รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ชัยพรมมา
 
1. นางจินตนา  อิ่มนพรัตน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนัจกร  คงสิริ
 
1. นางสาวสมศรี  บางใหญ่
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (มัธยม) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คงอยู่
 
1. นางสุนันทา  กาบตุ้ม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โสมาบุตร
 
1. นางฉลอง  เทียนดำ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขลอด 1. เด็กหญิงเพ็ญศรี  ทองวิจิตร์
 
1. นางลำใย  จันทร์สุวรรณ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (มัธยม) 1. เด็กหญิงสุนิสา  เซี่ยงหลิว
 
1. นางนิสยา  โชติช่วง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กหญิงปอยวรินทร์  เรืองรุ่งโรจน์
 
1. นางสุภาฤดี  กอผจญ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญส่ง
 
1. นางพิชยาภรณ์  จันทร์อากรณ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด (มัธยม) 1. นายวุฒิชัย  เหง้าธรรม
 
1. นางทิพย์วรรณ  ศักดิ์ณรงค์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ (มัธยม) 1. เด็กหญิงจักรพิมาย  ยิ่งยง
 
1. นางวันทนา  เวหาธนารักษ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงณพัทยา  ช้างนาเนียม
2. เด็กชายณัฐกานต์  ดอกแก้ว
 
1. นางเลี้ยม  ชาติกุล
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ (มัธยม) 1. เด็กหญิงนันทนา  รูปสูง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วีระศร
 
1. นางเยาวรัตน์  พุทธสรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์ 1. เด็กหญิงนลัลลักษณ์  วงศ์กัลยา
 
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายนาวิน  จุ้ยรอด
 
1. นางเพ็ญประภา  นิลจู
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ (มัธยม) 1. นายชิษณุพร  ชาญฉลาด
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงชุติมา  จงธนโชค
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทร
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สวยงาม
 
1. นางกองแก้ว  ประมวล
2. นางญานิศา  ชูสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคนวล
2. เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มเพชร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เด่นชัย
 
1. นายกฤษณะ  สายสมบัติ
2. นางสุมาลี  ปรางค์นอก
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงมณีวัลย์  อมรวัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงศญาภักดิ์  มากเขียนไป
 
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 1. เด็กชายพงศธร  หมีเอี่ยม
2. เด็กชายอรรถพล   ฉายวิเชียร
 
1. นางวราภรณ์  คันทศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายเขมชาติ  สุนันต๊ะ
 
1. นางดุษฎี  พงษ์โสภณ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายวงศ์พัทธ์  อ่อนธนู
 
1. นางทิวาพร  ทวีผล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงห์กลาง
 
1. นางสาวนุชนาฎ  อังคะนาวิน
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญทวี
2. เด็กชายภูหิน  ทองสุก
3. เด็กชายเศฏฐนันท์  นิลเทศ
 
1. นางชลธร  ยศอาลัย
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม (มัธยม) 1. เด็กชายภาคิน  กองแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สมเทศ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ประเสริฐ
 
1. นางสมหวัง  เอื้อสมสกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนอบ
2. เด็กชายศุภนิมิตร  เชิดชู
3. เด็กหญิงอารยา  มณีรัตน์
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นานอก
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  เรียกกลาง
2. เด็กหญิงลักษณา  ฉลองดำรงค์
3. เด็กหญิงวิชาดา  โชคชนะ
 
1. นางสาวอธิกา  ป่าขมิ้น
2. นางสาวโชติกา  จันทรสมบัติ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กหญิงกัญจนา  พรมแพ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สุนทรขันธ์
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุทาคำ
 
1. นางรสริน  ครุธแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายรัชชานนท์  แสงทอง
2. เด็กชายวัชรากร  วงศ์น้อย
3. เด็กชายอลงกต  แพวงศ์
 
1. นายธเนตร  เพชรแสวง
2. นางโชติกา  จันทรสมบัติ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 1. เด็กชายนำโชค  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศมลวรรณ  พิพรพงษ์
3. เด็กชายอิสรเอล  แก้วแจ้ง
 
1. นางนรีกานต์  ฐาปนธรรมวุฒิ
2. นางเบญจะ  นาเอก
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ (มัธยม) 1. นางสาวปาริฉัตร  อินทร์ชม
2. นางสาวอเล็กซานดา  เอททิงเงอร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จดจำ
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  ภูบาลชื่น
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา (มัธยม) 1. เด็กชายอัครนิจ  คงขาว
2. เด็กชายเจษฎา  รักธรรม
 
1. นายปรีชา  อภัยจิตร
2. นางสายพิณ  มูลอุดม
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กชายปวริศว์  ด้วงมาก
2. เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญผล
 
1. นายมานนท์  รู้ทั่วรัมย์
2. นางสาวสุริกร  เกตุหอม
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์ 1. เด็กชายธนดล  แก้ววรัญ
2. เด็กชายไวรินทร์  พลอยล้อมเพชร
 
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กชายธนกร  จันขาว
2. เด็กชายอาทิตย์  ปาวารี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
2. นางสาวยุพิน  ใจตรง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  เสือคุ่ย
2. เด็กชายจิณณวัตร  บุญโต
 
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายธนวันต์  รักญาติ
2. เด็กชายสมพงษ์  โทสุระ
 
1. นางสาวมาเรียม  เจ๊ะดามัน
2. นางสาวอธิกา  ป่าขมิ้น
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม (มัธยม) 1. เด็กชายวัชรพล  ดีงาม
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สว่างจิตร
 
1. นายอนุชิต  สงแพง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกิตติมา  แสนเสนยา
2. เด็กชายทักษิณ  กุลประยงค์
3. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนหวาน
4. เด็กชายมณเฑียร  เดชตระกูล
5. เด็กหญิงเขมินทรา  ศรีบุปผา
 
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงนภัสรา  อินทร์สิงห์
2. เด็กชายนิติธร  สุขหิรัญ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิช   พุ่มพวง
4. เด็กหญิงรัตนาพร  แสนสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง (มัธยม) 1. นางสาวนีรนุช  ศรีช่วง
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เลี้ยงศิริ
3. นางสาวพฤกษา  วิเศษชุมพล
4. เด็กหญิงสิริขวัญ  นารถแนว
5. นางสาวสุกัญญา  แน่นอน
 
1. นางกัลยาณี  กัญญาคำ
2. นายนิพนธ์  ยิ้มสุด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงนารีทิพย์  อินทรสิงห์
2. เด็กหญิงระติกานต์  ปิ่นอุไร
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เปี่ยมเบี้ย
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปั้นประสงค์
5. เด็กหญิงแพรวพลอย  ศรีพรัมวรรณ
 
