หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-esan62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1.  000030 การอ่าน ป.1-ป.3 [PDF] 2.  000031 การอ่าน ป.4-ป.6 [PDF]
3.  000032 การอ่าน ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 [PDF]
5.  000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 [PDF] 6.  000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [PDF] 8.  000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [PDF]
9.  000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [PDF] 10.  000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 [PDF] 12.  000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 [PDF]

000002 คณิตศาสตร์

1.  000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [PDF] 2.  000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [PDF]
3.  000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [PDF]
5.  000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [PDF]
7.  000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [PDF]
9.  000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [PDF] 10.  000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [PDF]

000003 วิทยาศาสตร์

1.  000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [PDF] 2.  000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [PDF]
3.  000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [PDF] 4.  000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [PDF]
5.  000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [PDF] 6.  000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000095 Science Show ป.4-ป.6 [PDF] 8.  000096 Science Show ม.1-ม.3 [PDF]
9.  000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [PDF] 10.  000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 [PDF] 12.  000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 [PDF]
13.  000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 [PDF] 14.  000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 [PDF]
15.  000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 [PDF]

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [PDF] 2.  000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [PDF]
3.  000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [PDF]
5.  000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [PDF] 6.  000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [PDF] 8.  000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 [PDF]
9.  000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 [PDF] 10.  000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 [PDF]
11.  000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 [PDF] 12.  000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 [PDF]
13.  000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [PDF] 14.  000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [PDF]
15.  000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF] 16.  000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 [PDF]
17.  000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 [PDF] 18.  000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 [PDF]
19.  000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 [PDF] 20.  000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 [PDF]

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 [PDF] 2.  000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 [PDF]
3.  000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [PDF] 4.  000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [PDF]
5.  000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [PDF] 6.  000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [PDF]

000006 ศิลปะ

1.  000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [PDF] 2.  000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [PDF]
3.  000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [PDF]
5.  000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [PDF] 6.  000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [PDF]
9.  000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [PDF] 10.  000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [PDF]
11.  000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [PDF] 12.  000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [PDF]
13.  000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 [PDF] 14.  000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 [PDF]
15.  000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 [PDF] 16.  000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 [PDF]
17.  000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 [PDF] 18.  000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [PDF]
19.  000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [PDF] 20.  000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [PDF]
21.  000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 [PDF] 22.  000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [PDF]
23.  000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 [PDF] 24.  000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 [PDF]
25.  000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 [PDF] 26.  000329 ซออู้ ป.1-ป.6 [PDF]
27.  000330 ซออู้ ม.1-ม.3 [PDF] 28.  000331 จะเข้ ป.1-ป.6 [PDF]
29.  000332 จะเข้ ม.1-ม.3 [PDF] 30.  000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 [PDF]
31.  000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 [PDF] 32.  000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [PDF]
33.  000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [PDF] 34.  000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [PDF]
35.  000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [PDF] 36.  000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 [PDF]
37.  000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 [PDF] 38.  000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 [PDF]
39.  000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 [PDF] 40.  000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 [PDF]
41.  000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 [PDF] 42.  000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 [PDF]
43.  000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 [PDF] 44.  000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 [PDF]
45.  000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 [PDF] 46.  000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 [PDF]
47.  000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 [PDF] 48.  000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 [PDF]
49.  000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 [PDF] 50.  000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [PDF]
51.  000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [PDF] 52.  000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [PDF]
53.  000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [PDF] 54.  000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [PDF]
55.  000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [PDF] 56.  000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [PDF]
57.  000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [PDF] 58.  000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [PDF]
59.  000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [PDF] 60.  000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [PDF]
61.  000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [PDF] 62.  000375 ขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [PDF]
63.  000601 ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [PDF] 64.  000376 รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [PDF]
65.  000377 รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [PDF] 66.  000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [PDF]
67.  000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [PDF] 68.  000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [PDF]
69.  000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [PDF] 70.  000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [PDF]
71.  000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [PDF] 72.  000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 [PDF]
73.  000404 มายากล ม.1-ม.6 [PDF]

000007 กิจกรรมท้องถิ่น

1.  000706 เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 [PDF] 2.  000707 เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 [PDF]
3.  000708 เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 [PDF] 4.  000709 เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [PDF]
5.  000710 เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 [PDF] 6.  000711 เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000712 เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 [PDF] 8.  000713 เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 [PDF]
9.  000714 วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 [PDF] 10.  000715 วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 [PDF]

