รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงมุทิตา  ใจกองละ
 
1. นางผ่องศรี  ศรีสังวรณ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายบุญญฤทธิ์  อยู่สบาย
 
1. นางสุรีรัตน์  คำผาสุข
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายก้องภพ  วานิทานุกุล
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววรนุช  กัลยา
 
1. นางจุฑารัตน์  โล่ห์ทองคำ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงนุชวรา  ถนอนมรูป
 
1. นางปทุมพร  พงศ์ทอง
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายบารมี  ศิริวงษ์
 
1. นางปทุมพร  พงศ์ทอง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายวีรชน  พื้นผา
 
1. นางณิชารัตน์  สังข์เพ็ชร
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายอรรถพล  นามเชียงใต้
 
1. นางณัฎฐา  บัวอินทร์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เตรียมล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงชญานุช  เรืองจันทร์
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
2. นางสาวสมรักษ์  อินทนุพัฒน์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวพัทธนันท์  พุ่มเกษม
2. นายศิราวิชญ์  บัวครื้น
 
1. นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายศุภากร  วายุภักตร์
 
1. นางจินตนา  ภู่โกสีย์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายคณิศร  เถื่อนเครือวัลย์
 
1. นางเรณู  กรแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงคณิตา  ยุดดดง
2. เด็กหญิงศุภัชชา  พรมบุตร
3. เด็กหญิงสินีนุช  สุขรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุชาฎา  รถทอง
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธัญนันท์  แย้มกมล
2. นางสาวนรมล  ฉัตรทอง
3. นายภูริช  จิรเดชพิทักษ์
 
1. นายประเสริฐ  จุลวงษ์
2. นางเทพนรินทร์  ลาพาสระน้อย
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกาญจนี  ฮง
2. เด็กหญิงมีนาร์  จอง
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นางสาวอารี  ปิยะวัชร์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายณัฐดนัย  วุฒิสอน
2. นางสาวลักษมณ  วัฒนาพรโสภา
 
1. นางสาวผานิต  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
2. นางรสริน  แสงศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสฐิรพัชร  ทองรงค์
 
1. นายสุรกฤต   กุหลาบเพ็ชรทอง
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวพัชราภรณ์  โพธิ์งาม
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายคมชาญ  มั่นประเสริฐ
2. นายธิภัทร  ปิยะภัทรกุล
3. เด็กชายพศุตม์  ชัยบุญ
 
1. นางชมัยพร  มงคลลาภ
2. นางเพ็ญจันทร์   รัตนาภรณ์วงศ์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายปัญจสิฐ  บุญปาล
2. นายพงศกร  เชเวดิต
3. นายสุกิฏไชย  ธีรธิติวงศ์
 
1. นางพิมชญา  บุตรวงษ์
2. นางศตพร  ชาญชัยสิทธิ์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาลีหอม
2. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  บุรารักษ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  สุขเกษม
 
1. นางกรรณาภรณ์   ปทุมดำรงค์
2. นางวิภา  สิงหวีระสมร
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวณิชารีย์   ฤชาอุบล
2. นางสาวยศวดี   เอกเอี่ยม
3. นางสาวอภิสรา   ชัยมงคล
 
1. นายทองดี  แย้มสรวล
2. นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกรกมล  พูลเสน
2. เด็กหญิงกฤติกา  อินทรนัส
3. เด็กชายรัฐกาล  จันทร์เพ็ง
 
1. นางนันทนา   ไชยคำภา
2. นางนุชนาถ  ไมตรีแพน
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายทินพงศ์  วงค์ภักดี
2. นายธีริทธิ์  เพลินสินธุ์
3. นายภูริต  วัฒนทองศรี
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายวีระศักดิ์  เนมินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงธณัชชา  สุขตระกูล
2. เด็กชายภูริท์ต  ซึ่งรัมย์
3. เด็กชายวิศรุต  พวงพะเนียด
 
1. นางนิชาภา  โกไศยกานนท์
2. นางสาวพิริยะภรณ์  อภิชาตยานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวปัทมวรรณ   โยนกลอง
2. นางสาวสุดธิดา   จันสมดี
3. นางสาวเสาวลักษณ์    โพธิ์ทอง
 
1. นางสุพรรณนี  เจนจิตติ์
2. นางอุษา  สว่างรักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปาณิตา  ยอดพรหม
2. เด็กหญิงสิปาง  ไพราม
 
1. นายกชพงศ์   มากแดง
2. นางนันทนา  ไชยคำภา
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายสิทธิณัฐ  สุขสำราญ
2. นางสาวแพรพรรณ  เสือไพร
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  สวัสดิ์นะที
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายณัฏฐวัชร  สองเมือง
2. เด็กชายณัฐมน  เผ่าล้วนงาม
 
1. นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายธนชัย  แฝงวัด
2. เด็กชายอนุศาสน์  ณ สงขลา
 
1. นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกฤชติกรณ์  ใจมีวงศ์
2. นายพงศกร  จิตรมนตรี
3. นายไพโรจน์  พัวไพโรจน์
 
1. นายณรงค์  สัมฤทธิ์
2. นายไพบูลย์  ชาญชัยสิทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายธนภูมิ  มากแก้ว
2. นางสาวภัทรวรรณ  เชาว์แจ้ง
3. นายอรุณชัย  พงษ์นิกร
 
1. นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง
2. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
 
33 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกรณ์  มีชัยภูมิ
2. นายคณาธิป  วันจงคำ
3. นายธรรมรัตน์  มาลัยเจริญ
 
1. นายณรงค์  สัมฤทธิ์
2. นายไพบูลย์  ชาญชัยสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวณัฐวดี  บัณฑิต
2. นายวัชรพงษ์  อาจเจริญ
3. นายวิศรุต  สายเงิน
 
1. นายธงชัย  โพธิ์มงคล
2. นายอริย์ธัช  ผกาเชิด
 
35 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติ  กลิ่นปทุม
2. นายจิรวัฒน์  สกอร่ามเจริญ
3. นายชัชพล  วัตตพงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวจันทร์ทิพา  กำเนิดผล
2. นายอเนก  ประดิษฐ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงนภัทสร  แก่นต้น
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงงาม
3. เด็กหญิงฟ้าใส  สิงหเสนี
4. เด็กหญิงรังสิมา  โยนกลอง
5. เด็กหญิงวัลยา  เจริญสุข
 
1. นางทิภา  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายอาชวิน  จันจำรัส
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนันทิกานต์  บางใบ
2. นางสาวมัณฑนา  ผลวัฒนะ
3. นางสาวยศวดี  โหนา
4. นางสาวศิรินาถ  นิยะโต
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคมณฑา
 
1. นางสาวพลอยไพลิน   ก้อนใส
2. นางพวงแก้ว  สุขเกษม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงทิพสุคนธ์  ตีระวงศา
2. เด็กหญิงธนวรรณ  บัวพนัส
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ประณีตพลกรัง
4. เด็กหญิงสุธิดา  พานผ้าพับ
5. เด็กหญิงอิงตะวัน  สุวรรณสุภา
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู
2. นางสาววิชุดา  จินดา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวทัศนา  คำด้วง
2. นางสาวทัศนีย์  คำด้วง
3. นายปกรณ์  โทสมบูรณ์
4. นายพิพัฒน์  พิมพ์นนท์
5. นางสาวสุธาทิพย์  เตชะวรรณเศรษฐ์
 
1. นางสาวกนิฏฐา  คำเพ็ง
2. นางสาวนิตยา  ไชยพรหม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายกิตติธัช  บุญมา
2. นายณัฐภัทร  จินาสุย
3. นายวิชชานันท์  สุวรรณสิงห์
4. นายศิวัช  พงษ์สุวรรณ
5. นายสมมาตร  เรือนแต่ง
 
1. นางสาวบุบผา  ละเอียด
2. นางวิภาพร  สุภาไตรย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกฤษณวิญญ์  ศรีอุกฤษฎานันท์
2. นางสาวกิตติวลัย  ทัพยงคุณ
3. นายธวัชชัย  ฤทธิ์ชัย
4. นางสาวธัญลักษณ์  เก่งกสิกิจ
5. นางสาวนฤชล  กิตินันท์ประกร
6. นายพงศ์ภัค  ก่อมงคลกูล
7. นางสาวพัชรียา  ราชวงศ์
8. นางสาวพัทรกมล  เมืองมีศรี
9. นายภวิศ  ปรีกราน
10. นางสาวภัทราภรณ์   ทองสุข
11. นางสาวมณีรัตน์  สกุลจร
12. นางสาวศิริรัตน์  จินตะเลขา
13. นางสาวสุปรียา  พัดทัง
14. นายอินทุวัฒน์  สิริแสงสว่าง
15. นายเกริกพล  แสงใส
16. นางสาวเมธีรา  นิตไธสง
17. นายไพรัช  สอนพงษ์
 
1. นายธงชัย  หนูรัตน์แก้ว
2. นายเสกสันติ  รจนากร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจิดดิมา  เพชรเรือง
2. นางสาวชมามาศ  อินทบุญศรี
3. นางสาวชลนิภา  ยินดีพจน์
4. นายณัฐพงศ์  ม่วงจันทึก
5. นายณัฐวิชช์  ร่มไทร
6. นายณัฐวุฒิ  ทรงกิจ
7. นายต้นทอง  กรวยทอง
8. นายทศพร  พรมแย้ม
9. นายธนาพล  กรวยทอง
10. นางสาวธัญชนก  สีสุก
11. นายนรวิชญ์  บุบผาชื่น
12. นางสาวนัดดา  ขุนทอง
13. นางสาวภัทรพร  ฉิมคราม
14. นายวงศกร  บุญแก้ว
15. นางสาวศิริวลี  พิมพ์จันทร์
16. นางสาวสิริรัตน์  ถิ่นขนอน
17. นางสาวหฤทัย  งามภักดิ์
18. นางสาวอมรรัตน์  จิ้มกระโทก
19. นางสาวอัญชนา  จันทร์แบบ
 
