งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000035
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงวันดี    เทพคง
2. นายเกรียงไกร    ยกเชื้อ
3. นายปิยราช    ทองสวัสดิ์
4. เด็กชายโสภณ    จิตราภิรมย์
5. นายวีรภัทร    ปรางโท้
6. เด็กชายธนากร    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงทัศวรรณ    นามวงศ์
8. นางสาวจันทิมา    ชูเลิศ
1. นางสาวธนัชพร    บุญแต่ง
2. นางสาวปิลันธนา    คณาวุฒิ
2 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพศวัต    โคตะมีย์
2. นายสรศักดิ์    หมื่นแจ้ง
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ    ปรีดา
4. นางสาวนาตยา    มูลิโต
5. นางสาวจินตนา    แสงสว่าง
6. นางสาวเพ็ญนภา    หนูแก้ว
7. นางสาวกอบกุล    คงสิทธิ์
8. นางสาวอนุสรา    บุญเรืองรุ่ง
1. นางโกสุม    วรรณเมธี
2. นายมนัสชัย    จ่าคำ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิริรัตน์    นกแก้ว
3 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายสมเจตน์    สงค์น้ำดำ
2. เด็กชายพชร    จันทโชติ
3. เด็กชายทัตตชเยช    ทองหวาน
4. เด็กชายปฐมพงศ์    อัมพรพันธ์
5. เด็กชายณัฐนันท์    ไตรงามสม
6. เด็กชายธวิ    สำเนียงดี
7. เด็กชายชัยวัฒน์    ยุ่นเซ็ง
8. เด็กชายชลิต    เป็ดเวียง
1. นางสาวศิริวรรณ    เรือนไทย
2. นางรำพึง    เรืองวิเศษ
4 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. นายธีระวัฒน์    โพชสาลี
2. นายอนุวัฒน์    สร้อยนาคพงศ์
3. นายชัยณรงค์    เขียวเพ็ชร
4. นายภูสิทธิ์    บุญส่ง
5. นางสาวกนกลักษณ์    สมศักดิ์
6. นายศุภชัย    บุญเหลือ
7. นางสาวฐานนันท์    เพ็งประสพ
8. เด็กหญิงกิตติยา    จันทนา
1. นายชาญวุฒิ    หมวดเมือง
2. นางพรทิพย์    ศรีจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................