หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ นรวรรณโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
2. นางงามศรี ตูพานิชโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนุชศรินทร์ เตาะแปโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุวิภา ฉลาดคิดโรงเรียนวัดพระประทานพรกรรมการ
2. นางประกาย ไพเราะโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ เมืองธรรมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบงกช คำภาบุตรโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ สมอเขียวโรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนิตย์ดา สินค้างามโรงเรียนวัดพระประทานพรกรรมการ
2. นางธารุณี มัดถาปะตังโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวนุชศรา สุดใจโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านทางตรงกรรมการ
2. นายประศาสน์ ตันเจริญโรงเรียนบ้านมาบประชันกรรมการ
3. นางพิชยาภรณ์ จันทร์อากรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนุกูล ป้อมสันเทียะโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ พุทธสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสุปราณี สุวรรณฉวีโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางโสภา จันทร์เทศโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
2. นางสาวสมศรี บางใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อาจวิชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสกุลรัตน์ สิงห์สู่ถำโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
2. นางสุณี พูลผกาโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวสายสมร กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญา แซ่เล้าโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ฆารพันธุ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณี แนวสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นางจิรารัตน์ เขียนรูปครุฑโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสร้อยสุนี ไชยศรีษะโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา โล่สุวรรณ์โรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
2. นางสาวละเอียด โพธิ์เผือกโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
3. นางจารุรัตน์ จันทร์วิบูลย์โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางวันทนา เวหาธนารักษ์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ หงษ์กันโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวรัชนี บำรุงศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
2. นางสาวนิสา ภู่ทัดโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
3. นางกรกมล จันทร์สุกโรงเรียนบ้านทางตรงกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจารึก มูลขำโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
2. นางญาณิศา ชูสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อุ่นประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโค้งดารากรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ โพธิสิทธิ์โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ
2. นางสาวสุภานัน แพงเจริญโรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการ
3. นางวนิดา หมั่นผดุงโรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางธนัญชญา อยู่สำราญโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
2. นางนภัสร แจ่มใสโรงเรียนวัดพระประทานพรกรรมการ
3. นางสิริกร บุดดีคำโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
4. นางภัสศิกานต์ รัตนกัลย์สิริโรงเรียนบ้านชากนอกกรรมการ
5. นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร อาษาเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วงโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางเสาวรินทร์ มงคลทรัพย์โรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นายณฤทธิ์ หมื่นแยงโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นายกฤษณะ สายสมบัติโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปัทพร ขุนลาดโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
2. นายสถิต ต้นงามโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
3. นางสาวมัสยา ราศีเกษมสุขโรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวินกรรมการ
4. นายชัยยันต์ ฉิมกล่อมโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่างโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
2. นางประภา สว่างจิตต์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สว่างแววโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
4. นายองค์การ ปรุงหอมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจินตนา อิ่มนพรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
2. นางสาวพาณีวรรณ จันทร์แจ่มศรีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชญา ปรีชาธนเกียรติ์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจินดา สุภาพโรจน์โรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
2. นายวจนะ วงศ์สมิงโรงเรียนเลิศปัญญากรรมการ
3. นางรัชนี มนัสรังษีโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกัลยา แช่มช้อยโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวินโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ แก้วเก่าโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสินทรา กองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง สมวงษ์โรงเรียนบ้านทางตรงประธาน
2. นางสาวสาลินี ขจรไพรโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ คณิตนุสรณ์โรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
4. นางทรายแพรว ไชยมัชชิมโรงเรียนบ้านบึง(สรีราชา)กรรมการ
5. นางรัตติกานต์ ผาลีพัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
6. นางอัมพวัน เน่องสิทธะโรงเรียนบ้านขลอดเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล สุวรรณกล่อมโรงเรียนวัดมโนรมประธาน
2. นางฉวี พงษ์วิเชียรโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
3. นายสมบัติ โพธิ์นอกโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางศิริวรรณ สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้าบ่อวินกรรมการ
5. นายวิชัย เอี่ยมสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ
6. นางสาวพิมลรัตน์ สั้นจันดาโรงเรียนบ้านชากนอกเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวขนิษฐา สุทธิปรีชาโรงเรียนบ้านเนินตองประธาน
2. นางสาววริศรา สามหมอโรงเรียนเขาตะแบกกรรมการ
3. นางลักขณา ศณีจำพลังโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามกรรมการ
4. นางโชติกา จันทรสมบัติโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ แก้วสมสินโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
6. นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประภา ตันติวุฒิโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรมประธาน
2. นางสาวชุรีพร สอนสัตย์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางสาวอาภารัตน์ แสงสุวรรณโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
4. นางสาวสุดา นาสวนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อ่อนมีคุณโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
6. นางทัศนีย์ จันทร์อุดมโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายดรจวน สุดใจรักโรงเรียนวัดเวฬุวนารามประธาน
2. นายสุบิน สุขเดชโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
3. นายอริยธิรางค์ เจริญจินดารัตน์โรงเรียนจุฬเทพกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณยา นิลพันโรงเรียนมารีวิทย์กรรมการ
5. นางสาวญาติกา อ่มหิรัญโรงเรียนบ้านภูไทรกรรมการ
6. นางสมหวัง เอื้อสมสกุลโรงเรียนวัดตโปทารามเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางรัศมี จันทะเลิศโรงเรียนบ้านสันติคามประธาน
2. นางพัชรพรรณ พันพิพิธโรงเรียนวัดหนองเกตุใหย๋กรรมการ
3. นายปวีณ์กร ดำเนินลอยโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ พุมานนท์โรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
5. นางอาภรณ์พรรณ สุวรรณรักษาโรงเรียนมารีวิทย์กรรมการ
6. นางประมิน สุริยะวงศ์โรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางพยุงศรี วังโสโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ประธาน
2. นางเบญจะ นาเอกโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
3. นางสาวอริสรา สาทำโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางกมลทิพย์ ส่งเสริมโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
5. นางสุณี จงเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
6. นางสุลาวรรณ คงถาวรโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประทีป ปรีชาโรงเรียนบ้านโค้งดาราประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ วงศ์หมื่นโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางบัวเข็ม จิตจำนงค์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
4. นางประดับ สัตยาชัยโรงเรียนนาวิกโยธินบุูรณะกรรมการ
5. นางสาวนิทรา กำแพงหล่อโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประทีป ปรีชาโรงเรียนบ้านโค้งดาราประธาน
2. นางชัชรีย์ ศรีสง่าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสาวศิวาลัย บำรุงนอกโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการ
4. นางอรกัญญา เครือนาคโรงเรียนบ้านพันเสด็จในกรรมการ
5. นางสาวสุกันยา ศรีหาพลโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประทีป ปรีชาโรงเรียนบ้านโค้งดาราประธาน
2. นางรสริน ครุธแก้วโรงเรียนนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
3. นางนฤมล สายสุนทรวัฒนาโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
4. นางสาวสมรส สวรรค์งามโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
5. นางกนกวรรณ เย็นใจโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฐ์ อ้นขวัญเมืองโรงเรียนบ้านภูไทรประธาน
2. นางนภาพร อดิศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวอัมพร สุภาโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
4. นางเมตตา ทองคงโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนายวิศิษฐ์ อ้นขวัญเมืองโรงเรียนบ้านภูไทรประธาน
2. นางอัญชลี สว่างจิตร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสุรสา เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
4. นางน้ำผึ้ง เรืองโชติโรงเรียนบ้านบางละมุงกรรมการ
5. นางสาวพิชญา แซ่เล้าโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ อ้นขวัญเมืองโรงเรียนบ้านภูไทรประธาน
2. นางสาวจีรนันท์ นิยมไทยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากรรมการ
3. นางบุษบา หมีทองโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ ชัยประทุมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นางสาววีรยา นากสุกโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายภักดี รักความดีโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย หันชัยเนาว์โรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ พึ่งกลั่นโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาสกรรมการ
4. นายสงครามชัย ดาบจันทร์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายภักดี รักความดีโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ประธาน
2. นายปริญญา สมานสกุลโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย หันชัยเนาว์โรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พึ่งกลั่นโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาสกรรมการ
5. นายพิชิตชัย วงษางามโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางรัศมี จันทเลิศโรงเรียนบ้านสันติคามประธาน
2. นางนิตยา ศรีพยัคฆ์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางสมพิศ ชินวงศ์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
4. นางพัฒนีย์ พัดไทยสงฆ์โรงเรียนบ้านวังค้อกรรมการ
5. นายเฉลิมเกียรติ รุ่งสว่างโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
6. นางสุนันทา กาบตุ่้มโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางรัศมี จันทเลิศโรงเรียนบ้านสันติคามประธาน
2. นางสาวรจพรรณ จันมาโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์กรรมการ
3. นางณฐออม สนธิลาภโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
4. นายมานัต เอนกรัตน์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพิชชา ศิลาพัชรนันท์โรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
