รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงปัทมารัตน์  กำลังว่อง
 
1. นางยุพา  แต้มดื่ม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไผทสรณ์สรรณ์
 
1. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  โรจน์ทรรศนีย์
 
1. นางวาสนา  คำอุด
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงธนกานต์  ขันอ่อน
 
1. นางสุพรรณี  ราหุรักษ์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กชายพีทธวัช  เฮียงสา
 
1. นางเบญจมาศ   ไชยวงค์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นางสาวเบญจรัตน์  เชียงพันธ์
 
1. นายอนันต์  จำปาแก้ว
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงณฐมน   ตาก๋า
 
1. นางนันทรัตน์   โนชัย
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงนิพพิชฌน์  พิญโย
 
1. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าสงคราม
 
1. นางวาสนา  คำอุด
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ดวงตา
 
1. นางสุกัญญา  ไหวคิด
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กชายธนันชัย  ขัติปัญญา
2. เด็กชายวิวรรธน์  พ่อค้า
 
1. นางนิดาพร  สิทธิชุม
2. นายสุรชัย  สิทธิชุม
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธนากร  เสนาสุนทร
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  เตชะ
 
1. นางวาสนา  คำอุด
2. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายณฐภัทร  สูงงาม
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายปริญญา  ก๋ามูล
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  พรมคณะ
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายชัยยง  พาติกรรม
2. เด็กชายธารินทร์  สุวรรณวลัย
3. เด็กชายสมเกียรติ  ฤทธิไตรภพ
 
1. นายพงษ์ไสว  ใจศิลธรรม
2. นางสมเกียรติ์  แก้วปินตา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  แปดเหลี่ยม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดีโต
3. เด็กชายอนุชา  นิกาแก้ว
 
1. นางสาวนัทชา  มัดทุ
2. นางสุพิชฌาย์  สยอง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายธารินทร์  อวดร่าง
2. เด็กชายอนุภัทร  เกตวงษา
 
1. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
2. นางวรินทร  สายวงค์ปัญญา
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  ขวัญดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  เครือใจยา
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชมภู
 
1. นางวรินทร  สายวงค์ปัญญา
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายพชรภัทร  บุญเรือง
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงทิพารมย์  หลักหมั่น
 
1. นางสาวโสภา  กันทะวงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายปฐมพร  ใจดี
2. เด็กชายปริญญา  ก๋ามูล
3. เด็กชายปุณณพัฒน์  นิลโชติ
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  อวดห้าว
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  โม่งดิบ
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เปิดช่อง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  เพ็ชรสุก
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายนาวิทยา 1. เด็กชายธนทร  สมคะเน
2. เด็กชายประชาวุฒิ  ใจช่วย
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นางปานแก้ว  แก้วจันทร์หล้า
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงตั้ง
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  บุญยืน
3. เด็กหญิงเกสรา  ดีมาก
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เปรี่ยวญาติ
2. เด็กชายนรากรณ์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงนรามณฑ์  แก้วชัยสูน
 
1. นางพรรณี  ต้องใจ
2. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สูงขาว
2. เด็กหญิงนิพพิชฌน์  พิญโย
3. เด็กหญิงบุญญานิจ  คำกุณา
 
1. นางณัฎฐิกา  ใจกันทะ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์กุล
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุภิษะ
3. เด็กหญิงอรปภา  ชนภัคเดชกุล
 
1. นางฉันทนา  สุคณากุล
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ดวงตั้ง
2. เด็กชายดวงสวรรค์  เกิดผล
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กชายธนิน  ทำนา
2. เด็กหญิงวิภาพร  แสนสุขโต
 
1. นายประดิษฐ์  สัตย์มาก
2. นางประวีณา  ชมพูราช
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กชายธรณินทร์  ตามชื่อ
2. เด็กชายโชติพงศ์  ขยันดี
 
1. นายชุมพล  ปัญญาดี
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เพชรรัตน์
2. เด็กชายชัยณรงค์  สุขแสงเดือน
 
1. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
2. นางสาวอภิญญา  ทิเก่ง
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เพชรรัตน์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จตุพรจรัส
 
1. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
2. นางสาวอภิญญา  ทิเก่ง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  เกิดกูล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่องาม
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายทนุธรรม  โรจน์ทรรศนีย์
2. เด็กชายอนาวิล  พรมศรีแก้ว
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
2. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงดารารัตน์   แต้มลึก
2. เด็กหญิงนนทกานต์   หงส์หิน
3. เด็กหญิงนิลลดา   ตรงศูนย์ดี
4. เด็กหญิงพัชรี   ทิแหลม
5. เด็กหญิงอรัญญารัตน์   ขยันทำ
 
1. นางสุภัทรศรี   วงค์ครองศักดิ์
2. นางสุภาพ   พูดตรง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกานดา   กันไว
2. เด็กหญิงญนันทพร    มณีวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   น่ารัก
4. เด็กหญิงมัลลิกา    ชิงดวง
5. เด็กหญิงแคทริน   อดเหนียว
 
1. นางสาวจีราภัสร์   ใจเย็น
2. นางสุภัทรศรี   วงค์ครองศักดิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนรมย์
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ขัดจา
3. เด็กหญิงพิมพาพร  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงอโนชา  มะโนรมย์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ลืมหลง
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญอารีย์
2. เด็กหญิงนรภัทธ์  สวัสดี
3. เด็กหญิงมานิตา  นาคปฐม
4. เด็กหญิงรัชนก  อินกลิ่น
5. เด็กหญิงรัชนิดา  อินกลิ่น
 
1. นางวันเพ็ญ  กลิ่นสังข์
2. นางสุวิสาข์  ประสม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมประเสริฐ
2. เด็กหญิงธิดา  ประสม
3. เด็กชายพลอยระวี  บุญจิราวัฒน์
4. เด็กหญิงรัตนพร  ว่องไว
5. เด็กหญิงเชษฐ์นภา  ใจหมั้น
 
1. นางรัตนาพร  ปันดี
2. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มุ่งจริง
2. เด็กชายพงศกร  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงพลอยมณี  ชาติเงี้ยว
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ใจหมั้น
5. เด็กหญิงอักษราภัค  สัตย์มาก
 
1. นางพยอม  กุญชร
2. นางสาวมัทนา  นิลประยูร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไผทสรณ์สรรณ์
2. เด็กหญิงมาลินี  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายสมัชชา  ผาสุก
4. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ซั่น
5. เด็กหญิงเกวลี  พีเมีย
 
1. นายบัณฑิต  มีคุณ
2. นายอิทธิเดช  พงษ์นิกร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพ๊ะสูงเนิน
2. เด็กชายกมลเทพ  สีลาดเลา
3. เด็กชายกิตตินันท์  เชื้อต่าย
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  หวานแหลม
5. เด็กชายกุลพัทธ์  ยาง
6. เด็กหญิงจารุภา  ทำเล็ก
7. เด็กหญิงชลาลัย  หวานแหลม
8. เด็กชายชินวัตร  จันตะมะ
9. เด็กหญิงณัฐฤดี  วุฒิจันทร์
10. เด็กชายธนาคาร  ปริตรมลคล
11. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีจันทร์
12. เด็กหญิงนารา  ไม้รัง
13. เด็กหญิงนาเดียร์  ปัญญามูล
14. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เสาร์แก้ว
15. เด็กชายพีรพัฒน์  เป็งขวัญ
16. เด็กชายยอดดอย  ทำบุญ
17. เด็กหญิงรุ่งวิลัย  ใจอ่อน
18. เด็กหญิงสุชาดา  อัดจันทึก
19. เด็กชายอรรถพล  ทำบุญ
20. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ท่าว่อง
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
2. นางสาวนิเทศ  รักษา
3. นางรััชฎาภรณ์  ชัยชนะ
4. นางสาวลลิพัฒน์  ล่ำต่ำ
5. นางสาวโชติกาญจน์  วิเคียน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรานเนื้อ
 
1. นายอำนวย  คำอักษร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  มีฉลาด
 
1. นางรัตนาพร  ปันดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กชายสุกัลย์  จัดสม
 
1. นายเสรี  บุญช่วย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 1. เด็กหญิงพรรณิภา  เม็ดดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจไหว
 
