รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรัชตวรรณ  เสนใจ
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวทิพาพร  คำมูล
 
1. นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  นิปุณะ
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวสุภาพร  ใสนวล
 
1. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพัชรา  จริยา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปันคำ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอรพรรณ  พุทธมณี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปันคำ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  อนาคม
 
1. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจิราภรณ์  คำมูล
 
1. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุกใส
2. เด็กหญิงนิตยา  ไชยบุตร
 
1. นางสาวจรรยา  เดชคีรีอมรพงศ์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวปาณิศา  อินต๊ะไพ
2. นางสาวอรวรรณ  คำสา
 
1. นางชุมศรี  คุณยศยิ่ง
2. นางสาวเดือนฉาย  ล้อมเขตร
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายวรกมล  แก้ววงค์วาน
 
1. นางกันตนา  มงคลพงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายสถาพร  ธิการ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ขันพา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจวงค์
3. เด็กหญิงมธุรดา  กันทาหลี
 
1. นางสาวจิราวรรณ์  ใหม่เมืองมา
2. นางสุดา  รัตนานุการุณย์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาววัชราภรณ์  สมใจอ้าย
2. นายสุฐการ  รุจิเรศไพรวัลย์
3. นางสาวเกวลิน  ภู่นพคุณ
 
1. นางยอดถวิล  เกล็ดจีน
2. นางสาวสุทธิพร  ศิรประภา
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  จันตาขัด
2. เด็กชายอิสิวุฒิ  นพรัตน์
 
1. นายกิติศักดิ์   ติ๊บมา
2. นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐธิดา  สมบูรณ์
2. นายสุธีกานต์  โปธาพันธ์
 
1. นายกิติศักดิ์  ติ๊บมา
2. นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กองจันทร์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  หล่อใจ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววันวิสา  สิงหนันท์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  หล่อใจ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปิดดาว
2. เด็กหญิงชุติการณ์   เคร่งครัด
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พีระภาสกร
 
1. นางสาวนพวรรณ  คุณาธรรม
2. นางสาวพรทิพย์   บุญตันจีน
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายภาณุพงศ์  ปัญญาเหล็ก
2. นายอนันต์  เซงกะแซ่
3. นางสาวอริสา  แก้วมะโน
 
1. นางสาวพรทิวา  นันตาบุญ
2. นางแก่นจันทร์  เพี้ยงจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ริจ่าม
2. เด็กหญิงศุภานิจ  เจริญเดช
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เคนท้าว
 
1. นางสาวณัฎฐินี  แก้วบุตร
2. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวประกายรุ้ง  เพ็งเพชร
2. นางสาวพิมผกา  โยระภัตร
3. นายยงเกียรติ  กุออ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  รบชนะ
2. นางอรัญญา  ทาแป้น
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไชยพงค์
2. เด็กหญิงยุพเรศ  เฮ้าสุวอ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วแสง
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฎฐนิช  จุมปาทอง
2. นายนฤนาถ  แก้วสุยะ
3. นางสาวสุธิตา  คำเขียว
 
1. นายพรพิพัฒน์  เลขธรากร
2. นางรุจิเรศ  เลขธรากร
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธานากร  ซิวกระโทก
2. เด็กชายปริญญา  ตารังษี
3. เด็กชายภัทร  เมืองไชย์
 
1. นางสาวกันทรากร  กรรณิกา
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐพร  สร้อยทอง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  อุตตาล
3. นางสาวศิริลักษณ์  มหายาโน
 
1. นางสาวดวงเนตร  สุขรักษ์
2. นางสาวเทพรัตน์  อังขุนทด
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายจตุรงค์  บุญเกิด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยาลังกา
 
1. นางพวงทอง  สุขธนธรณ์
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวศิรินยา  จิตสุข
2. นายสุริยา  ลิดจะบุญ
 
1. นางพวงทอง  สุขธนธรณ์
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายนพรุจ  รื่นเริง
2. เด็กชายเอกราช  หมีแก้ว
 
1. นางสาวณัฎฐินี  แก้วบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรสุนทร  กตัญชลีกรกุล
2. สามเณรอดิศร  ดำกลาง
 
