หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   10 ธ.ค. 2555   11 ธ.ค. 2555   12 ธ.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ธ.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกวงฮั้ว หอประชุม เริ่มแข่งตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 11 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/12/55 ทีม1-12 แข่งเวลา 9.00-12.00น ทีม13-24 แข่งเวลา 13.00-16.00น ,วันที่ 11/12/55 ทีม25-36 แข่งเวลา 9.00-12.00น. ทีม37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -16.00น.
2 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกวงฮั้ว หอประชุม เริ่มแข่งตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 11 ธันวาคม 2555 วันที่ 10/12/55 ทีม1-12 แข่งเวลา 9.00-12.00น ทีม13-24 แข่งเวลา 13.00-16.00น ,วันที่ 11/12/55 ทีม25-36 แข่งเวลา 9.00-12.00น. ทีม37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00
3 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 2 ชั้น 4 11 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 น.
4 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนกวงฮั้ว อาคาร 2 ชั้น 4 11 ธ.ค. 2555 13.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเรือ อาคารเอนกประสงค์ เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น.
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สนามโรงเรียน เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น.
3 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเรือ อาคารเอนกประสงค์ เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.30น.
4 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สนามโรงเรียน เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.30น.
5 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารหอประชุม เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น.
6 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ห้องประชุม เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น.
7 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อาคาร 3 เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น.
8 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อาคาร 3 เขตที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,เขตที่ 1-24 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.30น.
9 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ อาคารเอนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30น.
10 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อาคารเอนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) ห้อง 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-12, 13.00-16.30 เขตที่13-24, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 25-36, 13.00-16.30 เขตที่37-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก (10 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 1-8, 13.00-16.30 เขตที่9-16, 11 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 17-24, 13.00-16.30 เขตที่25-32,12 ธ.ค. 55 : 08.30-12.00 เขตที่ 33-40, 13.00-16.30 เขตที่ 41-48) 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
12 ธ.ค. 2555
08.30 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมวิทยา ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนิคมวิทยา อาคารอเนกประสงค์ ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมวิทยา ห้องประชุมอาคารห้องประชุม ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00- 18.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมวิทยา ห้องประชุมอาคารห้องประชุม ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00- 18.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 1 ตึกสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ทีม 1-12 ห้อง ป.3/3,ทีม 13-24 ห้อง ป.3/2,ทีม25-36 ห้อง ป.3/1,ทีม37-48 ห้อง ป.2/5 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
2 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 1 ตึกสุพรรณิการ์ ชั้น 4 ทีม1-12 ห้อง ป.3/4, ทีม13-24 ห้อง ป.3/5, ทีม25-36 ห้อง ป.4/1,ทีม 37-48 ห้อง ป.4/2 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
3 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 2 ตึกโยทะกา ชั้น 4 ทีม1-12 ห้อง ป.4/3, ทีม13-24 ห้อง ป.5/1,ทีม 25-36 ห้อง ป.5/2, ทีม37-48 ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
4 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา ลานเอนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2555 9.00-12.00
5 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 2 ตึกโยทะกา ชั้น 3 ทีม1-12 ห้องป.2/4, ทีม13-24 ห้องป.2/3, ทีม25-36 ห้องป.2/2, ทีม37-48 ห้องป.1/7 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
6 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 3 อินทนิล ชั้น 3 ทีม1-12 ห้องป.1/6,ทีม13-24 ห้องป.1/5, ทีม25-36 ห้องป.1/4,ทีม 37-48 ห้องป.1/3 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
7 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอารีย์วัฒนา อาคาร 3 อินทนิล ชั้น 4 ทีม1-12 ห้องCover, ทีม13-24 ห้องนาฏศิลป์, ทีม25-36 ห้อง ป.6/1, ทีม37-48 ห้องป.6/2 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
8 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1302 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
9 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1303 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
10 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1304 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00
11 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 3 ห้อง 1305 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00
12 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1402 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00
13 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1403 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00
14 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1404 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00
15 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1405 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00
16 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1406 11 ธ.ค. 2555 09.00 -17.00
17 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1407 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
18 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 131 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
19 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 135 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -17.00
20 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 122 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
21 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 125 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
22 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 234 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
23 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 224 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
24 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 133 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
25 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 236 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
26 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคารโรงยิม ทีม 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
27 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1408 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
28 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC. อาคาร 1 ชั้นที่ 4 ห้อง 1409 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
29 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 ห้อง 231 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
30 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง หอประชุมอาคาร 3 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00
31 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา ลานเสาธงหน้าโรงเรียน (เวที 1) วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00
32 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสมคิดวิทยา ห้องเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 น.
33 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวทีชั้นล่าง วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00
34 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสมคิดวิทยา โรงอาหาร วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 16.00 น.
35 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก (1) ชั้นล่าง วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.00
36 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก (2) ชั้นล่าง วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00 น.
37 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา ลานกีฬา (โรงยิม) วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น.(สถานที่แข่งขัน เตรียมไว้พอตอนรับการแข่งขัน.....ครับ) 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00-16.00
38 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมคิดวิทยา ลานกีฬา (โรงยิม) วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น..(สถานที่แข่งขัน เตรียมไว้พอตอนรับการแข่งขัน.....ครับ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 16.00
39 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคาร 503 ห้อง 1 วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 16.00 น.
40 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสมคิดวิทยา อาคาร 503 ห้อง 3 วันที่ 10/12/2555 ทีม1-12 แข่งเวลา9.00-12.00น.และทีม13-24 แข่งเวลา13.00-16.00น., วันที่ 11/12/2555 ทีม25-36 แข่งเวลา 09.00-12.00 น. และ ทีม 37-48 แข่งเวลา 13.00-16.00น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
9.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00
2 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดกรอกยายชา หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ห้อง 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00
3 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 11 ธ.ค. 2555 10.00 -13.00
4 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดมาบชลูด ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 11 ธ.ค. 2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 12 ธ.ค. 2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
10.00-17.00
5 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดมาบชลูด ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 11/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 12/12/2555 11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