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000001 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [PDF] 2.  000006 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [PDF]
3.  000003 จักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [PDF] 4.  000004 จักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [PDF]
5.  000012 ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [PDF] 6.  000013 ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000018 โครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [PDF] 8.  000019 โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [PDF]
9.  000022 จัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 [PDF] 10.  000023 จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000026 แปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [PDF] 12.  000027 แปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [PDF]
13.  000033 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [PDF] 14.  000034 ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [PDF]
15.  000048 ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 [PDF] 16.  000050 ทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [PDF]
17.  000067 แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [PDF] 18.  000068 แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [PDF]
19.  000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [PDF] 20.  000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [PDF]
21.  000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [PDF] 22.  000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [PDF]
23.  000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [PDF] 24.  000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 [PDF]
25.  000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [PDF] 26.  000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [PDF]
27.  000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 [PDF] 28.  000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [PDF]
29.  000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [PDF] 30.  000044 โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [PDF]
31.  000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 32.  000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 [PDF]
33.  000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 [PDF] 34.  000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 [PDF]
35.  000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 [PDF] 36.  000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 [PDF]
37.  000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 [PDF]

000009 ภาษาต่างประเทศ

1.  000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [PDF] 2.  000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [PDF]
3.  000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 [PDF]
5.  000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 [PDF] 6.  000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [PDF] 8.  000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [PDF]
9.  000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 [PDF] 10.  000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 [PDF] 12.  000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 [PDF]
13.  000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 [PDF] 14.  000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [PDF]

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [PDF] 2.  000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 [PDF]
3.  000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 [PDF]
5.  000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 [PDF] 8.  000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [PDF]
9.  000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [PDF] 10.  000511 Cross word ป.1-ป.6 [PDF]
11.  000513 Cross word ม.1-ม.3 [PDF] 12.  000510 A Math ป.1-ป.6 [PDF]
13.  000514 A Math ม.1-ม.3 [PDF] 14.  000512 คำคม ป.1-ป.6 [PDF]
15.  000515 คำคม ม.1-ม.3 [PDF] 16.  000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 [PDF]
17.  000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 [PDF]

000011 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

1.  000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [PDF] 2.  000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 [PDF]
3.  000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [PDF] 4.  000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [PDF]
5.  000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [PDF] 6.  000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF]
9.  000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [PDF] 10.  000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 12.  000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
13.  000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 14.  000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
15.  000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 16.  000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [PDF]
17.  000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF] 18.  000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 [PDF]
19.  000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [PDF] 20.  000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 [PDF]
21.  000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [PDF] 22.  000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [PDF]
23.  000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [PDF] 24.  000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 [PDF]
25.  000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF] 26.  000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [PDF]
27.  000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [PDF] 28.  000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 [PDF]
29.  000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [PDF] 30.  000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
31.  000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 32.  000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
33.  000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 34.  000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
35.  000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 36.  000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
37.  000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 38.  000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
39.  000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 40.  000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
41.  000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 42.  000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
43.  000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 44.  000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
45.  000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 46.  000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
47.  000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 48.  000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
49.  000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 50.  000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
51.  000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 52.  000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
53.  000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 54.  000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
55.  000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 56.  000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
57.  000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 58.  000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
59.  000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 60.  000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
61.  000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 62.  000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
63.  000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 64.  000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
65.  000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 66.  000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
67.  000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 68.  000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
69.  000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 70.  000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
71.  000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 72.  000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
73.  000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 74.  000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
75.  000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 76.  000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
77.  000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 78.  000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
79.  000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 [PDF] 80.  000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [PDF]
81.  000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [PDF] 82.  000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [PDF]
83.  000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 [PDF] 84.  000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [PDF]
85.  000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [PDF] 86.  000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 [PDF]
87.  000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 [PDF] 88.  000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF]
89.  000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [PDF] 90.  000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [PDF]
91.  000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF] 92.  000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [PDF]
93.  000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 94.  000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
95.  000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 96.  000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
97.  000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 98.  000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [PDF]
99.  000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [PDF] 100.  000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 [PDF]
101.  000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF] 102.  000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [PDF]

000013 ปฐมวัย

1.  000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย [PDF] 2.  000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [PDF]
3.  000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [PDF]

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]