รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทม์  อินทร์ศรีทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลภะวงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพรไพลิน  อดเก่ง
 
1. นางพวงผกา  ศรีสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันชนา  เลาหมี่
 
1. นายณัฏฐากรณ์   นันต๊ะแก้ว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวเกวลี  ชุมภู
 
1. นางวรปฐมา  จองทรัพย์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงรัตติการณ์  มะลิทา
 
1. นางพรรักษ์   สุคันธะกุล
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวเอมิกา  บุญทา
 
1. นายชุมพล  เสาร์เจริญ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  มูลอุด
 
1. นางรจนาภรณ์  ฉายอรุณ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวชุติมา  สว่างแสง
 
1. นางสุจิตรา  นาคสนิท
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติภา  โอบอ้อม
2. เด็กหญิงปานธิดา  ปัดชัยสุ
 
1. นายเฉลิมพล  สุภา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  บุญวิจิตร
2. นางสาวอมรวรณ  หนุนวงค์
 
1. นายดิสกร  นินนาทโยธิน
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ปวงคำไหล
 
1. นายประวิทย์  กันทาทอง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวฉัตรพิกุล  กาศเกษม
 
1. นางสาวหยกสุวรรณ  แก้วดอก
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายคมสันต์  เขียวมัง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เสาหิน
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  สำแดงสุข
 
1. นางภัทรา  กังวาล
2. นางวรรณา  คุณล้าน
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวนีรภา  ชมพูคีรี
2. นางสาวยุรฉัตร  จอมจันทร์
3. นางสาวลัดดาภรณ์  ภูเขา
 
1. นางสาวกฤษณา  จองมน
2. นางสาวนงคราญ  ตันตะละ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายกิตติธัช  เลาดี
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  เรือนอินทร์
 
1. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
2. นางณัฏฐนันท์  วงศ์วราเดชกุล
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายปฐมพร  โฉมศรี
2. นางสาวอัจฉราภัทร์  อินสิงห์
 
1. นายธรรมรัตน์  ตัตติสันติสม
2. นายสันทัด  ดุลย์สูงเนิน
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปันทวี
 
1. นางขนิษฐา  คมขำ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  สาธุเม
 
1. นายวินิจ  ทองเล็ก
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิวาพร  เขียวกาจ
2. เด็กชายศุภชัย  สุวรรณ
3. เด็กหญิงไอรีณ  กอนแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  ดีมี
2. นางสาวภิรญา  คงแสงเพชร
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.12 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวพิมผกา  วงค์สวย
2. นายศุภชาติ  ธัญเกษมสันต์
3. นายไพสันต์  แซ่วื่อ
 
1. นายชัยวัฒน์  ฤทธิ์ชุมฟล
2. นายเสกสรรค์  ติวงค์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีบุญเป็ง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ประสาน
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายดนุนัย  เดินแปง
2. นางสาวปรีดาวรรณ  สุนทรพจนสัตย์
3. นายภาณุพงศ์  ใจรักษา
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายจิรกิตติ์  อุปเวียง
2. เด็กชายวทัญญู  ฟองศรี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เวณาปา
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ  เกล็ดทอง
2. นางสาวมาริสา  ไฝคำ
3. นางสาวเพชรรัตน์  จันโตน
 
1. นายนิมิตร  วงศ์มณี
2. นางสุณี  ดรุณธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  เด่นประภัสร์
2. เด็กหญิงรัตนา  ลุงจาย
3. เด็กหญิงสิริล้านนา  ศิริเพ็ญ
 
1. นางกุลญา  ดุลย์สูงเนิน
2. นายฉัตรดาว  ขันจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกนกพร  คำสาว
2. นางสาวณัฐปภัสร์  ทองพิมพ์ธนดล
3. นางสาวอภิญญา  วังขาว
 
1. นางกุลญา  ดุลย์สูงเนิน
2. นางสาวเมธิณี  ประพันธ์บัณฑิต
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายปวเรศ  พรมมาลา
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  สามแก้ว
 
1. นางทองมุข  โปธา
2. นางสุณี  ครุฑแตง
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวสุภัสสรา  สิทธิวงษ์
2. นางสาวอัจฉรา  เยอซ๊อ
 
