หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ณ สฟป.มค 3 จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 15-19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   12 ธ.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
54 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
55 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
9 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
25 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
32 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
33 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
10 000511 Cross word ป.1-ป.6
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
2 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
3 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
4 000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
5 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
6 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
7 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
8 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
9 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
10 000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
11 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
15 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
16 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
-
17 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
18 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
19 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
20 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
21 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
22 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
23 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
24 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
25 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
26 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
27 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
28 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
29 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
30 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
31 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
32 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
33 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
34 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
35 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
36 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
37 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
38 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
39 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
40 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
41 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
42 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
43 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
44 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
45 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
46 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
47 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
48 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
49 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
50 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
51 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
52 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
53 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
54 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
55 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
56 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
57 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
58 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
59 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
60 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
61 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
62 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
63 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
64 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
65 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
66 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
67 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
68 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
69 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
70 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
71 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
72 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
73 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
74 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
75 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
76 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
77 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
78 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
79 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
80 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
81 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
82 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
83 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
84 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
85 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
86 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
87 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
88 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
89 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
90 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
91 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
92 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
93 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
94 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
95 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
96 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
97 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
98 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
99 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
100 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
101 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
102 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
103 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
104 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
105 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
106 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
107 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
-
108 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
109 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
110 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
111 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
112 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
113 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
114 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
-
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
-
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]