12 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
10.00-17.00
6 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตากวน 11 ธ.ค. 2555 09.00-17.00
7 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00
8 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00
9 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 11 ธ.ค. 2555 10.00-13.00
10 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง 1 11 ธ.ค. 2555 09:30-12:30
11 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ICT1-2 11 ธ.ค. 2555 13:00-18:00
12 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ICT1-2 11 ธ.ค. 2555 09:00-12.00
13 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลระยอง อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง 1 11 ธ.ค. 2555 13:30-16:30
14 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลระยอง หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09:00-16:00
15 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ อาคาร4 ชั้น 3 11 ธ.ค. 2555 08.00-18.00
16 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเนินพระ หอประชุมอเนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2555 08.00-18.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฉาง อาคารอำนวยการ ห้อง ประชุมศรีพัฒน์ 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น.
2 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30
3 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพลา อาคารสนทะเล ชั้น 1 ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น.
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช อาคาร C ห้อง C 201 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.30น.
5 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพลา อาคารดาวทะเล ชั้น 1 ห้องประชุม วันที่10 ธ.ค. เขต 1-24 , วันที่ 11 ธ.ค. เขต 25-48 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-16.30น.
6 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช อาคาร C ห้อง C206 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.30น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามค่ายลูกเสือกัญจนัช แข่งวันที่ 11/12/2555 ทีมที่ 1-24 เริ่มแข่งเวลา 9.00-12.00 น. , ทีมที่ 25-48 เริ่มแข่งเวลา 13.30-16.30 น. 11 ธ.ค. 2555 8.00-16.30น.
2 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -16.00น.
3 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -16.00น.
4 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 มายองโอทอป ห้องประชุมอาคารสินสมุทรวันที่ 10/12/2555 ทีมที่ 1-12 เริ่มเวลา 8.30-12.00 น.และทีมที่ 13-24 เริ่มเวลา 13.00-16.30 น. , วันที่ 11/12/2555 ทีมที่ 25-36 เริ่มเวลา 8.30-12.00 น.และ ทีมที่ 37-18 เริ่มเวลา 13.00-16.30น. 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
8.30-16.00น.
5 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 มายองโอทอป เต้นท์โดมใหญ่ แข่งขันตั้งแต่วันที่ 10-11 ธันวาคม 2555 จัดการแข่งขันวันละ 20 ทีม รวม 40 ทีม ซึ่งพิจารณาคัดเลือก และจัดลำดับที่การแข่งขัน โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบลำดับที่การแข่งขันล่วงหน้า 10 ธ.ค. 2555
11 ธ.ค. 2555
09.00 -16.00น.
6 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์หลังอาคารสุดสาคร 11 ธ.ค. 2555 09.00 -15.00น.
7 000511 Cross word ป.1-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น.
8 000513 Cross word ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น.
9 000510 A Math ป.1-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น.
10 000514 A Math ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น.
11 000512 คำคม ป.1-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น.
12 000515 คำคม ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น.
13 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น.
14 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 มายองโอทอป เต็นท์ 11 ธ.ค. 2555 09.00 -16.00น.

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
2 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
3 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
4 000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
5 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-16.00
6 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
7 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
8 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
9 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
10 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
11 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
12 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
13 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
14 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
15 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
16 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
17 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
18 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 13.00-16.00
19 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
20 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00-12.00
21 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
22 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
23 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
24 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
25 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหวายกรอง 11 ธ.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ห้องเรียนสีเขียว ใต้อาคาร2 ทีมที่ 1-24 แข่งวันที่ 10/12/2555 ,ทีมที่ 25-48 แข่งวันที่ 11/12/2555 10 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 1 - 24

11 ธ.ค. 2555
ลำดับที่ 25 - 48
09.00 -16.00น.
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านมาบตาพุด อาคารอนุบาล ชั้น 1 11 ธ.ค. 2555 9.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]