รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โทอึ้น
 
1. นางมยุรี  อ้นอมร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ช่างยันต์
 
1. นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สีจักร
 
1. นางสาวนิภาพร   ฮามคำฮัก
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศนุตา  อดทน
 
1. นางสาวอนงค์  บุญเิลศ
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศิรินทรา  ศรีภูมิ
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. นางสาวเพ็ญนภา  อังคฮาด
 
1. นายธวิทย์  มณีทัพ
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวเกล็ดทราย  ภูผาคุณ
 
1. นางมาลี  ผ่องศิริ
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  คำใบสี
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนีภาวรรณ  อันทฤทธิ์
 
1. นางปราณี  วโรพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศิรินภา  ซื่อตรง
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธีรธร  รังสีปัญญา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองล้น
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัณทิมา  กระฉอดนอก
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
13 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อภิรัตนวงศ์
 
1. นายวุฒิชัย  มหานาม
 
14 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงรพีพร  โสมนะวัต
 
1. นายประคอง  กองเงิน
 
15 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  เฉื่อยไธสง
 
1. นางจริยาภรณ์  ตามบุญ
 
16 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวอรัญญา  พรมจักร
 
1. นางพรรณี  ชัยทอง
 
17 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวมุฐิตา  การโสภา
 
1. นายอรรถกร  โคตนารา
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวเสาวณี  มลิดา
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
19 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวยุภาพร  ขุรีทรัพย์
 
1. นางสาวนิตยา  ไสยะกิจ
 
20 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวลักขณา  ฉันทะกลาง
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
21 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายอินทนน  ดงเจริญ
 
1. นางวรางคนางค์  พลปรีชา
 
22 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เนียมจันทร์
 
1. นางจิราธัญย์  กิตติกรธัญวัฒน์
 
23 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปราณีธรรม
 
1. นางวรรณวรางค์  โอฬาริกพันธุ์
 
24 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายสิงหราช  เวียงอินทร์
 
1. นางยุพาพิน  บูรณสรรค์
 
25 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวสลินดา  กิ่งโรชา
 
1. นางแจ่มจันทร์  จันทร์หล้า
 
26 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายชาญศักดิ์  มูลโคกสูง
 
1. นางสมถวิล  รินสาธร
 
27 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวมิ่งขวัญ  จตุพล
 
1. นางวิลาวัณย์  ศิริจิตร
 
28 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายมงคล  ประทุมพล
 
1. นางสาวจริยาพร  สงิมทอง
 
29 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปภัสสร   สิบรัมย์
 
1. นางพิกุลทอง  เจรนุกุล
 
30 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวอาภัสรา  แสงบัวท้าว
 
1. นางสาวจุภาพรณ์  ชีกว้าง
 
31 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงวัลยารัตน์  สิทธิวงศ์
 
1. นางปารมี  คุณแก้ว
 
32 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายวุฒินันท์  น้อยลำ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมสุจริต
 
33 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณปรีชา
 
1. นางสาวนิตยา  ไสยะกิจ
 
34 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  แหวนพรหม
 
1. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
 
35 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงภคพร  สงวนพงษ์
 
1. นางอาทิชา  วันชาติ
 
36 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายสุกฤษฎิ์พงศ์  ภักดีรัตน์
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
37 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาววารุณี  สมศรีสุข
 
1. นางกาญจนา  ประดับวัน
 
38 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวดุสิตา  ไชยธรรม
 
1. นางขวัญตา  นามสีฐาน
 
39 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนิรชา  ไชยชาติ
 
1. นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ
 
40 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ฤทธิ์มหา
 
1. นางสาวนภาพร  ตาดี
 
41 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงภรสุชานุช  ธาตุดี
2. เด็กหญิงมัญชุพร  สิงห์อุดม
 
1. นางจรรย์สมร  เกษสิมมา
2. นางเสงี่ยม  บึงไสย์
 
42 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายตระกูล  สุตโท
2. เด็กหญิงสโรชา  อั้วนา
 
1. นางกานต์ญาดา  ขุนเดช
2. นางสาวอัญชลี  ศรีบุญเรือง
 
43 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 73.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงวรนุช  พหลรัตน์
2. เด็กหญิงอรัญญา  จรูญสนธิ์
 
1. นายมหรรณพ  สมอเนื้อ
2. นางรัสมี  สุภพร
 
44 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  โงนชารี
2. นางสาวสุรีพร  โยวผุย
 
1. นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร
2. นางผาณิต  นามวงษ์
 
45 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร  โจมเกาะ
2. เด็กหญิงมินตรา  สันพี
 
1. นางปราณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
46 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 70.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายดนุพล  เสมอหน้า
2. นางสาวอาทิฌา  กาโน
 
1. นางธีราภรณ์  โนนเพีย
2. นางอรุณศรี  ศรีรับขวา
 
47 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาวแววตา  ศิริบาล
 
1. นางประภัสสร  โพธิจักร
2. นางพูลสุข  พรหมโว
 
48 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  คณะวาปี
2. นายวีระพล  ดีโว
 
1. นางผินนภา  โพธิ์มูล
2. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
 
49 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 1. นางสาววไลพร  พลนาดี
2. นางสาวศุภนันท์  มักรมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ   สีหานาท
 
50 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาววิจิตรา  เฮ้าจำนงค์
2. นางสาวโสรยา  เจริญมี
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
51 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายเอกณัฐ  แวะศรีภา
 
1. นางนพมาศ  ศรีเชียงสา
 
52 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรัฐพงษ์  พิชนะชน
 
1. นางเนตร์นภา  มูลสาร
 
53 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายปวริศ  มีธรรม
 
1. นางสาวพรธีรา  โสดาวิชิต
 
54 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ยุทธชาวิทย์
 
1. นายมงคล  ประเสริฐสังฆ์
 
55 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนโส
 
1. นางสาวจิรานนท์  หงษ์ดี
 
56 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชานนท์  อาจมนตรี
 
1. นายพิชิต  วิริยะชัยกิจ
 
57 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสกาวเดือน  รังศรีสัมพันธ์
 
1. นายจักรพงษ์   แผ่นทอง
 
58 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายชิชวัฒน์  นักทำนา
 
1. นางอังคณา  ปะตังเวสัง
 
59 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชนิกา  อัยวรรณ
 
1. นายประเทศ  วิเศษสา
 
60 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายเอกณัฐ  ประวันตา
 
1. นายจรูญ  วีระทอง
 
61 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภศิริ  คำภานาง
2. เด็กหญิงสราญทิพย์  บูรณะกนิษฐ์
3. เด็กหญิงสรินญา  แหวนพรม
 
1. นางวรางคณา  วิวัฒวงษ์ตระกูล
2. นางเณศรา  ยานะสาร
 
62 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ผลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชญานิน  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ผลถวิล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บูชาอินทร์
2. นายมัณฑณนากร  พูนขุนทศ
 
63 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  อุดม
2. เด็กหญิงภัทรินทร  ศรีนาง
3. เด็กชายวิทูร  ปาปะสิม
 
1. นางสาวอนงค์  ศิริมา
2. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
 
64 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัครมัย  วัชรวิทยสุนทร
2. เด็กหญิงวราพรรณ  ประกอบนันท์
3. เด็กชายเกียรติชัย  พรมจันทร์
 
1. นางสาวประภาวดี  ไพราม
2. นางสุมาลี  ภูศรีอ่อน
 
65 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อินทรักษ์
2. เด็กชายปวีร์  พัฒนาวิศิษฏ์
3. เด็กชายวรัชญ์  หัสดาลอย
 
1. นายนิตยา  โชติการณ์
2. นายมงคล  ประเสริฐสังฆ์
 
66 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชุติกานต์  แสงทอง
2. นางสาวณัฐนันท์  สำราษวงษ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  มิคาระเศษฐ์
 
1. นางกาญจนา  กันติวงศ์
2. นางสุดาพร  พาระพัฒน์
 
67 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวผการัตน์  ดาเวียง
2. นางสาวภัทรลดา  คำภูเขียว
3. นางสาวสุกัญญา  คำมา
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ศิริคุณ
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
68 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  มณีภักดี
2. นางสาวนุชจรี  ลือทองจันทร์
3. นางสาวภัทราภร  สุขหนุน
 
1. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
2. นายศศิวัฒน์   สุริยะแก่นทราย
 
69 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกาญจนาพร  พรมติบ
2. นางสาวจิตราภรณ์  ซื่อตรง
3. นางสาวศิลปภัสสร  ศิริตื้นลี
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมฑ์  อุดมวงษ์
2. นางยุพิน  คำพิลา
 
70 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  วงษ์ชมภู
2. นางสาวมะลิชาติ  วันทาแท่น
3. นายอิทธิกร  วึบศรีภูมิ
 
1. นายกสิณพจน์  พรมดอนกลอย
2. นางขวัญพัฒน์  พรมดอนกลอย
 
71 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปัญญารัตน์  บุสทิพย์
2. เด็กหญิงสุธีกานต์  สุขสนิท
 
1. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
2. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
 
72 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายพชรพล  เหลืองรัตนา
2. เด็กชายไพศาล  แสงสุริยากาศ
 
1. นางชนกนาถ  อาจยะศรี
2. นางนิสานันท์  ชามะรัตน์
 
73 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชนทัช  อรรถาเศรษฐ์
2. เด็กหญิงเกศราพรรณ  จุลสม
 
1. นางสุกัลยาณี  ภูวนาถศรัณญา
 
74 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายปุณยกร  โสกชาตรี
2. เด็กชายพีระพล  คุณพาที
 
1. นางสาวเวียงแก้ว  สะอาด
 
75 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชา  ทีทา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วตา
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
 
76 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายพิทยา  แหลมคม
2. นางสาวอัจฉรา  พาสุวรรณ์
 
1. นางสาวนาถศิริ  อันทอง
2. นายเรืองฤทธิ์  คำพิลา
 
77 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายยศกฤต  สโมรินทร์
2. นายอธิสันต์  พร้อมพาณิชย์
 
1. นางสาวปิยะนุช  วินทะไชย
2. นายเทวา  รุทเทวิน
 
78 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายก้าวกาล  คันธธาศิริ
2. นายศาสตร์  รัตนพร
 
1. นางนิสานันท์  ชามะรัตน์
2. นายประทิน  โพธิ์ปริสุทธิ์
 
79 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายประยุทธ  ลีคะ
2. นายศราวุฒิ  คำแพงทอง
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด
2. นางสาวสุชานรี  ไกรพน
 
80 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐิพร  ไทยเมืองพล
2. นางสาวสินีญา  ยะปะภา
 
1. นายสุรชัย  สุขรี
 
81 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางมาพร  คำชมภู
 
82 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปฏิภาณ  พลดงนอก
 
1. นางรัมภา  พิมพุฒ
 
83 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงโชตมณี  เสเล
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
84 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวลัดดา  พิมบัง
 
1. นางสาวสมร  ป้องจันทร์
 
85 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงวิสุดา  ดาขัน
 
1. นายประสิทธิ์  ทองแสน
 
86 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  เชื่อมขุนทด
 
1. นางสาวนัฎชริดา  รังกุพันธ์
 
87 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นางสาวน้ำฝน  กกโกทา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศิริบูรณ์
 
88 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพัชรีพร  ตรีศรี
 
1. นายภัทรพงษ์  แซงจันดา
 
89 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ศิลารวม
 
1. นางสาวอุไรพร  ชำนาญกุล
 
90 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายภาณุรัตน์  จุ้ยกระโทก
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
91 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปทุมวัน
2. เด็กชายรุ่งเกียรติ  แงงลำพูน
3. เด็กหญิงสุภัสร  โพธิรุกข์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูมิบ้านค้อ
2. นายพิชา  ชัยจันดี
 
92 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายมณัฐชน  วรรณพิมพ์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เสนมา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  มานะสิน
 
1. นางพรโสภิต  กองรัตน์
2. นางสาวพัชราวัณย์  พันโน
 
93 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกิตยาพร  กองกะมุด
2. เด็กหญิงปิยชาติ  มอญขาม
3. นางสาวสุนทรีย์  ธิโย
 
1. นางวราลักษณ์  สีระคาม
2. นางอุบล  อรรคแสง
 
94 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนารักษ์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงสุนิตา  โพธิ์ไทร
 
1. นางสาวกาบฟ้า  ศรีล้อม
2. นางวันทนา  ทานุมา
 
95 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.19 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวบูชิตา  วงศ์ชารี
2. นางสาวปาริชาติ  ทานศรี
3. นายพุทธินันท์  คำแหงพล
 
1. นางวริษา  อธิสุมงคล
2. นายอาทิตย์  ยวนหมื่น
 
96 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายชัยธวัช  ปีตธวัชชัย
2. นายณัชชนก  คำพิทักษ์
3. นายลาภวัต  งามวงศ์วาน
 
1. นายชัชวาลย์  บุญเติม
2. นางสาวสุกัญญา  สุตะพันธ์
 
97 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภูเบศร์  เอี่ยมอ่อง
2. นางสาววิยาภรณ์  ขจรไพร
3. นางสาวเพ็ญทิพย์  ภูผาธรรม
 
1. นายสมดี  ศรีบุญมานนท์
2. นางสาวแคทลียา  มหาวงศ์
 
98 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวชนิกา  เถียรวิทวัส
2. นางสาวนิลุบล  ประภาสอน
3. นายสดายุทธ  อุทกัง
 
1. นางมุตจรินทร์  ดีทะเล
 
99 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกนกพร  จาดคำ
2. นางสาวจิตติพร  งามประเสริฐ
3. นางสาวสตรีรัตน์  อันแสน
 
1. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
2. นางสุภาพ  เมืองเหนือ
 
100 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองเหลา
2. นางสาวศิริพร  ศรีโคตร
3. นางสาวอุมาภรณ์  สีลาอาจ
 
1. นางกาญดา  วงศ์ภักดี
2. นางสาวประไพ  สาคร
 
101 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญรันต์  บุตริน
2. เด็กหญิงนิตยา  ทาชาติ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หินวิเศษ
 
1. นางนงนุช  อมรรัตนกุล
2. นางสาวรักก้าว  พลเสนา
 
102 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายพีรธัช  ดงเจริญ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ศรีเชียงสา
3. เด็กชายเทพมงคล  วงษ์ชาลี
 
1. นายชาญชัย  สิมมา
2. นางสาวพานทอง  ทัพหงษา
 
103 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เสโส
2. เด็กหญิงจุรีพร  ตาหล้า
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ญาติไธงสง
 
1. นางมะลิวัลย์  ศรีสง่าชัย
2. นางละออ  มายุรส
 
104 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวนิตยา  อังยศ
2. นางสาวพรรณปพร  โคตรเสนา
3. นางสาวสุภาวดี  พามอก
 
1. นางประภัสสร  ผ่องสนาม
2. นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี
 
105 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ทรงศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ศรีบุญวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  บุญประคม
 
1. นางสาวจันฉาย  โสหา
2. นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ
 
106 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  สุวรรณสม
2. นางสาวอานาตา  ภูจอมผา
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  สะตะ
 
1. นางจิราภรณ์  อันทะนัย
2. นางสาววันดี  แก้วเก็บคำ
 
107 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขวัญกมล  ศรีหัวแฮ
2. นางสาวยลดา  พลศร
3. นายรัชชานนท์  อินทรสงเคราะห์
 
1. นางสาวกิตติพร  อาพา
2. นายสุธี  ศรศักดา
 
108 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวปานตะวัน  ประจันตะเสน
2. นางสาวรัตนากร  สิทธิประเสริฐ
3. นางสาวสโรชา  ชื่นชม
 
1. นางสาวกฤษณ์รัชชา  สุทธะมา
2. นางสาวพิมพันธ์  วงษ์แก้ว
 
109 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ไชยคำ
2. นางสาวมณฑิตา  มะลิโค
3. นางสาวยุภาพร  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
 
110 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจุฑามาศ  อรรคฮาต
2. นายปรัชญา  โสดาพรม
3. นางสาวอรุณวรรณ  ภารสงัด
 
1. นางกรรณิการ์  ดำเนตร
2. นายฉลอง  รักษาภักดี
 
111 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชธิดา  ปรุรัตน์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ลีเฮือง
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  มีชัย
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
 
112 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกรกนก  ผลทิพย์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  มาศรี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันภักดี
 
1. นายเสกสรร  มะเดื่อ
 
113 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจุตินาฏ  ศิลป์ประกอบ
2. เด็กชายปรัชญา  ประโมนะกัง
3. เด็กชายศิวรัตน์  มาตย์นอก
 
1. นางสาวดวงรัตน์  มาตย์สาลี
2. นางสาวเนตรนภา  ตุ้ยศักดิ์ดา
 
114 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปรมินทร์  วีระปรียากร
2. เด็กชายเตชสิทธ์  ศิรสิทธิ์พงศ์พล
3. เด็กชายเอกวรรน์  วรารัศมี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นุชิต
2. นายพงศธร  ทิพรักษ์
 
115 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทาน้อย
2. เด็กหญิงปภาวี  พิมพ์จำปา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาฤทธิ์
 
1. นายประยุทธ  บัวแสง
2. นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี
 
116 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชุดาภรณ์  ภูผิว
2. นางสาวปฏิภาณ์วีร์  อุตรนคร
3. นางสาวเวณิกา  บุญอาษา
 
1. นางชื่นจิตร  กล้าแข็ง
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
117 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธิติสุดา  โพธิ์ศรี
2. นายศรายุ  ไพศาล
3. นายไกรศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  โสรสาน
2. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
 
118 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนรัลรัตน์  เค้าหงษ์
2. นางสาวนัชนิฎา  ศรีหานาม
3. นางสาวปนัดดา  คิดเข่ม
 
1. นางทัศนีย์  สิทธิจินดา
2. นางสาวเกศินี  ธรรมแสง
 
119 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายกฤษดา  เคนไชยวงศ์
2. นางสาวนัฐฐาพร  พื้นหินลาด
3. นางสาววรัญญา  จงสูงเนิน
 
1. นางอนงค์  เฮ็งนิรันดร์
2. นางอัญชลี  สิมเสน
 
120 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจิระพงศ์  ฝ่ายพลแสน
2. นายทยากร  กระมูลละคร
3. นายสราวุธ  นากุดนอก
 
1. นางสาวดวงรัตน์  มาตย์สาลี
2. นายพีรศักดิ์  หม่อนกันทา
 
121 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวชนิภา  ศรีสนิท
2. นางสาวนฤมล  เนียมไธสง
3. นางสาวศรารี  สมบุญ
 
1. นายพีรศักดิ์  หม่อนกันทา
2. นางสาววัฒนา  ลำน้ำเที่ยง
 
122 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญรักษ์  ทุมชะ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เอื้อศิริตระกูล
3. เด็กหญิงนิษฐิดา  ศรีสุมัง
 
1. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
2. นายเสรี  สังสหชาติ
 
123 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  แถมกลาง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ธาราศรี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุบลครุฑ
 
1. นางสุมาลี  กุลแสนไชย
2. นายเกรียงไกร  กุแหก
 
124 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐรัชนี  ศิริภัคกุลวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมรภัทร  จันทมาตย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญรักษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ลักขณานุกูล
2. นางธนิดา  ท้าวนาง
 
125 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กหญิงปิยากร  ตราทอง
2. เด็กหญิงภัสสร  แสนภูเขียว
3. เด็กหญิงอรยา  เค้นา
 
1. นางชลฐิมา  วงษ์เชียงยืน
2. นางนิศารัตน์  นามวิจิตร
 
126 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวนุจจรินทร์  กลิ่นหอม
2. นางสาวอภิรดี  ปาปะขำ
3. นางสาวอมร  ลาระคร
 
1. นายพีรศักดิ์  หม่อนกันทา
2. นางสาววัฒนา  ลำน้ำเที่ยง
 
127 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายพัชรภูมิ  จันทร์ภู่
2. นายวีระเดช  ซุยกระเดื่อง
3. นางสาวสุธาทิพย์  สุวรรณพล
 
1. นายวุฒิปรีชา  มาหนองค้า
2. นางสุมลทา  พิมพล
 
128 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวชุติมา  โตโส
2. นางสาวเจนจิรา  ธรรมแสง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีไสว
 
1. นางสาวชุติมา  นันตื้อ
2. นางรัตนา  จิมขุนทด
 
129 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนากร  อินอาจ
2. นางสาวรติมา  บริบูรณ์วัฒน์
3. นางสาวเนรัญณัฏฐ์  ราชสีทา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ลักขณานุกูล
2. นางธนิดา  ท้าวนาง
 
130 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชนะชล  วันดี
2. นายพิชกวี  ปินะถา
3. นายอินทร  วีระกูล
 
1. นางจารุพร  รุทเทวิน
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
 
131 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ  ศรีเดช
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สมอนา
 
1. นายณภัทร  สายเนตร
2. นางเพ็ญแข  คำน้อย
 
132 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายกฤษฎา  ถาระโท
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  บุญเผย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทาโบราณ
2. นางสาวสุชาดา  กลางสุโพธิ์
 
133 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธนิยะ  บุญบุตร
2. นายภัทร์  นิกร
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
134 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.11 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  โคแก้ว
2. นายเจษฎา  เทียนเอี่ยม
 
1. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
2. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
 
135 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายชลแดน  ผุยบัวค้อ
2. เด็กหญิงศิริณรี  ศรีพุทธา
 
1. นายปราโมทย์  บุญศรีประภาน
 
136 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  พานโคตร
2. นายเกียรติศักดิ์  ไกรยสวน
 
1. นางจุลรัตน์  วุฒิวรรณ
2. นางสาวศศิกานต์  ยามสุข
 
137 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายชรินทร์โย  เล่าเรียน
2. นายอัครเดช  สุขโขทัย
 
1. นางนภาพร  ยุทไธสง
2. นายศิวะ  ปินะสา
 
138 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายยศกร  จันทาสังข์
2. นายเกียรติศักดิ์  ล่ามสมบัติ
 
1. นายทศพณ  ทองแย้ม
 
139 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายปัญญา  พาโนมัย
2. นายพีรพร  สุขขา
 
1. นางลักขณา  บัวช่วย
2. นางสมคิด  จิตระบอบ
 
140 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายสิวา   สมอแข็ง
2. นายอาชา  ประจันนวล
 
1. นางพิมพ์วรี   สิงห์น้อย
2. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
 
141 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  พลรักษา
2. เด็กชายศิวกร  พลยางนอก
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพง
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
142 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายวุฒิไกร  นาคประเวศน์
2. เด็กชายเจษฏา  แต้วัฒนา
 
1. นางพัชราภรณ์  เจริญสุข
2. นางรัชนีย์  ทองน้อย
 
143 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายพัธนันท์  สมลือแสน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองโคตร
 
1. นางกัลยกร  นันท์ดี
2. นางสาวสุขกัญญา  มูลสัน
 
144 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. เด็กชายนิพล  คำดี
2. เด็กชายศรายุ  วงศ์ศรีอาจ
 
1. นางจิรัชยา  ศิลปชัย
2. นายสิทธิพงษ์  คำพรม
 
145 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายทศพร  สิงห์ครุฑ
2. เด็กชายสุเทพ  ผาภู
 
1. นางสาวกัญญา  ราชหุ่น
 
146 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สอนสี
2. เด็กชายอภิชาติ  กุลศรี
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
147 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. เด็กชายปกาศิษ  อรัญสอน
2. เด็กชายอธิพงษ์  เกียบกลาง
 
1. นางจิรัชยา  ศิลปชัย
2. นายสิทธิพงษ์  คำพรม
 
148 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  นาคันรัตน์
2. เด็กชายพลกฤษ  สร้อยแสง
 
1. นายธีระวัฒน์  เขจรสิทธิ์
 
149 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายนัฐพล   ลาสอน
2. นายเดชา  จันทร์น้อย
 
1. นายคุณากร  โทแหล่ง
2. นางละอองดาว  ยิ่งยืน
 
150 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายฐนะวัฒน์  น้อยหา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลาภเลิศ
 
1. นายทนัย  สิงห์พันธ์
2. นางพนมพร  นามกุล
 
151 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. นายกนกศักดิ์  เขียวแดง
2. นายนิธิวัฒน์  ธรรมทา
3. นายสหรัฐ  พรมหนองอ้อ
 
1. นายนิพนธ์  สาชัย
2. นายอภิชาติ  บุญล้อม
 
152 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายมานะ  มณีทับ
2. นายวชิรวิทย์  ขุริรัง
3. นายวัชชิรพล  คำสอน
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
 
153 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภัทพงศ์  จำนงค์ถิ่น
2. นายศุภชัย  บานหาญ
3. นายอดิศักดิ์  น้อยเอี้ยง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
154 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกุลชาติ  วันทา
2. นายณัฐภัทร  ลุนราศรี
3. นายศุภวิทย์  บ้งนาง
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ทองรักษ์
 
155 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายนิติพัฒน์  มงคลโอภาสสกุล
2. นายเมธาวุฒิ  จิวานันทวัฒน์
3. นายเอกรัตน์  ทารถ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมกุง
2. เด็กหญิงขวัญนภา  มาศรี
3. เด็กหญิงฉัตรกมล  ตุ้มวัด
4. เด็กหญิงปนัดดา  การุณรักษ์
5. เด็กชายวัชระ  ราศรี
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สินเธาว์
2. นางสาววิไลรัตน์  กุลพัชรานุรักษ์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงทิพมาศ  อรุณดี
2. เด็กหญิงธิตินันท์  สมวัชรจิต
3. เด็กหญิงรัศมี  ปราศจาก
4. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมนา
5. เด็กหญิงโขมพัสตร์  เทียนเงิน
 
1. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัญญาหาร
2. เด็กหญิงคีตภัทร  บำรุง
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  อี่ยมศรี
4. เด็กหญิงรุ้งนิรันดิ์  โพธิ์พา
5. เด็กชายวันปิติ  จึงตระกูล
 
1. นางจงรักษ์  พูนทอง
2. นางดรุณณี   จึงตระกูล
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกวินนาถ  ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณศรีรักษา
3. เด็กชายยศธร  เค้าหงษ์
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กองจันทร์
5. เด็กหญิงสิริญากร  สิมผิว
 
1. นายสุพล  พรหมกูล
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ศิรินารถ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันโดด
3. เด็กหญิงดาวเรือน  ลีตานา
4. เด็กหญิงนฤมล  บุเกษ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สมสุขา
 
1. นางสาวภัสญาดา  ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสุดารัตน์  สุวพงษ์
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจริยา  ผาเข็ม
2. นางสาวปรมิน  ตอรมรัมย์
3. นางสาววรรณภา  ทองโม้
4. นางสาวสายสุนี  ศรีอินทรีย์
5. นางสาวเอื้องฟ้า  โคกวิสัย
 
1. นางพนมมาศ  ชาแท่น
2. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ยอดจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  คำไกรษร
3. นางสาวนืศากร  กันทะเนตร
4. นางสาวสุกัญญา  แก้วใสย์
5. นางสาวอัญญาลักษณ์  ทำใหม
 
1. นางดรุณี  สีหพันธ์
2. นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวปราณี  ปราบบำรุง
2. นางสาวพัชริดา  บุญขยัน
3. นางสาวภาธิณี  พรมโพธิ์
4. นางสาวมลทิชา  รักเทศ
5. นางสาวสุพัตรา  กุลพิมล
 
1. นายชานนท์  ชัยพรมมา
2. นายมนตรี  กรมทำมา
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกรรพล  เมืองคำ
2. นางสาวงามอนงค์  ลาสุนนท์
3. นายจุลดิศ  คำหว่าน
4. นางสาวนภัสศิริ  นากร
5. นางสาวปิรัญญา  เหล่าดี
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ชื่นชม
2. นางวิไลวรรณ  พรมสิทธิ์
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติรัตน์  สุระ
2. นายธนาวุฒิ  ทองบ้านทุ่ม
3. นายรัฐพงษ์  โคตะนนท์
4. นายสัจจะ  ชาสุวรรณ
5. นางสาวสุวรรณี  อุ้ย
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางสาวบรรจง  มุกดา
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  แก้วนิลวงษ์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ลุนมาตร
3. เด็กหญิงธารารัตน์  ชะนี
4. เด็กชายประสิทธิ์  บุญประกอบ
5. เด็กชายอภิสิทธิื  พานนนท์
 
1. นางสาวยุวะภา  ราวี
2. นายสิริวัฒน์  นาโพนงาม
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  มั่งคง
2. เด็กหญิงจันทร์จิตรา  ประวิเศษ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  คุณน้อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเรืองศรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์แสง
 
1. นางตรียนุช  เกิดมี
2. นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.29 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  บุดดีจีน
2. นางสาวปนัดดา  พันชัย
3. นางสาวสายไหม  ไกรษรศรี
4. นางสาวสุนิตา  มุ่งหมาย
5. นางสาวอรวี  ฝ่ายเพ็ชร
 
1. นางสุวลักษณ์  เรืองวิเศษ
2. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจีรนันท์  พันตัน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รุ่งเรือง
3. นางสาวภิรญา  ศิวพุฒิพร
4. เด็กหญิงวรรณิษา  เวียงแสง
5. เด็กชายวัฒนา  แสนลาด
 
1. นางสาวสุพรรษา  แถวโนนงิ้ว
2. นางสาวอัมพร  ศรีธรรมบุตร
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงธีริศรา  หอมชื่นใจ
3. เด็กหญิงนฤมล  รวมไทย
4. เด็กหญิงสุกัลยา  ทุ้ยแป
5. เด็กหญิงโชษิตา  พรมพิลา
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางอัมพร  จริยพันธุ์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เฉิดผล
2. นางสาวฑิฆัมพร  ฝ่ายศักดิ์ขวา
3. นางสาวภิญญดา  จันทร์นคร
4. นางสาวศศิวิมล  แตงฉ่ำ
5. นางสาวสุภาพร  สีกระแจะ
 
1. นางสุวลักษณ์  เรืองวิเศษ
2. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  บุญนาม
2. นางสาววราภรณ์   เพ็งแก้ว
3. นางสาววิภากร  นาหนองผือ
4. นายสิรภพ  สระจันทร์
5. นางสาวสุธิดา  คาตา
 
1. นางผาสุก  บุญสร้าง
2. นายวชิรนันท์  น้อยคำลือ
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธิดามาตย์  ดอนน้อยเยา
2. นายพิเชษฐ์  กุลวงศ์
3. นางสาวมุขมณี  ขาวพล
4. นางสาววันวิสาข์  แสนขันธ์
5. นายอภิชัย  สวัสดิ์ทอง
 
1. นางสาวกรกนก  หลอดอาสา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวขวัญจิตร  เสนาวงษ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทรัตน์
3. นางสาววรัชยา  วรวิเศษ
4. นางสาวสุภาพร  สุวรรณเขต
5. นางสาวอรรินทร์  หลักกลาง
 
1. นายปรีดา  มุขพรหม
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.34 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวธนาพร  ช่างแกะ
2. นางสาวนันทยา  รอบคอบ
3. นางสาวรจนา  มะธิตะโน
4. นางสาวสุวรรณ  หอมดวง
5. นางสาวสุวรรณภา  รักษาภักดี
 
1. นายบัวเรียน  พิลาบุตร
2. นายไกรวุฒิ  เกรียรัมย์
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายจรุวัฒน์  ทองดี
2. เด็กหญิงปุณยวีย์  มูลเชียงใต้
3. นางสาววนาลี  หงอกชัย
4. นายอธิเบต  ขุนรัตน์
5. นางสาวอมรรัตน์  หนูเวียง
 
1. นางวาสนา  กำกูด
2. นายเดชา  ทะมานันท์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกรกต  สติภา
2. นายธาดา  รัตนติสร้อย
3. นายปิยวัฒน์  ใจตรง
4. นายพีรวิชญ์  ภูพานเพชร
5. นายอรรถพล  มูลสมบัติ
 
1. นางสาวนรงค์   เติมอินทร์
2. นายสมัย  บัวพัฒน์
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายการัณยภาส  แสงดาว
2. นายพีรพงษ์  สอนศีลพงษ์
3. นายภานุพงษ์  สอนโกษา
4. นายวสัณฎ์  ภู่ทองอ่อน
5. นายศรัทรา  คนล่ำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  อุปลา
2. นายสุพล  พรหมกูล
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฤทธิยา
2. นางสาววัชราภรณ์  สาคร
3. นางสาวศุภมาศ  ชัยช่วย
4. เด็กหญิงสิรินญาพรรณ  ไกรวัน
5. เด็กหญิงสุทธิษา  คำเรืองศรี
 
1. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
2. นางสาววัชราพร  ศรีเมืองบุญ
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายกานต์กวิน  ประยูรเนตร
2. นางสาวขวัญตา  อุทโธ
3. นายณัฐติยพงษ์  ลาบ้านเพิ่ม
4. นางสาวธัญญา  นนยะโส
5. นายวีระยุทธ  ร่มคำ
 
1. นายชูศักดิ์  สีปากนา
2. นายสุริยา  งามเจริญ
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกนทรณ์  หงษ์กา
2. นายกฤษฎา  เที่ยงผดุง
3. นายกิตติพงษ์  บุตรโพธิ์
4. นายจิตรกร  บักเมือง
5. นายชาญณรงค์  คำควร
6. นางสาวทองประกาย  กัสโก
7. นายธนาวุฒิ  ศรีบุญเรือง
8. นายธีรพงศ์  พ่ายสีลา
9. นายนพรัตน์  มาตรา
10. นายนันทศักดิ์  บุตรวงษ์
11. นางสาวนุชจรีย์  รัตนทิพย์
12. นายบดินทร์  แก้วเก็บคำ
13. นายภูริณัฐ  แสงคำ
14. นางสาววราลิน  รัดทะนี
15. นายวศพล  ตั้งกิรติชัย
16. นายอภิศักดิ์  พลอาฆาตร
17. นายอิทธิกร  เจือสุข
18. นายอุดม  โดมคำ
19. นายเกียรก้อง  สีกระแจะ
20. นายเฉลิมชัย  นามวิเศษ
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นายวศิน  หีบแก้ว
3. นายวัฒนพงษ์  ผุยผง
4. นายอิทธิพล  ภูผิวผา
5. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์ชา
2. เด็กชายคชาพงษ์  เลอยุกต์
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ล้ำเลิศ
4. นางสาวจิตรโสภา  จันทร์ภูเขียว
5. นายณัฐพงษ์  เดชพุฒิ
6. นางสาวดวงกมล  จันทร์เพ็ญ
7. เด็กชายธนกฤษ  ก้องเวหา
8. นางสาวบุศราพร  พรมรินทร์
9. นางสาวปรีญาภรณ์  ขอนสัก
10. นายพงศธร  มีโนนทอง
11. นายพัทยา  นานอก
12. นายภาคภูมิ  ลองหานาม
13. นางสาวศันสนีย์  คนงาม
14. นายศิริโรจน์  โซ่มาลา
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  สวนหนองแวง
16. นางสาวอัจฉราวรรณ  สิงคำป้อง
17. เด็กหญิงอารีย์รักษ์  เหล่าพิเดช
18. นางสาวอิงฟ้า  ชาญชัยพิชิต
19. นางสาวอินธุอร  สุทธิประภา
20. นางสาวเกศกนก  เศษทา
 
1. นายชูชาติ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นายวะนิช  อุประชัย
3. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายกิตติศักดิ์  แสนเสนา
2. นางสาวจรรยา  สีหนู
3. นางสาวจุรัรีตน์  วงค์ตาแพง
4. นางสาวดอกอ้อ  ทิพเสนา
5. นายทศพร  ประทุมไทย
6. นางสาวธัญญ่า  ภูเทียมศรี
7. นางสาวน้ำทิพย์  คำเหนือ
8. นางสาวพัชณิดา  การงาน
9. นางสาวพิณรัตน์  รักษาชาติ
10. นางสาวภณิดา  นาชิต
11. นางสาวภาวินี  เลิศไธสง
12. นางสาวมณีรัตน์  บาคะรม
13. นายวัศพล  จันทกล
14. นายวินัยสิทธิ์  จันทร์ทิพย์
15. นายสาคร  ทองดี
16. นางสาวอชิรญา  แปนนอก
17. นางสาวอริญาภรณ์  บัวไข
18. นางสาวอัณธิกา  ขอดคำ
19. นายอิทธิพล  บุษดี
20. นายอิศรา  รูปสูง
 
1. นางธัชตะวัน  ศิริวิชัย
2. นายธีระ  ฉัตรพูนกุล
3. นายศรันย์  วรสิทธิ์
4. นางสาวอนงค์  โนนทะเสน
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกิตติ  กิ่งวิชิต
2. นางสาวกุลชาติ  วันทา
3. นางสาวกุลสตรี  แสนล้อม
4. นายคมกริช  ดอนกลาง
5. นางสาวจิราภรณ์  งามบาง
6. นางสาวจิราวรรณ  ลักษณ์เชื้อวงศ์
7. นางสาวฉัตรติยา  ดงอะนนท์
8. นายณัฐพล  ปามะ
9. นายทัศพล  ชัยชนะ
10. นายธนากร  ศิลาเลิศ
11. นายธีรเกียรติ  พรมศรี
12. นางสาวนริศรา  โคบาล
13. นางสาวปาริชาติ  วงษ์ไชย์
14. นายภัทรพล  พลศรีพิมพ์
15. นายรัชชานนท์  ดีเลิศ
16. นายศักดิ์สิทธิ์  ขอนกูล
17. นางสาวสุนิชชา  อ่อนคำหล้า
18. นางสาวสุภาภรณ์  สมน้อย
19. นางสาวอัญชลี  พูนผล
20. นางสาวอารียา  เค้าแคน
 
1. นางกัลยา  คามวุฒิ
2. นางศีตลา  สนิทโก
3. นางสาวสุพรรณษา  แถวโนนงิ้ว
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กหญิงชนันพร  ทับลือชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำภูมิหา
3. นายปฏิภาน  สมบูรณ์ผล
4. นายปรเมธ  หงษ์น้อย
5. เด็กหญิงปิยธิดา  เหล่าชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เติมผล
7. เด็กหญิงพิมไพพรรณ  ทองดี
8. เด็กหญิงภัทรวดี  เทศประสิทธิ์
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตันตระกูล
10. เด็กหญิงศิรินญา  ถาปะบุตร
11. เด็กชายสหรัฐ  เสนารัฐ
12. เด็กหญิงสุจิมาพร  จิกชาตี
13. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยสิทธิ์
14. เด็กหญิงอรรถพิมล  โสโท
15. เด็กหญิงอริสรา  แพงสร้อย
16. เด็กหญิงอัจจิมา  แก้วล้วน
17. เด็กหญิงอารีดา  คำไกษร
18. เด็กหญิงเกษรารัฐ  อัตจักร
19. นายเจษฎา  มูลวงศรี
20. เด็กหญิงไพริน  จำปาทอง
 
1. นางสาวบรรจบพร  จอมเกาะ
2. นายประสิทธ์  โชคช่วยพัฒนากิจ
3. นางสาวพรทิยา  เรืองจ้อย
4. นายพัฒนพงศ์  ธรรมกุล
5. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูไตรรัตน์
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  จรุงกิจอนันต์
2. นายจักรินทร์  เทนอิสสระ
3. นางสาวบุษบา  สมอเนื้อ
4. นางสาวประภาพร  ละจรูญ
5. นายมงคล  สุราภา
6. นางสาววรรณกานต์  แคชัยภูมิ
7. นายวรวัฒน์  โนนดงกลาง
8. นายวราพล  กลุ้มสิน
9. นางสาววิลาสินี  พงษ์คำพันธ์
10. นางสาววิลาสินี  ลุนสำโรง
11. นายศิริชัย  ไชยปัญญา
12. นายสามารถ  หล้าคำคง
13. นางสาวสุนิศา  แก่นแก้ว
14. นางสาวสุพรรษา  ศรีล้อม
15. นายสุรชัย  ทาระคุณ
16. นายสุวพงษ์  ประสงค์แก้ว
17. นางสาวอัญชลีญา  ทุมพัง
18. นายเดชประยงค์  หงส์ศรีเมือง
19. นางสาวเพลินตา  กาดนอก
 
1. นายวีรยุทธ  เลิศพลสถิต
2. นางสุจันทร์ญา  อุปแก้ว
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองคำ
2. นายกฤษฎา  เม่นชัยภูมิ
3. นางสาวกัญญาทิพย์  ปัญญานุชิต
4. นายกีรติ  ศรีวิชา
5. นางสาวจริยา  เครือมา
6. นายณัฐชัย  พินิจมนตรี
7. นายณัฐวุฒิ  พิมูลขันธ์
8. นางสาวธัญญรัตน์  มีจำรัส
9. นางสาวนิภาภรณ์  นามโส
10. นายปริญญา  ระหารนอก
11. นางสาวปวิมล  ตะมะโคตร
12. นายภูวดล  มุงคุณแสน
13. นางสาวมณีรัตน์  นนตรี
14. นางสาววรัญญา  อาษาราช
15. นางสาวศิวาพร  หารประชุม
16. นายสิทธานต์  ชำกรม
17. นางสาวอรอนงค์  วรวะลัย
18. นางสาวอริศรา  โต๊ะอี๋
19. นางสาวเนตรนภา  ทองดี
20. นายเพ็ญเพชร  แพงน้อย
 
1. นางสาวนรงค์   เติมอินทร์
2. นางสาววิรากร  เจริญเชื้อ
3. นายศรัทธาพร  ศรสำโรง
4. นางสุวลักษณ์  เรืองวิเศษ
5. นางสาวอรนุช  บาลี
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวจิรนันท์  เหล้ามา
2. นางสาวชฎาพร  วังคะฮาต
3. นายชาคริต  มูลสมบัติ
4. นางสาวฌาลวดี  โภคทรัพย์
5. นายทศพล  กลับผดุง
6. นายธนพล  มหามาตร
7. นางสาวธัญลักษณ์  พรมเสน
8. นายนันทวุฒิ  พรรคพิง
9. นางสาวนิศา  เทศทัน
10. นายปฏิภาณ  นามแสง
11. นางสาวประภัสสร  วันเนาว์
12. นางสาวมัญริกา  เวียงแก้ว
13. นางสาวมิ่งสมร  บุญมา
14. นายฤทธิชัย  อันภักดี
15. นางสาววณิชชา  พะเลี่ยง
16. นายวีระยุทธ  วงษ์ชมพู
17. นายศักรินทร์  สีหาลุน
18. นายสุพัฒนากร  บุปผา
19. นายอภิสิทธิ์  พรมจันทร์
20. นายอัฐพล  ธุระยศ
 
1. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
2. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
3. นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร
4. นางเครือวัลย์  คงรักช้าง
5. นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกิตติศักดิ์  หมื่นแก้ว
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  แปน้อย
3. นายชิษณุพงษ์  ศรีพุทธา
4. นายณัฐภูมิ  พรหมรักษา
5. นายนครินทร์  ชิวจำปา
6. นายนพดล  ดงพงษ์
7. นายนฤนาท  ฝอฝน
8. นางสาวประทินญา  สีโสภณ
9. นางสาวพรพิมล  ไต้ไธสง
10. นางสาวพรพิมล  โคธิสาร
11. นายยุทธพงษ์  เสโส
12. นายรพีภัทร  เอื้อกลาง
13. นายรัฐศาสตร์  อมมา
14. นางสาวลภัสรดา  เจียมวัฒนาเลิศ
15. นางสาวศิริประภา  ซ่าอินทร์
16. นายศุภวิชญ์  แก้วเฮียง
17. นางสาวสมฤทัย  พงษ์สีมา
18. นางสาวสุจิตตรา  ภามนตรี
19. นางสาวอัษฎาวุธ  หงษ์ทอง
20. นางสาวโรฎจมินทร์  พลแสน
 
1. นางกัลยา  คามวุฒิ
2. นายดุสิต  โนนเพีย
3. นางสาวสุพรรณษา  แถวโนนงิ้ว
4. นางสาวอัมพร  ศรีธรรมบุตร
5. นายอารมณ์ดี  อาจนุการ
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวกาญจนา  ต้องหา
2. นายจตุพร  สิงสอ
3. นายจตุรงค์  กงถัน
4. นางสาวจิดาภา  สารเงิน
5. นายณัฐวุฒิ  ตู้ดี
6. นายธนกฤต  นิยมสุข
7. นายพจนา  แสงทอง
8. นายพรเพชร  บูรณะคาม
9. นายพัฒนากร  กองลุน
10. นายพินิจชัย  พรมมาจีน
11. นายรวิณัฐ  ฝ่ายสงฆ์
12. นางสาวรัตนากร  ไพพาฤทธิ์
13. นางสาววานิชย์  แก้วแสน
14. นางสาวศุภนุช  ประเสริฐสาร
15. นายศุภสิทธิ์  นามศรี
16. นายอนันต์  พิลาออน
17. นายอภิเชษฐ์  เหง้าไม้
18. นางสาวอมรลักษณ์  สอนลา
19. นางสาวอรัญญา  หมู่หาญ
20. นายเอกภพ  แสนทิ
 
1. นายกฤษณะ  แสงมี
2. นางจันทร์ธิดา  กองเพชร
3. นางบุญจันทร์  บัวพา
4. นางวนิดา  วัฒนินทร
5. นางสาวศิรินทิพย์  เทพประทาน
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวดาวเรือง  เพ็ญศิริยะ
 
1. นางสาววิชุรกา  เหลาลา
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจรัญญา  คำลิตร
 
1. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงอริศรา  บุญแก้ว
 
1. นางอุบล  เจริญศิริ
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  จิตรอรุโณทัย
 
1. นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  งอกขาว
 
1. นายไกรวุฒิ  เกรียรัมย์
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  นิยมหาญ
 
1. นางสาวบุหงา  จันทนากร
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. นางสาวจุฬารัตน์  เนื่องชมภู
 
1. นางพวงรัตน์  ศิริรัมย์
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณัฐชัย  พระลับรักษา
 
1. นางสาวสาวิตรี  ลามพัฒน์
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มูลสมบัติ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกฤติยา  แสงสุข
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ชื่นชม
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายวัชนชัย  โสดาดง
2. เด็กหญิงศิวัชญา  โพธิ์นา
 
1. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายพิชินาถ  ดิลกลาภ
2. เด็กหญิงมานิตา  ผาทอง
 
1. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
2. นางสาวสุพัตรา  เหมทานนท์
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชินแท่น
2. เด็กชายศิวัฒน์  แก้วพินิจ
 
1. นางรำไพ  ศรีชำนิ
2. นางเปรมจิต  งานไว
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาคภูมิ  เจริญวิภาส
2. นางสาวสุภัทรา  หมื่นน้อย
 
1. นางชุติมา  บรรเทาทุกข์
2. นางนันทยา  พรหมกูล
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเหลือง
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  เหล่ากาสี
 
1. นางสมปอง  โฆษจันทรา
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  ชมชน
2. นายวิทวัส  นุดา
 
1. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
2. นางสวลี  ปุญญา
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายพันศักดิ์  ท้าวนิล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เมืองโพธิ์
 
1. นางสาวยุวะภา  ราวี
2. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ภูครองจิตร
2. นายพัฒรพงษ์  วงค์แสนชุม
 
1. นางภัสดา  วงษ์ชารี
2. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวรุจิรา  แหวนนิล
2. นายวุฒิภัทร  ผิวสว่าง
 
1. นางพิณภาคย์  บุตรจันทร์
2. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจักราวัฒน์  คึ้มภูเขียว
2. นางสาวพนัชกร  พงษ์ภักดิ์
 
1. นางจริยา  สีตื้อ
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกรองพร  กาญจนเรขา
2. นางสาวกฤษณา  เรืองยศ
3. นางสาวจุฑาภรณ์  สีโนนทอง
4. นางสาวพรธิดา  สิรินาวากุล
5. นางสาววิรัชนี  ขุ่ยรานหญ้า
6. นางสาวสายฝน  สีนอเพีย
7. นางสาวอภิศรา  ภู่ระหงษ์
8. นางสาวอัฉรา  วรพันธุ์
9. นางสาวเพ็ญณี  ศรีพิมพ์สอ
10. นางสาวเสาวรส  โพธิ์เศษ
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรุง
2. นางรัชนีย์  เชิดสูงเนิน
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 72.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รักษาอินทร์
2. เด็กหญิงญาดารัตน์  นามา
3. เด็กหญิงนิภาพร  ปะตังถาเน
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  สดศรี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภายไธสง
6. เด็กหญิงสลักจิต  วงษ์ราชสีห์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมเทศ
8. เด็กหญิงอรุณี  ศรีเตชะุ
9. เด็กหญิงอิสราภรณ์   ปะละกา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันเบ้า
 
1. นางผาสุก  บุญสร้าง
2. นางวนิดา  โพนงาม
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ปู่สูงเนิน
2. นางสาวจิตติมา  อินทวงศ์
3. นางสาวดุษฎี  ลากุล
4. นางสาวนันทิดา  มิยะกรณ์
5. นางสาวบุปผา  พลอาจทัน
6. นางสาวศรันญา  ภูคำวงศ์
7. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ศรี
8. นายอดิศักดิ์  โพธิ์สันเทียะ
9. นางสาวเนาวรัตน์  เหง่าพันธ์
10. นางสาวเยาวลักษณ์  ราชเจริญ
 
1. นางจิรนันท์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงปณิดา  จันดีสา
3. นางสาวปรารถนา  วงษ์ไชยา
4. เด็กหญิงภิญญา  จิตวิเศษ
5. เด็กหญิงรัชนี  คำนา
6. เด็กหญิงวรีวรรณ์  ศิลาสูงเนิน
7. เด็กหญิงวิริศพร  แสนอินต๊ะ
8. เด็กหญิงศิวพร  แก้วบุดดา
9. เด็กหญิงสายชล  พระภูมี
10. เด็กหญิงโศรดา  ฤาชา
 
1. นางประทิ่น  ลือชา
2. นางเยาวนิตย์  อุประชัย
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายก้องหล้า  แก้วมาลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราษฎร์สงขลา
3. เด็กหญิงทิพาพร  สะดู่
4. เด็กชายนนทชัย  แสงจำปา
5. เด็กหญิงประรัตน์ฎา  ประชากูล
6. เด็กหญิงวิรัญญา  วังคาม
7. เด็กหญิงศกลรัตน์  ประกลาง
8. เด็กชายศรัญ  ประกลาง
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ประชาโชติ
10. เด็กหญิงสุลิษา  สินโพธิ์
11. เด็กชายอรชุน  ทองรักษ์
12. เด็กหญิงอรณัฐ  งามชัด
13. เด็กหญิงอังคณา  พลครบุรี
14. นายเทวรักษ์  ลำภูเขียว
15. เด็กหญิงแพรวพิไล  รัตถา
 
