หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวเดือนฉาย ล้อมเขตรโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวชนิศา พุทธเหมาะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ชอนพอโรงเรียนสหมิตรกรรมการ
4. นางพิรุฬห์ลักษณ์ เจริญเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางเข็มทอง กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนฉาย ล้อมเขตรโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวชนิศา พุทธเหมาะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ชอนพอโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
4. นางพิรุฬห์ลักษณ์ เจริญเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางเข็มทอง กรรณิกาโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอำพร อุปชัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิดโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่นโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิเจริญโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอำพร อุปชัยโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิดโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ อบกลิ่นโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นางสาวสุดาวรรณ วุฒิเจริญโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ปันคำโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอำนวย ธรรมขันแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ปันคำโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอำนวย ธรรมขันแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวอาบทิพย์ สุรักษ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฎ นาแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางชุมศรี คุณยศยิ่งโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร พรหมเสนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
4. นางดารา ไชยนิตรโรงเรียนสหมิตรกรรมการ
5. นางเกศริน คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางชุมศรี คุณยศยิ่งโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวณัฐพร พรหมเสนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
3. นางดารา ไชยนิตรโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
4. นางนุชนาฎ นาแก้วโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
5. นางเกศริน คนใจบุญโรงเรียนบ้านแม่ศึกเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นายอนุวัตร บุญอินทร์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางอุทัยวรรณ แสนไชยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูลโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวปัญภัคร ตาจ๊ะโรงเรียนบ้านแม่ศึกเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายอนุวัตร บุญอินทร์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางอุทัยวรรณ แสนไชยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูลโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวปัญภัคร ตาจ๊ะโรงเรียนบ้านแม่ศึกเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทร์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายคนอง เรือนแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสุดา รัตนานุการุณย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางทิพย์วัลย์ ศรีกองคำโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายรุ้ง หล่อใจโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวกันตนา มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางยอดถวิล เกล็ดจีนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายธงชัย กิจโชคประเสริฐโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต อินทรารัตน์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวลีลาวดี ปละอุดโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร ศิรประภาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวรัตนี เจริญวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ริยะนาโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยาเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ คุณพิทักษ์ตระกูลโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายธนภัทร ภูดอนตองโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ์ ใหม่มาเมืองโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางปิยะพร พนอมศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา กิริยาภรณ์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายกิติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ ชัยวุฒิโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวรักษวดี เกล็ดจีนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางปกมล ธรรมศิริโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนาเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพนิดา อุดอ้ายโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายสิงห์ทอง มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายธนภัทร ภูดอนตองโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
6. นางสาวชลธิชา ธรรมใจโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวอรวรรณ พรมแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสุทธี ฤทัยกริ่มโรงเรียนสหมิตรกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
6. นางสาวณัฎฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
7. นายมานพ ศรีทุมมาโรงเรียนจอมทองเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ชำนาญปรุโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวธิดารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิตา ยมแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
4. นายอนันต์ ชำนาญรบโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุลโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวณัฐธนัญา บุญถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางมัตติกา ติตนนท์โรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ รบชนะโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางรสรินทร์ ตันนราโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร สุขรักษ์โรงเรียนจอมทองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรืองโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวธนัญชนก แกจ่ามโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นายพรพิพัฒน์ เลขธรากรโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง สุขธนธรณ์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาววาณี เก่งการทำโรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ บุญตันจีนโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางแสงอรุณ ประสพสุขโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอดิเรก สารขาวโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ตาละปินโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางรสรินทร์ ตันนราโรงเรียนบ้านปางอุ๋งประธาน
2. นางสาวเมทินี จรูญพนากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางอรัญญา ทาแป้นโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ สวนใจโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางรุจิเรศ เลขธรากรโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวณฐิตา สุภากาศโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันทรากร กรรณิกาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวีระ ปาลีตาโรงเรียนช่างเคิ่งกรรมการ
3. นางสาวปอแก้ว อินต๊ะยศโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตติกาล ศิริโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางจุฑารัตน์ เวียงลอโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสบวากเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทรงพล มณฑนมโรงเรียนบ้านสามสบประธาน
2. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายธนวัฒน์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไกรรัตน์ ปันศิริโรงเรียนอินทนนท์วิทยาประธาน
2. นายธนวัฒน์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทะนันชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสบวากประธาน
2. นายอดิเรก อุดแจ่มโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ ไกรกิจราหฎร์โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงเลขานุการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ไกลกิจราหฎร์โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวงประธาน
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สวนใจโรงเรียนบ้านสบวากกรรมการ
4. นายอดิเรก อุดแจ่มโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐินี ไชยบุตรโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อยโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอนุชิต อาจหาญโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววราพร จินาพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. พระอุดร คุณานนฺโทโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
5. นางนวรัตน์ ขอดแก้วโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ปันคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อยโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายพิชยา เตจ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาววราพร จินาพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. พระอุดร คุณานนฺโทโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
5. นางนวรัตน์ ขอดแก้วโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขทาโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. พระอุดร คุณานนฺโทโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