1. นางจารุพัฒน์  หอมหวล
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายธนภัทร  สายพรหม
2. เด็กชายนฤเนตร  คงเรือง
3. เด็กหญิงนิภาพร  พิเศษ
4. เด็กหญิงรัชนี  แซ่หญ้า
5. เด็กหญิงแพรทอง  กลิ่มขจร
 
1. นางนิตยา  กิจวิชา
2. นางสาวพรเพ็ญ  เตชะพิทักษ์ธรรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม (มัธยม) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมขำ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองเปี่ยม
3. เด็กหญิงปภาวดี  บุญภา
4. เด็กหญิงมุทิตา  คงเจริญ
5. เด็กหญิงอารียา  ค้ำชู
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กชายประเสริฐ  เสือขำ
2. เด็กชายภักคินัย  มาขาว
3. เด็กชายสมพร  ภาคแก้ว
4. เด็กชายอัศวเทพ  นัตครบุรี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุขประเสริฐ
 
1. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
2. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ธวัฒน์วรากุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  วันฬา
3. เด็กหญิงอทิตยา  แสงทอง
 
1. นายชำนาญ  รอดเรืองฤทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายกฤษฎา  กานนท์
2. เด็กชายชาติชาย  สวัสดิแพทย์
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  มีมุข
4. เด็กชายธีรพันธ์  ฉนำกลาง
5. เด็กหญิงนริศรา  แป๊ะสมัน
6. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์ชื่น
7. เด็กหญิงปิยะนัท  อินตะจันทร์
8. เด็กหญิงผึ้ง  เอื้ออรัญโชติ
9. เด็กหญิงพรรรณิภา  ภักดีนวน
10. เด็กหญิงพิไลวรรณ  หมื่นหาญธัญกิจ
11. เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยจันทร์
12. เด็กหญิงมาย  คุ้มสวัสดิ์
13. เด็กชายวรวุฒิ  นุ่มนิ่ม
14. เด็กชายศุภชัย  แสงผล
15. เด็กชายสุทัศน์  มงคลคลี
16. เด็กชายสุภัทร  พลีงาม
17. เด็กชายเจิมวิวัฒน์  มัทวกาจน์
18. เด็กหญิงเต็มรัก  ศรีปิ่นแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
2. นางภานุมาศ  ลียา
3. นางวรินทร์  แน่นหนา
4. นางวาสนา  ปานยิ้ม
5. นายอาคม  ทิพวรรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงณัชชา  เรียงวงษ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  โซ๊ะเฮง
3. เด็กชายทัศนัย  จันทรประเทือง
4. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญรัมย์
5. เด็กชายนครินทร์  สุริวงศ์
6. เด็กหญิงพรพิมล  ดะมาลี
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  บิลสะเล็ม
8. เด็กชายยศทนา  บัวเจริญ
9. เด็กชายวัชรากร  วิชญธรกุล
10. เด็กชายวิทวัทส  สุคนธพงษ์
11. เด็กชายศุภจักร  เข็มใหญ่
12. เด็กชายอนุชา  เขียวแพร
13. เด็กชายอาชา  หมายเกิด
14. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมหนู
15. เด็กชายเด่นพงศ์  ฮวดคันทะ
16. เด็กหญิงเอื้อมพร  สุทธิศิริ
17. เด็กหญิงแสงตะวัน  ซอหิรัญ
 
1. นางปราณี  เบญจวิญญู
2. นางภานุมาศ  ลียา
3. นางวรินทร์  แน่นหนา
4. นางวาสนา  ปานยิ้ม
5. นายอาคม  ทิพวรรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ฤกษ์งามสง่า
2. เด็กชายจิรายุทธ  โมราวรรณ
3. เด็กชายชุติพงษ์  แสงทอง
4. เด็กชายธนพล  ขำเอนก
5. เด็กชายธนโชติ  มะโรงรัตน์
6. เด็กชายธเนศ  พลีเดช
7. เด็กชายนพเดช  เก้ารัตน์
8. เด็กชายนฤเบศร์  มกรนันท์
9. เด็กชายนิติธรรม  วันหวัง
10. เด็กชายพงศกร  วัฒนพันธ์
11. เด็กชายพรชัย  เจริญสุข
12. เด็กชายพรพจน์  แสนตำ
13. เด็กชายมังกร  บูระภา
14. เด็กชายวันชัย  สิงห์ดัด
15. เด็กชายวัลลภ  เรงัง
16. เด็กชายวีรยุทธ  สุระขันธ์
17. เด็กหญิงสกุณา  เดชสกุลวงศ์
18. เด็กหญิงอภิญญา  อาลอ
19. เด็กชายอาดูร  วราสินธ์
20. เด็กชายอาม้าล  อาลีมีนทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางพนมศรี  ทิมเที่ยง
3. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
4. นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร
5. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงสุข
2. เด็กชายกิฟฟารี   เด่นชัย
3. เด็กชายจิราวัฒน์  แพงวิเศษ
4. เด็กหญิงชลิตา  ขุนจำนง
5. เด็กชายชินดนัย  พงสุวรรณ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกียรติฟิลิปิน
7. เด็กชายทิวากร  แสงงาม
8. เด็กชายนิธิพัฒน์  เฮงวิชญกุล
9. เด็กชายผดุงเดช  วัดอ่อน
10. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงใส
11. เด็กชายภานุพันธ์  สิงห์ชัย
12. เด็กชายศรนรินทร์  เหมศิริ
13. เด็กชายศุภกิตติ์  พุ่มยิ้ม
14. เด็กชายสาธิต  พุ่มเพชร
15. เด็กชายสุรวุธ  เกตุศิริ
16. เด็กชายสุรศักดิ์  ไม้จันทร์
17. เด็กชายอนุชา  อับดอเลาะ
18. เด็กหญิงอรยาณี  สุขโต
19. เด็กชายเกษมสันต์  เที่ยงตรง
20. เด็กชายไพโรจน์  คำแสน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นายปริญญา  ศรีอุดม
3. นางพนมศรี  ทิมเที่ยง
4. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
5. นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายปิยะราช  ขำมะวาร
 
1. นางสาวทิพวัล  มุ่งดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากนอก 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พริกจำรูญ
 
1. นางสาวการย์กรณ์  กัลป์จิราพงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม (มัธยม) 1. เด็กหญิงอำพร  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุกเสม็ด 1. เด็กชายธีรเกียรติ  นิลซา
2. เด็กหญิงสุจิรา  นิลทัย
 
