หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cmi5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางอารีย์ อรุณสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังประธาน
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ปานศรี โรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นายมนต์ชัย รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นายอดิพงษ์ แป้นทอง โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นางศรีนวล กันธะมา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางชลธิชา แก้วคำปาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธาน
2. นางพัฒน์นรี สรรสอน โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว จันตาวรรณเดช โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาววันวิษา ถาวรโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
5. นายสันติภาพ น๊ะดอก โรงเรียนบ้านแม่ลายเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา แก้วคำปาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธาน
2. นางพัฒน์นรี สรรสอนโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว จันตาวรรณเดชโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาววันวิษา ถาวรโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
5. นายสันติภาพ น๊ะดอกโรงเรียนบ้านแม่ลายเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางบุญศรี อุดม โรงเรียนบ้านกองหินประธาน
2. นางประนอม เชื้อเมืองพาน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางณภัทรารัตน์ พัฒน์นิธิชัย โรงเรียนบ้านหลังท่อ กรรมการ
4. นายชาติชาย เหมือนฟู โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางสาวจุไรรัตน์ ชัยกาวิล โรงเรียนบ้านโปงเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนัยนา จินะป๊อก โรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธาน
2. นางกัลยณัฐ ธิต๊ะ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กรรมการ
3. นางสาวพรรณเพ็ญ วิรมณวรกุลโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
4. นางชลธิชา คงมาโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
5. นางทับทิม ชัยชะนะ โรงเรียนบ้านตาลเหนือเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา วงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นายอาณัตพงษ์ แก้วทา โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ กาบบัว โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวศิราวรรณ จอมอูปโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
5. นางอนงค์ อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านเกาะหลวงเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเบญจา แสนสุข โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธาน
2. นางสุรีย์พร เบญจศศิกุล โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กาญจนา โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางชณัฐนันท์ เรือนคำ โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นางพิสมัย ชาลีอัน โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี จินาวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ลองประธาน
2. นางพรรณี แก้วสามสี โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
4. นางสาวกานดา เอ้งซุ้น โรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางสาวกิตติวรา แบนใจวาง โรงเรียนบ้านตุงลอยเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี จินาวงค์โรงเรียนบ้านแม่ลองประธาน
2. นางพรรณี แก้วสามสีโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
4. นางสาวกานดา เอ้งซุ้นโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางสาวกิตติวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านตุงลอยเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประณมพร วัชรีวงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธาน
2. นายโอฬาร ชมดี โรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นางดวงแข กันธะนะ โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายกมลวัชร การะเวก โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นายอัษฏางค์ พงษ์เฉย โรงเรียนบ้านยางเปียงเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย พรหมเสน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางสาวประณมพร วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นายชาญยุทธ ตันหน้อย โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
4. นางณัทธิยา พงศ์ตุ้ย โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แสนสุข โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ประธาน
2. นายรัตภูมิ กันนิกา โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ ชัยกาวิล โรงเรียนบ้านโปง กรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ นาระต๊ะ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ เลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางอำพร เป็งใจโรงเรียนบ้านไร่ประธาน
2. นางฐิติรัตน์ สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางทรายทอง บุญโญโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
4. นางสมควร แสนสามกอง โรงเรียนบ้านโค้งงาม กรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช มาณกิจโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจิตรา เมืองโอด โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธาน
2. นางสาวแสงจันทร์ ยองรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นายจตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช มาณกิจโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์โรงเรียนบ้านนาฟ่อน ประธาน
2. นางสาวศันสนีย์ อุบลโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
3. นางจุฑามาศ จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรษา ผ่องใส โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางสาวพัชรี มาลีเศษโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวนายิกา ตาคำโรงเรียนบ้านยางครกเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนายิกา ตาคำโรงเรียนบ้านยางครก ประธาน
2. นางสาวพัชรี มาลีเศษโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ อภิชัยโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พวงจันทร์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายระวี คงภาษี โรงเรียนบ้านฉิมพลี ประธาน
