รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงอาซีเราะฮ์  ปาละสันติ์
 
1. นางขนิษฐา  พร้อมมูล
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายอัฟฟาน  แสงสกล
 
1. นางสุกัลญา   เซ็นมุลิ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายพรชัย  ฉิมปากแพรก
 
1. นางสุกัลญา  เซ็นมุลิ
 
4 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายนพนนท์  ศรีลาพันธุ์
 
1. นางสาวธัญญานุช  จ่าแก้ว
 
5 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายทิวากร  จันทรโชติ
 
1. นางสุไคลา  ยีด่อเหล๊าะ
 
6 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงวิชิตา  นิลมณี
 
1. นางอรภาณี  เพชรรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญสว่าง
2. เด็กชายนพณัฐ  เลี่ยนกัตวา
 
1. นางสาวชัญญานุช  จ่าแก้ว
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายกิตตินันท์  พุทธฤกษ์
2. เด็กชายขวัญจริง  รักช้าง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ละเอียด
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญสว่าง
5. เด็กชายณัฐพล  สกุลา
6. เด็กหญิงอณุภา  เดชเครือ
7. เด็กหญิงอนุศรา  ปูหยัง
8. เด็กชายอัฟฟาน  แสงสกล
 
1. นางสาวชัญญานุช  จ่าแก้ว
2. นางสาววรวรรณ  ศรีขวัญ
3. นางสาวสาบิยะ  ระหัส
 
9 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. นายสมพร  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวรชตภรณ์  สุวรรณสว่าง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายนพณัฐ  เลี่ยนกัตวา
2. เด็กชายพรชัย  ฉิมปากแพรก
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองศรี
 
1. นางสาววรวรรณ  ศรีขวัญ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงจริยา  จิตรหลัง
2. นางสาวจันจิรา  วงศ์พิพันธ์
3. เด็กหญิงสุริยาพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางรูไก่ย๊ะ  เหล็มเจริญ
 
12 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไตรงามสม
 
1. นางจรรจิรา  มีแก้ว
 
13 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายสุภัทร  แตงเพ็ชร
 
1. นางจรรจิรา  มีแก้ว
 
14 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวขวัญทราย  แก้วผอม
 
1. นางสาวเกศินี  จันทร์เกษร
 
15 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวบัณทิตา  เพชรสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกศินี  จันทร์เกษร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายสรศักดิ์  จุลคล้ำ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สวนแก้ว
 
1. นางสาวเกษรา  เลี่ยมแก้ว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวิมล  ศรีสองเมือง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมดา
 
1. นางกรรณิการ์  รัตนพันธ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันธวัฒน์  สวนเกษ
2. เด็กหญิงลำแพน  สั่งสอน
 
1. นางโสภิณ  สุพรม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวบัณทิตา  เพชรสวัสดิ์
2. นายสุภัทร  แตงเพชร
 
1. นายสมโภชน์  มีสติ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายชลิต  เป็ดเวียง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ยุ่นเซ็ง
3. เด็กชายณัฐนันท์  ไตรงามสม
4. เด็กชายทัตตชเยช  ทองหวาน
5. เด็กชายธวิ  สำเนียงดี
6. เด็กชายปฐมพงศ์  อัมพรพันธ์
7. เด็กชายพชร  จันทโชติ
8. เด็กชายสมเจตน์  สงค์น้ำดำ
 
1. นางรำพึง  เรืองวิเศษ
2. นางสาวศิริวรรณ  เรือนไทย
 
21 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีณวัชภ์  ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กชายบดินทร์  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชุมเสน
 
1. นายนายสุรศักดิ์  คงเทพ
 
22 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายวันชนะ  อภินันทชาติ
 
1. นางสาวรัชนก  พุทธศรี
 
23 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงฑาริกา  บุปผามาโล
 
1. นายพิพัฒน์  เพ็งทองแก้ว
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายสุรสิทธิ์  ร่าหมาน
 
1. นางสาวสุวิรชา  ศรีสุทธิ์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายนิพนธ์  สินและหมัด
 
1. นายสัญชัย  ทองสารไตร
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวนิตยา  คามบุศย์
2. นางสาวบัณฑิตา  เพชรสวัสดิ์
3. นางสาวพวงผกา  เพชรไชย
 
1. นางสุรีรัตน์  ชุ่มชื่น
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวขวัญทราย  แก้วผอม
2. นางสาวชมัยพร  มะลิวัลย์
3. นางสาวบุญทิพย์  บุญคุ้ม
 