1. นางกฤษณา  โล่สุวรรณ
2. นางสุปราณี  พวงเพชร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  วารินทร์
2. เด็กชายศศิกะ  ธานี
 
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายจิรวิน  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงพิชญา  แก้วลอย
 
1. นางพัชรี  กระแจะจันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง (มัธยม) 1. เด็กหญิงจันทิมา  พ่วงพี
2. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ฉายแสง
3. เด็กหญิงพรกมล  เขียวแก้ว
4. เด็กหญิงพรรณิการ์  จินดาอินทร์
5. เด็กหญิงภนิดา  ทองดีเจริญ
6. เด็กหญิงวรดา  เฉลิมจิตร
7. เด็กหญิงวาสนา  ดียิ่ง
8. เด็กหญิงวีรวรรณ  ปลื้มคณะ
9. เด็กหญิงศิรินันท์  แกมทอง
10. เด็กหญิงสโรชินี  จ่างเจริญ
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ม่วงทวี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขพร้อม
3. เด็กหญิงนวรัตน์  วานิชยานนท์
4. เด็กหญิงบัว  ชาติบุษย์
5. เด็กหญิงบัว  พิกุลแก้ว
6. เด็กหญิงปัฐมาวดี  เอราวัณย์
7. เด็กหญิงสาธิตา  ตวยกระโทก
8. เด็กหญิงสโรชา   บุญแย้ม
9. เด็กหญิงอั้ม  ไม่ปรากฎนามสกุล
10. เด็กหญิงแพรวพราว  จารุวัฒนธำรง
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีษะโครต
2. เด็กหญิงชนม์นิกานต์  ภาคมฤก
3. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นแก้ว
4. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองเดช
5. เด็กหญิงนลิตา  สำราญจิตร์
6. เด็กหญิงปนัดดา  สุนทรวิภาค
7. เด็กหญิงภัคขจี  พรหมโชติ
8. เด็กหญิงมานิตา  วับคำ
9. เด็กหญิงวรรษวรรณ  แจ่มแจ้ง
10. เด็กหญิงวริศรา  แก้วใส
11. เด็กหญิงวันวิสาข์  กิติราช
12. เด็กหญิงศศิกานต์  สุคำ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ช่วยแก้ว
14. เด็กหญิงสุวลี  สยะนานนท์
15. เด็กหญิงเกศินี  ภิรมย์วงศ์
 
1. นายตระกูล  โตอรุณ
2. นายวีระพันธ์  ทองเนียม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง (มัธยม) 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ตันฮะเส็ง
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จ้อยมณี
3. นางสาวนิรมล  ทองดอนดู่
4. เด็กหญิงปรียานุช  ไหมทอง
5. เด็กหญิงปิยะมาศ  เลี้ยงศิริ
6. เด็กหญิงพนิตนันท์  นวลจันทร์
7. นายพิศาล  สมวงษ์
8. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เมฆกัมพล
9. เด็กหญิงวัลภา  นาคนวล
10. นางสาววาสนา  ดียิ่ง
11. นางสาววิไลวรรณ  ขันสัมฤทธิ์
12. เด็กหญิงศศิธร  จันณะรงค์
13. เด็กหญิงศุภากร  พาชาติ
14. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จุลอุณห์
15. เด็กหญิงสุพรรณี  งามขำ
 
1. นางสาวบุษกร  สมัครพันธ์
2. นางแจ่มใส  นพจรูญศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงจุรุวรรณ  มุ่งเพียร
2. เด็กหญิงธีรพร  จำปา
3. เด็กหญิงสุวาฐินีย์  ทานมัย
 
1. นางสุวิมล  ทองฉาย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย (มัธยม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าโสด
2. เด็กหญิงนริศรา  จอมเชื้อ
3. เด็กหญิงฝันชนก  ทุมพันธ์
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
2. นายวิชัย  วงศ์สืบ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงนวลหง  ยอดดงบัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์หอม
 
1. นายสำราญ  พรหมประเสริฐ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (มัธยม) 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เดชชีวะ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สว่างศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  เข้มคำ
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  สินชู
2. เด็กหญิงนวลเพ็ญ  จันดี
3. เด็กหญิงวันทนีย์  เหล็งรัมย์
 
1. นางสาวปรารถนา  นิลสาคู
 
65 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายชัชนาวี  มาชม
2. เด็กชายพชร  ฉ่ำเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวา  มัชฌิมา
 
1. นางสาวอรอุมา  เขียวนาค
 
66 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร (มัธยม) 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีสังข์
2. เด็กหญิงณัฐติญาภรณ์  สายวรณ์
3. เด็กชายเฉลิมพร  บำรุงบ้าน
 
1. นางพรภณิดา  นวนประโคน
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายพชธกร  เบ็ญจรัตน์
 
1. นางนงเยาว์  ขุมดินพิทักษ์
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงธนพร  จันทรางศุ
 
1. นายอาทิตย์  จันทรเพท
 
69 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 1. เด็กชายปฏิภาณ  วิสุงเร
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
70 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ถ่ายเนียม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
71 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงอรทัย  มนูผล
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1. เด็กชายธนบดี  ท้วมเจริญ
2. เด็กชายไพรัช  กันคง
 
1. นายสุริยะ  ครุธแก้ว
 
73 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 1. เด็กชายธนาทรัพย์  นาดี
2. เด็กหญิงภาวิกา  นาดี
 
1. นายนิคม  เชื้อเมฆ
2. นางสาววัชโรบล  เศษสุวรรณ
 
74 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 1. เด็กหญิงวราพร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงอินทุนิภา  จันทร์หนองหว้า
 
1. นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย
 
75 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย (มัธยม) 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  หอมหวน
2. เด็กชายพิพัฒพล  อึ่งพวง
3. เด็กชายอาทิตย์  ฮุนเซน
 
1. นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ
2. นางสาววีรยา  นากสุข
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กหญิงชญาลักษณ์  ต้ออาษา
2. เด็กชายธนบดี  ใจซื่อ
3. เด็กชายอัษฎายุธ  ชื่นศิริ
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายวันชนะ  เพ็ชรพูล
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  อุระแก้ว
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  สิงห์งาม
 
1. นางสาวกชพร  อุดมศักดิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
79 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขลอด 1. เด็กชายเมธพงธ์  ธาตุทอง
 
