รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอ่างขาง
ณ โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ทั่ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวดวงกมล  ชาดี
 
1. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงอรพิน  บุญตวย
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวจรรยารักษ์  ลุงยะ
 
1. นางภูสิริน  ตาอิ่น
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เจริญสากล
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายภูริพัฒน์  คำมา
 
1. นางสัญญารัก  นุตาลัย
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัชนีพร  เกตุแก้ว
 
1. นางกรณ์กาญจน์  นนพัชรพงศ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอาทิตย์  ลายแสง
 
1. นางภัทรินญา  ใสคำ
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายนิธิบดินทร์  เป็งแก้ว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ธิพึง
 
1. นางมธุรส  กิติมูล
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายธีระนันท์  ปัญญาผัด
2. นางสาวอรุโนทัย  ดวงคำ
 
1. นางสาวสุนันท์  ธาราศักดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายจอมพล  มั่นคง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธาตุทอง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวศิรดา  ปวีณเกียรติคุณ
 
1. นางปิยะวรรณ  เลื่อนประไพ
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  มาเรือน
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงอภิชญา  จองปุก
 
1. นางสาวณภัทร  คำยา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงปานปรียา  ขาวเถิน
3. เด็กหญิงอรณิช  นาถวัฒนา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  แซ่ล้อ
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายนันทิพัฒน์  เอี่ยวเฮ็ง
2. นางสาวสุรารักษ์  พลไธสง
3. นายเพชรกมล  ธรรมวัน
 
1. นายอาทิตย์  ธานี
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายปรีชา  เยอส่อ
2. เด็กชายปิยพงศ์  ปุกคำ
 
1. นางสาวอรพิน  บรรพตสิริกุล
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวสุภาพร  โพทัง
2. นายอติกานต์  แสงวิลัย
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์คำ
 
1. นางสาวสมหญิง  บุตรวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายสัณหภพ  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชลิต  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงหมวย  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงอำไพ  ลุงจาย
 
1. นางสาวกุหลาบ  เงินคำจันทร์
2. นางศรีพรรณ  สกลกิตติ
 
21 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 - ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายปฏิญญา  คำภีระ
2. นางสาวมัณฑนา  ศักดิ์พิสิษฐ์
3. นางสาวอรอุมา  อริวรรณา
 
1. นางณัฏฐ์ธิรา  อินทะพันธุ์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  ทาอินต๊ะ
2. เด็กชายศุภักดิ์ชัย  บุญศรี
3. เด็กหญิงอธิชา  ก่ำบุตร
 
1. นางกานดา  ดำรงชัยณรงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาววราพร  มหาวรรณ์
2. นางสาววิลัยพร  กัลยา
3. นางสาวอรัญญา  เมฆลา
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญาแปง
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมยศ
 
1. นางวราลักษณ์  วุฒินันชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวนุชนารถ  พุทธชัย
2. นายพชรพล  เพียรงาน
3. นางสาวมิรันตี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารภี
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกฤตโชค  ธิราพืช
2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สิงห์ใจ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทรา
 
1. นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
 
27 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายพงศธร  กิตติตาล
2. นางสาวมัชฌิมา  คำแก้ว
3. นางสาววรวีร์  วงค์ชัย
 
1. นายนิรันดร์  ปันที
2. นายนิรันดร์  ปันที
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายวิศรุต  ปวงรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  กานิล
 
1. นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธิยัง
2. นางศิริวรรณ์  ตาใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายกษิณ  จิตรเจริญ
2. เด็กชายทักษิณ  ทองคำ
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์  บุญก้ำ
2. เด็กชายอาทิตย์  เกี๋ยงเหมย
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายกรกช  จุ่มปารี
2. นายคุณาธิป  วงศ์ฟู
3. นายภานุพงษ์  บุตรแก้ว
 
