หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2555   2 ต.ค. 2555   3 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2, สนามโรงเรียนบ้านเนิน ชั้น 1 ห้อง 214 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 3 ต.ค. 2555 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ห้อง ห้องกิจการนักเรียน 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ห้อง ห้องกิจการนักเรียน 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ห้อง 531 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 211 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
14 000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
15 000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
16 000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
17 000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
18 000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
19 000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
20 000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
21 000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
22 000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
23 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
24 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
25 000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
26 000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
27 000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
28 000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
29 000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
30 000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 13.00-16.00
31 000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
32 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
33 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
34 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
35 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
36 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
37 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
38 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
39 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
40 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
41 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
42 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
43 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
44 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
45 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
46 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
47 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
48 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
49 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
50 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
51 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
52 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
53 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
54 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
55 000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
56 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
57 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
58 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
59 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
60 000269 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เวทีกลาง 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หน้าห้องช่าง 3 ต.ค. 2555 13.00-15.00
3 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หน้าห้องช่าง 3 ต.ค. 2555 13.00-15.00
4 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หน้าห้องช่าง 3 ต.ค. 2555 13.00-15.00
7 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
8 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 4 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 4 ชั้น 1 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-14.00
13 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-14.00
14 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม ห้องเกษตร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม ห้องเกษตร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เต้นท์ถนนหน้าอาคารเกษตร-อุตสาหกรรม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
20 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เต้นท์ถนนหน้าอาคารเกษตร-อุตสาหกรรม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม ถนนหน้าห้องเกษตร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
22 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม ถนนหน้าห้องเกษตร 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
23 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม เต้นท์ถนนหน้าอาคารเกษตร-อุตสาหกรรม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
24 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม เต้นท์ถนนหน้าอาคารเกษตร-อุตสาหกรรม 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องธุรกิจ 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องธุรกิจ 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องธุรกิจ 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องธุรกิจ 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องธุรกิจ 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องธุรกิจ 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 3 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]