รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา กลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สายบุญมา
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนรัญญา  เทพพรบัญชากิจ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ติ๊บดง
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวเกตน์สิริ  รัตนจันทร์
 
1. นางถนอมนวล  ออรพินท์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวีธารณ์  วงษ์เคี่ยม
 
1. นางนิภาวรรณ  หาวิทย์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวธัญญาเรศ  ปัญญาหมื่น
 
1. นางอัญชลี  ขันธิกุล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงซิตี้มาเรียน่า  มูหามัดนาซารูดดิน
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  ใจแก้ว
 
1. นางภาวินี  บุญธิมา
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  คำทิพย์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ปัญญาใจ๋
 
1. นางสาวมัทนา  อรุณสวัสดิ์
2. นางวิยะดา  ชุมรักษา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุพาพร  คุณคง
2. นายอัษฎาวุธ  วรรณะ
 
1. นายอำนวย  ใจเกรียงไกร
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายบุญธรรม   กุลยั่งยืน
 
1. นางผ่องศรี   ทะจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายวรธน  ทองคำ
 
1. นางสาวธนัชชา  แสงจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชโคตร
2. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  แสงมณีรัตน์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรวงแสวง
 
1. นางยุพิน  กูลลักษณ์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกฤติยา   เนตรศิลป์
2. นางสาวจตุพร   บรรโณภาส
3. นางสาวพิมพ์วิภา   สมฤทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
2. นายอรรถกร  ใจเดช
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสายธาร  ศรีมอญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีกุนชัย
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เดชอุดม
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  ไชยจินดา
2. นายวรานนท์  รินคำ
 
1. นายปรัญชัย  ใจมา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นายเกียรติศักดิ์  สมเจริญ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวอาปราพร  ปัญญาแดง
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  เตจา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ดวงไทย
3. เด็กชายวชิรวิทญ์  คำแปง
 
1. นางวลัยภรณ์  เขตสิทธิ์
2. นางศรีพูล  ศรีวิลัย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนาตยา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  คำหน้อย
3. นายเกียรติศักดิ์  จิโน
 
1. นางสุบิน  ตระการศิริ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คัมภีระ
 
1. นางนุสรา  ตาคำ
2. นายปรีชา  สายมณี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายประเสริฐ  ชมชื่น
2. นายวรานนท์  รินคำ
3. นางสาวอมรรัตน์  หล้ามูล
 
1. นางสาวจิดรานุช  นะติ๊บ
2. นางอุมารินทร์  แสงหาญ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  อินตา
2. เด็กชายธนัท  แสงปี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สร้อยวงค์
 
1. นางสาวทิฐิณัฐ  กิจโร
2. นางสาววรนุช  สุดวง
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวยุวดี  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัชนีกร  สุจริต
3. นางสาวศศิธร  เนตรศิลป์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
2. นางสาวพัชรีกร  เง้าตระกูล
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เงาทอง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยกันทา
 
1. นางสาวจิดรานุช  นะติ๊บ
2. นายปรีชา  สายมณี
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวกัญชรส  วิเชยันต์
2. นางสาววัชรีภรณ์  วงศ์คม
3. นางสาวศศิฌา  จิวหานังกุล
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  ศิริ
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริ
2. เด็กชายสกาวเดือน  กันธะหน้อย
 
1. นายสมบูรณ์  สุริยา
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายฤทธิพร   วังธารทอง
2. นายไวพจน์   แซ่วะ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วอาภัย
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณนันท์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายสุพพัต  ธรรมคุณ
 
1. นางทิพวรรณ  ยาวิลาศ
2. นางยุพิน  ชัยพรหม
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายธันยกร  ตุ๋นสัก
2. เด็กชายพงษกรณ์  สุริยะดี
 
1. นายวิรัช  สุเมธารักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์   อินต๊ะผัด
2. นายวัชรินทร์   สายฉลาด
3. นายหฤทธิ์   ณ สงขลา
 
1. นายบรรเจิด  ไชยมงคล
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายนนท์ธวัช  หมูคำ
2. นายนรเศรษฐ์  ปัญญาเป็ง
3. นายพฤทธินันท์  เพชรประพันธ์
 
1. นางนิตยา  เรือนคำ
2. นางสาวสิริพันธ์  กันทิมา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินี  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  กมลลักษ์สกุล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรอ้าย
4. เด็กหญิงประภาพร  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงไปรยา  จาตม
 
