งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม กิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 000045
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงจีรัตน์ดา    สิงหาด
2. เด็กหญิงอลีนา    บุญกำเนิด
3. เด็กชายนัฐพล    ทองศรี
4. เด็กชายณัฐนนท์    เส็นทอง
5. เด็กชายกษิดิศ    พรหมรัตน์
6. เด็กชายวรรณชนะ    สมจริง
7. เด็กหญิงปาณิสรา    มะโร
8. เด็กชายธนพงศ์    อินทร์นุ้ย
1. นางสาวสุคนธ์    ชูน้อย
2. นางชัชฎาพร    ปะตะเน
3. นางสาวอรวรรณ    ฤทธิสุนทร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................