หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-snk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธาน
2. นางนภัสสร จิตรามาสโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธิติยา สิมสินธุ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศุพิชชา บุตรละครโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ ปาละลีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางปริศนา ดวงกุลสาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางนภัสสร จิตรามาสโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ศรีเทพโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร ไชยอินทร์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวภัณทิลา สุภารีโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาววราพร การุญโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางรัญจวน กุลอักโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
3. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายเสวย โพนดาแคบ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิชญา แก้วก่าโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธาน
2. นายศรีสุนทร สำราญสุข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ฝูงพิลาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นางสุรินทร์ อุดชุมนารีโรงเรียนภูดินแดงวิทยาเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางสาวกรรณิกา ไชยแสงราชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาววารุณี ธงไพรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางภัทรกันย์ เอกพันธุ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤติยา กุลภาโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นางอุษณีย์ สุริยะเดชโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธาน
2. นางธนภรณ์ วรดีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางอัจฉรา ปะติเกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางสาวภัณทิลา สุภารีโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางนิภา ไฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นายเสวย โพนดาแคบโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางสาวธนภรณ์ วรดีโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางอัจฉรา ปะติเกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววารินรักษ์ ขวาวงศาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวสมจิตร จันทาสี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสุภาพ อำมุกคะโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พลราชมโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณ มูลสารโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางภัทรกันย์ เอกพันธุ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา ทวีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยาประธาน
2. นางประพิณ โคตรชมภูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ มูลสารโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสุรินทร์ อุดชุมนารี โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางกัลญาณีย์ นิวาสวัฒน์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายวิชิต ประทัยเทพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางอนุรี โฉมยาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเนตรนภา รัตนะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางอุทุมพร ไชยอินทร์ โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวนารินรักษ์ ขวาวงศาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภา โรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
7. นายเอกกรานต์ ดุษฎีเวโรจน์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางศิริรัก รุ่งเรืองโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางอัญชลี ตะโคดมโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางสุธินี เคนไชยวงศ์โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายธีระวัฒน์ จักรบุตดาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางสาวทัดดาว ชาวันดีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
9. นางทิพวรรณ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
10. นางวลารัตน์ ปฏิเวศ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
11. นางยุพิน วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางศิริรัก รุ่งเรืองโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ การุญโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนงครักษ์ ทันเพื่อนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
6. นายสุรักษ์ หงษ์ภักดีโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ พรมลีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นายคมคิด ใครบุตรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นางสาวสุปราณี ภูมิมิตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
10. นางสุรัสวดี ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นายวิรัตน์ คณิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางสาวกัญจนา แข็งฤทธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสุดาพร คำเกาะโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวปิยนุช พิมพ์รสโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายสุรักษ์ หงษ์ภักดี โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
7. นางกฤษนา ถาบุตรโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นายยุทธนันต์ งามนาโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
9. นางสาวศศิ ผาวิชัยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
10. นางณัฐยา ศรีบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นายวิรัตน์ คณิสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางพรสวรรค์ ทัศวงษาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศศิ ผาวิชัยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นายวัฒนา ปัญจรักษ์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายศักดิ์สิทธิ์ มันอาษาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางนิภาพร มาละอินทร์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
8. นางอุมรินทร์ โปทาหลีโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ จำเริญโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นายขจรเดช ศิริวานกรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นายวรวุฒิ เทียนแก้วโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางวลารัตน์ ปฏิเวศโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นางสาวฉัตรทอง บุตรงามโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรณรินทร์ อุ่นสุระทุม โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาวสุภาพร ไชยเทศโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสวรส เข็มอุทาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
9. นางสาวพิรดา ใญยะพงศ์โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธนัชพร พ่อธานี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นายขจรเดช ศิริวานก รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางสาวจิราภรณ์ พลพันธ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสุริยา ศรีทุมมา โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นายอิทธิชัย ประธาน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววนิดา รังหอมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายจรัญชัย อนุศาสน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นายจำลอง อัศวาวุฒิรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางวัชริน มงคลโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศศินภา บุตรสีเขียวโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