1. นายจรัล  กาอินทร์
2. นางทิภาพรรณ  ดวงเกตุ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจรวยพลอย  ธรรมเสน
2. นางสาวณัฐกานต์  มโนวรณ์
3. นางสาวสายธาร  เชียะชอม
4. นางสาวอมรรัตน์  สมัยนิยม
5. นางสาวแพรวพรรณ  อนุสนธิ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรองทอง  สรวยงาม
2. เด็กชายจิระพงศ์  จอมแปง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงค์สิงห์คำ
4. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เชื้อชาติ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีมูล
 
1. นางบุษบา  ทองรัตน์
2. นางวรรณธนา  คุณนะลา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยวุฒิ
2. นางสาวนิชาภา  ทิพย์เดโช
3. นางสาวผลิตา  ไขประภาย
4. นายพชร  ซาวคำ
5. นางสาวเบญจมาศ  ศิริชัย
 
1. นายเดชา  ตั้งใจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร   พีระเวียง
2. นายธนาคาร  รินเย็น
3. นายนันทวัฒน์  สมริน
4. นางสาวศรีไพร   สาธวัง
5. นางสาวสุธาทินี   ชัยชนะ
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สิงห์ฆะราช
2. นางสาวกรรณิการ์  สุยะ
3. นางสาวกอบพลอย  เจริญสุข
4. นายณัฐนนท์  เมตุลา
5. นางสาวณัฐพร  สมตุ้ย
6. นางสาวถนิมรักษ์  พระบาง
7. นางสาวทักษพร  กันทะวงค์
8. นางสาวธารารัตน์  สุภา
9. นางสาวธิดารัตน์  อาศนะ
10. นายนคร  คำแก้ว
11. นางสาวนงนภัส  เสาร์แก้ว
12. นางสาววันทิวา  สุบรรณรัตน์
13. นางสาวศศิประภา  แสนสอน
14. นางสาวศิริพร  จิตตาดู
15. นายศิลป์  โถทอง
16. นายศุภกฤต  การแข็ง
17. นายสิทธิพล  ไชยวงศ์แก้ว
18. นางสาวสุภาวดี  ศรีใจปัน
19. นางสาวอภิชญา  นพไทย
20. นางสาวเทพธีรา  หน่อคำ
 
1. นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง
2. นายปานเทพ  ชมภูรัตน์
3. นางพักตร์พิมล  อนุรักษ์ชินะ
4. นายสมพงษ์  พิรา
5. นางเรณู  ประยูรชาติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายชัชวาลย์  แสนจันทร์แก้ว
2. นายชาติเวท  สายบุตร
3. นายณัฐอินทร์  อินทร์ประสงค์
4. นางสาวธิดารัตน์  วงค์ติ๊บ
5. นายธีรศักดิ์  รินยาน๊ะ
6. นายนครินทร์  สกุลธรรมศิลป์
7. นายปิยวัฒน์  เลขาวิจิตร
8. นายวัชรพงษ์  ใจสุข
9. เด็กชายวัชรากร  ดอกชา
10. นายวิชชากร  แก้วเขียว
11. นายศักดิ์ภัท  สวัสดิ์ไชย
12. นายศุภชัย  ใบพร้าว
13. เด็กชายสิริวัฒน์  สุวรรณ์
14. นายสุกฤษฎิ์  คนเที่ยง
15. นายสุพจน์  อุ่นแก้ว
16. เด็กหญิงสุมิตตรา  ต่อแดง
17. นางสาวอินชูอร  อินต๊ะจา
18. นายเจษฎา  ณะลำพูน
19. นางสาวเสาวลักษณ์  อุปนันท์
20. นายเอกพงษ์  หมอยาดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์
2. นายสมพงค์  ปลูกงา
3. นางสาวิตรี  ชัยสุนทร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงณี  เสียงใส
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวอารีรัตน์  กุมมารี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสืบนทีธรรม 1. เด็กชายพงศกร  สิริกัน
2. เด็กหญิงรัตนติยากร  คงตัน
 
1. นายปฤญจ์  ทราธร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายณัฏฐชัย  ภูรังษี
2. นางสาววิไลพร  ไชยชาญ
 