1. นางปวีณา  ปันทา
2. นายเสวย  ใจไว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุตา
2. เด็กหญิงพรนภา  นารินทร์
 
1. นางบังอร  เทพสาร
2. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 95.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กาดิน
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีดี
 
1. นางปรารถนา  มหานิล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตับไหว
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จะมัง
3. เด็กชายจีรากรณ์  รัดที
4. เด็กหญิงบุษยาวีร์  หมั้นเที่ยง
5. เด็กหญิงปิ่นทอง  กุมภาพันธ์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วคำแสน
7. เด็กหญิงรัชฎากร  รู้เจน
8. เด็กหญิงวรรณษา  ติดรัก
9. เด็กหญิงวิยดา  จะมัง
10. เด็กหญิงสุภาพร  ยกยอ
 
1. นางสาวสุรางศ์คณา  ตาสุวรรณ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 1. เด็กหญิงจิรัชญา   เหล็กดี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    กันทะวงค์
3. เด็กชายชยุต   จะงาม
4. เด็กหญิงณัฐริกา   อุดชุ่ม
5. เด็กหญิงดุษฎี   ไวเหลี่ยม
6. เด็กชายธีระภัทร  นนทรา
7. เด็กชายนพรัตน์   ฟั่นพรหม
8. เด็กหญิงภัคจิรา   จะงาม
9. เด็กหญิงมรกต   มีมานะ
10. เด็กหญิงมาลิสา   การเก่ง
11. เด็กชายวราพงษ์   ต๊ะปะแสง
12. เด็กชายอนันชัย   ใจจอมกุล
13. เด็กชายอนุสร   ธรรมวงค์
14. เด็กหญิงอัญญาดา   ลุขมาตย์
15. เด็กหญิงอัญมณี  คมจริง
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทร์มณี
2. นายบุญชม  ดวงสะเก็ด
3. นางเพลินพิศ  รัตนโชติกุล
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยเมือง
2. เด็กหญิงกันนิภา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงจลีญา  ตั้งเชิง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีมาก
5. เด็กหญิงนฤมล  ยนต์วงค์
6. เด็กหญิงนิวากมล  โรยเงิน
7. เด็กหญิงปริศนา  ขัดแข็งแรง
8. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนหวาน
9. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
10. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
11. เด็กหญิงสายฝน  คำจันทา
12. เด็กหญิงสโรชา  วงค์สิงห์
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาภเกิด
14. เด็กหญิงเกตุษดาพร  ไชยมงคล
15. เด็กหญิงเรนุกา  ลาภมาก
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายชัยรัตน์  แสนปัญญา
3. นางปิยมณฑ์  มณฑา
4. นายศุภกิจ  แซ่หย่าง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  หวานแหลม
2. เด็กหญิงสลัลนุช  ยาง
3. เด็กชายเธียรเทวัญ  มุ่งคิด
 
1. นางฐานิตา  พรหมมา
2. นายวิราช  รักเพื่อน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  มุงเมือง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ใจขำนาญ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ใจหมั้น
 
1. นางปรียาภรณ์  กัลปสันติ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กหญิงมาลินี  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายสมัชชา  ผาสุก
 
1. นายบัณฑิต  มีคุณ
2. นายอิทธิเดช  พงษ์นิกร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงสงกรานต์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่เห้อ
 
1. นายนคร  นวลสาย
2. นายอุดร  แต้มดื่ม
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มีเมล์
2. เด็กชายวิทาน  ใจดี
3. เด็กหญิงหงส์เหม  ลังกาชัย
 
1. นายชาติชาย  ณ ลำปาง
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจไหว
2. เด็กชายปิยะพัช  มีเหลี่ยม
3. เด็กชายพีรนันท์  นาติม
 
1. นางพัชรี  เมโฆ
2. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  คำมุงเมือง
2. เด็กชายวันเฉลิม  หลีกดี
3. เด็กชายอาทิตย์  ดีโต
 
1. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
2. นายสุพล  ยอดดี
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กชายเมย์คาร์  สุวรรณวิสุทธิ์
 
1. นางสาวจุติมา  สวยฉลาด
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงวิภาวินี  ประพฤติ
 