5. นางประณาลี ยงพรหมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมัสยา สุวรรณจันทร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายนีรภัย คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นางสาวรัตนาพร สมบูรณ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิราภรณ์ สุทธิวงศ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นายจำลอง อัศวาวุฒิรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางสาวพิรดา ใญยะพงศ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ชาวันดีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร มาละอินทร์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นายนีรภัย คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายไตรสิทธิ์ ธีระจาตุพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นางพาณี เวทย์บูชารองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางสาวกรรณิการ์ ทองอันตังโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญศรีโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางเย็นฤดี ศรีสร้อยโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นางมัลลิกา วงศ์ประชาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางนิภาพร อวนป้องโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางรุ่งทิพย์ ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นางพาณี เวทย์บูชารองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายสุนทร โชครื่นเริงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายพนัส ทองปานโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายขวัญใจ โถบำรุงโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา เครือชัยสุโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์โรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
8. นายภราดร ประลอบพันธุ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
9. นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
10. นางรุ่งทิพย์ ศรีสถาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
11. นายวัชระ แสงพงศานนท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
12. นางระจิรา ล้อศรีสกุลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นายอดุล วิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางสาวรุ่งอรุณ พลแสนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวหงส์ทอง ปาระทิพย์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายพละชัย พรหมจันทร์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางสุภาวดี ราชเลโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาวประจวบ เครือคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางประโรม แสงแก้วโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
9. นางนิศากร แสงพงศานนท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นายอดุล วิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางสาวนันทนา ทัพทะมาตย์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิตยา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวนภัสนันท์ ภูริดาภาโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
7. นายอภิรัฐ แสงลีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอกโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
9. นางสาววาสนา อโนมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นายวัฒนา พรหมดารองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายชำนาญการ สาขามุละโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายวิทยา สาขามุละโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรางค์ ภักดีสวัสดิ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาววาสนา อโนมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นายมานะ กลางชมภูรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายเอกฉันท์ วงศ์อินพ่อโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสุทธินัน กุลภาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางศศิธร ใครบุตรโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายฉัตรชัย อินทรสิทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นายอำนวย อโนมาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นายวุฒินันท์ อุปสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางสาวจิราวรรณ มั่นจิตรโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพัสราพร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางราตรี ทิพย์มหาอินทร์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนกอร ศรีวิลัยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นายอภิชัย แก้วกาวี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นายวุฒินันท์ อุปสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายชำนาญการ สาขามุละโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสุพัตรา สุกันโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวประจวบ เครือคำโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางภัทรทิรา ไชยนาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นางพุทธชาด ไชยนาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นายวรพจน์ แสนศรีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นายมานะ กลางชมภูรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ นาอุดมโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เมืองมุงคุณโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นางกัลยา ป้องทองโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางพิไลพร พรมวังโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นางวิภาภรณ์ วงศ์วณิชย์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประธาน
2. นายวัฒนา พรหมดารองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคูโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายรุ่งสุริยา ศรีบุญไชยโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายวิทยา สาขามุละโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางวิลาวัณย์ สุวรรณไสยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระครูสุทธิญาณคุณ .ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลประธาน
2. นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนหนองแวงวิทยารองประธาน
3. นายไพเราะ กุลภาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นายอนุชา ตินอาษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายพิมล พักตะไชยโรงเรียนภูดินแดงวิทยาเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางศรินทร์ธร วรชิณรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธาน
3. นายอนุชา ตินอาษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ลานนท์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระครูสุทธิญาณคุณ .ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลประธาน
2. นายพาที จอมคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์รองประธาน
3. นางสาวสุวิมล ขันทีท้าวโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาณี พรหมเชษฐาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล สีหามาตย์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางสาวพิรานันท์ รัตนะอาษาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นางพัฒน์นรี ทุติโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
8. นายมนัสพงษ์ แหลมสวาทโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นายประวิทย์ พิมพ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายกมล ลุนอุบลโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐาโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายจงจิตร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นายคาลม แสงแก้วโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางศุภนิดา ดวงพรหมยาวโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
8. นายพาที จอมคำโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. พระครูสุทธิญาณคุณ .ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลประธาน
2. นางวรรณธนา เถายะบุตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธาน
3. พระครูสิริสราภิวัฒน์ วงค์ก่อโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