1. นายศิลป์  พรมแม้น
2. นางสาวอาภรณ์  ภู่ดอก
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวพรรณี  พลรบ
2. นายพิพัฒน์  มากอำไพ
3. นางสาวเพ็ญนภา  อิ่มใจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สังข์นวล
2. นายศิลป์  พรมแม้น
 
29 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ   ชิตไชย
 
1. นางมาฤดี  ชูจันทร์
 
30 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวจิตรานุช  ไข่มุก
 
1. นางมาฤดี  ชูจันทร์
 
31 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวปารมิตา  หนูแดง
 
1. นางมาฤดี  ชูจันทร์
 
32 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายจิรเมธ  นาบุญ
 
1. นายสุชาติชาย  ช่วยชัย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายดนัย  วงค์พลอย
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  สิงห์รัตน์
2. เด็กหญิงลินนา  คงแก้ว
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายนพรัตน์  เพชรอินทร์
2. เด็กหญิงปิยะพัชร  ชิตไชย
 
1. นางปราณี  ช่วยชัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายพีรพัฒน์  แสงศรี
2. นางสาววิไลวรรณ  บางจาก
 
1. นางปราณี  ช่วยชัย
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลแสง
2. นางสาวมีนา  ทองในแก้ว
3. นางสาววิไลวรรณ  บางจาก
4. นางสาวศิริวรรณ  ไทยมิตรชอบ
5. นางสาวสุกัลยา  พรหมทอง
6. นางสาวสุทธิดา  จงจิตร
7. นางสาวอรไท  พรหมจันทร์
8. เด็กหญิงอัยยานุช  สุขเมตตา
 
1. นางพรรณพิไล  มานะทวี
2. นางสาวเบญจมา  วงศ์งาม
 
38 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายฑิฆัมพร  ชุมคช
2. เด็กชายธีระพันธ์  ชูทัพ
3. เด็กชายเศกสรร  ธราพร
 
1. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
39 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายวสันต์  ฝอยทอง
 
1. นางกัลยาณี  บุญสนอง
 
40 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภูธร  พรหมดนตรี
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
41 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายสิทธิพร  แสงทอง
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีรอด
 
1. นายปกรณ์  แป้นแก้ว
 
43 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 59.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายสมปราชญ์  ชูสีอ่อน
 
1. นายปกรณ์  แป้นแก้ว
 
44 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายธีระพล  สุวรรณนิตย์
 
1. นายปกรณ์  แป้นแก้ว
 
45 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายณัฐนันท์  ศรีเพชรแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
 
46 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายจิรเมธ  นาบุญ
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
 
47 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลแสง
2. นางสาวศิริวรรณ  ไทยมิตรชอบ
3. นางสาวสุทธิดา  จงจิตร
4. นางสาวอรไท  พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงอัยยานุช  สุขเมตตา
 
1. นางสาวนุชรินทร์  สุวรรณชาตรี
2. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายอธิวัฒน์  เทียมทัน
 
1. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายวีระพงษ์  บุญกลาง
 
1. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายวัชระ  ชูจันทร์
2. นายสมศักดิ์  จินดา
3. นางสาวอนุสา  ขาวเชื้อ
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
2. นางอรัญญา  ชนะฤทธิ์
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายนพรัตน์  เพชรอินทร์
2. นางสาวภัสรา  รัตนพันธ์
3. นายเอกราช  แก้วกาญน์
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางมณีรัตน์  หนูยิ้มซ้าย
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายธงไชย  แวกล้อม
2. นายภูสิทธิ์  บุญส่ง
3. นายสันติภาพ  บัวนวล
 
1. นางทิพย์บุปผา  เพ็ชรมาตศรี
2. นางเอกวรรณ  กลิ่นหอม
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายณัฐพงค์  พรหมทอง
2. นายพีรพัฒน์  แสงศรี
3. นายยุทธพงค์  เรืองรักษ์
 
1. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
2. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
54 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกุสุมา  ฟักมณี
2. เด็กชายชัยณรงค์  บรรพบุตร
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ล่องกิ้ม
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรหมเดช
5. เด็กชายฤกษ์ฤทธ์  มานะบุตร
6. เด็กหญิงสมหญิง  วงศ์ศิริ
7. เด็กชายอนาวิล  จิตรนาวี
 