1. นางสนธยา  พรหมกิ่งแก้ว
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. นางสาวกาญจนา  ไหวพินิจ
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  ในดี
 
1. นางศรุตา  เหมือนจันทร์
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ขัติศรี
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐศรินทร์  วงค์งาม
2. เด็กหญิงปภาพินท์  บุญเตี่ยม
 
1. นางสนธยา  พรหมกิ่งแก้ว
2. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงนริศรา  แหลมคม
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญมี
 
1. นางสนธยา  พรหมกิ่งแก้ว
2. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงพิชญา  เตวิชัย
 
1. นางสาวนัทชา  มัดทุ
2. นายสุพล  ยอดดี
 
69 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายเพิ่มพูน  สุขเป็ง
 
1. นายสุพล  ยอดดี
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สวยฉลาด
2. เด็กชายณัฐภัทร  เครือธิ
3. เด็กชายเขตตะวัน  ปงลังกา
 
1. นายศรีคุ้ม  บุญมา
2. นางสุทธีรา  บุญช่วย
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เต็มใจ
2. เด็กชายวัชระ  ขะติยน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คิดมี
 
1. นางจุฬารัตน์  กาญจนดิษฐ์
2. นางพนาวัลย์  หิรัญคำ
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยามเลย
2. เด็กชายวรากร  พงษ์สุริยา
3. เด็กชายวัชรพงษ์  กันทะมี
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
2. นายบัญชา  แสงอรุณ
 
73 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงวาสิตา  เอ็นเอียง
 
1. นายอภิชาติ  ยศสุรินทร์
 
74 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงจุฑาวลี  แซ่ตั้ง
 
1. นายอภิชาติ  ยศสุรินทร์
 
75 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายมิลทาดา  มุงคอน
 
1. นายอภิชาติ  ยศสุรินทร์
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เยี่ยมจรรยา
 
1. นางบงกช  สุดใจ
 
77 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงกนกพร  ดุจดีแก้ว
2. เด็กหญิงคำแก้ว  ตาติ๊บ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  อัครวรกาญจน์
4. เด็กชายชัชวาล  ผ่องใสย์
5. เด็กชายชาญชัย  พวงสุยะ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนรมย์
7. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ขัดจา
8. เด็กชายธนโชติ  ชุ่มเย็น
9. เด็กหญิงนิภาพร  แซ่จ๋าว
10. เด็กชายปริญญา  หาญศึก
11. เด็กหญิงปิยธิดา  บารมีทรัพย์เพิ่ม
12. เด็กหญิงปิยมาศ  อิ่มนาค
13. เด็กหญิงพัลภา  โตนะโภ
14. เด็กหญิงพิมพาพร  ดวงแก้ว
15. เด็กชายพีรัชชัย  ปภาวิชญากร
16. เด็กชายภานุเดช  วิญญูพิสิฐ
17. เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงลอด  ตาโย่ง
19. เด็กชายศตวรรษ  สวยสด
20. เด็กชายศราวุธ  ใจมูลมั่ง
21. เด็กหญิงอภิญญา  อารีลักษ์
22. เด็กหญิงอารียา  พันธ์ขาว
23. เด็กหญิงอโนชา  มะโนรมย์
24. เด็กหญิงเจนจิรา  ลืมหลง
25. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คงธนพิรุฬห์
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นางบงกช  สุดใจ
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายสุทธิกร  เข็มทอง
 
1. นางแสงเมือง  ฟังอารมณ์
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กชายสุกัลย์  จัดสม
 
1. นายเสรี  บุญช่วย
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงเตย  คุณจอน
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  รัศมีจันทร์
 
1. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 1. เด็กชายชินวัตร  สวยฉลาด
 
1. นางอรวรรณ  จิตใหญ่
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงสุรัชดา  บุญมาสืบ
 
1. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 1. เด็กชายศราวุธ  ใจมูลมั่ง
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัศมีจันทร์
 
1. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กชายสรวิชย์  คำราพิช
 
1. นางวาลินี  ทองหล่อ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กชายภัทรโชค  ตาเร็ว
 