1. นางชลธิชา  เหมือดไธสง
2. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายณรงค์เดช  อนันต์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  นันติ
3. นายภาคภูมิ  โพธิพงค์
 
1. นางสาวรัตติกาล   ศิริ
2. นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธีรณพ  กาพย์ตุ้ม
2. นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ซื่อ
3. นายพิวัธกาญจน์  เหมืองคำ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
2. นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดำรงเกียรพนา
2. เด็กหญิงนา  วรนาถยืนยง
3. เด็กหญิงผานิต  ไพฑูรณ์
4. เด็กหญิงมลฤดี  ขวัญปรีดาสกุล
5. เด็กหญิงศิริพร  นันทวิเชียรฤทธิ์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวขวัญฤทัย  พิทาคำ
2. นางสาวขัติยาภรณ์  ฟองตา
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  วิเศษคุณ
4. นางสาวพรสุดา  ศิริ
5. นางสาวมนชยา  บุญเทียม
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นายสามารถ  ใสญาติ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกณิตา  วัฒนประวีณกุล
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  โกฎิคำ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  สมหมาย
4. เด็กหญิงรัชฏาพร  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงศิณาทิพย์  ผันแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจิราภรณ์  พุททา
2. นางสาวพิไลวรรณ  ไชยบุตร
3. นางสาวสุทธินันท์  ทานา
4. นางสาวสุวิมล  ไชยบุตร
5. นางสาวอรยา  จริยา
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. นางสาวฉวีวรรณ  แซ่เจ๊า
2. นางสาวปราณี  แสงสรทวีศักดิ์
3. นางสาวพรนภา  แซ่เห่อ
4. เด็กหญิงยุพิน  มนัสมโนกุล
5. เด็กหญิงฤดีพร  กอบความดี
 
1. นายนิธิพงค์  อาจใจ
2. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวชวนพิศ  สุวรรณโณ
2. นางสาวฌัชฎาภรณ์  โพทะจะ
3. เด็กชายณัฐกฤษ  สนธิคุณ
4. นางสาวธัญญารัตน์  เถินบุรินทร์
5. เด็กชายนพรัตน์  จุลศิริ
6. นายปรัชญา  อุตสาห์ปัน
7. นางสาวมาริสา  แจ่มใส
8. นางสาวรุจิเรข  นวลทา
9. เด็กหญิงวิมลศิริ  เพ็ญสุข
10. นายวิรัตน์  ชัยโย
11. นางสาวศุภกานต์  เภสัชชา
12. เด็กหญิงสกาวกานต์  ยมแก้ว
13. เด็กชายสราวุธ  วรรณคำ
14. นางสาวสุทธิดา  เทพปณะ
15. นางสาวสุภาพร  ท้าวศิริ
16. นางสาวอทิตา  ช้างลี้
17. นางสาวอัจฉรา  จันที
18. นายอานุภาพ  ไชยนา
19. นางสาวอาภาศรี  รักเจริญ
20. นางสาวเนตรนภา  ต๊ะทา
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
3. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
4. นายสามารถ  ใสญาติ
5. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกาญจนาพร  หนักแน่น
2. นายกิตติศักดิ์  เจริญใจ
3. นายจีรพันธ์  ริยะนา
4. นางสาวชฎาพร  เจริญเดช
5. นางสาวณัฐนรี  สมบุตร
6. นางสาวณัฐนิชา  ใจเตียม
7. นายทรงสิทธิ์  สนธิคุณ
8. นายนลธวัช  วรรณวงศ์
9. นางสาวปิยะรัตน์  ทามูล
10. นางสาวพรรณิกา  ศรีธิ
11. นางสาวพัชราพร  กุออ
12. นางสาวพาขวัญ  ธนันชัย
13. นางสาวพิมลพรรณ  นะที
14. นายวศิน  ทาระคำ
15. นายศรัณย์  โพธินา
16. นางสาวอภิญญา  ไชยบุตร
17. นางสาวอังคณา  กุลเม็ง
18. นายอัจฉริยะ  ขุนทรงอักษร
19. นางสาวเกษรา  กาวิน่าน
20. นายเจษฎางค์  วงศ์แสนสี
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
3. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
4. นายสามารถ  ใสญาติ
5. นางสาวแพรวนภา  ตาคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธนารีย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
1. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวลักษมี  แก้วกำเนิด
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายวิษณุ  แซ่ยะ
2. เด็กหญิงสุพวรรณ์  ศักดิ์คงนันทกุล
 
