หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 13

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2555   13 พ.ย. 2555   14 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องมารยาท อาคาร1 ชั้น 1 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
2 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เวทีใต้อาคารเรียน 3 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30
3 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 238 , 237 13 พ.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารห้องสมุด/ห้องเรียนรวม 13 พ.ย. 2555 09.00-15.00
2 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง หอประชุม 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง ใต้อาคารเรียน 1 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ใต้อาคารเรียน5 สนามวอลเล่ย์บอล 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 213 13 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อารคารห้องประชุม 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 132 , 133 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 134 , 135 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ลานเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ลานเอนกประสงค์ 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์และลานลีลาวดี 13 พ.ย. 2555 09.00
7 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์และลานลีลาวดี 13 พ.ย. 2555 09.00
8 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์และลานลีลาวดี 13 พ.ย. 2555 09.00
9 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์ 13 พ.ย. 2555 09.00
10 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 พ.ย. 2555 09.00
11 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 พ.ย. 2555 09.00
12 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 พ.ย. 2555 09.00
13 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 พ.ย. 2555 09.00
14 000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 พ.ย. 2555 13.00
15 000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกันตังพิทยากร ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 พ.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา ห้อง ศนย์กีฬาชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
2 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา ห้อง ศนย์กีฬาชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา ห้อง ศนย์กีฬาชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา ห้อง ศนย์กีฬาชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงฝึกงาน 1 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา ห้อง ศนย์กีฬาชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา ห้อง ศนย์กีฬาชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
10 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศูนย์กีฬา ห้อง ศนย์กีฬาชั้นล่าง 13 พ.ย. 2555 09.00-16.00
11 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องโสตฯ อาคารเรียน2 13 พ.ย. 2555 09.00
12 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ใต้อาคารเรียน3 13 พ.ย. 2555 09.00-11.00
13 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์วิชาการ อาคารเรียน1 13 พ.ย. 2555 09.00
14 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงอาหาร 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี 2 ห้องศูนย์การงานฯ อาคารเรียน3 13 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องประชุม ห้อง 571 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
2 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องประชุมอาคาร5 ชั้น 8 ห้อง ส่วนหน้า 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
3 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้องประชุมอาคาร5 ชั้น 8 ห้อง ส่วนหลัง 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
4 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 228 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
5 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 225 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
6 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 566 13 พ.ย. 2555 08.30-12.0
7 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 572 13 พ.ย. 2555 08.00-12.00
8 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 239 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
9 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 2310 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
10 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 242 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00
11 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ห้อง 243 13 พ.ย. 2555 08.30-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]