งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นางสาววิไลวรรณ    บางจาก
2. นางสาวสุทธิดา    จงจิตร
3. นางสาวศิริวรรณ    ไทยมิตรชอบ
4. นางสาวอรไท    พรหมจันทร์
5. นางสาวมีนา    ทองในแก้ว
6. นางสาวสุกัลยา    พรหมทอง
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พลแสง
8. เด็กหญิงอัยยานุช    สุขเมตตา
1. นางพรรณพิไล    มานะทวี
2. นางสาวเบญจมา    วงศ์งาม
2 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพศวัต    โคตะมีย์
2. นายสรศักดิ์    หมื่นแจ้ง
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ    ปรีดา
4. นางสาวอนุสรา    บุญเรืองรุ่ง
5. นางสาวจินตนา    แสงสว่าง
6. นางสาวเพ็ญนภา    หนูแก้ว
7. นางสาวกอบกุล    คงสิทธิ์
8. นางสาวนาตยา    มูลิโต
1. นางสาวชุติมา    ปราบณรงค์
2. นางผดุงศรี    พสุนธราธรรม
3. นายอเนกพงษ์    พรหมจรรย์
3 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอารียา    กิ่งหมัน
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    เพ็ชรศรี
3. นางสาวกาญจนา    จันทร์จีน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ผดุงผล
5. เด็กหญิงณัฐภัสสร    บุตรปอด
6. เด็กหญิงวันดี    เทพคง
7. เด็กหญิงวนิดา    อุ่นวงศ์
8. เด็กหญิงจิดาภา    ชอบประดิษฐ์
1. นางสาวจิตติมา    แก้วกระจ่าง
2. นางสาวรุ่งรัตน์    เรืองโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................