1. นางสาวพูลสิริ  สุริยะศักดิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวปวริศรา  ทานัน
2. นายสุรชัย  กอฝั้น
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกฤษณา  มณฑาทอง
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สิงห์ทะ
3. เด็กหญิงญาณิศา  คุณาธรรม
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ทาระนัด
5. เด็กหญิงธัญชนก  นูวบุตร
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  ภิระคำ
7. เด็กหญิงนภัสสร  พรมปัญญา
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์ษา
9. เด็กหญิงวชิรา  แสนวงศ์มา
10. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไชยวงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กุลพัฒน์มงคล
2. นางสาวปราณี  เจียมศรีพงษ์
3. นางเกษร  ครไชยศรี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชมคำ
2. เด็กหญิงกันธารัตน์  จันเวียง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมศิลปชัย
4. เด็กหญิงณัฐพิมล  ทิอ้าย
5. นายดัสกร  พนารัตนดอนชัย
6. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยบุตร
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หนักแน่น
8. เด็กหญิงธันยา  วรรณคำ
9. เด็กหญิงนฤมล  เทพปนะ
10. เด็กหญิงรัชนีกร  โมงปันแก้ว
11. เด็กหญิงวณัฐชญาน์  คำมูล
12. เด็กหญิงวลัยทิพย์  สุวรรณดี
13. เด็กหญิงศิริพร  อินต๊ะก๋อน
14. เด็กหญิงสุดากาญจน์  มณฑนม
15. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
1. นางกมลรัตน์  ชัยวุฒิ
2. นายจุมพล  โภคพล
3. นางชม  โภคผล
4. นายมนัส  ยิ่งวิทยาคุณ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์มะโน
2. เด็กหญิงรัชฏาพรรณ  กันทะ
3. เด็กหญิงอัญชิสิ  มะโนธรรม
 
1. นายทวี  แสงสีอ่อง
2. นายมนูญ  เรือนมูล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวนงเยาว์  ดียิ่ง
2. นางสาวพัชรี  ศรีเที่ยง
3. นางสาวอังคนา  กุออ
 
1. นายพงศธร  คิดการงาน
2. นายรัตนผล  กรรณิกา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  จันเวียง
2. เด็กหญิงลลิดา  นะติกา
 
1. นายพงศธร  คิดการงาน
2. นายรัตนผล  กรรณิกา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายบันดาล  เหล็กแก้ว
2. เด็กหญิงอภิรุจิ  จันเวียง
 
1. นายพินิจ  ริยะป่า
2. นายมนัส  ยิ่งทิยากุล
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขไพรบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงพรรัตน์  วัชรไพรงาม
3. เด็กหญิงพิกุล  กู้เกียรติกุญชร
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวสกุลรัตน์  เงินคำคง
2. นางสาวสรัลพร  ทินวล
3. นายอภิสิทธิ์  แสนใจบาล
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพวงฟ้า  กิจสันติกุล
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวประไพ  สุขดำรงวนา
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงบัวคำ  เเซ่ย่าง
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกุุลธิดา  แสนคำ
 
1. นายสมาน  ใจมณี
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายชัยสิน  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  มันทเล
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
58 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายอำนวย  วิมลประสพ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
59 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงอังคณา  เเซ่กือ
2. เด็กหญิงอินทิรา  เเซ่กือ
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรชู
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
61 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอารียา  ฐิติภัทรานนท์
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายปริญญา  ก๋องเงินคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  เงินคำคง
3. เด็กชายสวพล  แสนใจบาล
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
63 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายกฤษฎา  สิทธิ
2. นายติณณภพ  ตามูล
3. นายปรัชญา  เขียวกองเด่น
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายรัชพล  จันทร์ทิมา
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายเจษฏาพันธ์  สุกัณศิล
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงอวราเมศ  ศุภิมิตรอนันต์
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
67 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มังยะสุ
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
68 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  วังใจชิด
 