1. นางทองมุข  โปธา
2. นางสุณี  ครุฑแตง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงชนากานต์  วิจารณ์
2. เด็กหญิงฐิติภัทร  สนธิคุณ
3. เด็กหญิงณิชกุล  สายเขียว
4. เด็กหญิงธนพร  ดงประหลาด
5. เด็กหญิงนิลุบล  ม่วงเริง
 
1. นายสงบ  วิเศษคุณ
2. นางสุนทรี  เมฆบุญส่งลาภ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนันทิดา  ทะนัน
2. นางสาวมธุรส  อนุพันธุ์
3. นางสาววิชญา  จุลเหลา
4. นายอนุรักษ์  เมืองมูล
5. นางสาวอลิศรา  บุญมาพล
 
1. นางปาริชาติ  สงวนผล
2. นางสุนทรี  เมฆบุญส่งลาภ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจ๋ามคำ  จันติกะ
2. เด็กชายพรชัย  ลุงติ
3. เด็กหญิงพิมผกา  สังเดช
4. เด็กหญิงรัตติกาล  มีบุญ
5. เด็กหญิงสมหญิง  แก้วฟองคำ
 
1. นางสาวจันทนา  อินทจักร์
2. นางพิศพร  ดวงสอาด
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวญานิกา  คำซาว
2. นางสาวฤทัยชนก  แย้มไสว
3. นายวรกันต์  พรหมสวัสดิ์
4. นางสาวศิริรัตน์  ตนซื่อ
5. นางสาวอรอนงค์  ทับทิม
 
1. นางนิตยา  ธมิกานนท์
2. นางพิพรรัชช์  กองสงฆ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  กันทา
2. นายตรง  จันทร์งาม
3. นางสาวธัญญลักษณ์  กองเงิน
4. นางสาววันทนีย์  นันท์ชัย
5. นางสาวอังคณา  อินทจักร์
 
1. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายกษิดิ์เดช  ปัญญาฟู
2. เด็กชายญาณภัทร  ขันจันทร์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อภิษร
4. นางสาวณัฐธิดา  เนตร์กระจ่าง
5. นายดาร์วุฒิ  มูลรัตน์
6. นายนาวี  จันทรา
7. นายปราชญ์  อินทร์ศรีทอง
8. นายพงศ์พัทธ์  บุตรดี
9. นางสาวพิมพ์ชนก  โปธา
10. นายภูธวัฒน์  อภัย
11. นายวรเชษฐ  ทองประเสริฐ
12. นายศักดิ์ดากุล  อวดคล่อง
13. นายศาสตรา  ดารี
14. นายศุภกร  พรมจักร
15. นายสุปริญญา  สุขดี
16. นายอภิชา  หุตะสิงห์
17. นางสาวอรนุช   วิศาท
18. นายเขมทัด  วิศาสตร์
19. นายเชาวลิต  บุญรัตน์
20. นายโกวิท  นิลาวรรณ์
 
1. นายทวี  ทัดแพ
2. นางสาวธราเนาว์  สัตยพานิช
3. นางสาวศนิชา  เลิศการ
4. นายสุชาติ  เทพจันทร์
5. นางสุทธิพร  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่เลาย้า
 
1. นางอ้อยทิพย์  ทองดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายธราพงษ์  ลุละวัน
 
1. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์พิกุล เชียงใหม่ 1. เด็กชายบุญพรรษา  ใหม่เส็น
2. เด็กหญิงลลิตา  ภมรจิตร
 
1. นางสาวปิยะนุช  พงษ์พิกุล
2. นางอัชราภรณ์  รังษี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์ศิริยะกุล
2. นายวัชระ  พรมมี
 
1. นางนงเยาว์  ภูมิคอนสาร
2. นางอาภาภรณื  การสมวรรณ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกิตติมาภรณ์  ก้อนมณี
2. นางสาวจันทร์จิรา  ตันอินต๊ะ
3. นางสาวจิราภรณ์  พลกล้า
4. เด็กหญิงรวิการต์  วุฒิรัตน์
5. นางสาวรัตติญาภรณ์  เผ่าต๊ะใจ
6. นางสาวลดาวัลย์  ไชยปลาด
7. นางสาววริชยา  สุขสวัสดิ์
8. นางสาวสุภัสสรา  เครือคำ
9. นางสาวสุภาพร  สุจริต
10. นางสาวเกวลิน  คิดดี
 