1. นางแก้วศรีมา   พันธ์กรกช
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนรมย์
 
1. นายนิคม  จันทบ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงปานวดี  มีคุณประเสริฐ
 
1. นางสาวเสาวณี  สร้อยหอม
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงณฐมน   ตาก๋า
 
1. นายณัฐกิจ  วิจิตรจรัสแสง
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายรัตนพงษ์  สะตา
 
1. นายวรวรรณ  วรรณารักษ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  วงค์สิงห์
 
1. นายศุภกิจ  แซ่หย่าง
 
93 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  คนเก่ง
2. เด็กหญิงกิตติกา  ชิยางคะบุตร
3. เด็กชายกิตติคุณ  ลาภโต
4. เด็กหญิงกุสุมาลย์  ก๋าเร็ว
5. เด็กหญิงจิณห์วรา  บัวตอง
6. เด็กหญิงจิตรทิวา  ต้องใจ
7. เด็กหญิงฉัตรวิมล  คำอ้อน
8. เด็กหญิงชลธิชา  คำขุนทด
9. เด็กหญิงญาสุมินทร์  จิตเรือน
10. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ท่าคล่อง
11. เด็กหญิงณิชกานต์  อวดห้าว
12. เด็กหญิงดวงมณี  ใจคม
13. เด็กหญิงธนัญญา  ตานาคา
14. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อังกูรเดช
15. เด็กหญิงนันฐิกา  เต็มจิตร์
16. เด็กหญิงบัวชมพู  บัวบน
17. เด็กหญิงปริญากุล  เกิดมูล
18. เด็กหญิงปาณิศา  ใจบุญ
19. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทายดี
20. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ศิริเมือง
21. เด็กหญิงพิชชาพร  พลนิกร
22. เด็กหญิงภัทรา  พานแก้ว
23. เด็กชายภูรินท์  ประเทิง
24. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทาพูน
25. เด็กหญิงวิสุดา  คิดอ่าน
26. เด็กหญิงศริญญา  ปันธิยะ
27. เด็กหญิงศศิวรรณ  ดวงจิต
28. เด็กหญิงศิริธร  สิทธิยศ
29. เด็กหญิงสมาพร  เสียงเล็ก
30. เด็กหญิงสวรรยา  สอนเล็ก
31. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบแจ้
32. เด็กหญิงสุรัชดา  บุญมาสืบ
33. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เหล่าสุขสถิตย์
34. เด็กหญิงอรอนงค์  ช้อยสูงเนิน
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ลือดี
36. เด็กหญิงอาพิชยา  ตุ้ยแสนวงศ์
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  แต้มรู้
38. เด็กหญิงอินทิรา  นนตานอก
39. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เต็มจักร
40. เด็กหญิงเปรมฤทัย  สวนเจริญ
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
3. นายนฤทธิ์  เสาร์ฝั้น
4. นายประนอม  ไทยกรรณ์
5. นางพิไลวรรณ  เสโลห์
6. นางวัชรี  เมืองยศ
7. นางวาสนา  วรรณารักษ์
8. นางสุวิภา  กิตยานุรักษ์
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กชายจักรพันธุ์  ทีเก่ง
2. เด็กหญิงจิระดา  มีฉลาด
3. เด็กหญิงจุรินทร์ธร  ยศอุบล
4. เด็กชายฐาปกรณ์  อาจกล้า
5. เด็กหญิงทิพวัลย์  ไหวพริบ
6. เด็กชายธนวัฒน์  ประมาณ
7. เด็กชายนธิเบศธ์  พิทักษ์ธรรมกุล
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  นครจันทร์
9. เด็กชายศตวรรษ  รูปงาม
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต้องรักชาติ
 
1. นางแสงจันทร์  คำอักษร
 
95 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ใจหมาย
2. เด็กหญิงธรียา  อมูลราช
3. เด็กหญิงบุษกร  แก้วปวงคำ
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แนวจิตร
5. เด็กหญิงพิมภาพร  สายวงค์ยนต์
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฒ่าฝั้น
7. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อุ่นปิง
8. เด็กหญิงศุภกานต์  งดงาม
9. เด็กหญิงสุทัตตา  อิ่นคำ
 