1. นางอุบลรัตน์  สมานจิต
 
80 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม (มัธยม) 1. เด็กหญิงปภัสสร  นันทรัศมี
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
81 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  มนทักษิน
 
1. นายณัฐพล  อุ่นอบ
 
82 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (มัธยม) 1. เด็กชายเดโชชัย  จตุรงค์
 
1. นางบงกช  คำภาบุตร
 
83 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัศมี
 
1. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์   ปานเอี่ยม
 
84 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (มัธยม) 1. เด็กชายวิชชากร  นาคสุก
 
1. นางบงกช  คำภาบุตร
 
85 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  โพธิรุกข์
 
1. นายระธีกร  พานิชผล
 
86 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูมีทอง
 
1. นางยุพา  พัวพานิช
 
87 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  จันทรมนตรี
 
1. นางศรัญญา  โยเซฟ
 
88 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงสุพิชยา  ชารัมย์
 
1. นางศรัญญา  โยเซฟ
 
89 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม (มัธยม) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โสบุญมา
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
90 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงอักษร  หนังสือ
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
91 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (มัธยม) 1. เด็กหญิงนงคราญ  อินทะสร้อย
 
1. นางบงกช  คำภาบุตร
 
92 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงนันทินี  จำเนียรกูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
93 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (มัธยม) 1. เด็กชายชนะชัย  เกตุทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขาม 1. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยภูมิ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยณรงค์
 
1. นางสาวทิชิตา  เตชะ
 
96 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร  คำประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สันติภพ
3. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  เชตฐราช
4. เด็กหญิงพรพิมล  รัตมูล
5. เด็กหญิงพัชชา  เนตรสว่าง
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก้วศิริ
7. เด็กหญิงภัครจิรา  นนตระอุดร
8. เด็กชายศตายุ  ทองปัน
9. เด็กหญิงศิรินภา  เทียมเวหา
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
97 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำเภอ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ปิยมาตย์
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  พิณลำยอง
3. เด็กหญิงจิรดา  สมประสงค์
4. เด็กชายจิรายุ  ช่างปรุง
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อ่วมสุข
6. เด็กหญิงชลธิตา  กาฬปักษ์
7. เด็กชายชานนท์  ภูคาจารย์
8. เด็กหญิงฐิตวันต์  สุขยา
9. เด็กหญิงฐิตา  แก้วเสริม
10. เด็กหญิงธวิพร  สมบูรณ๋
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฤกษ์ไชย
12. เด็กชายบัญชกร  โพนนางาม
13. เด็กหญิงปิยะฉัตร  รัตนเหลี่ยม
14. เด็กชายวทัญญู  สุภาพ
15. เด็กชายวูฟกัง  นิราศโศก
16. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กัลยาสกุล
17. เด็กหญิงสโรชา  เจริญคลัง
18. เด็กหญิงอภิชญา  จันทนนท์
19. เด็กหญิงอุสา  คำเสียง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  เล่าเปลี่ยน
 
1. นางชุตินันท์  บุญรอด
2. นางฐาปนีย์  โชติแสง
3. นางณิชากร  จุลสวัสดิ์
4. นางสุรีย์  นรวรรณ
5. นางสาวสุเมยา  บุญมา
 
98 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 1. เด็กชายกรรชัย  จันเสงี่ยม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    แซ่โค้ว
3. นางสาวจรรยาพร  ศรีแสน
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิศกระโทก
5. เด็กหญิงณัฐชยา  อริยะพิทักษ์
6. เด็กชายณัฐพล   ยิ้มใย
7. เด็กหญิงธนธร  พวงกลิ่น
8. เด็กชายนพวิชญ์  มนต์วิเศษ
9. เด็กชายปยุต  บัวจินดา
10. เด็กหญิงประภัสสร  ปัญญาฟู
11. เด็กหญิงปานทิพย์    ประทาน
12. เด็กหญิงพรทิพย์  ล้ำเลิศ
13. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   จิรากูลสวัสดิ์
14. เด็กชายพิรุณ    คชเสนี
15. เด็กหญิงภัคพร  มิมะพันธ์
16. เด็กหญิงรุจิกา    ทองคำ
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แสงศิริ
18. เด็กหญิงวนิดา  เจิมเฉลิม
19. เด็กหญิงวรยา  เข็มทอง
20. เด็กหญิงวรัญญา  บัณฑิตย์
21. เด็กหญิงวรางคณา  บุญส่ง
22. เด็กหญิงวิรัลยา  เกตุอ่อน
23. นางสาวศิริกรานต์  ขาวอุไร
24. เด็กหญิงสรินยา    สินธุ์โสภา
25. เด็กหญิงสันธิลา    แสงใส
26. เด็กหญิงสิริภาภรณ์    ทับแสง
27. เด็กหญิงสุทัตตา  พวงกลิ่น
28. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญส่ง
29. เด็กชายอนันตชัย    กัมพลอิสราภรณ์
30. เด็กหญิงอารีญา    วงษ์งาม
31. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  เปี่ยมสะอาด
32. เด็กชายไชยวุฒิ    สิทธิวงศา
 
1. นายจรัส  วงศ์ชนะ
2. นางสาวณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร
3. นายทวีศักดิ์  ชูบาล
4. นางสาวมนทิยา  บุญรอด
5. นายหาญชัย  ยมชัยภูมิ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีพิมพ์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต (มัธยม) 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนดี
 
1. นายอนุสรณ์  เม่นแย้ม
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  พานทอง
 
1. นางจริยา  ฤกษ์เกษม
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ (มัธยม) 1. เด็กหญิงอักษิพร  ภูฆัง
 
1. นางจันทิมา  เมยประโคน
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายธนกฤต  กสิโกศล
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงเกวลิน  หัวใจเพชร
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม (มัธยม) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธกลัด
 
1. นางพัชรกันต์  โกศลกิจจา
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา (มัธยม) 1. เด็กหญิงเตือนใจ  แป้นยางมูล
 
1. นายวีรพงศ์  สายช่อฟ้า
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายพิชัย  เตจ๊ะสา
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายตะวันไท  คงสัมฤทธ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม (มัธยม) 1. เด็กหญิงศิวะพร  อนุโยธา
 
1. นางพัชรกันต์  โกศลกิจจา
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงชวันลักษณ์  บนพิมาย
 
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนาเจริญ
 
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุกรีบุญญาราม (มัธยม) 1. นายมาวิน  จิตรถิ่น
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (มัธยม) 1. นางสาววิลาสินี  สีทับทิม
 