1. นางพวงทอง  อยรังสฤทธิ์กุล
2. นางวิไลลักษณ์  วงศ์วัจนสุนทร
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศิริบัว
2. นางสาวชลธิชา  มะโนสาร
3. เด็กหญิงธวันหทัย  ปุกจันทร์
4. เด็กหญิงธารารัตน์  มะโนสาร
5. เด็กชายนภดล  อุปโน
6. เด็กชายนันทวัส  ทองจันทร์
7. เด็กหญิงพนิดา  ผ้าห่อ
8. นางสาวภาวิตา  จินานุรักษ์
9. เด็กชายวรพงศ์  ด้วงทอง
10. เด็กหญิงศศิกานต์  แสงคำ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงโตวนา
12. นายอนุชา  คำตะวงค์
13. นายอัครดร  โกษา
14. เด็กหญิงเกษมณี  ซาวเส้า
15. เด็กชายเกษมสันต์  จิริคำ
 
1. นายพลเสฏฐ์  สวนจันทร์ดี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  วัฒนกิจ
2. เด็กหญิงศิรินทร  ปันทอง
3. เด็กหญิงโชติกา  ไชยนุรักษ์
 
1. นายจรรยา  สุดาจันทร์
2. นางรุ่งทิวา  กาชัย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวศิวาพร  ปินตา
2. นางสาวสมศรี  แซ่ลี
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  แหวนเพ็ชร
 
1. นายสุรพงษ์  โล่ห์เพ็ชร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อาศนะ
2. เด็กชายสุรเกียรติ  สุเทพ
 
1. นายสุรพงษ์  โล่ห์เพ็ชร
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีพร  ลีลาศีลธรรม
2. นางสาวศิริพร  จุฬาลักษณ์นาถ
 
1. นายณัฐพงษ์  ชมภูคำ
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายกรกฎ   โรจนนิล
2. เด็กหญิงนันท์นาลิน   อินทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา   จิตกาวิน
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
46 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวประพิมพร  คำภีระ
2. นางสาวศิริลักษณ์  เป็งป้อ
3. นายอุฬารพงศ์  วงค์สม
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายไพโรจน์  แซ่ม้า
 
1. นายอนันต์  อุดแดง
 
48 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวณริสราธร  เอกรัตสารสกุล
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงอรวรรณ   จาคะมณี
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอาภาศิริ  ศิริมาศ
 
1. นายจรัล  เข็มขาว
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงนราภรณ์   สีลาเม
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายนครินทร์  วงค์กันแก้ว
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
53 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายวศิน   ศรีวงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงอัญชนา   ลำเลียงพล
 
1. นางสาวนพวรรณ   คันธวัน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงวลัยพร  ตั้งตัว
 
1. นางสาวประภัสสร  จี๋คำ
 
55 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายทักษิณ  บุญมา
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
56 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรฉิง  ลุงบิ
2. สามเณรวีรสาร  หมัดขาว
3. สามเณรสมหวัง  ลุงแดง
 
1. พระกมลชัย  จอกดี
2. นายวุฒากร  กำแพงแก้ว
 
57 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ใจยะพรม
2. นางสาวปราณี  แซ่เฒ่า
3. นางสาววัลภรณ์  จุฬาลักษณ์นาถ
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
 