1. นางสาวชลลดา  แอบอุ่น
2. นางพรรณี  สุจริต
 
96 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จุลมุสิก
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กลิ่นอบ
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ทาวงค์
4. เด็กหญิงศิราพร  สมคิด
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เยี่ยมจรรยา
6. เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
7. เด็กหญิงอังควิภา  แต้มรู้
8. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางบงกช  สุดใจ
 
97 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกันนิภา  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงจลีญา  ตั้งเชิง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีมาก
4. เด็กหญิงนิวากมล  โรยเงิน
5. เด็กหญิงปริศนา  ขัดแข็งแรง
6. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนหวาน
7. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
8. เด็กหญิงเกตุษดาพร  ไชยมงคล
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทามา
2. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
3. นางปิยมณฑ์  มณฑา
4. นางวราภรณ์  วงค์ดวงใส
5. นายศุภกิจ  แซ่หย่าง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงพรธิดา  ใจการ
2. เด็กหญิงวรรณภา  สีมา
 
1. นายชาติชาย  ณ ลำปาง
2. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 1. เด็กชายบูรพา  กลาทอง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทองนาค
3. เด็กชายอัมเรศ  นนท์จันทร์
 
1. นายวิวัฒน์  ปราศรัย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายบุลากร  เชื้อดวงทิพย์
2. เด็กชายภูรินทร์  โกทึก
3. เด็กชายสินธร  เนวะลา
 
1. นางพยอม  กุญชร
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายคมสันต์   ตะเนาศรี
2. เด็กชายณัฐธนันท์  ยามเลย
3. เด็กชายวีรพงษ์  วงค์กิติ
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กหญิงดุจตะวัน  จะแฮ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แปงด๋อ
3. เด็กชายสวัสดิ์  นายพลู
 
1. นางวาลินี  ทองหล่อ
2. นายสายัณห์  ใจแปง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสิงห์
2. เด็กชายอัยการ  สิงทนะ
3. เด็กชายเดชนรินทร์  ถุงทอง
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงมยุริญ  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงสายฝน  คำจันทา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาภเกิด
 
1. นางทัศพร  ใจฟัง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปินใจกุุล
2. เด็กชายรัชชานนท์  ระวังกาย
 
1. นายวิทวัส  แก้ประดิษฐ์
2. นางสังวาลย์  เจนคิด
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร  แม่นยำ
2. เด็กชายภูวมินทร์  ยามดีเลิศ
3. เด็กชายมนัสพล  ใจบรรทัด
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  สูตรเลข
2. เด็กชายเทพพิท้กษ์  สูตรเลข
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
2. นางสังวาลย์  เจนคิด
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 1. เด็กหญิงบุษกร  แก้วปวงคำ
2. เด็กหญิงพรพรณ  กำลังแข็ง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ครองจริง
4. เด็กหญิงสิรีธร  จำเดิม
5. เด็กหญิงอลิษา  เฟื่องฟุ้ง
6. เด็กหญิงเนตรชนก  คำธิ
 
1. นางสาวชลลดา  แอบอุ่น
2. นางนงคราญ  รักเกียรติ
3. นางพรรณี  สุจริต
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฟักแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงศ์ขัดแก้ว
3. เด็กหญิงนภาพร  เชื้อสีเป็ง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ตรีเมฆ
5. เด็กหญิงผ่องพรรณ  รักสงบ
6. เด็กหญิงพรนิพา  โทอรัญ
 
1. นางชยาณิช  สุขไชย
2. นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
3. นางวราภรณ์  จันตะมะ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญมี
2. เด็กชายอังคาร  ตัวใหญ่
 
1. นายธวัตชัย  งามพิง
2. นายมนตรี  สุรินทร์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สอนดี
2. เด็กหญิงกัญชนา  โกเมฆ
3. เด็กชายกิตติพันธ์  ช่างลืม
 
1. นางศิริลักษณ์  ไปเร็ว
2. นายสุพรรณ  โกเมฆ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงธาวินี  ตั้งตรง
2. เด็กชายเคนจิ  อาซาโน
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
2. นางสังวาลย์  เจนคิด
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงสุกันยา  กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  เงือกน้อย
 