1. นางพรพิมล  ศรีภักดี
 
55 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสมหญิง  วงศ์ศิริ
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
56 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายจิรกิตต์  แสงศรี
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
57 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายถิรวิทย์  จันทรรัตน์
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
58 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เจริญ
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
59 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ล่องกิ้ม
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
 
60 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เพชรลอย
 
61 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายจักรกฤษณ์  ลีนานุนารถ
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เพชรลอย
 
62 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวระวิวรรณ  รองแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  ฐานันดรวัฒน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายชัยณรงค์  บรรพบุตร
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ล่องกิ้ม
 
1. นางพรพิมล  ศรีภักดี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิสากร  ชัยชนะ
2. เด็กชายพงศา  พันธุ์พงษ์แข็ง
 
1. นางพรพิมล  ศรีภักดี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายยุทธนา  บุญมา
2. นางสาวรัชดาพรรณ  จำปาทอง
 
1. นางจันจิรา  ผกาวรรณ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกรรลดา  พุกหน้า
2. นางสาวขวัญฤทัย  ลิ่มประดิษฐ์
3. เด็กชายดรงค์  เบิร์กแมน
4. นายถีรวัฒน์  สมิหลัง
5. เด็กชายธวัชชัย  แก้วคำ
6. นางสาวนิตยา  ถาวร
7. นางสาวปานแก้ว  บ่อหนา
8. เด็กชายพัฒนะ  โฮมภิรมย์
9. เด็กชายมินทดา  แก้วราม
10. นายสรายุทธ  หวังดี
11. นางสาวสุทธิดา  นุ่นสุวรรณ
12. นางสาวอรทัย  ช่วยเกื้อ
13. เด็กชายเจษฎา  กล้าทะเล
 
1. นายจีรทีปต์  ศรีภักดี
2. นางณัฐจิตรา  สุขใส
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวจันทิมา  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  นามวงศ์
3. เด็กชายธนากร  ศรีสวัสดิ์
4. นายปิยราช  ทองสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวันดี  เทพคง
6. นายวีรภัทร  ปรางโท้
7. นายเกรียงไกร  ยกเชื้อ
8. เด็กชายโสภณ  จิตราภิรมย์
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
2. นางสาวปิลันธนา  คณาวุฒิ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผดุงผล
2. นางสาวกาญจนา  จันทร์จีน
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชอบประดิษฐ์
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร  บุตรปอด
5. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นวงศ์
6. เด็กหญิงวันดี  เทพคง
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพ็ชรศรี
8. เด็กหญิงอารียา  กิ่งหมัน
 
1. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
 
69 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายทวีศักดิ์   แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวสุมาลี  สิงห์ทอง
 
70 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสิตานันต์  แพทย์ขิม
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
 
71 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายวีรภัทร  ปรางโท้
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
72 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายวิศรุต  วัฒกี
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
73 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศา  พันธุ์พงษ์แข็ง
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
 
74 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายอรรถวัฒน์  สอดศรี
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
75 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายจิรกิตต์  แสงศรี
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
 
76 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายชัยณรงค์  บรรพบุตร
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ล่องกิ้ม
 
1. นางพรพิมล  ศรีภักดี
 
77 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวจันทิมา  ชูเลิศ
2. นายยุทธนา  บุญมา
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ธนไพโรจน์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายอนาวิล  จิตรนาวี
2. เด็กชายอานนท์  ยายี
 
1. นายอาวุธ  รัตญา
 
79 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายฤทธิชัย  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางชลากร  เกตุศรัทธา
 
80 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายวีรภัทร  ปรางโท้
 
1. นางชลากร  เกตุศรัทธา
 
81 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวจันทิมา  ชูเลิศ
2. นางสาวถวัลหทัย  กัลยาน้อย
3. นางสาวภัทราวดี  บุญแต่ง
4. เด็กหญิงวันดี  เทพคง
5. นางสาวสุดารัตน์  ฤดี
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  ธนไพโรจน์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายคณิศร  วรรณบวร
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายนิธิวรรธก์  หลีหนุด
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายโสภณ  จิตราภิรมย์
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกุสุมา  ฟักมณี
2. เด็กหญิงชลิตา  ปนกลิ่น
3. เด็กชายณัฐพนธ์  สมชัยยา
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เพชรลอย
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายธนาวุฒิ  ปานอ่อน
2. นายพีระพงษ์  ชูหมุน
3. นายอำพล  คงนาม
 