58 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาววิวัฒน์
 
1. นายอดิรุจ  พั่วแดง
 
59 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ลุงกอน
3. นางสาวกาญจนา  แปงอ้วน
4. เด็กหญิงกิตติญา  ญารังษี
5. นายกิตติพงษ์   ชัยพิมาน
6. เด็กหญิงขวัญหทัย  ปันตา
7. เด็กชายฉัตรากรณ์   เซียงซี
8. เด็กหญิงชนัสดาว  จอมหาร
9. นางสาวชนาภัทร  กุลประดิษฐ์
10. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยอำมาตย์
11. นายณัฐพล  วงค์เครื่อง
12. นายณัฐภัทร   วันอาจ
13. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองแย้ม
14. นายทศพล   สุดสะอาด
15. นายทักษิณ   บูรณะคีรี
16. เด็กหญิงธิติมา  สุวรรณปราการ
17. นายนคร   น้อยมา
18. นางสาวนพรัตน์  ชิงชัย
19. เด็กหญิงนุสบา  เก่งกาจ
20. นายบพิษณุ  แสงสร้อย
21. เด็กหญิงประกายดาว  ญารังษี
22. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
23. เด็กหญิงปริฉัตร  จะทอ
24. นายพีรพล   ตนซื่อ
25. นายมนชิด   แอจูติ
26. นายวนากร   ไคร้สร้อย
27. เด็กชายศุภกานต์   วาฤทธิ์
28. เด็กชายศุภกิจ   ดวงสุข
29. เด็กหญิงศุภนุช  กวงแหวน
30. เด็กหญิงสิรินภา  หมั่นงาน
31. เด็กหญิงเกศินี  ชัยแก้ว
32. นายเจนณรงค์   วงศ์สมุด
33. นายเนวิน  จินะวงค์
34. เด็กชายเอกภัทร   เลิศฤทัยโยทิน
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
60 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกนกวรรณ  ยิ่งยอด
2. นายจักรกฤษณ์  ใจตรง
3. นายจักรพันธุ์  สมบูรณ์
4. นางสาวชนิสรา  หงษ์เส็ง
5. นางสาวชลพิชา  ชัยชะนะ
6. นางสาวชัญญา  พงษ์โสด
7. นางสาวณัญธิกานต์  ศิริเพชรวัฒนกุล
8. นางสาวดารณี  อินต๊ะหล้า
9. นายธนนาถ  จันทร์เทศ
10. นายธนพัฒน์  บุญยัง
11. นายธนิต  นามวงศ์
12. นางสาวธรรมวรรณ  เขียวจันทร์
13. นางสาวธัญญารัตน์  คำขาว
14. เด็กหญิงธารารัตน์  หงษ์เส็ง
15. นางสาวธารารัตน์  คุดสีลา
16. นางสาวนันศญา  มูลเจริญกิจ
17. นางสาวปภัสรา  ดีอุโมงค์
18. นายพงษ์ภิวัฒน์  มะโนรัตน์
19. นางสาวพรสุดารัตน์  คำคิด
20. นายพัชรพงษ์  สวัสดี
21. เด็กชายภานุพงค์  เสนาดี
22. นางสาวยุวธิดา  ยานาอิ
23. นางสาววิลาสินี  ศรีแก้ว
24. นายวีรพงศ์  เสือเรือง
25. นางสาวศิริลักษ์  เขมราช
26. นายศิวกร  จันทร์เทศ
27. นายศุภกร  บุญเลิศ
28. นางสาวสโรชา  แสนจันทร์
29. นางสาวหัทยา  ชาญวิช
30. นายอติวัชญ์  ชีคำ
31. นายอติวัณณ์  ชีคำ
32. นายอนุพงษ์  รังษี
33. นางสาวอริศรา  บุญเจริญ
34. นางสาวอัจฉรา  สอนง่าย
35. นางสาวอิงอัญ  จะกา
36. นางสาวเนตรนภา  สุทธิประภา
37. นางสาวแคทลียา  มหาแดง
38. นางสาวโสภิตา  แก้วมณี
 
1. นางกษมา  พลอยแดง
2. นายทวี  พลอยแดง
3. นางพิศมัย  จิลีน
4. นางสาวภควรรณ  อยู่เย็น
5. นางสาวรัตนา  หล้าสูงเนิน
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  พินธุ
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
 
1. นายสหรัก   ขาวแสง
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์   โนรี
 
1. นายสหรัก   ขาวแสง
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายสิรวิชณ์   กุยน้อย
 
1. นางสาวนิทราพร   คุณาสวัสดิ์
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายศุภกรณ์  คำเพลิง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนุช  กวงแหวน
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวรัศมี  พีระวรรณ
 
1. นายอดิรุจ  พั่วแดง
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายนฤดล  ใจบุญ
 
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายรัชนานนท์  สาธุเม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธรภัทร  สโรบล
 
1. นายวิโรจน์  พรถาวร
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นายธนาตย์  คำก้อน
 
1. นางสาววริษา  ปลื้มฤดี
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แปงอ้วน
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  คำมา
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวมีนา  วัฒนวงศ์
 
1. นายคีตภัทร   กัลยาณวุฒิ
 
77 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นามวงค์
2. เด็กชายธีระพงค์  ธรรมวัฒนะ
3. เด็กชายนราวิชญ์  แปงแก้ว
4. เด็กหญิงนันทริกา  จันทราภรณ์
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อาวรณ์
6. เด็กหญิงปิยะพร  มากมิ่ง
7. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ดีวงษ์มาศ
8. เด็กชายภานุพงศ์  เณรพรม
9. เด็กชายยุทธนา  จี๋วิ
10. เด็กชายเอื้ออังกูล  พันธ์วงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนไพรอ้น
 