1. นางนิตยา  จูวันนะ
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนณัฎฐเวศม์ 1. เด็กหญิงกรกฎ  ลบแย้ม
2. เด็กหญิงกฤติยา  เผ่าเพียรวิทย์
3. เด็กหญิงกวิสรา  คำฟู
4. เด็กหญิงกุลมาศ  กระจายแสง
5. เด็กหญิงจริยา  เรืองวัฒนานนท์
6. เด็กชายจารุพัฒน์  ลบแย้ม
7. เด็กหญิงจิราภา  มีสุข
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  กรตุ้ม
9. เด็กหญิงชุติมา  แซ่จัง
10. เด็กหญิงฐิตินันท์  เผือกยิ้ม
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาวสวน
12. เด็กหญิงธัญสิริ  มาลีวงษ์
13. เด็กชายนภัสพร  กระจายแสง
14. เด็กหญิงปริญสิริ  ฉิมมารักษ์
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาพันธ์
16. เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติสุภาพ
17. เด็กหญิงพิชญา  พระสิงห์
18. เด็กหญิงฟ้าใส  อำนวยพงษ์
19. เด็กหญิงภาวิดา  แก้วรุ่งเรือง
20. เด็กหญิงยศยา  นิติธรรม
21. เด็กหญิงลักษิกา  ใจยิ้ม
22. เด็กชายวรพล  เทศศรี
23. เด็กหญิงวาสนา  วอนเมือง
24. เด็กหญิงวิชุลดา  บุญชั้น
25. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญยรัตน์
26. เด็กชายหฤษฎ์  ดวงสาย
27. เด็กชายอภิชาต  ศรีสมบูรณ์
28. เด็กชายอานันทวี  คณะฤทธิ์
29. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จะระคร
30. เด็กหญิงโสมศุภางค์  มากมี
 
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคา (มัธยม) 1. เด็กชายกฤตนัย  ธงไชย
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยสิทธิโยธิน
3. เด็กชายกีรติ  สิมารัตน์
4. เด็กชายจักรินทร์  นันปวน
5. เด็กชายจิตรภาณุ  ณรงค์
6. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุทธิรส
7. เด็กชายจิรพงษ์  สังข์ทอง
8. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญชู
9. เด็กหญิงจิราภา  ชัยวิเศษ
10. เด็กหญิงชัญญา  คงขาว
11. เด็กชายชินกฤษ  นาคศรีสุข
12. เด็กหญิงณัฐฐา  ติฐานะ
13. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญผล
14. เด็กชายธนากร  ค้ามอยู่
15. เด็กชายธรรมรัตน์  เกิดทอง
16. เด็กชายนพรุจ  หอมชื่น
17. เด็กหญิงปนัดดา  ห้วยใหญ่
18. เด็กชายพงศ์พลิน  มีมาดี
19. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงพวง
20. เด็กหญิงพัชรา  คำพา
21. เด็กหญิงพัทฒิดา  ปราบมะเริง
22. เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยสิทธิ์
23. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยสิทธิโยธิน
24. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์อยู่
25. เด็กชายวิชัย  แรงซึ่งชีวิต
26. เด็กชายวิทวัส  พิณทะกัง
27. เด็กชายวุฒิไกร  การะวงษ์
28. เด็กหญิงศิริพร  หนูเอี่ยม
29. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์บาง
30. เด็กหญิงสุชีรา  ผันผ่อน
31. เด็กหญิงสุปราณี  สีแตง
32. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มพยุง
33. เด็กหญิงอรปวีณา  วงกนก
34. เด็กหญิงอรสา  วินทะไชย
35. เด็กหญิงอริสรา  อุปทุม
36. เด็กชายอัครพล  หมื่นพิชิต
37. เด็กหญิงอัมพร  ทองนาท
38. เด็กชายอิสรานุวัฒน์  สุภาชาติ
39. เด็กหญิงเนตรดาว  สร้อยมาลี
40. เด็กหญิงไพลิน  คงขาว
 
1. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
 
116 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองทัพ
2. เด็กหญิงนวนภัส  เพียรพิทักษ์
3. เด็กชายปรัชญา   พลเพียร
4. เด็กชายภานุเดช  มาตมุย
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  พุ่มฉายา
6. เด็กหญิงศุธิตา  โยชน์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงอลิชา  ทัพทวี
8. เด็กชายไพศาล  แสนไพโรจน์
 
 
117 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต (มัธยม) 1. เด็กชายธนพล  คำแพงตา
2. เด็กชายประธาน  พิรุณรัมย์
3. เด็กชายวรายุทธ  บุตรดี
4. เด็กชายวฤทธิ์  แสวง
5. เด็กหญิงวัลลอ  สักลอ
6. เด็กหญิงวิชญาพร  แจ้งเปล่า
7. เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์  นามหนองอ้อ
8. เด็กชายศศิธร  มนตรี
9. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ้งเปล่า
10. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ
2. นางอุษา  แจ้งเปล่า
 
118 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณราช
2. เด็กหญิงวิภาดา  -
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  รอดเภา
4. เด็กหญิงอังคณา  -
5. เด็กชายเกริกพล  กอบธัญกิจ
6. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ขวัญข้าวกานน
 
1. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
 
119 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงพานทอง  ทับทิม
6. เด็กหญิงวราภัณธ์  ป้องทองหลาง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเจียม
8. เด็กหญิงออม  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
2. เด็กหญิงพรดา  การสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ทองชิว
4. เด็กหญิงวรัญญา  สิมมะลี
5. เด็กหญิงศุภากานต์  กุลเดชเอี่ยมปาน
6. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
7. เด็กหญิงอรชร  ทองจันทร์
8. เด็กหญิงอริสรา  นันตะวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
121 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงวราภัณธ์  ป้องทองหลาง
6. เด็กหญิงออม  พิกุลแก้ว
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรอนันต์
8. เด็กหญิงโชษิตา  นวมบานพับ
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
122 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สารี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
3. เด็กหญิงพรดา  การสุข
4. เด็กหญิงพรประภา  ชีพันธ์
5. เด็กหญิงพลอยนภัสน์  พิรุณดี
6. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ทองชิว
7. เด็กหญิงวรัญญา  สิมมะลี
8. เด็กหญิงศุภากานต์  กุลเดชเอี่ยมปาน
9. เด็กหญิงอภัสรา  บัวตุม
10. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
11. เด็กหญิงอรชร  ทองจันทร์
12. เด็กหญิงอริสรา  นันตะวงษ์
13. เด็กหญิงเกศรา  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง (มัธยม) 1. เด็กหญิงชนทิชา  อินทร์สวน
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงธนวรรณ  จ้อยมณี
4. เด็กหญิงนฤมล  บูชา
5. เด็กหญิงปัญจมาภรณ์  ทองมี
6. เด็กหญิงพนิตนันท์  นวลจันทร์
7. เด็กหญิงรัตนาพร  สังวาลวงศ์
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขวัญสงเคราะห์
9. เด็กหญิงศศิธร  จันณะรงค์
10. เด็กหญิงศุภากร  พาชาติ
11. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จุลอุณห์
12. เด็กหญิงสุพัตรา  เนื่องสุข
13. เด็กหญิงสุภาพร  แอ่นดอย
14. เด็กหญิงอาริยา  ดานา
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  เตื่อยตุ่น
16. เด็กหญิงเกศนีย์  หมู่ศิริ
 
