะทู
 
1. นางสาวสุภาพ  เอกจันทร์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวแสงหล้า  ตระกูลหรู
 
1. นางสาวอารีวรรณ  ทวีทิพย์มงคล
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายกัลป์  มวลจันทร์
2. นางสาวขนิษฐา  ขุนแก้ว
3. นางสาวจันทนีย์  โรจน์รัศมี
4. นางสาวปาริชาติ  สุริยะ
5. นายพงค์ธร  ทรัพย์เจริญ
6. นางสาวพรพนา  ฉิมเอื้อเฟื้อ
7. นางสาวพิชชาภา  ทรัพย์ทวีผล
8. นายสาธิต  ปองธนากรวงศ์
9. นายอนุสรณ์  ชัยพนัส
10. นางสาวแสงมณี  มิ่งศรีสุข
 
1. นางสาวกฤษณา  อินต๊ะยศ
2. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
3. นายยอดทรัพย์  กันธิยะ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงกรกฎ  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายภาสกร  แย้มงาม
3. เด็กหญิงวสุนันท์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวอัชฌาฬิณี  คำใจ
2. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  คงมงคลชัย
2. นางสาวอภิรดี  ไพรคุ้มครอง
3. นางสาวเรณู  กัมปนาทพงไพร
 
1. นางสาวอัชฌาฬิณี  คำใจ
2. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงทักษิณา  เกสรกระจาย
2. เด็กหญิงนันทิกา  ประดับภูทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ฤดี  บรรณกิจ
2. นางรุจิรา  ศิริอางค์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวกัลยาพร  กองมะลิ
 
1. นางสาววัฒนานันท์  ไชยเสน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายวงศกร  วงศ์น้อย
2. เด็กชายอลงกรณ์  วิมาละ
 
1. นางสาวอัชฌาฬิณี  คำใจ
2. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายชาญณรงค์  ปวงคำคง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จินาฟู
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวศรีพร   พัฒนาเผ่าสกุลทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  วงค์คำ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงนภาพร  ฉลองไพรวัลย์
2. เด็กหญิงเกศรา  สำราญไพรวัลย์
 
1. นางน้ำผึ้ง  วงค์สุพรรณ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายธนกร  สิงห์สา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
123 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ก้อนมณี
2. เด็กชายยุทธพล  ระวังกาล
 
1. นางนงค์เยาว์  จันทร์อ้าย