78 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกฤษณพัฒน์  สุริยา
2. นางสาวพรนภา  ยาคำ
3. นางสาววีรินทร์  บุญคำ
4. นางสาวศิวาพร  ทำตะลูง
5. นายสยมภู  โพธินาม
6. นายสรรพวิท  คำแพง
7. นางสาวสาวิตรี  รักษาสกุล
8. นางสาวสุปราณี  บุญส่ง
9. นายอาคม  อนุศรี
10. นายแอมเมท  ไมเคิลคาร์เนย์
 
1. นางไพจิตรี   ถาวงษ์กลาง
 
79 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวภัทธิรา   เอี่ยมมณีรัตนา
2. นางสาวลักษมี   พันธ์อุโมงค์
3. นางสาวศศิวิมล   หนักแน่น
4. นางสาวหนึ่งฤทัย   คำศรี
5. นางสาวอรปรียา   มูลสม
6. นางสาวเจนจิรา   ยะแสง
 
1. นางชมนาด   พรถาวร
2. นางวรรณภา   อักษรศรี
 
80 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกรกนก   คำนึงคุณากร
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ   ตูเปี่ยง
3. เด็กหญิงปราณปริยา   ปุริเส
4. เด็กหญิงพลอย   เลิศกิจอนันต์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เชื้อราช
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์   สมสิทธิ์
7. เด็กหญิงอฌิรญาณ์   สุนันต๊ะ
8. เด็กหญิงเบญจมาศ   สุวรรณภาคย์
 
1. นางชมนาด   พรถาวร
2. นางวรรณภา   อักษรศรี
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายปณิธาน  ไชยานะ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  กันธะรี
3. เด็กชายสิทธิวัฒน์  คำใหม่
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยณรงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมธิ
3. เด็กหญิงแพรววาริน  รชตะวุฒิพร
 
1. นางสาวโสภิต  ทองดัง
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นางสาววาริน  เลาลี
2. นางสาวหนิง   นายชัย
3. นางสาวแสงเดือน  แซ่ว่าง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวรรณชัย
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายศุภกิตติ์  ทรงกิตติกุล
2. นายสุริยะ  แซ่ย่าง
3. นายเจษฎา  ศรีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี  ศรีดวงแก้ว
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดา  ยาง
2. เด็กหญิงปวีณา  ปันดวง
3. เด็กชายปื๊ด  เครือคำ
 
1. นางสาวมนธิดา  โกษารัตน์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  มลิทา
2. เด็กชายธนิก  พงษ์พันธ์
3. เด็กชายศราวุธ  ยอดสีลา
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ผ่องใส
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองคำ
 
1. นางสาวนพวรรณ  กมลปรีดากุล
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายประภวิษณุ  แก้วมาเรือน
2. นายรัตนพล  คำหนัก
3. นายเจษฎา  กันธาพรหม
 
1. นายปิยะพงษ์  ตาใจ
2. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายก้องภพ  นุเคราะห์กันฑ์
2. นางสาววิราวรรณ  อิ่นคำ
3. นายอดิศักดิ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวคัทลียา  ธัญญะ
2. นางวรรณภา  อินตารัตน์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  แสนศรี
2. เด็กหญิงอัญชลี  เวชประสิทธิ์
 
1. นางสาวจินดาพร  พุทธิเกียรติ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์รัตน์  มูลเมือง
2. นายนายณัฐวุฒิ  คำซาว
3. นางสาวรุ่งรวี  แซ่หว่อง
4. นางสาววราภรณ์  จันทร์เพ็ญ
5. นายสมชาย  ลวดมี
6. นายเนวิน  จินะวงศ์
 
1. นางวรรณา  แสงคำ
2. นางเตือนใจ  สงคราม
3. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายบงกช  ตุ่นทอง
2. นายฤทธิชัย  อินทะชัย
3. นายวีระเทพ  ชมพูก๋า
4. นายอนุกุล  สุนกาย
 
1. นายชาญยุทธ  ชนบดีเฉลิมรุ่ง
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกันธิมา  ตาคำ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ชะนะเป็ง
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงจีรนันท์  อินต๊ะพรหม
5. นายพงศกร  สุแปลน
6. เด็กหญิงวรดา  ดวงชื่น
 
1. นางจรัสศรี  ตันอุด
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายปานเทวา  นาเวียง
 
1. นายปวันกฤษฎิ์  มะธี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  กอนแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สุขแสง
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ปันทิพย์
 