1. นางรัตนา  บุรณศิริ
2. นางแจ่มใส  นพจรูญศรี
 
124 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กชายกฤษณะ  ปั้นนาค
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนพงษ์
3. เด็กชายวรพล  ศรีวงษ์
4. เด็กชายอดิศร  วงษ์ตา
5. เด็กชายเดชา  สุพร
 
1. นายชาญณรงค์  สว่างแวว
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุ้นเฮงหลี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กฤษณบาล
 
1. นางสาวปวีณา  ไชยสมบูรณ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชากนอก 1. เด็กชายศุภชัย  ทับเทศ
2. เด็กชายอรัญ  หินลาศ
3. เด็กชายแสงสุรีย์  พุ่มสี
 
1. นางปัทมา  ม่วงคำ
2. นางภัสศิกานต์  รัตนกัลย์สิริ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่ง (มัธยม) 1. นายชัชพล  สมพร
2. นายอดิศักดิ์  บุญสมทบ
3. นายอานนท์  หาทรัพย์ครอง
 
1. นายวิลัน  ใจเผิน
2. นายเกษม  นพจรูญศรี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กชายกฤษณะ  ปั้นนาค
2. เด็กชายกฤษดา  สอนโยหา
3. เด็กชายอาทิตย์  แพรงาม
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายทรงพล  อนันต์เนติกุล
2. เด็กชายภิพัส  กาณจนะเมธิน
3. เด็กชายวชิรพล  ตระกูลไทย
 
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  คุ้มจันอัด
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พุฒกลัด
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กชายกฤษดา  ทองแก้ว
2. เด็กชายคาวิน  ศรีกระสุน
3. เด็กชายศรารัณย์  ทับขัน
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 1. นายวันเฉลิม  สามสังข์
2. นายอริสมันต์  แบนจบก
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งเป้า
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมันเอี่ยม
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญนาค
3. เด็กหญิงภิญญดา  ทองดี
 
1. นางทรายทอง  ฤกษ์เปลี่ยน
2. นางวนิดา  ศรีจันทร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายภาคิน  มั่นสติ
2. เด็กชายรณฤทธิ์  เทพหาญ
3. เด็กชายวรพล  เชาวน์นันทกุล
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายทรงพล  ทองแท้
2. เด็กชายปฏิภาณ  สายรัตน์
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกชกร  สีตา
2. เด็กหญิงชลธิดา  ลวดทรง
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ตติยรัตน์
4. เด็กหญิงวาสนา  สนธิวงษ์
5. เด็กหญิงสิรินาต  ไชยปัญญา
6. เด็กหญิงอัญฐิกา  เป้าทอง
 
1. นางนรารัตน์  มนต์วิเศษ
2. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงกิจนิตยา  ฤาชา
2. เด็กหญิงทักษิณา  ณรงค์พันธ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  วิยพัฒน์
4. เด็กหญิงมลธิรา  วรรณศรี
5. เด็กหญิงยามีละห์  แจ่มสว่าง
6. เด็กหญิงเพ็ญศรี  ผ่อนกลาง
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  แก้วจีราสิน
2. นางสมหมาย  บุญสมทบ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหิน 1. เด็กชายชัยญธร  ป้องคำ
2. เด็กชายนพดล  วิลาลัย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิสัยสุข
 
1. นายวัลลภ  ละลายบาป
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กชายกานต์รวี  แสนทวีสุข
2. เด็กชายพีระภัทร  ประทุมขำ
 
1. นางสาววลัยกรณ์  ตันย้ง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ (มัธยม) 1. เด็กหญิงมัทนา  ภูรุ่นแก้ว
2. เด็กชายสิทธิวุฒิ   เผ่าบริบูรณ์
3. เด็กหญิงอรยา   แก้วมณี
 
1. นางนุชนารถ  สุดใจ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัญญามณีรัตน์
2. เด็กชายภราดร  สมบูรณ์
3. เด็กชายเอกภูมิ  ชาแสน
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 1. เด็กชายกิตติ   ธาราศักดิ์
2. เด็กชายธนาดล   ศรีทิมอยู่
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายนนทการณ์  ทวีคูณ
2. เด็กหญิงลัดดา  สิทธิศุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทับธานี
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงจริยา  จ่ายเจริญ
2. เด็กชายณฐกร  รอสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  สัดถาวะโห
 
1. นางเสงี่ยม  ขวัญเมือง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กหญิงพัชริดา  ชนะอุดม
2. เด็กชายสวิช  คำประเสริฐ
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 1. เด็กหญิงจุฑามณี    ชดช้อย
2. เด็กหญิงหทัยชนก    ราชฤทธิ์
 
1. นายพสิษฐ์  เวชพิสิษวุฒิพร
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  งอกศิลป์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  เชื้อเทศ
3. เด็กชายสิทธิชาติ  สีดอกรัก
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
2. นางสาวรัตนพร  ทิพปันนา
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 1. เด็กหญิงฐิตาพร  นุชประมูล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์อรัญ
 
1. นายสิทธิโชค  ศรีดี
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระประทานพร 1. เด็กหญิงชลธิชา  เขียวพุ่มพวง
2. เด็กหญิงธนากานต์  ปลื้มแม่
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สาคำ
 
1. นางสุวิภา  ฉลาดคิด
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (มัธยม) 1. นายทัศพงษ์  ไวยฤทธิ์
2. นางสาวพักตร์วิภา  วงษ์เกษมศักดิ์
3. นายวันเฉลิม  สกุลทอง
 
1. นายอภิวิชญ์  นวลแก้ว
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  เลียน
2. เด็กหญิงสุชาดา  หมายเกิด
3. เด็กหญิงไปรยา  นิลแสง
 