1. นายยุทธนา  อิ่นแก้ว
2. นายยุทธนา  อิ่นแก้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายอรรถนพ  แซ่หลี่
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่กู๋
3. นางสาวเอเฮือน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐดินับ  ใจบาล
2. นางสาวศรัณญา  รุ่งเรือง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงชนิกา  ภัครกุลรัตน์
2. เด็กหญิงนภาพร  แจ่มปัญญาไพรวัลย์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ใจเลิศองอาจ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  กันทาวัน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ
 
1. นางพรนภัส  นุชวนิชกุล
2. นายศิลป์ชัย  กวงแหวน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายจักรพันธ์  สุภามูล
2. นายทักษพร  จินดาหลวง
3. นายพิฆเนศ  แก้ววิเศษ
4. นางสาวภานุชนาถ  ทองคำ
5. นายเจนณรงค์  ชัยแดง
 
1. นายบพิธ  วงษยา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงประดิภา  สาระจันทร์
2. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ค้ำคุณ
3. นางสาวสี  มหาจัย
4. เด็กหญิงสุภาพร  เจนคุรุธรรม
5. นางสาวหวี  จองตาล
 
1. นางพรนภัส  นุชวณิชกุล
2. นายศิลป์ชัย  กวงแหวน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายปฏิพัทธิ์   สุขอโณทัย
2. นางสาวสุวิตรา   ศรีชัย
3. นายอัยก่าร   สุภานันท์
4. นางสาวเยาวเรศ  ก้านทอง
5. นางสาวเรณุกา  ผ่องใส
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายขุนชัย   ไชยนาม
2. นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะ
3. นายวรุตฆ์   เหล่าดง
4. นางสาวสกนรัตน์   พุทธพันธ์
5. นายเจริญ   เรือแก้ว
 
1. นางสาวจิรนันท์  พงศ์ธัญญาเขต
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โปธา
2. นางสาวกฤติญา  กันไชยา
3. นายจิตธนัฐ  แก้วตา
4. นางสาวจิราพร  แสงต๊ะ
5. นายจีระศักดิ์  ไชยประสิทธิ์
6. นายชิษณุพงศ์  สุขยศศรี
7. นางสาวณัฐกาญจน์  สละตัน
8. นางสาวณัฐยา  ตั้งตรงทรัพย์
9. นายธนวัฒ  ฟองเมฆ
10. นายธนวัฒน์  อักษรศรี
11. นางสาวรดา  ยินดี
12. นางสาวรัตนา  บรรณศาสตร์
13. นายวิทวัฒน์  ศรีจันทร์ตา
14. นางสาวศกลวรรณ  ตินนะศรี
15. นางสาวสุภาวดี  จักรมานนท์
16. นางสาวอัจจิมา  เมาก๋าย
17. นายเพชร  มณีจร
18. นายเอกรภัทร์  เสาร์แก้ว
 
1. นายดนัย  ชุ่มจิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ลิขิตดำรงกุล
2. นายกิตติพงศ์  วรรณะ
3. นางสาวจิราภา  แก้วสุข
4. นางสาวจุฑาทิพย์  คนมั่น
5. นางสาวจุฑามาศ  กัยธยศ
6. นายณัฐพงศ์  พระบาง
7. นายตุลชัย  ชัยวรรณ์
8. นายนรินทร์  สายแวว
9. นางสาวปรียาภรณ์  จเลมุนิล
10. นายพงศกร  สิงห์คำ
11. นางสาวพรรนิภา  แสงเขื่อน
12. นางสาววิไลพร  กันทา
13. นางสาวศิริกาญจน์  สิงค์คำ
14. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  เปียงทา
15. นายศุภวิชญ์  บุญขวาง
16. นายสรไกร  ไชยคำ
17. นายสุพัด  บุญนำ
18. นางสาวสุภนิตย์  กิติ
19. นายอมรเทพ  ไหลหลั่ง
20. นายอิทธิการณ์  หมื่นเผือก
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
2. นางสาวประภาพร  มอญแสง
3. นายภานุวัฒน์  กุ่นใจ
4. นายสุรพล  สุนันต๊ะ
5. นายอาบบุญ  สมชำนาญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายบรรจง  ไชยราช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสมควร  อินต๊ะวงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญพร  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายศุภกร  คงแก้ว
 
1. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
2. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเกวลิน  วรรณใจ
2. นายเศวตโชติ  แก้วซ้อน
 
1. นางสาวราตรี  ช่างปัด
2. นางสาวราตรี  ช่างปัด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุรพร  พงษ์แดง
2. นางสาวบพิตรา  ใจโพธิ์
3. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วพรม
4. เด็กหญิงวงเดือน  ลุงวิ
5. นางสาววิจิตรา  สมอ๊อด
6. นางสาวสิริรักษ์  ทองนรินทร์
7. นางสาวสุดารัตน์  สิ่งส่า
8. นางสาวเยาวมาลย์  อุ่นชาติ
9. นางสาวเย่น  นายกร
10. นางสาวเสาวณี  สลาดถา
 
1. นางวัชรีย์  รังกลาง
2. นางวัชรีย์  รังกลาง
3. นางสาวโชติมา  เพชรเอม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่จิว
2. นางสาวกนิษฐา  แซ่หลู่
3. นางสาวกมลวรรณ  มาเยอะ
4. นางสาวจิตรวรรณ  รักชาติ
5. นางสาวณิชา  อาซ้อ
6. นางสาวปาลิตา  อินคม
7. นางสาวมาลัย  แซ่หย่าง
8. นายวิชัย  พงศ์ปัญญาธร
9. นางสาวศิรดา  ยี่ปา
10. นายสมบุญ  แซ่หลี่
11. นางสาวสุรณี  แซ่จาง
12. นางสาวสําลี  แซ่จื้อ
13. นางสาวอันดา  แซ่ลี้
14. นางสาวเสี่ยวถ่วน  แซ่หลี่
15. นางสาวเสี่ยวฮ๊วง  แซ่หลี่
 
1. นางสาวชื่นอนงค์  อำนา
2. นางสาวบุษบา  ใจยะศักดิ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
4. นายอัสฎางค์  กองสถาน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญาแปง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เวทศักดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวชุลีพร  จิโรภาสสกุล
2. นางสาวช่อผกา  ศิริปัญญา
3. นางสาวลลิตา  ปัญญาวงศ์
 
1. นายจำเริญ  ทินนิน
2. นางสาวสุมาลี  เกตุวงษ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีใจ
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวยุพารัตน์  ทาวรรณ์
2. นายเสกสรร  สิงห์ต๊ะ
 
1. นายธนากร  เจนแสง
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ลุงทราย
2. เด็กชายวุฒิกร  จินาติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทะนะศักดิ์
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
2. นางปราณี  แสงกาศ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายพงศกร  วิชัย
2. นางสาวโนรี  หนั่นตา
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
2. นางปราณี  แสงกาศ
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ชัยบุญลือ
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายอภิสิทธิ์  สีธิวัน
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  ลุงนั่นต๊ะ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายยุทธพงษ์  ชัยมงคล
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กชายวสันต์  บุญเงิน
 
1. นายปิยะพนธ์  วัฒนศัพท์
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายเอกชัย  ไอ่ตา
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  มนต์เสก
2. เด็กหญิงดาราภรณ์  ทองก้อน
 
