รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  กาวิชัย
 
1. นางศรีอำพร  มาตา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัณฐิกา  แปงการิยา
 
1. นางสุกัญญา  พรหมศรี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนุุชจีรา  กาบมาลา
 
1. นางรมมาดี  พรวนหาญ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  มาวัน
 
1. นางปรานี  วิลาพรรณ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุขพวง
 
1. นางอรพินธ์  โพธิ์แก้ว
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายธนชิต  มาพรม
 
1. นางอรพินธ์  โพธิ์แก้ว
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสริมชัยวงศ์
 
1. นายเฉลิมพล  จิตติวัฒนพงศ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชนม์นิภา  นักขาย
 
1. นางสุธิดา  เครือวิทย์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุหลาบ  วิสสัน
2. เด็กหญิงลลิตา  ศรีเมือง
 
1. นางศิริรัตน์  คำชมภู
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกัลยากร  บุญชัย
2. เด็กชายน.ส.พิชญาภา  อุปพันธ์
 
1. นางศุภกัญญา  รอดเดช
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิรภัทร  วรรธกจตุรพร
 
1. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายเตวิช   ตรีธัญญพงศ์
 
1. นายภีระพงษ์   ใจปัญญา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิภาธร  ว่องวิไลรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรพร  อินทะวัน
3. เด็กหญิงวิภาวินี  คงสระ
 
1. นางสาวอาทิตยา  ลานนาสถิต
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายจิรายุส  ศิริยานนท์
2. นายพงศกร  หน่อศักดิ์
3. นายสุรีย์ยุ  พรหมเสน
 
1. นายศุภชัย  ยันต์พิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายวรพล  คงตั้งจิตต์
 
1. นายเมธี  สงวนทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายพีรณัฐ  มานิตย์ศิริกุล
2. นางสาวสิรินทรา  จันทราช
 
1. นางสาวประภาศรี  ทาขุน
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โหละสุต
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพนาสัณฑ์  มโนรส
 
1. นายณรงค์  อุ้ยฟูใจ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนัญญา  รื่นพิทักษ์
2. เด็กชายพลช  เธียรธัญญกิจ
3. เด็กหญิงเบญชญา  พันทอง
 
1. นางสิรินาถ  จอมพงษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธีรวัฒน์  ศรีวะโลสกุล
2. นายพีระ  เดชพิทักษ์
3. นางสาวสิริมาศ  ประทุม
 
1. นายนิคม  พุทธิมา
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายจีรัฐฑิกุล  สุวรรณรัศมี
2. เด็กหญิงณที่รัก  หริณวรรณ
3. เด็กชายธีรภัทร  ลิขิตกำจร
 
1. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนกร  เพชรกาฬ
2. นายนวกิจ  พรหมมินทร์
3. นายวรพล  ชัยชมภู
 
1. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หน่อพุธ
2. เด็กชายอรรถพล  ใจมุข
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มุทริกานนท์
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญมาวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกชกร  สุวรรณโน
2. นางสาวระวีพรรณ  กันทะนา
3. นายเนติพงศ์  ยาประเสริฐ
 
1. นางอินทิรา  อริยะจักร
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  มณีโชติ
2. เด็กหญิงศุมินตราทร์  สิทธิกรหลีสกุล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์เลิศ
 
1. นางฉวีวรรณ  อ้นโสภา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ปรัชโญภาคย์
2. นางสาวปิญชาน์  จิตระวัง
3. นางสาวอุมาพร  ศรสำแดง
 
1. นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล
2. นางสาวสุทธินี  ซาวรัตนพันธุ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ละเลี่ยม
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์  พุทธวรรณ์
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญมาวงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวปทุมวดี  พัฒนเรืองกุล
2. นางสาวอัญชิษฐา  นิธิชยังกุล
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
2. นายอรุณ  สุวรรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายชญานนท์  บุญตัน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วคำฟู
 
1. นางสาวนันท์กาญ  แสงเรือน
2. นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กชายลองเมือง  อาทร
2. เด็กชายไตรวิทย์  อินถา
 
1. นายณัฐวุฒิ  กันติ๊บ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1. นายชำนาญชัย  ทรงกระถิน
2. นายภูมิ  เจียรวิริยะพันธ์
3. นายไตรวัฒน์  สมุทรลอยาน
 
