ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 35 7 4 1 46
2 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 33 10 6 1 49
3 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 30 9 5 0 44
4 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 30 6 2 0 38
5 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 29 2 0 0 31
6 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 25 5 4 2 34
7 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 24 13 3 1 40
8 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 23 10 3 0 36
9 โสตศึกษาเทพรัตน์ 23 5 0 1 28
10 เพชรบุรีปัญญานุกูล 21 5 2 0 28
11 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 20 4 0 0 24
12 ระยองปัญญานุกูล 19 6 6 3 31
13 ลพบุรีปัญญานุกูล 19 6 4 3 29
14 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 19 3 1 0 23
15 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 18 8 2 2 28
16 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 16 5 1 5 22
17 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 15 2 0 1 17
18 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 15 1 1 3 17
19 กาญจนาภิเษกสมโภช 12 2 0 0 14
20 ประชาบดี 9 3 3 0 15
21 ปัญญาวุฒิกร 3 0 0 0 3
รวม 438 112 47 23 597