1. นางมยุรี  อินทไชย
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงอัญธิกา  กองดวง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายสะอาด  ลุงต๊ะ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  คำตรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  พุฒดี
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวจิตราพร  วรรณอุบล
2. นางสาวธัญญาเรศ  เงาใส
3. นางสาวปลายพรรษา  ขันทอง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
63 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายเกียรติคุณ  สายลุด
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
64 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวกัญญาณี  พรหมงาม
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
65 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  รู้ดี
2. นางสาวจันทกานต์  สมแจ้
3. นายจีระวุฒิ   ผ่องแผ้ว
4. นางสาวจุฑามาศ   ยงญาติ
5. นางสาวจุรีรัตน์  สินธุไพรวัลย์
6. นางสาวชนากานต์   ผ่องแผ้ว
7. นายณัฐกิจ   คุณาธรรม
8. นายณัฐดนัย   อินทไชย
9. นายณัฐพล   กองเมือง
10. นางสาวธันยมัย   จักษุ
11. นางสาวนิตยา   แก้วใจมา
12. นายนิตินัย   มะโนชัย
13. นายปฐวี  จอมงาม
14. นางสาวพรพรรณ  อักกโชติพันธุ์
15. เด็กหญิงพรสวรรค์  จินารักษ์
16. นางสาวพัชรินทร์   จำปาทอง
17. เด็กหญิงพิมประภา  อนุ
18. นางสาวรัญชนา  แซ่ล้อ
19. นางสาววรัญญา  กันทะวงศ์
20. นายวิทยา   ดงรักษ์
21. เด็กหญิงศรินทร์ญา  ตามควร
22. นายศักราวุฒิ   คำตัน
23. เด็กหญิงศุทธิชา  ประทุม
24. นายศุภฤกษ์  ฮวดเจียม
25. นางสาวสิรินัดดา  สัตยาจิตอานุภาพ
26. นางสาวสิริลักษณ์  เนืองนิตย์
27. นางสาวสุดาเรตน์   เนตรปัญญา
28. นายสุทธิชัย  นันตา
29. นายสุรศักดิ์  วังใส
30. นางสาวอาทิตยา  แสงเขื่อน
31. นายเพ็ญเพชร  เมืองมูล
 
1. นางทัศนีย์  ยอดเมือง
 
66 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวกมลทิพย์  สุรันทร์ต๊ะ
2. นายกษิดิศ  มุกคำ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุ่นใจ๋
4. นางสาวกิ่งกาญจน์  พรมใหม่
5. นายจิรพงศ์  น้อยสปุ๋ง
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงศายะ
7. นางสาวจีระประภา  คล่องแคล่ว
8. นายณัฐวุฒิ  กองทอง
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระตัน
10. นางสาวทัศนีย์  ทองน้อย
11. นายธนภัทร  มาหล้า
12. นางสาวนภัสสร  สวนอิน
13. นายบรรจง  ทาคำปัน
14. เด็กหญิงปฐมาวดี  เกี้ยวสุนทร
15. เด็กหญิงพรพิมล  ชัยลังกา
16. นางสาวพัชริดา  ศรียาเรือง
17. นายภัสกร  ไคร้ม่วง
18. นายวรายุทธ  วารีศุภรัตน์
19. นางสาววริศรา  บุตรถา
20. นางสาวศุภานันท์  ขวัญศรีวงค์
21. นายศุภโชค  ไชยวงศ์
22. นางสาวสกุนา  ไชยลังการ์
23. นางสาวสกุลพร  ศรีวิชัย
24. นางสาวสุธินี  สนั่นรมย์
25. นางสาวสุปราณี  โปธายะ
26. นางสาวสุภาพรรณ  กุณาวงค์
27. เด็กหญิงอริศรา  ติวงค์
28. นางสาวอลิษา  แก้วกิริยา
29. นางสาวอังคณา  วงค์สุข
30. นายอามรเทพ  กิจมี
31. นายอิทธิพงษ์  ผาสุข
32. นางสาวเกศนา  ติระถา
33. นางสาวเจนจิรา  อาทบุญ
34. นางสาวเนตรนภา  มูลปนันท์
35. นายไมตรี  จินนาวงค์
 
1. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
2. นายชัยธัช  ชูควร
3. นางพิกุล  ศรีใส
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มณีดวงฤทธิ์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอนุวัต  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศศิประภา  แสนคำหล่อ
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยทรัพย์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายนฤชิต  เก้าสำราญ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีหน่อ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอนุวัต  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกช่วย
 