4. นายอัจฉรา นารีโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายทองม้วน ลีกอกโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายศักดิ์มงคล โปทากันโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
8. นายพิมล พักตะไชยโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
9. นางนพพร ศรีสุพงศ์ โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
10. นางสาววิรัด ฤทธิธรรมโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
11. นางรัญจวน กุลอักโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
12. นายฉัตรชัย อินธิราชโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
13. นางสาวรัตนาพร สมบูรณ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
14. นางธนภรณ์ นนตะแสนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
15. นายวิรัตน์ สุวะศรีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางกมลกรณ์ เถายะบุตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธาน
3. นางนพพร ศรีสุพงศ์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางสาวอรพิน จันติ๊บโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
5. นางสุภรณ์ ไชยภูมิโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางสาวอัมรา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นายเชิดศักดิ์ ธิศรีโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิวกานต์ เดชทศรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวศุภนิดา ดวงพรมยาวโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
6. นายถวัล โพสาวังโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชพร เคนพิทักษ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นายวิรัตน์ สุวะศรีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
9. นางภาวิพรรณ อินธิปีกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางพัฒน์นรี ทุติโรงเรียนภูดินแดงวิทยารองประธาน
3. นายสังเวียน สีแก้วโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา พรมไพสนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
5. นางธันย์ชนก ศิริชัยภัยกุลโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสนองใจ เยาวะศรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา เคนคำพันธ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสาวศิวกานต์ เดชทศรโรงเรียนโพนงามศึกษาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางนิรดา รักดีบุญยืนโรงเรียนหนองแวงวิทยารองประธาน
3. นางรุ่งนภา พรมไพสนโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
4. นางชุติมา พร้อมวงศ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางพัชนี ใบธรรมโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
6. นางลัดดาวรรณ์ ใจกลางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายจักรพันธุ์ แก้วกัณหาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางรินนา ชาไมล์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางมารศรี อินทรสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางภาวิพรรณ อินธิปีกโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางใจยา แก้วฝ่ายโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน กางทองโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ แสงหาญโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางธนารมย์ วรรณบุรีโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางนิรดา รักดีบุญยืนโรงเรียนหนองแวงวิทยาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธาน
2. นางดาเรศ วงศ์ประทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธาน
3. นายธงชัย จันบาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสายันต์ สารเนตรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นายสังเวียน สีแก้วโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางพัชนี ใบธรรมโรงเรียนภูดินแดงวิทยาเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเชิดชาย ราชกรมผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธาน
2. นายสุทัศน์ สุวรรณโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์รองประธาน
3. นายธรรมจักร เบ็ญจะศิลป์โรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นายคมกฤษ จันทร์ตื้อ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายพนาสรรค์ ยงค์พรหม โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. นายบันลือศักดิ์ นันทะวงศ์โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นายอำนวย ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย บุตรแสนคมผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธาน
2. นางภัทรทิรา ไชยนาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธาน
3. นายวิสิทธิ์ ไชยบุญตาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางประคอง วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาธกา ศรีธนะโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีศิริ นารีสา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพงษ์ นีไลย์นาคโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย บุตรแสนคมผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยา ประธาน
2. นางภัทรทิรา ไชยนาโรงเรียนท่าสงครามวิทยารองประธาน
3. นายวิสิทธิ์ ไชยบุญตาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
4. นางประครอง วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาธกา ศรีธนะโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีศิริ นารีสา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระพงษ์ นีไลย์นาคโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย บุตรแสนคมผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธาน
2. นายบรรลือศักดิ์ นันทะวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยารองประธาน
3. นายเผด็จ นามวงศ์ษาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสราวุธ อินธิโคตรโรงเรียนโพธิ์ชัยทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา กองนางอ้มโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายสายัน ชินวงศ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
7. นายอิดธิเดช ใต้กรแก้วโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย บุตรแสนคมผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยาประธาน
2. นายบรรลือศักดิ์ นันทะวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสงครามวิทยารองประธาน
3. นายเผด็จ นามวงศ์ษาโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายสราวุธ อินธิโคตรโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี กองนางอ้มโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายสายัน ชินวงศ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
7. นายอิดธิเดช ใต้กรแก้วโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธาน
2. นายวีระวัฒน์ รสานนท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายรัฐสยาม วงศ์จันทะโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นางวชิรา กมลผุดโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ สมใจโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นายธัชเชน ชูรัตน์โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววีรญา วรรณทองโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ กางทองโรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
11. นายชัชวาล หาญอาสาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
12. นางธัญญากรณ์ พิทักษ์กุลโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
13. นายเรืองเดช พร้อมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมประธาน
2. นายณชพัฒน์ ตุลยลาโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมรองประธาน
3. นายบุญทอม งิ้วก่านโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายรณชัย ดวงกุลสาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาวรัตนศิริ เลิศสงครามโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรชนก ลิลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายคำรณ อัคพินโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