1. นายมณัฐ  กอบุตร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นำชัย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงนันทกาญจน์  เมืองลือ
4. เด็กหญิงวิจิตรา  จงกิตติมหา
5. เด็กหญิงอรญา  สันเต็น
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ประเสริฐชัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวธนาวรรณ  นิ่มวัฒน์
2. นางสาวนภาพร  กันธาทิพย์
3. นางสาวพรสวรรค์  ปันตี
4. นางสาวลีลาวดี  ปาลี
5. นางสาววาสนา  มูลอิน
 
1. นางเกศริน  ธรรมขันแข็ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กินณรงค์
2. เด็กหญิงพิมราภัชร์  อินต๊ะนวล
3. เด็กหญิงลักษมณ  กล่อมมิตร
4. เด็กหญิงศุภธิดา  ไชยพิวงค์
5. เด็กหญิงแพรวพราว  ศรีอำพันธ์
 
1. นางสาวนฤพร  จำคำ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวกัลย์สุดา  กันธะรส
2. นางสาวดาริน  พวงทอง
3. นางสาวศิรินันท์  คำภักดี
4. นายสุรจักขณ์  ใจปาน
5. นางสาวอรวี  เลาะหะนะ
 
1. นายณัฐศักดิ์  สามรอดภัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นายกล้าณรงค์  ศรียาบ
2. นายฉัตรพล  ประสบโชคชัย
3. นายรัชชานนท์  อ้นเจริญ
 
1. นายชัยณรงค์  จารุพงศ์พัฒนะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวฐาปณี  ดีปุ๊ด
2. นางสาวณิชกุล  บุญยศยิ่ง
3. นางสาวทิพย์ประภา  วุฒิอินทร์
4. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เรือนมูล
5. เด็กหญิงพิมพ์วรี  มูลเมือง
6. นายพุฒิพงศ์  ณีตระกูล
7. เด็กชายศุภณัฐ  วัฒนวรรณกุล
8. เด็กหญิงสุธรี  ย่างไพรบูลย์
9. นางสาวอภิชญา  วัฒนวรรณกุล
 
1. นางภาวนา  เลิศชีวกานต์
2. นางยุพิน  ผันผาย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลดา  นักขาย
 
1. นางมิ่งขวัญ  ธรรมสโรช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกัณฐิกา  แก้วดี
 
1. นายณัชพล  แก้วอิ่น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรชนก  ใบแสด
2. เด็กชายวรวัฒน์  มูลสมบัติ
 
1. นางพัทยา  รัตน์เลิศลบ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวพัณณิตา  วงศ์ชัย
2. นายพิทักษ์ชน  ตนหมั้น
 
1. นางนีรานันท์  นาคกระแสร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 57.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจันจิราภรณ์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขันณะษา
4. เด็กหญิงชนิสรา  หินสวน
5. นางสาวดวงหทัย  ใจมุข
6. เด็กหญิงนฤสรณ์  นฤมิตาภา
7. นางสาวพัทธมน  วรรณดี
8. นางสาววิชญา  สิงห์ทอน
9. นางสาวแพรวพรรณ  กัลปสันติ
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพย์มหาสมุทร
2. นางนวพรรณ  แก้วชะเนตร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นายกฤษฎา  มณี
2. นายจารุจิตร  วณิชพัฒน์
3. นายชัชชัย  เกตุวราภรณ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  เกษมจิตต์
5. นายทศพล  อาเถียน
6. นางสาวปาณิสรา  ภูพา
7. นางสาวปุญสิตา  ความไพบูลย์
8. นายพิรชัช  ใบผ่อง
9. นายภัทรพีรกันต์  อินเงิน
10. นายภานุพงศ์  ใจณวรรณ์
11. นางสาววิภาภรณ์  กาญจนพิบูลย์
12. นางสาวศราวดี  อุ่นคำ
13. นายศรเทพ  แก้วดวงดี
14. นายอนวัช  อินสมเชื้อ
15. นายอนุศิษฏ์  ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
 
1. นายสมนึก  ชูจันทร์
2. นางสาวเสาวรี  คำโต่ง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เลห์แสน
2. เด็กหญิงพรนภา  อินใจ
3. เด็กหญิงอัจฉริกา  รัตนชมภู
 
1. นางส่งศรี  สังข์เอี่ยม
2. นายโสรัจน์  โพธิ์จันทร์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  จี้ทิตย์
2. นางสาวรัตนาวลี  สุนันตา
3. นางสาวแอน  อินจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  เพ็ชรณสังกุล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์สานต์คีรี
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  กิจยศชัยปกรณ์
 