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มณีสาย
2. เด็กหญิงนนท์  ไม่ปรากฎ
3. เด็กหญิงรัตมณี  ภู่เงิน
 
1. นางนัยน์ปพร  แก้วจีราสิน
2. นางสมหมาย  บุญสมทบ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กหญิงกรวลัย  ตีบกลาง
2. เด็กหญิงอรยา  กิตติขจร
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นางสาวมนัญญา  เลิศผล
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกษมา  เชยเอี่ยม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคสุทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เจาจิตชื่น
2. เด็กหญิงวสุรัตน์  จตุพรไพศาล
3. เด็กหญิงอารยา  อรรถกานต์รัตน์
 
1. นางนันทนาพร  เทศกรณ์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อภิวัชรรุ่งวิชย์
2. เด็กหญิงอรรถยา  ปัญญาอ้าย
3. เด็กหญิงอินทร์ธุอร  สอาดรูป
 
1. นางนุชลี  จิตรพวน
2. นางสาวมยุรา  พันดนตรี
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายพฤกษ์ระพี  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายเริงชัย  สุไลมาน
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กชายลำเนา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิสา  สมศรี
3. เด็กหญิงเมฑิตา  นาคจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นิลชา
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ยะโสภา
3. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เหมือนวาจา
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  แก้วจีราสิน
2. นางสมหมาย  บุญสมทบ
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งวงษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อบเชย
3. เด็กหญิงสุชานาถ  สุขถนอม
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ (มัธยม) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สงกา
2. เด็กชายศุภมิตร  ชรินทร์
 
1. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
2. นายสมบูรณ์  โคนเคน
 
162 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงซินดี้  เชลวาลด์
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  บริสุทธิ์
 
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (มัธยม) 1. นางสาวจิตราพร  อุมัด
 
1. นางกนกรักษ์  สุวรรณ
 
165 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงณิชากร  นุ่มมีชัย
 
1. นางสาวพัชรี  อนุชน้อย
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายพีร์นิธิ  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
167 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กชายปรเมศร์  คงโฉลง
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
168 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กหญิงนาตาลี  โรส วอลี่
 
1. นางสาวนาตยา  ชมชื่น
 
169 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กิจปัญชญาธร
 
 
170 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตโปทาราม (มัธยม) 1. เด็กหญิงจรินทร์  ศรีสดชุ่ม
 
1. นางจรินทร์  พรหมประเสริฐ
 
171 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ 1. เด็กหญิงเมซี่ แอนโทเนทที่  คาสติลโล่
 
 
172 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงสรินยา  การรัมย์
 
1. นางสาวสุภา  หอมขุนทด
 
173 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  อูรราฮามาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายภัทรนนท์  เต็มยัง
5. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สร้อยอุดม
 
1. นางสาวกันตา  บุญหลักคำ
2. นางสาวกินนาลอน  สืบดี
 
174 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  คำแก้ว
 
 
175 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (มัธยม) 1. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกาง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  นาจิ
2. เด็กชายณภสกร  พัวสกุล
3. เด็กชายวีรวัฒน์  แสงคำ
4. เด็กชายศุภฤทธิ์  สังขดิถี
5. เด็กชายสุทธิญาณ  กาญจนบุตร
6. เด็กชายเมธี  จึงรุ่งฤทธิ์
 
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 1. เด็กหญิงวรารักษ์  มัสโอดี
2. เด็กชายวัชพล  อำอวด
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รอดเผือก
4. เด็กชายสหัสวรรษ  สุวรรณเพิ่ม
5. เด็กหญิงสุภาพร  สำลี
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเหล็ก
 
1. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กชายชนะชัย  โต๊ะมุดบำรุง
2. เด็กชายนนทวัฒน์  นามนนท์
3. เด็กชายวันชนะ  บินสระตอ
4. เด็กชายวันเฉลิม  บินสระตอ
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  พัดเย็นใจ
6. เด็กชายอธิชา  เนตรนิล
7. เด็กชายเจษฎากร  แสงจันทร์
8. เด็กชายเมฆินทร์  แจ่มสว่าง
 
1. นายชินวุฒิ  เถลิงพงษ์
2. นายสันติภาพ  ไชยแสงบุญ
3. นายสุชาติ  คล้อยสุวรรณ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (มัธยม) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุ่มอภัย
2. เด็กหญิงจิตตา  ชัยเวทย์
3. เด็กชายธวัชชัย  วานิชย์กลาง
4. เด็กหญิงนงคราญ  อินทะสร้อย
5. เด็กหญิงนฤมล  เปลี่ยนคุ้ม
6. เด็กหญิงพีรยา  ศรสุวรรณ
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สงไพล
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เปนะนาม
9. เด็กหญิงศลิษา  ราชาธรรมา
10. เด็กหญิงอมรทิพย์  วานิชย์กลาง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
2. นางสาวนิติรัฐ  ประพันธมิตร
3. นายวัชรินทร์  รับงาม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจิราพร  มะลิวัลย์
2. เด็กชายณัฐกานต์  ขำใจ
3. เด็กชายธนายุทธ  บัวลอย
4. เด็กหญิงปิยธิดา  บุปผา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญวโรรัตน์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ป้อมสุด
7. เด็กชายศิรประภา  เขียวคำ
8. เด็กหญิงสิริวิภา  ทาอ่อน
9. เด็กหญิงฮุสนา  นาเงิน
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  กลมเกลี้ยง
 
1. นายคณาเดช  ลายสนธิ์
2. นางทรายทอง  ฤกษ์เปลี่ยน
3. นายวัฒนา  ฤกษ์เปลี่ยน
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ (มัธยม) 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  พุทธช่วย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จั่นถลา
3. เด็กชายพัทธพล  ทองบริบูรณ์
4. นางสาวสุทธิดา  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวอรพรรณ  เขียวรักษา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางเครือวัลย์  สนามชัย
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงงามจันทร์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงจิราพร  คำสุดแสง
3. เด็กหญิงทิพธัญญษ  มณีนารถ
 
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน (มัธยม) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วันดี
2. เด็กหญิงสลิษา  ดูวิเศษ
3. เด็กหญิงอวัสดา  แสงสุข
 
1. นางสาวพิมพิชชา  ยารังกา
2. นางวาสนา  ปานยิ้ม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง (มัธยม) 1. เด็กหญิงธีรพร  ดีสม
2. นางสาวสุทธิดา  คงสบาย
 
1. นางสุนาฏ  แท่นพิทักษ์
2. นางอารีรัตน์  วีระสวัสดิ์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  วรวิจิตรชัยกุล
2. เด็กหญิงณัฌฌา  เจียมไพเราะ
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (มัธยม) 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขมหา
2. เด็กชายพงศธร  หนองเทา
 
