ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 28 3 0 31 29 2 0 0 31
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 18 10 8 36 30 6 2 0 38
3 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 13 5 0 18 15 2 0 1 17
4 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 12 7 8 27 16 5 1 5 22
5 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 9 6 5 20 15 1 1 3 17
6 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 9 4 2 15 19 3 1 0 23
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 8 7 8 23 35 7 4 1 46
8 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 8 2 9 19 30 9 5 0 44
9 กาญจนาภิเษกสมโภช 8 2 1 11 12 2 0 0 14
10 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 7 9 2 18 25 5 4 2 34
11 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 7 5 13 25 33 10 6 1 49
12 เพชรบุรีปัญญานุกูล 6 5 7 18 21 5 2 0 28
13 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 5 10 0 15 20 4 0 0 24
14 ประชาบดี 5 3 0 8 9 3 3 0 15
15 โสตศึกษาเทพรัตน์ 4 7 5 16 23 5 0 1 28
16 ระยองปัญญานุกูล 3 6 4 13 19 6 6 3 31
17 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 3 3 3 9 23 10 3 0 36
18 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 3 2 5 10 18 8 2 2 28
19 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 2 6 7 15 24 13 3 1 40
20 ลพบุรีปัญญานุกูล 0 5 6 11 19 6 4 3 29
21 ปัญญาวุฒิกร 0 1 0 1 3 0 0 0 3
รวม 158 108 93 359 438 112 47 23 597