1. นายชวลิต  ฮามคำไพ
2. นายธนะสิน  ปรีชาเลิศ
3. นางนุชนาถ  มาตยภูธร
 
216 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตะเขียว
2. เด็กชายกฤษดา  พรมหลง
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทุมแสน
4. เด็กหญิงดาวหทัย  ดีแป้น
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนศรี
6. เด็กหญิงปวีณา  สาพา
7. นายพงศกร  สิงคง
8. เด็กหญิงภาวิณี  วัฒนพันธ์ศักดิ์
9. เด็กหญิงมยุรี  กลกลัด
10. เด็กหญิงรัตสิตา  ทองนำ
11. เด็กหญิงศิริพร  ภูมิดรไสย
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูมิดรไสย
13. เด็กหญิงสุกัญญา  หาญลือชัย
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นามนนท์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีลาลัย
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สินเธาว์
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 1. เด็กชายกิตติคุณ  ซาซุม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  คุณสุข
3. เด็กชายณรงค์สิทธิ  พรรณศรี
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มลา
5. เด็กหญิงดวงนภา  สำนักบ้านโคก
6. เด็กชายทวีกร  บงแก้ว
7. เด็กชายธนทัศน์  วันปลั่ง
8. เด็กหญิงนริสรา  วงษ์กิ่ง
9. เด็กชายนวมินทร์  ปิ่นทอง
10. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีบุญ
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วประภา
12. เด็กหญิงมาติกา  สอนพร
13. เด็กหญิงรุจิรา  ราชิวงศ์
14. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  พลเยี่ยม
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  คุณเสน
 
1. นางทองทิพย์  ทองแขก
2. นายมงคุณ  หวายเครือ
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทนษา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ค่อมสิงห์
3. เด็กหญิงทัศนาพร  ต้นกันยา
4. เด็กหญิงนฤมล  โนนทิง
5. เด็กหญิงบงกช  สิทธิพงศ์สถิต
6. เด็กชายพิทยา  อรรคนิมาตร
7. เด็กหญิงพิมชนก  สิงห์โคตร
8. เด็กชายวิทยา  คำไชย
9. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมปุย
10. เด็กหญิงสุกัญญา  พลไชยมาตรย์
11. เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์คำ
12. เด็กหญิงอติมาพร  ศรีโยธา
13. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงสีมา
14. เด็กชายอนุวัต  ปัญญายาว
15. เด็กหญิงเกตวรินทร์  มีมูล
 
1. นายกมล  มั่งมี
2. นายจำเนียร  ชัยจันทา
3. นางอนุช  มั่งมี
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐพล  ทวยไธสง
3. เด็กหญิงตระการตา  หอมวงษ์
4. เด็กหญิงทานตะวัน  พุทธา
5. เด็กหญิงปัทมา  สุวรรณ
6. เด็กหญิงผกาทิพย์  สีละ
7. เด็กหญิงมาลัย  โนนพระยอม
8. เด็กหญิงวรินทร  ทำสันเทียะ
9. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วแวว
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์เวียง
11. เด็กหญิงสรวงสุดา  จันทร์ณรงค์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ชิงหนู
13. เด็กชายสุพจน์  สืบอานนท์
14. เด็กชายสุรนนท์  คณานิตย์
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สุพันท้าว
 
1. นายทนงค์  สีรอด
2. นายนายพนมไพร  จำใจ
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
4. นายอุทัย  แท่นแก้ว
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวมณีกานต์  เหล่าเจริญ
2. นางสาวรันติยา  แก้วชุมพล
3. นางสาวศศินา  ภาดี
 
1. นางประภัสสร  ทองไพบูลย์
2. นางสุวิมล  ทรงอาจ
 
221 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงวินัตดา  ขันเพชร
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วงษ์กลาง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มุทาพร
 
1. นายนุกูล  ลอยขามป้อม
2. นายสฤษดิ์  โนนคำ
 
222 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกันติยา  บุหรัน
2. เด็กหญิงจริญญา  สีเขียว
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปลัดขวา
 
1. นายวิทยา  คมกลาง
2. นายเสถียร  เหล่าประเสริฐ
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกันทิมา  ไชยบุตร
2. เด็กหญิงมะลิ   มณีรัตน์
3. เด็กหญิงมีรดา  ยิ่งยงไพศาลกุล
 
1. นางกัญชลีกร  จันทรมงคล
2. นางดุษฎี  สุวรรณวงศ์
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุสบา  วงษ์นอก
2. เด็กหญิงมลสญา  การสร้าง
3. เด็กหญิงวรรณภา  วรสิงห์
 
1. นายนิวัฒน์  ธรรมมา
2. นายศราวุธ  โพธิลักษณ์
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนุสรา  ใยแก้ว
2. นางสาวมานัสษา  อึงฉิม
3. นางสาวสุธาวัลย์  ตั้งจิตเจริญกิจ
 
1. นายทองพูน  พงษ์ศรีหดุลชัย
2. นายสุชาติ  แม้นดินแดง
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวลลิตา  คำภูเวียง
2. นางสาววรัญญา  ทองมูล
3. นางสาวสุวนันท์  สุวรรณคาม
 
1. นายณรงค์รัช  ธีรสุคนธ์
2. นางณัฐปภัสร์  ธีรสุคนธ์
 
227 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรชารี
2. นางสาวปรียนุช  เสริมสวย
3. นางสาวพิกุล  สุดงาม
 
1. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
2. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
 
228 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  กระฉอดนอก
2. นางสาวชื่นกมล  เทินไพร
3. นางสาวตรีวิภา  พึ่งร่วมกลาง
 
1. นายนิวัฒน์  ธรรมมา
2. นางวิชริญฎา  พรมเย็น
 
229 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกนกไทย  น้อยเวียง
2. นางสาวกมลธิดา  มะลิต้น
3. นางสาวกิติมา  พลศักดิ์
 
1. นางดุษฎี  สุวรรณวงศ์
2. นายประสาท  โนพันธุ์
 
230 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกอแก้ว  ไกรศรีวรรธนะ
2. นายวันชนะ  ตันสุวรรณ
 
1. นางดวงกมล  ชุมแวงวาปี
2. นายสุกิจ  นิลผาย
 
231 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ลาปะ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
2. นายสุพล  เจริญทรัพย์
 
232 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โฮมวงศ์
2. เด็กชายภควัฒน์  เปล้ากระโทก
 
1. นางสาวกฤษณา  อึ้งตระกูล
2. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
 
233 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายสรรัฐ  สมวงษา
2. นางสาวโสรยา  คำสีทา
 
1. นายชูเกียรติ  วิเศษกุลพรหม
2. นายปริญญา  สระบัว
 
234 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  แคนหนอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปราณี
 
1. นางสาววารุณี  ดีตลอด
2. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
 
235 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวบารมี  แมนมาศวิหก
2. นางสาวสุธีรา  ตั้งจิตเจริญกิจ
 
1. นายทองพูน  พงษ์ศรีหดุลชัย
2. นายสุชาติ  แม้นดินแดง
 
236 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุลยา  อาจแก้ว
2. นางสาววรรณวลี  พงษ์รัตน์
 
1. นางสาวบรรจง  ปู่เพ็ง
2. นายประยุทธ  คำจันลา
 
237 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวรัชดา  แสนไชย
2. นายอัมรินทร์  สำราญ
 
1. นายสมพงษ์  วรรณกิจชัย
2. นางสุรัญชนา   สระบัว
 
238 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวสุทธิดา  โงนขำ
2. นายอนุชา  เค้าแก้ว
 
1. นางชูศรี  บุตรวิชา
 
239 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวก๊อบ  ภาวะนิตย์
2. นางสาวสุทธินีย์  โง๊ะบุดดา
 
1. นายมานิตย์  ดนตรี
 
240 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์พัฒน์  คำเรืองศรี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วงทานี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คำงาม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
 
241 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชุติกาญจน์  สนเคหงษ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  สันติสงวน
3. เด็กชายสุรยุทธ  ชารี
 
1. นางพรสวรรค์  พันธุ์สุระ
 
242 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ชินวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกี่ยวแก่
3. เด็กชายณัฐพร  ทับละคร
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
243 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ  จันดี
2. เด็กหญิงปตัญชลี  วงษ์บ้านดู่
3. เด็กชายเปรมอนันต์  สิงห์น้อย
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
244 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมสวรรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใสเสริม
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ชมพูน้อย
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
2. นายสังวรณ์  หัสโรจน์
 
245 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายชรินทร  จันทรัตน์
2. นายธวัชชัย  โพธิวัฒน์
3. นายอนุพงษ์  นาวิเศษ
 
1. นายปรีชา  ปล้องยาง
 
246 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัณทิมา   คำอาจ
2. นางสาวกุลนิภา   อยู่สุข
3. นางสาวดวงฤดี    รูปพรม
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
 
247 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายฉัตรมง  ไตรธิเลน
2. นางสาวยุวราภรณ์  จูมคอม
3. นางสาวสุพาพร   พินิจกุล
 
1. นางสาวจริยา  อินธิสอน
 
248 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายนัฐพล  คำโอ
2. นายวีระยุทธ  ศรีเชียงสา
3. นางสาวอัฐธนิกานต์  มูลตรี
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
2. นางรุศจี  มีมา
 
249 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกัมปนาท  ไชยศิรินทร์
2. นางสาววนิชยา  จันทร์หนองคู
3. นายเกรียงไกร  ไทยอ่อน
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
2. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
250 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงอิสริยา  หินวิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
251 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวศรัญญา  บัวสีกา
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
252 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เตโพธิ์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
253 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  นาพยับ
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
254 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชิงชัย  งานไว
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
255 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายคมสัน  พลวัน
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
256 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกนกกร  ฉิมทิบ
 
1. นายชานนท์  มุ่งเขตกลาง
 
257 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายสาคร  วงษ์ราชสีห์
 
1. นายปรีชา  ปล้องยาง
 
258 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปิยะวัฒน์  คิมเม
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
259 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอภิชาติ  ไชยศิรินทร์
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
260 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เชื้้อหงษ์
 
1. นางสุวารินทร์  ลาอินทร์
 
261 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงวริศรา  โสสีหา
 
1. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
 
262 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
263 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงจริยาพร  นนทะคำจันทร์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
264 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริศา  ตาแสง
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
265 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายบุญญฤทธิ์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
266 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวสุสาคร  โคตรกะพี้
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
 
267 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายเกียรติศักดิ์   ล่องบุตรศรี
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
 
268 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวประคอง  เนาชารี
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
269 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายอัษฎาวุธ  ภูยาทิพย์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
270 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แพไธสง
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
271 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  โนราช
 
1. นายพิษณุ  สิระวัตร
 
272 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีนัมมัง
 
1. นางระเพ็ญทอง  ท้าวนิล
 
273 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายนิติพงษ์  นิลไธสง
 
1. นายศิริชัย  แจ้งกรณ์
 
274 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  แทบแสน
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
275 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายเพิ่มพูน  พวกพูน
 
1. นายศิริชัย  แจ้งกรณ์
 
276 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนฤนาถ  คำขวา
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
277 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายวีระโชติ  สุขแจ่ม
 
1. นายสัณฐิติ  จ้ำนอก
 
278 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกฤษฎา   ชาบุตรชิน
 
1. นายทินกร   สดสุชาติ
 
279 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวบุษยมาศ  สังทอง
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
280 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุลชะโมรินทร์
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ผมเพ็ชร
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
2. นายสังวรณ์  หัสโรจน์
 
281 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริสรา  ลครวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรี  พรมด่าง
 
1. นางระเบียบ  บุตรสุโพธิ์
 
282 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงนิพาดา  เกตุภูเขียว
2. เด็กหญิงมาริษา  อานแดง
 
1. นางสุวารินทร์  ลาอินทร์
2. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
 
283 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  วังพิมูล
2. เด็กหญิงอรสา  ณเรียนไธสง
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
2. นางสาวศศิธร  มาลาเพชร
 
284 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงณหทัย  ชนิดชน
2. เด็กหญิงไอย์ดา   กองทอง
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
 
285 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  สีดามาตย์
 
1. นายคคนปกรณ์  อินศร
 
286 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภูฑะณัต  บุดดาดี
 
1. นางสาวกันยกานต์  เขตคาม
 
287 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงศิรินภา   เจือมา
 
1. นางสาวจริยา  อินธิสอน
 
288 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปิยะรัชนี  อรรคษร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ป้องเรือ
 
289 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงใหม่  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
290 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายอานนท์  มานาง
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
 
291 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายพีระสันต์  ตรีศาสตร์
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
292 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ชาวเกวียน
 
1. นางพรสวรรค์  พันธุ์สุระ
 
293 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวอุไรรัตน์  ประถมบุตร
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
294 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายเกียตินิวัดน์  ลาดซ้าย
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
295 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายราชพร  ลาภูตะมะ
2. เด็กชายวัลลภ  ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กชายอนาวิน  โพธิ์ไทร
 
1. นายนิคม  อิทธิครุนันท์
2. นางบงกชกานต์  ไชยสุรินทร์
 
296 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายทศพล  ลีโคตร
2. นายธีรพล  แสงจันทร์
3. นายธีรยุทธ  ดวงโพธิ์ชัย
 
1. นางสุจิตรา  จันดาผล
2. นายโรมรัน  วันที
 
297 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงทัศวัล  อัคคะ
2. เด็กหญิงวริศรา   ราชเพ็ง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสนบุญ
 
1. นางสาวจริยา  อินธิสอน
 
298 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายพงศกร   เพียผิว
2. เด็กชายสิทธิชัย  อุณารัตน์
3. เด็กชายเจตรินทร์   จุตตะ
 
1. นายทินกร   สดสุชาติ
 
299 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายประชา  สมอหมอบ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ภักดีลุน
3. เด็กชายอาทิตย์  กระหนาย
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
300 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายปฐมพงษ์  จันปัญญา
2. นายศรราม  ทองเจริญ
3. นายศักรินทร์  ชัยบัวแดง
 
1. นายนรา  บุญลือ
2. นางบงกชกานต์  ไชยสุรินทร์
 
301 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวจรรยาพร  วงษา
2. นางสาวหมวย  สีวิลา
3. นายอริยะ  ศรีพุทธา
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
2. นางสาวศศิธร  มาลาเพชร
 
302 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนพรรษวรรณ  แน่นอุดร
2. นางสาววนัชพร  ไชยปาน
3. นายวิโรจน์  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
2. นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์
 
303 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวมาริสา  พรชัย
2. นายเฉลิมพงษ์  สุพิมพ์
3. นางสาวเพชรา   อิ่มอ้วน
 
1. นางสาวจริยา  อินธิสอน
 
304 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายศราวุธ  สร้างนอก
2. นายสิทธิกร  ไชยโย
3. นายเศรษฐา  สมอบ้าน
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
305 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
306 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  จันทบุรม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
307 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
308 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพร  สิริสกุลยวด
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
309 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายอิทธิชัย  ปาลวัฒน์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
310 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวประภัสสร  นีสยันต์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
311 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
312 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชินดนัย  เสเล
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
313 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจักรกริช  นีสยันต์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
314 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายณัฐพล  จันเขียว
 
1. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
 
315 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
316 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
317 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายวิศนุ  ป้องคำแสน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
318 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวชิรวิชช์  พละกล้า
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
319 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวชิรวิทย์  ตลับทอง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
320 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายประริวัฒน์  น้อยโพนทัน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
321 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายบรรพต  มาตย์สีหา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
322 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
323 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
324 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
325 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
326 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเศรษฐกิจ  ติวทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
327 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชนิฐา  ดาด้วง
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
328 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เยรัมย์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
329 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งรพี  สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
330 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
331 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายวารินทร์  มหาวัน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
332 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเกรียงไกร  มุงคล
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
333 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
334 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงเจษราธร  วิชิต
 
1. นางสาคร  พีนธะลี
 
335 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
336 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีแก้วน้ำใส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
337 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเกษมสันต์  ขันแข็ง
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
338 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปิยะกุล  ไข่มุกข์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
339 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมลมาศ  กลางจันทา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
340 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปิยบุตร  ยศม่าว
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
341 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายชินวัตร  เรียงความ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
342 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
343 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
344 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวบุปผชาติ  ชุมพล
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
345 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
346 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  จารนาเพียง
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
347 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คชทิพ
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
348 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายจีระพันธ์  พักจรุง
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองววรณ์
 
349 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
350 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ประจันตะเสน
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
351 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
 
352 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายกิตติกุล  มาจันทร์แดง
 
1. นายประพฤติพันธ์  ชวลี
 
353 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คชทิพ
2. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
3. เด็กชายพรพรหม  นิตยรส
4. เด็กชายภาคภูมิ  ละครขวา
5. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีแก้วน้ำใส
6. เด็กชายวชิรวิชช์  พละกล้า
7. เด็กชายวิมลมาศ  กางจันทา
8. นายอภิสิทธิ์  พันมา
9. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
354 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ประจันตะเสน
2. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
3. นางสาวประภัสสร  นิสยันต์
4. เด็กหญิงปิยกุล  ไข่มุก
5. นายวารินทร์  มหาวัน
6. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
7. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
8. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศรีพันดร
 
1. นางสาววาสนา  นนตา
2. นายสนั่น  มาลาสาย
3. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
355 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ประจันตะเสน
2. นายจักรกริช  นิสยันท์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
4. เด็กหญิงจุราณี  เพียชัย
5. นางสาวนลินนิภา  ดีทุม
6. นางสาวประภัสสร  นิสยันท์
7. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
8. นางสาวภัทรทิยา  โฉมสันเที๊ยะ
9. เด็กชายยุทธนา  สัตนาโค
10. นายวชิรวิทย์  ตลับทอง
11. นายวารินทร์  มหาวัน
12. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
13. เด็กหญิงศศิวิมล  หอมสมบัติ
14. นางสาวศิริกัลยา  ทิพราช
15. นางสาวสิริลักษณ์  ศรีพันดร
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายสนั่น  มาลาสาย
4. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
356 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีสง่า
2. นายธนากร  พลชัยมาตย์
3. นางสาวบุปผชาติ  ชุมพล
4. นายปิยบุตร  ยศม่าว
5. เด็กหญิงพรพรหม  นิตยรส
6. นายภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
7. นายวชิรวิชญ์  พละกล้า
8. เด็กชายวิมลมาศ  กางจันทา
9. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
10. เด็กชายสราวุธ  อาดน้อย
11. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
12. นายอภิสิทธิ์  พันมา
13. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
14. เด็กชายอานนท์  ช่วงชิต
15. นายเกษมสันต์  ขันแข็ง
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
357 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจิรโชติ  ทองอนงค์
2. นางสาวชมพูนุท  จันทรานี
3. นายชยกร  บันหาร
4. นางสาวดุจฤดี  บำเพ็ญผล
5. นางสาวทัศนีย์  นุตะลัย
6. นางสาวธนัญญา  ศรีสุธรรม
7. นายปิยบุตร  บำเพ็ญผล
8. นางสาวพรนภัส  สตานิคม
9. นางสาวพลอยรุ้ง  ทองหาร
10. นางสาววิชชุดา  วงศ์ประชุม
11. นางสาวศิริธิดา  นิลมานะ
12. เด็กชายศุภวิทย์  โตปาน
13. นายอภิรักษ์  รอบคอบ
14. นางสาวอิศราวดี  ศิริจรูญวงศ์
15. นางสาวเพชรรัตน์  พรมลี
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
2. นายนฤพล  เมนไธสง
 
358 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  จันเทา
2. นางสาวชนิษฐา  ดาด้วง
3. นายชาญณรงค์  เรืองทอง
4. นายณัฐพงษ์  คชทิพ
5. นายธนากร  พลชัยมาตย์
6. นายบรรพต  มาตย์สีหา
7. นายปิยะบุตร  ยศม่าว
8. นายวชิรวิชญ์  พละกล้า
9. นายวีระพงษ์  เนื่องศรี
10. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
11. เด็กหญิงอลิชา  ราชดา
12. นายอัครวิทย์  มะโนนึก
 
1. นางสาววรรณทิพย์ภา  ทองภู
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
359 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  ทองดี
2. นายชินดนัย  เสเล
3. นายณรงค์ศักดิ์  คลังคำภา
4. นายทวีพงศ์  เหลือวิชา
5. นางสาวนภาพร  ชัยบุตร
6. นายประริวัฒน์  น้อยโพนทัน
7. เด็กชายรุ่งรพี  สีชิน
8. นายฤชากร  มลขุนทด
9. นางสาววิภาดา  คูนาวง
10. นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์
11. นายเกรียงไกร  มุงคล
12. นายเศรษฐกิจ  ติวทอง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
2. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
3. นายอลงกรณ์  สุทธิประภา
4. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
360 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  งอนไธสง
3. เด็กชายจุลจักร  สอนจันทร์
4. นางสาวณัชรี  พิมเสน
5. นางสาวณัฐนันท์  มณีทัพ
6. นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์
7. นางสาวนัทนรี  ศรีผาง
8. นางสาวประภัสสร  นีสยันท์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญหยาด
10. เด็กหญิงพรวิสา  วิรุณพันธ์
11. เด็กหญิงพรศิรา  ปาระณิต
12. นางสาวพัชนี  ใสหาร
13. นางสาวฟ้ารุ่ง  หมื่นน้อย
14. เด็กหญิงรัชดาพร  หวานดี
15. เด็กหญิงวรนิษฐา  ธรรมแสง
16. เด็กหญิงสโรชา  มีทองหลาง
17. เด็กชายอนิวัฒน์  ดีคลัง
18. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
19. เด็กหญิงอภิญญา  คุณราช
20. นางสาวอภิญญา  มาศมงคลกุล
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นายบุลากร  สมใสย
3. นางสาววาสนา  นนตา
4. นายสนั่น  มาลาสาย
5. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
361 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤตกร    หาจันดาห์
2. นางสาวกฤติยากร   ขันแข็ง
3. เด็กหญิงจันทรลักษณ์   บูรณถาวรสม
4. เด็กชายจิรายุทธ   สิงห์อ่อน
5. นางสาวจุฑามาศ   ถมพลกรัง
6. นางสาวจุฬาลักษณ์   ทัดไพร
7. นางสาวชลธิชา   เดชอุดม
8. นางสาวณัฐธิดา   อันละคร
9. นางสาวณัฐน์ชริยา   โพธิ์ศรี
10. นางสาวธนาพร   โพธิ์ศรี
11. นายนครินทร์  เขตบุรี
12. นางสาวนิตยา  น้อยนิล
13. นายปราชญ์กวี  แพงคำฮัก
14. นายผดุงเกียรติ    แสงเงินยอด
15. นายพิทักษ์   หลานวงษ์
16. นางสาวพิมพิลัย   สุนประสพ
17. นางสาวภวรัญชน์   นันทะราช
18. เด็กชายภาคิน   ทุ่นทอง
19. เด็กชายภานุวัฒน์   สิงห์ลี
20. เด็กชายภาสกร   สิงห์ลี
21. นายมานพ    คามมูลศรี
22. นางสาววนารี   สมนึก
23. นางสาววรรณนิภา   ผิวขำ
24. เด็กชายวสันต์    นามเดช
25. นายวัชรพงษ์  ประทุมทราย
26. เด็กหญิงวิรัญญา   วันสืบ
27. เด็กชายวีระยุทธ   สิงห์สุธรรม
28. นายศรสิทธิ์   แสนศรี
29. นางสาวศิริขวัญ   หาจันดาห์
30. นางสาวสุนิสา   อาสาษนา
31. นายอรรถชัย    อินทรสอน
32. นางสาวอังคณา   ไชยบอน
33. นางสาวอัญชลี   เพียรไม่คลาย
34. นางสาวอัณลิตา  พิลาหา
35. เด็กหญิงอารญาภรณ์   น้ำรักษ์
36. นายอำนาจ   บุญมา
37. นายเสกสรรค์    สมศรีสุข
38. นางสาวแพรวนภา   เตี้ยไชยสง
 
1. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
2. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
3. นางสาวศีิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
4. นางสมควร  หาจันดาห์
5. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
6. นายสุนันท์   บุญหล้า
7. นายเชาวลิต  หาจันห์ดา
 