3. นางสาววราพร จินาพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวปรานี เจียมศรีพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุนิสา ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. พระอุดร คุณานนฺโทโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
3. นางสาววราพร จินาพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางปราณี เจียมศรีพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายญาณวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิทักษ์ ไชยสถานโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายสุภษร เยาวโสภาโรงเรียนอินทนนท์วิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมไชย โรจนพงษ์ไพรโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. พระอุทัย อภิวฑฺฒโนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรานี เจียมศรีพงษ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ สิทธิวงศ์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. พระทรงราช จิรวฑฺฒโนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฏฐรินทร์ บุญเรือนยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
7. นายนิธิพงษ์ อาจใจโรงเรียนบ้านปางอุ๋งเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายญาณวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางธารทิพย์ ไชยมณีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวศศิกานต์ สมถวิลชัยชาญโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นางสุวรรณี เด่นอักษรกุลโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ ไชยชนะโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายมานพ โยธาดีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. พระอุทัย อภิวฑฺฒโนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
4. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. นางรัชดา ไชยสิทธิ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
6. นางสาววราพร จินาพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ ไชยชนะโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาววราพร จินาพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายมานพ โยธาดีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสายสมร ไชยลามโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
5. พระอุทัย อภิวฑฺฒโนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ใสญาติโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. พระอุทัย อภิวฑฺฒโนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
4. นางเกษร ครไชยศรีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายนิธิพงษ์ อาจใจโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
6. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ชลธารเสาวรสโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสามารถ ใสญาติโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. พระอุทัย อภิวฑฺฒโนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
4. นางนราภรณ์ อุตถาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายนิธิพงษ์ อาจใจโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
6. นางศรีพรรณ์ เกษรศรีโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ชลธารเสาวรสโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางเกษร ครไชยศรีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. พระอุดร คุณานนฺโทโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
4. นางพิกุล เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางนวรัตน์ ขอดแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
6. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายจุมพล โภคผลโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวเชาวนี บุญรังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายทัศนัย ใจคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายวีระพล ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ ขันแก้วโรงเรียนสหมิตรวิทยาเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงศธร คิดการงานโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายทวี แสนสีอ่องโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายวุฒิชัย อุดมผลโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นายวีระพล ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายมนัส ยิ่งทิยาคุณโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายพงษ์วินิจ บุญชูโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เทพวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เรืองมูลโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายรัตนผล กรรณิกาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายธวัชชัย ใจสวัสดิ์โรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ริยะป่าโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางบุบผา โอบเอื้อโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอุดร พุทธโสโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนาเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวณัฐินี ล่ำสันโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
3. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวณัฐินี ล่ำสันโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
3. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นางสาวณัฐินี ล่ำสันโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นางสาวณัฐินี ล่ำสันโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นางสาวณัฐินี ล่ำสันโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวทิพย์วดี บางแวกโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายพินิจ กิริยาการุณวงค์โรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายสมาน ใจมณีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิชาศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายชลธี ยาระนะโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูลโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายชลธี ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวมุทิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นางสาวมุทิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวกัลป์สิณี บุญทาโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวกัลป์สิณี บุญทาโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพล มุสิกรโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายทศพล มุสิกรโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวกัลป์สิณี บุญทาโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวกัลป์สิณี บุญทาโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
2. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายจิรายุวัฒน์ คัทจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่มประธาน
2. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิบปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิสาข์ วิราศรีโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนิเวช แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ อินทราชาโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิเวช แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ อินทราชาโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายภานุพงศ์ พูลทาจักร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนแม่แฮเหนือเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวเครือวัน อุ่นใจโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายจรัญ ไอยรัญโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวเครือวัน อุ่นใจโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิสิฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิสิฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมศรี ปินทะยาโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวสิริกร ภัคลดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายจรัญ ไอยรัญโรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ ไอยรัตน์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี ปินทะยาโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวสิริกร ภัคลดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศรินญา ถาวรกุลโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวเพ็ญนภา ออมแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางพจนี ชมมัชยาโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวมุทิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี น้อยสุวรรณโรงเรียนสหมิตรวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวมุทิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี น้อยสุวรรณโรงเรียนสหมิตรวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายนิเวช แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวธาริณี หวันแดงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิเวช แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวธาริณี หวันแดงโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพนมวัลย์ สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางรัชฎาพร โฉมอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31ประธาน
2. นางสาวธัญรัศมี วงษาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวมุทิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวรัชฎาพร โฉมอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายภาณุพงษ์ พูนทาจักรโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวมโนมน หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ เทพวงศ์โรงเรียนจอมทองประธาน
2. นายสมบูรณ์ อินทราชาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวอัมพร คำลือเกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ อินทราชาโรงเรียนแม่แฮเหนือประธาน