1. นางเกษณี  จรัสพันธุ์กุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณมูล
2. นางสาวณัฐชยา  จารุพันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนวิราช
4. นางสาวนิภาพร  เจริญวัย
5. นางสาวพุธรินทร์  ศรีสมบัติ
6. นางสาววิภาวัลย์  อินถา
7. เด็กหญิงศิริกานดา  โสดา
8. เด็กหญิงสุพิชญ์  วิมูลสิทธิ์
9. นางสาวอรัชพร  อยู่สิน
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำสีสม
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เขียวหน่อเมือง
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ทาคำ
3. นางสาวกรกมล   จันต๊ะวงศ
4. เด็กหญิงกิติญาภรณ์   เล้าเจริญเสริม
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เมามูล
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อยู่สาโก
7. เด็กหญิงชุติมา   บุญธิมา
8. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยอุดม
9. เด็กหญิงน้ำฝน  ปัญญาแก้ว
10. เด็กหญิงปทิตตา  ปันฟู
11. นางสาวปราวีนา  ใจเมือง
12. เด็กหญิงวิชาดา  ณ ลำพูน
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชอบชน
14. เด็กหญิงอภิญญา  มูลพฤกษ์
15. เด็กหญิงเมทินี  ศุภรัตน์คนนท์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คันธวงค์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุกันทา
2. เด็กหญิงดารุณี  บุญหมื่น
3. นายศุภโชค  จันติมา
 
1. นางวัชรา  สุวรรณโสภณ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวกัญญาวีร์  วงค์แก้ว
2. นางสาวกุลกัลยา  บุญจม
3. นางสาววรัณญา  ศฤงคาร
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  เนตรดวง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เมธาทัศน์
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายดรันภพ  วิชัยรัตน์
2. นายไกรวิทย์  อัครวิบูลย์ชัย
 
1. นายพัชรินทร์  สังข์สำราญ
2. นายรณชัย  กล้าผจญ
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธรรมิกา  พิศวงศ์
2. เด็กชายภีรพงษ์  จีโน
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรมเสน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  ปากันตี
2. นางสาวอารีย์  แสนคำ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ไฝคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริมา   แซ่ลี
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิริขวัญ  สุวีย์กุล
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  ศิริชัย
 
1. นายการุณ  ผ่องปัญญา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  รัตตานัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ช่างหล่อ
 
1. นายการุณ  ผ่องปัญญา
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลทิพย์  พิบูลย์
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  วังอิ่นคำ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปัญญา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายเอกราช  หล้าอุบ
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายธีรภัทร   สิงห์ธร
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กุณามณี
2. เด็กชายสหรัฐ  สุขสบาย
3. เด็กชายสุรชัย  อินทร์ยา
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
2. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  บุญต๊ะเลิศ
2. นายพรเทพ  สิงห์ธาดากุล
3. นายมงคล  จำปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธิสา
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
64 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสืบนทีธรรม 1. เด็กหญิงนภาพร  ชัยเงินตรา
 
1. นายอุทิศ   กันทขัติ
 
65 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจสุวรรณ์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ขันทะมา
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุตตมา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โปร่งสันเทียะ
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปันกอง
6. เด็กชายธิติพงษ์  กันทะมา
7. เด็กชายนภัทรชาติ  แสงคำ
8. เด็กชายนัฐวุฒิ   โปร่งสันเทียะ
9. เด็กชายผดุงเกียรติ  นิยมการ
10. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หงษ์สอง
11. เด็กชายภานุวัฒน์  สิทธิกุล
12. เด็กชายภานุัชัย  กันทะมัง
13. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
14. เด็กชายสิทธิกร  ตันศรี
15. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญวงค์
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
66 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกพร  ดวงตัน
2. เด็กหญิงกรองทอง  สรวยงาม
3. เด็กชายกฤษฎา  กิจรุ่งวัฒนากร
4. เด็กหญิงกุลสตรี  ชีรัง
5. นางสาวจุฬารัตน์  ชิ้มสกุล
6. เด็กชายชิณวัฒน์  สิงห์โคตร
7. เด็กหญิงซิตี้มาเรียน่า  มูหามัดนาซารูดดิน
8. เด็กหญิงธัญชนก  รัตนวิมล
9. นางสาวธัญญาลักษณ์  กิติกุศล
10. เด็กหญิงนภัสสร  หงษ์ทอง
11. นางสาวพวงผกา  ปรีจำรัส
12. เด็กหญิงพัชราดา  บ่อคำ
13. เด็กหญิงพิพิธพร  ตาสีมูล
14. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ไชโย
15. เด็กหญิงภิญญา  ตุงคณาคร
16. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์สิงห์คำ
17. นางสาวรุ่งวิมล  ปัญญามา
18. เด็กหญิงวรัญญา  คำหลิ้ม
19. นางสาววิไลพร  ไชยชาญ
20. เด็กหญิงอรมาส  ต่อใจ
21. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองอุบล
22. เด็กชายอัษฎาวุธ  วรรณะ
23. เด็กชายอานนท์  จันต๊ะสุ
24. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ปัญญาเฟือน
25. นางสาวเกศสุดา  ปัญญา
26. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ภูริพงศธร
27. นางสาวเบญญาพร  จมภู
28. นางสาวเปรมฤดี  แก้วสะแสน
29. เด็กหญิงแคทธรินทร์  วรรณทา
30. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เขียวคำ
31. เด็กหญิงโสรยา  คุณา
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
2. นางสาวิตรี  ชัยสุนทร
3. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายยุพราช  สืบสอน
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายชล  สงวน
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวรุจิราพร  แพ่งจันทึก
 