362 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ประจันตะเสน
2. เด็กชายคงกะพัน  อนุเวช
3. นางสาวคัทรียา  ญาติไธสง
4. นายจักรี  พรมไชยา
5. นางสาวชฎาพร  ก่อเกิด
6. นางสาวณฐมน  อุทาทัย
7. นางสาวณัฐฎาพร  สันพชร
8. นายณัฐพล  ทบแป
9. นางสาวธนาพร  วัฒพล
10. นายธีระพงษ์  หมื่นแก้ว
11. นางสาวนภาวิลัย  ภูชาดา
12. นางสาวนิยาภรณ์  ประเมศรี
13. นายบดินทร์  รัตนกนกสิน
14. นายปัญญา  พิลลาโท
15. เด็กหญิงปิยกุล  ไข่มุก
16. นางสาวพจนีย์  เหง้าเกษ
17. นางสาวพุทธิพร  สมศรีใส
18. นางสาวยลรดา  ประกายศรี
19. นางสาววรางคณา  ธารณะกลาง
20. นายวิชญา  สุวรรณชมภู
21. นายวิทวัส  บุษดี
22. เด็กหญิงศศิวิมล  หอมสมบัติ
23. นายศักดา  รัตนาภรณ์กุล
24. นายสรรเพชญ  แก้วไกรสร
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสีแก้ว
26. นางสาวสุริวิภา  แก้งคำ
27. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
28. นางสาวอัญธิกา  สมอบ้าน
29. นายอัษฎา  ธาตุดี
30. นายเกียรติศักดิ์  เค้าแคน
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นายนาวิน  ไสวงาม
3. นายบุลากร  สมใสย
4. นางสาววาสนา  นนตา
5. นายสนั่น  มาลาสาย
6. นายสมชาติ  กัลยาบาล
7. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
363 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 75.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายกษม  เสาศิริ
2. นางสาวจริญชญา  ยอดเพชร
3. เด็กหญิงจัทรกานต์  อนันต์
4. นางสาวชนิดา  อุดมรัตน์
5. นางสาวณัฐธิดา  ลุนสะแกวงศ์
6. นายณัฐพงษ์  เทศชารี
7. นางสาวธิติมา  คำสุวรรณ์
8. เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์กระแจะ
9. นายธีรภัทร  คำดี
10. เด็กหญิงนิธิกร  ณีระพงษ์
11. เด็กหญิงนิรชา  ศรีภิลา
12. เด็กหญิงนิรชา  ศรีภิลา
13. เด็กหญิงปัณณพร  บุตรธนู
14. นางสาวปาริชาติ  ศรีเตชะ
15. นางสาวผัลย์สุภา  นาซอน
16. นายรงค์รวี  ศรีจันทร์
17. นางสาวรมิดา  ทองภูธร
18. เด็กหญิงรัชนีกร  จันดี
19. นางสาวรัญญาภรณ์  นรขุน
20. นายลิขิต  ประสาระเอ
21. นางสาววรรณธิภา  วิลุนละพันธ์
22. นายวัชรินทร์  กงแก้ว
23. นางสาววิมลนิตย์  พรศรีสิริศักดิ์
24. เด็กชายสุนันทกร  สังกาศ
25. นายอรรถพล  หลงน้อย
26. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขใส
27. นายแทนฟ้า  สายสะอาด
28. นายโกสิยพงษ์  สโพธิ์
 
1. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
2. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
364 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซงบุญนาง
2. เด็กหญิงจารวี  ทุยเวียง
3. นายจิตวิสุทธิ์  บุดดาดวง
4. นายชนวิทย์  ศรีเคน
5. เด็กหญิงชไมพร  วงภูธร
6. นายธนกฤต  กงสะเด็น
7. เด็กชายธ๊รวุฒิ  เกษร
8. นายนัฐพงษ์  ปลื้มใจ
9. นางสาวปนัสยา  อริยเดชกุล
10. นางสาวปภัสสรา  ถาหล้าอินทร์
11. นางสาวประลิตา  กัณหาพิมพ์
12. นายปัญญา  ศรีวงษ์ชัย
13. นางสาวปัญทรีย์  ดวนลี
14. เด็กหญิงพรไพลิน  พันซ้าย
15. นายพอเจตน์  หลวงชา
16. นางสาวภัทรชนก  วรรณคีรี
17. นางสาวภัทราพร  ชาติแพงตา
18. เด็กหญิงมาริษา  ถิ่นฐาน
19. เด็กหญิงยุพารัตน์  นามหล้า
20. นางสาวรสรินทร์  ทุมแก้ว
21. นางสาวรุ่งฤดี  ม้งภูเขียว
22. นายฤทธิพร  สมัครการ
23. นางสาวลลิตา  น้อยโนนทอง
24. เด็กชายวงศธร  พุทธาศรี
25. นางสาววรรณณิศา  จ่าสาลี
26. เด็กหญิงวรินทร  ธฤตธนนันท์
27. เด็กชายวัชรินทร์  โสดอน
28. นายวุฒิไกร  ธิทะ
29. เด็กชายศตวรรษ  ตั๋น
30. นายศิรสิทธิ  เวียงเหล็ก
31. นางสาวสุนิสา  แต่งภูเขียว
32. เด็กหญิงสโรชา  ศรีหามาตร
33. นางสาวอนุสรา  น้อยเอี้ยง
34. นายอภิสิทธิ์  ศิลาพิมพ์
35. นายอรรถพล  มีขาว
36. นางสาวอัญชนา  พุทธวงษ์
37. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  กลิ้นลิ่ง
38. เด็กหญิงเมย์ญานี  เขตปัญญา
39. นางสาวโฉมศิลป์  บุญบำรุง
40. นายไชยนันท์  เจริญเกียรติ
 
1. นายจักรี  อบมา
2. นายธีรวัฒน์  เจียงคำ
3. นายวัจนกร  สารแขวีรกุล
4. นายสรวิศ   ธีรรัตนน์รักษ์
5. นางสาคร  พันธะลี
 
365 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกรกต  สมมี
2. นางสาวกาญจนาพร    วิชาสี
3. เด็กชายจตุพร    ขันทอง
4. นายจตุพิธพร   เผื่อนดา
5. นายจักรี    จงจินากูล
6. นางสาวจิดาภา    สุจริต
7. นางสาวจิตรา   ทองไพโรจน์
8. นายจิติวุฒิ   บุตรตั้ว
9. นางสาวจินดารัตน์    ประนนท์
10. นางสาวฉัตรแก้ว    ชัยวิศิษฎ์
11. นายชานนท์    จงจินากูล
12. นางสาวฐิตวันต์   สวนอ่อน
13. นายณัฐพร   เรืองบุญ
14. นางสาวทินมณี   ปั้นรูป
15. เด็กชายธนวัฒน์    หาญพล
16. นางสาวนารีรัตน์  ตรีช่วย
17. นางสาวปริมณ  หลายวิวัฒน์
18. นายพงศกร   รัตนจันทร์
19. นางสาวภัทราพร    ฤทธิศร
20. นายภูวเดช    วงษ์บุญชา
21. นางสาวมนัสนันท์   จันทร์เรือง
22. นางสาวยลดา    เก็จโกวิท
23. นายรณกรณ์    จีระเศรษฐากุล
24. นางสาวรัตนาพร  ต่อพันธุ์
25. นางสาววิภาพร   อุ่นศรี
26. นางสาววิมลสิริ  โนนโม้
27. นางสาววิลาวัลย์   กองเมิ้ง
28. นายวีระวุฒิ   รอดมาลัย
29. นายศาสตรา    ตังควนิช
30. นางสาวศุภลักษณ์    คำสวนมอญ
31. นายสิงห์ชัย   แก่นตระกูล
32. นางสาวสิรินพร   มีพร้อม
33. นางสาวสุดารัตน์    สีไตรพัด
34. นางสาวสุทธิดา    ศรีบุญเรือง
35. นางสาวสุภาวดี  มีนะรา
36. นายสุริยะ    โยธาคง
37. นายสุริยุทธ    จักรเสน
38. นายอภิสิทธิ์    วงศ์ทองมี
39. เด็กหญิงเนติยา   คำภักดี
40. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทองใส
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นายมนัสชัย  ทองสา
4. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
 
366 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกชกร  พลประถม
2. นางสาวกรกนก  กริชพิทักษ์
3. นายจักรดุล  เสมรบุณย์
4. นางสาวจิติยาวรรณ  ชุมพล
5. นางสาวชลลดา  วงนิคม
6. นายชัชชวิน  จิตติยากูล
7. นายชาคริต  วีระพงษ์
8. นางสาวทิพวรรณ  วิเศษปา
9. นางสาวนภาภรณ์  ช่องวารินทร์
10. นายนัฐพล  ดอกสันเที๊ย
11. นายนัทธพงศ์  พันกาฬสินธุ์
12. นางสาวนิศาชล  บุญช่วย
13. นายปณชัย  คมปรัชญา
14. เด็กหญิงปภัสรา  ดอนแสง
15. นางสาวพรพิมล  จอมสมสา
16. นางสาวพรรณปพร  อำมาตทัศน์
17. เด็กชายพลวัฒน์  ต้นเรือง
18. นางสาวพัชรี  นามแสง
19. นางสาวภัทรวิจิตรา  วีระศักดิ์
20. นายภานุวิชช์  โคตรแปร
21. นางสาวมณีมณฑ์  วงหาลัก
22. นางสาววนัสนันท์  ดวงพรม
23. นางสาววรินยุพา  ขำคม
24. นางสาววานิชา  แข็งขัน
25. นางสาววิภาวี  อำมาตทัศน์
26. นางสาววิศราภรณ์  คำอ้อ
27. นางสาวศศิวิมล  กล้าหาญ
28. นางสาวศิรินภา  มณีจักร
29. นายสิทธิโชค  พลไชยมาตย์
30. นางสาวสิริธร  แข็งขัน
31. นางสาวสิริลักษณ์  พลเคน
32. นางสาวสุกัลยา  ถากลางลาด
33. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรแสน
34. นายสุภาษิต  สุริยงค์
35. นางสาวสุวนันท์  ชอกลำ
36. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
37. นางสาวอัฉราพร  พลประถม
38. นายอัฐมงคล  อ่อนเหลา
39. นางสาวอุไรลักษณ์  จันทร์ชา
40. นางสาวโสภิส  ขุนอาราชอบช้าง
 
1. นายประธาน  เหลาภา
2. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายภูวดล  พิทยาวัฒนชัย
4. นายสมพล  สมภักดี
 
367 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายกิตติ  อาจปะละ
2. นางสาวกิตติมา  ภูศรีฤทธิ์
3. นางสาวจุฑามาศ  พุทธรา
4. เด็กชายฉัตรมงคล  จันทร์สม
5. นายชัยวัฒน์  สีลาด
6. นางสาวณัฐธิดา  บุญพันธ์
7. นายณัฐพงษ์  ประจันตะเสน
8. นางสาวทวินันท์  ปากวิเศษ
9. นางสาวธิดารัตน์  สิงหฺคราม
10. นางสาวธิดารัตน์  ภาวจันทึก
11. นางสาวนวรัตน์  มงคลแสน
12. นางสาวน้ำเพชร  ปัสสาวะโก
13. นายปรเมศวร์  ภูสีเงิน
14. นายปัญญาวรวิทย์  รุขเชษฐ์
15. นายพงศาสตรา  เชื้อวงศ์
16. นายพลกร  นวลสิงห์
17. นางสาวมนรดา  ศรีสุธรรม
18. นางสาวมาริษา  ชมภูบาง
19. นายรุ่งเพชร  มาตย์วงษ์
20. นายศักรินทร์  ทองจันฮาด
21. นางสาวศิรินทิพย์  สุดกระจ่าง
22. นายสานิช  ชานันโท
23. นางสาวสิลาวรรณ  สิงห์เดช
24. นางสาวสุทธิดา  เคลือบสูงเนิน
25. นางสาวสุภาภรณ์  พิมสุวรรณ
26. นางสาวสุริยงค์  รัตนพรเอกพงษ์
27. นายอภิชัย  ฤาชา
28. นายอภิวัฒน์  เมืองโคตร
29. นางสาวอรปรียา  ก้อนสีลา
30. นางสาวอรุณศรี  วะระกะ
31. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
32. นางสาวเพ็ญนภา  โก้ชัยภูมิ
33. นายเอกราช  หม้อไธสง
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นายสุรสิทธิ์  หางาม
3. นายอาทิตย์  เกตุพิบูลย์
4. นางแววดาว  ไทยธานี
 
368 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกฤษดาพร  อุประ
2. นายกิตติพงษ์  ศิริพรพันธุ์
3. เด็กชายคฑาเทพ  คำสอน
4. นางสาวจินดา  ยิ่งนอก
5. นายชาญณรงค์  ประการะสี
6. นางสาวชุดาพร  จันทะมาศ
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  มิสา
8. เด็กหญิงทานตะวัน  บุริพัฒน์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  เม่นคล้าย
10. เด็กชายธีระพันธ์  สุขสุวรรณ
11. เด็กหญิงนิตยา  แคนใหญ่
12. เด็กหญิงประภาวี  ศรีบุญ
13. เด็กชายปราโมทร์  ซาบุ
14. เด็กหญิงปรียานุช  บุตรภักดี
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไชยกิจ
16. นางสาวรัตนาภรณ์  หัสดี
17. เด็กหญิงรัศมี  พันธุ์เพ็ง
18. เด็กชายลัดดา  จอมกระโทก
19. นางสาววนิดา  ย้อนโคกสูง
20. เด็กหญิงวรรณภา  สีสา
21. เด็กหญิงวรรณิศา  บุตรี
22. นางสาววิจิตรา  นามโคตร
23. เด็กหญิงวิภาพร  ประทุมมา
24. นางสาววิไลลักษณ์  งามประเสริฐ
25. เด็กชายวีระพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
26. นายวุฒิชัย  ยะหล่อม
27. นางสาวศศิวิมล  การาม
28. เด็กชายศิลป์ศุภกร  ลีลาดเลา
29. เด็กหญิงสิริยากร  เพชรไพโรจน์
30. นางสาวสุกัญญา  ทองศรี
31. เด็กหญิงสุกานดา  เลากัณหา
32. เด็กหญิงสุนิตสา  บุญเพ็ง
33. เด็กหญิงสุพาณี  จันทร์ฟอง
34. นางสาวสุุจิตรา  มังกร
35. เด็กชายสุเมธ  ค้ำชู
36. นางสาวอัศราภักดิ์  โทมา
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ผุยคำผิ
38. เด็กหญิงอุดมพร  โพธิ์จันทร์
39. นางสาวเจนจิรา  แก้วคำไส
40. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
1. นางนิระมล  กันยาหลง
2. นางประดับศรี  พิศพล
3. นางพิมพ์พร  แสงจันทร์
4. นายวิญญู  ผิวรัตน์
5. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
6. นายเทวัญ  ชิดทอง
7. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
8. นางเพ็ญลักษณ์  เผ่าไพศาล
 
369 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
370 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายวีระชัย  เชิดแสง
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
371 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสุวิจักขณ์  สุริยันต์
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
372 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
373 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. เด็กชายภูมิสิทธิ์  แขวงด้านกลาง
 
1. นางสาวเอมอร  ปลัดศรีช่วย
 
374 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นายอานนท์  เถื่อนช้าง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
375 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1. นายณัฐวุฒิ  ทับแผลง
 
1. นางวรลักษณ์  ฟองจามร
 
376 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอำนาจ   บุญมา
 
1. นายสุนันท์   บุญหล้า
 
377 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายธนารักษ์  วธา
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
378 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายชานนท์  สัมมา
 
1. นางสาวอรวรรณ  สันดี
 
379 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงอพิญญา  ศิลาพล
 
1. นางสาคร  พันธะลี
 
380 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรลักษณ์   บูรณถาวรสม
 
1. นายสุนันท์   บุญหล้า
 
381 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกฤษณีรัตน์  แสนตรง
 
1. นายมนัส  นาคำ
 
382 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวปัญณ์ศศิธร  วงศ์ไชย
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
383 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ปัญจนะ
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
384 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปภิญญา  บุดตุ
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
385 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจุฬารักษ์  พรมสมบัติ
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
386 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวอัมพิกา  หาหอม
 
1. นายมนัส  นาคำ
 
387 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวปิยธิดา  แสงบัวท้าว
 
1. นายสุรชาติ  ชัยปัญญา
 
388 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  สุทธมาตย์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
389 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กชายสาโรชน์  หนูบุญ
 
1. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล
 
390 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  อามาตย์
 
1. นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
 
391 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภูจักร  ผ่านสำแดง
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
392 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  บำรุงถิ่น
 
1. นางจินตนา  หาแก้ว
 
393 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  จันทะวงศ์
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
394 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงษ์ศิริ  ชัยโคตร
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
395 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  มหามาตย์
 
1. นายพสุธา  เอระน้อย
 
396 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐพล  ทบแป
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
397 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นายพิทักษ์ชน  อุทา
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
398 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายไกรสร  กัญญารัตน์
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
399 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ผิวแดง
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
400 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  สุวรรณวงศ์
 
1. นายมัชรพงศ์  โชติพัชรอนันต์
 
401 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิศชนารถ  ลาบุญ
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
402 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  มหาชานนท์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
403 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  รัตนวิวัฒน์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
404 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวสินีนาตยา  มณีพราว
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
405 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1. นางสาววรรณกานต์  สอยโว
 
1. นางกฤติยา  เลิศพันธ์
 
406 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติพร  เผ่าวงศา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
407 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวยุภาพร  เพียเอีย
 
1. นายประธาน  เหลาภา
 
408 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายภิรมย์  พุทธเสน
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
409 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปิติ  ศิริคำ
 
1. นายธนกฤต  แสนเมือง
 
410 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงษ์ศิริ  ชัยโคตร
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
411 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายศักดิกร  ไสวงาม
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
412 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายชิตณรงค์  พรมเวียง
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
413 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว
 
414 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  จันทะวงศ์
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
415 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัตร  ลิพลทา
 
1. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
416 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  นาบำรุง
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
417 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธรรมนูญ  ยอดศิริ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
418 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายพนมศิลป์  เศษถา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
419 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายนิพนธ์  นาอุดม
 
1. นายมนัส  นาคำ
 
420 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายวัชราวุฒิ  โอราชา
 
1. นายมนตรี  ศรีแก้วทุม
 
421 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชนาธิป  จีนดร
 
1. นางสาวเมยวดี  บัวใหญ่รักษา
 
422 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพิชญ์พัทรา  สมศรีใส
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
423 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  นนท์แสง
 
1. นายเอกสิทธิ์  ศิริสุข
 
424 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัญณ์ศศิธร  วงศ์ไชย
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
425 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวพิมผกา  ไลไธสง
 
1. นางวิศนี  มิเถาวัลย์
 
426 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวขวัญเรือน  สีพาเสน
 
1. นางนิตยา  วรรณไชย
 
427 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  แสนคำ
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
428 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวศรสวรรค์  หล้าประเสริฐ
 
1. นายชนุดร  วารีพิทักษ์
 
429 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐกานต์  อนันตศิริจินดา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
430 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แท่นคำ
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
431 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงตั้งติยา  ผดุงชาติ
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
432 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญผิว
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
433 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  นาติโน
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
434 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  ซุยพวง
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
435 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปนัดดา  ดวงน้อย
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
436 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวชาธิสา  นาร่อง
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
437 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวบุษราคัม  คงทวี
 
1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
 
438 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวทวิพรรณ  ทองลมูล
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
439 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  สุวรรณรี
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
440 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยแหม่ง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุดงาม
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มีศรี
5. เด็กชายฉัตรชัย  สมอดี
6. เด็กหญิงชมพูนุช  กองเกิด
7. เด็กชายชานนท์  ประนันโต
8. เด็กหญิงชุติมา  พลรักษา
9. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สิทธิทองศรี
10. เด็กหญิงณัฐริกา  สกลหล้า
11. เด็กชายธีรพงษ์  สาธิต
12. เด็กชายธีรภัทร  จันทาสี
13. เด็กหญิงนันทนัช  วงษ์อินจันทร์
14. เด็กชายบูรณิน  เสาศิริ
15. เด็กหญิงพรญานี  สิงห์น้อย
16. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วพรม
17. เด็กชายยุทธการ  จันนามอม
18. เด็กหญิงวชิรา  บุญกล้า
19. เด็กชายวรโชติ  ทาไธสง
20. เด็กหญิงวิภาลัย  พันธ์โท
21. เด็กชายวีระพงษ์  สุโพธิ์
22. เด็กหญิงศรัญย์พร  สิมศิริวัตร์
23. เด็กชายศราวุธ  อันเสน
24. เด็กชายสรศักดิ์  นามนอก
25. เด็กชายสราวุฒิ  หลงเชิง
26. เด็กชายสวิตซ์  โคตรสะขึง
27. เด็กหญิงสาวิณี  เพียรธานี
28. เด็กหญิงสุปราณี  คำหารพล
29. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สันโดษ
30. เด็กชายอดิศร  บุสำโรง
31. เด็กชายอธิวัฒน์  ภักดีลุน
32. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  พลสำโรง
33. เด็กชายอนันต์  กองเกิด
34. เด็กชายอภิเชษฐ์  อุดนอก
35. เด็กชายอมรรัตน์  ขุรีทรัพย์
36. เด็กชายอัทธสิทธิ์  ไชยพันธ์
37. เด็กชายอาทิตย์  กระหนาย
38. เด็กหญิงอุมาพร  แซ่ฟ่าน
39. เด็กชายเอกชัย  ชาติทอง
40. เด็กชายไชยา  สมีพวง
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
3. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
4. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
441 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูกลาง
2. เด็กชายกมลวรรณ  ย่อมไธสง
3. เด็กหญิงกฤติญาณี  นามวัฒ
4. เด็กชายกฤษกร  หมั่นคง
5. เด็กหญิงกฤษณา  พันธ์ทอง
6. เด็กหญิงกัลยาณี  หะนุการ
7. เด็กชายกิตติวัตน์  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายขจรศักดิ์  ศรีลา
9. เด็กหญิงจุฑามาศ  พืชผักหวาน
10. เด็กชายจุลจักร  สอนจันทร์
11. เด็กหญิงฐิติชยา  ผาณิตพัลธ์
12. เด็กหญิงณัฐชยา  โยธา
13. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีละพัฒน์
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรพิมรัตน์
15. เด็กหญิงนวพรรณ  ป้องปาน
16. เด็กชายนิกร  แสงโทโพ
17. เด็กหญิงนิภาพรรณ  สันที
18. เด็กชายปราโมทย์  โพธิเศษ
19. เด็กชายพรศิล  ศรีบุญเรือง
20. เด็กหญิงพิชญ์ภรา  สมศรีใส
21. เด็กหญิงภัทรกมล  ตุ้มมี
22. เด็กชายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
23. เด็กหญิงมณัญชรี  มหาแสง
24. เด็กหญิงรัชดาพร  หวานดี
25. เด็กชายวสันต์  คำโยธา
26. เด็กหญิงวารุณี  ศรีบุดดา
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  กางสี
28. เด็กชายสาธิต  ตั้งกิจรุ่งเรือง
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสีแก้ว
30. เด็กหญิงสุภารัตน์  วรรณศรี
31. เด็กหญิงสุวิมล  แสนสุขเลิศ
32. เด็กหญิงสโรชา  มีทองหลาง
33. เด็กชายอนิวัต  ดีคลัง
34. เด็กชายอนุชา  กัลยาสนธ์
35. เด็กชายอภิศักดิ์  ลีละรัตนปัญญา
36. นายอภิสิทธิ์  ราศรี
37. เด็กหญิงอรทัย  ศักดิ์วิเศษ
38. เด็กชายอรัญ  ภูสุดสูง
39. เด็กชายเหมรัฐ  หุ่นธานี
40. เด็กหญิงไอรีน  วงศ์วิจิตกุล
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
2. นายสนั่น  มาลาสาย
3. นายสมชาติ  กัลยาบาล
4. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
442 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวกฤตยาภรณ์  กระหนาย
2. นายกฤษฎา  บุญชนะ
3. นางสาวกฤษณา  สุนทรกุล
4. นายจักริน  กุลศรี
5. นางสาวจิราภร  จันทร์ประทักษ์
6. นางสาวจุฑามาศ  สุขเสริม
7. นางสาวดวงใจ  ราชมี
8. นางสาวดาวิกา  จันทะรัง
9. นายท๊อป  ศรีจันทร์
10. นางสาวธนมล  สิงห์น้อย
11. นายนัฐพงษ์  ไชยคำ
12. นางสาวนันธวรรณ  ทิ้งโคตร
13. นายนิวัฒน์  บุสำโรง
14. นางสาวน้ำฝน  อิติปิ
15. นางสาวบุญยาพร  ราดบุตร
16. นางสาวบุษบา  ชาสำโรง
17. นางสาวประนอม  ผุยเถิง
18. นางสาวประภาพร  ชุมคำน้อย
19. นางสาวประภาศิลป์  วันนอก
20. นายมงคล  เพียเพ็ง
21. นางสาวยุภาพร  ผาจ้ำ
22. นายรุ่งอรุณ   เทียมคำ
23. นางสาววรุณยุภา  อุดนอก
24. นายวัชรศักดิ์  ปฏิตังโข
25. นายวัชระ  มฤกุล
26. นางสาววันวิสา  มัทปะนัง
27. นายวิรัช  จำเริญ
28. นางสาวสุจิตรา  สุดเหลือ
29. นายสุจินดา  ลุนสำโรง
30. นายสุทัศน์  พลไธสง
31. นางสาวสุภานุสรณ์  บุรีนอก
32. นายสุรชัย  มีศรี
33. นายสุเมธ  แก่นแก้ว
34. นายอกนิษฐ์  กุลเมือง
35. นายอนันต์  จันทรัตน์
36. นางสาวอนุธิดา  สันโดษ
37. นายอัสนี  นามวงษ์
38. นายอานนท์  สุทธิเวส
39. นายอุดมการณ์  อ้วนมะโฮง
40. นายไพฑูรย์  บอนไธสง
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายสถิตย์  บุญเทียม
3. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
4. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
5. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
443 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. นายกฤษณะ  ชาสุด
2. นายกันตพงศ์  หมีนิ่ม
3. นางสาวจันทร์จิรา  ละน้อย
4. นางสาวชมพูนุช  โล่ลา
5. นายชยากร  สิงห์โต
6. นางสาวญาณิศา  สีลากลม
7. นายณรงค์ศักดิ์  ผันสว่าง
8. นางสาวณัฐริกา  กงจันทร์
9. นายณัฐวุฒิ  มะกา
10. นายธนบดี  นามศิริ
11. นางสาวธนัตดา  ตะโนนทอง
12. นางสาวธนาภา  สิงห์บุญมา
13. นายธีระศักดิ์  วีระพันธ์
14. นายธีรโชติ   สินธุบัว
15. นางสาวนพรัตน์  เรียนสร้อย
16. นายบุญชะนะ  วังหอม
17. นางสาวผกาวัลย์  เทียนอบ
18. นายพันธมิตร  ศรีมาตย์
19. นายพิทวัส  ดีหมอก
20. นางสาววนิดา  ศรีวิมล
21. นางสาววรรณนิภา  เมืองซอง
22. นายวรากร  ทองไชย์
23. นางสาววิภาดา  สาทา
24. นายวีรชาติ  เพียช่อ
25. นางสาวศิริญาพร  ใจกว้าง
26. นางสาวศุภรัตน์  อารีเอื้อ
27. นางสาวสกาวเดือน  สิ้มสวัสดิ์ดารา
28. นางสาวสุทธิดา  หวังดี
29. นางสาวสุธิมา  จันทร์หานาม
30. นางสาวสุพรรษา  พรมดวงศรี
31. นายอดิศร  บุญพา
32. นายอนันตพล  ทองชำนาญ
33. นายอนุวัช  จตุเทน
34. นายอังกูล  ภาสะฐิติ
35. นายอัษฎาวุฒิ  กล้าหาญ
36. นายอาทิตย์  สิงหเสนี
37. นางสาวอินทุอร  วงษาเวียง
38. นายเกียรติศักดิ์  มณีโสตร
39. นางสาวเพ็ญประภา  หาญสุริย์
40. นางสาวเพ็ญภัสสร  จำปาแดง
 