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวฟองแก้ว  ปู่ติ๊บ
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
83 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒน์สุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซู
3. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงซอ
4. เด็กหญิงนิดา  ยี่ปิว
5. เด็กหญิงปอเงี๊ยะ  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงปุก่า  เลเชอ
7. เด็กหญิงรุ่นจิ๋ว  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงอรทัย  วงค์นภาไพรศาล
10. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
3. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
84 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวคำอ่อง  ลุงอยู่
2. นางสาวจ๋ามพุ  ก้อนจิ้น
3. นางสาวนิด  ลุงซู่
4. นางสาวมอญ  ยาเลน
5. นางสาวอัมพร  สร้อยเงิน
6. นางสาวอัมพร  นายสุ
7. นางสาวเขมมิกา  แซ่เบ้
8. นางสาวเพ็ญนภา  เพิ่มพุนพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นางสาวนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
3. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
85 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒน์สุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซู
3. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงซอ
4. เด็กหญิงนิดา  ยี่ปิว
5. เด็กหญิงปอเงี๊ยะ  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงปุก่า  เลเชอ
7. เด็กชายมณี  แซ่ลี
8. เด็กหญิงรุ่นจิ๋ว  แซ่ย่าง
9. เด็กชายสุธี  เลาซาง
10. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงอรทัย  วงค์นภาไพรศาล
12. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นายธงชัย  ญะรัตน์
3. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
4. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
86 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  อุ่นเมือง
2. นายกันต์กฤษฎ์  ศรีทิพย์
3. นางสาวขวัญกมล  บุญห้า
4. นางสาวจุฬารัตน์  จิโน
5. นางสาวณัฐกานต์  สายละออ
6. นายณัฐพล  คตภูธร
7. นายธนกร  สาระจันทร์
8. นางสาวนิชกานต์  ธรรมสอน
9. นายบวร  สาระจันทร์
10. นางสาวพรพิมล  สุกันทา
11. นายภาณุวัฒน์  ระวิวรรณ์
12. นายรัฐวรรณ  มะโนสอน
13. นางสาวศิริวรรณ  แก่นตาคำ
14. นางสาวเบญจมาศ  ญาติทอง
15. นายเอกชัย  แก้วเป็ง
16. นายเอกสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายลีล่อง  ดังเซ
2. เด็กชายอุดม  พิทักษ์พงศ์เดช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เกิดไกล
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายธนพงศ์  ไทยสันทัด
2. เด็กชายธีรเมธ  มิ่งขวัญ
3. เด็กชายอนุชิต  ดวงเล็ก
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวจุติพร  ปฐมรัตน์
2. นางสาววิจิตรา  ดูเบี่ยง
3. นางสาวสุภาพร  กองบุญจู
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นายณัฐพงค์  เศวตโกเมศ
2. นางสาวมาณี  จะนะ
3. นายศิรินทร์  จะฟะ
 
1. นางบุญนิสา  สิงห์ทอง
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐรัตน์  เทพวงค์
2. เด็กชายธนบดี  จินะพรม
3. เด็กชายภูสิทธิ์  วิชัย
 
1. นายสมชาติ  วิชัย
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวิชรากร  วังใจ
2. เด็กชายอัฐพงศ์  แสวงจิต
 
1. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
2. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายวรพงษ์  มาเยอะ
2. เด็กชายสุทิวัส  แซ่หยาง
3. เด็กชายอดิศร  เบียผะ
 
1. นายธนากร  บูรผากา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายปฎิภาณ  หลวงมูล
2. นายสุรเชษฐ์  สุริยพันธุ์โชติ
3. นายเกรียงไกร  ธนาวงค์
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายคณากร  แหนบคำ
2. นายนันทวัฒน์  อินถา
3. นายสมชาย  แซ่หลี่
 
1. นายธนากร  บูรผากา
2. นายสุเทพ  ลิอุบล
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายนนท์ธวัช  แก้วโพธิ์
2. เด็กชายสุติพร  สิงห์คำ
 
1. นายจาตุรงศ์  ยืนยงศีรีมาศ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนใจ
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วน้อย
3. นางสาวนรีวรรณ  วิทูน
4. นางสาวประภาพร  สิทธิเทพ
5. นางสาววรรณทิพย์  สารีบุตร
6. นางสาววิจิตรา  แปงยวง
 
1. นางกัลยา  วิชัย
2. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรวลัย  หมดสี
2. เด็กหญิงจันทกานต์  คำวงษา
3. เด็กหญิงประกายดาว  ปันไชย
4. เด็กหญิงมุ่ง  วงค์มา
5. เด็กหญิงสุภาดา  ตือประโคน
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  สร้อยเงิน
 
1. นางบังอร  พรหมจอม
2. นางพิกุล  บำเรอจิตต์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐธีร์  ศรีทิพย์
2. เด็กชายอุกฤษณ์  จักรวันนา
 
1. นายจาตุรงศ์  ยืนยงศีรีมาศ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายซัว  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายพรม  เกษตรโสภาพรรณ
3. เด็กชายรัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นายศราวุธ  จินะธรรม
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายอนุรักษ์  รังษี
2. นายอิศราพงษ์  ทาวงค์ดี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวมาลินี  ปั๋นต๊ะ
2. นางสาววันเพ็ญ  กัดนะ
3. นายสุชาติ  นิธิเนติกานนท์
 
1. นายสิริพงษ์  ธิดาราม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันขวา
2. เด็กหญิงธนาทิพย์  ธนกิจวาณิชกุล
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เงาใส
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายภูวนัย  ไชยวรรณ์
2. เด็กชายศิวกร  บัวหลวง
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายศิทธิไกร  หมื่นจี้
2. นายเก่งกาจ  สมต๊ะ
3. นายเอกพงษ์  เขื่อนคำ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวนริชา  อาชอง
2. นางสาวบุญนะ  เม่อโป๊ะกู่
3. นางสาวศรีวรรณ  อาซอง
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกานติมา  แซ่ซึม
2. นางสาวชุติมา  แซ่โจว
3. นางสาวปรียานุช  ชุดเงิน
 
1. นายภานุวัฒน์  ติดทะ
2. นายภานุวัฒน์  ติดทะ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายสรนันท์  จันทาชา
2. เด็กชายอนุพนธ์  สุริวรรณ
 
1. นายจาตุรงค์  ยืนยงศีรีมาศ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนศรี
2. เด็กหญิงพลอย  ชนะกุลกำพล
3. เด็กหญิงหมี่ชา  มาเยอะ
 
1. นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  งามล้ำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ใจสิงห์
3. นางสาวไผ่พนา  อินทวงศ์
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายธนุรเวท  อายุมั่น
2. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิสัน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงซี่  นายใหม่
2. เด็กหญิงเอิน  จองสาม
3. เด็กหญิงแสงสุรีย์  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวพัชลี  แซ๋โซ้ง
2. นางสาวศิริพร  แซ่มั่ว
3. นางสาวสายพิณ  แซ่ต่ง
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายพัชรพล  เติมปัญญากุล
2. เด็กชายสันติเดช  ปางหินฝนเพิ่มพูน
3. เด็กชายไพรมณี  รัฐเขตบรรพต
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกวิตา  บุญญานุพันธ์
2. นางสาวจิรประภา  จันทร์หลวง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวจันทร์ฟอง  นายซอ
2. นายยุทธภูมิ  แซ่ว้า
3. นายไท้มิ่ง  แซ่ปี
 
1. นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายภคิน  สุวรรณวัฒน์
2. นายเจษฎากร  ทองจันทร์
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
2. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  วงเวียน
2. นายบุญญาฤทธิ์  แก้วดาว
3. นางสาวแดง  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายสำราญ  คำอ้าย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  ตานัน
2. นายเอกพล  บริบูรณ์
 
1. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
2. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จั่นต่า
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปันตา
 
1. นายยุติธรรม  จินาติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา  ณ บางช้าง
 
1. นางมาลี  จันทร์อัมพร
 
122 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปิ่นประดับ  จันทร์ศิริ
 
1. Mr.John Paul   Dimayacyac
 
123 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธิติพงษ์  เศรษฐ์ชัยยันต์
 
1. นายศราวุธ  สอาดล้วน
 
124 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอนัญญา  แสนยากุล
 
1. นางธนาภรณ์  อินทขัติย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงแสงพร  นาเมือง
 
1. นางศิริพร  วงค์ศรีสุข
 
126 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวศศิชา   พรหมคำแดง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำภีระ
 
127 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายสิรภพ  ตรีโพลา
 
1. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
128 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้ 1. นายสุพจน์  แซ่เป่อ
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายวสันต์  สิงห์คำ
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
130 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกิตติญา  มูลคำ
2. เด็กหญิงกุลสินี  อุปาลี
3. เด็กหญิงพัชรี  อินทนนท์
4. เด็กหญิงอัมพร  ยศปัน
5. เด็กหญิงอารยา  คำปัน
 
1. นางณิชาดา  ศรีเกษ
 
131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวกัณฐิกา  แสงกาศ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ทวีพันธ์
3. นางสาวนภัสวรรณ   สมจันทร์
4. นางสาวสุภัค  ปันทะนันท์
5. นางสาวเหมือนฝัน  ภูมี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำภีระ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชมภูนุช  แซ่ต่วน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวเสี่ยวจวง  แซ่ต้วน
 
1. นายสุรชัย  แซ่จาง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวราตรี  สายวงค์
 
1. นายธีรวัจน์  ชัยแปง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  คำมะโน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มวยชัย
3. เด็กชายนันทวิช  แสงจู
4. เด็กชายภัคพล  บำรุงเกียรติ
5. เด็กชายยอดชาย  จ่าสี
6. เด็กชายรัตนประสิทธิ์  ปัญญาทิพย์
7. เด็กชายสุธี  มิ่งสุวรรณ
8. เด็กชายเอกวัชร  สอนจีน
 
1. นายวรโชติ  ไชยวีรกูล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นายจาสน  แซ่ตุ่ง
2. นางสาวณัฐนิชา  ออเหล็ก
3. นางสาวมัทนี  ลุงซุ่
4. นางสาวละอองดาว  แสงดี
5. นายสุวรรณ  ปันต๊ะ
6. นางสาวอัญชลี  มาเยอะ
7. นายอุทัย  แซ่เฉิ่ง
 
1. นางสาวกิตติกานต์  รัตนเดชาสกุล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปวงบุตร
2. เด็กชายปิยพงษ์  รักษาวนิชา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลเกษม
 
1. นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวนอมิ  ไพรเพชราทิพย์
2. นางสาวมะลิ  ไพรเพชราทิพย์
3. นางสาวรัตนา  หนานติ
 
1. นางกัลยา  รักสัตย์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  จิตตาดู
2. เด็กชายพิทวัส  โยธา
 
1. นางสาวศศิธร  บุญแต่ง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายนพดล  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองอินทร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายวรพล  ปิ่นใหญ่
2. เด็กชายอาคเนย์  แสนเมือง
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวศันสนีย์  กันตี
 
1. นางสาวสิริพรรณ  โตวิเชียร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวฉัตรทะลิกา  บุตรต๋า
 
1. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก๋องใจ
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายเสกสรรค์  พานเหล็ก
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวปิยะนุช   พงค์พันธ์
 
1. นางสาวหยาดฝน  สิงห์ทร
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสี่ยวฝาง   แซ่หลี่
 
1. นางสาวนางสาววาสนา  บุญเรือง