1. นางจิราพร  จันสุข
2. นางมันตา  วิสาละ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายฉัตรชัย  ทนน้ำ
2. นางสาวศศิวิมล  ลิ่มภัทรเจริญ
3. นายเฉลิมพล  เซ่งเอียง
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์จีน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานมณี
3. เด็กชายหริน  พนม
 
1. นางจารุวรรณ  พยายาม
2. นางสาวธฤษวรรณ  เดชธรรมฤทธิ์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อุปถัมภ์
2. นายภูวนัทต์  วิซิต
3. นางสาวรัชดาพรรณ  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา   ไทรแก้ว
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  จิระบวรสิทธิ์
2. นายจิรกิตติ์  แสงศรี
3. เด็กชายอนาวิล  จิตรนาวี
 
1. นายจักรพงษ์  ผกาวรรณ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายปิยราช  ทองสวัสดิ์
2. เด็กชายอรรคพงษ์  แปลกฤทธิ์
3. นางสาวโชติรส  จันทร์ศิริ
 
1. นางสาวกัลยา  ถิ่นเกาะยาว
2. นางสาวอรทัย  มิตรสูงเนิน
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สมชัยยา
2. นางสาวนิสากร  ชัยชนะ
3. นายอดิเกียรติ  ยมโดย
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทนน้ำ
2. นายปิยราช  ทองสวัสดิ์
3. เด็กชายอรรถวัฒน์  สอดศรี
 
1. นางสาวกัลยา  ถิ่นเกาะยาว
2. นางจิราพร  จันสุข
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศา  พันธุ์พงษ์แข็ง
2. เด็กหญิงสิตานันต์  แพทย์ขิม
3. เด็กหญิงอานนท์  ยายี
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายรณกร  สวัสดิภิรมย์
2. นายอนุสรณ์  เอียดราชวงศ์
3. นางสาวอัมภาภรณ์  ประเสริฐสิทธิกุล
 
1. นางสาวสายใจ  คลังข้อง
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายนิธิวรรธก์  หลีหนุด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรหมเดช
 
1. นางสาววีรยา  หนูสงค์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลิตา  ปนกลิ่น
2. เด็กหญิงสมหญิง  วงศ์ศิริ
3. นายอดิเกียรติ  ยมโดย
 
1. นางสาววีรยา  หนูสงค์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ลีนานุนารถ
2. เด็กหญิงจันทรัตน์  จิระบวรสิทธิ์
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกุสุมา  ฟักมณี
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายคณิศร  วรรณบวร
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
101 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงริก้า  รอดเปีย
 
1. นางวิไล  แก้วสม
 
102 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายมารูวาน  ยามา
 
1. นางสุภรณ์  ผุดผ่อง
 
103 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพิศนุ  จันทรักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  นิสโร
 
104 ภาษาไทย การอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายทักษิณ  บัวสร
 
1. นางเพ็ญศรี  นิสโร
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงจีรัตน์ดา  สิงหาด
2. เด็กชายณัฐนนท์  เส็นทอง
 
1. นางชัชฎาพร  ปะตะเน
2. นางสาวสุคนธ์  ชูน้อย
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายขรรค์ชัย  มโนมัยอุดมพร
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เก้าเอี้ยน
 
1. นางมัณฑิตา  ธนาธรธนิน
2. นางวรางคณา  เจริญภักดี
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายวัฒนชัย  ช่วยชู
2. นางสาวสกุลทิพย์  จิตรแก้ว
 
1. นางถวิล  คงสุวรรณ์
2. นางวรางคณา  เจริญภักดี
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกอบกุล  คงสิทธิ์
2. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
3. นางสาวนาตยา   มูลิโต
4. เด็กชายพศวัต  โคตะมีย์
5. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปรีดา
6. นายสรศักดิ์  หมื่นแจ้ง
7. นางสาวอนุสรา  บุญเรืองรุ่ง
8. นางสาวเพ็ญนภา  หนูแก้ว
 
1. นายมนัสชัย  จ่าคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิริรัตน์  นกแก้ว
3. นางโกสุม  วรรณเมธี
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 69.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายกษิดิศ  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงจีรัตน์ดา  สิงหาด
3. เด็กชายณัฐนนท์  เส็นทอง
4. เด็กชายธนพงศ์  อินทร์นุ้ย
5. เด็กชายนัฐพล  ทองศรี
6. เด็กหญิงปาณิสรา  มะโร
7. เด็กชายวรรณชนะ  สมจริง
8. เด็กหญิงอลีนา  บุญกำเนิด
 