1. นางสุภัค  ศรีฝั้น
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณี
 
1. นางสายชล  สงวน
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวมะลิวัลย์   วิวัฒน์พนากุล
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายเกรียงไกร  ใจบุญ
 
1. นางสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนัจฐณิชา  โรจนะจารุนันท์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
81 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวกฤติกา  ปู่วัน
2. นางสาวกัญญวีร์  วงศ์คำ
3. นางสาวกัญญารัตน์  พลยองนอก
4. นางสาวจันทร์จิรา  สุวรรณชลธี
5. นางสาวจันทร์รัตน์  อนุชิตพงศกร
6. นางสาวจิราภา  ลุงแหน่
7. นางสาวจีราภรณ์  ชีวิตอมตะกุล
8. นางสาวชีวา  ธรรมชาติงาม
9. นางสาวณัฐพร  ศรีกันทา
10. นางสาวธัญญาลักษณ์  สุดแสงตา
11. นางสาวธีรพร  สมุทรไพรวารี
12. นางสาวนาง  ลุงปันต๊ะ
13. นายนุติพงษ์  กาวรรณ
14. นางสาวปาริฉัตร  ไชญา
15. นางสาวพรปวีณ์  แฟงคล้าย
16. นางสาวภูริชญา  วงค์ตาเขียว
17. นางสาววราภรณ์  แซ่เฒ่า
18. นายวัฒนชัย  สายชลคํ้าจุล
19. นางสาววิไลพร  อมรกิจกมล
20. นางสาววิไลวรรณ  สุรเสียงศิริสกุล
21. นายวุฒิไกร  ตั๋นปัญญา
22. นางสาวสุนันทา  โพธิ์วงค์
23. นางสาวสุพรรษา  ปานทาสี
24. นายสุวีร์  คำปวน
25. นายอนันต์  ตามัน
26. นางสาวอรวี  ธนเดโชกุล
27. นางสาวอรอุมา  มาขันธ์
28. นางสาวอรัญญา  แก้วใจวงศ์
29. นางสาวอรุณี  ตานุ
30. นางสาวอาทิตยาพร  เลาว้าง
31. นางสาวอายานี  ประทีปประทาน
32. นางสาวอารีพร  ชุติโรจน์มนตรา
33. นายเกษม  แซสุข
34. นางสาวเจนจิรา  โพดู
35. นายเจริญ  แซ่ยะ
36. นางสาวเนาวรัตน์  รัศมีอรุณรุ่ง
37. นางสาวเหลินคำ  ลุงยะ
38. นางสาวแก้วกานต์  สนวิเศษณ์
39. นางสาวแสงจันทร์  บรรณพร
40. นางสาวโยษิตา  ใจยา
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
3. นางสาวมาลี  แซ่เถ้า
4. นายยอดชาย  ทรัพย์มหาเจริญ
5. นายไพศาล  หลานคำ
 
82 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงดั่งหทัย  สินคณารักษ์
3. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วพิพัฒน์
4. เด็กชายธราดล  มีพันธ์
5. เด็กชายธุวานนท์  แสนเสมอใจ
6. เด็กชายพัฒนฉัตร  เหล่าศิริเสถียร
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  นิธิเปรมะพัมน์
8. เด็กชายสมาน  อำรุงธารา
9. เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงพิณ
10. เด็กชายเจตริน  แก้วดวง
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางประทุม  สมบูรณ์
3. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
 
83 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  จะนะ
2. นายชิษนุพงศ์  ไชยมงคล
3. นางสาวณัชชารีย์  รัตนากุณฑลทิพย์
4. นายทวีทรัพย์  วงศ์กาวี
5. นางสาวธัญญารัตน์  ศิริสุวรรณ์
6. นายนิติรักษ์  รักษ์กิตติวรกุล
7. นางสาวปรีญาพร  เจริญพร
8. นางสาวมัชฌิมา  เพียรพนัสสัก
9. นางสาวศศิธร  พันธุ์ทอง
10. นายเกียรติคุณ  นวลจันทร์
 