6. นางพัชรพรรณ พันพิพิธโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิชาญ ทองดาโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ยิ้มสุดโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางอังคณา ชัยจำโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาสกรรมการ
4. นางอัญชลี มาคุ้มโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
5. นางสาวรัชนี พักกกรึกโรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)กรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ งิ้วงามโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวิชาญ ทองดาโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระประธาน
2. นางพัชรินทร์ ศักดิ์ปานะรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นายณัฎฐพล สาลีพันธ์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสาลินี ขจรภัยโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
5. นางนันทา ชมภูวรรณ์โรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
6. นางสาวรัตนา จ่าหล้าโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชนิตา ยินดีสุขโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
2. นายประพันธ์ แสงไกร โรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
3. นางมยุรา ยอดโตมรโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
4. นางสาวรัชนี พักกกรึกโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชนิตา ยินดีสุขโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
2. นางสาวภรณี จันทร์เทียนโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาสกรรมการ
3. นางกัลยาณี กัญญาคำโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
4. นางอัมพาพรรณ ดวงสกุลสาโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
5. นางสาวภิญญดา เก็งวินิจโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชนิตา ยินดีสุขโรงเรียนบ้านมาบฟักทองประธาน
2. นางบังอร ภูมินทรโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางโชติกา พร้อมฉัตรโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางลักขณา ทองนาเมืองโรงเรียนเลิศปัญญากรรมการ
5. นางสาวนัจน์นรี แตงหมีโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุชาดา วุฒิศิริโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประธาน
2. นางพรทิพย์ หุ่นสะดีโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ปานศิลาโรงเรียนห้วยใหญ่กรรมการ
4. นางวนิดา ขาวสุทธิ์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
5. นางรสลดา แก้วมณีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
6. นางสาวศิริพร ดวงศรีโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา วุฒิสิริโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประธาน
2. นางภุมริน อาทมาทโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
3. นางภัทราวรรณ บางสร้อยโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการ
4. นางสุรีย์พร สุขโขโรงเรียนบ้านห้วยกรุกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แคนถาโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา วุฒิศิริโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามประธาน
2. นางเกสร โพธิ์งามโรงเรียนอนุบาลบางพระกรรมการ
3. นางกิตติยา นาทองหล่อโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
4. นางอุษา แจ้งเปล่าโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
5. นางสาววิชุดา สุวิมลโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายธงชัย เนื่องสิทธะโรงเรียนวัดหนองจับเต่าประธาน
2. นายนิคม ใจเที่ยงแท้โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางวิภา โตอรุณโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
4. นางพจมาน อรุณสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาคันทรงกรรมการ
5. นางสุปราณี พวงเพชรโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
6. นางสาวภัทราพร บุญสร้อยโรงเรียนบ้านโป่งสะเก้ตกรรมการ
7. นางสาวชัชจิรา ตุลาพันธ์โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายธงชัย เนื่องสิทธะโรงเรียนวัดหนองจับเต่าประธาน
2. นางสาวสมพร มธุกาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
3. นางจิณห์จุฑา ศิริเวชบุรีโรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
4. นายพิบูลย์ วีรเดชโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
5. นางราตรี ทองใหญ่โรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
6. นางสาวนภัสณัฐ กุตะวันโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
แอโรบิก ม.1-ม.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวปรารถนา นิลสาคูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
2. นายโสภณ ทองศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ คงกุทองโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปรารถนา นิลสาคูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
2. นายโสภณ ทองศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ คงกุทองโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวภัทธานันท์ มาลานิยมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นายปรีชวิชญ์ ชำนาญณรงค์โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศรัญญา สวัสดีมงคลโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
2. นายสุริยะ ครุธแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเต่าถ่านกรรมการ
3. นางภูริตา สิทธิเวชโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศรัญญา สวัสดีมงคลโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
2. นายสุริยะ ครุธแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านเต่าถ่านกรรมการ
3. นางภูริตา สิทธิเวชโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางโชติกานต์ บุญเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
2. นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสาวบุษกร สมัครพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศรีรา มิตรพระพันธุ์โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
2. นางสาวนิทรา กำแพงหล่อโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิทรา กำแพงหล่อโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
2. นางศรีรา มิตรพระพันธุ์โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสราวุธ มานะวงศ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
2. นางณัชชา จิตต์อารีย์โรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
3. นางสาวสุทธิรา เกษมราษฎร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ มานะวงศ์โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
2. นางณัชชา จิตต์อารีย์โรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
3. นางสาวสุทธิรา เกษมราษฎร์โรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทธานันท์ มาลานิยมโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
2. นางอรอนงค์ เจือมาโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายปรีชวิชญ์ ชำนาญณรงค์โรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางกันต์กนิษฐ์ เกลี้ยงเกลาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
2. นางสาวบุษกร สมัครพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางโชติกานต์ บุญเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นางสาววิชวิภา ดวงจินดาโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ เฉียวกุลโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
3. นางศรีรา มิตรพระพันธ์โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นางสาววิชวิภา ดวงจินดาโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ เฉียวกุลโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
3. นางศรีรา มิตรพระพันธ์โรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวนิทรา กำแพงหล่อโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ จำเริญพานิชโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นางสาวพัชรมณี เลิศศิลปชัยโรงเรียนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นายณัฐพล อุ่นอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
3. นายณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางสาวธันตกร ไชยมงคลโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางสาวธันตกร ไชยมงคลโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
2. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ไทยภูมิโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
3. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวธันตกร ไชยมงคลโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
3. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวธันตกร ไชยมงคลโรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ โฉมศรีโรงเรียนสัตหีบกรรมการ
3. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอลิสา อินประเสริฐโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นางสาวณิณฑ์ฬฏีกาณฒ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายณัฐพล อุ่นอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
2. นางสาวเขมจิรา นึกเจริญโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายณัฐพล อุ่นอบโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอรรถกานต์ แก้วอ่อนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นายวิชธร คล่องกายโรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)กรรมการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นายพิเชษฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นายพิเชษฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวธรรมรัตน์ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นายพิเชษฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นายพิเชษฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นายพิเชษฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายพิเชษฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เม่นแย้มโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นายพิเชษฐชัย เลิศสมพงษ์โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จูวันนะโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ไชยชาญโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดจุกกะเฌอกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธรรมรินทร์ โฮเมโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
2. นายถนอมรัตน์ จึงดำรงกิจโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนบ้้านทุ่งคากรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
2. นายวริทธิ์นันท์ วิทยมโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิติโสภาลักษณ์โรงเรียนหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายภัทรเทพ แก้วสิมมาโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
6. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐญา ศรีวราลักษณ์โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางณัฏกร สกุลศรีโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางปิยวรรณ คชเสถียรโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
6. นางสาวดารณี ทรงค้าโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
7. นางชนิดาภา จันทร์หอมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
2. นายวริทธิ์นันท์ วิทยมโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิติโสภาลักษณ์โรงเรียนหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายภัทรเทพ แก้วสิมมาโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
6. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐญา ศรีวราลักษณ์โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางณัฐกร สกุลศรีโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางปิยวรรณ คชเสถียรโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
6. นางสาวดารณี ทรงค้าโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
7. นางชนิดาภา จันทร์หอมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
2. นายวริทธิ์นันท์ วิทยมโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิติโสภาลักษณ์โรงเรียนหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายภัทรเทพ แก้วสิมมาโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
6. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐญา ศรีวราลักษณ์โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางณัฏกร สกุลศรีโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางปิยวรรณ คชเสถียรโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
6. นางสาวดารณี ทรงค้าโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
7. นางชนิดาภา จันทร์หอมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
2. นายวริทธิ์นันท์ วิทยมโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิติโสภาลักษณ์โรงเรียนหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายภัทรเทพ แก้วสิมมาโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
6. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐญา ศรีวราลักษณ์โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางณัฐกร สกุลศรีโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ จางวันโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ จันทะลับโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางปิยวรรณ คชเสถียรโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
6. นางสาวดารณี ทรงค้าโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
7. นางชนิดาภา จันทร์หอมโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางภวิษ์พร ถนอมแก้วโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
2. นายวริทธิ์นันท์ วิทยมโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ กิติโสภาลักษณ์โรงเรียนหนองเกตุน้อยกรรมการ
4. นางจิตเกษม ชื่นชมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
5. นายภัทรเทพ แก้วสิมมาโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
6. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
7. นายวีรชัย สิงห์ช่างชัยโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่กรรมการ
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนันทนาพร เทศกรณ์โรงเรียนเซ็นต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
2. นางสาวกนกกาญจน์ เฉลิมวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นางคนึง สายช่อฟ้าโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววลาวัล สุบินโรงเรียนบ้านชากยายจีนกรรมการ
2. นางสาวนริศรา แพงมาโรงเรียนบ้านทุ่งละหานกรรมการ
3. นางสาวณัฐญา ซึมกระโทกโรงเรียนบ้านวังค้อกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ธรรมารักษ์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
2. นางปรีดา ปฐมนีละโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
3. นางสกุลรัตน์ นาทองเพียงโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สีชังโรงเรียนบ้าน กม.ห้ากรรมการ
2. นางสาวอาบพร ลือฉายโรงเรียนบ้านทุ่งกลมกรรมการ
3. นางอรพิน อิ่มรัตน์โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชชา ทรงภักดิ์ศิลป์ดีโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ธนะวงศ์โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมกรรมการ
3. นางดวงใจ อยู่สุขโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา ฉิมจิ๋วโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
2. นางกรรณิกา ทองใหม่โรงเรียนบ้านวังค้อกรรมการ
3. นางสมประสงค์ บูรพัฒน์โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางธนพร ศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
2. นางเสวยจิต มิ่งมงคลโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
3. นางพรศรี งานดีโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิรุต ไพรทองโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
2. นางสาววาทินี สะกะมณีโรงเรียนวัดตโปทารามกรรมการ
3. นางสาวอชิรญาณ์ ภาคสังข์โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพล ร่วมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
2. นางสาวศรินภา ใจยิ้มโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
3. นายชัยทัต ใจธรรมโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ การมงคลโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ โทณผลินโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ศรีดีโรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุต ไพรทองโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
2. นางสาวจุลจิฬา จันทพงษ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
3. นางสาวจีรนุช บุตรศรีภูเขาโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพีรพรรณ บุตรคำโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
2. นางวรรณวิภา วงศาโรจน์โรงเรียนวัดตโปธารามกรรมการ
3. นางสาวนิรชร มีสุขโขโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน สะและวงษ์โรงเรียนบ้านพันเสด็จในกรรมการ
2. นางบุษบรรณ สิงดตโรงเรียนวัดบุญสัมพันธุ์กรรมการ
3. นางสุชาดา พุทธโชติโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางประวีณา ไพรทองโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
2. นางสาวสายฝน สงวนชมโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สุรันกูลโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม มุ่งเป้าโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ สุรันกูลโรงเรียนบ้านเขาหินกรรมการ
3. นางสุกัญญา บางจั่นโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวลำดวล แสงจิตรโรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
2. นางสุภาวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
3. นางสาวมาลี ดิษฐาพรโรงเรียนบ้านบึง กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวลำดวล แสงจิตรโรงเรียนวัดหนองจับเต่ากรรมการ
2. นางประภี คำประทุมโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรินภา ใจยิ้มโรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
2. นายวัชรพล รวมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
3. นายชัยทัต ใจธรรมโรงเรียนบ้านนาวังกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสุชาดา พุทธโชติโรงเรียนวัดนาจอมเทียนกรรมการ
2. นางสาววาสนา บุญมากโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
3. นางสาวชุติมา อำนวยสนองโรงเรียนบ้านเขาบายศรีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสิริกาญจน์ สุขศิลามณีโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
2. นางวันทนา รองไชยโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกกรรมการ
3. นางสาวยุพาวดี อิ้วมณีโรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นางวิยะดา จันทสิทธิ์โรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
2. นางรุจาภา นาคประดิษฐ์โรงเรียนวัดเขาฉลากกรรมการ
3. นางสาวสุณิสา มีธรรมโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสุวารี แก่นพุฒโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
2. นางมีนา สุ่มมาตย์โรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นางสาวสุวลี ดิษฐ์จำนงค์โรงเรียนสัตหีบกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางปิยะอนงค์ ศรีทุมโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
3. นางสุกัญญา การมงคลโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเยวลักษณ์ เพิ่มผลิตผลโรงเรียนวัดพิบูลย์สัณหธรรมกรรมการ
2. นางศิริ โรจนวาสโรงเรียนวัดพิบูลย์สัณหธรรมกรรมการ
3. นางประภี คำประทุมโรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ แสวงหาทรัพย์โรงเรียนบ้าสันติคามกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ชโลธรโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
3. นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ เวชพิสิษวุฒิพรโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
2. นางนิตยา สกุลสิทธิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
3. นางประวีณา ไพรทองโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปรียานุช ศุขบุญมากโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
2. นางสาวนัยน์ปพร แก้วจีราสินโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
3. นางสาวชลลดา สอนศิริโรงเรียนวัดหนองขามกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปิ่นทอง พิมนุชโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
2. นางถนอม จันทร์ศรีโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
3. นางจำลอง อินกล่ำโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวระเดช เสมอใจโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ ทองบัวโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางหัสดา โพธิทะเลโรงเรียนจุกเสม็ดกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางทิพนภาภรณ์ ชวนชมโรงเรียนบ้านอำเภอกรรมการ
2. นางสาวอรอริญช์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ศรีดีโรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศรีรัตนื ถาวรธรรมโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ
2. นางสุวรรณา เพ็ชรงามโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
3. นางถนอม จันทร์ศรีโรงเรียนเกล็ดแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ แสวงหาทรัพย์โรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
2. นางสุวรรณา เพ็ชรงามโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
3. นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางกัญญา ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
2. นางสาวปภัชญา สร้อยสกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวทองหล่อ จันทราโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกัญญา ชูฤทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วกรรมการ
2. นางสาวปภัชญา สร้อยสกุลโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวทองหล่อ จันทราโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุต ไพรทองโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
2. นายธนู บุญชอบโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
3. นางสาวยุวดี พลมณีโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุต ไพรทองวัดสุทธาวาสกรรมการ
2. นายโอภาส ขาวเจริญวัดบุญสัมพันธ์กรรมการ
3. นายพสิษฐ์ เวชพิสิษวุฒิพรอนุบาลบ้านบางพระกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางธิติรัตน์ เกียรติภูมิชัยศิริโรงเรียนศรีสุุวิชประธาน
2. Mr.Paul Griffithวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาววีนัส แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางกนกรักษ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางระพีพรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นางสุภาวดี พรมสอนโรงเรียนบ้านเขาหินเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางธิติรัตน์ เกียรติภูมิชัยศิริโรงเรียนศรีสุุวิชประธาน
2. Mr.Paul Griffithวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาววีนัส แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางกนกรักษ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางระพีพรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นางสุภาวดี พรมสอนโรงเรียนบ้านเขาหินเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางธิติรัตน์ เกียรติภูมิชัยศิริโรงเรียนศรีสุุวิชประธาน
2. Mr.Paul Griffithวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาววีนัส แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานกรรมการ
4. นางกนกรักษ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางระพีพรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นางสุภาวดี พรมสอนโรงเรียนบ้านเขาหินเลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายตุลย์ ทับแสงโรงเรียนเลิศปัญญาประธาน
2. Mr.Jeff Morelenวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ จ้อสูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
4. นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวซ่อนกลิ่น นารีโภชน์โรงเรียนบ้านห้วยกรุกรรมการ
6. นางณัตตินา พรหมจันดาโรงเรียนบ้านสัตหีบเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายตุลย์ ทับแสงโรงเรียนเลิศปัญญาประธาน
2. Mr.Jeff Morelenวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ จ้อสูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
4. นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวซ่อนกลิ่น นารีโภชน์โรงเรียนบ้านห้วยกรุกรรมการ
6. นางณัตตินา พรหมจันดาโรงเรียนบ้านสัตหีบเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายตุลย์ ทับแสงโรงเรียนเลิศปัญญาประธาน
2. Mr.Jeff Morelenวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ จ้อสูงเนินโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
4. นางศรีวรรณา ชุ่มสันเทียะโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวซ่อนกลิ่น นารีโภชน์โรงเรียนบ้านห้วยกรุกรรมการ
6. นางณัตตินา พรหมจันดาโรงเรียนบ้านสัตหีบเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางรัตติกา สิงห์ภิรมย์โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบประธาน
2. Mr.David Andrew Hannaวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสุนาฎ แท่นพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
6. นางนฤมล สุขสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางรัตติกา สิงห์ภิรมย์โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบประธาน
2. Mr.David Andrew Hannaวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสุนาฎ แท่นพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
6. นางนฤมล สุขสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอุไรรัตน์ วงศ์สุรินทร์โรงเรียนมารีย์วิทย์สัตหีบประธาน
2. Mr.Daniel Krynauwวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ แสงศรีโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
4. นางอุไร ตั้งวิจิตรพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ นาคน้ำโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
6. นางสาวพรจันทร์ วงษ์ไพศาลโรงเรียนเกล็ดแก้วเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอุไรรัตน์ วงศ์สุรินทร์โรงเรียนมารีย์วิทย์สัตหีบประธาน
2. Mr.Daniel Krynauwวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ แสงศรีโรงเรียนบ้านหินวงกรรมการ
4. นางอุไร ตั้งวิจิตรพันธ์โรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ นาคน้ำโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านกรรมการ
6. นางสาวพรจันทร์ วงษ์ไพศาลโรงเรียนเกล็ดแก้วเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางรัตติกา สิงห์ภิรมย์โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบประธาน
2. Mr.David Andrew Hannaวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร เทศศิริโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
5. นางสุนาฎ แท่นพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบางละมุงกรรมการ
6. นางนฤมล สุขสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา จันทร์อินทร์โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาประธาน
2. Mrs.Ligun aวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบางพระกรรมการ
4. นางกนกรักษ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางระพีพรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นางสุภาวดี พรมสอนโรงเรียนบ้านเขาหินเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา จันทร์อินทร์โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาประธาน
2. Mrs.Ligun aวิทยากรชาวต่างประเทศกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบางพระกรรมการ
4. นางกนกรักษ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
5. นางระพีพรรณ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นางสุภาวดี พรมสอนโรงเรียนบ้านเขาหินเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืนโรงเรียนบ้านมาบประชันประธาน
2. นางสาววีณา สังข์โสดโรงเรียนวัดหนองคล้ากรรมการ
3. นายภทร์กร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกันตทัช บุตรคำโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองคล้าประธาน
2. นายสถียรพงษ์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นายสมชาย รัตนพันธ์โรงเรียนวัดนาพร้าวเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย วงศาโรจน์โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยประธาน
2. นายวราวุธ แคว้นไทสงโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์กรรมการ
3. นายบรรยง พรรณพิจิตรโรงเรียนบ้านบึงเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย วีระวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ประธาน
2. นางเลี้ยม ชาติกุลโรงเรียนวัดโป่งกรรมการ
3. นางพัชช์ชีรา รอดภัยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางอภิรมย์ เป็นสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบประธาน
2. นายปวีณ์กร ดำเนินลอยโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
3. นางบุษบงค์ โพธิ์รอดโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองเจริญโรงเรียนบ้านโรงหีบประธาน
2. นางกฤษฐาภัทร รอดกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตกรรมการ
3. นายปวีณ กล้ารบโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมณี สำราญจิตต์โรงเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วประธาน
2. นางศิริรัตน์ พลีสุ่มทองโรงเรียนบ้านโรงหีบกรรมการ
3. นางอ้อยทิพย์ อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านทางตรงเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ เชื้อชวลิตโรงเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอประธาน
2. นางวันเพ็ญ ดีรัศมีโรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
3. นางมยุรี คงงามโรงเรียนบ้านขลอดเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางรัศมี อ่อนพิมายโรงเรียนบ้านทุ่งกลมประธาน
2. นางสาวเจษฏาภรณ์ อนุอันโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญารามกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เรือนเงินโรงเรียนวัดมโนรมเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร นนทวงศ์โรงเรียนวัดสุทธาวาสประธาน
2. นางนฤมล สุขสกุลโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางณิชมล แน่นหนาโรงเรียนวัดนาจอมเทียนเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางนภัสสร วัลภาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือประธาน
2. นางสุพรรณิการ์ พุฒศรีโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยกรรมการ
3. นางสถิต ลาไม้โรงเรียนเกล็ดแก้วเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ นามเกษโรงเรียนวัดสุทธาวาสประธาน
2. นางสินทรา กองไชยโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่กรรมการ
3. นายกุลชาติ หัสดีโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางสาววิวรรธนี คำสวัสดิ์โรงเรียนวัดสุทธาวาสประธาน
2. นางนุกูล ป้อมสันเทียะโรงเรียนบ้านสันติคามกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ บุญเผื่อนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวินี เพ็งมาวันโรงเรียนบ้านทุ่งกราดประธาน
2. นางวันทนา เวหาธนารักษ์โรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางพิรานันท์ จั่นเพ็ชรโรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางปิยวรรณ คชเสถียรโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านประธาน
2. นายบรรจง บุญเจียมโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
3. นางสาวกฤติกา ปรารถนาโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางณิยรัตน์ พวงพุฒโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านประธาน
2. นางวันทนา มูลเมืองแสนโรงเรียนบ้านทุ่งกราดกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ เข็มด้วงโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธาน
2. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธาน
2. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธาน
2. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธาน
2. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธาน
2. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางกนิษฐา ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีประธาน
2. นางสุรสา เชื้อสีดาโรงเรียนบ้านหุบบอนกรรมการ
3. นางสาวนิชารีย์ กุลธรโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิชารีย์ กุลธรโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ประธาน
2. นางสาววิภาพร บุตรสอนโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นางสิภิศา กิตติธรรมโมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิชารีย์ กุลธรโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ประธาน
2. นางสาววิภาพร บุตรสอนโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นางสิภิศา กิตติธรรมโมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิชารีย์ กุลธรโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ประธาน
2. นางวิภาพร บุตรสอนโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นางสิภิศา กิตติธรรมโมโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระประธาน
2. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มากบุญโรงเรียนวัดบ้านนาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระประธาน
2. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มากบุญโรงเรียนวัดบ้านนาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระประธาน
2. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ มากบุญโรงเรียนวัดบ้านนาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธาน
2. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอโนทัย สงวนวงษ์โรงเรียนวัดมโนรมประธาน
2. นางสาวสุกานดา ไชยโชติโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางสาวจารุกัญญ์ วงศ์ไชยโรงเรียนวัดนาพร้าวเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอโนทัย สงวนวงษ์โรงเรียนวัดมโนรมประธาน
2. นางสาวสุกานดา ไชยโชติโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอโนทัย สงวนวงษ์โรงเรียนวัดมโนรมประธาน
2. นางสาวสุกานดา ไชยโชติโรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาบายศรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงโรงเรียนบ้านหุบบอนประธาน
2. นางสาวกนกวรรณ อรุณโณโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
3. นางมรกต ลิมะนัสสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งกลมเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงโรงเรียนบ้านหุบบอนประธาน
2. นางสาวกนกวรรณ อรุณโณโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
3. นางมรกต ลิมะนัสสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งกลมเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงโรงเรียนบ้านหุบบอนประธาน
2. นางสาวกนกวรรณ อรุณโณโรงเรียนวัดแหลมฉบังกรรมการ
3. นางมรกต ลิมะนัสสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งกลมเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพุทธชาติ ยะลาไสยโรงเรียนวัดโป่งประธาน
2. นางภาวิณี จารุกาจน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ไชยโชติโรงเรียนวัดนาพร้าวเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพุทธชาติ ยะลาไสยโรงเรียนวัดโป่งประธาน
2. นางภาวิณี จารุกาจน์โรงเรียนวัดนาพร้าวกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ไชยโชติโรงเรียนวัดนาพร้าวเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ มากบุญโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ มากบุญโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ มากบุญโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเปมิกา เจริญสุขโรงเรียนบ้านสัตหีบประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ มากบุญโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
3. นางพนิดา ทองวิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธาน
2. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบังอร พัฒนานุวัตโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ประธาน
2. นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์โรงเรียนวัดมโนรมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา โกยวาณิชย์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางรัตนา บุรณศิริโรงเรียนวัดโป่งประธาน
2. นางนัยนา ปาลพันธุ์โรงเรียนอักษรพัทยากรรมการ
3. นางแววตา เขียดชื่นโรงเรียนบ้านช่องแสมสารกรรมการ
4. นางรัชนี ประสพโชคโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ขันนอกโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสิริลักษณ์ ชุมพาลีโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ บุญสดโรงเรียนบ้านขลอดกรรมการ
3. นางนนทิยา พันธ์เพ็งโรงเรียนบ้านบ่อวินกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เมฆใจดีโรงเรียนธัมมสิริศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ่โรงเรียนอนุบาลบางละมุงเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศศิชา กรานมูลโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระประธาน
2. นางอัจฉรา สุทัศน์โรงเรียนบ้าน กม.ห้ากรรมการ
3. นางวีรยา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านมาบฟักทองกรรมการ
4. นางขวัญใจ บานเย็นโรงเรียนดวงมณีกรรมการ
5. นางสาวจิราวัลย์ พิมพ์บาลโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]