1. นายคำพันธ์  วรหาญ
2. นายทศพร  รัตนานนท์
3. นายทองเพชร  รัตนธรรม
4. นายพีระเพชร  ศรีมงคล
5. นางอิสยาภรณ์  เรืองดิลกศักดิ์
 
444 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกรกนก  ชีกูล
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  มาซา
3. นางสาวคนึงนิจ  แสงกุล
4. นางสาวจินดารัตน์  เหง้าทอง
5. นางสาวจิราภรณ์  จันดาแสง
6. นางสาวจุติรัตน์  พรมจ้าย
7. นางสาวชุติมา  ภักไชย
8. นายณฐกร  จันทรัง
9. นายณัฐพล  อิสระกูล
10. นายณัฐพล  ทบแป
11. นางสาวณัฐวลัญช์  ยิ่งยืน
12. นายณัฐวุฒิ  อุดมวรรณภา
13. นางสาวธัญญาลักษณ์  ศรีโฮมจันทร์
14. นายธีรวุธ  วงษ์ชมภู
15. นายธเนศ  มะโนจันทร์
16. นางสาวนริศรา  ปุราถาเน
17. นายนฤบดี  อ่ำละมาด
18. นางสาวปริมญาวรรณ  สัตนาโค
19. นายพนมศิลป์  เศษถา
20. นางสาวพรสุรีย์  ทิทา
21. นางสาวพัดชา  เพ็งพล
22. นายภูษิต  ชาแท่น
23. นายรณกฤต  ยอดเงิน
24. นางสาววนิดา  ชัยอินทร์
25. นายศรันย์  ทิพสุข
26. นายศฤงคาร  โสภา
27. นางสาวศิริกาญจนา  เค้าหอม
28. นางสาวศิริลักษณ์  นนทะเสน
29. นายศิริวัฒน์  สมไพร
30. นายศิวนัฐ  แสงประกาย
31. นายสุกฤษฎิ์  อินทรกำแหง
32. นางสาวสุดธิดา  ไสวดี
33. นายสุภสิทธิ์  สวัสดิ์เอื้อ
34. นางสาวสุุชัญญา  โสวิชัย
35. นางสาวอรอนงค์  พงษ์สีมา
36. นางสาวอังควิภา  ขุ่มด้วง
37. นายอิทธิพล  สุวรรณโสภา
38. นายเกียรติศักดิ์  รื่นเทียน
39. นายเจษฎากร  ภูมิเรือง
40. นางสาวเมธารัตน์  กองเสนา
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นายนาวิน  ไสวงาม
3. นายบุลากร  สมใสย
4. นางสาววาสนา  นนตา
5. นายสนั่น  มาลาสาย
6. นายสมชาติ  กัลยาบาล
7. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
445 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  พิมพ์สิม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรรณพงษ์
3. เด็กชายจิรเมธ  กมลคร
4. เด็กชายภูวดล  กัลยานาม
5. เด็กชายยุทธนา  ธรรมลังกา
6. เด็กหญิงลลิดา  ยามา
7. เด็กหญิงวิยะดา  ธนะภูมิชัย
8. เด็กชายสิทธิชัย  กุลศิริ
 
1. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
3. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
446 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. เด็กชายจักรี  สว่างใจ
2. เด็กชายธนพงษ์  หมีกุละ
3. เด็กชายธิติกร  วิลัยวงษ์
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  ชาจันทึก
5. เด็กชายปรินธร  พัฒนชัย
6. เด็กหญิงมุกดา  นามขันตรี
7. เด็กชายวรวุฒฺ  บุญพร้อม
8. เด็กหญิงสุภานันท์  ฐานวิเศษ
9. เด็กหญิงอริษา  พงษ์จันทร์
10. เด็กหญิงโสรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายภัคดี  วิชาราช
2. นางสุวิชญา  ชินธนาชูกิจ
3. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
 
447 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิ์  สีสังข์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มงคลวารนุกูล
3. เด็กชายชินกฤษ  เกษสุภะ
4. เด็กหญิงนุภาวรรณ  จันทร์โสม
5. เด็กหญิงปณิดา  ศรียอด
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  แพงโสม
7. เด็กชายสหัสวรรษ  พาคำ
8. เด็กหญิงสุชาวดี  พลตรี
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาญระคร
10. เด็กชายเขตตะวัน  พันเหนือ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี
 
448 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายจักรี  ดิลกลาภ
2. นางสาวดาราวดี  จันทคัด
3. นายปวริศ  พงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิงห์ชู
5. นายวุฒิชัย  ศรีบุญ
6. นางสาวสุนิสา  ยัญศรี
7. นายอภิวัฒน์  กาญจนากาจ
8. นางสาวเกษราภรณ์  กล้าดี
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
 
449 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชริยา  โพธิ์ศรี
2. นายทศพล  บุญประจันทร์
3. นายธวัชชัย  มิ่งแม้น
4. นางสาวนฤมล  ลิกหลัก
5. นางสาวนันทพร  ไสยวงษา
6. นายภูมิวนัย  ปะวะเค
7. นางสาวศศิธร  มาพันธ์
8. นางสาวสุมิตรา  สุขสวัสดิ์
9. นายอภินันท์  แสวงวงษ์
10. นายอานนท์  แสงจันทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
450 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นางสาวกัลยากร  พรหมเสาร์
2. นางสาวกาญจนา  รักษาชนม์
3. นายจตุพร  เจริญคุณ
4. นางสาวจิตรลดา  บุญสา
5. นายณัฐวัฒน์  ชาวกล้า
6. นางสาวบุษราคัม  โคตะมะ
7. นายปฏิพล  สีสุนนท์
8. นายประพันธ์  ลีโคตร
9. นายประสิทธิ์  สุดสะอาด
10. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
 
1. นายภัคดี  วิชาราช
2. นางสุวิชญา  ชินธนาชูกิจ
3. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
 
451 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวจิราวรรณ  แสนสีจันทร์
2. นายณรงค์สิทธิ์  แสวงผล
3. นางสาวปลายฟ้า  ทับแสนลี
4. นายรุ่งราวี  ดีลางาม
5. นายวัชระ  ชาวประทุม
6. นางสาวสุภาวดี  จันทร์พักตร์
7. นายสุรัตน์  ชุ่มตระครุ
8. นายอรรถกร  สมแวง
9. นางสาวอุมาวรรณ  จันทร์งาม
10. นางสาวเกตุแก้ว  นารี
 
1. นางชลิตตา  พรสุวรรณ์
2. นางพุทธรักษา  พิมพ์พันธ์
3. นางสาวลลิดา  ประภาการ
 
452 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายจักรกฤษณ์  บุญยิ่ง
2. นายทรงพล  ทับศรีรัตน์
3. นางสาวธนัฏชา  วารี
4. นางสาวธิพาภรณ์  กรงทอง
5. นายธีระพงษ์  เคนอินทร์
6. นางสาวปาณิสรา  คณาณุวัฒนวนิช
7. นางสาวมินตรา  อินฤทธิ์
8. นางสาวรัชนีกร  พันธ์ทอง
9. นายเทพสุริยา  งามสมบัติ
10. นายไกรวิชญ์  พลจอหอ
 
1. นางผ่องพรรณ  ปทุมชาติ
 
453 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐากร  ภูกัน
2. เด็กหญิงประภาศิริ  รัตนทิพย์
3. เด็กหญิงวนารี  สมนึก
4. เด็กหญิงอรพรรณ  สมนา
5. เด็กหญิงอาทิตยาพร  นาคราช
6. เด็กหญิงอารยาภรณ์  น้ำรักษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
454 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกนกพร  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  ปู่คาน
3. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์เดช
4. เด็กหญิงสิริกุล  ไลไธสง
5. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
6. นางสาวสุธิดา  อัมมะพะ
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
 
455 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนภสร  จันทาตีด
2. เด็กหญิงปณิดา  ฉัตรรักษา
3. เด็กหญิงล้อมพลอย  จันทร์สนิท
4. เด็กหญิงวนิดา  ดัชถุยาวัตร
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สมัครชัย
6. เด็กหญิงอรกมล  น้อยนา
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
456 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัชพล  จำปาแขม
2. เด็กชายต่อวิทย์  ลมมูลตรี
3. เด็กหญิงบงกช  สมภา
4. เด็กหญิงภาวิณี  แสนแมน
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ธุงฤทธิ์
6. เด็กหญิงวรรณิภา  งามรูป
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
457 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง
2. นางสาวกุสุมา  หลานวงษ์
3. นางสาวนุชนาฎ  ติ๊บคา
4. นางสาววิชยา  ธุระนนท์
5. นางสาวสายธาร  บุญสร้าง
6. นางสาวสุวิสา  เทพพันธ์
7. นางสาวอรวิญญา  พวงทวี
8. นางสาวเนตรชนก  วงษ์ชัยเพ็ง
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
 
458 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ชัยบิล
2. นางสาวพรทิพย์   พลรักษา
3. นางสาววิลาสินี  ลาดล้าย
4. นางสาวอรอุมา  สีแก้วน้ำใส
5. นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร
6. นางสาวเบญจวรรณ  สมนา
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
459 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
2. นางสาวธิติมา  ยุ่นดร
3. นางสาวปรารถนา  สัตนาโค
4. นายพีระภัทร  สมิงชัย
5. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
6. นางสาวเสาวลักษ์  วงษ์สวาสดิ์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
460 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวคัทรียา  ญาติไธสง
2. นางสาวญาสุมินทร์  ใจบุญ
3. นายณัฐพล  ทบแป
4. นางสาวทมาภรณ์  ใจรักษ์
5. นางสาวทิพาพรรณ  โพธิ์สุข
6. นางสาวอัญธิกา  สมอบ้าน
 
1. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นางเสาวภา  ยินเสียง
 
461 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวขจรจิต  มะลิโค
2. นางสาวนุชลิน  จำปามูล
3. นางสาวพรพิมล  อันทอง
4. นางสาววรรณวิสา  สมอคำ
5. นายสิรภพ  สระจันทร์
6. นางสาวสุภาพร  ครยก
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
2. นายสุเมธ  เชษฐา
3. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
4. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
462 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  รักษาชนม์
2. เด็กหญิงชฏาภรณ์  หวังสุขเจริญ
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ทวะลัย
4. เด็กหญิงมุกดา  นามยขันตี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหล็กเพชร
6. เด็กหญิงโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นางจำรูณ  คำแพง
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นางสุวิชญา  ชินธนาชูกิจ
 
463 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาพร  ธิวะโต
2. เด็กหญิงนิตยา  เปนานาม
3. เด็กหญิงนิตศญา  นามวงษ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาระมาลย์
5. เด็กหญิงปฏิมากร  วงษ์แวง
6. เด็กหญิงประกายฟ้า  จันมา
7. เด็กหญิงประกายแก้ว  ภูนำทอง
8. เด็กหญิงวรนุช  อินทร์นอก
9. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทะสี
10. เด็กหญิงสุดาพร  คำตา
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สินเธาว์
 
464 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐรดา  สนธิสุข
3. เด็กหญิงอริศา  เหง้าชัยภูมิ
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถมมา
5. เด็กหญิงแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
465 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ศรีจิตราช
2. เด็กหญิงฐิติวรดา    สังมะณี
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    สัพพวิญญู
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   นันท์อ่อน
5. เด็กหญิงพรวิไล   ด่างตาดทอง
6. เด็กหญิงลลนา   ขำกล่อม
7. เด็กหญิงสุพัตรา    ฐานะบำรุง
8. เด็กหญิงอินทิรา  นาใต้
 
1. นายนรินทร์   สมบูรณ์
2. นายมยุรี   ชาติอุดมพันธ์
 
466 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวกมลพร  ศิริแวว
2. นางสาวชนัฐปภา  เล่ห์กล
3. นางสาวปรียานุช  วงษ์คำ
4. นางสาวปัทมา  เจือมา
5. นางสาววิมลรัตน์  ชื่นนอก
6. นางสาวสุรินทร์ทร  ปุริโส
7. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์แวง
8. นางสาวแพรวพรรณ  ครุฑไชย
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สินเธาว์
 
467 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นางสาวกัลยากร  พรหมเสาร์
2. นางสาวกาญจนา  รักษาชนม์
3. นางสาวจิตรลดา  บุญสา
4. นางสาวชฏาภรณ์  หวังสุขเจริญ
5. นางสาวบุษราคัม  โคตะมะ
6. นางสาวมัลลิกา  ทวะลัย
7. นางสาวมุกดา  นามขันตี
8. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพชร
9. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายภักดี  วิชาราช
 
468 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพัชราภรณ์  สีคต
2. นางสาวภัทราภรณ์  อรรถวงษ์
3. นางสาววรพนิต  ธรรมะ
4. นางสาวอัญพิลักษณ์  หงษา
5. นางสาวอิงฟ้า  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
469 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงญานิกา  นันท์ดี
2. นางสาวนุภามาศ    ทิทา
3. นางสาวพัชราภรณ์    วันทอง
4. นางสาวรุ้งตะวัน   สุราวรรณ์
5. นางสาวสายฝน   ทึงด้วง
6. นางสาวอภิญญา    พาป้อ
7. นางสาวเกศราภรณ์   บุตรดาน้อย
 
1. นายนรินทร์   สมบูรณ์
2. นางมยุรี   ชาติอุดมพันธ์
 
470 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  จูมพันธ์
2. นางสาวพรชนัน  แสนรัง
3. นางสาววิมลรัตน์  พรมหนองอ้อ
4. นางสาวสราพร  คาดบัว
5. นางสาวอรธิมา  บุญหลง
6. นางสาวเดือนฉาย  บุตรจอม
7. นางสาวโยธกา  กองเกิด
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี
 
471 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์ชาติ
2. เด็กหญิงธาริณี  บันเทา
3. เด็กหญิงปิยะดา  อุปสรรค
4. เด็กหญิงพรชิตา  ผอดแคล้ว
5. เด็กหญิงลักษณา  วงศ์เชียงยืน
6. เด็กชายวิทวัส  มบขุนทด
7. เด็กหญิงสุกัลยา  ธารชัย
8. เด็กหญิงเจตนรินทร์  ขวัญปาก
 
1. นายวีระชัย  ผาสุข
 
472 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. เด็กชายกาญจนา  รักษาชนม์
2. เด็กหญิงชฏาภรณ์  หวังสุขเจริญ
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ทวะลัย
4. เด็กหญิงมุกดา  นามขันตี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหล็กเพชร
6. เด็กหญิงโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายภักดี  วิชาราช
 
473 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  นาถมทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หงอกสิมมา
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  จันสีดา
4. เด็กหญิงณัฐริกา  มัสสาไพร
5. เด็กหญิงปนัดดา  เหี่ยมี
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ถิ่นยางคำ
7. เด็กหญิงวรรณฌิกา  ไกรยะ
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ดนตรี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  มูลแวง
10. เด็กหญิงสุดาพร  ภักดี
11. เด็กหญิงสุนิสา  หลินโนนแดง
12. เด็กหญิงสุรีพร  เฮ้าทา
13. เด็กหญิงอารียา  โกกวิลัย
14. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขน้อย
15. เด็กหญิงเนตรณภา  พาเชียงคูณ
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชำนาญ
 
1. นางกนกวรรณ  สวนจังหรีด
2. นางสาวชมัยพร  ศรีสัตตรัตน์กุล
 
474 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพชรตะกั่ว
2. เด็กชายธนาวัฒน์  นาจันทร์
3. เด็กหญิงนวลจิตร  ตะตินุช
4. เด็กหญิงนิตยา  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ชื่นบาน
6. นายบัณฑิต  ช่องวาริน
7. เด็กชายภานุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
8. เด็กชายมงคล  พรมจิตร
9. เด็กหญิงมณฑิตา  ดวนขันธ์
10. เด็กหญิงวัชนีย์  สระจันทร์
11. เด็กหญิงศิรินนภา  แสนโน
12. นายอนุชา  คำภา
13. เด็กหญิงอภิญญา  ภาระไพร
14. เด็กชายอภินันท์  จันดี
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  ด้วงบุ้ง
 
1. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
2. นายสุเมธ  เชษฐา
3. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
4. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
475 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. นางสาวดาราวดี  จันทคัด
3. นางสาวนิลุบล  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิงห์ชู
5. นางสาวศิระประภา  เทพวงศ์
6. นางสาวสุนิสา  ยัญศรี
7. นางสาวอรอุมา  ไทยศิลา
8. นางสาวเกษราภรณ์  กล้าดี
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
 
476 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  ยาสิงห์ทอง
2. นายชิตพล  ชนะบัว
3. นางสาวณัฐธิดา  ดาทอง
4. นางสาวนัฐตพร  เงินลอย
5. นางสาวปลายฟ้า  สาระถี
6. นางสาวพิมพิชา  พรมภักดี
7. นางสาวลักคณา  กำประทุม
8. นายศุภวิชช์  พิเลิศ
9. นางสาวสุภิดา  สีทา
10. นางสาวสุวนันท์  ศรีหมื่น
 
1. นายคัมภีร์  จันทะบุตร
2. นายพรเทพ  วรยศ
3. นางวรลักษณ์  ฟองจามร
 
477 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวจริญชญา  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  อนันต์
3. นายจิรวัฒน์  สีพันธ์ชาติ
4. นางสาวชนิดา  อุดมรัตน์
5. นางสาวธิติมา  ทิพย์จำนงค์
6. เด็กหญิงธิติสุดา  คำสุวรรณ์
7. เด็กหญิงนิรชา  ศรีภิลา
8. นางสาวปาริชาติ  ศรีเตชะ
9. นางสาวผัลย์สุภา  นาซอน
10. นางสาวรมิดา  ทองภูธร
11. นางสาววรรณธิภา  วิลุนละพันธ์
12. นางสาววิมลนิตย์  พรศรีสิริศักดิ์
13. เด็กหญิงสุจิวรรณ  พวงทอง
14. นายอภิคิด  บรรยงค์
15. นายอภิวัฒน์  พรมเสน
16. นายแทน  โกศลธนศังกร
 
1. นายศราวุธ  เดินขุนทด
 
478 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นางสาวกัลยากร  พรหมเสาร์
2. นางสาวกาญจนา  รักษาชนม์
3. นางสาวจิตรลดา  บุญสา
4. นางสาวชฏาภรณ์  หวังสุขเจริญ
5. นางสาวบุษราคัม  โคตะมะ
6. นางสาวมัลลิกา  ทวะลัย
7. นางสาวมุกดา  นามขันตี
8. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพชร
9. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายภักดี  วิชาราช
 
479 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  พรมวงษา
2. นางสาวณัฐริกา  จำปาบุญ
3. นายนฤเบศร์  คาตบัว
4. นางสาวนิตติยา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาวนิภาวรรณ  ผาภู
6. นายพงศกร  แก้วมณี
7. นางสาวพิไลวรรณ  จันทร์ขาว
8. นางสาวภัทรธิชา  เนตเพ็ง
9. นายศักดิ์สิทธิ์  มุสตาฟา
10. นางสาวสุดารัตน์  พันขันตี
11. นางสาวสุนิตา  แสนสะอาด
12. นางสาวสุภิดา  สมศรีทอง
13. นายอภิวัฒน์  ศรีสมบัติ
14. นางสาวอรปรียา  ดวงแก้ว
15. นางสาวอรัญญา  เนตรแสงสี
16. นายเกียรติชัย  ชาติวงษ์
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
 
480 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายพัชรพร  หริพงษ์
2. นายวิริยะ  ทินนอก
3. นายศรายุทธ  บัวนุภาพ
4. นายศุภวัฒน์  บริบูรณ์
5. นายเกียรติชาติ  ทับทิมใส
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางแววดาว  ไทยธานี
 
481 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกัลยาณี  หีบไธสง
2. นายจักรกฤษ  ฤทธิศร
3. นายจักรพันธ์  แสงสว่าง
4. นายณัฐพล  กองกะมุด
5. นายนัฐพล  บุตรจันทร์
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
482 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 1. เด็กชายณัลทวัฒน์  แก้วน้ำเที่ยง
2. เด็กชายนริศ  แสงแสน
3. เด็กชายวิศรุต  จุลลาบุดดี
 
1. นายนิวัตร์  สำเร็จ
 
483 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายชาญวิทย์  หิงสังเทียะ
2. นายวรวิทย์  พงษ์สระพัง
3. นายศุภสวัสดิ์  มหาโพธิ์
4. นายเจษฎาพล  แฮดจ่าง
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
2. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
484 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายปรัชญา  นวลบุญมา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โสภาพรม
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
485 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาพร   ขันแข็ง
2. นางสาวสุนิสา   อาสาษนา
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นายสุนันท์   บุญหล้า
 
486 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เสนาะบรรจง
 
1. นายมนัสชัย  ทองสา
 
487 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ไชยสังกา
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
488 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายวรวิช  ช่างคำ
 
1. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
 
489 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายเดชณรงค์  เคนคำภา
 
1. นายมานิต  ชาวงษ์
 
490 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนกฤษ  กงสะเด็น
 
1. นางสาคร  พันธะลี
 
491 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายอนันท์  ชาคาร
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
492 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  อาจเจริญ
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
493 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายคฑาเทพ  คำสอน
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
494 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายพงศกร   พรมบุญเรือง
 
1. นายกิตติศักดิ์   มีจินดา
 
495 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวสมปอง  ศรีเตชะ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
496 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 72.81 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายจิรายุ  ขวาลำธาร
 
1. นายดุสิต  ภาโนมัย
 
497 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเตชะ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
498 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
499 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายสุธาดล  สุโครต
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
500 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  มุงคุณคำชาว
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
501 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายสราวุฒิ  ดวงเสนา
 
1. นายดุสิต  ภาโนมัย
 
502 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
 
1. นายบุลากร  สมใสย
 
503 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
504 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. นายชัชวิทย์  กระฉอดนอก
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
505 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.6 92.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอรรถพล  มีขาว
 