1. นางชนานันท์  โสภา
2. นายสุขสันต์  เทียมวัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญชนก  กุลชาติ
 
1. นางนวลจันทร์  งามนุช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสุปรียา  หาญสวัสดิ์
 
1. นางสาวอุไร  สุขใจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายปนวัฒน์  เยาว์สันเทียะ
2. เด็กหญิงวิพัชญา  ละออ
 
1. นางจินตนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางนิรมล  ธนะชาญชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัลยา  มั่นคง
2. นายกานต์ติรัตน์  ชื่นเงิน
 
1. นางสาวภาณี  วจีสัจจะ
2. นางวัชรินทร์  เอมทรัพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงดารารัศมี  ม่วงมณี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปุรณมณีวิวัฒน์
3. เด็กหญิงปภาอร  บุญวงษ์
4. เด็กหญิงปริญญ์  ธีระกาญจน์
5. เด็กหญิงพัทธมน  พุทธวงศ์
6. เด็กหญิงพิมพ์โพยม  สุดเจริญ
7. เด็กหญิงพุธิตา  เลิศรัตน์
8. เด็กหญิงมานี  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์   จวงงู
10. เด็กหญิงศิริวิภา  กิตติสุบรรณ
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิติมา  สุขดี
2. เด็กหญิงจิตราพร  อุ่นใจ
3. นางสาวจิราภรณ์  สำเภา
4. เด็กหญิงณัฏฐา  เจริญลาภ
5. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  หยงสตาร์
6. เด็กหญิงธนพร  หุ่นดี
7. นางสาวธัญญาเรศ  เนตรน้อย
8. เด็กหญิงปดิวรดา  เกสระ
9. เด็กหญิงปารนีย์  โมอ่อน
10. เด็กหญิงพรพิชชา  ชาญเสมา
11. นางสาวภาวิณี  ขนุนก้อน
12. นางสาววรรณา  ดาวทอง
13. เด็กหญิงศิรินธร  อุฒรัง
14. นางสาวศิรินภา  ช่างนำ
15. นางสาวโชติกา  จิตร์พรหม
 
1. นางณัฐพร  จันทร์ดุสิตขจร
2. นางทิภา  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
4. นายวิมล  ทิตสรรพา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกีรติ  เหล็กสูงเนิน
2. เด็กหญิงประกายวรรณ  ใจยาว
3. เด็กหญิงสุนิชา  ปานกลาง
 
1. นางสาวพรชีวัน  ทัฬหิกรณ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนิดา  สุสัณฐิตพงษ์
2. นางสาวรุจิรัตน์  พุ่มบัว
3. นางสาวศุภรดา  เพิ่มผล
 
1. นางสาวพรชีวัน  ทัฬหิกรณ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วไสว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จ่างแสง
 
1. นางสาวกฤตยา  จุลเสน
2. นางพงษ์ฉวี  ผลพานิชเจริญ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวเบญญา  แก้วธรรม
2. นางสาวเมธารินทร์  แสงโชติ
 
1. นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์
2. นายสมชาย  กิจสุวรรณ์
 
53 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วิลัยพฤกษ์
2. เด็กหญิงวรรษมน  แจ้งดี
3. เด็กหญิงวริษา  วงศ์เจียมรัตน์
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
2. นายวีระชาติ  สุกใส
 
54 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวนันทวัน  น้อยเหนื่อย
2. นายภพ  เชื้อแก้วจินดา
3. นางสาวยศวดี  มุขทอง
 
1. นางสาวกุลนที  พันนที
 
55 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญยืน
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
56 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายสหรักษ์  เจ๊กสมบัติ
 
1. นางสาวพิชญสนันตน์  ธิปัตดี
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวสุทธิดา  เผือกแก้ว
 
1. นางสาวกุลนที  พันนธี
 
58 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายปราโมทย์  อ่างแก้ว
 
1. นางสาวกุลนที  พันนธี
 
59 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปฐมพร  สุขดี
 
1. นางสาวพิชญสนันตน์  ธิปัตดี
 
60 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 
61 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงอนุสา  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงเกศยาณี  แสงสว่าง
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธนกร   แย้มทิม
 
1. นางสาววิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
 
63 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายภัทรพล  เลี่ยงไพบูลย์
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
64 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายนพรัตน์  นบนอบ
2. เด็กชายปริญญา  จรัสรัตนสาโรจน์
3. เด็กชายวรภพ  น้อบน้อม
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
65 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพิรญาณ์  นิลมงคล
2. นางสาวมัชฌิมา  เพชรทอง
3. นางสาวศุภวัลย์  รื่นเริงวงศ์
 