1. นางถนอมจิต  ดอนดี
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวจุติมา  ปัญญาคำ
2. นายสุขเกษม  อินทจักร์
 
1. นายกิตติเชษฐ์  กาญจนะวิศิษฏ์
2. นายวรชาติ  ภู่ทอง
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวจิตสุภา  เจ๊าะเจ๊าะ
2. นางสาวพรพิมล  คำจ้างหมั้น
3. นางสาวศิริลักษณ์  หน่อชัชวาล
 
1. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายจิรพันธ์  ภูขาว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปันนา
3. เด็กชายวันชนะ  จริตยนต์พันธุ์
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายสมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ชุมชอบ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กัลมาพิจิตร
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
2. นายปณิพัฒน์  อินทะชัย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายจักรพรรดิ  เสรีกุล
2. นางสาวเชษฐ์สุดา  พรมสาส์น
3. นายไกรราช  ระวิมี
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายสมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  อุตมา
2. เด็กหญิงพิมพ์  พงษ์สุภาพ
3. เด็กหญิงแสง  สิงทอน
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นายธีระนัย  พิบาล
2. นางสาวนพมาศ  อัสกุล
3. นางสาวภาวิณี  ปิงทะวัง
 
1. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพุฒธิดา   ปู่อ้าย
2. เด็กหญิงมาลินี  เลาว้าง
3. เด็กหญิงเมทนี  พนาวรชัย
 
1. นางสุภาณี  ไชยสิริวงศ์สุข
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายขจรพงษ์  เกิดลาภ
2. เด็กหญิงน้ำพิงค์  ทองเป้า
 
1. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวน้ำเพชร  เวฬุมาศ
2. นายภานุวัตร์  จุลธง
3. นางสาวสโรชา  เนื่องปถม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พูลศิลป์
2. นางสมศรี  สินสุข
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ดวงดี
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ไชยวงค์
 
1. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เมืองวงศ์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ชมภู
3. เด็กหญิงอังคณา  ธงดำ
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวปิยนุช  กันทาซาว
2. นางสาววารินทร์  ทรงปัญญา
3. นางสาวหัสยา  ขุนวรรณ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  พูลศิลป์
2. นางสมศรี  สินสุข
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. นายจิระ  แซ่ย่าง
2. นางสาววันเพ็ญ   แซ่เฒ่า
3. นางสาวอารีรัตน์  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นางชนันท์วิไล  ธงเชื้อ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจริยา  พรมจันทร์
2. นายชาญณรงค์  ถนอมบุญ
 
1. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 33.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1. สามเณรณัฐนนท์  ธิมา
2. สามเณรนราพงค์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายนรา  อินถา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายฐิติชาติ  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญยอด
3. เด็กชายสุรชาติ  กรุณา
 
1. นางกชพรรณ  กันทาทอง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวจริยา  มูลสาร
2. นางสาวรสสุคนธ์  อินทจักร์
3. นายศาศวัตร  ปัญญาดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  เกษสุวรรณ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ดอนเปล่ง
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีแก้ว
 
1. นายปรัชญา  ก๋าอิน
2. นางสาวมินตรา  บุญสม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  จันทพรรณ
2. เด็กชายอนุพงษ์  กันทะวงศ์
 
1. นายปวันกฤษฏิ์  มะธี
 
116 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงประกายมาศ  กรัชกายภาค
 
1. นางพรพิมล  พวงย้อยแก้ว
 
117 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายเอสรา  ลิมปิษเฐียร
 
1. นางรุ่งละภีร์  ครุฑมาศ
 
118 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายภควัท  อุทธโยธา
 
1. นางนพพร   วิวัฒนเศรษฐ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายภูวนาถ  กุลณา
 
1. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธิ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงฏิญาภัคร์  อุ่นแสง
 
1. นางกรรณิการ์  ปัญญา
 
121 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวช่อลดา  อะตะถา
 
1. นางอาภรณ์  ปรีชาปัญญา
 
122 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญ์  อินทร์ศรีทอง
 
1. นางทิวาพร  เตชะรุจิพร
 
123 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวนันทนา  ชุมแสง
 
1. นายจรัญ  ดำรงเกียรติยศ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกัมปนาท  ขุนวรรณ์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  สงวนแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  เดชคุณมาก
2. เด็กชายชาคริต  อินทจักร
3. เด็กชายระพี  เกษมสุข
4. เด็กหญิงวาสนา  ง่วยเตจา
5. เด็กหญิงสุปรียา  บริบูรณ์มังสา
 