1. นางสาคร  พันธะลี
 
506 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกมลฤทัย  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
3. นายชัชวาล  ทิพย์ฤตรี
4. เด็กหญิงฐิติมา  หมวดดารัก
5. นายณัฐพงษ์  คำวงศ์
6. นายณัฐภัทร  ดุ่งมะรี
7. นางสาวดาราวดี  จันทคัด
8. เด็กหญิงนฤมล  ดาก่ำ
9. นางสาวนิลุบล  แสงจันทร์
10. นางสาวปนัดดา  จันทหา
11. นายพงษ์กร  ครบุรี
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิงห์ชู
13. นายพีรวุฒิ  นนทะแสง
14. นายภูวนาท  เพียกเพีย
15. เด็กหญิงมาริสา  ศรีสุวอ
16. เด็กหญิงวราพร  จันสด
17. นายศักดา  มูลผล
18. นางสาวศิระประภา  เทพวงศ์
19. เด็กชายศิวกร  สุภาพพิชิต
20. เด็กหญิงสุณิษา  อินทร์บุตร
21. นางสาวสุทธิดา  สีตยานุกุล
22. นายสุธาดล  สุโครต
23. นางสาวสุนิสา  ยัญศรี
24. นายอนันท์  ชาคาร
25. เด็กชายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
26. เด็กหญิงอภิญญาพร  คำเบ้า
27. นายอภิวัฒน์  กาณจนกาจ
28. นางสาวอรอุมา  ไทยศิลา
29. นางสาวเกษราภรณ์  กล้าดี
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
2. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
3. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
4. นายยุทธภูมิ  แอมนนท์
5. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
6. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
7. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
507 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ชัยบิล
2. นายกิตติพงษ์  ไชยสังกา
3. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญประคม
4. เด็กหญิงณัฏฐากร  ภูกัน
5. นางสาวณัฐชริยา  โพธิ์ศรี
6. นางสาวนฤมล  ลิกหลัก
7. นางสาวนันทพร  ไสยวงษา
8. นายนาวิน  มีธรรม
9. นายนิติพงษ์  อาจเจริญ
10. เด็กชายบรรณสรณ์  พลบำรุง
11. เด็กหญิงประภาศิริ  รัตนทิพย์
12. นางสาวพรทิพย์  พลรักษา
13. นายพุทธลักษณ์  แสนโคก
14. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
15. นายราเมศวร  กันหาจันทร์
16. เด็กหญิงวนารี  สมนึก
17. นายวัชระ  แพนไทสง
18. นางสาววิลาสินี  ลาดล้าย
19. เด็กชายศราวุฒิ  มุงคุณคำชาว
20. นางสาวศศิธร  มาพันธ์
21. เด็กชายสหรัฐ  มาป้อง
22. นางสาวสุมิตรา  สุขสวัสดิ์
23. เด็กหญิงอรพรรณ  สมนา
24. นางสาวอรอุมา  สีแก้วน้ำใส
25. นางสาวอัจฉรา  สีโรย
26. นางสาวอัณลิตา  พิลาหา
27. เด็กหญิงอาญาภรณ์  น้ำรักษ์
28. นายอานนท์  แสงจันทร์
29. นางสาวเกศสุดา  ศรีหาโคตร
30. นางสาวเบญจวรรณ  สมนา
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางอารีรัช  ผิวดี
 
508 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นางสาวกัลยากร  พรหมเสาร์
2. นางสาวกาญจนา  รักษาชนม์
3. นางสาวจิตรลดา  บุญสา
4. นางสาวจิราภัสร์  ภูทองกิ่ง
5. นางสาวชญานี   จานรัมย์
6. นางสาวชฏาภรณ์  หวังสุขเจริญ
7. นายณัฐพงษ์  สีวิหยัด
8. นางสาวดาเรส  ทับทิมไสย์
9. นางสาวทิพยรัตน์  ทองเถาร์
10. นายธนโชติ  คำสี
11. นายนวพล  สมเพราะ
12. นายนัฐพงษ์  สิทธิศรศักดิ์
13. นายบดินทร์  มหามล
14. นางสาวบุษราคัม  โคตะมะ
15. เด็กชายปรินธร  พัฒนชัย
16. นายภานุเดช  ไชยเชษฐ์
17. นางสาวมยุรี  สุขรมย์
18. นางสาวมัลลิกา  ทวะลัย
19. นางสาวมุกดา  นามขันตี
20. นางสาวมุสิตา  อินทร์ป้าน
21. นายศราวุธ  คูครองทุ่ง
22. นายศุภกิจ  จำเริญชัย
23. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพชร
24. นางสาวสุภาวดี  แสนบุญศิริ
25. นายอนิวัฒน์  สุวันจันทรา
26. นางสาวอริศรา  บึงโบก
27. นางสาวเดือนเพ็ญ  ป้องบาน
28. นายเสกสรรค์  พวงพันธ์
29. นายเอกชัย  ชัยภูมิ
30. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายดนุพนธ์  เขตคาม
2. นายภักดี  วิชาราช
3. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
 
509 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นาเมืองจันทร์
2. เด็กชายจตุรงค์   คะนึงนึก
3. เด็กชายจีรพันธ์   คำภูมี
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ศรีจิตราช
5. เด็กชายชินวัฒน์    โพธิ์ตาทอง
6. เด็กหญิงฐิติวรดา   สังมะณี
7. เด็กชายณัฐพงษ์   บุญครอบ
8. นายธนากร    พิมสอน
9. นายธนากร   สำราญรื่น
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   สัพพวิญญู
11. เด็กชายนฤบดินทร์   อุปรีที
12. นางสาวนุภามาศ    ทิทา
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์   นันท์อ่อน
14. เด็กชายพงศกร   ชวนจิต
15. นายพงศกร   พรมบุญเรือง
16. นายพงษ์สิทธิ์   เย้ยกระโทก
17. เด็กหญิงพรวิไล    ด่างตาดทอง
18. นางสาวพัชราภรณ์   วันทอง
19. เด็กชายพัฒนา   จันทร์สว่าง
20. นายรัชภูมิ    แสงสิงห์
21. นางสาวรุ้งตะวัน    สุราวรรณ์
22. เด็กหญิงลลนา    ขำกล่อม
23. นางสาวสายฝน   ทึงด้วง
24. นายสิทธิยา   เรืองหา
25. เด็กหญิงสุพัตรา    ฐานะบำรุง
26. นายสุรเกียรติ   หนูนวลจันทร์
27. นางสาวอภิญญา   พาป้อ
28. นางสาวอภิญญา   เกตสีลาด
29. นายอภินันท์   สอนซำ
30. นางสาวเกศราภรณ์   บุตรดาน้อย
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นายนายกิตติศักดิ์  มีจินดา
3. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
510 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แคว้นคอนฉิม
2. นางสาวกมลลักษณ์  กองแก้ว
3. นางสาวกาญจนา  ฐิตยานุวัฒน์
4. นางสาวกิจติภรณ์  คุคโค
5. นายขวัญชัย  หอมทอง
6. นางสาวจันทิมา  สีดา
7. นายฉัตรมงคล  ชัยมาตย์
8. นางสาวชาลิสา  แซ่แต้
9. เด็กหญิงชิดกมล  มานิล
10. เด็กหญิงชิดชนก  มานิล
11. นางสาวณัฐกานต์  เข็มลา
12. นายธนูสินธุ์  โทอึ้น
13. นายธัญญะ  ภูรับพา
14. นายบุญญฤทธิ์  สิทธิกัณฑ์
15. นางสาวปาลี  ชำกุล
16. นายพงศกร  จินดา
17. เด็กหญิงพัฒชริดา  คำสุ่ย
18. นายภานุวัตร  สุขันธ์
19. นายวงษ์ประพันธ์  เพียจันทร์
20. นางสาววรรณิสา  ท้าวนิล
21. นางสาวศศิฉาย  นาพิบูลย์
22. นางสาวสมปรารถนา  ชารีวงษ์
23. นางสาวสุดารัตน์  กองกูล
24. นายสุทธิศักดิ์  ต้นพิสมัย
25. นางสาวสุภาวดี  สุโข
26. นางสาวสุภิสรา  วังอายุ
27. นายอนุรักษ์  ภูนา
28. นายอภิชัย  ทองเงิน
29. นายเดชณรงค์  เคนคำภา
30. นางสาวเอมอร  ไชยจันทา
 
1. นายทวีศักดิ์  สมนอก
2. นายมานิต  ชาวงษ์
3. นางวนิดา  คณะวาปี
4. นางวเรวรรณ  เถื่อนนาดี
5. นางสุนันทา  ดีมาก
6. นางสุภาพร  โคตรมณี
7. นายเฉลิมพล  นามมนตรี
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพิทักษ์  สินธพ
2. นายยุทธนา  สถิตวิทยากูล
3. นายวิทยาธร  กะรัตน์
 
1. นายเรืองสิทธิ์   นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  รัฐเมิน
2. เด็กชายพิเชียร  อาจมูลตรี
3. เด็กชายสัตยา  วงษ์สิงขาม
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นายอิสเรศย์  ไวยวัตร
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันพรหม
2. เด็กหญิงกัญธิมา  สีกะแจะ
3. เด็กหญิงวิรัญญา  เพชรบุรีภักดี
 
1. นายพิชิต  ศรีสมภาร
2. นางสาวศศิกานต์  ยามสุข
 
514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร  ดวงกองเงิน
2. นายพงศธร  จุ่งรุ่งเรือง
3. นายพชรพล   พลชารี
 
1. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
515 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายสฤษฎ์ชัย  ชาญสูงเนิน
2. นายอธิเบศ  สีโนนทัน
3. นายอนิรุต  หารศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นายสุเมธ  ลีปัญญา
 
516 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  สุจริต
2. เด็กชายพรพระนาย  พรหมนอก
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  แสนวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
517 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายธนิต  สำนักดี
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  เนื่องแก้ว
3. เด็กชายอิศเรศ  สุดสา
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นางสำราญ  ใจเที่ยง
 
518 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายขุนคลัง  บุดดาเพ็ง
2. นายชินวัฒน์  จำปาบุญ
3. เด็กหญิงลักขณา  กระทุ่มนอก
 
1. นางสาวปริญญา  สอนเฒ่า
2. นางเอ็มอร  บำขุนทด
 
519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำหาญพล
2. เด็กชายนพดล  พลศักดิ์ช้าย
3. เด็กชายสุทธิชัย  สอนปู่
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
 
520 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายคุณากร  กระเช้าเงิน
2. นางสาวลิปิการ์  กุลดา
3. นางสาวสาธิมา  นนทะโมลี
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 1. นายลัทธิเทพ  ขุนวิชา
2. นายวัชรพงษ์  หร่ายบุญ
3. นายสุรสิทธิ์  พิมพ์สาร
 
1. นางนปภัช  เทียนคำ
2. นางสาวพรฤดี  ดงใหญ่
 
522 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายพีรพงศ์  จันทร์หนองขาม
2. นายวิวัตพงษ์  คล้ายเพ็ชร
3. นายเสริมพงษ์  จันหอม
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภานุวัฒน์  คำแท่ง
2. นายศุภกฤต  จังภูเขียว
3. นายสราวุฒิ  ลาสอน
 
1. นางจารุวรรณ  เวียงเหล็ก
2. นายปาณท  เวียงเหล็ก
 
524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐดนัย  ภาลา
2. นายทักษ์ดนัย  ตุงชีพ
3. นายรัตฐกร  พลสงคราม
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
525 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรพัฒน์  จันทร์เดช
2. นายมหัณณพ  สรรพโส
 
1. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ลุนหงส์
2. นายณัฐวุฒิ  ภูเหิน
3. นายอภิวุฒิ  นฤนาทวัฒนา
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพยวัฒน์
 
527 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 1. นายนัฐชัย  เหล่าสุนา
2. นายมงคล  นิสีดา
3. นายศุภนัฐ  อุ่นคำ
 
1. นายทรงศักดิ์  ภูราศรี
 
528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1. นางสาวดวงฤดี  สำโรงพล
2. นายพีรพล  แสงตาว
3. นายโอชิน  ปาจัด
 
1. นางสาวบุหงา  หลักโคตร
2. นางสาวพัชนิยา  ยศมีบุญ
 
529 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรมรินทร์
2. เด็กหญิงสิรินภา  มั่งสมบัติ
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ศาลาแดง
 
1. นางพยอม  บุญจันทร์
2. นายพิเชฐ  ประภาการ
 
530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  มาแดง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  สมลือแสน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองโคตร
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
 
531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายวัชรากร  อุทัยเลี้ยง
2. เด็กชายสหภาพ  ภูนา
3. เด็กชายสหรัฐ  ภูนา
 
1. นายบุญพบ  พิมพ์แสง
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เทพทอง
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สว่างยิ่ง
3. เด็กชายรัชฎากร  ดวงแก้ว
 
1. นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชนาธิป  นีสร้อย
2. นายปรมินทร์  ดวงกรมนา
3. นายพชร  สวนขวัญ
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
534 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายนราธิป   สูงสุทธิ์
2. เด็กชายปรัชญา   ดาระภา
 
1. นางรุ่งอรุณ  อุทัยนา
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
 
535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กหญิงนารินทร์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสิรัชชา  เปรมสายสีดา
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  บุตรสีชา
 
1. นางบุสดี  เทวโรจน์
2. นายสมบัติ  คำผาย
 
536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายดลวัฒน์  สามศรี
2. เด็กชายภควัต  เสนเทศ
 
1. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายวิชญา  เอื้อวิชญาแพทย์
2. เด็กชายศรัญย์  อัครพันธุ์พงศ์
 
1. นายณัฐกานต์  เมยเค้า
2. นางเสาวลักษณ์  เจ่าสกุล
 
538 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายคาวี  นะพะวาน
2. นายชิณวัฒน์  ภูมิพัฒน์
3. นายอนุสรณ์  ชัยยะ
 
1. นางดารุณี  เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ
 
539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายบัณฑิต  วิเศษโคตะ
2. เด็กชายภานุเดช  คลังตุ้ย
3. เด็กชายศศลักษณ์  พริกประสงค์
 
1. นายชนม์วิบูลย์  มาตย์นอก
2. นายชัชวาล  วงคำซาว
 
540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพันธวิศ  กิตติสุวรรณ
2. เด็กชายรักสิทธิ์  ดวงท้าวเศษ
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายนวพล  สีดามล
 
541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  ว่องไว
2. นายปัญญาวุธ  แข็งขัน
3. นายปิยพล  แข็งขัน
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
 
542 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงปุญยาพร  คงสุข
2. เด็กชายพลวัฒน์  ขุนจร
 
1. นายทวีสิน  กะตะศิลา
2. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
 
543 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายจักรพงษ์  อุราสาย
2. เด็กชายพฤษภา  อำทะวงษ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  ทุมวิชัย
 
1. นายกวีพงษ์  อบมาลี
2. นายวิทยา  วงษ์ภูเย็น
 
544 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวนิจฉรา  เทศชารี
2. นางสาวน้ำฟ้า  คงหา
3. นางสาวอรอนงค์  ขอสูงเนิง
 
1. นางพยอม  บุญจันทร์
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
545 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายนัฐพล  บุญยรัตน์
2. นายสามารถ  สวาสนอก
3. นายแสนชัย  ขันเงิน
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
 
546 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  วงษ์ชารี
2. นายพงศกร  หลาบยองสี
3. นายศรันย์  ลีเฮียงโคตร
 
1. นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์
 
547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษณะ  บุญสอาด
2. นายนันทพงศ์  หาสีโน
3. นายประวิทย์  หาดขุนทด
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
548 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายนิติทักษ์  กุลวิเศษ
2. นายบัณฑิต  ป่าเจือ
3. นายอนุสรณ์  ลองคำ
 
1. นายคุ้มครอง  นามมุงคุณ
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
549 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายจิรายุส  ชัยบังคม
2. นายธีระศักดิ์  ทองป้อง
3. นายอดิศร  บุญสอาด
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
 
550 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายตันติกร  หนูนา
2. นายสุริยา  กุลชร
3. นายอรรถชัย  แพไธสง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นายณัฐวัตร  ชาวกล้า
2. นายประสิทธิ์  สะตะ
3. นายสุเมธา  โคทะกา
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
2. นายสิทธิพงษ์  คำพรม
 
552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายกฤษฎา  ยอดช้าง
2. นายจารุวัฒน์  ศรีอุบล
3. นายรุตธิไกร  งอบคำ
 
1. นางดารุณี  เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ
 
553 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  ทาศิริ
2. นางสาวเกศินี  สะตะ
 
1. นางสาววาทินี  บัวพัฒน์
2. นายสุระ  น้อยสิม
 
554 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  นาฬิกุล
2. เด็กชายวีรภัทร  งามศิลป์
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
 
555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงวิติยา  สมแวง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ย่องเหล่ายูง
 
1. นายยรรยงค์  รัตนสมบูรณ์
2. นายเกียรติพันธ์  แป้นขำ
 
556 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีนารถ
2. เด็กชายศราวุฒิ  เหล่าจำปา
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
557 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนันธวัช  มนตรีวงษ์
2. เด็กชายไพรัตน์  นพดี
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
 
558 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชลวิทย์  ประวันโต
2. นายธราธร  ถานะ
3. นางสาวนันทนี  เชษฐบุตร
4. นางสาววรรณภา  ทุยบึงฉิม
5. นายวีรชน  ดวงชาญ
6. นางสาวศิริลักษณ์  เหล่ารัตน์
 
1. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
2. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
 
559 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษณะ  บุญสอาด
2. นายนพกมล  กาญจนางกูร
3. นายนันทพงศ์  หาสีโน
4. นายประวิทย์  หาดขุนทด
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
560 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจรรยารัตน์  คำหว่าน
2. นางสาวพรรณทิวา  หอมโคกค้อ
3. นายภาณุพล  พังราษฎร์
4. นางสาวศิริวรรณ  สูงดำเนิน
5. นางสาวอุบล  เบ้าจรรยา
6. นางสาวแพรวนภา  ชำนาญ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ศิริขันธ์
3. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
561 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายดิเรก  บาลี
2. นางสาววรรณาลักษณ์  นามตะ
3. นายศรายุทธ  นนสีราช
4. นางสาวสุดารัตน์  กว้างขวาง
5. นางสาวอัจฉภาภรณ์  เล่ห์กล
6. นางสาวไอลดา  กองทรัพย์
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางสุดา  ม่วงทา
3. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
 
562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  คาระโส
2. นายจิตตพงษ์  สุขษาเกษ
3. นางสาวธิดารัตน์  ฐานะ
4. นายภาณุวัฒน์  จำนงค์
5. นายศักดิ์ชัย  โนนทิง
6. นางสาวไพลิน  เกตุหอม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
3. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
 
563 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายทวีศักดิ์  สรรพศรี
2. นายธนวุฒิ  พุทธาจันทร์
3. นายนิรุต  โสภาจร
4. นายมนัส  เฮียงเลาะ
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
564 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายพงศธร  ชลูด
2. นายสุริยา  กุลชร
3. นายอรรถชัย  แพไธสง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มุรี
2. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
 
565 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายปฏิกร  แซงสีนวล
2. นางสาวพรรณิภา  ปัสสาสัย
3. นางสาวพัชราภรณ์  วาโยบุตร
4. นางสาวศุภรัตน์  ยงยื่น
5. นายอนุชิต  สระขาม
6. นายอภิสิทธิ์  สมศรี
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
3. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
566 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกาญจนาฎ  ภูมิคอนสาร
2. นางสาวจุฑารัตน์  วัดแสงศรี
3. นางสาวนิภาภรณ์  มีชัย
4. เด็กหญิงบุศยา  เลิศศิริ
5. นางสาววนิดา  ภูแมนวาส
6. นายเอกพล  ทองรุ้ง
 
1. นางสมภาร  ศิริโนนรัง
2. นางสุจิตรา  จันดาผล
 
567 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  กรรณรัตน์
2. เด็กหญิงยุพาพร  ขอสูงเนิน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สอนสีแก้ว
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเชียงสา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  หนาซุย
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หมื่นแก้ว
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
568 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ธงยศ
2. เด็กชายณัฐกานต์  สารสุข
3. เด็กหญิงศศิธร  เขี่ยงถุ่ง
4. เด็กหญิงสิริโสภา  สิงสีดา
5. เด็กหญิงสุภัทรา  นะลาคุณ
6. เด็กหญิงสโรชา  ผือลองชัย
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ศิริขันธ์
3. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
 
569 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองเสนา
2. เด็กหญิงญัฐมล  อามาตย์
3. เด็กชายปริเวช  เล่านอก
4. เด็กหญิงฟาติมา  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงวิชุดา  รักสนิท
6. เด็กหญิงอาริษา  พวงทอง
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางรัตนาภรณ์  พูนพัฒนาชัย
3. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
 
570 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดรธงขวา
2. เด็กหญิงปุญณิศา  พาลี
3. เด็กหญิงพิรันดา  หวังข้อกลาง
4. เด็กหญิงวานิชชา  จันทร์เชย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุรำนาจ
6. เด็กหญิงอรุณรัตน์  มุ่งมา
 
1. นางประไพศรี  รื่นรมย์
2. นางเพียงพิณ  ศรีสุระ
 
571 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงพรพิมล  แจ้งสูงเนิน
2. เด็กหญิงมธุรดา  บัวคำ
3. เด็กหญิงวรญา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางพยอม  บุญจันทร์
2. นายพิเชฐ  ประภาการ
 
572 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงธิติมา   บุควัน
2. เด็กหญิงเขมนิภา  ปิติมล
3. เด็กหญิงเมธาวี  เตียศิริ
 
1. นางประครอง  สอนกุลภักดี
2. นางสาวสุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ
 
573 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกานต์ณพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์
2. เด็กหญิงคณิตตา  มานาดี
3. เด็กหญิงพนิดา  เรืองกิจพิริยกุล
 
1. นายวงเดือน  สมรือแสน
2. นางอัมพร  เสือช้าง
 
574 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายจิรกิตต์  ภูคำแสน
2. เด็กชายภควัต  สิทธิไกรพงษ์
 
1. นายนิพนธ์  เพียรทอง
2. นางเพลินจิต  หิรัญคำ
 
575 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกวิน  เกี่ยวศรีกุล
2. นางสาวดาราวรรณ  หวานแท้
3. นางสาวสุนิสา  เทียบสิงห์
 
1. นายสาคร  สะเดา
 
576 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธีรนัย  ศรีบุญมานนท์
2. เด็กชายธีร์  ลี้ตระกูลพิชิตชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล
 
577 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรสกาว  นามไธสง
2. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายลดาทิพย์  แสนธรรมมา
 
578 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กริ่งสันเทียะ
2. เด็กชายเสฏฐนันท์  ยอดมานะพงศ์
 
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นายวรวัฒน์  ทิพยวัฒน์
 
579 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายอาทิตย์  วงษ์ธานี
2. นางสาวอินทิราพร  เกลี้ยงกลม
 
1. นางธิดารัตน์   ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
580 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาววรเทวี  ปรีดาพันธ์
2. นางสาวอรนภา  บรรหาลี
3. นางสาวอัษฏารักษ์  คำผุย
 
1. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
581 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวนัชถยา  แย้มโสภา
2. นายศตวรรษ  สุคนธ์วิมลมาลย์
3. นางสาวเธียรรัตน์  ภูมิประโยชน์
 
1. นางสาวกัญญนันทน์  ตุ่นสาจันทร์
2. นางสาวพวงพยอม  บุราณ
 
582 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชิณวัตร  มธุรส
2. นายธนกร  โคตรมี
 
1. นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์
2. นางลักษเดือน  สนทอง
 
583 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกัญฉัฐฐ  เกษสิมมา
2. นางสาวบุษบา  หงษ์ลา
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
584 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกานต์สินี  ภูมิผล
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญสอน
3. นางสาวบุญพิพัฒน์  ประสิทธิ์นอก
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นางมิ่งขวัญ  วงศ์สุรินทร์
 
585 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  จันทร์ศรี
2. นางสาวสมิตตรา  แนวสัตย์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายธนเดช  วิไลรัตนากุล
 
586 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  สุขาวาปี
2. นายอนุวรรษ  จันทาทุม
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
587 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปรัชญา  คงชัย
2. นายปรัชญา  สอนทา
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
 
588 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นางสาวยุวดี  แก้วลึก
2. นางสาวอินธุอร  เยี่ยมลำ
3. นางสาวเข็มทอง  ดีเลิศ
 
1. นางธิดารัตน์  ใบกว้าง
2. นางสาววิภาภรณ์  สุเทวี
 
589 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 1. เด็กชายธนาทิพย์  ทิพรส
2. เด็กชายพิทักษ์  แสนบุตร
3. เด็กชายมานพ  โคตรศรีวงค์
 
1. นายทรงศักดิ์  ภูราศรี
 
590 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชัยภา  จำปาหวาย
2. นางสาวนริศรา  ประสมศรี
3. นางสาวพัชรินพร  ประสงค์เสียง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตื่อสร้อย
 
591 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชนะภักดี
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นพแก้ว
3. เด็กหญิงทัศนภรณ์  พัชรไตรลักษณ์
 
1. นางทัศนีย์  งามสมหาญ
2. นางวัชรี  สุขเจริญวิภารัตน์
 
592 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติรัตน์  ขัดผาบ
2. เด็กหญิงบุษกร  ภักดีวัน
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นางสาวแก้วมุกดา  วรรณชัย
 
593 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายธนกฤต  สิมมา
2. เด็กหญิงรัตนวดี  ต้นสีนนท์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
594 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อุตสาห์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำพิลัง
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
595 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวดลยา  สีโม้
2. นางสาวพัลลภา  เรียงหา
3. นางสาวรมย์รดา  แปยาว
 
1. นายปัณณวัฒน์  วงธานี
2. นางสาวศุภัทรา  คำชะนะ
 
596 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  หงษ์แดง
2. นางสาวรัตนาวดี  สมบัติ
3. นางสาวศิริลักษณ์  ตู้ที
 
1. นายพูนศักดิ์  จันทรโคตร
2. นายพูนศักดิ์  จันทรโคตร
 
597 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  มหัทธนอภิกรม
2. เด็กชายภานุเดช  ประชาอภิชัย
 
1. นางสาวธรรมมาภรณ์  ปลัดศรีช่วย
 
598 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาษาสนา
2. เด็กชายพีรวัส  กรุงพลี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์เงิน
 
599 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายชาติชาย  กุลพินิจ
2. เด็กหญิงชโลทร  ช่วยศรี
3. เด็กชายศรัญยู  ส่องพราย
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  นาบำรุง
2. เด็กหญิงอัญติญา  ประทาน
 