1. นางชัชฎาพร  ปะตะเน
2. นางสาวสุคนธ์  ชูน้อย
3. นางสาวอรวรรณ  ฤทธิสุนทร
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกอบกุล  คงสิทธิ์
2. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
3. นางสาวนาตยา  มูลิโต
4. เด็กชายพศวัต  โคตะมีย์
5. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปรีดา
6. นายสรศักดิ์  หมื่นแจ้ง
7. นางสาวอนุสรา  บุญเรืองรุ่ง
8. นางสาวเพ็ญนภา  หนูแก้ว
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางผดุงศรี  พสุนธราธรรม
3. นายอเนกพงษ์  พรหมจรรย์
 
111 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายกษิดิศ  พรหมรัตน์
2. เด็กชายนัฐพล  ทองศรี
3. เด็กชายวรรณชนะ  สมจริง
 
1. นางสาวสุคนธ์  ชูน้อย
 
112 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงจีรัตน์ดา  สิงหาด
2. เด็กชายณัฐนันท์  เส็นทอง
3. เด็กหญิงปาณิสรา  มะโร
 
1. นางชัชฎาพร  ปะตะเน
2. นางสาวสุคนธ์  ชูน้อย
 
113 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพิศนุ  จันทรักษ์
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
114 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวจิรารัตน์  จินดาภร
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
115 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายธนกร  นิคะ
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
116 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธนกร  ฉันทโพธิ์สิริ
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
117 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายดนุสรณ์  รัตนคช
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
118 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวนาตยา  มูลิโต
2. เด็กชายพศวัต  โคตะมีย์
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางผดุงศรี  พสุนธราธรรม
 
119 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เงินปา
 
1. นางสาวมาศพร  แกล้วทนง
 
120 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
 
1. นายกฤษฎา  แก้วประดับ
 
121 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวสุทิศา  แก้วมโน
 
1. นายกฤษฎา  แก้วประดับ
 
122 ศิลปะ รำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกอบกุล  คงสิทธิ์
2. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
3. นางสาวนาตยา  มูลิโต
4. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปรีดา
5. นายสรศักดิ์  หมื่นแจ้ง
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางผดุงศรี  พสุนธราธรรม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายคมกฤต  แซ่ภู่
 
1. นายณัฐกฤษฎ์  กาญจนาธิวัฒน์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธีรยุทธิ์  บัวทอง
2. นายพิศนุ  จันทรักษ์
3. นายภานุพงศ์  ไวยโร
 
1. นางมณธนัท  หนูทอง
2. นางสาวสุรัสวดี  บริรักษ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวปนัดดา  นาคะมุขดาพันธ์
2. นางสาววิราณี  แซ่หล่อ
3. นางสาวอมรรัตน์  ขาวเต็มดี
 
1. นางสันติยา  ช่วยหนู
2. นางสาวอังคณา  ประทุมทอง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธนกร  ฉันทโพธิ์สิริ
2. นายธเนศพล  กมลวาทิน
3. เด็กชายสิทธิโชค  ศิริพรประสิทธิ์
 
1. นางมัณฑิตา  ธนาธรธนิน
2. นางวรางคณา  เจริญภักดี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวทิพย์วารินทร์  มะลิสา
2. นางสาวปนัดดา  นาคะมุขดาพันธ์
3. นางสาววิราณี  แซ่หล่อ
 
1. นางสาวรัตนา  สมบัติยานุชิต
 
128 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผาสุข
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
129 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเกษศิรินทร์  ตันสกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
130 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายนนทนันท์  ตรงเมือง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองพันธ์
 
131 ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวศศิวิมล  แสนโคต
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
132 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายวีรกร  สังสะอาด
 
1. นางศุภมาศ  หอยสกุล
 
133 ภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวธัญลักษณ์  ยอดราช
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
134 ภาษาไทย นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงฐิติพร  ถึงพร้อม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
135 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงดลยา  จักรแก้ว
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
136 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเกษศิรินทร์  ตันสกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
137 ภาษาไทย อ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงดลยา  จักรแก้ว
2. นางสาวเกษศิรินทร์  ตันสกุล
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  เหมาะประมาณ
 
1. นางซัลมา  เสลาคุณ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
138 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เนียมน้อย
 
1. นางสาวสุรีมาตย์  สุวรรณศรี
 
139 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนิจรีวรรณ  วิเชียร
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
140 ภาษาไทย การอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายวีรกุล  คำกลัน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองพันธ์
 