2. นางศิริลักษณ์ เทพวงศ์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวอัมพร คำลือเกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิสิฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสมทรง เอื้อจิตสันติโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
3. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสมทรง เอื้อจิตสันติโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
3. นายอรรณพ รูปดีโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล สุกันทาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิสิฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมโนมน หอมหวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31ประธาน
2. นางสาวเพ็ญนภา ออมแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางพจนี ชมมัชยาโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งกรรมการ
3. นายพนมวัลย์ สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิสิฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายพิสิฐ์ศักดิ์ ดวงพรหมโรงเรียนบ้านกองแขกเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกฤษติยา มูลอินต๊ะโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวอมรา รู้ดีโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นายสมมิตร รัตนานุการุณย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางจิราธร นาดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางดวงแข ชินโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวอมรา รู้ดีโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ศรีชมภูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
4. นายสมมิตร รัตนานุการุณย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางจิราธร นาดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเกษศิริ นะทีโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา กาพย์ไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวรานี สุภาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวเกษศิริ นะทีโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา กาพย์ไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวรานี สุภาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางจิดาภา ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ คนใจบุญโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางพิกุล เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางกัลยา สุริยะสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คำชมภูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ พาชูโรงเรียนสหมิตรวิทยาเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ คนใจบุญโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางพิกุล เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางกัลยา สุริยะสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คำชมภูโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ พาชูโรงเรียนสหมิตรวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภัตรา โอดเทิงโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวอำภา พนาศิลาลาดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนากรรมการ
4. นางสาวอัมพาพร ทรัพย์อินทร์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
5. Mr.Ikombe William Kotoโรงเรียนจอมทองกรรมการ
6. นางสาวนฤมล ปาสุนันท์โรงเรียนบ้านป๋างอุ๋งเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภัตรา โอดเทิงโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวเกศฎาพร มูลแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวอำภา พนาศิลาลาดโรงเรียนกัลยาณิวัฒนากรรมการ
4. นางสาวอัมพาพร ทรัพย์อินทร์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล ปาสุนันท์โรงเรียนบ้านป๋างอุ๋งเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายณัฐทะนันฒ์ ชูคดีโรงเรียนบ้านป๋างอุ๋งประธาน
2. นางสาวนภาพร สุขทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ กูลเรือนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยาเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นายณัฐทะนันฒ์ ชูคดีโรงเรียนบ้านป๋างอุ๋งประธาน
2. นางสาวนภาพร สุขทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร จันทร์หลวงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวเสาวรส บูรณศิลปากรโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นางจันทรา สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวรจนา แซ่ย้างโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนเรศ สุนันต๊ะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวพรรษา ท้าวนูโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรจนา แซ่ย้างโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายนเรศ สุนันต๊ะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. Mrs.Zhu Jingโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวพรรษา ท้าวนูโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางกมลฉัตร รานรินทร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางกมลฉัตร รานรินทร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางรัชดา ไชยสิทธิ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยาประธาน
2. นางสาวอมรา รู้ดีโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
3. นายนิกร ไชยบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางพวงทอง สุขธนธรณ์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นางจิราธร นาดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายรัชดา ไชยสิทธิ์โรงเรียนเมืองเด็กวิทยาประธาน
2. นายสมเดช ขัติยะโรงเรียนบ้านกองแขกกรรมการ
3. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ อุดมสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นางสาวอมรา รู้ดีโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี สุต๋าคำโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ อุ่นใจโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวดวงกมล ณ ทุ่งฝายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายมนตรี สุต๋าคำโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวเรือง แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวรัตติกาล ยศสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายผดุง อินธิสอนโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวเรือง แสงคำโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายมนตรี สุต๋าคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ อุดมสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายธฤตวัน ใจคำปันโรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ อุดมสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ พลอยศรีโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางภัทร์นฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางรัตนา ล่ำสันโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
6. นางสาวพนมรักษ์ สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประจักร์ ศรีวิทะโรงเรียนจอมทองประธาน
2. นางสาวณิชากร อินต๊ะคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางภัทร์นฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์โรงเรียนบ้านปางอุ๋งกรรมการ
4. นางรัตนา ล่ำสันโรงเรียนเมืองเด็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวพนมรักษ์ สุริยมณฑลโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
6. นางสาววรรณภรณ์ ทิพย์สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางมลิวรรณ ชูคดีโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางจิราธร นาดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร ธิยามโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวปิ่นภิบาล เรือนงามโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวสาลีวรรณ อ่ำบำรุงโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยาเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวมลิวรรณ ทิพศรโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางจิราธร นาดีโรงเรียนบ้านแม่ศึกกรรมการ
3. นางสาวปิ่นภิบาล เรือนงามโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวสาลีวรรณ อ่ำบำรุงโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยาเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวตวงทอง ไชยลามโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสายฝน ยะจรรยาโรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ์ ใหม่มาเมืองโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา กิริยาภรณ์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวชลธิชา ธรรมใจโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวรื่นจิตร ปัญญาเรืองโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นายอำนวย ธรรมขันแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นางสีแพร วิชัยศรีโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร พรหมเสนโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีลักษณ์ บุญเกิดโรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางชลธิชา เหมือดไธสงโรงเรียนวัดกู่สันหนองวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย ธรรมขันแก้วโรงเรียนจอมทองเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนแม่แฮเหนือกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ริยะนาโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยากรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31เลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกภรณ์ ขุนสมุทร์โรงเรียนแม่แจ่มประธาน
2. นางปิยะพร พนอมศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายกิติศักดิ์ ติ๊บมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายสิงห์ทอง มงคลพงษ์โรงเรียนจอมทองเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]