1. นางสาวจุฬาพร  ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์  วงค์นรา
 
601 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายฐาปกรณ์  โคตรโสภา
2. นางสาวธิดารัตน์  คำภักดี
3. นายรัตนฤทัย  พานน้อย
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
602 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นางสาวการะเกษ  บัวบาน
2. นางสาวภาวินัน  บรรยง
3. นางสาวสุพัตรา  เกื้อหนุน
 
1. นายธงชัย  ทองสุข
2. นายบุญถิ่น  ประทุมชัย
 
603 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มูลบัวภา
3. นายวัชระพงษ์  จิระ
 
1. นายอนุรักษ์  มีคำทอง
2. นายอมฤต  ณรงค์ใย
 
604 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกิตติยอห์น  สัมฤทธิ์เดชะ
2. นายภัทรธนบูรณ์  บุญธนทรัพย์กุล
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองใส
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
605 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กิจเธาว์
2. นางสาวชนกนันท์  คฤหบดี
3. นางสาวรสนันท์  นันทลุน
 
1. นายพูนศักดิ์  จันทรโคตร
 
606 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  มาตาเบ้า
2. เด็กหญิงจิราพร  คำอ่อน
3. เด็กหญิงนิตยา  พิมพระธรรม
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
607 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงณฐิณี  จันทจร
2. เด็กชายธนบูรณ์  สารชัย
3. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้ววันทา
 
1. นางสาวพัฒณ์นรี  พงศ์ประยูร
2. นางสาวรัตนาพร  ภูมี
 
608 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงจิราพร  นามวิชัย
2. เด็กหญิงวริศรา  แก้วล้วน
3. เด็กหญิงอนัญพร  บุตรลี
 
1. นางสาวประทุมพร  หลาบหนองแสง
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
609 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สิงห์อาด
2. เด็กหญิงพีรดา  ขวัญบุญจันทร์
3. เด็กหญิงเกศณี  เถาเมฆ
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางมยุรี  ตรึกตรอง
 
610 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวศศิธร  ปีขาล
2. นางสาวสิริรัตน์  เส็งคิม
3. นางสาวสุนิษา  เพียโคตร
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
611 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวชนิตา  มาซา
2. นางสาวพรรณธิพา  ไชยะพริ้ง
3. นางสาวพรสวรรค์  พานนงค์
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
612 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวกัลยดา  สาตื้อ
2. นายบุลากร  แทนสอ
3. นายศราวุฒิ  ทศลา
 
1. นายยุทธนา  เกียงขวา
2. นางสาวรัตนาพร  ภูมี
 
613 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกรองแก้ว  สนทอง
2. นางสาวกัญญาพัชร  เมืองเก่า
3. นางสาววนัตปรีชา  พิลา
 
1. นางสาวประทุมพร  หลาบหนองแสง
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
614 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวภัทรินทร์  โสมนัส
2. นางสาวยุวธิดา  เดชแพง
3. นางสาวเกวลี  เงินโม้
 
1. นายนพดล  เกรียงไกร
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  ทองขันธ์
2. นายบุญธรรม  จันทวิเศษ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  พงษ์วิชัย
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
616 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ยอดสง่า
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  พรมมาหลง
3. เด็กหญิงสาธิตา  โนนเปลือย
 
1. นายสมใจ  อ่อนตา
2. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
 
617 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษิณา  รื่นภาคเดช
2. เด็กหญิงสุชาดา  ฤกษ์ใหญ่
3. เด็กชายอิสรา  ชาปู่
 
1. นางดารณี  ก้อนภูธร
2. นางสาวเบญญาภา  สายสิญจน์
 
618 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สีหานาม
2. เด็กหญิงนิภา  เหล่าสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกศกานดา  วรพันธุ์
 
1. นางกัลยา  ดีงาม
2. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
 
619 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงรุจิรา  แสนศรี
2. เด็กหญิงศุทธินี  กาญจนสกุล
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นางลักษเดือน  สนทอง
 
620 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวกานดา  เจริญราช
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  ประวรรณา
3. เด็กหญิงอรญา  นามโสม
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
621 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขวัญดี
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  เตศิริ
3. เด็กหญิงอลิสรา  บุบผาโท
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
 
622 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญพา
2. เด็กชายสุธารา  แก้วพิภพ
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
623 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายนายอัษฎางค์  ตรีศาสตร์
2. นายเศรษฐพงษ์  นามแสง
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
624 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชนวีร์  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสุรางคนา  วงษ์ชมภู
 
1. นายชัยพฤกษ์  แก้วหย่อง
 
625 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยแสง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมกอง
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นายพีรวิชญ์  สมอนา
 
626 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ควรขุนทด
2. นายณัฐดนัย  บุญมา
3. นางสาววชิราภรณ์  วงษ์จารย์
 
1. นายสมใจ  อ่อนตา
2. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
 
627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  แสนโคตร
2. นางสาววรินทร์ยา  นาอุดมธนเศรษฐี
3. นายอดิศร  วิเวก
 
1. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
2. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
 
628 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปราบมนตรี
2. นางสาวพรทิพย์  บุตนุ
3. นางสาวพรพรหม  สิตาธรรม
 
1. นางสาวทวาย  สุริย์ฉาย
2. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
629 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนากร  โจภูเขียว
2. นางสาวภารดี  ทองขำ
3. นางสาวมัชฌิมฤ  ไพสานต์
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
 
630 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวประภาศิริ  ตอนเหนือ
2. นางสาวอัชราพร  อนุชน
3. นางสาวอารีย์ยา  แหล่ยัง
 
1. นางกัลยา  ดีงาม
2. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
 
631 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญหล้า
2. เด็กชายอุกกฤษณ์  คำเสนา
 
1. นางนิตยา  ปานมีศรี
2. นายไพโรจน์  ผมงาม
 
632 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  พูลผล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวละบัดทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชุมนา
 
1. นายกริช  ถนอมจิตต์
2. นายสมศักดิ์  พลสงคราม
 
633 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพาสุกรีณ์  อุปัชฌาย์
2. เด็กหญิงศิริพร  ดอนน้ำขาว
 
1. นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
634 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชฎาพร  เพียราษฎร์
2. เด็กหญิงอันดามัน  พงษ์เทพิน
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
635 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฑิรา  ศรีนาค
2. เด็กหญิงชนิตา  เปลี่ยนผึ้ง
3. เด็กหญิงวิรัลยุพา  มณีแผลงทวีชัย
 
1. นางบุษบง  นิรัตน์สุข
2. นางมยุรี  ตรึกตรอง
 
636 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  รักษ์วงศ์
2. เด็กชายเจตะศิลป์  ดอกไม้
 
1. นางสาวจริยา  นาชัยเวียง
2. นายชัยพฤกษ์  แก้วหย่อง
 
637 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ช่วยคูณ
2. เด็กชายวัชระ  ลาน้ำเที่ยง
 
1. นายทวีสิน  กะตะศิลา
2. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
 
638 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวนพวรรณ  จันทรักษา
2. นางสาวสุกัญญา  สิงเหิน
3. นางสาวสุปราณี  คำบึงกลาง
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
639 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกชกร  มูลทิพย์
2. เด็กหญิงชฏาพร  มีปัทมา
3. เด็กหญิงอทิติยา  ศรีเพ็งตา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชัยสุวรรณ
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
640 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  วงศ์สุดตา
2. เด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์  พรศรีระ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กองคำ
 
1. นางนงลักษณ์  สุธัมมา
2. นางปราณี  เถาหมอ
 
641 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวฑิฆัมพร  ไร่ขาม
2. นางสาวณฐพร  มาสี
3. นางสาวพรสุดา  ดงพระจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์  สุธัมมา
2. นางปราณี  เถาหมอ
 
642 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปิยพร  ศรีวะสุทธิ์
2. นางสาวรุจิรา  อารยะธรรมโสภณ
3. นางสาวเพ็ญประภา  ราชบัวศรี
 
1. นางบุษบง  นิรันต์สุข
2. นางมยุรี  ตรึกตรอง
 
643 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  ภารสวัสดิ์
2. นายสุรชัย  พุทธโส
3. นายอภิสิทธิ์  สอนสืบ
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
 
644 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกรกนก  ใจกว้าง
2. นางสาวสุจินทรา  แสนศรีมนต์
3. นางสาวอภิญญา  จันทรมณี
 
1. นางมธุรส  คำสะอาด
2. นางรัตนาภรณ์  ชัยสุวรรณ
 
645 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวกรสุดา  ขุนกาน
2. นายณัฐวุฒิ  ทัพซ้าย
3. นางสาวนิรพร  ศรีพิมพา
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
646 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงกิติยา  เกศนอก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุวรรณโสภา
3. เด็กหญิงอฐิติยา  พลเยี่ยม
 
1. นายกริช  ถนอมจิตต์
2. นายสมศักดิ์  พลสงคราม
 
647 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายศาสตราธร  ศรพงษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นารีจันทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แข็งขัน
 
1. นางสมภาร  ศิริโนนรัง
2. นางอนุรักษ์  ชีกว้าง
 
648 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  จันทร์ขามเรียน
2. เด็กหญิงธิวาพร  พันสนิท
3. เด็กหญิงเพชรา  มณีจักร
 
1. นายนิคม  อิทธิครุนันท์
2. นางสุภาพร  สางห้วยไพร
 
649 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  กองกะมุด
2. เด็กหญิงวิชุดา  เคนอ่ำ
3. เด็กหญิงสุนิษา  คำตา
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
650 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิบูลกุล
2. เด็กหญิงมณีนุช  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีวิชา
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
 
651 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวทิพย์สุดา  หมื่นพัด
2. นายพิชญ  สีเขียวแก่
3. นางสาววาสนา  หาสอน
 
1. นางสาวกัญญนันทน์  ตุ่นสาจันทร์
2. นางสาวสุรนุช  กะทาง
 
652 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายปรีติ  ญวนกระโทก
2. นายพสิษฐ์  ติวาวงศ์รุจน์
 
1. นายณัฐกานต์  เมยเค้า
2. นายนนท์  จรุงศิรวัฒน์
 
653 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวพิชชาพร  มังคะตา
2. นายวรรธนัย  บุตรพลับ
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
 
654 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกรรณิกา  แสงห้าว
2. นางสาวมัลลิกา  พลศรีชา
3. นายสมเจตน์  ดวงจันแดง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
 
655 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวณัฐมล  สีหาวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ  จำปาศรี
3. นางสาวสุวรรณา  เพิ่มลาภ
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
 
656 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายภูวไนย  ชัยพลทอง
2. นายมงคล  ชนะดี
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพยวัฒน์
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
657 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวยุวรี  แก้วพรม
2. นางสาวอมัติกา  คันทะโสม
3. นางสาวแสงเดือน  ภู่มณี
 
1. นางกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวกรุณา  ปวซซ็ง
 
658 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจันทร์ลักษณ์  บุญศักดา
2. นางสาวยุวดี  กระราชเพชร
 
1. นายชัยพฤกษ์  แก้วหย่อง
 
659 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวพัชรา  โคตรโสภา
2. นางสาวลลิษา  หงษาวงค์
3. นางสาวอภิญญา  แอมนนท์
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
660 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวตวงพร  ดิลกลาภ
2. นางสาววารุณี  รัตนกิจถาวร
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นางสาวอรอริญา  ลาเวียง
 
661 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  วิหาร
2. นางสาวสมพร  ภาวงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   วงค์นรา
2. นายวิชาญ  โพธิ์นอก
 
662 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายวีระพล  แก่นไธสงค์
2. นางสาวสุวนันท์  สุระสาย
 
1. นางธิดารัตน์   ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
663 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชีพชนก  ทีบุตร
2. นายอธิปัตย์  อ่อนแพง
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายณัฐวุฒิ  เหล่าลาภะ
 
664 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายรณกร  ดวงจันทร์โชติ
2. นายศิริศักดิ์  กางมัน
 
1. นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
2. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
 
665 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายขวัญชัย  แร่อรุณ
2. นายเขตโสภณ  เชิดนอก
 
1. นางนวพล  สีดามล
2. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
 
666 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  เพียโคตรแก้ว
2. เด็กหญิงตวงทอง  เจริญชัย
3. เด็กหญิงพรชิตา  สมปัญญา
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
 
667 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยานันท์  พาพวย
2. เด็กหญิงณดา  ศรีน้อยขาว
3. เด็กหญิงรชนีกร  แซงโคตร
 
1. นางสาวกฤษณา  วงศ์คำจันทร์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
668 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกุลนันท์  เพียกง
2. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีคลัง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มิเถาวัลย์
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นางลักษเดือน  สนทอง
 
669 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  ทิพวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา  สวนไผ่
3. นางสาวเปลวใจ  แวงชิน
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นายอนันท์  เขียวสี
 
670 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายญาณพจน์  โคกแดง
2. เด็กหญิงนภัสสร  พลจันทร์
3. เด็กชายภูมิ  มุสิกาวัลย์
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
 
671 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายพงศกร  วงษ์หาญ
2. นายวีระชัย  ศรีคุณเมือง
3. นายอดิศร  กลับกลาง
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสาวสุภาวดี  ดรชัย
 
672 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  เหล่ามาลา
2. นางสาวพรพิมล  เสนานอก
3. นางสาวพัชราภรณ์  พละคำหาร
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
2. นางสาววาทินี  บัวพัฒน์
 
673 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ดำคำ
2. นายจารุกิตติ์  แดงน้อย
3. นางสาวผานิต  แก้วประสิทธิ์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
674 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  กันยะวงหา
2. นายปริญญา  นิลศิริ
3. นางสาวปัทมวรรณ  หาญคำภา
 
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
675 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐพล  เบ้าเฮียง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สมภาร
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
 
676 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  พันธัง
2. นางสาววลัยภรณ์  แสนโยธา
 
1. นายจักรพงษ์   แผ่นทอง
2. นางนันทนา  บุรีจันทร์
 
677 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.44 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายวัชรศักดิ์  ปฏิตังโบ
2. นายสุเมธ  แก่นแก้ว
 
1. นางสาววรินทร์  ขันภักดี
2. นายอนุพงศ์  แก้วหาวงศ์
 
678 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจีระพร  สุภะกะ
2. นางสาวศุภิสรา  มาศพันธ์
 
1. นางสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
2. นายไชยศ  พรหมสาขา ณ สกกลนคร
 
679 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวระพีพรรณ  บัวเย็น
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หมั่นบ่อแก
 
1. นายวินัย  ปานเนาว์
2. นางสาวสินใจ  เทินชัยภูมิ
 
680 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  เหลือนาง
2. นายเอกวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทะมานันท์
2. นายเดชา  ทะมานันท์
 
681 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  สโมรินทร์
2. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์น้อย
 
1. นางสาวฌัลลิกา  ครองผา
2. นายสมาน  ล้ำลอง
 
682 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายขจรเกียรติ์  บุญสัตย์
2. เด็กชายชยุตม์  สะท้านบัว
 
1. นายนิพนธ์  เพียรทอง
2. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
 
683 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กชายมนัสวี  สิตาธรรม
2. เด็กชายอำนาจ  กุละคำแสง
 
1. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
2. นางสาวสุภาวดี  ดรชัย
 
684 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติพร  เนียมเงิน
2. เด็กชายวรภพ  น้อยศรี
 
1. นายชาตรี  ขุนภักดี
2. นายอนุศักดิ์  พรมแสน
 
685 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายชัยรัตน์  เรืองวริรปัญญา
2. เด็กชายศิกษกะ  ปุ้งโพธิ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพยวัฒน์
 
686 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทะบวงศรี
 
1. นางสาวสุวารี  ดีดิลก
 
687 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงอังควิภา  วาลมนตรี
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆทิพย์
 
688 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงสิรินทร  สุวรรณบล
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณเทศ
 
689 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรเหม
 
1. นางภานุมาศ  จันทร์ศรี
 
690 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธดากรณ์  นาระคล
 
1. นางไพรวัลย์  ปัตตานี
 
691 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวภูมิฤทัย  จูรัณณะ
 
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
692 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  แก้วพรหม
 
1. นางวันดี  สิทธิโชติ
 
693 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวเมธิศา  บุญสาร
 
1. นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล
 
694 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  ทุมกิ่ง
 
1. นายสวัสดิ์   ศรีชมชื่น
 
695 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิตรา  บุดดาดวง
 
1. นางสาวสุวัจนา  เพชรล้ำ
 
696 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัญชลี  ชูชานันท์
 
1. นางพัชรินทร์  โสภา
 
697 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สระบัว
 
1. นางสาวสุชาดา  เฉลียวศิลป์
 
698 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงศีตภา  วีศรี
 
1. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
 
699 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายโย  ยูอาสะ
 
1. Mr.Justin  Weiner
 
700 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนารี   ชาจันทึก
 
1. นางสุพิน   ภูพานเพชร
 
701 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนภิศเนตร  วรรณ์คำ
 
1. นางวิไลภรณ์  สุขยืน
 
702 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปิ่นเพ็ชร  อภิชัยสกุล
 
1. นางสาวอำนวยพร  แสนสุด
 
703 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายนนท์ปวิธ  โชติชัย
 
1. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์
 
704 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวนิลาวัลย์  ศรีแพงมน
 
1. นายสมศักดิ์  ขุนบ้านฆ้อง
 
705 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  หอมทอง
 
1. นางสาวรุจิเรข   จันบัติ
 
706 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 78.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธนกฤษ  กุลดา
 
1. นางนภารัตน์  จันทร์ไพรินทร์
 
707 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุบุญเรือง
 
1. นางสโรชา  เภาพาน
 
708 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. เด็กหญิงประภัสสร  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวขจีรัตน์  บัวคำ
 
709 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงหัฏฐาภรณ์  ภูเนตร
 
1. นางพรภวิษย์  ปัญญาสิทธิ์
 
710 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายธวัชชัย  อนันต์โสพล
 
1. นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล
 
711 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจิณณวัตร  อินทรสงเคราะห์
 
1. นางวิมลรัตน์  บุษปวนิช
 
712 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 1. นางสาวศุภธิดา  โควิ
 
1. นางรัฐนันท์  ทันสมัย
 
713 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 73.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวมนัสชนก  ดีชื่น
 
1. นางพิมลรัตน์  จอดพิมาย
 
714 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 88.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวทิพย์สุวรรณ  ตันธวัฒน์
 
1. นางสาวสุเพ็ญศรี  วิวัฒนาเจริญกุล
 
715 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนิรมล  สนธิสุข
 
1. นางยุภานิตย์  สังข์ทอง
 
716 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงศรินนา  บุดดาดวง
 
1. นางนพวรรณ  นันตา
 
717 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  วิทย์ตะ
 
1. นางนิตยา  ขันทะวงษ์
 
718 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวเพ็ญพิชญา  พรมแม้น
 
1. นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา
 
719 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ฉั่นพัฒนาพงศ์
 
1. นางสาวอรทัย  มังคละ
 
720 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงลักษิกา  ศิริพรอดุลศิลป์
 
1. นางสาวรัชชฎา  แก้ววิไล
 
721 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอรณี   ศรีใชยพล
 
1. นางพรรวินท์  ธนวัจน์โชคทวี
 
722 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายอมรเทพ  น้อยเพ็ง
 
1. นางอุทัย  ศรีมงคล
 
723 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายกษิดิศ  จิมขุนทด
 
1. นางมะลิ  วงษ์อรุณ
 
724 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นางสาวพิมพ์พร  หาญพานิชย์
 
1. นางพรภวิษย์  ปัญญาสิทธิ์
 
725 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายพีรบูรณ์  สุสมบูรณ์
 
1. นางจิตตวีร์  จรัญวัน
 
726 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีหาฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
727 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายศาศวัต  ชินภักดี
 
1. นายดิเรก  นิรันดร์กูล
 
728 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองกิจพิริยกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษทักษิณ
3. เด็กชายธีระสุภัค  ลองจำนงค์
4. เด็กหญิงประภัสสร  สามารถ
5. เด็กชายสมิทธ์  เซเบสต้า
 
1. นางรัชดาพร  จันฤาชา
2. นางรัชนี  โพธิกุล
 
729 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกิติยา  แปลยาว
2. เด็กหญิงประภานิช  ศรีสุโข
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิลาบุตร
4. เด็กหญิงเฉิดโฉม  คำงาม
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แก้วทองเลี่ยม
 
1. นางณัชชารีย์  จัตวัฒนาชยานนท์
2. นางสาวพนิดา  ศรีพล
 
730 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงฉันทนี  หมอยาดี
2. เด็กหญิงสิริอนงค์  แก้ววงศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญสุภา
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  โคตรชุม
5. เด็กหญิงอังคณา  ทำนา
 
1. นางสาวจันทร์นภา  ชาธรรมา
2. นางฉวีวรรณ  เพียรชัย
 
731 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จตุเทน
2. เด็กชายธนภัทร  แสนศรี
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีเผ้า
4. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูศรี
5. เด็กหญิงศิรประภา  จรุงพลวิทยา
 
1. นางปรานี  สังข์น้อย
2. นางรดา  กาลวิบูลย์
 
732 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกริณา  เวอร์นอน
2. เด็กหญิงกัญญา  แซ่ริม
3. เด็กชายนวพล  ตั้งศิริสกุลชัย
4. เด็กชายวัชรชัย  จันทะสอน
5. เด็กชายเนติ์ธีรุตม์  จันทรโรจน์
 
1. Mr.Nigel  Clapp
2. Mr.Richard  Miller
 
733 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายดำรงเดช   แก้ววิใส
2. นายธนัตถ์   ตันชวลิต
3. นางสาวปริญญา   เสริมเหลา
4. นางสาวพรนัชชา   แก้วอินทร์
5. นายอติเทพ   ภูครองนาค
 
1. MissStepanie   Chin
2. นางอภิรดี   ศักดิ์คันธภิญโญ
 
734 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 75.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาววสุนันท์  ศรีโช
2. นางสาวสิริยาภรณ์  ศรียา
3. นางสาวอรพรรณ  ศรีกัลลา
4. นางสาวเกศินี  เค้าแคน
5. นางสาวเลลาณี  ทองเปลว
 
1. นางจุไรรัตน์  อาจนุการ
2. นางสาวพิกุล  สุขสงคราม
 
735 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายคำผาน  จันหนองขาม
2. นางสาวธัญยธรณ์  สีดาเขียว
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เร็วสา
4. นายอัษฎาวุธ  ปทุมทอง
5. นางสาวแพรพรรณ  พลเสนีย์
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางสาววรรณพร  ศรีมี
 
736 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชาญวิทย์  โคตตะวงศ์
2. นางสาวตรองรัตน์  แจ่มจันทร์
3. นางสาวศุภิสรา  อภิญญานนท์
4. นายสหรัฐ  โคตรชาลี
5. นางสาวสุบงกช  คำยัง
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
2. นางเสาวนีย์  ชุมสาย ณ อยุธยา
 
737 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายธนพร  อันโนนจาน
2. นางสาวประภาศิริ  อังกุล
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญาสิทธิ์
4. นางสาวอรอินทรา  อารีมิตร
5. นางสาวอิสริยาภรณ์  อารีมิตร
 
1. นางสาวคมคาย  เจริญอินทร์
2. นางทิตยา  วัชโรปกรณ์
 
738 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงปรัชญาณี  หวานเขียง
 
1. Mr.Zhou  Chuanbao
 
739 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา   ต้นกันยา
 
1. นางสาวรุจิรา   นามเดช
 
740 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสิทธิโชค  โจทย์ครบุรี
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  พันโน
 
741 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  จันดี
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
742 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
743 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอัษฎาวุธ  ชำนาญพล
 
1. MissHuang  fang Ju
 
744 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวลลิตา  มะสีดา
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  วงศ์ชัยเพ็ง
 
745 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจตุรพร  ผลผาสุข
 
1. นางสาวพัสตาภรณ์  สวรรค์พร
 
746 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐวุุฒิ  ก้อนกลิน
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีภักดี
 
747 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวภัทรียา  ปลดเปลื้อง
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
748 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพัชรี  เหมสิขันทะกะ
 
1. นางสาววรรษมน  พืชผักหวาน
 
749 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 1. นายฮาร์ริสัน  ฮิงะ
 
1. นายยุพเทพ  บุณยฤทธิ์รักษา
 
750 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงโซเฟีย  ทองแสง
 
1. นางสาวภาวินี  บุตรดี
 
751 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีบุญโรจน์
 
1. นางสาวเพ็ญมณี  สุทธิ
 
752 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนารีรัตน์  สมีดี
 
1. นางสาววรรษมน  พืชผักหวาน
 
753 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายวรรธนะ  วิเทียนเทียบ
 
1. นางสาวภาวินี  บุตรดี
 
754 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชุติกาญจน์  สงวนเงิน
 
1. นายบิณฑ์  จูมมาระ
 
755 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  เบิกบาน
 
1. นางสาวเพ็ญมณี  สุทธิ
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายจักรพงษ์  คณะรัตน์
2. เด็กชายธนกร  คำอาจ
3. เด็กชายธีรภัทร์  แสนแก้ว
4. เด็กชายนัฐพล  สีดาเขียว
5. เด็กชายสหรัฐ   ยะโสธร
6. เด็กชายอนันตชัย  กรึงพุทธา
7. เด็กชายอรรคพงษ์  เจริญศิริ
8. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา
 