1. นายชลธี   ยาระณะ
 
69 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุทธิเสน
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
70 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกรรณิกา  แก้วโสตร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาเรือน
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วเคียงคำ
4. นายจักรพันธ์  ตุ้ยดง
5. นางสาวจันจิรา  ตานะเป็ง
6. นายณฐกร  แสนสีอ่อน
7. เด็กหญิงณัฐวจี  ศรีวิชัย
8. เด็กชายธราดล  สิทธิสอน
9. นายนนทวัฒน์  เตจา
10. นายนพดล  สุตาคำ
11. เด็กหญิงนภัสสร  กันฉิ่ง
12. นางสาวนิรมล  เตชะวงค์
13. นายพีรณัฐ  นิยมกิจ
14. นางสาวภาณุวัฒน์  วรรณศรี
15. นางสาวรุ่งทิวา  เจริญผล
16. เด็กชายวนพล  หมื่นเทพ
17. นางสาววรางคณา  คุ้มครอง
18. เด็กหญิงวาสนา  ปินสม
19. เด็กชายวิริยะชาญ  สมใจอ้าย
20. เด็กชายศรัณย์  สุปิณะ
21. เด็กชายศักรินทร์  ขาวอ่อน
22. นางสาวศิรินทร์กาย  ก้อนวิลา
23. เด็กหญิงศิรินภา  มาลัย
24. นายสาธิต  นันต๊ะเล
25. นางสาวสุภาวดี  โปธายี่
26. เด็กหญิงสุวนันนท์  ณะอุโมง
27. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุพรรณ์
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนสาร
29. เด็กหญิงอัญธิกา  ธะนันชัย
30. นางสาวเมทินี  ปัญญาเรือน
31. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปัญญาวัย
32. นายไตรภพ  ตุ้มปามา
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
2. นายทศพล  มุสิกะ
3. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
4. นางสาวปิยะฉัตร  ขวัญเอี่ยมเจริญ
5. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายปวิตร  สิริสุนทรกุล
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงมาริสา  แสนสุวงค์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวเสาวนีย์  ต๊ะต๋า
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายทศพล  วงศ์อุด
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ถิ่นพนานิยม
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุพรรณ์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธนพล  อุปรีย์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. นายสันติสุข  เต่อคีซะ
 
1. นางจันทรา  สุริยมณฑล
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายเกรียงไกร  ไชยวัง
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวน้ำค้าง  วิชิตผลไพบูลย์
 
1. นายอภิวัฒน์  คนใจบุญ
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงเกศินี  เลิศวงส์ร่มเย็น
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ฤทัยกริ่ม
 
1. นางสาวมณีวรรณ  พาซู
 
83 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ประยูรทอง
2. เด็กชายกฤตนัย  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ซางเลง
4. เด็กหญิงชนิกานต์   ไชยสิทธิ์
5. เด็กหญิงปัทมา  ไชยเสน
6. เด็กชายพชร  ศุภปริญญา
7. เด็กหญิงศจิกา  ศรีรัตนสุวรรณ
8. เด็กชายสันติสุข  ถามี
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยศปัน
10. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปนันท์
11. เด็กชายอดิศร  ปัญญาดี
12. เด็กหญิงอรอนงค์   สะโง๊ะ
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สะโง๊ะ
14. เด็กหญิงอริสรา  หวันแดง
15. เด็กชายอัจฉริยะ  ชุมภูศรี
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
2. นายอำนวย  ธรรมขันแก้ว
 
84 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายคณัฐพล  นันโต
2. นายคามิน  แก้วอินถา
3. นางสาวจุฬารัตน์  กันทะ
4. นางสาวณัฏฐธิดา  ตาจุมปา
5. นางสาวบุญยานุช  กาตา
6. นายประวิณ  จินะสุข
7. นางสาวรัญชิดา  แสนวงค์มา
8. นางสาววิชชุดา  สุภาโสด
9. นางสาวศิริขวัญ  ทาดวงแดน
10. นางสาวศิริพร  เตปิน
11. นางสาวสายธาร  สุภาใจ
12. นายสุนิวัฒน์  คำหล้า
13. นายอดุลย์  เกียรติยากุล
14. นางสาวอิสรียา  ชมภูศรี
15. นายเกียรติพล  รักษาโสม
16. นางสาวเบญจวรรณ  โปธายี่
 
1. นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
2. นายอำนวย  ธรรมขันแก้ว
 
85 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายฤทธิกาย  ดอกใหม่
 
1. นางสาวทิพย์วดี  บางแวก
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายทินกร  กุลสวัสดิ์มงคล
2. เด็กชายอนันต์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชวิน  แสนใจบาล
2. เด็กชายรักพงษ์  ทอหุล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายนรินทร์  จริยา
2. นายมงคล  ไชยา
3. นายเด่นชัย  ปินคำ
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายชินดนัย  มหาวัน
2. นายวิเชียรชัย  บุญทะโล
3. นายเอกภพ  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายนิธิกร    กุยวารี
2. เด็กหญิงวิชญาพร    สลีสองสม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชาติชาย  สดใสสมบูรณ์
2. เด็กชายณรงค์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสุทัศน์  ชมพูนุชแจ่มจรัส
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   กาพย์ตุ้ม
2. เด็กชายศุภฤกษ์    วงศ์ผ่อง
3. เด็กชายอนุชิต   แก้วอินศรี
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธงชัย  ชมพูนุชแจ่มจรัส
2. นายสุทิน  กุลสุพรรณรัตน์
3. นายอนุชา  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายทินกร  จันสีมา
2. นายอนุสรณ์  แจ่มสุวรรณ์
3. นายเจษฏา  เจริญผล
 
1. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวณิชย์ญา  ธนูชิต
2. เด็กชายอัครวุฒิ  กันทะใจ
 
1. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
2. นางสาวอัจฉราพรรณ์  วงค์ฝั้น
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวธีรกานต์  จารุวาณี
2. นางสาวนภา  จันทร์กลากุล
3. นางสาวนิตยา  ถิ่นทองท่าผา
4. นางสาวศิริลักษณ์  กุลสวัสดิ์มงคล
5. นางสาวอาภากร  บันดาลสกุล
6. นางสาวแจ่มจันทร์  สมคิด
 
1. นางสาวอัมพร  คำลือเกียรติ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายชัยณรงค์  บุญมาปะ
2. นายมนตรี  อินกองงาม
3. นายสุกนธีต์  สมใจอ้าย
4. นายอนุชา  ท้าวแก่น
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญใจ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตาจุมปา
3. เด็กชายจารุวัฒน์  จันทิดง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสิงห์คำ
5. เด็กหญิงลลิชา  ชุมภูศรี
6. เด็กหญิงอัญชณา  ใจมา
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายปวริศร  ชัยบุตร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มูลแก้ว
 
1. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แดนไกลวัลฉัตร
2. เด็กหญิงนิฤนาท  ริยะนา
3. เด็กหญิงสาธิยา  ชินะวัน
 
1. นายนิรันดร์  ยานะโส
2. นายนิเวช  แสงคำ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชวิล  แสนใจบาล
2. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีเที่ยง
3. เด็กชายรักพงษ์  ทอหุล
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพิชญาภา  รัตนทะนุกุล
2. นางสาววชิตรา  นันต๊ะภูมิ
3. นางสาวสุทธิดา  มุตรเขียว
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายภูษิต    บุญเกิด
2. นายศาสดากรณ์    กาพย์ตุ้ม
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายพงศธร  ต๋าคำดี
2. นายภาณุพงษ์  ปัญญาเหล็ก
3. นายเฉลิมพล  ตุ้มปามา
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงอัยยรัชต์  กันทาดง
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โตเจริญกุล
 
1. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
2. นางศรินญา  ถาวรกุล
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสนวังทอง
2. เด็กชายธนชัย  เสรีประชาคม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มคีรีรัตน์
 
1. นายสนั่น  หัวแท้
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพิชญา  ปัญญา
2. นายอนุพงษ์  มะโนลา
3. นางสาวอิงผการ์  เขียวใจ
 