1. นางทองทราย  ธรรมใจกุล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กหญิงวิภาวี  แก้วคำไสย์
2. เด็กชายสุรชาติ  กิตติศรี
3. เด็กชายอดิเทพ  สุมาด
 
1. นายภคภต  เทียมทัน
2. นางอาภรณ์  นิ่มคำ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายวีรวุฒิ  มุงเมือง
2. เด็กหญิงเกวลิน  ฟูสี
 
1. นางสาวน้ำฝน  พงษ์กองเงิน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  นันตา
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำมุงเมือง
3. เด็กชายสัญญา  บุญอยู่
 
1. นายจิรศักดิ์  สุจริต
2. นายนคร  นวลสาย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายชยุตม์  มีคำเหลือง
2. เด็กหญิงรวิพร  ใจตรง
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 1. เด็กหญิงณัฐุพร  สุดทวี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ประเทิง
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลายนาวิทยา 1. เด็กชายกนกรัตน์  สุจาโน
2. เด็กหญิงศิริโสภา  นาชัย
3. เด็กชายหนึ่งฤทัย  คำแผง
 
1. นางสุมาลี  นำมา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ธิมา
2. เด็กชายสรวิชย์  คำราพิช
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  ขันเขียว
 
1. นายภคภต  เทียมทัน
2. นางอาภรณ์  นิ่มคำ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เพียรนา
2. เด็กชายอัจฉราวุฒิ  เป็งขวัญ
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
2. นางสังวาลย์  เจนคิด
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กหญิงพัชญธิดา  กระทาง
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โนกุล
3. เด็กหญิงสุภาพร  กลิ่นสม
 
1. นายบรรเจิด  จอมคีรี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายกฤษดินทร์  ดีใหญ่
2. เด็กชายพิพัฒน์  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวน้ำฝน  พงษ์กองเงิน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 1. เด็กหญิงปณิกจตา  ปวงคำ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทองนาค
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองหล่อ
 
1. นางพิฐชญาณ์  ทองใบ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อดเหนียว
2. เด็กชายวันชนะ  จันทร์เสริม
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
2. นางสังวาลย์  เจนคิด
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงบุณยานุช  รวยเงิน
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ลาภเกิด
3. เด็กหญิงสุนิตา  โกสุโท
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ญานะ
2. เด็กชายสุริวัฒน์  กุญชร
3. เด็กหญิงสโรชา  หลีกเลี่ยง
 
1. นางพยอม  กุญชร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมน  อภิวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภวานี  แต้มดื่ม
3. เด็กหญิงอุมาพร  แต้มคู
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  เมืองเจริญ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ปินใจกุล
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงแก้วกมลรัตน์  เปล่งใส
 
1. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  ใจอินตา
 
1. นางสาวโยธกา  ดีงาม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
 
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อวดผล
 
1. นางสาวกันยา  ศิลาวัลย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายเสกสรรค์  พิมพ์สอน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เพียงฤทัย
 
135 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. นายอุดมศักดิ์  เปนุจา
 
1. นางสาวเจนจีรา  งามเริง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงญานิน  ประสม
 
1. นางจินตนา  ไหวพริบ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญแก้ว
 
1. นางปวีณา  แสนปินตา
 
138 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายชนาธิป  ฤทธิ์อารีย์
 
1. นางสุพัตร  แต้มคม
 
139 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. นายซีฮอง  ฟง
 
1. นายนาวี  แก้วมา
 
140 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกา  ลาภโต
2. เด็กหญิงวิสุดา  ตานาคา
3. เด็กชายวีรพงษ์  เงือกน้อย
4. เด็กหญิงศิรินทรา  ขัติศรี
5. เด็กหญิงศิริพร  หลักเหมาะ
 
1. นางนิภาพร  ขัติศรี
2. นายวีระ  มาจู
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชาย สุวัฒน์   อร่ามรส
2. เด็กชายพันธวัช  ฝั้นสนิท
3. เด็กชายยงยุทธ์  จิตรเพียร
4. เด็กชายศุภณัฐ  ขาวอ่อน
5. เด็กชายศุภวัฒน์   ธนะวิชัย
6. เด็กชายอรรณนพ  กาวินชัย
 