2. นางสาวประภาภรณ์ เร่งเร็วโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณิศา สีกรณ์ โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิ่งสอน น้ำสาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวสายพิณ ถือบุญโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายระวี คงภาษี โรงเรียนบ้านฉิมพลี ประธาน
2. นางสาวกิ่งสอน น้ำสาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ เร่งเร็วโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณิศา สีกรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายพิณ ถือบุญโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ กันใหม่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางกุศลิน อิ่นคำโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธาน
2. นางสุมิตรา เกิดผล โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นายจตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
4. นางฉันทนา คำแดงโรงเรียนบ้านวังกอง กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า ประธาน
2. นางธีรวัลย์ คำฮอม โรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จาวอวนโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม กรรมการ
4. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธาน
2. นางธีรวัลย์ คำฮอมโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จาวอวนโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม กรรมการ
4. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวลิดาว ปัญโญใหญ่โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลีโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธาน
2. นางสุรีย์ วงค์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
3. นางนภาลักษณ์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
4. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
6. นางพิมพากร วรรณวิริยะวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
7. นางอัญชลี สุรินทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
9. นางประไพรัตน์ เผือกเอี่ยมโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
10. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพันธนันท์ จันทร์ออนโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
12. นางสาวพรทิพย์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
13. นางสาวอัมพร ปาทะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
14. นางสาวทัศนาภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
15. นางสาวณณุชชา มาลาสุริยาโรงเรียนบ้านตุงลอยเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพโสลีโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธาน
2. นางสุรีย์ วงค์จิตติมาโรงเรียนบ้านกองหิน กรรมการ
3. นางนภาลักษณ์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
4. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
6. นางพิมพากร วรรณวิริยะวัตร โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
7. นางอัญชลี สุรินทร์ โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
8. นางสาวเจนจิรา บุญเป็งโรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพันธนันท์ จันทร์ออนโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
10. นางพรทิพย์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
11. นางประไพรัตน์ เผือกเอี่ยมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง8กรรมการ
12. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวอัมพร ปาทะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
14. นางสาวทัศนาภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
15. นางสาวณณุชชา มาลาสุริยาโรงเรียนบ้านตุงลอย เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ประมวลโรงเรียนบ้านกิ่วลมประธาน
2. นางสาวนันทยา วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางกานดา ธีรตระกูลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายวรพันธ์ ปุกปันโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
5. นายธีรเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นางณัฐชญา คงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
7. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
8. นางสาวกุลิสรา อุตรมาตย์โรงเรียนบ้านกองลอยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ประมวลโรงเรียนบ้านกิ่วลมประธาน
2. นางสาวนันทยา วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางกานดา ธีรตระกูลโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายวรพันธ์ ปุกปันโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
5. นายธีรเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
6. นางณัฐชญา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
7. นายนิกร มะโนโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
8. นางสาวกุลิสรา อุตรมาตย์โรงเรียนบ้านกองลอยเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ มาลารัตน์โรงเรียนบ้านเตียนอางประธาน
2. ว่าที่ร้อยโทนิรันดร์ คำมาสารโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ด้วงยศโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
4. นางสาวนัฐชา จักรปั๋นโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นายมนตรี ก๋องกาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายโสภณ มาลารัตน์โรงเรียนบ้านเตียนอางประธาน
2. ว่าที่ร้อยโทนิรันดร์ คำมาสารโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ด้วงยศ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง กรรมการ
4. นางสาวนัฐชา จักรปั๋นโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นายมนตรี ก๋องกา โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายพงษ์วิศรุต ปันมูลโรงเรียนบ้านแม่สะเตประธาน
2. นางสุพิศ จิตตารมย์ โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นายระบิล หล้าภิละ โรงเรียนบ้านผาจุกกรรมการ
4. นายจรูญ ปันทวัง โรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ แก้วก๋องมา โรงเรียนบ้านนาคอเรือ กรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ ตั๋นก้อนโรงเรียนบ้านยางเปาเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วิศรุต ปันมูลโรงเรียนบ้านแม่สะเตประธาน
2. นางสุพิศ จิตตารมย์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นายระบิล หล้าภิละโรงเรียนบ้านผาจุกกรรมการ