1. นางประหยัด  บุญลือ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายปวริศพงศ์  เสาร์สาร
2. นายเจนวิทย์  ชินพงศ์ฐิติวัสส์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  คงกิจติเจริญ
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติกร   คุ้มสมบัติ
2. เด็กชายศราวุธ  เขื่อนเพชร
3. เด็กชายอภิสิทธ์   แสงอาทิตย์
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 1. นายตนุภัทร  แก้วติ๊บ
2. นางสาวพิชนันท์  ขันทะฮ้อ
3. นางสาวอาริญญา  กันธิโน
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายกิตติภัฎ  บุญโต
 
1. นายภาณุพงศ์  สิทธิน้อย
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 1. นายกฤษณรัช  นันต๊ะคำ
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 1. เด็กชายกฤษดาธัญ  มหาวัน
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวสุมินตรา  ตะสิงห์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนัททิยา  ธิมะโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายมติกร  ยุระตา
 
1. นายภาณุพงศ์  สิทธิน้อย
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐนารี  ยาวิลาศ
2. เด็กหญิงพณิชยา  เจริญผล
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิรากร  เลาหะธีระพงษ์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายจิรภาส  กาญจนากร
 
1. นายภาณุพงศ์  สิทธิน้อย
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายนนทชัย  ใฝปวง
2. เด็กชายนันทพล  มหาวัน
3. เด็กชายพีรพงษ์  คำผง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา  เก๋อภัย
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวชุลีกร  โสกันเกตุ
2. นายธนวัฒน์  ชัยชนะ
3. นายวรปรัชญ์  อนันคำ
 
1. นายเฉลิม  อินทะรังษี
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงภัทรภร  วิริยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวดารณี  เขื่อนวงค์วิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิชัย   นิชาภัทรกุล
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายปฏิภาณ  เก่งกาจ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชณุพงศ์   ใจแก้ว
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
69 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปวงหล้า
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชัยรัตน์  มีงาม
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกรณ์  สักกะโต
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
72 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
73 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นางสาวนฤพร  อินธิยะ
 
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายวริศ  คำสร้อย
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
75 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายกฤษณรงค์  ภูเวียงจันทร์
2. นางสาวจันทร์รินทร์  ตั๋นเตี่ย
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรหมปัญญา
4. นางสาวญาณิสา  เตชะโสด
5. เด็กชายทัศนะ  มูลเอก
6. นายธนรัตน์  สุเทพ
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชาญ  ใจวงค์
8. นายภัทรกฤต  คล่องการงาน
9. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แก้วมาลัย
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
 
76 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
2. นางสาวจันทิรา  นางแล
3. เด็กชายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
4. นายชัยรัตน์  มีงาม
5. เด็กหญิงญาณิศาม์  นามเมือง
6. เด็กชายฐิติ  แก้วน้อย
7. นางสาวฐิติกรณ์  สักกะโต
8. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
9. นางสาวปารียา  พรมละอองวัน
10. เด็กชายภูมิทัศน์  แย้มคงเมือง
11. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
12. นายวริศ  คำสร้อย
13. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศร๊
14. เด็กชายสิทธิชัย  นิชาภัทรกุล
15. เด็กหญิงสุทธิรักษ์   เครือบุญ
 
1. นายกิตติเดช  อ้นภา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
77 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพร  ชัยเรือง
2. เด็กหญิงกรกช  มณีผ่อง
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ต๊ะใจ
4. นายกันตภณ  สุขเจริญ
5. นายณัฐกร  ชัยยะ
6. เด็กชายธนบดี  เป็งวันพูก
7. นายนฤพนธ์  ชัยยา
8. นางสาวนันท์นภัส  ขีดขิน
9. นายนิชฌาน  สิริกุลพิบูลย์
10. เด็กชายนิติรัฐ  จันทร์ศิริ
11. เด็กชายปฏิภาณ  มาตัน
12. นายปฏิภาณ  สิทธิวงค์
13. เด็กชายพงศกร  อินต๊ะใหม่
14. นายพบพล  สิริพรคุณ
15. นางสาวพิชญ์สินี  มีพันธ์
16. เด็กหญิงพิมพิกา  โพธิวงศ์
17. เด็กชายภาณุพงศ์  ดวงทิพย์
18. เด็กหญิงรุ่งวารี  คำตุ้ย
19. เด็กชายวริทธิ  ศรีวิชัย
20. นายวันชนะ  สิทธิธรรมใจ
21. นางสาวศิริปราณ  จรรย์สืบศรี
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมตน
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลตา
24. นายสิริวุฒิ  ใจชู
25. เด็กหญิงสุธางค์  คงสมัย
26. เด็กชายสุธีรพัฒน์  ภิรมย์
27. นางสาวอรวรรณ  โตวิทยานันท์
28. เด็กหญิงอรหทัย  ราชสาร
29. นางสาวอังคณา  นำโน
30. เด็กหญิงอิสริยภัค  เกษมศรี
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
2. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑดิษ
 
