งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ความพิการเฉพาะทาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคใต้
ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 000194
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ละเอียด
2. เด็กหญิงอณุภา    เดชเครือ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุญสว่าง
4. เด็กหญิงอนุศรา    ปูหยัง
5. เด็กชายณัฐพล    สกุลา
6. เด็กชายอัฟฟาน    แสงสกล
7. เด็กชายกิตตินันท์    พุทธฤกษ์
8. เด็กชายขวัญจริง    รักช้าง
1. นางสาววรวรรณ    ศรีขวัญ
2. นางสาวสาบิยะ    ระหัส
3. นางสาวชัญญานุช    จ่าแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................