หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-rayong62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธาน
2. นางแพรวพรรณ สินฐฎาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางนพจิรา พร้าวไธสงครูโรงเรียนวัดหลักสี่กรรมการ
4. นายมานะ เจริญลาภครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ จันทร์ซิวครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมืองสอนครูโรงเรียนธรรมิกวิทยาเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวดาวเรือง โหง่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ จันทร์ซิวครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมืองสอนครูโรงเรียนธรรมิกวิทยาเลขานุการ
เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวดาวเรือง โหง่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ จันทร์ซิวครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมืองสอนครูโรงเรียนธรรมิกวิทยาเลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพงครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางสาววรัญญา หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
4. นางอัญชนีกร คุ้มภัยครูโรงเรียนธรรมิกวิทยาเลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพงครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางสาววรัญญา หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
4. นางอัญชนีกร คุ้มภัยครูโรงเรียนธรรมิกวิทยาเลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ พลนิกรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ พลนิกรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ พลนิกรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางวาสนา สีเขียวครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางพิมพ์พร ชุมนุมพรครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายจิตรกร มาแก้วครูโรงเรียนวัดละหารไร่เลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นายปิติ ยางกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางผุดผาด บูรณะสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดธงหงส์เลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นายปิติ ยางกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางผุดผาด บูรณะสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดธงหงส์เลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นายปิติ ยางกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางผุดผาด บูรณะสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดธงหงส์เลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ พลนิกรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ พลนิกรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายพิทักษ์ สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอรรถพงษ์ พลนิกรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล มณีวระครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายวิรัช ภู่เล็กครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางผุดผาด บูรณะสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดธงหงส์กรรมการ
4. นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟักครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายวิรัช ภู่เล็กครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางผุดผาด บูรณะสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดธงหงส์กรรมการ
4. นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟักครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายวิรัช ภู่เล็กครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางผุดผาด บูรณะสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดธงหงส์กรรมการ
4. นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟักครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายศักดิ์ชัย แซ่อังครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางพรรณเพ็ญ พูลลาภครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณรางค์ ชัยกรครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายศักดิ์ชัย แซ่อังครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางพรรณเพ็ญ พูลลาภครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาววรรณรางค์ ชัยกรครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายศักดิ์ชัย แซ่อังครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางพรรณเพ็ญ พูลลาภครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาววรรณรางค์ ชัยกรครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางวราภรณ์ เมฆขาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพรนภา ภานิตรครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางวราภรณ์ เมฆขาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพรนภา ภานิตรครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางวราภรณ์ เมฆขาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพรนภา ภานิตรครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวนันท์นภัส ราชเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางเบญจมาศ อาดำครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นายวัชระ อินทนนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายสมคาด พรหมมาณพครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ รอดแตงครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางกรภัค ดีเพ็งครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แนวทองครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางกรภัค ดีเพ็งครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แนวทองครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางกรภัค ดีเพ็งครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แนวทองครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นางชมธนา ศรียาภัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ ฐิตยานุวัฒน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นายธนกร แสงวิภาสนภาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีเลขานุการ
การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ สุขบทครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุลครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางนันทินาถ เอื้ออรัญโชติครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายธนกร แสงวิภาสนภาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แนวทองครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายธนกร แสงวิภาสนภาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แนวทองครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายธนกร แสงวิภาสนภาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แนวทองครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไวยพัฒน์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรณ์เพ็ญ พูลลาภครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรณ์เพ็ญ พูลลาภครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรณ์เพ็ญ พูลลาภครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปราณี กังวานณรงค์กุลครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวานครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปราณี กังวานณรงค์กุลครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวานครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปราณี กังวานณรงค์กุลครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวานครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปราณี กังวานณรงค์กุลครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวานครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปราณี กังวานณรงค์กุลครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวานครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปราณี กังวานณรงค์กุลครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวดาราลักษณ์ ผักหวานครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวอัจฉรี ฉวีรัตน์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมืองสอนครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวอัจฉรี ฉวีรัตน์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมืองสอนครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวอัจฉรี ฉวีรัตน์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมืองสอนครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีเลขานุการ
อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวอัจฉรี ฉวีรัตน์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมืองสอนครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีเลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางทัศน์วรรณ จันทร์ซิวครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นายไพศาล เกิดสมจิตรครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางทัศน์วรรณ จันทร์ซิวครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นายไพศาล เกิดสมจิตรครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางทัศน์วรรณ จันทร์ซิวครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นายไพศาล เกิดสมจิตรครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นดำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพงครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นายไพศาล เกิดสมจิตรครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นดำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพงครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นายไพศาล เกิดสมจิตรครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นดำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพงครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นายไพศาล เกิดสมจิตรครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายเพ็ญ ทองมหาครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ตันทองครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิรัชยา เอี่ยมดิลกครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายเพ็ญ ทองมหาครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวจิราพร ตันทองครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิรัชยา เอี่ยมดิลกครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายเพ็ญ ทองมหาครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นายเสาร์ ปราณีตพลกรังครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิรัชยา เอี่ยมดิลกครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวกนกพร พรมไทยครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุชิต วันสุขครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายอรุณ สวนสวรรค์ครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายเพ็ญ ทองมหาครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางอัญชนีกร คุ้มภัยครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายอธิคม ทูลศิริครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายเพ็ญ ทองมหาครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางอัญชนีกร คุ้มภัยครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพัชรี ใจใสครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายเพ็ญ ทองมหาครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
3. นางอัญชนีกร คุ้มภัยครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพัชรี ใจใสครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางธนวรรณ เพชรวงศ์ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวรานันท์ คันธะอุริศครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางฑิฌาพรรณ พงศ์จันทร์เพ็ญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายชนะ ผลบุญครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ถุงเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายชนะ ผลบุญครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ถุงเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายชนะ ผลบุญครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายโต้ง พรมกุลครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ถุงเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นางสายสมร โพธิ์ทองครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจิตรกร มาแก้วครูโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัยครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางแสงเดือน ตรีนันทวันครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางดวงใจ เอี่ยมศรีใสครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัยครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางแสงเดือน ตรีนันทวันครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางดวงใจ เอี่ยมศรีใสครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัยครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางแสงเดือน ตรีนันทวันครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางดวงใจ เอี่ยมศรีใสครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายชนะ ผลบุญครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ โภคาครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายโต้ง พรมกุลครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายชนะ ผลบุญครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ โภคาครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายโต้ง พรมกุลครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นายชนะ ผลบุญครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ โภคาครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายโต้ง พรมกุลครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธาน
2. นางนพจิรา พร้าวไธสงครูโรงเรียนวัดหลักสี่กรรมการ
3. นางสาวศรีสวัสดิ์ น่วมจะโป๊ะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสุดารักษ์ ยมจินดาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธาน
2. นายสมนึก เหลืองอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ ศรีนวลเอียดครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวบังอร พลายประทีปครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธาน
2. นางณิชาภา สุขเสอี่ยมครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายธนกร แสงวิภาสนภาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ โคเวียงครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางามครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายจิตรกร มาแก้วครูโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธาน
2. นางสุดารักษ์ ยมจินดาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางนพจิรา พร้าวไธสงครูโรงเรียนวัดหลักสี่เลขานุการ
เชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางามครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์ พันธุ์งามครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกฤศ ชุกลิ่นหอมครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
แอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชารองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายสุเมท สว่างอารมณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสญามล แสงดิษฐ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธาน
2. นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชารองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายสุเมท สว่างอารมณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสญามล แสงดิษฐ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายจิตรกร มาแก้วครูโรงเรียนวัดละหารไร่เลขานุการ
การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธาน
2. นางสาวกัณหา คงหอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางเนตรสุรัส มีล้ำครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นายสุรชาติ โถทองครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสนองเนตร แสงพลบครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนันทนา กลั่นบุศย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายเผด็จการ ชาวกะตาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสนองเนตร แสงพลบครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางนันทนา กลั่นบุศย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายเผด็จการ ชาวกะตาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางนันทนา กลั่นบุศย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสนองเนตร แสงพลบครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายเผด็จการ ชาวกะตาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธาน
2. นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เพชรโสมครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางพัชรีวรรณ พรมกุลครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธาน
2. นางสาวจรัสกร เล็กตระกูลครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทนี ยงยุทธครูโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
4. นางสาวธัญกมล พางามครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธาน
2. นางจันทนี ยงยุทธครูโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช บุญเย็นครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางศรุดา ทหารเพรียงครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธาน
2. นางจันทนี ยงยุทธครูโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสาวปุณยานุช บุญเย็นครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางศรุดา ทหารเพรียงครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธาน
2. นางจันทนี ยงยุทธครูโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสาวปุณยานุช บุณเย็นครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางศรุดา ทหารเพรียงครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
2. นายสมคาด พรหมมาณพครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ต้นเทียนครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายดำรงศักดิ์ บุตรยศครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธาน
2. นางสาวเกสราภรณ์ ราชโยธาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายจวน วงษ์ปิ่นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสมหมาย ทองยมครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ เลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชัญนิสา หยวกทองครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสถิตย์ เอกโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสุวิชา จาดทองคำครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชัญนิสา หยวกทองครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ สิทธิเขตรการครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสุวิชา จาดทองคำครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชัญนิสา หยวกทองครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ สิทธิเขตรการครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสุวิชา จาดทองคำครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชัญนิสา หยวกทองครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ สิทธิเขตรการครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายสุพจน์ นุ่มวัฒนาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายจวน วงษ์ปิ่นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสมหมาย ทองยมครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายสุพจน์ นุ่มวัฒนาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายจวน วงษ์ปิ่นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสมหมาย ทองยมครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชัญนิสา หยวกทองครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสถิตย์ เอกโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสุวิชา จาดทองคำครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ สิทธิเขตรการครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวชัญนิสา หยวกทองครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสมหมาย ทองยมครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสมหมาย ทองยมครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสมหมาย ทองยมครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายสุพจน์ นุ่มวัฒนาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ แสงรามครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายสุพจน์ นุ่มวัฒนาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ แสงรามครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายสุพจน์ นุ่มวัฒนาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ แสงรามครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นายณัฐกณฑ์ อนันต์ภิรานนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ แสงรามครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผุ้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นายณัฐกณฑ์ อนันต์ภิรานนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายบรรลือศักดิ์ แสงรามครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายณัฐกณฑ์ อนันต์ภิรานนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสถิตย์ เอกโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นายณัฐกณฑ์ อนันต์ภิรานนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสถิตย์ เอกโชติครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวเกษร นาคลมัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ กัวหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนเรศน์ อินทปัจครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวเกษร นาคลมัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ กัวหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนเรศน์ อินทปัจครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวเกษร นาคลมัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ กัวหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนเรศน์ อินทปัจครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวเกษร นาคลมัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ กัวหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนเรศน์ อินทปัจครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายไตรกฤษ วังคะฮาตครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวกมลรัตน์ สิงห์ศักดาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางฐิติมา เอกธนานนท์ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสนองเนตร แสงพลบครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสถาพร วืสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6
1. นายสถาพร วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางวัชรี ชนินทยุทธวงศ์ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ์ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนเรศน์ อินทปัจครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางจินตนา ชิณวงศ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางวรรยา บุญขวางครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวลัดดา กระแสทรงครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางจินตนา ชิณวงศ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางวรรยา บุญขวางครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวลัดดา กระแสทรงครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นางศิวาพร พลโคกก่องครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายสถาพร แสวงหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นางศิวาพร พลโคกก่องครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายสถาพร แสวงหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายสถาพร แสวงหาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายอำนาจ แรตกระโทกครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นางศิวาพร พลโคกก่องครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ปติสังข์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นางศิวาพร พลโคกก่องครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ปติสังข์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายระติกรณ์ นิยมะจันทร์อาจารย์ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม. กรุงเทพกรรมการ
3. นายจเร ฤทธิ์แก้วครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายนุกูล ศรีโอษฐ์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัยครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางจันทิมา เรือนแก้วครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นายนุกูล ศรีโอษฐ์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัยครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางจันทิมา เรือนแก้วครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นายนุกูล ศรีโอษฐ์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นายระติกรณ์ นิยมะจันทร์อาจารย์ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม. กรุงเทพกรรมการ
3. นางกาญจนา เพ็ชรรัตน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ภัทร์ วางโตครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นายรัฐเขต จามรวรรณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ สังข์แก้วครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธาน
2. นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นายรัฐเขต จามรวรรณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ สังข์แก้วครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววัลลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นายระติกรณ์ นิยมะจันทร์อาจารย์ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม. กรุงเทพกรรมการ
4. นายรัฐเขต จามรวรรณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นายระติกรณ์ นิยมะจันทร์อาจารย์ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.กรุงเทพกรรมการ
4. นายรัฐเขต จามรวรรณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายไตรกฤษ วังคะฮาตครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสุเมท สว่างอารมณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายไตรกฤษ วังคะฮาตครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสุเมท สว่างอารมณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายสุรัตน์ ชยธวัชรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายยรรยง ดวงมะยศครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวสินีนาถ สัมฤทธิ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายสุรัตน์ ชยธวัชรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นายยรรยง ดวงมะยศครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวสินีนาถ สัมฤทธิ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายธิปกิตติ์ สุดใจชื้นครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายสุเมธ ประวัติกล้าครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายมานะ แรตกระโทกครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นางนิศานาถ วัลไพจิตรครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวรรณี โพธิครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปล้องทองครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ทองพิทักษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปล้องทองครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ทองพิทักษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายชูศักดิ์ แก้วเจริญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางกมลมาศ แม้นเดชครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา แน่นเนืองครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นายชูศักดิ์ แก้วเจริญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางกมลมาศ แม้นเดชครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา แน่นเนืองครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปล้องทองครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ทองพิทักษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวนุจารี มณีชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปล้องทองครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ทองพิทักษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางมาลินี ศรีพรมมาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกมลมาศ แม้นเดชครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางมาลินี ศรีพรมมาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกมลมาศ แม้นเดชครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวณัฐยา ตันติสิริสมบูรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พุทธโกษาครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางจันทร์ธดี จันทร์เสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธาน
2. นางสาวณัฐยา ตันติสิริสมบูรณ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พุทธโกษาโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กรรมการ
4. นางจันทร์ธดี จันทร์เสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางมาลินี ศรีพรมมาครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางกมลมาศ แม้นเดชครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นางกรภัค ดีเพ็งครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพัชรนรี ดวงจันทร์ครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางรินลดา เสนารายณ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นางกรภัค ดีเพ็งครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางรินลดา เสนารายณ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางสาวนันทนา ลำเทียนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา แน่นเนืองครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางรินลดา เสนารายณ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางสาวนันทนา ลำเทียนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา แน่นเนืองครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางรินลดา เสนารายณ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางสาวนันทนา ลำเทียนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา แน่นเนืองครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางรินลดา เสนารายณ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นางสุกัญญา ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวนันทนา ลำเทียนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางสุดารักษ์ ยมจินดาโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพัชราพร เพ็ชรสว่างครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกุลประธาน
2. นางสุกัญญา ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวนันทนา ลำเทียนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางสาวพัชราพร เพ็ชรสว่างครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางสาวสุปราณี เมฆขจรครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ กาศสนุกครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพาฝัน นาคขุนทดครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางสาวสุปราณี เมฆขจรครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ กาศสนุกครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพาฝัน นาคขุนทดครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางอังคณา พลังกูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางศุภนิตย์ กาศสนุกครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางอังคณา พลังกูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางศุภนิตย์ กาศสนุกครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธาน
2. นางอังคณา พลังกูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางศุภนิตย์ กาศสนุกครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลเลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นางอังคณา พลังกูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สิทธิ์วิภูศิริครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธาน
2. นางอังคณา พลังกูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สิทธิ์วิภูศิริครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางกรภัค ดีเพ็งครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางามครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางประยูน ทับทิมอัดครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางศุภาวรรณ ทองศักดิ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนันทิตา วงศ์หวุนครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาววีณา ศรีเกียรติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธาน
2. นางศุภาวรรณ ทองศักดิ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนันทิตา วงศ์หวุนครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาววีณา ศรีเกียรติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอังคณา รอดผลครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายธนกร แสงวิภาสนภาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสุนทรี ปู่เถาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางสาวอังคณา รอดผลครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายธนกร แสงวิภาสนภาพรครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสุนทรี ปู่เถาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางนารี สกุชภุชพงษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัยครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญยืน มูลศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สระบุรี เขต 2เลขานุการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางนารี สกุชภุชพงษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัยครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญยืน มูลศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สระบุรี เขต 2เลขานุการ
การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางนารี สกุชภุชพงษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัยครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญยืน มูลศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สระบุรี เขต 2เลขานุการ
การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวขวัญชนก หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพงครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรณ์เพ็ญ พูลลาภครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การเขียนคำศัทพ์ตามคำบอก ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพงครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรรณ์เพ็ญ พูลลาภครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางศศิธร คำนวนศักดิ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางลัดดา สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธาน
2. นางศศิธร คำนวนศักดิ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จ่าภาครูโรงเรียนระยองปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางลัดดา สุระชาติครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสาววรรณี แสงวิรัตน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เนขขัมม์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินดา อุ่นสอนครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การสะกดคำตามคำบอก ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวดาวเรือง โหง่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางอัญชลี ตนานนท์ครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การสะกดคำจากคำบอก ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสินผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธาน
2. นางสาวดาวเรือง โหง่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ พิมพ์สาลีครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีกรรมการ
4. นางอัญชลี ตนานนท์ครูโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสาววรรณี แสงวิรัตน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เนขขัมม์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินดา อุ่นสอนครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสาววรรณี แสงวิรัตน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เนขขัมม์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินดา อุ่นสอนครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางสาววรรณี แสงวิรัตน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ เนขขัมม์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจินดา อุ่นสอนครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางนารี สกุชภุชพงษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัยครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญยืน มูลศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สระบุรี เขต 2 เลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางนารี สกุชภุชพงษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัยครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญยืน มูลศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สระบุรี เขต 2 เลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธาน
2. นางนารี สกุชภุชพงษ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางพิศมัย รุ่งโรจน์นิมิตชัยครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวขวัญยืน มูลศรีศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สระบุรี เขต 2เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]