141 ภาษาไทย ประกวดเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายอธิบดี  สุปรียสุนทร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 18 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายเบญจพล  ด่วนเดิน
 
1. นางซัลมา  เสลาคุณ
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายเจษฎากร  สวัสดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองพันธ์
 
144 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงฐิติพร  ถึงพร้อม
2. เด็กชายอธิบดี  สุปรียสุนทร
3. เด็กชายเบญจพล  ด่วนเดิน
 
1. นางซัลมา  เสลาคุณ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
145 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวธัญลักษณ์  ยอดราช
2. นายบรรจง  สิงจันทร์
3. นายวีรกร  สังสะอาด
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
146 คณิตศาสตร์ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายธำรงชัย  ยอดสุรางค์
2. นายปฐวี  จันทร์ดำ
3. นายวัชรินทร์  ชูจันทร์
 
1. นายนัฐพล  เพชรหับ
2. นางสาวภูรดา  ภู่ระหงษ์
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เนียมน้อย
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายชนะศักดิ์  ชูเมฆา
2. นางสาวอาภาภรณ์  นาคประเสริฐ
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
149 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ตั้นซ้าย
2. เด็กชายธันวา  สุขขาชื่น
3. นางสาววรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายทศพร  ช่วยเกิด
2. นายปฐวี  จันทร์ดำ
3. นายอิษวัต  บัลลพ์วานิช
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
151 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงจีระพร  สายหงษ์
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
152 ศิลปะ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวศศิวิมล  แสนโคตร
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายชนะศักดิ์  ชูเมฆา
 
1. นางสาวสุรีมาตย์  สุวรรณศรี
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำ Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายธำรงชัย  ยอดสุรางค์
 
1. นายนัฐพล  เพชรหับ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายชัยณรงค์  เขียวใหญ่
2. เด็กชายธเนศวร  กุลศิริ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ผาสุข
 
1. นางประยูร  แสงประทีป
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายวรพงศ์  คำกลัน
2. เด็กหญิงวรัญญา  ผาสุข
3. นางสาววิลาสินี  การพร้อม
 
1. นางจิตรา  เรืองมณี
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปัทมา  หนูเจียม
2. นางสาววรรณวิภา  ลอยบาง
3. นางสาวเกศินี  รอดนวล
 
1. นางศุภมาศ  หอยสกุล
 
158 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายธรรมวุฒิ  จันทิปะ
 
1. นางสาวนฤมล  กาลา
2. นางสาวสุทธิมน  เสริมวิทยวงศ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงดลยา  จักรแก้ว
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  เหมาะประมาณ
 
1. นางสาวนฤมล  กาลา
 
160 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายเอกวราพล  พวงทอง
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
161 ภาษาไทย จินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวบงกช  มูลน้ำอ่าง
2. นางสาวระวิวรรณ  พรหมเพ็ชร
3. นายศรลักษณ์  สุทธิพันธ์
4. นางสาวศริญญา  ชัยเภท
5. นายอมรเทพ  จันทร์แจ้ง
6. นางสาวอุบลวรรณ  ชูพันธ์
7. นายเทียนชัย  กิ่งชุม
 
1. นางสาวกรกมล  ภิรมย์ญา
2. นางสาวจินตนา  มณีนิล
3. นางพริ้มเพรา  ธงไชย
 
162 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพรนภา  ละเอียด
 
1. นางอาภา  บ้านไกรทอง
 
163 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวอรอุมา  หัสดิน
 
1. นางศิริธรรม  อารีกุล
 
164 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวดรุณี  บริสุทธิ์
 
1. นางรินรดา  แปดนิรัติศัย
 
165 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กาญจน์ธนกิจ
 
1. นางอาภา  บ้านไกรทอง
 
166 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาววัลย์ทิชา  ดาบทอง
 
1. นางศิริธรรม  อารีกุล
 
167 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวชญานิษฐ  อินทร์ประหยัด
 
1. นางปุณิกา  เกื้อภักดิ์
 
168 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เกตุเจริญ
 
1. นางอาภา  บ้านไกรทอง
 
169 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวพรกนก  ยศราโม
2. นางสาวภัทนิษา  รัญเสวะ
3. นายเจษฎา  ไข้บวช
 
1. นางสาวลีลาวดี  บุตรครุธ
2. นายเกษม  คงช่วย
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายประเสริฐ  ณ ระนอง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูเมือง
 
1. นางสาวรัชนี  สุกใส
2. นางลำดวน  จันทรัตน์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายนิวัติ  แก้วเปี้ยง
2. นางสาวพันธิตรา  มาศทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
2. นางสาวรัชนี  สุกใส
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ควรชัย
2. นายอรรถชัย  หัสดงค์
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
2. นางสาวรัชนี  สุกใส
 
173 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกอฟฟารี่  สะโตง
2. เด็กชายบารมี  ไทยป๊อก
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
2. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
174 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชนาตย์  ขวัญแก้ว
2. เด็กชายภูตะวัน  บุญพันธ์
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
2. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
175 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนิตยา  ขวัญสกุล
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
 
176 ศิลปะ รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงดวงกมล  วิบูลย์ชาติ
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
 
177 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีน้ำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายอภิชาติ  วรรณทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุขเกษม
 
178 ศิลปะ วาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายสุนันท์  เภรีเวช
 
1. นางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
179 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาววีระวรรณ  ชูบัวแก้ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุขเกษม
 
180 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกพร  ก่อเกื้อ
 
1. นางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
181 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวชฎาภรณ์  แก้วควนสูง
2. นายศุภนนท์  จันทระ
 
1. นางสาวจินตนา  มณีนิล
2. นางพริ้มเพรา  ธงไชย
 
182 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายวสินทร  เลาหะวิจิตร
 
1. นายอำพล  จ่าพันธุ์
 
183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายอภิชาติ  วรรณทอง
 
1. นายอำพล  จ่าพันธุ์
 
184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กาญจน์ธนกิจ
 
1. นางสาวรำพึง  เทศะ
 
185 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  พลพิชัย
2. เด็กชายฟารุดดีน  จงกลบาล
3. เด็กชายสมบูรณ์  จะนู
 
1. นายครรชิต  รัตนพงศ์
2. นายไพฑูล  เทพรัตน์
 
186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายกฤตภาส  แกล้วทนงค์
2. นายกิตติพงศ์  สุดจิตร
3. นายวีรเชษฐ  เพชรย้อย
 
1. นายพิเชฐ  ไชยศร
2. นายอนงค์  เกิดศรี
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายพุฒิเมธ  คนธา
2. นางสาววาสนา  รอดคง
3. นางสาวเนตรชนก  สมปรีดา
 
1. นายอนงค์  เกิดศรี
2. นายไพฑูล  เทพรัตน์
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกรรณิการ์  กาสุวรรณ
2. นางสาวณัฐฑิตา  บัวเชย
3. นางสาววันวิสา  สุริยะ
 
1. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
2. นางพริ้มเพรา  ธงไชย
 
189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาววรรณิภา  ชัยสวัสดิ์
2. นายวินัย  สุวรรณน้อย
3. นางสาวอรอุมา  หัสดิน
 
1. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
2. นางอาภา  บ้านไกรทอง
 
190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสาวิตรี  เชื่องช้าง
2. นางสาวสุภารัตน์  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แสงอาวุธ
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
 
191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวดวงใจ  เหมมินทร์
2. นางสาวนันทิยา  ทองเสน
3. นางสาวสุนิดา  ผลความดี
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงทวิพัน  แก้วสมศรี
2. เด็กชายสัญชัย  สงค์นวล
 
1. นางสาวกรกมล  ภิรมย์ญา
2. นางสุมาลี  ผาแก้ว
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายธนวิทย์  เอียดช่วย
2. นายวุฒิชัย  เซ่งรักษา
3. นายศราวุธ  เวชกุล
 
1. นายพิเชฐ  ไชยศร
2. นายอนงค์  เกิดศรี
 
194 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวทิพย์ลดา  ชูมณี
2. นางสาวสิริรัตน์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวลีลาวดี  บุตรครุธ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
195 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  วันดี
2. นายวิรุฬห์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวลีลาวดี  บุตรครุธ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
196 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายนทีกานต์  ทองทับ
 
1. นายวิโรจน์  แก้วไกร
 
197 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกมลชนก  รักษามั่น
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
198 ภาษาไทย การเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนูรูลอัคลีนา  สุหลง
 
1. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
 
199 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายรุชดี  ปะหวัง
 
1. นางสุธาสินี  ไชยมณี
 
200 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงปภัสรา  โส๊ะ
 
1. นางชุติกาญจน์  ธีรวงค์ดิลกธร
 
201 ภาษาไทย คัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวกนกวรรณ  ชะฮก
 