8. นายพูนศักดิ์ ชุณห์ประไพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธาน
2. นายณชพัฒน์ ตุลยลาโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมรองประธาน
3. นายบุญทอม งิ้วก่านโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายรณชัย ดวงกุลสาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาวรัตนศิริ เลิศสงครามโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรชนก ลิลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายคำรณ อัคพินโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
8. นายพูนศักดิ์ ชุณห์ประไพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ สาลีเพ็งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเชิดชาย ราชกรมผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธาน
2. นายพูนศักดิ์ ชุณห์ประไพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายไพบูลย์ ทิพนนท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายทัศนัย เสนาอินทร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร ไชยพงษ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายสันทัด วงค์ภาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายพนมเทียน ลีนาลาดโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
8. นางพิไลพร สวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเชิดชาย ราชกรมผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธาน
2. นายพูนศักดิ์ ชุณห์ประไพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายไพบูลย์ ทิพนนท์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายทัศนัย เสนาอินทร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร ไชยพงษ์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายสันทัด วงศ์ภาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายพนมเทียน ลีนาลาดโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
8. นายเจษฎา คำปัญโญโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
9. นางพิไลพร สวัสดิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ โสมสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายนิคม เบี้ยวเก็บผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธาน
2. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางภิลัยวัณย์ วิภาวิน โรงเรียนภูดินแดงวิทยากรรมการ
4. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโยโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นางกันนิกา บาลจบโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนิคม เบี้ยวเก็บผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธาน
2. นายปัญญา สุวรรณไสยโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีรองประธาน
3. นางพะเยาว์ ศรีปากดีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโยโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นางกันนิกา บาลจบโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายนิคม เบี้ยวเก็บผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธาน
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รองประธาน
3. นายสุทัศน์ สุวรรณโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์รองประธาน
4. นางดอกไม้ เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นางสาวปริยฉัตร แสนณรงค์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมานมิตร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนิคม เบี้ยวเก็บผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ประธาน
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รองประธาน
3. นายสุทัศน์ สุวรรณโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ รองประธาน
4. นางดอกไม้ เจริญชัยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นางสาวปริยฉัตร แสนณรงค์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นายสมานมิตร คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
9. นางเทวา ดาวจันทึกโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ พรมวังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ คำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธาน
2. นายภูมิวัฒน์ พรมวังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโยโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายวิชา ศรีสร้อยโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายวัฒนา ปัญจลักษณ์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ ไชยะโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นายเดชา ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ คำำมุขผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ประธาน
2. นายภูมิวัฒน์ พรมวังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโยโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายวิชา ศรีสร้อยโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
5. นายวัฒนา ปัญจลักษณ์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ ไชยะโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
7. นายเดชา ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุวรรณโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประธาน
2. นายภูมิวัฒน์ พรมวังโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นางวิวัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวิไล ปังอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางพรรณี ศิลาภัยโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
6. นางอโณชา ชูจิตโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
7. นางเทวา ดาวจันทึกโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเชิดชาย ราชกรมผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธาน
2. นายสุทัศน์ สุวรรณโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์รองประธาน
3. นางเทวา ดาวจันทึกโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางวิวัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีวิไล ปังอุทาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวกรศิริ รัตนอาษาโรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศลกรรมการ
7. นางอโนชา ชูจิตโรงเรียนคำยางพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิไลพร สวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวชิระเดช พังตุ้ยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
2. นายชูชาติ สาลีเพ็งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายนิคม เบี้ยวเก็บผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธาน
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รองประธาน
3. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายปัญญา สุวรรณไสยโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางวาสนา คิดโสดาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางรพีพรรณ วงศ์ประทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางกนกอร ศรีวิลัยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางกัลยา พิมพ์สมแดงโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายนิคม เบี้ยวเก็บผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธาน
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รองประธาน
3. นายปัญญา สุวรรณไสยโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางแก้วตา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางวาสนา คิดโสดาโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
6. นางรพีพรรณ วงศ์ประทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
7. นางกนกอร ศรีวิลัยโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. นางกัลยา พิมพ์สมแดงโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางอินถวา หัสดรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเอมอร พันธุออนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายเชิดชาย ราชกรมผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธาน
2. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยารองประธาน
3. นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางสาธกา ศรีธนาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวลมหวน ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางวิวัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายเชิดชาย ราชกรมผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ประธาน
2. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยารองประธาน
3. นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางสาธกา ศรีธนาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวลมหวน ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางวิวัลยา ปัญเศษโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
8. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ อักษรพิมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายนิคม เบี้ยวเก็บผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีประธาน
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รองประธาน
3. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายณชพัฒน์ ตุลยลาโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเกษา โคตรชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษาประธาน
2. นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี รองประธาน
3. นายสุวิทย์ เขตชมภูโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
4. นายณชพัฒน์ ตุลยลาโรงเรียนโพธิ์ชัยทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางกองเพชร จันทรพิทักษ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ แสงรุ่งโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรนันท์ แสนดวงโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ อักษรพิมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัครดา จ้ายสอนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
2. นายชูชาติ สาลีเพ็งโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวชิระเดช พังตุ้ยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์ อักษรพิมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธาน
2. นายศุภชัย สายเย็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวนุชนาถ นะคะจัดโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายอนุพันธุ์ พีระธรรมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นางบรรพตี แดนขนบโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางแสงเดือน ยิ่งยงโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Matjaz Horvatโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ นามเสาร์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
9. นางสาวทิพย์วรรณ พันทะสาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธาน
2. นายศุภชัย สายเย็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นายศิริโชค นำสงฆ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ นะคะจัดโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายนิรันดร์ นาชัยธงโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางแสงเดือน ยิ่งยงโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Earl Raymond Drinwaterโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นายศักดิ์ณรงค์ วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธาน
2. นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นางกาญจนา พรหมพิทักษ์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัสสราภา แสนพลโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนพรัต นาลงพรม โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายพรชัย แก้วอัคฮาดโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นางนงรัตนา ดีนักโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นางกรชนก ลีลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Paul Debeyโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
10. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโยโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
11. นางสาวภิรมลักษณ์ ผากงคำโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
12. นางประภัสษร จักรบุตดาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
13. นางพัชรินทร์ คณิสารโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธาน
2. นายสุริเยนทร์ วงค์ภาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นางพนิดา เทพคนดีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายยอดธง ริยะบุตรโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
5. นางสาวนพรัต นาลงพรหมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
6. นายพรชัย แก้วอัคฮาดโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวมยุรี แง่มสุราชโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
8. MissMaria Lee Brunielโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
9. นางประภัสษร จักรบุตดาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
10. นางสาวสุดารัตน์ แก้วไชยโยโรงเรียนท่าสงครามวิทยากรรมการ
11. นางเสาวภา ไปรยะพรม โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
12. นายทิวา วงศ์ตาขี่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทุมมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธาน
2. นางสาวหฤทัย สิมมะลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยะนาฏ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ มูลดีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางเครือวัน นาอุดมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางสาวจินตนา นาลงพรหมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางกัลยา พิมพ์สมแดงโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุรีย์ ศรีดาดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายธวัช ทุมมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมประธาน
2. นางสาวหฤทัย สิมมะลารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยะนาฏ แก้วมณีชัยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ มูลดีโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรุโณทัย วงศ์ประทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายมงคล สอนเคนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
7. นางกัลยา พิมพ์สมแดงโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมกรรมการ
8. นางกรสิริ สุทธิอาจโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
9. นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิชัย งามวิถีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธาน
2. นายศิริโชค นำสงฆ์โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางกาญจนา พรหมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุพันธ์ พีระธรรมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายไพบูลย์ วงศ์ประทุม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นางพัชรินทร์ เพริศแก้วโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวภิรมย์ญา สุธรรมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายวิชัย งามวิถีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธาน
2. นางพนิดา เทพคนดีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุพันธ์ พีระธรรมโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายไพบูลย์ วงศ์ประทุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางสาวดาริน ทองแรงโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
6. นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน ทอดทองโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
8. นายอภิศักดิ์ นามเสาร์โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์กรรมการ
9. นางสุฐิดา สาระนันท์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย งามวิถีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธาน
2. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวรินดา บุญโนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางพนิดา สาขามุละโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน ทอดทองโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. MissMaria Lee Brunielโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