1. นายกระแสร์  บางพาน
2. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงนุชวรา  ถนอนรูป
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
67 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  หาญสวัสดิ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
68 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงวนิดา  เกตะมะ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายชนะพงษ์พันธ์  บุญมา
 
1. นายสำรวม  เผ่าพันธุ์
 
72 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พิมแพง
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
73 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื้อมีชัย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวเพ็ญหทัย  ชื้อมีชัย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
75 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายกนกศักดิ์  บุญฉ่ำ
2. นางสาวกมลวรรณ  ปานแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐพร  เจริญรอด
4. เด็กชายตฤณ  อนุสรางค์
5. เด็กหญิงนิตยา  ศาสตรา
6. เด็กหญิงนุชวรา  ถนอนรูป
7. เด็กชายภาสกร  อ่อนละมูล
8. เด็กชายรชานนท์  ปลอดโปร่ง
9. เด็กชายรชานนท์  ปลอดโปร่ง
10. นายวิศรุฬ  ลางคุเสน
11. เด็กชายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
12. เด็กชายวีรพล  ไชยษร
13. เด็กชายอรรถพร  เกษร
14. นางสาวอัมพวัน  บวบดี
15. เด็กชายเอกลักษณ์  อู่ทอง
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
2. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข
 
76 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื้อมีชัย
2. เด็กชายตติยาวุธ  จันทร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ยังทน
4. เด็กหญิงนวพร  พุ่มละออ
5. เด็กชายยศวรรธน์  ประสมศรี
6. เด็กชายรัชศักดิ์  ขาวลำใย
7. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ทองสีกัน
8. เด็กหญิงสสิพงษ์  แก้วเปี้ย
9. นายเกียรติศักดิ์  ขาวลำใย
10. เด็กชายเกียรติไกร  จันดีวงษ์
11. นางสาวเพ็ญหทัย  ชื้อมีชัย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
77 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวนปาน
2. นายก้องเกียรติ  ชื่นชม
3. นายชยาพล  ฤทธิ์วิธี
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เสโตพล
5. นายณัฐวัตร  หมวกเสนา
6. นางสาวณิชาภา  ปิติคุณธรรม
7. นายดิษฐ์กร  เย็นอยู่
8. เด็กชายธนพงษ์  ศิริพรรณาภิรัตน์
9. นายธนวรรธน์  เดชเกิด
10. นายธวัชชัย  ทองขัน
11. นายธีระวัฒน์  โป๊ะแก้ว
12. เด็กหญิงนัฐกมล  สวัสดิ์วงษ์
13. เด็กชายนำโชค  ตรีธัญญา
14. นางสาวบุษบงกช  จันทร์คู่
15. นายปฎิภาณ  บุตรพารี
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันธ์แก่น
17. เด็กหญิงปวริศา  ปิ่นทอง
18. นายปิ่นทอง  เอี่ยมองคต
19. นางสาวพรพักตร์  เพ็ชรกลม
20. เด็กหญิงมินตรา  สายนาค
21. นางสาวรัชฎาภรณ์  สร้อยสว่าง
22. เด็กหญิงรัตนาวรรณ  จิอู๋
23. เด็กชายรุกข์  รัตนวัฒน์
24. นายวสันต์ชัย  ศรีมูล
25. นางสาววันวิสา  ผึ่งสิงห์
26. นางสาววิภาดา  พิลาทอง
27. เด็กหญิงวีรยา  ธนพันธ์นนท์
28. เด็กหญิงศิริจันทร์  อมรสิน
29. นางสาวอรวรรณ  ชีโสตร์
30. เด็กหญิงอัจฉราพร  ขุนพินิจ
31. นางสาวอัมพวัน  อ่อนแต้ม
32. นางสาวอาทิตยา  เหล่าแช่ม
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
3. นายวินัย  แป้นสุวรรณ
4. นายวีระชาติ  สุกใส
5. นายสมชาย  จิตรสุข
6. นางสาวอทิตา  กิรติรูปครุฑ
7. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
8. นายเอลาวินท์  กลิ่นสาโรจน์
 