78 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ชื่นตา
2. นายจาตุรงค์  พรหมมินทร์
3. เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ภักดี
4. นางสาวจิระประภา  คำมา
5. นายจิรายุทธ  อินต๊ะโคตร
6. เด็กหญิงชนันทร  ดาวเลิศ
7. นางสาวซันนี  ซานี
8. เด็กชายณรงค์ชัย  กันธิยะ
9. นางสาวณัชชา  จันทร์
10. นายณัฐพงศ์  เตชะ
11. นายณัฐพล  กาวีอิ่น
12. นางสาวดนิตา  มณีไชย
13. เด็กชายธนกฤต  กุณาเรือน
14. เด็กชายธนภัทร์  คุณหลวง
15. นายธนยง  ไชยวงค์
16. นายนนทวัฒน์  ฉันทะ
17. นางสาวนริศรา  พิริยพันธุ์
18. นางสาวนิตยา  รักก้อน
19. นางสาวปิ่นนภา  สิทธวงศ์
20. เด็กหญิงพัชรี  กวงแหวน
21. นางสาวภณิดา  ภูเงิน
22. นายภานุพงษ์  ภูมิประพาส
23. นายภานุเดช  กุณาจันทร์
24. นางสาวมนธิชา  สมหนุน
25. นายรัฐพล  กุณาเรือน
26. นางสาวลลิตา  ศรีชัยแสน
27. นางสาวศศิกาญจน์  ใจขาว
28. เด็กชายศิวกร  กรแก้ว
29. นางสาวศีรณา  เกิดวิริยสกุล
30. เด็กชายสิทธิโชค  บริบูรณ์คติ
31. เด็กชายสุภชัย  บุญเจิง
32. นายสุภเดช  นวมนารี
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธวิชัย   ยาวิลาศ
 
1. นางนวลศรี คุปตรัตน์   คุปตรัตน์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายอนิรุทธ์  คำเงิน
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  พรหมมา
 
1. นางสาวณิชาพร  ขำมา
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวฐานิตา  สุขเสวยนะ
 
1. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทัตติพงษ์  วงษ์สวรรค์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชณกันต์  ชาคม
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัย 1. เด็กหญิงทอฝัน  เลวงดีพงศ์
 
1. นางทิตยา  พฤฒิศิลป์โอโน
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวนพรัตน์  อิสสระจินดา
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายจิตษฎา  นามอุษา
 
1. นางจินตนา  พิรุณ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชนกันต์  ชาคม
 
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธี   แดงเรือน
 
1. นางนวลศรี คุปตรัตน์   คุปตรัตน์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายวรกมล  นกแก้ว
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิรมล  มุงเมฆ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัย 1. นางสาวปทิตตา  เกษมชัยกรวุฒิ
 
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เทพวรรณ์
 
1. นางสาวภารณี  มานารัตน์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวภัควิภา  เงินคีรี
 
1. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
 
95 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตภาศ  สิทธิชัย
2. เด็กชายกิตติคุณ  คำดี
3. เด็กชายคณิศร  ทองเชื้อ
4. เด็กชายคุณวุึฒิ  พวงสุกร
5. เด็กชายฉัตรดนัย  จรัสแสงเพชร
6. เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธนะ
7. เด็กชายชาคริต  โกษาสุวรรณ
8. เด็กชายฐนิสสพงศ์  วงศ์ฟั่น
9. เด็กหญิงณัฏฐกมล  มณีรัตน์
10. เด็กชายณัฐภัทร  ชัยสุวรรณ
11. เด็กหญิงดรุเณศ  เฌอหมื่อ
12. เด็กชายตวิษวัช  จันต๊ะภา
13. เด็กชายทรงเกียรติ  เทียนสอน
14. เด็กชายทัศธนะ  ศิริ
15. เด็กชายธนภัทร   ภักดีสันติพงศ์
16. เด็กชายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุึล
17. เด็กชายธนัท  เสนาธรรม
18. เด็กชายธนโชติ  วงศ์ษา
19. เด็กหญิงธรรมพร  สมบูรณ์
20. เด็กชายธวิชัย  ยาวิลาศ
21. เด็กชายนพรินทร์  วงค์สุริยะคำ
22. เด็กหญิงนภาพร  ซาซง
23. เด็กหญิงนัรจิส  กาบี
24. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญชละ
25. เด็กชายปฐวี  ตันโห
26. เด็กหญิงปพิชญา  อรัตนโรจน์๋
27. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิ่นบัว
28. นางสาวพรชนัน  จันทร์สอาด
29. เด็กหญิงพรรณพัชร  กัม
30. เด็กหญิงพรสุดา  คำปิน
31. เด็กชายพลวัฒน์  อินต๊ะ
32. เด็กหญิงมุขสุดา  สุทธกุล
33. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
34. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ระดม
35. เด็กหญิงศกลวรรณ  กันทาคำ
36. เด็กชายศตนันท์  ปิยะลังกา
37. เด็กชายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
38. เด็กหญิงสิริวัฒน์  อุปนันท์
39. เด็กหญิงสุภาพร  ปานประสิทธิ์
40. เด็กหญิงอริสรา  สัมฤทธิ์พรทวี
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
96 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
2. นางสาวชัญญานุช  นนทวาสี
3. นางสาวญาณิศา  มินสุวรรณ
4. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
5. นายณัฐพงศ์  ชูชาญ
6. นายณัฐวรรษ  ปุณณะบุตร
7. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
8. นายธนวัฒน์  สุขผล
9. นางสาวธัญญาพร  ชูสุวรรณ
10. นายธารดา  ศิริธวนากุล
11. นายธีราพัฒน์  จริยาเศรษฐโชค
12. นางสาวนพรัตน์  อิสระจินดา
13. นางสาวนภัส  ยะมาวิรัญ
14. นางสาวประไพพรรณ  นันต๊ะเสน
15. นางสาวปรางค์  ทองคำมูล
16. นางสาวปานตะวัน  ทายงาม
17. นางสาวพัชรีพร  กันธะวงค์
18. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์การิน
19. นายภูมิืนทร์  สุรมนทวีกิจ
20. นางสาวมัลลิกา  ชะลิ
21. นายมาวิน  วิภาถรณ์
22. นายวรรณรัตน์  ศรีสุทธะ
23. นายวัฒนพันธุ์  โยธามาศ
24. นายวีรภัทร  ระวีคำ
25. นายวีรภัทร  บัวเดช
26. นายศรัณย์วิชย์  โพธายะ
27. นางสาวศิวัชญา  ปินตานา
28. นางสาวศิโรรัตน์  ปินตานา
29. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
30. นายศุสิทธิ์  สิงห์ก่อ
31. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
32. นายสิทธิณัฐ  เงินศิริ
33. นายสิรวิชญ์  ปิยะวงศ์ไพบูลย์
34. นางสาวสุภกาญจน์  อัสถิ
35. นางสาวอมรรัตน์  เทพวงศ์
36. นายอมรฤทธิ์  ดาวราม
37. นางสาวอรทัย  อ่องมิด
38. นางสาวเบญจมาศ  จงวัฒนา
39. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
40. นางสาวโยษิตา  ปุกมณี
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
97 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีวารินทร์
2. เด็กชายกิติธัช  แสงศรี
3. เด็กหญิงดารณีรัตน์  สุนันตา
4. เด็กชายนพรัตน์  สาฤทธิ์
5. เด็กหญิงนัดทิดา  มอญศรี
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ธิยาม
7. เด็กชายวิชิตพล  ศรีคำมา
8. เด็กชายสิรภพ  แสนจ๊ะ
9. เด็กชายอาทิตย์  ศรีวิชัย
10. เด็กหญิงเยาวภา  พลอยหนุน
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
 
98 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกฤษติกา  สุนันต๊ะ
2. นายคณิศร์  ฉกรรจ์ยิ่ง
3. นางสาวณัฐกานต์  ไชยวงค์ศรี
4. นายณัฐนนท์  เลิศวิริยวรางกูร
5. นายนัฐพงษ์  ฉกรรจ์ยิ่ง
6. นายปริญญา  คำรินทร์
7. เด็กหญิงพนัชนิกา  บุญตันอิ่น
8. นางสาวลักษิกา  พิชวงศ์
9. นายวศิลป์  สิทธิปัญญา
10. นางสาวเทพธิดา  สุดาแก้ว
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
 
99 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เด็กยอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  เด็กยอง
3. เด็กหญิงมนธิชา  บุญปั๋น
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ใจอุ่น
5. เด็กหญิงศศิวิวรรณ  คำฝั้น
 
1. นางนพวรรณ  ใจดี
 
100 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกวินนา  มิดดา
2. นางสาวชลธิชา  วิเชียรเพชร
3. นางสาวนฤชยากร  ภูมิสถาน
4. นางสาวปริญญาพร  วรินทร์
5. นางสาวภัทราพร  แสนสุข
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณริศราภรณ์  ปิงยศ
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  นะวะเดีย
3. เด็กหญิงธัญนิธิ  ทนันชัย
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทรเดชา
5. เด็กหญิงมัณฑนา  สมนา
6. เด็กหญิงสุพาพร  พรมมา
7. เด็กหญิงอาภาถรณ์  ปานหลุมข้าว
8. เด็กหญิงเพชรา  นันตาชัยวุฒิ
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
 
102 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายฉัตรชัย  กองแก้ว
2. นายทิวากร  วงค์คม
3. นางสาวธัญญามาศ  ลองสะอาด
4. นางสาวศรินญา  สุภามูล
5. นางสาวศิริพร  สมมี
 
1. นายณรินทร์  กองบัวใหม่
2. นายไกรวิชญ์  เตชะฟอง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำราพิช
2. เด็กหญิงนันทวดี  ใจติขะ
3. เด็กชายพิเชษฐ์  ปางจันทร์
 
1. นางจรรยา  จักรวุฒิ
2. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตยา  สนั่นก้อง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นันทา
3. เด็กหญิงรุจิรา  เครื่องสาย
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนัท  เลิศธนะโภค
2. นายธีรวัชร  เกียรติญาณ
3. นายพุฒิพงศ์  กนกวิจิตร
 
1. นางรัชนี  ชำนาญรบ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  วารีศรี
2. นางสาวประภัสสร  เหล็กสีสืบ
3. นางสาวสุรีรัตน์  กันยะดอย
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐบุตร  องค์การ
2. เด็กชายวิรุณ  ดีจันทร์
3. เด็กชายอาจหาญ  จองปุก
 
1. นางสุชาดา  สมศักดิ์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายตรีทเศศ  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงพิชญา  สิงห์เวชสกุล
 
1. นางอัญชลีพร  ขันยาว
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายสรวิชญ์  บุรกิจภาชัย
2. เด็กชายสิรภพ  รัตนพันธ์
3. เด็กชายไพโรจน์  กิติธรากุล
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมอ่อน
2. นางพรสุดา  หอมอ่อน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวฐิติรัตน์  อินตา
2. นายวิรุณ  ขันดี
3. นายสรศักดิ์  สุทธิพิษฐาน
 
1. นายประกาศิต  สินทรัพย์
2. นางสาลี่  เสมือนใจ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายกรวิทย์  อินธิไชย
2. เด็กชายวชิรวิทย์   อุดมเกษตรคีรี
3. นายวริทธิ์ชนันท์  เขียวบุญ
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมอ่อน
2. นางพรสุดา  หอมอ่อน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาฒัย  ธิตา
2. เด็กชายชยมงคล  คณะปัญญา
 
1. นางสาวศิราพรรณ   ธิปัน
2. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  กันตีมูล
2. นางสาวฉัตรธิดา  อินไชสา
3. นางสาวชฎาภรณ์  กันธาทิพย์
4. นางสาววราภรณ์  นกแล
5. นางสาวศุภมน  สูนปัน
6. นางสาวสิริมา  บุญยืนนาน
 
1. นางจิราภรณ์  ทิพรส
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายกนกพล   เมฆบุญส่งลาภ
2. นายกฤษฎ์  เชิญขวัญศรี
3. นายหัสดิน  เรียงทองหลาง
4. นายไตรรัตน์  เค้าฝาย
 
1. นายณัฐพงศ์  หอมอ่อน
2. นางพรสุดา  หอมอ่อน
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์นามแก้ว
2. เด็กหญิงนราพร  ธรรมวงค์
3. เด็กหญิงราตรี  เต๋จ๊ะแยง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์สา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ปวงอูป
6. เด็กหญิงเครือวัลย์  เสารีย์
 
1. นางจิราภรณ์  ทิพรส
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาทะ  จะอื่อ
2. เด็กหญิงสุนีย์  จะก้วย
3. เด็กหญิงอารยา  มันตนา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกิตติธัช  ทาสุทะ
2. เด็กชายวัฒนพงศ์  ทิพย์อุ่น
 
1. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นายยศสรัล  จิตต์จรูญพันธุ์
2. นายเมธาศิษฐ์  ธำรงเลิศเกียรติ
 
1. นางสาวพรพิมล  ปิ่นหย่า
2. นายพลากร  สลีหล้า
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายชำนาญพงษ์  ยอดศรีวรรณ
2. นางสาวณัฐธิดา  คำลือ
3. นางสาวลัพธวรรณ  กุณะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฟักเจริญ
2. นายวีระศักดิ์  ลุกิตติกร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิตาภรณ์  แวววรรณวิรัช
2. เด็กหญิงอัญมณี  ไชยสุวรัตน์
3. เด็กชายเชษฐา  วงษ์ไกรวาล
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงพุธิตา  ธาตุเงินเกวียน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตรัสวงค์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์มณี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฐวัตร  ทิพย์ฝัน
2. นายประทีป  วงแสงรัศมี
3. นายอัศฎาวุธ  หอมขจร
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายกมิก  กิจธเนศพร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พุทธา
3. เด็กชายกิติกมล  เอียการนา
 
1. นายมงคลศักดิ์  ใหม่จ้นทร์แดง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  เรือนทอง
2. นางสาววัลลีญา  กามี
3. นางสาวอรวรรณ  ปันนา
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมติ๊บ
2. เด็กหญิงสิริกานต์  คำเชียงเงิน
3. เด็กหญิงไวยพร  ศรีบุญยวง
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี  นุภาพ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายปวีกร  เชียงหลง
2. เด็กชายศรวัลย์  เลิศภาสนวัฒน์
 
1. นางสาววารุณี  ธิจิตตัง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายณัชพล  กำลังดี
2. นางสาวนภากาญจน์  กัณฑะ
3. นางสาวรัตนาพร  ศรเพชร
 
1. นางนงคราญ  วรรณรัตน์
2. นางสาวอัจฉรา  ญาณตาล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จินดา
2. เด็กชายธนดล  เป็งจันทร์
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายกมลทรรศน์  บุญหล่อ
2. เด็กชายฐิติกร  คำธิตา
3. เด็กชายวัชรพล  ตาป้อ
 
1. นายมงคลศักดิ์  ใหม่จ้นทร์แดง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรกช  อินทะนนท์
2. นายธีรวุฒิ  เถาเมืองใจ
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวกรพิม  ลุงทุน
2. นางสาวณัฐนครินทร์  จันทร์กลิ่น
3. นายวัชระ  อินตะแก้ว
 
1. นางพัชรี  เชื้อสาม
2. นางสาวสุชาดา  โกละนันท์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนาฤทธิ์  ศิริวัฒน์
2. นายพีรณัฐ   มานิตย์ศิริกุล
 
1. นางสาวสิริกัญญา  วงค์คำ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงกาญจนีย์  ก่ำแก้ว
2. เด็กหญิงญาดา  อินพรหม
3. เด็กหญิงอินทุอร  วินัยถนอม
 
1. นายอาทิตย์  วงค์กิติ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  อ้นวงษา
2. นางสาวดวงสมร  อินตาพรหม
3. นายภาคย์ภูมิ  ผิวขาว
 
1. นางนารีรัตน์  ขุททกพันธ์
2. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายกัมปนาท  ชุมชอบ
2. นายภานุพงศ์  จันทร์ต่วน
 
1. นายประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์
2. นางสิริธร  อมราภรณ์พิสุทธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฎฐ์  อินตา
2. เด็กชายภาสกร   เร่งเหิม
 
1. นายอัครพล  จันทะมา
 
137 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงYada  Uttapracha
 
1. นางสาวGritiga   Chantarakasem
 
138 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นางสาวบุญเรือน  เบ้าแก้ว
 
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนภภูมิ  สังฆมณี
 
1. นางสาวชลดา  สุมา
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวบริญญา  ทองมณี
 
1. นางสาวชลดา  สุมา
 
141 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเมษา  กิ่งเมือง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ธนันวัฒน์เมธี
 