1. นางราตรี  นามเทพ
 
84 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิบูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุษยมาส  จองคำ
3. เด็กหญิงพรทิวา  บุญศรี
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วนา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วทิพย์
6. เด็กหญิงรมข์ชลี  เรือนคำ
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจินดามณี  เปงกันทา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปันดี
3. เด็กชายรัชชานนท์  อินสอน
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรทวีศักดิ์  ปริญญา
2. สามเณรพงษ์ชัย  คุณโย
3. สามเณรภิรมย์พร  วงค์ทะวรรณ
 
1. นางปราณี  คชนิล
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวรพงศ์  ชุ่มพระวงศ์
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีบุญมา
 
1. นายธวัชชัย  ใหม่ศรี
2. นางสาวสิริประภา  อินสินธุ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวเงา
2. เด็กชายปิยะพงค์  แซ่ลี
3. เด็กชายสุวิทย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายพีระพงษ์  พรหมสนธิ
2. นายวิทวัส  แสงบุญ
3. นายเกียรติชัย  พิมสาร
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  อูปขาว
2. นายนพดล  เพชรชำนาญ
3. นางสาวพิกุล  คำชัย
 
1. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิสิทธิ์  แสนยาสมุทร์
 
1. นายอนุสิทธิ์  พนมเทพ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุข
2. นางสาวทิพย์รัตน์  เต๋จ๊ะแก้ว
3. นางสาวธัญสุดา  คนเที่ยง
4. นางสาวนัจนันท์  ดุเจโต๊ะ
5. นางสาวรัตนาวลี  รินทร์คำ
6. นายอดิศักดิ์  จันทร์หล้า
 
1. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมบุญ
2. เด็กหญิงจินตนา  สวนแยง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงประเสริฐ
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพวรรณ  เต๋จา
6. เด็กหญิงวรพิชชา  เจริญวัย
 
1. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กชายพงศกร  ราวเรือง
2. เด็กชายเกียรติชัย  จันตา
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  อ้ายคนโต
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอารุณี  สิทธิวัน
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวพิจิตรา  เทพปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ศักดิ์ชัยปัญญา
3. นางสาวสุวรรณี  เกษมควรคีรี
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  ปัญโญ
2. นายพงศกร  แก้วสมวาง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายสมภพ  ภูรีโรจน์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายยุรนันท์  วุฒิ
2. เด็กชายวัชรากร  วานม่วง
3. เด็กชายวิสิฐ  คำกัมพล
 
1. นายนพปดล  สุริยะนันท์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกรวี  จันทสูตร
2. เด็กชายรัชชานนท์  ตองกาย
 
1. นางสาวรัฏติกา  ใจแข็ง
2. นางศิริวรรณ  ไชยภักดิ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ต๋าคำ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จองแดง
3. นางสาวปริษฎา  แสนฝั้น
 
1. นายนพปดล  สุริยะนันท์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกฤติยา  เนตรศิลป์
2. นายยุทธนา  ชีวะรัตน์
3. นางสาวลักษิกา  สุจริต
 
1. นางวาทินี  ทิพย์เดโช
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  จันแสงศรี
2. เด็กชายสรวิศ  หน่อเสาร์
 
1. นายทศพร  สายทอง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เขียว
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วุฒิคุณ
3. เด็กหญิงอ่อน  ลุงเฮือง
 
1. นางจารุวรรณ  คำทิพย์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะคำ
2. นางสาวผกามาส  ปันมาเรือน
3. นางสาวอรุณี  ตานุ
 
1. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา   คำปัน
2. เด็กหญิงพจนีย์ภรณ์  ญาตา
3. เด็กหญิงรุธิรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางอำพร   บุญตันกัน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายจินตภูมิ  สังเกิด
2. เด็กชายนภคามี  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นายวีระ  แสงแก้ว
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เจริญเมือง
2. นางสาวจารุณี  ดวงเงิน
3. นายภัทรพล  คำซื้อ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงค์ติ๊บ
2. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ยี่ใจ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  รัตนวรางค์กุล
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายหิรัณย์  บุญปั๋น
2. นายเกียรติศักดิ์  กันยานะ
3. นายเจนภพ  ตันศรี
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายรณกฤษ  บุญปันเชื้อ
2. นายวรเทพ  ศรีสุข
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ลำแก้ว
2. นายฐากร  สุภา
 
1. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายปิยนัท  บุญด้วง
2. เด็กหญิงพงษ์ลดา  จิตติกรกาญจน์
3. เด็กหญิงอธิชา  คำปวน
 
1. นางสาวนันทิดา  ไชยขาว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวชริตรา   ฝั้นริยะ
2. นางสาวพัชรา  แก้วมาลา
3. นายยศสรัล  มุ่งดี
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเลิศ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ตุ้ยสมุทร
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  แสงจันทร์
2. เด็กชายสัญลักษณ์  ยี่เมา
 
1. นายประธาน  ิลิปตะสิริ
 
116 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
117 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวมณีรัตน์  ทวีพงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นางสาวนันณ์นภัส  เรือนประเสริฐ
 
119 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาววรัทยา  ตาบุรี
 
1. นางธนิดา   เขียวอยู่
 
120 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
1. นางชญาภา   วิชชาวณิชนันท์
 
121 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ   หน่วยรักษา
 
1. นางชญาภา   วิชชาวณิชนันท์
 
122 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัฒนาพร  พิพัฒนานันท์
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
123 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวมนันยา  เรือนรักเรา
 
1. นางณฐา  สุวรรณรัฐ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพลอย  พรหมวัง
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารสิงทา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญา
3. เด็กหญิงพาภิรมย์  อินไชย
4. เด็กชายอัชฌา  คำมูล
5. เด็กหญิงแอนนา  ออง
 
1. นางสาวกรองทอง  บุญมี
2. นางทิพาวรรณ  โกฏิแก้ว
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 78.62 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวภาไยเรศ  พันธ์ศิริ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ยืนยง
4. นายอชิตพล  บุญเป็ง
5. นายเทพบุตร  อติชาติ
 
1. นางสาวณัฏฐวี  นามบุรี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงศรัณย์พัชร์  แซ่ลี้
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวพรนิภา  ศิริปัญญา
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  พิรุณ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายอิสระ   แซ่วะ
 
1. นายอภิรักษ์   มณีขัติย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติ  เรือนคำมาวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  มณีจันทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ปะมาละ
4. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิพา
5. เด็กชายพิรุณ  อยู่นคร
6. เด็กชายระพิน  รบไพรี
7. เด็กชายรัตนพล  การบรรจง
8. เด็กชายวิวัฒน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายฐิติพันธ์  รุ่งเจริญ
2. นายวีระศักดิ์  สุทธิพันธ์
3. นายสุธินันท์  คำสุข
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพรรณ  แสงวิสุทธิ์
2. นายทักษิณ  มูลพิงค์
3. นางสาวพนารัตน์  คำดุ้ง
4. นายวีรยุทธ  ใจอินทร์
5. นายอภิโชติ  ทาสม
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน
2. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิยะศรี
2. เด็กหญิงชนัญญา  ชัยรัตนศิลป์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ก้อน
 
1. นางรวิวรรณ์  ปีอาทิตย์
2. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวสุภาณี  แก้วแดง
2. นางสาวอมรรัตน์  รัตนะนัง
3. นายเกริกพล  พงษ์จันทร์
 
1. นางรวิวรรณ์  ปีอาทิตย์
2. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภนิดา  บุญลือ
2. เด็กชายสิงห์หัทย์  ลีทเกนฮอสท์
 
1. นายพิทักษ์ชาติ  อรุณปิติชัย
2. นางสาววิจิตรา  สมฤทธิ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธัญมาส  กันธวัง
 
1. นายเฉลิมพล  ณ เชียงใหม่
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายปาณัท  อุตสาหะ
2. เด็กหญิงสุปรียา  ใจมาก
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวพิชชาพร  โพธิธาตุ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศินินาฏ  ปวงก๋องตั๋น
2. เด็กหญิงสลิตา  ตานะกุล
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
2. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธุ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายธนัฐพงษ์  โรจน์ปรียา
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวลลิตตา  ปินทิโย
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
142 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  เมืองมา
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์
 
143 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  จันทร์บุญเป็ง
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  จันทร์หอม
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายดุษฎี  จันทร์หอม
 
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายคุ้มเผ่า  รอบรู้
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แสนสุข
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทนนท์
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  มารุพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเพชร
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายธีราพรรณ  หลวงผัน
2. เด็กชายมงคลเดช  สาธเจริญ
3. เด็กหญิงเสาวรส  ชมภู
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายกรรชัย  กันธิยะ
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  กันทาวัง
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูวงศ์