งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 000034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงสุริณี    คำประวัติ
2. เด็กหญิงชนิกานต์    เดชพิชัย
3. เด็กหญิงชวิศา    ขวัญดี
4. เด็กหญิงสมพร    ฉายศรี
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์    จิตร์ถาวร
6. เด็กหญิงอาตีราฟ    เจ๊ะตู
7. เด็กหญิงอลิสา    สุวรรณชาตรี
8. เด็กหญิงตอฮาเราะ    ดลหร้าหมาน
1. นางณฐพรรณ    พรมแสง
2. นางสาวศิริกัลญา    ภานุรัตน์
3. นางสาวนิธินันท์    สุธีรศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................