142 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวเฟื่องลดา  สุขเส็ง
 
1. นางชื่นฤดี  หาจัตุรัส
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางศิริรัตน์  ปัญญาคม
 
144 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายชยพงศ์  เศรษฐบุปผา
 
1. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นางสาววัชรียา  ยอดประทุม
 
1. นางนภัสกร  บางสายน้อย
 
146 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชวิศา  หมื่นจินะ
2. เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณา
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  เครือวงศ์
4. เด็กหญิงศศิญา  เจริญยิ่ง
5. เด็กชายอัครพล  ปรีชารักษ์
 
1. MissMaria   Lacson
2. นางสาวสุวรรณา  โปธา
 
147 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นางสาวจิรัชญา  มั่งมูล
2. นางสาวชนิสรา  ศรีเมือง
3. นายธนวัฒน์  ปาแปง
4. นายภูมิฤกษ์  พรหมมินทร์
5. นายวรกฤต  วรกุล
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
2. นางสาวอนุสรา  ศิริมงคล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยพร  เลิศสุขศักดา
 
1. Miss Tang  Biwei
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวทิพสิรินทร์  ยินดี
 
1. Miss Lei  Ou
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กหญิงมิโฮะ  ทาคัทซึกะ
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  สีฆสัมบันน์
 
1. Mrs.Hiromi  suzuki
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษญา  เงาแก้ว
2. เด็กชายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
3. เด็กชายทัพไทย  ทะลือชัย
4. เด็กชายธนวัฒน์  ไพยารมณ์
5. เด็กชายปริญญภัฎ  ตายะ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ชวนารัติ
7. เด็กชายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
8. เด็กชายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายจารุกิตติ์  ใจมา
2. นายชายชาญ  บุญมาก
3. นายพลกาญจน์  ศิลป์พิสุทธิ์
4. นายรัชศิลป์  ภูมิช่อ
5. นายวัชรพงศ์  สวรรค์ทอง
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายกานต์ชนิต  ลูมา
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  อิกำเหนิด
3. นางสาวณัฐวดี  ขัติใจ
4. นางสาวนิลาวัลย์  ใจมุข
5. นางสาวปทุมวรรณ  ยอดสาร
6. นางสาวปัญญาวดี  ชาญวิชิต
7. นางสาวรุ่งนภาลักษณ์  ฐิติปัญญาวัฒน์
8. นายเจษฎา  โพธิ์แต่ง
9. นายเปรมนิรัดร์  กันทาทิพย์
10. นางสาวเสาร์วรักษ์  เพ็ชรโรจน์
 
1. นายจัตุพร  ปูเรือน
2. นางจันทร์นวล  ประดิษฐ์
3. นางสุรีย์รัตน์  โอฬารสกุล
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฏธิยาน์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงรุ่งรัชชา  อร่ามเสียงเทียน
4. เด็กชายวิศรุต  เครือวงค์
5. เด็กชายเจษฏากร  กันทะรัญ
 
1. นางสาวคงขวัญ  จันทร์มี
2. นายศุภนิมิต  สุวรรณ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจีราภรณ์  ศรีวิชัย
2. นางสาวจุไรรัตน์  ฝ่ายลิพล
3. นางสาวปิยวรรณ  ธรรมศิลป์
4. นางสาวมรกต  ศรีเมือง
5. นางสาวเขมิกา  ธนธำรงกุล
 
1. นางพรรณี  สุริยะแก้ว
2. นางศิรินพร  ฤกษ์วัฒนศิริกุล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิม  ลุงหลง
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอัมพวัน  ทะระถา
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวภานุวรรณ  พวงโพพันธ์
2. นางสาวมาริษา  ทำดี
3. นางสาววิจิตรา  สล่าปัน
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวนีรภางค์  เลาหวิรภาพ
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวสมฤดี  เทพธรณี
 
1. นางอรวรรณ  ดิศวนนท์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. เด็กชายพสิษฐ์  สมสุข
2. เด็กชายเจนวิทย์  สมสุข
 
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายอนุตร  ธรรมประทีป
 
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  จงอริยตระกูล
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายตันติกร  ปัญญาชิต
 
1. นางอัญชลี  วงษ์วรศรีโรจน์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิรดา  ลิ้มจีระจรัส
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกฤษ  นิยมพันธุ์
 
1. นางสาวอัญภัทร  บุตรพรหม