4. นายจรูญ ปันทวังโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ แก้วก๋องมาโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ ตั๋นก้อนโรงเรียนบ้านยางเปาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สันกลกิจโรงเรียนบ้านนาฟ่อน ประธาน
2. นางธนพร พรมนาโนโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นางสุนันท์ นิลรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
4. นางนันทวัน ปัญญามาโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ซึมกลางโรงเรียนบ้านบ่อหลวง เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สันกลกิจโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธาน
2. นางธนพร พรมนาโนโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นางสุนันท์ นิลรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
4. นางนันทวัน ปัญญามาโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ซึมกลางโรงเรียนบ้านบ่อหลวงเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านวังกอง ประธาน
2. นายนครินทร์ จันทร์ต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
6. นายคงกช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ เลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านวังกองประธาน
2. นายนครินทร์ จันทร์ต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
6. นายคงกช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านวังกองประธาน
2. นายนครินทร์ จันทร์ต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
6. นายคงกช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านวังกองประธาน
2. นายนครินทร์ จันทร์ต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
6. นายคงกช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะโรงเรียนบ้านวังกองประธาน
2. นายนครินทร์ จันทร์ต๊ะคาดโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัศวิน จันทร์ศรโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายธีระเดช นวลสนิทโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นายพนม สุรินทร์โรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
6. นายฝนเพชร ทาธงสีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นายคงกช เจภูติโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวดาวสวรรศ์ เทพาคำ โรงเรียนบ้านหางดงประธาน
2. นายธรรมลักษณ์ ถนอมคีรี โรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการ
3. นางสาววิสุตรา บุญธิศรี โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดรพัฒน์ บุญมาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นายอินทร์ศร ชัยวงค์ญาติ โรงเรียนบ้านโปงทุ่งเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวดาวสวรรศ์ เทพาคำโรงเรียนบ้านหางดงประธาน
2. นายธรรมลักษณ์ ถนอมคีรีโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
3. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดรพัฒน์ บุญมาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นายอินทร์ศร ชัยวงค์ญาติโรงเรียนบ้านโปงทุ่งเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรัตติกานต์ สกุณาคีรี โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธาน
2. นางสาวรัชฎา พรหมปัญญา โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เสียงแจ่ม โรงเรียนบ้านโปงทุ่งกรรมการ
4. นายอโณทัย กุณาหย้อง โรงเรียนบ้านแม่ตูบเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอิศรากูล ตุ่นเครือ โรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นายแสวง หลุยบุญเป็ง โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เมืองละ โรงเรียนบ้านสันติสุข เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอิศรากูล ตุ่นเครือโรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เมืองละโรงเรียนบ้านสันติสุขเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอิศรากูล ตุ่นเครือโรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นางสาวสมร ปานคง โรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ ใสสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาววีรวรรณ คำน้อย โรงเรียนบ้านยางเปา เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์โรงเรียนบ้านขุนประธาน
2. นางสุภารัตน์ คากิซากิ โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นายวีระ ยะอนันต์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวนิติยา โนจิตร โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
5. นางนิพร การะบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังลุงเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางกรองจิตร เตจ๊ะวงค์โรงเรียนบ้านแควมะกอกประธาน
2. นางกัลยา ประสานเนตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายว่างเปล่า ไพรพนากุล โรงเรียนบ้านตุงติงเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนาภรณ์ กาละวิชัย โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธาน
2. นางสาวอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตา โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ คำใจ โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นางทัศนวรรณ สุขทองโรงเรียนบ้านโท้งวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ กาละวิชัยโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธาน
2. นางสาวอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตาโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ คำใจโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นางทัศนวรรณ สุขทองโรงเรียนบ้านโท้งวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเยาวภัทร ประมวลโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธาน
2. นางผการัตน์ มูลยศ โรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล อำนวยสวัสดี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ กันทะ โรงเรียนบ้านหลวงเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวนารัตน์ ใจตุ้ย โรงเรียนบ้านขุนประธาน
2. นางนันตพร บุญมา โรงเรียนบ้านแม่อมลอง กรรมการ
3. นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติ โรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
4. นางสาวยุพินพ์ คำภีระ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเพชรรัตน์ หาญจวณิช โรงเรียนบ้านไร่ ประธาน
2. นางอำพร ปันทะวัง โรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นางสาวนภาพร เพชรเขียว โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการ
4. นางสาวศุกร์ศิริ ศรีจันทร์เรือน โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ประสานเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางวิไล ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางกรองจิตร เตจ๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านแควมะกอก กรรมการ
4. นางสาวศุกร์ศิริ ศรีจันทร์เรือนโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านขุนประธาน
2. นางนภาพร เต็งนุ โรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านดงดำ กรรมการ
4. นายประเสริฐ คำจันทร์ โรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบัญชา ติใหม่โรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธาน
2. นายวิทวัส บุญสวรรณ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายประยุทธ แก้วคำปาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นายอนันตชัย อรุณทรงพรโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางสาวพิชรินทร์ คำน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายบัญชา ติใหม่โรงเรียนบ้านโปงทุ่งประธาน
2. นายวิทวัส บุญสวรรณ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายประยุทธ แก้วคำปาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นายอนันตชัย อรุณทรงพรโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นางสาวพิชรินทร์ คำน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์โรงเรียนบ้านโค้งงาม ประธาน
2. นายชยันต์ คำปาลีโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายวิบูลย์ ปรัชญาภูวดลโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
5. นายเชษฐ์ ไชยวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์โรงเรียนบ้านโค้งงามประธาน
2. นายชยันต์ คำปาลีโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นายวิบูลย์ ปรัชญาภูวดลโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
5. นายเชษฐ์ ไชยวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธนพล ซึมกลางโรงเรียนบ้านกองลอยประธาน
2. นางอนงค์ สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
3. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายนฤนาท ชาญพนาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นายวรพงศ์ หล้าจูโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนพล ซึมกลางโรงเรียนบ้านกองลอยประธาน
2. นางอนงค์ สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อสลีกรรมการ
3. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายนฤนาท ชาญพนาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นายวรพงศ์ หล้าจูโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆ โรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการ
3. นายสว่าง คำปิน โรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายชัยยศ สุขต้อ โรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุน โรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปาประธาน
2. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นายพิสูจน์ศักดิ์ นนทลุนโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
5. นายสุเมธี ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
6. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธาน
2. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธาน
2. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธาน
2. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วประธาน
2. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
5. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
5. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
5. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
5. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปาเลขานุการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายอุดร สมัยประเสริฐโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
5. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประภวิษณุ์ อาษากิจโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
4. นางสุพัตรา บุสสยาโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นายจตุพงษ์ วรสโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
6. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านดงดำเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันประธาน
2. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทา โรงเรียนตรีมิตรวิทยา กรรมการ
4. นางสาวสินีนาฏ วงศ์เนตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันประธาน
2. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสินีนาฏ วงศ์เนตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันประธาน
2. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสินีนาฏ วงศ์เนตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันประธาน
2. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสินีนาฎ วงศ์เนตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันประธาน
2. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสินีนาฎ วงศ์เนตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันประธาน
2. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวภัสดาภรณ์ บุญทาโรงเรียนตรีมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสินีนาฏ วงศ์เนตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนแม่โถวิทยาคมเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านบ่อสลีประธาน
2. นางสาวเครือวรรณ ปัญญาจักร โรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการ
3. นางศรีลา นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านดอยคำเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงประธาน
2. นางสาวพรรณทิวา เขจร โรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
4. นายทศพร ทองกร โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นายอังคาร วงศ์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพุฒิเศรษฐ์ วงค์รินทร์โรงเรียนบ้านบ่อสลีประธาน
2. นางสาวเครือวรรณ ปัญญาจักรโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการ
3. นางศรีลา นำปุ๊ดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายชรินทร์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายวราวุธ การะบูรณ์โรงเรียนบ้านดอยคำเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต กันธิวังโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
4. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต กันธิวังโรงเรียนบ้านมูเซอประธาน
2. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
4. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ ยี่นาง โรงเรียนบ้านแปลง 5ประธาน
2. นายสมฤทธิ์ ศิริวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
3. นางสะเรียม นันทะวิจิตรโรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ยี่นางโรงเรียนบ้านแปลง 5ประธาน
2. นายสมฤทธิ์ ศิริวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
3. นางสะเรียม นันทะวิจิตรโรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธาน
2. นางสาววรวลัญช์ จัตุกุลโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
3. นายกิติพันธ์ ทีประมูลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายดำรัส ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์โรงเรียนบ้านผาจุกเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต กันธิวังโรงเรียนบ้านมูเซอประธาน
2. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
4. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต กันธิวังโรงเรียนบ้านมูเซอประธาน
2. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
4. นางรัชฎา นามวงค์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธาน
2. นางสาววรวลัญช์ จัตุกุลโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
3. นายกิติพันธ์ ทีประมูลโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายดำรัส ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์โรงเรียนบ้านผาจุกเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4ประธาน
2. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นางสาวศรีวรรณ รังษีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งกรรมการ
4. นางนงคราญ ไชโยกาศโรงเรียนบ้านยางเปาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ยารังษีโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4ประธาน
2. นางสาวศรีพิรุณ สุใจคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นางสาวศรีวรรณ รังษีโรงเรียนบ้านโปงทุ่งกรรมการ
4. นางนงคราญ ไชโยกาศโรงเรียนบ้านยางเปาเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววรวลัญช์ จัตุกุลโรงเรียนบ้านแปลง 5ประธาน
2. นายจิรพงษ์ คำปวง โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิประภาดา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์โรงเรียนบ้านผาจุกเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรวลัญช์ จัตุกุลโรงเรียนบ้านแปลง 5ประธาน
2. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิประภาดา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นายอัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์โรงเรียนบ้านผาจุกเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นายกิจพิเชษฐ กองชัยโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
3. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนารมย์โรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นายกิจพิเชษฐ กองชัยโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
3. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนารมย์โรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณัฐวัฒน์ บุญทวี โรงเรียนบ้านตาลใต้ประธาน
2. นางสาวปณิดา ซองชะลัยโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นางมณฑิรา หมื่นรังสีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธาน
2. นางสาวปณิดา ซองชะลัยโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นางมณฑิรา หมื่นรังสีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายถาวร ตันปิน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรายุส กัญชนะโรงเรียนบ้านยางครกประธาน
2. นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์ โรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
3. นายธนพล กมลหัตถ์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวกัญชพร วิเชียรโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นายกิจพิเชษฐ กองชัยโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
3. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนารมย์โรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิภา ทับทองโรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นายกิจพิเชษฐ กองชัยโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือกรรมการ
3. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางจิลดา สุธรรมทานโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ธนารมย์โรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วงศ์ไชยมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
4. นางฐานมญ โอฬารธนพรโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนุจารินทร์ เรือนแก้วโรงเรียนบ้านกองลอยประธาน
2. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางทัศนีย์ คำป๋า โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสกาวรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหางดงเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนุจารินทร์ เรือนแก้วโรงเรียนบ้านกองลอยประธาน
2. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสกาวรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหางดงเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ ตาสา โรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วงศ์ไชยมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
4. นางฐานมญ โอฬารธนพรโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วงศ์ไชยมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
4. นางฐานมญ โอฬารธนพรโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนุจารินทร์ เรือนแก้วโรงเรียนบ้านกองลอยประธาน
2. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสกาวรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหางดงเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนุจารินทร์ เรือนแก้วโรงเรียนบ้านกองลอยประธาน
2. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสกาวรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหางดงเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนุจารินทร์ เรือนแก้วโรงเรียนบ้านกองลอยประธาน
2. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสกาวรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหางดงเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนุจารินทร์ เรือนแก้วโรงเรียนบ้านกองลอยประธาน
2. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
4. นางทัศนีย์ คำป๋าโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสกาวรรณ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านหางดงเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธาน
2. นายธนพล กมลหัตถ์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นางสาวจิรายุส กัญชนะโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
4. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต กันธิวังโรงเรียนบ้านมูเซอประธาน
2. นายจิรพงษ์ คำปวงโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภา ลาดปาละโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
4. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวมยุรี กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธาน
2. นางสาวจินตนา ทาใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ทรเทพโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรา กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านแม่ลายประธาน
2. นางสาวมยุรี กันทะหลั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ปัญโญ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายมงคล วงค์กันยาชุมชนบ้านดอยเต่าประธาน
2. นายวรวิทย์ อินทะสิทธิ์บ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สุขสมพนารักษ์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางฐิติยา ชัยวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นายวรวิทย์ อินทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ใจสุดาโรงเรียนบ้านวังลุงเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเรณู นีระโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธาน
2. นางฉวีวรรณ เบลวาลโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านตุงลอยเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเรณู นีระโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธาน
2. นางสาววิลาวัลย์ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางฐิติยา ชัยวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายปิยะ อินต๊ะคำโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินประธาน
2. นางวิไลลักษณ์ หลีทำโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สุขสมพนารักษ์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมงคล วงค์กันยาโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธาน
2. นายปิยะ อินต๊ะคำโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หลีทำโรงเรียนบ้านแม่ตูบเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปรัศนียา แสนคำฟูโรงเรียนบ้านแม่ลองประธาน
2. นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ปัญโญโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ทาใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นายวรวิทย์ อินทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บโรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ เบลวาลโรงเรียนบ้านวังลุงประธาน
2. นางสาวสาวิตรี สุขสมพนารักษ์โรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาววิชญาพร วรรณโกฏโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรมสพป.เชียงใหม่ เขต 5ประธาน
2. นางกนกอร พินิจราชกิจสพป.เชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ฟองผล สพป.เชียงใหม่ เขต 5เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรมสพป.เชียงใหม่ เขต 5ประธาน
2. นางกนกอร พินิจราชกิจสพป.เชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ฟองผลสพป.เชียงใหม่ เขต 5เลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางผกาพรรณ ทิพย์หิรัญโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธาน
2. นายมนตรี สุวรรณจักรโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
3. นายประยูร โกฏธิโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกนพปฎล หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
5. นายประพันธ์ ไชยโสภาโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
6. นางสาวประไพ ตาคำโรงเรียนบ้านตาลใต้เลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ แสนสำโรงโรงเรียนบ้านห่างหลวงประธาน
2. นายถนอม จินะเป็งกาศโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
3. นายอุทัย เยาวนาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
4. นายจาตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวัตร สุขใจโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพรชัย แก้วอุ่นโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
7. นางอำไพ โนชัยโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
8. นายอดิศร เคหไพบูลย์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชูชัย เตมีศักดิ์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาประธาน
2. นายเชษฐ์ ไชยวัณณ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงษ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายมังกร ใบทองโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
6. นางสาวอำไพ โนชัยโรงเรียนบ้านแควมะกอกเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเกษม ใจเถิงโรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธาน
2. นายสุดสาคร จันทะล่ามโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ ยอดคำโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นายนิติพงษ์ ปิยาโนโรงเรียนบ้านแม่ลายเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาววรรณา วิชาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาววรรณา วิชาโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางพิศสุภางค์ ลิ้มอรุณโรงเรียนบ้านโปงประธาน
2. นายจักรพงษ์ ทะระมาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นายสุจินต์ ทะระมาโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายอุทก จิระพงษ์โรงเรียนบ้านวังลุงเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางพิศสุภางค์ ลิ้มอรุณโรงเรียนบ้านโปงประธาน
2. นายจักรพงษ์ ทะระมาโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการ
3. นายสุจินต์ ทะระมาโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
4. นายอุทก จิระพงษ์โรงเรียนบ้านวังลุงเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายเทียม วันมหาชัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธาน
2. นางสาวอรุณการณ์ เกตุบุญเรืองโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางสร้อยเพชร วารีโรงเรียนบ้านตาลเหนือเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายเทียม วันมหาชัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธาน
2. นางสาวอรุณการณ์ เกตุบุญเรืองโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
3. นางสร้อยเพชร วารีโรงเรียนบ้านตาลเหนือเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา วิรัศมีโรงเรียนบ้านแม่งูดประธาน
2. นางสาวน้ำทิพย์ สานาโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ มีมาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี ตุ่นติ๊บโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา วิรัศมีโรงเรียนบ้านแม่งูดประธาน
2. นางสาวน้ำทิพย์ สานาโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ มีมาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี ตุ่นติ๊บโรงเรียนบ้านนาฟ่อนเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกิตติยพันธ์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านดอยคำประธาน
2. นางสาวศลิษา ผัดตันโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุดนุชโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกิตติยพันธ์ ปันแก้วโรงเรียนบ้านดอยคำประธาน
2. นางสาวศลิษา ผัดตันโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สุดนุชโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา สายพินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางสาวยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางไพรินทร์ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา สายพินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางสาวยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางไพรินทร์ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา สายพินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางสาวยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางไพรินทร์ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ คำติโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นางสาววรรณา วิชาโรงเรียนบ้านห้วยห้วยรินวิทยาเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ยะมังโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธาน
2. นางสาวยุพิน สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางไพรินทร์ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยาเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนารัตน์ ใจตุ้ยโรงเรียนบ้านขุนประธาน
2. นางนันตพร บุญมาโรงเรียนบ้านแม่อมลองกรรมการ
3. นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
4. นางสาวยุพินพ์ คำภีระโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกประธาน
2. นางสาวเบญจา แจ้งสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา โทนแก้วโรงเรียนบ้านยางครกประธาน
2. นางสาวเบญจา แจ้งสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางจันทร์แรม ดวงเพชรโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านโปงประธาน
2. นางสาวพรรณทิวา เขจรโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านตาลใต้กรรมการ
4. นายทศพร ทองกรโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
5. นายอังคาร วงศ์มะโนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ ตาสาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ อินต๊ะปัญญาโรงเรียนบ้้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วงศ์ไชยมูลโรงเรียนบ้านแปลง 8กรรมการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางสาวศิริพันธ์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางวิไลวรรณ แก้วทันใจโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
3. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ตันปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางวิไลวรรณ แก้วทันใจโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
3. นายปัญญา คำเนียมโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เหงี่ยมประไพโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือประธาน
2. นายสุพจน์ คำเมฆโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายสว่าง คำปินโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นายแสวง หลุยบุญเป็งโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางศิริกุล ขัติประทุมโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้้านบงตันเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทองพูน ใจซื่อโรงเรียนบ้านตุงลอยประธาน
2. นางสาวกรกช ยารังกาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวรักษินา ใบสุขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์โรงเรียนบ้านบงตันเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ไม้โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงประธาน
2. นายวัชรพงษ์ ปาละวันนาโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางจินดารัตน์ ปัญญา บ้านวังลุงประธาน
2. นางเนาวรัตน์ หมีทอง โรงเรียนบ้านโป่งทุ่งกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ์ บัวว้องโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
4. นางณภาพร ชัยเจริญวิจิตรโรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการ
5. นางภัทรวดี เครือใจ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางณัฐยา ปิ่นกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงประธาน
2. นางสุพัตรา โปธิมอยโรงเรียนบ้านเด่นวิทยากรรมการ
3. นางมัสลิน กาเหว่า โรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
4. นางดวงใจ อุตธิโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ ผลสลัด โรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวมนธิชา พิศจาร โรงเรียนบ้านแปลง 5 กรรมการ
7. นางดารา ปะระดี โรงเรียนบ้านตาลเหนือเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรรณี แก้วอุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธาน
2. นางศิริวรรณ ปันทวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แสนใจเป็งโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
4. นางสมจิต วิวัฒน์ชีวินโรงเรียนบ้านแม่ลอง กรรมการ
5. นางวราภรณ์ มโนแสงโรงเรียนบ้านยางเปา กรรมการ
6. นางสาวเทียมจันทร์ ด้วงคำโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ แก้วคำมาโรงเรียนบ้านนาฟ่อน กรรมการ
8. นางทองศรี ปัญญาหลี โรงเรียนบ้านห้วยฝาง เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]