1. นายวุฒิพงษ์  เข็มด้วง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายปิยะกฤษ  ยุวรี
2. เด็กชายพีระวิชญ์  รชตวรรณวงษ์
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม (มัธยม) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอินทิรา  เจริญราช
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 84.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เคมาไชย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิกุลสิทธิชัย
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส (มัธยม) 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  บุญส่ง
 
1. นายชาญณรงค์  สว่างแวว
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายนิธิวัติ  กุญชรมณี
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ(เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายจิตรเทพ  กิจประจง
 
1. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายดบัสวิน  จูสวัสดิ์
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กหญิงโอปอ  ปุ๋ยกระโทก
 
1. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายอติรุจ  วัฒนะมงคล
 
1. นางวีรยา  ทองเกลี้ยง
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายสัญมณินท์  ปิ่นพุทธศิลป์
 
1. นางสาวดารณี  ศรีใส
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขจัดภัย
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายกฤษณะ  พรมพิบาล
2. เด็กชายเจษฎา  เสือชื้น
3. เด็กชายเอกพงษ์  อินเอี่ยม
 
1. นางสาวสุภารักษ์  ลำพัว
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม(เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายณภัทร  เจริญยศ
2. เด็กชายอภิญญา  สระทองอ้อม
 
1. นางวาส  โป๊ะพนม
2. นางอโนทัย  สงวนวงษ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายกันต์  หิรัญคุปต์
2. เด็กชายวีรวิชญ์  ธาตุมี
 
1. นางสาวสุภารักษ์  ลำพัว
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม(เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายชนะชล  ป้องแก้ว
2. เด็กชายณัฐภัค  ศิริวงษ์
 
1. นางสาววาส  โป๊ะพนม
2. นางอโนทัย  สงวนวงศ์
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 1. เด็กหญิงกรณิศ  พัดเถื่อน
2. เด็กชายสรอรรถ  อิ่มเพ็ง
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง (เด็กพิเศษ) 1. เด็กหญิงสายใย   สุริยะ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ประดับเพชร
 
1. นางจารีย์  ศุภบวรเสถียร
2. นางพรจิตร  บัวคำ
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายจักริน  อินทศรี
2. เด็กหญิงวันทนา  นิลศรี
 
1. นางสาวยวิษฐา  เหมนิธิ
2. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายกิติธัช  บุญเลิศ
2. เด็กชายบุญมี  สุริยะ
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเลิศ
4. เด็กชายศราวุธ  แฝงลาภ
5. เด็กหญิงสายใย  สุริยะ
6. เด็กชายเบญจรงค์  กุมพันธ์
 
1. นางจารึก  มูลขำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
3. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 1. เด็กหญิงปาจรีย์  หงษ์คำ
2. เด็กชายอาร์ติยาโน่  อาร์มาร่า
3. เด็กชายอินทัช  ขุมทรัพย์
 
1. นางชุลีพร  สาสิม
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัตหีบ(เด็กพิเศษ) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  คำเพชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงเบจวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายกฤษณะ  คุณศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ทองส่องแสง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  หอมกลม
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
2. นายวิชาญ  ทองดา
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายบุญมี  สุริยะ
2. เด็กชายปชาบดี  กนกศรีขริน
3. เด็กหญิงสมิตา  แป้นเอี่ยม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  บุมานนท์
2. นางพรทิพย์  ซูมิตร
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายปฏิวัติ  หลอมประโคม
2. เด็กชายรชานนท์  พิมพา
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายกฤตยชญ์  วงศ์อารีย์
2. เด็กชายธิติพันธ์  วาตานาเบะ
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายฤทธิ์กร  บุญมี
2. เด็กชายเมธานนท์  ษมาวิมล
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวสุกานดา  ไชยโชติ
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายชยพัทธ์  หะจางกูล
2. เด็กชายณชนนท์  รัตนศรี
3. เด็กชายพันธกานต์  บำเพ็ญบุณย์
 
1. นางจิรัชญา  เสถียรรัตน์
2. นางปราณี  จันแก้วปง
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมโนรม(เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรสำแดง
2. เด็กชายชนะชล  ป้องแก้ว
3. เด็กชายณัทภัค  ศิริวงษ์
 
1. นางสาววาส  โป๊ะพนม
2. นางอโนทัย  สงวนวงษ์
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายณัฐวัช  ตาปราบ
2. เด็กหญิงนลพรรณ  ทาทุม
3. เด็กชายภูริช  อินธิไชย
 
1. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายณภัทร  วิริยะกิจ
2. เด็กชายณัฐวัตร  ตาปราบ
3. เด็กชายภูริช  อินธิไชย
 
1. นางรัชดาภรณ์  ปัญโยวัฒน์
2. นางอุทุมพร  มอญกอดแก้ว
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (เด็กพิเศษ) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เสียงเสนะ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พรภูมิพิพัฒน์ภิญโญ
3. เด็กหญิงเข็มพอ  รวบรัตน์
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
2. นางพีรพรรณ  บุตรคำ
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายชัชวาล  บุญผ่อง
 
1. นางรัชดาภรณ์  ปัญโยวัฒน์
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายปณิธิ  บุญประจง
 
1. นางปราณี  จันแก้วปง
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ฉิมสุข
 
1. นางสาวสุภัทสร  จินดามาตย์
 
221 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายปณวัตร  หาญจริง
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
222 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (เด็กพิเศษ) 1. เด็กชายกรรชัย  ศรสุรินทร์
 
1. นางจิรัชญา  เสถียรรัตน์
 
223 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว (เด็กพิเศษ) 1. เด็กหญิงอินทุอร  แย้มมาก
 
1. นางสาววนิดา  จินดามาตย์
 
224 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรถไฟ 1. เด็กหญิงนภัสสร  คงสิบ
 
1. นางสาวมลฤดี  ยุตินาวา
 
225 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงพิณตะวัน  ดำเนื้อดี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สว่างพร้อม
3. เด็กหญิงโซฟีเมย์  เบทส์
 
1. นางสาวศิวพร  แสนรัตน์
2. นางสาวสุพรรณี  ดุมา
 
226 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ร่มโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  อิ้มรักษา
3. เด็กหญิงยุวดี  หนองใหญ่
 
1. นางกิติยา  ศรีคัง
2. นางจิตใส  อยู่สุขี