1. นางเฉลิมศรี  ปินทะยา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกุลกมล  เพ็ญธรรม
2. เด็กชายณฐนนท์  ทาแกง
3. เด็กหญิงวิชุดา  หม้อดี
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางสาวเครือวัน  อุ่นใจ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวปภาดา  พงศ์ไพรศิริกูล
2. นางสาวปาริฉัตร  สกุลนภาลัย
3. นางสาวสุทธิดา  สถิตสถาพรชัย
 
1. นางสาวนุช  วนารื่นรมย์
2. นายสมบูรณ์  อินทราชา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายพาสุกรี  วิเชียรวรรธนะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์สอน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
2. นายวิทยา  ยาสาร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรนันทวัฒน์  ไชยบุตร
2. สามเณรศรวัณ  ชาญเนตรสกุล
3. สามเณรโชติกุล  โชติชม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ริยะนา
2. นางสมทรง  เอื้อจิตสันติ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  วิเวกวนารมณ์
2. นางสาววลัยภรณ์  เพ็ญแสงงาม
3. นางสาวโสภา  ราตรีวิทวัส
 
1. นางสวนีย์  ธรรมศิริ
2. นายอุดร  พุทธโส
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกนกพร  จิตจักร
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  สุขดำรงวนา
 
1. นายศรีวัน  คำพ่าย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงศิรนทรา  ไชยกุล
2. เด็กหญิงอชิรญา  ฟองตา
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สาครินทร์
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางสาวเครือวัน  อุ่นใจ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐกร  เป็งใย
2. นางสาวสุภาวดี  สมณะ
3. นางสาวแก้วทิพย์  ทิปัญญา
 
1. นางสาวธัญรัศม์  วงษา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวาสนา  เทียนขำ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แดงแปง
3. เด็กหญิงอัญชัญ  สันติพงค์
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. นางสาวคีรีวรรณ  สิทธิ์คงตั้ง
2. นางสาวพรพิมล   สกุลนิติดอย
3. นางสาวสันต์ฤทัย   พิชิตศรีวิชัย
 
1. นางสุภาพร  ใจอ้าย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกรรณิกา   ไชยบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์   ทิประมูล
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวอรุโณทัย  ต้นถาง
2. นางสาวอังค์วรา  มูลใหม่
 
1. นายภานุพงศ์  พูนทาจักร์
2. นายวิทยา  ยาสาร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ณ เชียงใหม่
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวงสุริยะ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นางศรินญา  ถาวรกุล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐสุดา  พรมมา
2. นายนฤนาถ  แก้วสุยะ
3. นายศุภกิตติ์  ดวงสุริยะ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยานนท์  อุดมา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายชนะพล  แสงวงค์วานณิชย์
2. นายรัฐศาสตร์  นวลละอออ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยานนท์  อุดมา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกรกช  ไตรวิเชียร
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ใจใหม่
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
124 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงสิริกานต์  กันทะศิลป์
 
1. นางกฤษติยา  มูลอินต๊ะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายอภิชัย  สาริศรี
 
1. นายสมมิตร  รัตนานุการุณย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชนทยา  นาต๊ะหม่น
 
1. นางสาวปัทมาพร  จันทร์หลวง
 
127 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวอริสรา  คำตุ้ย
 
1. นางจิดาภา  ขจรวิทย์
 
128 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มหาชัย
 
1. นายอภิวัฒน์  คนใจบุญ
 
129 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกษมา  มุ่งหมาย
 
1. นางกัลยา  สุริยะสาร
 
130 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชื่นรินทร์
 
1. นางสาวเกศฎาพร  มูลแก้ว
 
131 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวสิริปิยาเมธ  อุดปา
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
 
132 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สุนันตา
2. เด็กหญิงบุษบัน  ชมชื่น
3. เด็กหญิงปานชนก  ก๋องมา
4. เด็กหญิงมยุรี  เซ่งเฮ่อ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันทะศิลป์
 
1. นางสาวอรวรรณ  กูลเรือน
2. นางสาวเสาวรส  บูรณศิลปกรณ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจตุพร  ญาดาวนัส
2. นางสาวพรเพ็ญ  สุริยชัยพันธ์
3. นางสาวพิมลรัตน์  ภูษิตนิเวศน์
4. นางสาววันเพ็ญ  บริบูลสินทรัพย์
5. นางสาวสุภาพร  สุขตามยอดดอย
 