1. นางนพพร  วิวัฒนเศรษฐ์
2. นางวัฒนา  เจริญเกตุ
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกฤษฏา  ชมภูคำ
2. นางสาวภาราดา  บุญมี
3. นางสาวสุดากาญจน์  บุญยัง
4. นายอธิวัฒน์  อุลัย
5. นายโดมินิค  เบิกค์
 
1. นางปนัดดา  มณีจักร
2. นางสายพิน  หัวเมืองแก้ว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ไสอินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  คำลือ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวศจีนันท์  เบิกบาน
 
1. นางสาวพิรุณทิพย์  แซ่มู่
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทับเนียม
 
1. นายปวิช  กิตติยังกุล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวมาริษา   โทโดโรกิ
 
1. นางสมพร  เทียมทอง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  วงค์แปง
2. นายวรพงษ์  ปัญญาปัน
3. นายวรากร  วิกัน
4. นายสิทธพล  บุญลือ
5. นายอภิสิทธิ์  สิงห์ฟู
6. นายอรรถกานต์  อูปคำแดง
 
1. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
2. นายปรีชา  พูลทาจักร์
3. นายแสงชัย  ภิรารักษ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายจาตุรงค์  หมอกเมฆ
2. นางสาวจารีย์พร  สีสุก
3. นางสาวณิชารีย์  วตินา
4. นายวรัญญู  คำป้อ
5. นางสาวสมหญิง  กั่นใจ
6. นายสุรกิจ  จีนา
7. นางสาวอัมพร  ลุงสุ
8. นายเทพพิทักษ์  จักขุเรือง
9. นางสาวเปรมฤดี  มูลยังกาย
10. นางสาวเพชรลดา  เลี๊ยบประเสริฐ
 
1. นางสายสมร  ภูสีมา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายดนุนัย  เดินแปง
2. นางสาวธิดารัตน์  ชัยประสิทธิ์
3. นางสาวศศิธร  กองวุฒิ
4. นายสุวิชา  ขอทะเสน
5. นายอนุพนธ์  อภิมหาชัย
 
1. นายจงสกุล  วุฒิสรรพ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงพีรนุช  เหมมัน
2. เด็กหญิงมลธิชา  กายกอด
3. เด็กหญิงลัดดา  กรัชกายภาค
 
1. นางกัลยาณี  ศิริ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพรพิมล  กวินศักดิ์สกุล
2. นางสาวรัชนี  วงค์อุด
3. นางสาวอารินยา  แสงยะ
 
1. นางทรงสุคนธ์   อักษรดิษฐ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  ทรายคำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เป็งด้วง
 
1. นางสาวสันทนี  บุญทา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายวิทยวุฒิ  ไหว้พรหม
 
1. นางจินตนา  มงคลไชยสิทธิ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายอภิชาติ  ชัยมงคล
 
1. นายณัฐพันธ์  สัตยพานิช
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นายศิวกร  จันทร์เทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ปรมชวลิตโรจน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นันติตา
2. เด็กหญิงวิภาวดี  วงค์วาน
 
1. นายทานตะวัน  แก่นโงน
2. นางบุษบา  สืบแสน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวพรรณนิภา  ชินสงคราม
 
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายศตธัญญ์   ฉ่ำบุญชู
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ปานาที
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  วันแก้ว
 
1. นางมณฑา  วิชัยวุฒิ
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัย  แซ่ม้า
 
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพัฒน์  สิงห์สุวรรณ
 
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงรัตนากร  อินตาคา
 
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  ทองสุข
2. นางสาวแก้วฟ้า  แซ่ย่าง
 
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนิต  จิตต์ใจ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
 
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวบุญทิวา  ใจจันติ๊บ
2. นางสาวรัตน์ฐมล  คนอยู่
3. นางสาวรุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
 
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวบุญทิวา  ใจจันติ๊บ
2. เด็กชายพันธกานต์  ตรีฉันท์
 
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  ทองสุข
2. นางสาวสุทธิดา  สุตะวงค์
 
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  เมืองมูล
2. นายวสันต์  คำจันทร์ต๊ะ
3. นายอภิชาต  ใจอ่อน
 
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  จิตเมตตาธรรม
 
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพรหมพิพัฒน์  สิงห์สุวรรณ