78 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวกัญสุธา  เที่ยงผดุง
2. นางสาวกินรี  ป้องคำสิงห์
3. นายจักรรินทร์  แววจะบก
4. นางสาวจิตประภัสสร  ทรัพย์สุขศรี
5. นางสาวจีรนันท์  สรรพเจริญสิน
6. นางสาวชนากานต์  ดอกบัว
7. นายชาคริต  จันทร
8. นางสาวฐิติพร  โพธิ์อ่อง
9. นางสาวณิชากร  วรรณทอง
10. นางสาวดวงกมล  จิตตรีฐาน
11. เด็กชายธนโชติ  แก้ววิลัย
12. นางสาวธัญญาลักษณ์  อ่อนพุทธา
13. นางสาวธัญญาลักษณ์  ภิญโญโสภณ
14. นายนิวัฒน์  จองคำ
15. นางสาวปุยฝ้าย  สุนทรเทพวรากุล
16. นางสาวพชรมณฑ์  จิตท้วม
17. นางสาวพรรณนภา  ลางคุณเสน
18. นายภมร  คนโทฉิมพาลี
19. เด็กชายภาคิน  ไชยประการ
20. นายภูริพัฒน์  กลิ่นสระน้อย
21. นางสาวมัชญา  เครือโชติ
22. นางสาวรมัณยา  โคมน้อย
23. นายรัตนโชติ  สินพรหม
24. นางสาวรุ่งนภา  โสสีทา
25. เด็กชายศรณย์  โพธิ์สุข
26. นางสาวสุนันทา  คงเจริญ
27. เด็กชายอนุวัฒน์  ไวยิ่งยุทธ
28. นางสาวอภิชญา  ฑีฆะ
29. นายเทพฤทธิ์  ปิดตาทะโน
30. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชัยมณีการเกษ
 
1. นางสาวชลิดา  ชัยวิรัตน์
2. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
3. นายพิริยาภรณ์  ใยดี
4. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
5. นางสาวปัทมพร  มหาพิรุณ
6. นางสาวพรรณอร  เกลี้ยงประไพ
7. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
8. นายเทียนชัย  ดอกไม้
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขเมือง
 
1. นางสาวรัชนี  อินทรกฤษณ์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  หมวกเสนา
 
1. นายสมชาย  จิตรสุข
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นายโชคชัย  ไกรยศ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  แววศรี
 
1. นายธเนศ  อินเมฆ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายโชตะ  โมจิดะ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงธนิดา  ศิรพุฒิเดช
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวเมธาวี  รัทจร
 
1. นายโชคชัย  ไกรยศ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายโชตะ  โมจิดะ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายโชตะ  โมจิดะ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสรรสิริ  ซายามา
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวพรชนก  เชาวน์รัตนะ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  กล่อมบางละมาด
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์โคตร
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
92 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกชกรณ์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงกัลยา  โสชะรา
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ขันธเขต
5. เด็กหญิงกุลวดี  โล่ห์ทอง
6. เด็กชายคมสัน  ปฐมวิชัยวัฒน์
7. เด็กหญิงจิราพัชร  พวงศรี
8. เด็กหญิงณัฐชา  พ้นภัย
9. เด็กชายธีรโชติ  แก้ววิลัย
10. เด็กหญิงพรรธิภา  ภู่พันชิต
11. เด็กชายพรรักษ์  ผาสุก
12. เด็กชายภาคิน  ไชยประการ
13. เด็กหญิงรติกร  ทองมา
14. เด็กชายรัตนโชติ  สินพรหม
15. เด็กชายศรณย์  โพธิ์สุข
16. นางสาวสุธิตา  คงบุญ
17. เด็กชายอนุวัฒน์  ไวยิ่งยุทธ
18. เด็กหญิงอริษา  เหมือนคล้าย
19. เด็กหญิงอาทิตยา  สรรศรี
20. นางสาวเพ็ญพิชชา  ชัยมณีการเกษ
 
1. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
2. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
3. นางสาวพรรณอร  เกลี้ยงประไพ
4. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
93 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  ซ้อนศรี
2. นายคมสัน  ปีกอง
3. นายจักรรินทร์  แววจะบก
4. นางสาวจารุวรรณ  ภู่ระย้า
5. นางสาวจีระนันท์  สรรพเจริญสิน
6. นางสาวจุฑามาศ  สมดี
7. นายชาคริต  จันทร
8. นายชาญณรงค์  ขัดเรือน
9. นางสาวชุติกาญจน์  มูลสูตร
10. นางสาวฐานนิสา  บุญสิงห์
11. นางสาวณัฐฐิกา  เกิดแก้ว
12. นางสาวดวงกมล  จิตรีฐาน
13. นายธนัท  ฤทธิ์ทอง
14. นางสาวธัญญลักษณ์  ภิญโญโสภณ
15. นางสาวธันย์ชนก  ปั้นสีทอง
16. นางสาวบุญผกา  แซ่เส่ง
17. นางสาวปภัสสร  บุญกระจ่าง
18. นางสาวปรัชญาณี  เอี่ยมสะอาด
19. นายภมร  คนโทฉิมพาลี
20. นางสาวภัทรนารี  ทศพร
21. นายภูริพัฒน์  กลิ่นสระน้อย
22. นางสาวมุขรินทร์  แย้มปู่
23. นางสาววรรวิมล  ยาม่วง
24. นางสาวศรัญญา  หิรัญศิริ
25. นางสาวศศินา  สุขแสยสุข
26. นางสาวสุธิดา  ศรีวัฒนา
27. นางสาวอภิชญา  ฑีฆะ
28. นางสาวอภิญญา  ก้อนแก้ว
29. นางสาวอารียา  สามารถ
30. นายเตชัส  บุตรรัตน์
31. นายเทพฤทธิ์  ปิดตาทะโน
 
1. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
2. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
3. นางสาวพรรณอร  เกลี้ยงประไพ
4. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ดอนดี
2. เด็กชายธนกร  การเกษ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  รื่นจำปี
4. เด็กหญิงนิรุชา  ไวยจะรา
5. เด็กหญิงปรางทิพย์  เกตุหงษ์น้อย
6. เด็กหญิงวีรดา  กลิ่นสวย
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตะนุ
8. เด็กชายอรรถนนท์   โพธิ์อำพล
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  ชาติพหล
 
95 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นางสาวจุฑามาศ  ชาธรรมา
2. นายณัฐพงษ์  โนรี
3. นายณัฐภูมิ  ผิวอ่อน
4. นายธนนท์  ขันถม
5. นางสาวธิดารัตน์  สืบสุยะ
6. นางสาวมลฤทัย  ประเสริฐศรี
7. นางสาวยลรดี  อินทรีพรหม
8. นายสุรชัย  เนียมสำลี
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
2. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
 
96 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกพร  เอี่ยมจำรัส
2. นางสาวประภารัตน์  กุสโลปการะ
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  แสนเจริญ
4. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
5. นางสาววิภาวี  คุ้มทวี
6. นางสาวศิรประภา  สิงห์คำ
7. นางสาวอารยา  ชื่นชม
8. นางสาวเบญจวรรณ  บุญเนตร์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาวชวัลย์ฤดี  สิริคุรุ
3. นางสาวชุติมา  เลขศักดิ์
 
97 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกมลเนตร  จำนงค์
2. เด็กหญิงจรรยาพร  นิมะลา
3. เด็กหญิงชิดชนก  พรหมพงษ์
4. เด็กหญิงดรุณี  กุลสัจจะ
5. เด็กหญิงธัญดา  สินลือนาม
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยศักดิ์
7. เด็กหญิงปนัสยา  ศุภเดช
8. เด็กหญิงสรัลชนา  มีชัย
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาวชวัลย์ฤดี  สิริคุรุ
3. นางสาวชุติมา  เลขศักดิ์
 
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกชพรรณ  ภูผา
2. นางสาวกนกรัตน์  สุ่มใหญ่
3. นางสาวกัญญารัตน์  ภููตะวัน
4. นางสาวนภัสสร  แจ่มสว่าง
5. นางสาวนริศรา  ฟักเจริญ
6. นางสาวนฤมล  เกรียงเลิศ
7. นางสาววันวิสา  มาลาพันธ์
8. นางสาวสุชัญญา  พงษ์เจริญ
 
1. นางสาวอรินทร  ตะโม
 
99 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นายกฤตพล  ธรรมสิทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  ศิริทวี
3. นายปฐวี  โพธิ์สิงห์
4. นายพีระวัฒน์  พันตรีรัตนมณี
5. นายศุภชัย  ประจงจัด
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
100 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธราเทพ  เถรแก้ว
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีสำอางค์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายนันฐวัฒน์  ยศอูป
2. เด็กชายวราวุธ  บุตรา
3. เด็กชายวัชรากร  มเหศักดิ์
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นายเกษม  แก้วกัลยา
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชญานนท์  อุดมพัฒน์
2. เด็กชายธนากร  อุปนิ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สมศรี
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายประกาศิต   เกิดศรีทอง
2. นายพชร   การินทอง
3. นายสถาพร   ประจักษ์
 
1. นายธนกฤต   จันทร์วิเชียร
2. นายมนัส  จันทรัพย์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรายุทธ  ผาเงิน
2. นายธนเบศร์  จัตตุวัฒนา
3. นายอานนท์  เนียมสิน
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงวรัญญา   เหมวรรณานุกูล
2. เด็กหญิงอาภาภัทร   คงมานะชาญ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชญานนท์  อุดมพัฒน์
2. เด็กชายธนากร  อุปนิ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สมศรี
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายทรงพล  สุวจันทร์
2. นายทัศกร  ทองประเทือง
3. นายอรรถโชค  ภู่พันชิต
 
1. นางสาวจีราพัชร  แสงเทียน
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  มีหาญพงษ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายพรหมสุรินท์  เมตตาพุทธิวงศ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์   ยางเอน
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายจักกฤษ  จิตตินันท์
2. นายทักษ์ดนัย  มณีวรรณ
3. นายธีรธัช  แก้วสกุล
4. นายสุวัฒน์  แสงฮาม
 