1. นายชัยรัตน์  บูรณสรรค์
2. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
3. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  ชัยโพนงาม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต้นงาม
3. เด็กชายชัยชีวิน  วรราช
4. เด็กชายณัฐคนัย  วันตะโพธิ์
5. เด็กหญิงพัชรพร  นาทาม
6. เด็กชายภานุกรณ์  โคตรสิริ
7. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์สีวอ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหล่าสมบัติ
 
1. นางปริศนา  คำโคตร
2. นายพัสกร  คำโคตร
3. นายสุภาพ  สืบสำราญ
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ลุขวรรณ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  โคตก่ำ
3. เด็กชายมานพ  วรรณทอง
4. เด็กชายรังสรรค์  พิมวันคำ
5. เด็กชายฤทธิรงค์  จันทะสาร
6. เด็กชายวุฒิชัย  มุริจันทร์
7. เด็กชายวุฒิพงษทร  บรรเทา
8. เด็กชายอนุศิษฏ์  ศรีหาทน
 
1. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
2. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
3. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายธนาคาร  ปิตตาระพา
2. นายนพดล  จันทร์เพิ่ม
3. นายภัทรศักดิ์  สว่างศรี
4. นายศิริภัทร  เพชรศรี
5. นายสุภาษิต  จันทะคำภา
6. นายหนึ่งนที  สุริรักษ์
7. นายอิสริยะ  พรมดวงดี
8. นายเดชาธร  ลาจันทึก
 
1. นางรพิธร  เสนาไชย
2. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
3. นางสาวสุทธิรัตน์  แขรัมย์
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายกฤษดาวุฒิ  ดีแป้น
2. เด็กชายณัฐพล  ประทาศรี
3. เด็กชายธนวัตน์  นาซอน
4. เด็กชายธรณ์เทพ  ดาวลอย
5. เด็กชายนฤเบศร์  บุญทัน
6. เด็กชายปณิธาน  ประตา
7. เด็กชายปริคูณ  สีลา
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สุทธิ
 
1. นายบุญชิต  ดอนแสง
2. นายอนุชา  สายสิงห์
 
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายคณิสร  พุทธา
2. นายธนวัฒน์  ภักดียา
3. นายธีระพงษ์  พูนศรี
4. นายยศสุพล  พุทธจันทร์
5. นายรังสรรค์  เคนกุดรัง
6. นายอภิสิทธิ์  ยศสุพรม
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
 
762 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  มงคลเคหา
2. นางสาวจิตสุภา  โพธิผา
3. นายบุริศร์  พงษ์พันเทา
4. นางสาวพิมพ์ประกาย  ชิดนอก
5. นายเจษฎา  ดวงคำ
6. นายเนติรักษ์  ศรีบุญโรจน์
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นายพัศกร  คำโคตร
3. นางสาววารุณี  ดีตลอด
 
763 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกมลธร  เช้าฉ้อง
2. นายชนาธิป  ศิริภูมิ
3. นายฐิติพงษ์  สันชิต
4. นายสนั่น  โพธิ์นิล
5. นายอนุชา  จังพล
6. นายเศรษฐศิลป์  มานนท์
 
1. นางรพิธร  เสนาไชย
2. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
3. นางสาวสุทธิรัตน์  แขรัมย์
 
764 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงจาริยาภรณ์  ภาไธสง
2. นายจิรศักดิ์  จันทร์ศรี
3. นางสาวปานฤทัย  พรหมอุฒม์
4. นายพงษ์ปกรณ์  ดรโคตรกอก
5. เด็กชายมฤคินทร์  พรหมรัตน์
6. นายยุทธศักดิ์  สุขศรี
7. เด็กหญิงระพีภรณ์  จรูญรัต
8. เด็กชายรัชชานนท์  ทองโชติ
9. เด็กชายสุพัฒน์  ใจสุข
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาเมืองจันทร์
 
1. นายธีรนันท์  ลีมงคล
2. นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง
 
765 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขัติยาภรณ์  แพงบุตรดี
2. นายจิรวัฒน์  ยิ่งยืน
3. นายชัยบดี  สุขทองสา
4. นายทักษิณ  บุญรอด
5. นายภาณุพงศ์  เผ่ามงคล
6. นางสาวภูรดา  ม่วงภูเขียว
7. นางสาวมาริษา  มีดา
8. นางสาวสุพรรษา  มาลีเวช
9. นายสุภชัย  สุทธิไชยา
10. นางสาวอิษฎา  ปาสาทัง
 
1. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
2. นางสาวเยาวรัตน์  โคตรสำราญ
 
766 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกลดา  ศรีเชียงสา
2. นางสาวณฐพรรณ  เจริญโภคทรัพย์
3. นายธีรพล  ค่ายภักดี
4. นางสาวนิรมล  วงษ์ธานี
5. นายฤทธิเกียรติ  พลคะชา
6. นางสาววรรณธิดา  โมมา
7. นางสาววันวิสาข์  พรมที
8. นางสาวสินใจ  ศรีอวน
9. นางสาวเตือนใจ  ศรีชาติ
10. นางสาวโสรยา  รัตนวงค์
 
1. นายนรินทร์  ทรงอาจ
2. นางสาวรุ่งทิวา  มูลสาระ
3. นางสาวเพ็ญพิชญา  ติชะรา
 
767 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจักรภัทร  พลตรี
2. นายณัฐดนัย  เทพวงษา
3. นางสาวณัฐวดี  ชวนประกอบ
4. นางสาวนิมิตตรา  ปะการะโต
5. นางสาวนุชธิดา  สงวนศิลป์
6. นายภาคภูมิ  วริวงค์
7. นายวัชระ  พระวิเศษ
8. นางสาวสุกัญญา  พิมพ์สาร
9. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  อนุพันธ์
10. นางสาวเรนุกา  โบราณมูล
 
1. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
768 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   วานนท์
2. เด็กหญิงนริศรา  นามสา
3. เด็กหญิงมาริษา   แสนเทพ
4. เด็กหญิงอภิญญา   สิทธิโนน
5. เด็กหญิงอุมาพร   พุทธบุตร
 
1. นางอุษณีย์    วรรณดี
2. นางเครือวัลย์   พนมหิรัญ
 
769 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญามาศ  โสนชัย
2. นางสาวณัฐชยา  แฝงเมืองคุก
3. นางสาวนันทพร  เกตุสิทธิ์
4. นางสาวอารียา  สะตะ
5. นางสาวเนติมา  วงษ์ชารี
 
1. นางลิขิตรา  พลเยี่ยม
2. นางสาวเนาวรัตน์  อาษาสนา
 
770 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิราภา  เจริญเกียรติ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สุยะใหญ่
3. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงษ์พรม
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดวงภมร
5. เด็กชายศิริเวศ  ศรีสิทธิประภา
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
771 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกัมปนาท    หอมสมบัติ
2. นายจารุวิชญ์  อุ่นจันที
3. นางสาวปรียาภรณ์   บุดดา
4. นางสาวรินประภา    พรมนอก
5. นางสาวสุภาวดี    โยธานัน
 
1. นางนิศากร   มูลเพีย
2. นางสมพิศ    แก้วบุดดา
 
772 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไพลดำ
2. นางสาวพัชริดา  พันธุมาศ
3. นางสาวสุกัญญา  สุวะเลิศ
4. นางสาวสุดารัตน์  ฟังธรรมมงคล
5. นายอนวัช  เถื่อนโทสาร
 
1. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
2. นางอรนุช  บุญเกษม
 
773 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  ทับปะโมง
2. นายทิวทัศน์  นะระแสน
3. นางสาวปาริชาติ  เทศสาลี
4. นางสาวพรสุภา  บุญชู
5. นางสาวศรีสุดา  ชาไชย
 
1. นางดวงแข  วงษ์ชารี
2. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
774 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผาพิมพ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมศรี
3. เด็กหญิงแวร์ษณา  ช่างปรุง
 
1. นางนิรัติศัย  สุดเพาะ
2. นางสาวสุดาวรรณ  ซื่อตรง
 
775 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองสุข
2. เด็กชายพลวัฒน์  ธรรมสูตร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์อาจ
 
1. นางสาวภัสสรีวัลย์  ชาติพหล
2. นางอาจรี  อโหสิ
 
776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  พลไธสง
2. นางสาววรรณภา   วาลย์มนตรี
3. นางสาววาเลนไทน์  ภูมีแกดำ
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล
 
777 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เล้าเจริญชัย
2. เด็กหญิงพิชญาานิน  รัตนบุญทา
3. เด็กหญิงเกยุรา  มะโนดี
 
1. นางปทิตตา  ไชยทิพย์
2. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
 
778 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุตรลาเพ็ง
2. เด็กชายศิลา  เพตะกร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงชา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
2. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
779 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวทับทิม  ทองสมบัติ
2. นายสมพงษ์  ขันโยธา
3. นางสาวอาทิตยา  น้อยบัง
 
1. นางนุรดี  ตันติยาสวัสดิกุล
2. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
 
780 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. นางสาวบุญญิสา  เพชรตะกั่ว
2. นางสาวปิยะธิดา  โลไธสง
3. นางสาววิชุดา  สมศักดิ์
 
1. นางขนิษฐา  นาหนอง
2. นายชัยวิทย์  วงศ์วทัญญู
 
781 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวธัญญารัตน์  โหว่สงคราม
2. นางสาวศรัณย์พร  ไกยะโส
3. นายสงกรานต์  ตื้อแอ้
 
1. นายสุรินทร์  แจ้งใจ
 
782 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวทักษพร  คุณธรรม
2. นายปิติ  เนียมสา
3. นางสาวสุพัตรา  เจริญชัย
 
1. นางจิราภรณ์  ปิยะสิงห์
 
783 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวบุษยมาศ  ดาก่ำ
2. นางสาวมาริษา  มหาจันทร์
3. นางสาวเมธาวี  แดงนา
 
1. นางสาวจิตติรัตน์  แหย่งบุดดา
2. นางเปี่ยมจิต  สุขวิชัย
 
784 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ยันต์ชมภู
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉัตรพัฒนศิริ
 
1. MissMarietta  Chin
 
785 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกรรวี  กลางโงน
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เย็นเหลือ
 
1. นางยุพา  ยิ่งธงชัย
 
786 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปาลีรัตน์  สุพัชรธนาวัฒน์
2. นายสมเดช  อภิญญาเมธากุล
 
1. นายวรเทพ  หาจันดา
2. นางเกษร  หาจันดา
 
787 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีพรรณ์
2. เด็กชายยศพล   แสนแก้ว
 
1. นางทิตยา  พลคชา
2. นางสาวบุษกร  คลังกลาง
 
788 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายนันทพงศ์  ตุ้มเผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  คลังคำภา
 
1. นางนิศารัตน์  เหล่าคำ
2. นายอุดม  คำสะอาด
 
789 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธัญญพัช  ใจหาญ
 
1. นายอุดม  คำสะอาด
 
790 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  ศรีชมชื่น
 
1. นางอนุวรรณ  สิมลี
 
791 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายอิสเรส  เลิศคอนสาร
 
1. นางเกษร  หาจันดา
 
792 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายเดชพนธ์  อ่อนละมูล
 
1. นางมะลิ  วงษ์อรุณ
 
793 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายทินภัทร  จันบัวลา
 
1. นางวิยะดา  ทาเขะมูระ
 
794 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 86.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กชายณัฐกฤช  นวลนพรัตน์
2. เด็กหญิงธิดาญา  บัวนาค
 
1. นางสาวน้ำฝน  อบเชย
2. นางเบญจรัตน์  จันทรัง
 
795 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 59.48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันทวิเศษ
2. เด็กหญิงฝนธิชา  ผ่องเสียง
 
1. นางศิริภัสพินพร  นุ่มนวล
 
796 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 84.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายณัฐวุฒิ  เหลืองคำ
2. เด็กชายอภิชัย  ตังวรุณจิตร
 
1. นางสาวนัสนิศา  ตันมิ่ง
2. นายรุ่งโรจน์  สุวรรณบุตร
 
797 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 84.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายภาสกร  ยศจำรัส
2. นางสาวมัณฑิตา  ต่อชีวี
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด
2. นางสาวสุชานรี  ไกรพน
 
798 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 73.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  เชื้อกุล
2. เด็กหญิงสุธินี  สุขสนิท
 
1. นายมนูญศักดิ์  รัชโพธิ์
2. นางศศิธร  มุพิลา
 
799 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวอรัญญา  ตันปุระ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เพียรี
 
800 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกนกกร  คงระกำ
 
1. นางสาวพรพรรณ  พรมลี
 
801 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายภานุวัช  มีด้วง
 
1. นายชาญชัย  หาญสีนาด
 
802 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 73.38 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  นะราหนองแวง
 
1. นางสาวพิมสิริ  แก้วศรีหา
 
803 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวดารุณี  กระลาม
 
1. นายสัญญา  กระจ่างวงค์
 
804 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ประเสริฐศิลป์
 
1. นางสาวมณทิรา  ภูบุญลาภ
2. นางสาวสุพรรษา  อาษานอก
 
805 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพรธวัล  สีขน
2. เด็กหญิงเปรมรัตนา  พรหมลิ
 
1. นางมัทนียา  ศิลาศรี
2. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
806 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สาโยธา
2. เด็กชายสวิตต์  แทนหา
 
1. นางจรี  วรชิน
2. นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
 
807 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 1. เด็กหญิงปนัดดา  วรต่าย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันโอ
 
1. นางสาวปิยมาส  เหล่าหมวด
2. นางสาวอรทัย  โพธิ์ศรี
 
808 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 85.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศิริวรรณ  วงษา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ชูปาน
 
1. นางมณินทร  สมอออน
2. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
809 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 74.95 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายภพนิพิฐพัทธ์  จันดีทอง
 
1. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
810 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 90.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายวีรภัทร  กริ่งสันเทียะ
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
811 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 85.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายสถาพร  สีล้อม
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรีบุดดา
 
812 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 74.88 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  อรชร
 
1. นางสาวพันทิวา  อเนกเวียง
 
813 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 75.55 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวอรยา  รินทร
 
1. นางมณินทร  สมอออน
 
814 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ทาร่อน
 
1. นายสงกรานต์  สาระมณี
 
815 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  คำมา
 
1. นายสำรวย  คมคาย
 
816 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 75.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายหริรักษ์  ศรีมงคล
 
1. นางปิยมาศ  วิชาเงิน
 
817 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หาสอดส่อง
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
818 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  ต้นกันยา
 
1. นางสาวอัฉราพรรณ  พาไสย์
 
819 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวหยาดนภา  จำปามูล
 
1. นายเมธี  สาระดำ
 
820 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวเต็มศิริ  ชิดทอง
 
1. ดร.กิตติปกรณ์  อ้มเถื่อน
 
821 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวสุประวีณ์  มหาดไทย
 
1. นางมณีรัตน์  พันธุตา
 
822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกชกร  สาระนันท์
 
1. นายชยพล  อุดมผล
 
823 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวศศิธร  เพียงสุวรรณ์
 
1. นายเสกสรรค์  จันสนิท
 
824 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.31 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์บำรุง
 
1. นางนงเยาว์  วรรณทอง
 
825 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนญาณสังวร 1. สามเณรอนุชา  จันทร์ป้อม
 
1. นางสาวรัตนา  เที่ยงผดุง
 
826 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายประนิธาน  ดอกพุฒ
 
1. นางพิสมัย  อ่อนตา
 
827 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงขณิตศรี  ศรีนารัตน์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แอมนนท์
 
828 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม    
829 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวเกวลิน  แสงกุดเรือ
 
1. นางศุภาภรณ์  นครขวาง
 
830 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงยุภา  นารินนท์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
831 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายนนทพัทธ์  มาตราช
 
1. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
 
832 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุริยมาศ  ปรีเปรม
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
833 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
 
834 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวเพียงวัน  เสถียรเขต
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสว่าง
 
835 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชนะชัย  พิลาบุตร
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
836 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายวิษณุ  พินกฤษ
 
1. นายสุธีพรรณ์  ดวงลีดี
 
837 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาชัย
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
 
838 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวต้น  ดวงอินทร์
 
1. นางประภัสสร  โพธิจักร
 
839 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ชื่นตา
 
1. นายสุลักษณ์  บุญมา
 
840 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิรดา  ศรีปลาด
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
 
841 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายตะวัน  ไสวดี
2. เด็กหญิงรัตนา  มาซา
3. เด็กชายอินทัช  สร้อยอั้ว
 
1. นางลำไพ  ดีรักษา
2. นางวราภรณ์  นุแปงถา
 
842 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  กุลบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพาชัย
3. เด็กหญิงสุรัชนี  ง่อนชัย
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร  จำรัสไว
 
843 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองตัน
2. เด็กหญิงณัฐติญา  จันเทพา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันปา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่อึ้ง
2. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
844 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรุ่งนิภา  มุ่งดี
2. นางสาวลภัสลดา  ชรารัตน์
3. นางสาววิภาภร  สุนันทราช
 
1. นางจุฑามาศ  ทัดเที่ยงนิกร
2. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
845 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกิตติชัย  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางสาวยุพิน  ศรีธรณ์
 
846 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายภาคภูมิ  พิมเพิ่ม
 
1. นางสาวสำรอง  เสนงาม
 
847 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทะคม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ประหุปะเม
 
1. นางนงรัก  วิศิลา
2. นางปิยมาศ  วิชาเงิน
 
848 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวนันทภัค  พรชัย
 
849 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาววณิชชา  โฮมจตุรัส
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
 
850 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวรัชปราณี  ขันตี
2. นางสาวอรัญญา   ครุฑกษัตริย์ไทย
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ศรีแสนปาง
2. นางนิศากร   มูลเพีย
 
851 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายปฐมพร  สีไว
 
1. นายฟ้าสาง  คำทองเขียว
 
852 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
2. นายศรราม  สาลี
 
1. นายสินธุวา  โสภะสุนทร
2. นางสาวสุภาพร  จากชัยภูมิ
 
853 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายศักดา  แพนดอน
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  อันทะรัง
 
1. นางนงเยาว์  วรรณทอง
2. นางวราภรณ์  นุแปงถา
 
854 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิไลพร  ไชยมาดี
2. เด็กชายหลง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
2. นางเจตศุภา  ขาวดี
 
855 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปรารถนา  วงษ์ษา
2. เด็กชายวราวุฒิ  เครือพันธ์
 
1. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
2. นางสาวศิริวรรณ  หล้าคอม
 
856 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพันธ์  อินทสิงห์
2. เด็กหญิงอรนุช  เคนคำภา
 
1. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
2. นางโชติกา  วรรณรัตน์
 
857 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กชายพงษ์ตะวัน  พุกทอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ก้อมอ่อน
 
1. นางประดับ  วิชาคำ
2. นางสาวอนุสรณ์  แสนสมบัติ
 
858 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 1. นางสาวชุติพร  กัมปนาวราวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  วิชัยวงศ์
3. นางสาวรัชนีพร  ทองสิงห์
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
859 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กหญิงณัฐริยา  ขันตรีกรม
2. เด็กหญิงสุปรียา  อัคภักดี
3. เด็กหญิงอารยา  โสดก
 
1. นายพงษ์วิชิต  นันทะผา
2. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
860 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. เด็กชายจิรภัทร  อุดชาโกสม
2. เด็กชายณัฐติกร  เคนจันทา
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์คำ
 
1. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
2. นางสาวเพ็ญติยา  เที่ยงตรง
 
861 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภูวิน  เกษมาลา
2. เด็กชายวีระภาพ  อิทธิแสน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สีดาโคตร
 
1. นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
2. นางมานิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
862 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายพิชิตชัย  บุญญา
2. เด็กชายภูวดล  ชัยเกตุ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ้งโพธิ์นาด
 
1. นางสาวนันทภัค  พรชัย
 
863 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวน้ำฝน    บัวหิรัญ
2. นางสาวอรัญญา   ครุฑกษัตริย์ไทย
3. นางสาวเหมือนฝัน    โม้ตา
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
2. นางนิศากร   มูลเพีย
 
864 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอมรเทพ   ทองสุข
2. เด็กชายอานนท์  สุพรรณนอก
3. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์สาวัง
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
865 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลิตตา  ทัพธานี
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โทนอก
3. เด็กหญิงโยธกา  นามมนตรี
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
2. นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
 
866 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวพิมพา  อุทัศพัฒนะ
2. นางสาวรัชปราณี   ขันตี
3. นางสาวเพียงวัน   เสถียรเขต
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสว่าง
2. นางนิศากร  มูลเพีย
 
867 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  เค้าสงค์
2. เด็กชายวรายุทธ  แก้วดวงตา
3. เด็กชายศักครินทร์  ประภาสัย
 
1. นางสาวปนัดดา  หล้ามณี
2. นางวาทินี  ทองอาสน์
 
868 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กชายทศวรรษ  ภูมิลี
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงษ์ภูมี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชุมภูราช
 
1. นางณัฐภัสสร  เพชรธนกุล
2. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
 
869 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุญไชยโย
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เพลินจิต
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โนนสว่าง
 
1. นางสาวมะลิน่า  แก้วแก่น
2. นางสุภัทรา  ชีกว้าง
 
870 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทักษิณา  ชำนาญ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันเรืองศรี
3. นางสาวหนูเล็ก  จันระภู
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
2. นางพงษ์เพ็ญ  พูลพัฒน์
 
871 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
872 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 1. นางสาวจิริสุดา  คงสี
2. เด็กชายธนภูมิ  แขชัยภูมิ
 
1. นางสาวปนัดดา  จันทวงศ์
2. นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
 
873 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายทานการ  บุญมานาง
2. เด็กชายนครินทร์  นายกชน
 
1. นางสาวนันทภัค  พรชัย
 
874 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจำรัส  ทวีกุล
2. เด็กชายวิทยา  พืชสิงห์
 
1. นายวชิระ  ศิริสุนทร
2. นายสวีทศักดิ์   สำนักวงศ์
 
875 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวบุสดี  หลานวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  ผ่องใส
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวรุ่งลาวัลย์  บุดดาดวง
 
876 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายจิตรกร  สมคำ
2. เด็กชายสุชาติ  ส่มคำ
 
1. นางสาวปนัดดา  หล้ามณี
 
877 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายยิ่งเจริญ  ทุ่มวิเศษ
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วอแพง
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
 
878 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธนัชชา  พิสิทฐศักดิ์
2. เด็กชายอธิป  แสนแก้ว
3. เด็กชายเจนุศักดิ์  เย็นทรวง
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
879 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นางสาวมาริษา  แสงศรีบุญเรือง
2. นางสาวสุภาวดี  บุรีรัตน์
3. เด็กชายอรรถพล  คำแสด
 
1. นายสมควร  ฐานะ
 
880 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  สุดดี
2. นายปนิธาน  ดอกพุฒ
3. เด็กชายพิเชษฐ์  เอี่ยมอินทร์
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นายสุลักษณ์  บุญนา
 
881 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีโคตรอัน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลุนพุฒ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันอยู่
 
1. นายสุมล  มหาวงษ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์เรือง
 
882 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นางสาวสิริลักษณ์  จรลี
3. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางสาวสิราพร  แก้วมีศรี
 
883 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวราภา  ภูมี
2. นายวัชรพงศ์  แสงมาศ
3. เด็กชายเลิศชัย  รัฐวร
 
1. นายวินิตย์  นาสถิตย์
2. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
 
884 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ปางนิราศ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ทองมา
3. เด็กชายอาทิตย์  นาจันทร์
 
1. นางอมรรัตน์  เดชะสิทธิ์
2. นางสาวอุษราภรณ์  แก้วเสน่ห์ใน
 
885 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงเหลา
2. เด็กหญิงศิริพร  เพ็งคำศรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แวงอุบล
 
1. นางสุกัญญา  วิเศษทักษิณ
2. นางเนตรดาว  มุ่งหมาย
 
886 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัตร  ศรีสุภะ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีแก้ว
3. เด็กชายสุเมธ  ภักดี
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นายสุลักษณ์  บุญนา
 
887 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  แก่นนาโพธิ์
 
1. นายพุทธาวุธ  เที่ยงเกตุ
 
888 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายบรรพต  แสนโคตร
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
889 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สอนศรี
 
1. นายคคนปกรณ์  อินศร
 
890 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  ทนินทา
 
1. นายเขตต์  เขตวิจารย์
 
891 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายวันชัย  จันทร์มี
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
 
892 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายเกียรติศักด์  ดวงศิริ
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  ถุงออด
 
893 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายฤทธิไกร  สมสนุก
 
1. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
 
894 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญมี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  ถุงออด
 
895 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฐพร  ลาโสภา
 
1. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
 
896 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผ่องแผ้ว
 
1. นางละมัย  เหล่ามะลึก
 
897 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐฌาย์  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
898 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
899 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  หาญอาสา
2. เด็กหญิงปัตนา  ขาวสุด
3. นางสาวรัชนีกร  ศรีโคตรอัน
4. เด็กหญิงวริศรา  บรรดาศักดิ์
5. เด็กชายอนิรุตนิ์  สิงห์เสนา
6. นางสาวเกศราภรณ์  ศรีอุด
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สินเธาว์