1. นางสาวอรวรรณ  กูลเรือน
2. นางสาวเสาวรส  บูรณศิลปกรณ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่กือ
 
1. นายนเรศ  สุนันต๊ะ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวรุ่งทิพย์  มานะพัฒนมงคล
 
1. นางสาวรจนา  แซ่ย้าง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวสกุณตลา  วีระพันธ์นันติ
 
1. นางกมลฉัตร  รานรินทร์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ล่ำสัน
2. เด็กชายฐปกรณ์  กองจันทร์
3. เด็กชายธราดล  มุดแก้ว
4. เด็กชายธีระวัฒน์  มยุเรศ
5. เด็กชายรัตนผล  ศรีเที่ยง
6. เด็กชายฤทธิพร  แก้วประเสริฐ
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ต๊ะรังษี
8. เด็กชายอานนท์  พิทาคำ
 
1. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
2. นางสาวรจนา  แซ่ย้าง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธนวัฒน์  มุทุมณ
2. นายพัฒนพงษ์  โพธิตา
3. นายพินิจ  พูลผล
4. นายรัจชนนท์  อินต๊ะคำ
5. นายสถาพร  สุปิณะ
6. นายสรายุ  มนต์ทนนท์
 
1. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงณัฐมล  ตุ้ยแก้ว
2. เด็กหญิงณิชากร  บุญธรรม
3. เด็กชายทินกร  ใจเมือง
4. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วธรรณ์
5. เด็กชายศุภกิตติ์  แสวงผล
6. เด็กหญิงสุพัตรา  คำสา
 
1. นายประจักร์  ศรีวิทะ
2. นายมนตรี  สุต๋าคำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจันทนิภา  แจ่มแจ้ง
2. นางสาวจิรนุช  พรมใจ
3. นางสาวพรรษชล  คำไล้
4. นางสาวพัชรีญา  สนธิคุณ
5. นางสาวมนัญญา  สมสัตย์
6. นางสาววรัญชนก  ธิโน
7. นายวิศรุต  ทามูล
8. นางสาวศิริขวัญ  ชมชื่น
9. นายสันทโชค  บุญเทียม
10. นางสาวเสาวคนธ์  ปะติกา
 
1. นายชลกานต์  พุทธสอน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงชนการณ์  ณ ลำพูน
2. เด็กหญิงธนิตา  อาทะ
3. เด็กหญิงนิภาพร  โชคสุขทรัพย์สิน
4. เด็กหญิงพิไรวรรณ  รักษอนันต์
5. เด็กหญิงวรพร  ตระสักชลาศัย
 
1. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
2. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพรทิพย์  มณีวรรณ
2. นางสาวลำดวน  จันทรทองคำ
3. นายวินัย  ปรีชาพนาไพร
4. นางสาววิไลพร  แสงเพชรไพรบูลย์
5. นางสาวสีดา  มรุพงศ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
2. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายพีระวัฒน์  กองจันทร์
2. เด็กหญิงวริษฐา  วุฒิโอสถ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจดี
 
1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกัญญาณี  ชาติวงศือมร
2. นายสุรพล  เมธากุลวดี
3. นางสาวแสงเดือน  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รบชนะ
2. เด็กหญิงอริษา  หยวกกุล
 
1. นางมลิวรรณ  ชูคดี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์จันตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร  ธิยาม
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงดลฤทัย  พิธิยกาล
2. เด็กหญิงอภิญญา  ประสาธน์สุวรรณ์
 
1. นายมานพ  ศรีทุมมา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิราสิณีย์  จันตา
 
1. นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รื่นภาคพจน์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
2. นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาววิปัสนา  จันทร์เสี่ยม
 
1. นายสมคิด  เมืองวงค์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายดรัณภพ  ดวงเดช
 
1. นางสาวชลธิชา  ธรรมใจ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายอิทธิพล  ชาญณรงค์
 
1. นางสาวชลธิชา  ธรรมใจ