1. นางสาวจีราพัชร  แสงเทียน
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  มีหาญพงษ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายขจรพงศ์  มณินทุ
2. นางสาวชนนิกานต์  โนนแวง
3. นายณัฐพล  วุฒิเดช
4. นางสาวมินตรา  กลิ่นหอม
5. นายสุรชาติ  พวงกุหลาบ
6. นายไตรภพ  มณีจันสุข
 
1. นางลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิตสิณีย์   พวงยอด
2. เด็กหญิงชนากานต์   รอดทิม
3. เด็กหญิงณรินทร์ธร   จิตต์จันทร์
4. เด็กหญิงปภัสสร   วิทยาขจรศาสตร์
5. เด็กหญิงมนัสนันท์   ปอตา
6. เด็กหญิงศศิชา   มุมทอง
 
1. นางสาวตะวัน  กาวินเครือ
2. นางมณฑา  นิลหยก
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สมบูรณ์ภัทรกิจ
2. เด็กชายวีรภัทร   จันทร์เหล็ก
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงพรพรรณ   วรรณศิริ
2. เด็กหญิงพัณณิสา   เดชาฐาน
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ปภากรดีสวัสดิ์
 
1. นางณภัทร์พรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรี   ชัยสุริยะพันธ์
2. นายสุชัจจ์   ตั้งจิตนบ
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายบดินทร์เดชา   ตันมาละ
2. นางสาวภัทรสุดา   รอดจันทึก
3. นางสาวอัญชิสา   ภูคะฮาต
 
1. นางณภัทร์พรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงกรกนก  กลิ่นละออ
2. เด็กหญิงสลิลลา  ศรีภูมิ
3. เด็กหญิงอัมพร  คงวิเชียร
 
1. นายสวัสดิ์  อาจเจริญ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญชนก   อู่อรุณ
2. เด็กชายพรภัทร์  สันติบุปผากุล
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. นายฐานพัฒน์  สมรูป
2. นางสาวสุธิชา  มงคลสังข์
3. นางสาวสุภาพร  ฟักแฟง
 
1. นายณัชพล  ไชยผง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกานดา   ฟักสาคร
2. เด็กหญิงชัชชญา   วงศ์วรรณ
3. เด็กหญิงศุภณัฐ   ทองประไพ
 
1. นางบุณย์เรือง   เกตุอุไรพัชร์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวจันทิมา  สุดสาคร
2. นายชาคริต  แสงสาย
3. นางสาวอัญชลีพร  หอมหวล
 
1. นายธีราวุธ  น้อยนะวะกุล
2. นางมันตรินี  วงศาโรจน์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ธรรมรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แก้วโอภาส
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  มามาตร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงพิชญ์ณัฐ   ครุฑไชยันต์
2. เด็กหญิงภทรภรณ์   พงษ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงหัสนันท์   ครุฑไชยันต์
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวฐาปณีย์  สว่างศรี
2. นางสาวศรารัตน์  เรืองบุญธรรม
3. นางสาวสุภนิดา  พรมประเสริฐ
 
1. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
2. นางสาวสุชาดา  แหวนเงิน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงฉัตรศศิธร   บุญอินทร์
2. เด็กชายบุรินทร  สุขสุแพทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูดิสร  สุขเกษม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  มามาตร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชาคริต   ภู่สาร
2. เด็กหญิงณัฐชยา   สมานมิตร
3. เด็กหญิงสุวรรณา   วิบูลย์ธนโชติ
 
1. นางวันทิพย์  กฤตธัช
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกมลสันติ   ชุติศรว์
2. นายปัญญาวุธ   พันพิพัฒน์
3. นางสาวสุรีย์พร   เมืองเรืองวิทย์
 
1. นางวันทิพย์  กฤตธัช
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงดลพร  ทับทิมพลาย
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงทอง
3. เด็กหญิงวรรษมน  วงษ์แสน
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายจักรพันธ์  แก้วภมร
2. นายศิรวิทย์  ชุมวิริยะ
 
1. นางสาวกัญญภัทร  นาคคำ
2. นายมีชัย  ทัพธานี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 1. นางสาวจาชณิดา  รวีโรจน์สกุล
2. นางสาววิสุดา  โสดาวัง
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวปานจิตร์  มองตัว
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายภูเบศ   ผูกพานิช
2. นายเกริก   ไกรลาศศิริ
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตตะมะ
2. เด็กหญิงมธุรส   เกลี้ยงจันทร์
3. เด็กหญิงอาภารัตน์   แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายณัฐกิตต์   เพชรอาวุธ
2. นางสาวณัฐนิชา  รัตนถาวรกิติ
3. นางสาวศรัณยา   ยิ่งเจริญสุข
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล
2. นายภาณุวัฒน์  สุขีเดช
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกษิดิศ   ชุณหชัชวาลกุล
2. เด็กชายปภัสร์พล   บุญช่วย
 