8. นางสุนันทา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย งามวิถีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธาน
2. นางสาวมิตรธิดา ศรีประทุมวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นางรินดา บุญโนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
5. นางพนิดา สาขามุละโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมาวิน ทอดทองโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวิชัย งามวิถีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธาน
2. นายพิทักษ์ สร้อยสนธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์รองประธาน
3. MissSong Yaoโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. MissFam Rongโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. MissMa Xianโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวิชัย งามวิถีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธาน
2. นายพิทักษ์ สร้อยสนธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ รองประธาน
3. นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
4. Mr.Cau Yiโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสุนันทา พรหมดาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. MissNong Yi Qiungโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย งามวิถีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธาน
2. นายพิทักษ์ สร้อยสนธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ รองประธาน
3. MissFam Rongโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. MissSong Yaoโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายปีติชา ชะนะนามโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. MissMa Xianโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายวิชัย งามวิถีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ประธาน
2. นายพิทักษ์ สร้อยสนธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ รองประธาน
3. MissFam Rongโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. MissSong Yaoโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายปีติชา ชะนะนามโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
6. MissMa Xianโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร รองประธาน
3. นายพูนศักดิ์ ชุณห์ประไพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายเดชา ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายทวี พรทวีกานต์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายสุทธิชัย นวลมะโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายเนตร สุรำไพโรงเรียนภูดินแดงวิทยาเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธาน
3. นายพูนศักดิ์ ชุณห์ประไพโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายเดชา ศิริดลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นายทวี พรทวีกานต์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
6. นายสุทธิชัย นวลมะโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
7. นายเนตร สุรำไพโรงเรียนภูดินแดงวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายพลชัย พรหมจันทร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวนิตยากร ข่วงทิพย์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายสุทธินันท์ กุลภาโรงเรียนโพนงามศึกษาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายพลชัย พรหมจันทร์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวนิตยากร ข่วงทิพย์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายสุทธินันท์ กุลภาโรงเรียนโพนงามศึกษาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธาน
3. นายประพจน์ อุ่นวิเศษโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารกรรมการ
4. นายพลชัย พรหมจันทร์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายบัญชา คิดโสดาโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางสาวนิตยากร ข่วงทิพย์โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายสุทธินันท์ กุลภาโรงเรียนโพนงามศึกษาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธาน
3. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางอนุรี โฉมยาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภา ใฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางเย็นใจ คอมแพงจันทร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางวรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธาน
3. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางอนุรี โฉมยาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภา ใฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางเย็นใจ คอมแพงจันทร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางวรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นางจณิสตา สมบูรณ์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธาน
3. MissMaria Lee Brunielโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ศรีสำอางค์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางกรชนก ลีลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นางจณิสตา สมบูรณ์โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธาน
3. MissMaria Lee Brunielโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ศรีสำอางค์โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางกรชนก ลีลาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นางพนัชกร หอมเฮ้า โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นายวินัย พลสีดาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐยา ศรีบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พันธ์เวียงโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ไชยสุระโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นางพนัชกร หอมเฮ้า โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมรองประธาน
3. นายวินัย พลสีดาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐยา ศรีบุญเรืองโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางสาวประภาพร พันธ์เวียงโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ไชยสุระโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธาน
3. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางอนุรี โฉมยาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภา ใฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางเย็นใจ คอมแพงจันทร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางวรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ประธาน
2. นายเดชศรี ใครบุตรโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารรองประธาน
3. นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษากรรมการ
4. นางอนุรี โฉมยาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภา ใฝทาคำโรงเรียนโพนงามศึกษากรรมการ
6. นางเย็นใจ คอมแพงจันทร์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
7. นางวรงค์นุช ก้อนตาลโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย แก้วอัคฮาดโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารประธาน
2. นางวลารัตน์ ปฏิเวศดาโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา สอนนุชาติโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวรรณ์ ศรีสร้อยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางนงครักษ์ ทันเทียมโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์เลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย แก้วอัคฮาดโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารประธาน
2. นางวลารัตน์ ปฏิเวศดาโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนิตยา สอนนุชาติโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวรรณ์ ศรีสร้อยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
5. นางนงครักษ์ ทันเทียมโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]