1. นายจรินทร์  คงทรัพย์
2. นางวันเพ็ญ  กลิ่นสังข์
3. นางสุวิสาข์  ประสม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  อ่อนใจ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฝั้นปัญญา
3. เด็กหญิงกิติพร  สีโวย
4. เด็กหญิงดุษฎี  ปอสี
5. เด็กหญิงปรางค์แก้ว  ตามวงค์
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงค์อ้าย
7. เด็กหญิงเกวลิน  สิงหระ
8. เด็กหญิงแอนอี  โกล์
 
1. นายเอกชัย  วงศ์จี๋แก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภร  พลพะนาน
2. เด็กชายกษิดิศ  ขวัญดี
3. เด็กชายดนุสรณ์  สีทามาตย์
4. เด็กชายธนพนธ์  มาสาย
5. เด็กชายปิยวัช  สัตย์มาก
6. เด็กหญิงพิชญา  เนวะลา
7. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   พรหมปิง
8. เด็กชายสรวิศ  ใจหมั้น
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุญชร
10. เด็กหญิงอรปรียา  หลีกเลี่ยง
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางสุกัญญา  ไหวคิด
3. นางอังคนางค์  เลือลา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจิราพรณ์  จิตกล้า
2. เด็กหญิงชลลดา  สุมา
3. เด็กหญิงธิดา  ประสม
4. เด็กชายนฤเดช  เบาใจ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  มีเดช
6. เด็กชายภูวนนท์  สมบูรณ์ญา
7. เด็กหญิงลลิตา  สังวรจิต
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตันชะ
9. เด็กหญิงสาธิยา  ไหวพินิจ
10. เด็กหญิงสุนิดา  พิทักษ์ภควิวัฒน์
 
1. นางประไพ  นรพักตร์
2. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
3. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ดวงตา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  อินบุญส่ง
3. เด็กชายธัชนพงษ์  สัตย์มาก
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  มุงเมือง
5. เด็กชายพงศกร  ไทยใหม่
 
1. นางจินตนา  ไหวพริบ
2. นางอรพิน  สมเสียง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจิราพรณ์  จิตกล้า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เป็นมูล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ประมาณ
 
1. นางลำดวน  อินทรชิต
2. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐา  กันทาใจ
2. เด็กชายพลวัต  ครองจริง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  น้อยหมอ
 
1. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ท้าวชัย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวโยธกา  ดีงาม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เป็นแผ่น
2. เด็กหญิงอัญมณี  บุญเชิด
 
1. นางวิไล  คนฟู
2. นายสุนทร  คนฟู
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  พานแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  แสนแซ่
 
1. นายนิวัฒน์  ศรีขัติ
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยดา  แสงเดชา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เสียงหาญ
 
1. นางศรุตา  เหมือนจันทร์
2. นางสาวโสภา  กันทะวงศ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล  น้อยหมอ
2. เด็กหญิงอรทัย  เป็งขวัญ
 
1. นางสาวชัณณ์วรัฑม์  ปัญญามณีศร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศักดิ์สุรศักดิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงสักบัน
2. เด็กหญิงธัญชนก   มั่งมูล
 
1. นางสาวดวงใจ  เศวตศิริ
2. นางทันยา  นิตตา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เป่าพิษ
 
1. นางสาวรชต  กาวีอ้าย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายภูริณัฐ   ใจบุญ
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
 
156 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงฐิติยา  อุตมีมั่ง
 
1. นางเบญจา  ปาสิงห์
 
157 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กชายดลบันดาล  ขัดศรี
2. เด็กชายธนาชัย   ใจชื่น
3. เด็กชายอัครขัย  ใจติ๊บ
 
1. นางผ่องผิว  คิดอ่าน
2. นางพนาวัลย์  หิรัญคำ
 
158 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจชื่นบาน
2. เด็กหญิงพรนภา  ใหญ่ผล
3. เด็กหญิงภัทรศยา  โลมากุล
 
1. นางกอบแก้ว  ขุมคำ
2. นางลัดดา  ทานุชิต