1. นายภาสกร  โชคขจิตสัมพันธ์
2. นายสุธีร์  นาทร
 
135 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายเกรท  มงคลสินธุ์
 
1. นางสาวปาลิน  เห่งพุ่ม
 
136 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนลิน  สินธุประมา
 
1. นางนพนาถ  บรัศไพบูลย์
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  อภิรติมัย
 
1. นางตวงทรัพย์  เสาะแสวง
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายณัฐเมธี  สุโฆษิต
 
1. นางสาวอรพรรณ  เปาอินทร์
 
139 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสุภัคจิรา  วณิชย์สุวรรณ์
 
1. นางสุกัลยา  จิตมานะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวรัตน์ติยา   บุญประกอบ
 
1. นางอัจฉรา   บั๊คมัน
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เดชะวิกรม
 
1. นางชมภูนุช  บุญนาค
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธัญญาภรณ์  รุจิรัศมีมงคล
 
1. นางดวงใจ  ผิวสานต์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายสิทธิโชค  ฤทธิไกร
 
1. นางรุจิรา  แสงกรด
 
144 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกฤติน  ตั้งตรงกิจเจริญ
2. เด็กหญิงชาลิสา  สโรชนันท์จีน
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  วรวพิชัยยุทธ์
4. เด็กหญิงพัชรสุดา  สถาพรพานิชย์
5. เด็กหญิงศุภนุช  ผูกไทย
 
1. นางยาใจ  เมฆรักษากิจ
2. นางวาสนา  สุวรรณรัตน์
 
145 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชินาธิป  จียะพันธ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  เชื้อนพรัตน์
3. นางสาวณัฐณิชา  วงษ์อุบล
4. นางสาวพัชรมัย  ฤกษ์ดาววี
5. นางสาวลัทธพร  คนไว
 
1. นางสาวปนัดดา  นามแสงผา
2. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงคณิศร  วีรปฏิญญา
 
1. นางสาวพัชรกนกฉัตร  กระดานลาด
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวประกายแก้ว  แอบคีรีสีมันต์
 
1. MissCao  Haoli
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชวิศ  ดิษฐาพร
 
1. Mr.Tatsu  Tsuruishi
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอรุณ
 
1. Mr.Tatsu  Tsuruishi
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายชัชธวัช  จันสนาด
2. เด็กชายณัฐกร  เชื้อพลายเวช
3. เด็กชายธิปไตย  มุ่งพึ่งกลาง
4. เด็กชายนำโชค  อิวชาวนา
5. เด็กชายปรัชญา  ยอดหล่อชัย
6. เด็กชายภณณัฐ  สุขมี
7. เด็กชายมาวิน  ธิชากรณ์
8. เด็กชายศรายุทธ  แสงเกษมสันต์
 
1. นางสาววราภรณ์   มอญภาษา
2. นายวัชรวิทย์  ครุรัฐปิยสกุล
3. นายสุเทพ  ปรีชานุวัฒน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวจุฑามาศ  ดวงโกศล
2. นางสาวฐิตาพร  แก่นจันทร์
3. นายณัฐชยุตย์  กาญจนกุลดิษฐ์
4. นายธานุวัฒน์  ชินรินทร์
5. นายนัทธพงศ์  ทรงเดช
6. นางสาวพิกุล  ปรีชานุกูล
7. นายพีระพนธ์  แก้วสม
8. นายวิโรจน์  หิรัญพฤกษ์
9. นางสาวสุดารัตน์  กลางกองสรรพ
10. นายสุทธิวัฒน์  ศรีทุมขันธ์
 
1. นายวีระ  พานทอง
2. นางสาวศุภิสรารัตน์   บัวสวัสดิ์
3. นางอุสา  พงษ์พัฒน์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณิชกานต์  หาญพินิจศักดิ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ปิ่นวิเศษ
3. เด็กหญิงอังศุมา  มูลทาดี
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางสาวพัชรา  สลัดทุกข์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจิรัชญา  เรืองเดช
2. นางสาวศศุณีย์  บูรณสิงคิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์หาญ
 
1. นางสมบุญ  ซีบังเกิด
2. นายเจริญ  ทองอ่อน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสิรินดา  นาคประสพ
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อยู่ยืน
 
1. นางสาวสุปราณี  ศิริมาศ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธนาวัฒน์  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวสุปราณี  ศิริมาศ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายวรเมธ   จันตบุตร
2. เด็กชายเมธิชัย  โรจนาธีรวัฒน์
 
1. นางสาววิลาวัณย์  รักงาม
2. นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายรัชตะ  ฤทธี
 
1. นางศุภร   จันทนะชาติ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงวาริณี  คลังหิรัญ
 
1. นายธีรศักดิ์  บัวสาย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวภัทรนิษฐ์  จองสุข
 
1. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงโยษิตา  ปิยะรัตนโยธิน
 
1. นางสาวรมิตา  ยุพจันทร์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวรุ่งไพลิน  อินญาวงศ์
 
1. นางกนกการณ์  อมรศักยะ