หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000117 โรงเรียนกมลศรี 27 42 28
2 000048 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 46 125 71
3 000144 โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 42 118 48
4 000080 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 66 192 50
5 000134 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 10 21 11
6 000071 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 3 5 3
7 000093 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 29 61 27
8 000013 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 11 31 16
9 000035 โรงเรียนบ้านคลองมวน 90 208 124
10 000049 โรงเรียนบ้านคลองลุ 34 70 48
11 000025 โรงเรียนบ้านคลองโตน 16 39 29
12 000103 โรงเรียนบ้านควนตัง 19 38 19
13 000027 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 24 59 43
14 000088 โรงเรียนบ้านควนพญา 39 93 45
15 000067 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 14 37 15
16 000089 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 18 47 18
17 000007 โรงเรียนบ้านควนอารี 3 9 3
18 000122 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 29 64 35
19 000044 โรงเรียนบ้านจิจิก 9 19 9
20 000081 โรงเรียนบ้านจุปะ 2 3 2
21 000126 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 19 50 21
22 000158 โรงเรียนบ้านฉางหลาง๒ 1 1 0
23 000079 โรงเรียนบ้านช่องลม 9 9 9
24 000072 โรงเรียนบ้านช่องหาร 1 1 1
25 000057 โรงเรียนบ้านซา 13 38 21
26 000127 โรงเรียนบ้านดุหุน 22 33 17
27 000034 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 13 15 13
28 000070 โรงเรียนบ้านต้นปรง 49 136 79
29 000040 โรงเรียนบ้านต้นไทร 31 105 32
30 000043 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 22 54 29
31 000150 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 11 31 10
32 000102 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 11 17 11
33 000050 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 8 38 16
34 000054 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 3 7 5
35 000094 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 33 75 33
36 000064 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 6 15 6
37 000114 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 15 32 22
38 000026 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 22 40 23
39 000104 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 6 10 6
40 000004 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 51 103 71
41 000051 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 28 57 38
42 000042 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 61 123 64
43 000131 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 23 55 25
44 000115 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 1 2 1
45 000116 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 12 32 17
46 000100 โรงเรียนบ้านน้ำพราย 17 45 17
47 000021 โรงเรียนบ้านน้ำราบ 19 43 22
48 000012 โรงเรียนบ้านบางคราม 14 37 16
49 000119 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 12 24 10
50 000157 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว๒ 2 2 0
51 000077 โรงเรียนบ้านบางพระ 41 107 47
52 000017 โรงเรียนบ้านบางสัก 34 75 40
53 000022 โรงเรียนบ้านบางหมาก 26 49 26
54 000018 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย 5 8 6
55 000112 โรงเรียนบ้านบางเตา 26 55 40
56 000076 โรงเรียนบ้านบางเป้า 36 53 44
57 000037 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 45 96 47
58 000136 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 16 25 16
59 000075 โรงเรียนบ้านปาเต 2 2 2
60 000097 โรงเรียนบ้านป่ากอ 10 47 10
61 000058 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 3 8 3
62 000129 โรงเรียนบ้านผมเด็น 9 20 9
63 000045 โรงเรียนบ้านพระม่วง 19 37 17
64 000139 โรงเรียนบ้านพรุจูด 21 31 23
65 000118 โรงเรียนบ้านพรุเตย 24 51 23
66 000032 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 17 28 12
67 000055 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 26 48 33
68 000096 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 13 25 15
69 000016 โรงเรียนบ้านลำช้าง 21 55 36
70 000098 โรงเรียนบ้านลำภูรา 32 70 43
71 000105 โรงเรียนบ้านลำแพะ 5 9 5
72 000095 โรงเรียนบ้านวังลำ 15 31 16
73 000133 โรงเรียนบ้านวังหลาม 13 33 15
74 000146 โรงเรียนบ้านสายควน 22 50 22
75 000020 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 21 40 21
76 000074 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 36 94 46
77 000060 โรงเรียนบ้านหนองบัว 17 49 17
78 000014 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 12 28 15
79 000068 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 4 3
80 000066 โรงเรียนบ้านหนองมวง 11 16 12
81 000059 โรงเรียนบ้านหนองยูง 2 4 2
82 000141 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 9 21 9
83 000062 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 20 36 22
84 000121 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 32 77 41
85 000092 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 39 85 42
86 000036 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 74 139 90
87 000154 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด๒ 3 3 3
88 000155 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด๓ 1 1 1
89 000019 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 17 34 25
90 000023 โรงเรียนบ้านหลังเขา 20 39 27
91 000142 โรงเรียนบ้านหัวหิน 8 35 8
92 000024 โรงเรียนบ้านหาดยาว 10 31 9
93 000138 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 18 51 22
94 000123 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 5 7 5
95 000128 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 0 0 0
96 000029 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 31 69 46
97 000031 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 14 21 14
98 000083 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 26 62 28
99 000135 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 21 48 22
100 000073 โรงเรียนบ้านเขากอบ 20 44 24
101 000109 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 3 4 3
102 000047 โรงเรียนบ้านเขาโอน 16 31 16
103 000147 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 9 18 10
104 000099 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 5 10 5
105 000061 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 7 11 7
106 000086 โรงเรียนบ้านแหลม 9 13 10
107 000148 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 29 43 31
108 000151 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 24 47 21
109 000159 โรงเรียนบ้านแหลมไทร๒ 2 2 0
110 000110 โรงเรียนบ้านโคกยาง 14 51 16
111 000120 โรงเรียนบ้านโตน 21 63 27
112 000056 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 20 32 20
113 000008 โรงเรียนบ้านในปง 21 46 25
114 000069 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 21 39 25
115 000090 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 17 32 17
116 000140 โรงเรียนบ้านไร่ออก 21 44 21
117 000028 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 8 19 8
118 000087 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 8 11 8
119 000137 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 16 21 16
120 000106 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 7 16 7
121 000145 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 17 55 22
122 000046 โรงเรียนประชาวิทยา 39 89 44
123 000153 โรงเรียนประชาวิทยา1 1 2 2
124 000085 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 1 3 1
125 000005 โรงเรียนวัดควนธานี 9 20 14
126 000009 โรงเรียนวัดควนเมา 42 96 52
127 000101 โรงเรียนวัดควนไทร 32 56 31
128 000003 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 23 57 23
129 000053 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 18 45 18
130 000052 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 9 34 9
131 000011 โรงเรียนวัดนาวง 25 54 25
132 000065 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 18 50 25
133 000038 โรงเรียนวัดบางดี 20 61 39
134 000107 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 15 35 15
135 000078 โรงเรียนวัดวารีวง 20 51 33
136 000130 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 18 33 18
137 000108 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 5 8 5
138 000041 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 15 30 15
139 000132 โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 33 72 33
140 000143 โรงเรียนวัดเขา 20 59 22
141 000030 โรงเรียนวัดเขาพระ 26 65 39
142 000039 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 46 142 54
143 000149 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 58 117 59
144 000010 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 22 56 28
145 000091 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 21 65 31
146 000125 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 9 21 9
147 000084 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 66 186 62
148 000113 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 39 68 49
149 000082 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 9 33 17
150 000124 โรงเรียนหาดปากเมง 35 80 37
151 000001 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 61 156 81
152 000111 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 49 149 60
153 000063 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 35 76 53
รวม 3150 7239 3701
10940

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]