1. นางวัสกาญจน์  สุดเอื้อม
 
202 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพรพรรษา  แซมทอง
 
1. นางวัสกาญจน์  สุดเอื้อม
 
203 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวัชรกรณ์  จันทรัตน์
 
1. นางชุติกาญจน์  ธีรวงค์ดิลกธร
 
204 ภาษาไทย เขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวเกษรา  ดาวเรือง
 
1. นางวัสกาญจน์  สุดเอื้อม
 
205 ภาษาไทย การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยอดดังแก้ว
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
 
206 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวมณฑิรา  แซ่โย้
2. นายมะยูดี  เจ๊ะเต๊ะ
3. นายวัชรินทร์  ยอดทอง
 
1. นางสาวสมพร  หวังสุข
2. นางสาวสุวภา  บุญรัตน์
 
207 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนลธวัส  สาแล๊ะ
2. นางสาวรัญชนา  เส็นดาโอ๊ะ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีสงเคราะห์
 
1. นายผดุง  พรมแสง
2. นางแววตา  อ้าสะกะละ
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายชยากร  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงนภัทรศร  คงอินทร์
 
1. นางรัชนีวรรณ  ภักดีบุรี
2. นางสาวอุษา  แซ่จั่น
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายฉัตรพร  แมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางภาสินี  ปลอดแก่นทอง
2. นางยุพาพรรณ  สีมะฆะ
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริธรรมพันธ์
2. นายปกรณ์  ถาพรสวัสดิ์
 
1. นางยุพาพรรณ  สีมะฆะ
2. นางสาวอุษา  แซ่จั่น
 
211 สุขศึกษา และพลศึกษา เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เดชพิชัย
2. เด็กหญิงชวิศา  ขวัญดี
3. เด็กหญิงตอฮาเราะ  ดลหร้าหมาน
4. เด็กหญิงสมพร  ฉายศรี
5. เด็กหญิงสุริณี  คำประวัติ
6. เด็กหญิงอลิสา  สุวรรณชาตรี
7. เด็กหญิงอัญญารัตน์  จิตร์ถาวร
8. เด็กหญิงอาตีราฟ  เจ๊ะตู
 
1. นางณฐพรรณ  พรมแสง
2. นางสาวนิธินันท์  สุธีรศักดิ์
3. นางสาวศิริกัลญา  ภานุรัตน์
 
212 ศิลปะ การปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวัชรพล  โส๊ะ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เฒ่าต้นเดิม
 
1. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
2. นางสุนีย์  จันทสระ
 
213 ศิลปะ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายวิทวัส  เพชรคง
2. เด็กหญิงสินีนาฎ  ภาเสโร
 
1. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
2. นางสุนีย์  จันทสระ
 
214 ศิลปะ การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงอันดามัน  ปูตีล่า
 
1. นางสุนีย์  จันทสระ
 
215 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวอาติก๊ะ  ดลหร้าหมาน
 
1. นายนิคม  สินธุแปง
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายพุฒิเมศ  บุญละดี
 
1. นางสาวปาริชาต  จิตต์กำแหง
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายจตุพงศ์  คงเย็น
2. เด็กชายภูวนารถ  ศรีวิโสด
3. เด็กชายอานิส  มะหะมะนอ
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นายนิรุตติ์  คงชู
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายกอเซ็ม  สะแม
2. นายวีระพล  แรแร
3. นายสุทธิพงศ์  โสธานิตย์
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นายนิรุตติ์  คงชู
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายวิทวัส  ฤทธากรณ์
2. นายศุภลักษณ์  หนูสุข
3. นายเอกวุฒิ  แสนเฟื่อง
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นายนิรุตติ์  คงชู
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวจิราวรรณ  เฒ่าต้นเดิม
2. นางสาวมารีนา  นาแว
3. นายอนันต์  มายาสัน
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นายนิรุตติ์  คงชู
 
221 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายนราธิป  เปลี่ยวจิตร์
2. นางสาวสุวนันท์  พลายด้วง
 
1. นางจุรีรัตน์  เสนีย์
 
222 ภาษาต่างประเทศ การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวธัญญาภรณ์  กองเอียด
2. นางสาวมาศศิรินทร์  เพ็ชรส่ง
 
1. นางจุรีรัตน์  เสนีย์
2. นางสาวสุภาวดี  บิลหมาด
 
223 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชลิตา  ราษี
 
1. นางสาวผุสดี  เพ็ชร์ทอง
 
224 ภาษาต่างประเทศ การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงอุทุมพร  แสงโชค
 
1. นางจุรีรัตน์  เสนีย์