หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000040 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 17 30 20
2 000020 โรงเรียนกันตังพิทยากร 99 270 146
3 000016 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 67 130 80
4 000027 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 46 92 64
5 000010 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 55 107 63
6 000028 โรงเรียนตรังรังสฤษฎิ์ 45 82 54
7 000002 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 52 115 69
8 000004 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 64 141 92
9 000024 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 45 71 46
10 000011 โรงเรียนน้ำผุด 31 64 42
11 000023 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 44 84 69
12 000005 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 71 156 101
13 000007 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 76 223 111
14 000008 โรงเรียนรัษฎา 72 168 89
15 000015 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 74 172 89
16 000014 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 28 50 31
17 000012 โรงเรียนวังวิเศษ 82 205 105
18 000001 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 104 256 134
19 000018 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 45 123 78
20 000019 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 31 64 39
21 000013 โรงเรียนสภาราชินี 2 66 147 74
22 000003 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 134 428 253
23 000009 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 65 127 89
24 000021 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 71 137 80
25 000017 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 61 115 87
26 000006 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 52 82 60
27 000025 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 59 126 65
28 000022 โรงเรียนห้วยยอด 72 210 99
29 000026 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 36 53 34
30 000042 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 85 188 101
31 000030 โรงเรียนดรุโณทัย 32 63 31
32 000036 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 37 69 50
33 000038 โรงเรียนตรังวิทยา 63 140 69
34 000032 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 23 38 26
35 000039 โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 4 4 4
36 000031 โรงเรียนบูรณะรำลึก 87 146 95
37 000041 โรงเรียนประชาวิทยา 35 77 57
38 000029 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 63 131 71
39 000033 โรงเรียนพรศิริกุล 33 66 48
40 000043 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 30 88 33
41 000034 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎฺ์ 0 0 0
42 000035 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 0 0
43 000037 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ 0 0 0
44 000045 โรงเรียนเทศบาล 6 ( วัดตันตยาภิรมย์) 0 0 0
45 000044 โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 3 7 5
รวม 2259 5045 2953
7998

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ส่วนระดับเขตพื้นที่ ติดต่อ ลัดดาวรรณ ชุณหพิมล 0864781040
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]